GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, Praha 3 I O: , IZO: Identifikátor za ízení: Právní forma: p ísp vková organizace Datum rozhodnutí: Z izovatel: Hlavní m sto Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 2. editel a statutární zástupce: editel:mgr. Milo Macek tel.: Statutární zástupce editele:mgr. Michal Plajner tel.: Webové stránky koly: 4. Sou ásti koly a jejich cílová kapacita Gymnázium cílová kapacita 600 ák. 5. Obory vzd lání Kód Název oboru Cílová kapacita oboru Pozn K/401 Gymnázium ty leté veobecné studium denní 0 dobíhající obor K/407 Gymnázium ty leté esteticko-výchovné p edm ty 0 dobíhající obor K/61 Gymnázium estileté esteticko-výchovné p edm ty K/61 Gymnázium - estileté veobecné studium denní K/61 Gymnázium - estileté studium denní - ivé jazyky K/610 Gymnázium estileté studium denní výuka N kterých p edm t v cizím jazyce 6. Zm ny ve skladb obor oproti kolnímu roku 2009/2010 Oproti kolnímu roku 2009/2010 nedolo ke zm n obor. 0 dobíhající obor 7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo kolských slueb a) Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 (Magistrát HMP) b) 5 u eben pronajatých od Z Praa ka, Nad Ohradou 1700, Praha 3 (M Praha 3) 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení koly Gymnázium Na Praa ce provozuje svoji innost v komplexu budov, kde sou asn p sobí i základní kola a mate ská kolka. Komplex je majetkem MHMP, jedna ást je sv ena do správy m.. 2

3 Praha 3 (Z a M), druhá ást je sv ena do správy vedení gymnázia. Gymnázium má pronajato 5 u eben od Z Praa ka. Ji ve zpráv za rok 1995/96 byly nastín ny základní problémy, s nimi se gymnázium Na Praa ce potýká. Dá se konstatovat, e p es ur itá díl í zlepení do sou asné doby k zásadnímu obratu nedolo. Základním problémem gymnázia stále z stává omezení prostorovými podmínkami. V sou asné dob je maximální po et t íd omezen íslem 20, p estoe schopných zájemc o studium je minimáln o 30% více. Od po átku kolního roku 2001/2002 se situace jet výrazn zhorila sníením po tu pronajatých u eben od Z Praa ka z p vodních esti na p t. Nedostatek prostoru nutí áky neustále m nit u ebny na jednotlivé p edm ty, co p ináí mnoho problém (o p estávkách chodby p epln né studenty, není moné zajistit fyziologickou polohu áka p i hodin, nebo na stejném míst se musí st ídat ák ve v ku 13 s ákem ve v ku 18 let). Od kolního roku 2009/2010 p echází gymnázium pouze na estileté obory. V d sledku této zm ny dojde ke sníení celkového po tu t íd, co by se m lo projevit ur itým uvoln ním prostoru a zlepením rozvrhu. Dalím velkým problémem je stav n kterých ástí kolní budovy. Budova z konce 30. let pot ebuje nutn dokon it rekonstrukci. V pr b hu kolního roku 2009/2010 se poda ilo realizovat vým nu oken, zateplení plát budovy a st echy. V p edstihu p ed t mito pracemi jet byly realizovány práce na sanaci provlhlého suterénu. Budova má nová okna, zateplenou fasádu i st echu, do suterénu ji nezatéká. Z vn jího pohledu vypadá jako nová. V ervenci a srpnu 2011 se poda ilo áste n zrekonstruovat rozvody vody byly vym n ny hydrantové rozvody a dv stoupa ky v etn odpad. Zbylé stoupa ky a odpady jsou v havarijním stavu, stejn tak jako úst ední topení. A se poda í zrealizovat rekonstrukci úst edního topení a dokon it rekonstrukci zbylých rozvod vodu a odpad, bude budova na mnoho let zase fungovat bez problém. Nové víceú elové sportovní h it z roku 2007, které výrazn zkvalitnilo podmínky pro výuku t lesné výchovy i vyuití volného asu student, bylo bohudík op t uvedeno do provozu. S dokon ením výstavby nové kolní jídelny m stskou ástí Praha 3 bylo dokon eno oplocení a h it snad ji bude pln slouit svému ú elu. kolní knihovna a studovna, vybudovaná ve spolupráci a za finan ního p isp ní Klubu rodi a p átel gymnázia Na Praa ce v roce 2007 plní p edpokládaný ú el. Ve studovn mají áci k dispozici po íta e i pracovní stoly a mohou zde trávit volné hodiny a smyslupln tak naplnit volný as, který jim ob as v pr b hu výuky nastává. Ve kolním roce 2010/2011 doplnil Klub rodi studovnu o nové pracovní plochy a t i nové po íta e, ím se výrazn zlepil komfort student. Druhá specializovaná u ebna výtvarné výchovy, vybudovaná v roce 2007, takté plní p edpokládaný ú el a p ispívá ke zlepení kvality výuky výtvarné výchovy. Tato u ebna je vybavena speciálním nábytkem, dataprojektorem, promítacím plátnem, po íta em a speciálním zatemn ním. V pr b hu minulých let byla výrazn zmodernizována malá t locvi na (kolní aula). Byla zde instalována moderní audiovizuální technika, která je pouívána p i výuce Tv, a díky zakoupení 60. kus skládacích idlí m e být d stojn vyuívána p i dalích celokolních akcích. 9. kolská rada kolská rada byla ustanovena P edsedkyní kolské rady byla v roce 2010 zvolena PhDr. Veronika Válková (zástupce u itelského sboru ve R). Dalími leny jsou PhDr. Sylvie O ádalová (2. zástupce u itelského sboru), pánové Holzknecht a Ambro (zástupci z izovatele), MUDr. Rambousek a ing. Kala ová (zástupci rodi a ák ). Vzhledem k tomu, e len kolské rady pan Holzknecht je zárove lenem Klubu rodi, funguje vzájemná informovanost mezi vedením koly, Klubem rodi a kolskou radou velmi dob e. kolská rada na základ informací z ad vyu ujících, student a rodi student vznesla p ipomínky k organizaci ivota na kole. N které ji byly v okamiku vznesení vy eeny, dalí jsou v eení. 3

