GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, Praha 3 I O: , IZO: Identifikátor za ízení: Právní forma: p ísp vková organizace Datum rozhodnutí: Z izovatel: Hlavní m sto Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 2. editel a statutární zástupce: editel:mgr. Milo Macek tel.: Statutární zástupce editele:mgr. Michal Plajner tel.: Webové stránky koly: 4. Sou ásti koly a jejich cílová kapacita Gymnázium cílová kapacita 600 ák. 5. Obory vzd lání Kód Název oboru Cílová kapacita oboru Pozn K/401 Gymnázium ty leté veobecné studium denní 0 dobíhající obor K/407 Gymnázium ty leté esteticko-výchovné p edm ty 0 dobíhající obor K/61 Gymnázium estileté esteticko-výchovné p edm ty K/61 Gymnázium - estileté veobecné studium denní K/61 Gymnázium - estileté studium denní - ivé jazyky K/610 Gymnázium estileté studium denní výuka N kterých p edm t v cizím jazyce 6. Zm ny ve skladb obor oproti kolnímu roku 2009/2010 Oproti kolnímu roku 2009/2010 nedolo ke zm n obor. 0 dobíhající obor 7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo kolských slueb a) Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 (Magistrát HMP) b) 5 u eben pronajatých od Z Praa ka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 (M Praha 3) 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení koly Gymnázium Na Praa ce provozuje svoji innost v komplexu budov, kde sou asn p sobí i základní kola a mate ská kolka. Komplex je majetkem MHMP, jedna ást je sv ena do správy m.. 2

3 Praha 3 (Z a M), druhá ást je sv ena do správy vedení gymnázia. Gymnázium má pronajato 5 u eben od Z Praa ka. Ji ve zpráv za rok 1995/96 byly nastín ny základní problémy, s nimi se gymnázium Na Praa ce potýká. Dá se konstatovat, e p es ur itá díl í zlepení do sou asné doby k zásadnímu obratu nedolo. Základním problémem gymnázia stále z stává omezení prostorovými podmínkami. V sou asné dob je maximální po et t íd omezen íslem 20, p estoe schopných zájemc o studium je minimáln o 30% více. Od po átku kolního roku 2001/2002 se situace jet výrazn zhorila sníením po tu pronajatých u eben od Z Praa ka z p vodních esti na p t. Nedostatek prostoru nutí áky neustále m nit u ebny na jednotlivé p edm ty, co p ináí mnoho problém (o p estávkách chodby p epln né studenty, není moné zajistit fyziologickou polohu áka p i hodin, nebo na stejném míst se musí st ídat ák ve v ku 13 s ákem ve v ku 18 let). Od kolního roku 2009/2010 p echází gymnázium pouze na estileté obory. V d sledku této zm ny dojde ke sníení celkového po tu t íd, co by se m lo projevit ur itým uvoln ním prostoru a zlepením rozvrhu. Dalím velkým problémem je stav n kterých ástí kolní budovy. Budova z konce 30. let pot ebuje nutn dokon it rekonstrukci. V pr b hu kolního roku 2009/2010 se poda ilo realizovat vým nu oken, zateplení plát budovy a st echy. V p edstihu p ed t mito pracemi jet byly realizovány práce na sanaci provlhlého suterénu. Budova má nová okna, zateplenou fasádu i st echu, do suterénu ji nezatéká. Z vn jího pohledu vypadá jako nová. V ervenci a srpnu 2011 se poda ilo áste n zrekonstruovat rozvody vody byly vym n ny hydrantové rozvody a dv stoupa ky v etn odpad. Zbylé stoupa ky a odpady jsou v havarijním stavu, stejn tak jako úst ední topení. A se poda í zrealizovat rekonstrukci úst edního topení a dokon it rekonstrukci zbylých rozvod vodu a odpad, bude budova na mnoho let zase fungovat bez problém. Nové víceú elové sportovní h it z roku 2007, které výrazn zkvalitnilo podmínky pro výuku t lesné výchovy i vyuití volného asu student, bylo bohudík op t uvedeno do provozu. S dokon ením výstavby nové kolní jídelny m stskou ástí Praha 3 bylo dokon eno oplocení a h it snad ji bude pln slouit svému ú elu. kolní knihovna a studovna, vybudovaná ve spolupráci a za finan ního p isp ní Klubu rodi a p átel gymnázia Na Praa ce v roce 2007 plní p edpokládaný ú el. Ve studovn mají áci k dispozici po íta e i pracovní stoly a mohou zde trávit volné hodiny a smyslupln tak naplnit volný as, který jim ob as v pr b hu výuky nastává. Ve kolním roce 2010/2011 doplnil Klub rodi studovnu o nové pracovní plochy a t i nové po íta e, ím se výrazn zlepil komfort student. Druhá specializovaná u ebna výtvarné výchovy, vybudovaná v roce 2007, takté plní p edpokládaný ú el a p ispívá ke zlepení kvality výuky výtvarné výchovy. Tato u ebna je vybavena speciálním nábytkem, dataprojektorem, promítacím plátnem, po íta em a speciálním zatemn ním. V pr b hu minulých let byla výrazn zmodernizována malá t locvi na (kolní aula). Byla zde instalována moderní audiovizuální technika, která je pouívána p i výuce Tv, a díky zakoupení 60. kus skládacích idlí m e být d stojn vyuívána p i dalích celokolních akcích. 9. kolská rada kolská rada byla ustanovena P edsedkyní kolské rady byla v roce 2010 zvolena PhDr. Veronika Válková (zástupce u itelského sboru ve R). Dalími leny jsou PhDr. Sylvie O ádalová (2. zástupce u itelského sboru), pánové Holzknecht a Ambro (zástupci z izovatele), MUDr. Rambousek a ing. Kala ová (zástupci rodi a ák ). Vzhledem k tomu, e len kolské rady pan Holzknecht je zárove lenem Klubu rodi, funguje vzájemná informovanost mezi vedením koly, Klubem rodi a kolskou radou velmi dob e. kolská rada na základ informací z ad vyu ujících, student a rodi student vznesla p ipomínky k organizaci ivota na kole. N které ji byly v okamiku vznesení vy eeny, dalí jsou v eení. 3

4 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci a. po ty osob (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele p epo tení na pln zam stnané interní u itelé fyzické osoby celkem interní u itelé p epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé p epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci p epo tení na pln zam stnané celkem , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vypln ní zahajovacího výkazu) po et pedagogických pracovník celkem % z celkového po tu ped. pracovník Kvalifikovaných 44 94,5 Nekvalifikovaných 2 4,5 c. v ková struktura pedagogických pracovník V k do 30 let v etn nad 60 let z toho d chodci Pr m rný V k Po et ,2 z toho en ,3 d. dalí vzd lávání pedagogických pracovník Název po. Ú astníci, zam ení akce ú ast. vzd lávací instituce Státní maturita U itelé nominovaní na zadavatele p i státní maturit 15 CERMAT Státní mat. U itelé nominovaní na hodnotitele p i státní maturit 20 CERMAT Státní U itelé nominovaní na kolního maturitního komisa e p i maturita státní maturit 2 CERMAT Exkurze Vzd lávací exkurze pro u itele Vltavská kaskáda - Týden s fyzikou 1 AV Metodické kolení Výzkum p dy 2 Sdruení Tereza Metodické kolení Projekt Moldau 1 Deutsche Schule Prag Kurz Letní kola soudobých d jin 1 AV R 4

5 Seminá Krajina jinak 1 Descartes Seminá Zem severu Evropy 1 Descartes Seminá Tábory nástroje persekuce 1 Památník Lidice Seminá Techniky k rozvoji informa ní a tená ské gramotnosti 2 Descartes Seminá U itel i herec? 1 Descartes Kurz kola tená ských dovedností Kurz Letní kola ústavu pro studium totalitních reim Národní institut pro dalí vzd lávání Ústav pro studium totalitních reim Seminá Trendy v gramatice sou asné angli tiny Descartes Seminá Jak posuzovat chyby Descartes Konfer. Doktor. studium Konference Jak p ipravit u itele matematiky, , 5 2 MFF UK, Praha Pedagogická psychologie 1 JU eské Bud jovice Seminá Finan ní matematika 1 Descartes : Seminá e Excel vyuití ve výuce matematiky 3 Descartes : Blok p ednáek Diagnóza d tí a mládee, Teorie osobnosti 1 Seminá Funk ní gramotnost 1 Descartes Studium Výchovné poradenství 1 FF UK Studium Klinická psychologie 1 Kurz Sociální dovednosti u itel p i práci se studenty se DYS-centrum Praha 1 specifickými poruchami u ení a chování - ADHD o.s. Seminá P íprava ke konkurzu na 1 Vzd lávací institut St edo eského kraje Seminá e Blok seminá prezentujících novou maturitu ústní Oxford University 2 zkouku. Press, asopis Bride Seminá 3V v d a výzkumu vst íc. 1 Sdruení TEREZA Seminá Examinátor pro zkouky k získání Jazykového diplomu II. Odborný poradce pro 3 Stupn koly DSD Seminá Trénink hodnocení písemných prací Jazykového diplomu Odborný poradce pro 4 II. Stupn koly DSD Seminá Seminá pro rodilé mluv í vyslané SRN 1 Odborný poradce pro koly DSD seminá Základní trénink pro u itele v rámci projektu Jugend Goethe Institut Praha 2 debattiert Seminá Spolupráce kolské a mimokolní oblasti s workshopem jazykové animace 1 Tandem Domalice Seminá Kreativita jako základ úsp né spolupráce v n meckém Výzkumný ústav 1 jazyce pedagogický Seminá P íb h jako motiva ní prost edek 1 Nakladatelství Hueber

6 Seminá Seminá o práci s u ebnicí Genial.com 1 Nakladatelství Langenscheidt Seminá Metodicko-jazyková akademie SGUN SGUN Seminá Kurzy kolení k projektu Comenius Jak napsat záv re nou zprávu;prezentace zrealizovaných projekt Hodnotitel p i centrální maturitní zkouce pro áky s PUP 1 Národní agentura Comenius 4 Cermat Konference Animace jako nová výuková metoda 2 Univerzita Pardubice Hudební festival Mezinár. Konfer. Bohemia cantat Liberec sborové dílny, hudební inspirace 31. mezinárodní konference Historie matematiky 2 MFF UK Seminá Seminá Matematika, fyzika a podpora jejich výuky 2 Konfer. XXV. Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki 1 1 J MF Gymn. Velké Mezi í í Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroc awskiego Seminá e Cyklus seminá aaa science 2 MFF KU Seminá Komunikace mezi u iteli a rodi i Descartes Konfer. Jak p ipravit u itele matematiky 2 MFF UK Konfer. Setkání u itel matematiky vech typ a stup kol 2 J MF FAV Z U Plze d) jazykové vzd lávání a jeho podpora po et u itel cizích jazyk 16 celkem (fyzické osoby) S odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 16 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluv í 4 2. Nepedagogi tí pracovníci koly a. po ty osob kolní rok fyzické osoby celkem p epo tení na pln zam stnané 09/ / a. dalí vzd lávání nepedagogických pracovník po et Seminá e 1 Zam ení Ú etnictví, hospoda ení po et ú astník Vzd lávací instituce 1 ANAG 6

7 III. Údaje o ácích a výsledcích vzd lávání (S a VO) 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty ák Po ty t íd / studijních skupin a po ty ák / student a) denní vzd lávání (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) kola po et t íd / skupin po et ák / student GYMNÁZIUMM NA PRAA CE Zm ny v po tech ák /student v pr b hu kolního roku: (údaje uve te za kadou kolu samostatn, neuvád jte po ty duplicitn ) - p eruili vzd lávání: 1 nastoupili po p eruení vzd lávání: 2 - sami ukon ili vzd lávání: 0 vylou eni ze koly: 0 - nepostoupili do vyího ro níku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 10 - p estoupili z jiné koly: 1 p estoupili na jinou kolu: 3 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 2. Pr m rný po et ák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání pr m rný po et pr m rný po et ák na t ídu ák / student na u itele 28,65 12,27 3. áci/studenti s trvalým bydlit m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) kola kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et ák /student celkem z toho nov p ijatí Cizí státní p ísluníci Vzd lávání cizinc a p ísluník národnostních menin Cizinci se do kolního prost edí za le ují bez problém. Ruská federace 6 Ukrajina 4 Vietnam 3 B lorusko 1 Slovensko 1 Kazachstán 1 Polsko 1 USA 1 7

8 5. Výuka cizích jazyk Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokra ující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokra ující N mecký jazyk celkem N mecký jazyk z celku pokra ující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokra ující pan lský jazyk celkem pan lský jazyk z celku pokra ující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokra ující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokra ující Mezinárodn uznávané zkouky Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, Stufe II (DSD II) Gymnázium Na Praa ce má od kolního roku 2000/2001 statut gymnázia p ipravujícího na zkouku k získání Jazykového diplomu II.stupn. S tímto osv d ením v kombinaci s eským maturitním vysv d ením je ák m umon n p ístup na n mecké vysoké koly bez dalích zkouek. Pro kvalitní p ípravu vysílá n mecká strana na koly tohoto zam ení kvalitní n mecké st edokolské u itele. P i zavedení tzv. státní (centrální) maturitní zkouky bude výhodou tohoto druhu studia, e MMT souhlasilo s tím, e zkouka z n meckého jazyka, kterou ák úsp n vykoná formou N meckého jazykového diplomu II. stupn bude uznána za náhradu povinné nebo nepovinné zkouky z n meckého jazyka profilové ásti maturitní zkouky. N mecký jazykový diplom Konference ministr kolství SRN II. stupn lze získat na n meckých kolách v zahrani í i na zahrani ních státních i soukromých- kolských za ízeních na celém sv t, které statut zkuební koly získaly. P edpokladem je výuka n m iny v rozsahu hodin za celou dobu studia. Jedná se o výsostnou zkouku, která probíhá pod vedením u itele vyslaného ze SRN. Písemná ást se opravuje a hodnotí centráln v N mecku. Jazykový diplom popisuje standardy znalosti n m iny pro kvalifikované studium v N mecku. Slouí jako doklad jazykových znalostí, které jsou nutné pro p ijetí ke studiu na vysokých kolách v N mecku. Jeho nezam nitelný význam spo ívá v tom, e je normou pro vechny ostatní jazykové certifikáty pro n m inu jako cizí jazyk. Ve kolním roce 2010/2011 se ke zkouce Jazykového diplomu II. stupn p ihlásilo 28 naich student, vichni tuto zkouku úsp n absolvovali. 5. Údaje o výsledcích vzd lávání ák /student (po opravných zkoukách a doklasifikaci) a) denní vzd lávání kola GYMNÁZIUM NA PRAA CE z celkového po tu ák / student : prosp lo s vyznamenáním 29 Neprosp lo 12 opakovalo ro ník 2 po et ák / student s uzav enou klasifikací do tj. % z celkového po tu ák /student 95,1 % pr m rný po et zamekaných hodin na áka / studenta 116,18 z toho neomluvených 0,49 8

9 6. Výsledky záv re ných, maturitních zkouek a absolutorií kola MATURITNÍ ZKOUKY denní vzd lávání vzd lávání p i zam stnání po et ák, kte í konali zkouku 90 0 z toho konali zkouku opakovan 2 0 po et ák záv re ných ro ník, kte í nebyli p iput ni ke zkouce v ádném termínu Prosp l s vyznamenáním po et ák, kte í byli hodnoceni Prosp l 67 0 Neprosp l P ijímací ízení do 1. ro ník kolního roku 2011/2012 délka vzd lávání 4 roky 6 let 8 let po et p ihláek celkem 294 po et kol p ijímacího ízení celkem 2 p ijímací ízení pro kolní rok 2011/2012 (denní vzd lávání) po et p ijatých celkem 93 z toho v 1. kole 70 z toho ve 2. kole 23 z toho v dalích kolech 0 z toho na odvolání 20 po et nep ijatých celkem 201 po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: x 0 obor: x 0 po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro kolní rok 2011/ Speciální výchova a vzd lávání kola nemá z ízeny speciální t ídy. Cizinci se do kolního prost edí za le ují bez problém, áci ze znevýhodn ného sociokulturního prost edí kolu nenavt vují. Výchovná poradkyn p. Kristina Horníková má aprobaci speciální pedagogika. Zaji uje integraci ák se speciálními poruchami u ení. 9. Ov ování výsledk vzd lávání Na podzim 2010 se kola zú astnila MAG 10 ov ující organiza ní p ípravu koly na státní maturity na ja e Generálka prob hla bez obtíí. 9

10 10. kolní vzd lávací programy kolní vzd lávací programy kola dlouhodob a intenzivn p ipravovala, n kte í vyu ující a lenové vedení se zú astnili n kolika seminá na toto téma, vichni vyu ující pod vedením p edsed p edm tových komisí p ipravili nápln vzd lávacích program svých p edm t. Nové kolní vzd lávací programy vstoupily v platnost od IV. Aktivity koly, prezentace koly na ve ejnosti. Výchovné a kariérní poradenství V listopadu 2010 se kola tradi n zú astnila výstavy Schola Pragensis, kterou organizuje praský magistrát. Nápaditý a poutavý výstavní stánek p ipravili pp. Pavlí ek a Velíek ve spolupráci s áky z Tercie C. Tradi ním problémem ale byl zájem návt vník výstavy. Výstavu navt vují výhradn áci 9. t íd základních kol a jejich rodi e, kte í se ji k estiletému studiu na naí kole hlásit nemohou. Z tohoto d vodu je ú ast naí koly na této výstav velmi diskutabilní. Na p elomu m síce zá í a íjna prob hly ve vech t ídách maturitního ro níku p ednáky a besedy o monostech studia na vysokých kolách a o zp sobech podání a vypln ní p ihláky na vysokou kolu. K vysokým kolám se vztahovalo také nejvíce konzultací v tomto kolním roce. Gymnázium umo uje student m, aby si vyplnili osobnostní dotazník na serveru díky kterému si mohou lépe vybrat typ terciálního vzd lání. V pr b hu listopadu a prosince besedovala se studenty prvních ro ník o úskalích st edokolského studia kolní psycholoka z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 3 Mgr. Petra Horynová, která také docházela pravideln kadý sudý tvrtek do koly na konzulta ní hodiny, které vyuívali áci i u itelé. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3 byly pro studenty ze 3. ro níku a kvinty zorganizovány Profi-testy, je usnad ují student m rozhodování ohledn volby dalího studia. Vyhodnocování t chto test a konzultace volby povolání budou probíhat jet v zá í p ítího kolního roku. Formou nást nky výchovná poradkyn pravideln informovala áky o aktuálních nabídkách vzd lávacích kurz, zahrani ních stáích, dnech otev ených dve í apod. Spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou je opravdu dobrá a plodná, kolní psycholoka Mgr. Petra Horynová vychází kole ve vem maximáln vst íc. Výchovná poradkyn Mgr. Kristina Horníková vykonává vysoce kvalifikované pedagogické poradenství, zásadn p ekra ující rámec oficiálních povinností. Nadstandn vyvíjí aktivitu ve sfé e zaji ování duevní hygieny na pracoviti. Výborná je spolupráce se kolním minimálním preventistou RNDr. Ji ím Macelou. Prevence sociáln patologických jev Výchovná poradkyn pí. Horníková, p, Macela a p. Tulka konzultují se studenty jejich problémy a v závaných p ípadech jim sjednávají konzultace u léka, psycholog a psychiatr, se kterými kola spolupracuje. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a enviromentální výchova se prolíná do vech p edm t. 10

11 P EHLED KOLNÍCH A MIMOKOLNÍCH AKCÍ VE KOLNÍM ROCE zahájení kolního roku seznamovací kurz pro áky Primy A, Primy C (pp. Válková, Polá ek, Horníková) 2.9. dodate né a opravné maturitní zkouky seznamovací a jazykový kurz pro áky Primy D v Haidm hle (pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann) t ídní sch zka Primy A (pp. Válková, Horníková) 8.9. Kvinta A charitativní akce Sv tluka (p. Pacáková) Tercie D, Kvarta A Srdí kový den (org. pp. Ka ková, Komardinová) Kvinta D ú ast na projektu se studenty s Bielefeldu (org. p. Komardinová) t ídní sch zky Primy C (pp. Polá ek, Horníková) t ídní sch zky Primy D (pp. Janá ová, Horníková) Tercie D vým nný zájezd do Bornheimu a Schwäbisch Gmünd (pp. Komardinová, Subijana, Turnerová, Burda) Kvinta D(skupina S2)vým nný zájezd do Bremenhaven (pp.janá ová, Hoffmann) Kvinta D(skupina S1) návt va student ze Straubingu (pp. Klíma, Brejcha) student z Kvarty D a Kvarty A - chemicko-biologický projekt Moldau spolupráce s Deutsche Schule Prag (pp. echová, Marková) hod. - 3.A, Sexta A, Kvinta A - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce Pygmalion, Salesiánské divadlo Kobylisy (p. Kala ) hod. - Kvarta D - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce Pygmalion, Salesiánské divadlo Kobylisy (p. Plajerová) Projekt COMENIUSsetkání ú astník v Gmundenu (15 ák +pp.brejcha, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D - Návt va student z Hamburku v Praze (org. p. Subijana) Ú ast ák - reprezentat koly na p espolním b hu v rámci st edokolských her POPRASK (p. Rams) ák Kvarty D ú ast na projektu HAMBURG (p. Subijana) 7.10 Tercie A exkurze do Terezína (pp. Floriánová, Ropková) D, 3.D, 4.D, Návt va kina Lucerna v rámci n meckého filmového festivalu Das Filmfest, (org. pp. Marková, Tulka, Polá ek) Vystoupení kolního p veckého sboru REPETICE v rámci projektu COMENIUS na setkání ú astník v Gmundenu (áci + u itelé- lenové sboru, pp.emanovská, O ádalová, Moravcová, Klíma) GENERÁLNÍ PILOTÁ SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Sekunda C, ½ Tercie D (+ dalí vybraní áci) návt va koncertu Dva kroky do nového sv ta (pp. Emanovská + Doubrava) Ú ast ák - reprezentant koly na p espolním b hu v rámci st edokolských her POPRASK (p. mardová) Sekunda D návt va Deutsche Schule Prag (org. p. Marková) Sekunda C - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce History of England v nastudování The Bear Theatre (org. p. O ádová) C - Bienále grafického designu Brno (pp. Velíek, Brejcha) Vybraní áci z Kvarty A, Kvarty D a Tercie D ú ast na praském kole Ekologické olympiády HALLOWEEN organizuje 4.C Sexta A, Kvinta A výb rový poznávací zájezd do Itálie (pp. Pacáková, Kala ) Sexta D návt va student z univerzity v itav (prezentace studia) Kvinta D, 3.A exkurze do Ústavu fotoniky AV R optická vlákna (org. p. Krej í) student z Kvarty D a Kvarty A návt va Deutsche Schule Prag v rámci spolupráce na chemicko-biologickém projektu Moldau (pp. Marková, echová) Kvarta A exkurze do Terezína (pp. Válková, Horníková) Kvinta D - pilotní ústní ást zkouky jazykového diplomu DSD II Kvinta D prezentace - Do N mecka na zkuenou (o svých zkuenostech se studiem budou vypráv t etí studenti studující v N mecku) 11

12 Sekunda A + vybraní studenti ostatních t íd - návt va koncertu Dva kroky do nového sv ta (org. pp. Holanová, Doubrava) Ú ast koly na výstav Schola Pragensis Maturanti výb rový zájezd do Osv timi (org. pp. Válková,O ádalová,horníková) hod. Den otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium Kvarta A, Tecie D ú ast na charitativní akci Srdí kový den (org. pp. Ka ková, Komardinová) SxD - písemná ást zkouky Jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann, Subijana) Tercie A, tercie C, tercie D vyu. hod. p ednáka o epilepsii (org. p. Horníková, p ednáí Dr. Havlová) Výb rový zájezd do Drá an na Váno ní trhy (org. pp. Pugnerová, Kolardinová) Konverza ní sout v Nj (org. p. Janá ová) Primy, sekundy, tercie a kvarty - Hudebn výtvarný projekt (org. pp. Vv a Hv) Sekunda A návt va výstavy Geja a samuraj (org. p. Holanová) a + ½ sekunda Cnávt va výstavy Dekadence (org. pp. echová, Holanová) editelský den - kolní akademie Sexta D - ústní ást zkouky jazykového diplomu DSD II LVZ Tercie D, chata Erlebach, Rokytnice n.j. (pp. Klíma, Trune ková, Stárek) hod. den otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium Prima A, Prima C ú ast na premié e filmu Nicky s family spojené se setkáním se sirem Nicholasem Wintonem (org. pp.válková, Polá ek) LVZ tercie C, Pec p.s. (pp. mardová, Tuová, Pej ochová + instruktor) Zájezd do Hamburku vybraní áci z Kvarty D (org. p. Subijana) 3.2. Sexta D návt va univerzity v itav (org.pp. Trune ková,floriánová) 3.2. Kvinta A exkurze na MFF-UK Den s fyzikou (org.p. Pacáková) 9.2. Sekunda A návt va výstavy v Náprstkov muzeu Geja a samuraj (org. p. Holanová) áci seminá e francouzské konverzace návt va knihovny ve Francouzském institutu (p. Buffard) MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. RO NÍK hod. - 3.A, Kvinta A návt va divadelní adaptace románu Kena Keseye v Salesiánském divadle v Kobylisích v anglické jazyce ONE FLEW OVER CUCKOO`S NEST (P elet nad kuka ím hnízdem), org. pp. O ádalová, Kala áci seminá e francouzské konverzace návt va knihovny ve Francouzském institutu (p. Buffard) LVZ Tercie A, chata Erlebach, Rokytnice n.j. (pp. Klíma, Trune ková, Tuová) Prima A, Kvarta D ú ast na Festivalu proti násilí a totalit Mene Tekel, (org. pp. Pugnerová, Válková) Kvinta D (1/2) - návt va student z partnerské koly v Bremerhavenu v Praze (org. pp. Janá ová, Hofmann) hod. Matematický klokan (org. p. Ka ková) Kvinta D (1/2) - návt va partnerské koly ve Straubingu (org. pp. Klíma, Brejcha) hod. Sekunda A návt va koncertu Brundibár v kostele imona a Judy (org. p. Doubrava) 1.4. Kvarta A, Kvinta A (franc. odd.) návt va francouzského divadelní p edstavení Malý princ v Salesiánském divadle (org. pp. Holanová, Buffard) Tercie A, Tercie D hod. návt va divadelního p edstavení v divadle ABC. W. Shakespeare: Král Lear (org. pp. Dvo áková, Komardinová) hod. tradi ní Hockey Show hod. praské kolo debatní sout e Jugend debattiert v gymn. T. Manna. Ú astní se áci Kvarty D (Kulhavá, ícha, atylov, Nováková, Bajuscová, Hejret, Hrdli ková), org. p. Subijany Tercie A, tercie C, kvarta A ú ast na charitativní akci Srdí kový den, (org. pp. Macela, Pej ochová, Ka ková) hod. Sekunda D návt va koncertu J. Stivína Od klasiky k jazzu v kostele imona a Judy (p. Marková) 12

13 Prima A, Kvarta A (Nj) exkurze do Berlína (org. pp. Válková, Komardinová) C obhajoba záv re ných prací z výtvarné výchovy (org.pp.pavlí ek,brejcha) PÍSEMNÁ ZKOUKA PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Z MATEMATIKY termín 1. kola p ijímacích zkouek do 1. ro ník pro kolní rok 2010/ Kvinta A (+ ást 3.C) Profitesty (org. Mgr. Horynová) PÍSEMNÁ ZKOUKA PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA termín 1. kola p ijímacích zkouek do 1. ro ník pro kolní rok 2010/ hod. kino Sv tozor Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D, Tercie A, Tercie C, Tercie D, Kvarta A, Kvarta D, Kvinta A, 3.C návt va filmového p edstavení Nickyho rodina. Kvinta D (+ ást 3.C) Profitesty (org. Mgr. Horynová) Ú ast vybraných ák z kvarty D na seminá i v Postupimi (org. p. Hofmann) hod. 5 vybraných ák ze sekundy D - ú ast na slavnostním p edání cen v Goethe Institutu za umíst ní v sout i kreativního psaní "P íb h jedn ch dve í" (org. p. Pugnerová) Sekunda D pobyt n meckých student ze Schwäbisch Gmündu a Bornheimu v Praze (org. pp. Marková, Subijana, Pugnerová, Komardinová) 6.5. fotografování vech ák koly, t ídnické hodiny t íd maturujících, poslední zvon ní maturujících Soust ed ní kolního p veckého sboru REPETICE v Kounici, 7.5. v hod. koncert v kostele Sv. Jakuba v Kounici Kvarta D 8 vybraných ák zájezd do trasburku (odm na za výhru v sout i o cenu Bertini "Dialog der Urenkelinnen und Urenkeln: Durch Begegnung lernen" Dialog pravnu ek a pravnuk : U it se setkáváním (org. p. Subijana) ú ast vybraných ák na projektu COMENIUS ve Schwäbisch Gmündu (org. pp. Pugnerová + Brejcha) A 12 ák, Kvinta A 2 áci - ú ast na charitativní akci Kv tinový den (org. p. echová) hod. - koncert kolního p veckého sboru REPETICE v rámci festivalu Otev ená zahrada Lib ice Vzd lávací po ad Planeta Zem 3000 ína, íe mocného draka - KD Ládví 8 15 Tercie C, Tercie D, Kvarta D, Kvinta D (org. pp. Pej ochová, Ropková,Holec) Tercie A, Kvarta A (org. pp. Pej ochová, Ropková,Holec) ÚSTNÍ ZKOUKY SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Kvarta A 2. a 3. vyu. hod. Kouzelná fyzika (org. p. Krej í) Kvinta A 4. a 5. vyu. hod. Kouzelná fyzika (org. p. Pacáková) Prima D 2. a 3. vyu. hod. p ednáka J. Klímy Zlo in kolem nás (org. p. Zv inová) ÚSTNÍ ZKOUKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY hod. jarní koncert kolního p veckého sboru REPETICE v kostele sv. Vav ince na Pet ín DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY C, KiA, KiD - beseda o jaderné energetice (org. p. Krej í) A, Kvinta A, Kvinta Dvzd lávací po ad v Planetáriu - Astrofyzika (org. p. Krej í) 8.6. Sekunda D ú ast na celodenním projektu MOLDAU (org. pp. Marková, echová) 9.6. ½ Sekundy D 1.a 2. vyu. hod. ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) hod. sch zka s rodi i p ítích 1. ro ník (vedení + pp. Emanovská, Ropková, Tuová) ½ Sekundy D 1.a 2. vyu. hod. ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) sportovní kurz KiA, KiD, 3.A (pp. Tuová, Trune ková, mardová, Pej ochová, Holec, Klíma) a 6. vyu. hod. hudebn -výtvarný projekt pro áky prim, sekund, tercií a kvart 13

14 na téma Staré pov sti eské Prima A, Prima C, tercie D exkurze do komunistického lágru VOJNA (pp. Válková, Polá ek, Komardinová, Zv inová) t ídní výlety, vodácké kurzy, exkurze, výstavy atd úklid koly, burza u ebnic záv re né vysv d ení, ukon ení kolního roku 2010/2011 P ehled tuzemských a zahrani ních vícedenních akcí a zájezd seznamovací a jazykový kurz pro áky Primy D v Haidm hle (pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann) Kvinta D ú ast na projektu se studenty s Bielefeldu (org. p. Komardinová) Tercie D vým nný zájezd do Bornheimu a Schwäbisch Gmünd (pp. Komardinová, Subijana, Turnerová, Burda) Kvinta D(skupina S2)vým nný zájezd do Bremenhaven (pp.janá ová, Hoffmann) Kvinta D(skupina S1) návt va student ze Straubingu (pp. Klíma, Brejcha) Projekt COMENIUSsetkání ú astník v Gmundenu (15 ák +pp.brejcha, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D - Návt va student z Hamburku v Praze (org. p. Subijana) ák Kvarty D ú ast na projektu HAMBURG (p. Subijana) Sexta A, Kvinta A výb rový poznávací zájezd do Itálie (pp. Pacáková, Kala ) Sexta D návt va student z univerzity v itav (prezentace studia) Maturanti výb rový zájezd do Osv timi (org. pp. Válková,O ádalová,horníková) Výb rový zájezd do Drá an na Váno ní trhy (org. pp. Pugnerová, Kolardinová) Zájezd do Hamburku vybraní áci z Kvarty D (org. p. Subijana) 3.2. Sexta D návt va univerzity v itav (org.pp. Trune ková,floriánová) Kvinta D (1/2) - návt va student z partnerské koly v Bremerhavenu v Praze (org. pp. Janá ová, Hofmann) Kvinta D (1/2) - návt va partnerské koly ve Straubingu (org. pp. Klíma, Brejcha) Prima A, Kvarta A (Nj) exkurze do Berlína (org. pp. Válková, Komardinová) Ú ast vybraných ák z kvarty D na seminá i v Postupimi (org. p. Hofmann) Sekunda D pobyt n meckých student ze Schwäbisch Gmündu a Bornheimu v Praze (org. pp. Marková, Subijana, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D 8 vybraných ák zájezd do trasburku (odm na za výhru v sout i o cenu Bertini "Dialog der Urenkelinnen und Urenkeln: Durch Begegnung lernen" Dialog pravnu ek a pravnuk : U it se setkáváním (org. p. Subijana) ú ast vybraných ák na projektu COMENIUS ve Schwäbisch Gmündu (org. pp. Pugnerová + Brejcha) Mezinárodní spolupráce a zapojení koly do mezinárodních program Vybraní studenti Kvarty D se pod vedením Angela Subijany v minulém a letoním kolním roce podíleli spole n s 15 hamburskými áky Realschule Bunatwiete Hamburg na projektu s názvem Dialog der Urenkelinnen und Urenkel Durch Begegnung lernen. Tento projekt byl po ádán v souvislosti s 20. výro ím partnerství m st Prahy a Hamburgu. Cílem tohoto projektu je p ipomenout situaci v období nacismu a to, co se v ten as d lo zvlát mladým lidem. Projekt byl v N mecku nominován na Cenu Bertini, ji získal. V bec poprvé za 13 let byla tato prestiní cena ud lena nen mecké kole. Odm nou byla dvoudenní cesta do trasburku spojená s návt vou Evropského parlamentu. Divadelního projektu Stínové obrazy. Domov a cizina se na p elomu dubna a kv tna zú astnili studenti z kvarty D a tercie D. Workshop po ádala nadace, jejím zájmem je setkávání mladých lidí z N mecka a z ciziny a která sídlí na zámku Gollwitz u Postupimi a Berlína. Nadace umo uje setkávání mladých lidí r zného p vodu, z r zných kulturních prost edí a rozdílného náboenství a cílem jejího snaení je p isp t ke vzájemnému porozum ní a k odbourávání p edsudk. V naem p ípad se vedení projektu ujali známí um lci ze spolkové zem Brandenburg Andra Barz a Jan 14

15 Beumelburg, kte í dev t n meckých a est eských student b hem divadelního projektu vedli. Za nai kolu se organizace ujali pp. Pugnerová a Hofmann. Ve kolním roce 2010/11 byl zakon en dvouletý mezinárodní projekt Comenius s tématem Mobilita. Spole ný projekt kol ze SRN, Rakouska, Itálie a Polska na naí kole vedla p. Pugnerová, spolupracovali p. Brejcha, p.emanovská, V íjnu se konalo spole né setkání v rakouském Gmundenu. P íprava a ú ast na sout i v p ednesu slam poetry zpracování tématu pohyb, migrace kreativním psaním a poezií: áci 4.D a 5.D psali texty k p ednesu na téma pohyb v n meckém jazyce. Jako inspirace jim slouily texty známých eských a n meckých slamer a referát o slam poetry, který p ipravili áci 5.D. V Gmundenu se na 1.míst umístila Marie Bu ková a na 2.míst Jaromír orf z 5.D. Úsp ch naich ák v konkurenci rodilých mluv ích! Téma migrace v literatu e: Migrace na západ po pádu elezné opony. áci 4.D román Radka Knappa Co mi pan Kuka nakukal (v n meckém originále Herrn Kukas Empfehlungen). áci se zabývali rozdílností kultur, problémy imigrace do cizí zem, srovnávali rakouské a polské reálie s eskými a dolo i na témata aktuální pro cestovatele v dob po pádu elezné opony. ákyn z 4.D p ipravily prezentaci knihy a témat, která kniha rozvíjí, a p ednesly ji v Gmundenu. Na míst spole n rozebírali n které pasáe a na záv r napsali spole ný dopis autorovi. kolní sbor Repetice ve spolupráci s výtvarníky (áci 4.C ) kolní sbor vystoupil b hem spole ného hudebního ve era v aule gymnázia v Gmundenu. P. Emanovská nacvi ila se sborem soubor písní eského emigranta Jaroslava Jeka. Výtvarníci p ipravili pro jednotlivé skladby projekce, pro které zvolili r zné formy zpracování komiks, výrazový tanec, kolá, hraný p íb h. Melodie skladby Tmavomodrý sv t se stala leitmotivem hudebního ve era v reportái hornorakouské televize. Hraná scénka etí áci secvi ili scénku pro píse The Final Countdown, kterou zahrál orchestr rakouské koly. Kadá ze zú astn ných kol secvi ila vystoupení k jedné z písní, které rakouský kolní orchestr nacvi il pro spole ný hudební ve er. Vechny spojovalo téma pohyb z r zných úhl pohledu a v r zných historických kontextech. Putování s kufry výtvarný projekt um ní v kufru Vybraní áci 4.C p isp li svými um leckými díly v kufru k putovní výstav Um ní v kufru, její vernisá se konala v Praze v Klánovicích p i setkání Comenius v Praze v kv tnu 2010 a nyní pokra ovala v Gmundenu. áci vystavovali v kufrech p edm ty p ipomínající pohyb a cesty a inspirované cestou. P ed vernisáí ve kole v Gmudnenu áci nejprve putovali po kolejích bývalé úzkokolejky vedoucí z Gmundenu do eských Bud jovic a uspo ádali výstavu pod irým nebem. Výstava m la velký úsp ch a prob hla za ú asti u itel koly, rodi i hornorakouské televize. Projekt byl zakon en kv tnovým setkáním v n meckém Schwäbisch Gmündu. etí imigranti v N mecku: literatura M. Bu ková 5.D p edstavila osobu a dílo eského imigranta a slamera v N mecku Jaromíra Kone ného. Kreativní psaní a divadlo na téma migrace áci 4.D a 3.D a áci ostatních partnerských kol si mezi sebou posílali p íb hy na pokra ování v n meckém jazyce. Nai áci napsali p t úvodních p íb h na téma pohyb a p ipsali n kolik pokra ování. Pak si nai áci vybrali jeden z p íb h, upravili jeho d jovou linii, p epsali jej jako divadelní scéná a secvi ili jako divadelní vystoupení pod názvem Kufr. Zahráli jej na úvod setkání. Výtvarný projekt áci dostali za úkol p ivézt z domova to, co nali na ulici útrky plakát, novin apod. Tyto v ci pak pr b né zakomponovávali na plátna, kdy reagovali na jednotlivé výtvarné projevy ostatních ú astník. Výstava um ní v kufru. Pokra ování výstavy Um ní v kufru. Pohyb coby fyzikální veli ina a sou ást kadodenního ivota Navt va muzea Mercedes Benz ve Stuttgartu. Spolupráce koly se sociálními partnery kola nespolupracuje se sociálními partnery. Dalí vzd lávání realizované kolou kola neorganizuje vzd lávání ur ené pro ve ejnost. 15

16 Dalí aktivity, prezentace kola pravideln po ádá dny otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium, vdy v listopadu a v lednu Údaje o výsledcích inspek ní innosti I a výsledcích kontrol Ve kolním roce 2010/2011 neprob hla na gymnáziu inspekce I. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve kolním roce 2010/2011 neprob hla ve kole jiná inspekce i kontrola. Dalí informace innost jednotlivých p edm tových komisí V. P EDM TOVÁ KOMISE ESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Aktivity mimo vyu ování p. Zuzana Dvo áková - Divadlo ABC: W. Shakespeare- Král Lear, tercie A p. Jana Komardinová - Divadlo ABC: W. Shakespeare- Král Lear, tercie C P íprava nové maturity - Tvorba pracovních list : pp. Zuzana Dvo áková. Daniela Emanovská, Lenka Libá, Dobromila Janá ová Vedoucí maturitní práce profilová maturitní zkouka: pp. Zuzana Dvo áková, Daniela Emanovská, Lenka Libá Oponentní posudky k maturitním pracím: pp. Zora Holanová, Daniela Ropková, Dobromila Janá ová Ú ast ák v sout ích a p ehlídkách Sout eské poty literární sout e se aktivn ú astnila prima A Projekt Studenti tou a píí noviny T ídy kvarta A a kvarta D se ú astnily v rámci eského jazyka (p.libá a p. Janá ová) projektu Studenti tou a píí noviny, který vyhlásil deník MF DNES. V rámci tohoto projektu pracovali áci s denním tiskem v hodinách eského jazyka. Ve druhém pololetí byl tento projekt vyuíván ve t ídách kvinta A a 4.A v hodinách ZSV (p. Dvo áková). P EDM TOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA ve spolupráci s CK Kristof p ipravili kolegové Tuová a Klíma poznávací zájezd do Skotska zá í 2010 zájezd do Cornwallu, který se bude konat , zaji ují kolegové Pugnerová a Kala návt va divadelního p edstavení v AJ Pygmalion a One Flew over Cuckoo s Nest. kvarta D, sexta A, kvinta A, 3.A Salesiánské divadlo (Plajnerová, Kala, O ádalová) návt va divadelního p edstavení v AJ English history sekunda C the Bear Theatre (O ádalová) metodologické seminá e po ádané agenturou Descartes Trendy v gramatice sou asné angli tiny a Jak posuzovat chyby se zú astnily kolegyn Plajnerová a O ádalová P EDM TOVÁ KOMISE N MECKÉHO JAZYKA Vým nné a poznávací zájezdy do n mecky mluvících zemí Pro studenty t íd s rozí enou výukou n meckého jazyka jsou organizovány vým nné a poznávací zájezdy a exkurze do n mecky mluvících zemí. Ve kolním roce 2010/2011 se uskute nily vým nné pobyty se kolami ve Schwäbisch Gmündu a Bornheimu (sekunda) a Bremerhavenu a Straubingu (kvinta). Realizaci projekt s partnerskými kolami ve Straubingu a Bremerhavenu podpo il finan n esko-n mecký fond budoucnosti. Tercie D a kvarta D se zú astnily poznávacího zájezdu do Drá an. Organizovaly pp. Pugnerová a Komardinová. Prima A dopln ná o áky dalích t íd se zú astnila poznávací historické exkurse do Berlína. Organizovaly pp. Válková a Komardinová. Tercie D a prima A se zú astnily poznávacího zájezdu do Norimberku a ezna. Organizovaly pp. Komardinová a Válková. Vým nné pobyty: 1) Bremerhaven - kvinta D a pp. Janá ová, Hofmann Straubing kvinta D a pp. Klíma, Brejcha 16

17 2) Bornheim tercie D a pp. Turnerová, Burda; sekunda D pp. Pugnerová, Komardinová Schwäbisch Gmünd tercie D a pp. Komardinová, Subijana; sekunda D: p. Marková Konverza ní sout v NJ kolní kolo: hl. organizátorka p. Janá ová, dále p. Marková a p. Libá Jugend debattiert pp. Hofmann, Subijana Projekty: Seznamovací pobyt v Haidmühle pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann Hudební projekt se kolou z Bielefeldu p.komardinová Projekt Moldau M ení istoty vody ve Vltav - spolupráce s Deutsche Schule Prag: (chemický projekt - komunika ní jazyk n m ina) p. Marková P ípravný kurz NJ pro budoucí zájemce o studium p. Komardinová N mecký filmový festival Der Film p. Marková Exkurze Královská cesta (samostatný výklad student v n m in ) p. Floriánová Projektový den na univerzit v itav pp. Floriánová, Hofmann Výstava Puppen in Film organizoval Goethe Institut Praha pp. Hofmann, Subijana Sout v kreativním psaní v n m in Dve e jako sv dkové minulosti p. Pugnerová P ednáka Do N mecka na zkuenou informace o monostech studijních a pracovních pobyt v SRN. Ve druhém pololetí vedl odborný poradce pro DSD koly p. Wolfgang Lehmann 2x týdn hodiny p ípravy na ústní ást zkouky DSD. B hem celého kolního roku se byla na kole inná dobrovolnice ze SRN Juliane Henn. Vedla pro studenty kolní n meckou knihovnu, zapojovala se do výuky, nejr zn jích projekt, podílela se na p íprav student na sout Jugend debattiert atp. Jako kadý rok se studenti ú astnili seminá v n meckém m st Bad Marienberg. Za átkem listopadu to byl Jakub Smr ek (téma seminá e: Digirální Evropa) a v dubnu Mahulena Kuklová a Pavla Nováková (téma: Evropská unie a její význam v dnením sv t ). Zde ka imurdová a Alena Chaloupková byly naimi letoními ú astnicemi kadoro ního projektu Evropská kola v n meckém Bielefeldu. Úsp ní áci: Kristián Sen uk ze sekundy D se zú astnil Konverza ní sout e v n meckém jazyce a v celorepublikovém kole obsadil 9. místo v kategorii II.B. Dve e jako sv dkové minulosti sout v kreativním psaní v NJ vyhláená Goethe Institutem a Gymnáziem Thomase Manna. Úkol: Zajímavým zp sobem zpracovat p íb h dve í jedné budovy a tím i historické epochy i události, tyto dve e vyfotit a nakreslit. Ú ast: 5 áky ze sekundy D, vechny obdrely diplom za zda ilou ú ast, p íb h t í z nich (Patricie tefíková, Kristýna Lososová a Marie Stará ) byl vydán ve sborníku obzvlát zda ilých prací. Dalí dv sout ící: Petra mejkalová a Anna Hüblová. Vechny se zú astnily p edávání diplom v Goethe Institutu. Anna Fierová z tercie D se stala jednou z výherky jazykové sout e Deutsch-Wettbewerb a získala jako odm nu ty týdenní pobyt v SRN spojený s jazykovým kurzem. Dominik Vácha z tercie D se stal jedním z výherc jazykové sout e Deutsch-Wettbewerb a získal jako odm nu ty týdenní poznávací cestu po SRN spojenou s jazykovým kurzem. Michael atylov z kvarty D se zú astnil Konverza ní sout e v n meckém jazyce a v celopraském kole obsadil 3. místo v kategorii III.A. Prokop ícha z kvarty D postoupil a do semifinále konverza ní sout e Jugend debattiert. V souvislosti s tím se ú astnil seminá e k um ní debatovat v Drá anech v kv tnu Studenti kvarty D se stali prvními nen meckými výherci Ceny Bertini. Jako odm nu získali n kolikadenní zájezd do trasburku. Aneta Bu ková ze sexty D získala od agentury DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendium pro studium germanistiky na berlínské univerzit. Sexta D m la vysokou úsp nost p i zkoukách N meckých jazykových diplom II. stupn. 19 student dosáhlo úrovn C1 a 9 úrovn B2, co je v tomto kolním roce nejlepí výsledek v celé eské republice. P EDM TOVÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA návt va divadelního p edstavení ve francouztin Malý princ v Salesiánském divadlem s t ídami kvartou A a kvintou A, exkurze ve Francouzském institutu v rámci výuky seminá e s lektorkou Alice Buffard. Student Jan Svoboda /kvarta A/ získal t ím sí ní stipendium na rok 2011/12 do Dijonu. 17

18 P EDM TOVÁ KOMISE MATEMATIKY Jako kadoro n lenové p edm tové komise organizovali ú ast student v matematické olympiád a Matematickém Klokanovi. Matematický klokan V b eznu 2011 prob hla na naí kole ji tradi ní sout Matematický Klokan. Sout e se zú astnilo 112 student. Výsledky nejlepích : Po et bod KADET Iveta Kleníková primaa 99 KADET Petr Vitou sekundaa 89 KADET Jakub Nejepsa primaa 79 JUNIOR Adam Svoboda kvartaa 82 JUNIOR Marta laufová kvartaa 65 JUNIOR Dominik Vácha tercied 62 STUDENT Petr Vilím sextaa 76 STUDENT Petr Kubát sextaa 69 STUDENT Joná Václavek sextaa 67 Matematická olympiáda Studenti sekundy A Vladimír Piroek a Petr Vitou se zú astnili kategorie Z9. V obvodním kole obsadil Vladimír Piroek 1.místo a Petr Vitou 6.místo. Oba postoupili jako úsp ní eitelé do m stského kola, kde Vladimír Piroek obsadil 9.místo a Petr Vitou 25.místo ze 79 ú astník. P EDM TOVÁ KOMISE INFORMATIKY A VÝPO ETNÍ TECHNIKY Sout d tí a mládee v programování: Jakub Smr ek - obvodní kolo - 1. místo. Praské kolo - 3. místo. Celostátní kolo - 7. místo Jan Glasser - obvodní kolo - 2. místo P EDM TOVÁ KOMISE FYZIKY Sout e ák : a) Fyzikální olympiáda: kolní kolo Fyzikální olympiády kat.b 3 studenti KvA - kat. E Petr Vitou Se A Obvodní kolo kat. E -3. místo Petr Vitou Se A, postup do krajského kola Krajské kolo: Kat. B: 3.místo- Mária Dob emyslová KiA 5. místo Stanislav Zazhyryey Kvi A 11.místo- Miroslav David Kvi A b) Celostátní sout Co ví o energetice: místo- drustvo KiD: imurdová, Vacín, ampa- postup do finále 4. místo v celostátním finále sout e- KiD- imurdová, Chaloupková, Vacín Exkurze, p ednáky: Planetárium p ednáka z astrofyziky A, Kvi A,D pp.krej í, Pacáková, Fra ko Beseda o energetice s odborníky z praxe krát- 3.A,Kvi A,D -Krej í Laborato optických vláken AV R-exkurze krát- 3.A,KiD,- Krej í Jeden den s fyzikou na MFF UK- exkurze KiA Pacáková eská hlava -kouzelná fyzika- projekt Cesta na Mars krát: KviA, KvaA (v u ebn F) ÚJF e exkurze KviA- Pacáková Prof. Krej í recenze nové u ebnice fyziky -Mechanika (nakl. Prométheus) P EDM TOVÁ KOMISE CHEMIE P ehled akcí: Úsp né pokra ování spolupráce ák Gymnázia Na Praa ce s Deutsche Schule Prag v Projektu Moldau (chemicko-biologický výzkum Vltavy, komunika ní jazyk: n mecký, ú astníci: t ída sekunda D a vybraní studenti z kvarty D + kvarty A, pod vedením pp. Markové a echové) Ekologická olympiáda vedoucí prof. echová, smíené drustvo kvarta A + kvarta D (5. místo) a drustvo tercie D (12. mnísto) Výstava v Rudolfinu Barviva 3.A+2.C, b ezen, prof. echová (propojení chemie a výtvarné výchovy) Národní muzeum Výstava minerál, , 2.C, prof. echová 18

19 P EDM TOVÁ KOMISE BIOLOGIE Prof. Ka ková organizovala biologickou olympiádu: v obvodním kole Praha 3 nás reprezentovaly 3 studentky: Marie Hovorková (sekunda C), která se umístila na prvním míst, bohuel se vak nemohla zú astnit dalího, celopraského kola, Sofie Dietschová (prima D), která se umístila na 4. míst a postoupila do krajského celopraského kola, kde se umístila na 17. míst a Barbora Kuelová (prima D), která se umístila na 9. míst v Praze 3. Prof. Ka ková se sekundami navtívila výstavu masoravých rostlin. Prof. Polá ek se se dv ma skupinami ú astnil demonstra ní pitvy v nemocnici Bulovka. Dále pokra ujeme v individuálních konzultacích a pé i o duevní i t lesné zdraví ák ve smyslu minimální prevence. Podle pot eby je p eposíláme do pé e odborník m (prof. Macela ve spolupráci s výchovnou poradkyní prof. Horníkovou.) V bohat zásobené knihovn poskytujeme odbornou pomoc p i studiu a práci se studijními materiály (prof. Macela). P EDM TOVÁ KOMISE ZEM PISU Komponovaný po ad o ín íe mocného draka (Diapozitivy, film, p ednáka). Organizuje agentura Planeta Zem t íd (tercie a kvinta D) P ednáka Klimatické zm ny (seznámení s problematikou vývoje a sou asnosti zm n klimatu). P ednáející: student P FUK Martin tros. T ída kvarta D P EDM TOVÁ KOMISE D JEPISU P íprava 8 student k maturitní práci z d jepisu, metodické vedení jejich maturitních písemných prací a posudky (p. Floriánová) Exkurse pro studenty: Organizace exkurze pro maturitní ro níky, kvinty a 3. A do Osv timi; pedagogický doprovod pp. Válková, O ádalová, Horníková Organizace seminá v Terezín pro kvartu A a tercii A (pp. Válková, Ka ková, Floriánová, Ropková) Organizace exkurze do lágru Vojna pro Primu A, Primu C a Tercii D (pp. Komardinová, Polá ek, Zv inová) Ve spolupráci s prof. Komardinovou exkurze k moderním d jinám, výuce n meckého jazyka, starov kým d jinám a d jinám um ní pro Primu A a vybrané studenty z jiných ro níku do Berlína a Postupimi ( dubna 2011) Ve spolupráci s prof. Komardinovou v rámci kolního výletu exkurze k moderníma st edov kým d jinám, k d jinám um ní a výuce n meckého jazyka pro Primu A a Tercii D do koncentra ního tábora Flossenbürg, do Norimberku a ezna ( ) Prima A práce na projektu Jak se ilo za komunismu (pod vedením prof. Válkové). Výsledky jsou zve ejn ny na Prof. Válková - publikace historické dobrodruné novely pro d ti Karel IV. p íb h eského krále (nakl. Fragment) P EDM TOVÁ KOMISE OB ANSKÉ NAUKY A ZÁKLAD SPOLE ENSKÝCH V D Sekunda D ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) Prima D 2. a 3. vyu. hod. p ednáka J. Klímy Zlo in kolem nás (org. p. Zv inová) Prima A, Kvarta D ú ast na Festivalu proti násilí a totalit Mene Tekel, (org. pp. Pugnerová, Válková) Prima A, Prima C ú ast na premié e filmu Nicky s family spojené se setkáním se sirem Nicholasem Wintonem (org. pp.válková, Polá ek) Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D, Tercie A, Tercie C, Tercie D, Kvarta A, Kvarta D, Kvinta A, 3.C návt va filmového p edstavení Nickyho rodina. P EDM TOVÁ KOMISE T LESNÉ VÝCHOVY Studenti niího stupn gymnázia primy a sekundy, se ú astnili sportovních sout í v rámci celoobvodní sout e O pohár starosty Hartiga, kde obsadili 11. místo. Ú ast : Minifotbal, P espolní b h, Plavání - dívky obsadily v Praze 3 místo s postupem a 3. místo v Praze = nejv tí sportovní úsp ch koly za tento kolní rok Atletika Pohár rozhlasu dívky 4. místo v Praze 3, chlapci 4. místo v Praze 3 Ú ast v dalách sout ích: Stolní tenis chlapci, Basketbal chlapci Studenti vyího stupn gymnázia tercie a sexty, se ú astnili st edokolských sout í POPRASK v rámci celé Prahy. 19

20 Ú ast a výsledky v jednotlivých sout ích: Atletický pohár Corny- 4. místo v Praze Volejbal - dívky Minifotbal - chlapci Florbal - chlapci i dívky Hokejbal - chlapci Beachvolejbal - dívky 11. místo v Praze Basketbal - chlapci i dívky P espolní b h - chlapci i dívky 8. místo v Praze Basketbal chlapci i dívky Házená chlapci i dívky - 3. místo v Praze Orienta ní b h 6. místo v Praze T ídy tercie A a tercie D byly na lya ském kurzu na chat Erlebach v Rokytnici nad Jizerou, t ída tercie C pak v Peci pod Sn kou. Letní cyklisticko- hern - turistický kurz prob hl na Lipn. Ú astnily se t ídy kvinta A, kvinta D a 3.A. P EDM TOVÁ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY Studentské výstavy: Spolupráce na Schole Pragensis 3.c - Pavlí ek, Velíek Videospolupráce na váno ním koncertu Repetice ( 4.c-Brejcha ) Hudebn výtvarné projekty: Muzikál ( Pavlí ek, Brejcha, Emanovská, Doubrava ) Staré pov sti eské ( Pavlí ek, Brejcha, Emanovská, Doubrava ) Projekt Comenius -Gmunden- Rakousko 4.c putovní výstava kunst im koffer - Videodoprovod koncertního projektu sboru Repetice Gmunden Projekt Comenius Schwaebisch Gmund Putovní výstava Kunst im Koffer Statní galerie Stuttgart výstava moderního um ní Projekt Comenius Praha Studentský happening Autem Prahou, Kunst im Koffer Navtívené výstavy: Bienále Brno 4.C J.p.witkin 4.c Dekadence now, Rudolfinum, 4.c Monet-warhol, NG, 3.c Aneský kláter komentovaná prohlídka 3.c C magazin výstava sv tové fotografie 3.c Martin Paar 3.c VUP 3.c, 4.c Já,bezesporu 3c,2c Praské Quadrienále 3.c, 4.a, 4.d Vým nné pobyty: Kvinta D pobyt n meckých student ze Straubingu v Praze Klíma, Brejcha ( workshop digitální fotografie ) Kvinta D pobyt student ve Straubingu Neue Pinakothek Nová v cnost Mnichov Výtvarný den : Sítotisk, 3c ( Brejcha ) Sout e kolní: Novoro enka: kolektivní práce a Vít Jebavý Plakát na maturitní ples Pozvánka na maturitní ples: Aneta Dvo áková 4.c Sout e mimokolní: Art book, 3.c projekt pro Rakousko Mladý design ( sout ) Kate ina Hrubá 4.c P EDM TOVÁ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY 50 vybraných student se zú astnilo cyklu ty i kroky do nového sv ta v Rudolfinu (4 koncerty s výkladem b hem kolního roku). Sekunda D návt va koncertu J. Stivína Od klasiky k jazzu v kostele imona a Judy (p. Marková) 20

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Schváleno školskou radou dne 10. října 2005 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1 VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 3, 0 00 Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Vyšší odborné školy Vyšší obchodní podnikatelské školy, s.r.o. za školní rok 2008/2009

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI školní rok 2015 2016 Pro školní rok 2015/2016 byl pedagogický sbor Základní školy Partyzánská doplněn 3 pedagogickými pracovníky - Ing. B. Hlobeňová, Ing. P. Húska, J. Stožický

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Sídlo: Na Vítězné pláni 1160, 140

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2015 podzim 3.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (15:30) 8.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Činnost pobočky byla zaměřena v prvé řadě na péči o talenty, dále na organizaci konferencí a seminářů a přednáškovou činnost, kde bylo snahou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 482 710 077, fax 485 103 880 e-mail: sekretariat@gfxs.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 1. Základní údaje o domově mládeže Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Základní škola Praha - Běchovice

Základní škola Praha - Běchovice Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2012/2013 V Praze

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola a gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Výroční zpráva PPP za školní rok 2000/2001 I. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: ředitelka + psycholog 1. Mgr.Věra Provazníková 1,0 psycholog 2. PhDr.Věra Picková 1,0 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více