4 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci a. po ty osob (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele p epo tení na pln zam stnané interní u itelé fyzické osoby celkem interní u itelé p epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé p epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci p epo tení na pln zam stnané celkem , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník (stav ke dni vypln ní zahajovacího výkazu) po et pedagogických pracovník celkem % z celkového po tu ped. pracovník Kvalifikovaných 44 94,5 Nekvalifikovaných 2 4,5 c. v ková struktura pedagogických pracovník V k do 30 let v etn nad 60 let z toho d chodci Pr m rný V k Po et ,2 z toho en ,3 d. dalí vzd lávání pedagogických pracovník Název po. Ú astníci, zam ení akce ú ast. vzd lávací instituce Státní maturita U itelé nominovaní na zadavatele p i státní maturit 15 CERMAT Státní mat. U itelé nominovaní na hodnotitele p i státní maturit 20 CERMAT Státní U itelé nominovaní na kolního maturitního komisa e p i maturita státní maturit 2 CERMAT Exkurze Vzd lávací exkurze pro u itele Vltavská kaskáda - Týden s fyzikou 1 AV Metodické kolení Výzkum p dy 2 Sdruení Tereza Metodické kolení Projekt Moldau 1 Deutsche Schule Prag Kurz Letní kola soudobých d jin 1 AV R 4

5 Seminá Krajina jinak 1 Descartes Seminá Zem severu Evropy 1 Descartes Seminá Tábory nástroje persekuce 1 Památník Lidice Seminá Techniky k rozvoji informa ní a tená ské gramotnosti 2 Descartes Seminá U itel i herec? 1 Descartes Kurz kola tená ských dovedností Kurz Letní kola ústavu pro studium totalitních reim Národní institut pro dalí vzd lávání Ústav pro studium totalitních reim Seminá Trendy v gramatice sou asné angli tiny Descartes Seminá Jak posuzovat chyby Descartes Konfer. Doktor. studium Konference Jak p ipravit u itele matematiky, , 5 2 MFF UK, Praha Pedagogická psychologie 1 JU eské Bud jovice Seminá Finan ní matematika 1 Descartes : Seminá e Excel vyuití ve výuce matematiky 3 Descartes : Blok p ednáek Diagnóza d tí a mládee, Teorie osobnosti 1 Seminá Funk ní gramotnost 1 Descartes Studium Výchovné poradenství 1 FF UK Studium Klinická psychologie 1 Kurz Sociální dovednosti u itel p i práci se studenty se DYS-centrum Praha 1 specifickými poruchami u ení a chování - ADHD o.s. Seminá P íprava ke konkurzu na 1 Vzd lávací institut St edo eského kraje Seminá e Blok seminá prezentujících novou maturitu ústní Oxford University 2 zkouku. Press, asopis Bride Seminá 3V v d a výzkumu vst íc. 1 Sdruení TEREZA Seminá Examinátor pro zkouky k získání Jazykového diplomu II. Odborný poradce pro 3 Stupn koly DSD Seminá Trénink hodnocení písemných prací Jazykového diplomu Odborný poradce pro 4 II. Stupn koly DSD Seminá Seminá pro rodilé mluv í vyslané SRN 1 Odborný poradce pro koly DSD seminá Základní trénink pro u itele v rámci projektu Jugend Goethe Institut Praha 2 debattiert Seminá Spolupráce kolské a mimokolní oblasti s workshopem jazykové animace 1 Tandem Domalice Seminá Kreativita jako základ úsp né spolupráce v n meckém Výzkumný ústav 1 jazyce pedagogický Seminá P íb h jako motiva ní prost edek 1 Nakladatelství Hueber

6 Seminá Seminá o práci s u ebnicí Genial.com 1 Nakladatelství Langenscheidt Seminá Metodicko-jazyková akademie SGUN SGUN Seminá Kurzy kolení k projektu Comenius Jak napsat záv re nou zprávu;prezentace zrealizovaných projekt Hodnotitel p i centrální maturitní zkouce pro áky s PUP 1 Národní agentura Comenius 4 Cermat Konference Animace jako nová výuková metoda 2 Univerzita Pardubice Hudební festival Mezinár. Konfer. Bohemia cantat Liberec sborové dílny, hudební inspirace 31. mezinárodní konference Historie matematiky 2 MFF UK Seminá Seminá Matematika, fyzika a podpora jejich výuky 2 Konfer. XXV. Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki 1 1 J MF Gymn. Velké Mezi í í Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroc awskiego Seminá e Cyklus seminá aaa science 2 MFF KU Seminá Komunikace mezi u iteli a rodi i Descartes Konfer. Jak p ipravit u itele matematiky 2 MFF UK Konfer. Setkání u itel matematiky vech typ a stup kol 2 J MF FAV Z U Plze d) jazykové vzd lávání a jeho podpora po et u itel cizích jazyk 16 celkem (fyzické osoby) S odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 16 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluv í 4 2. Nepedagogi tí pracovníci koly a. po ty osob kolní rok fyzické osoby celkem p epo tení na pln zam stnané 09/ / a. dalí vzd lávání nepedagogických pracovník po et Seminá e 1 Zam ení Ú etnictví, hospoda ení po et ú astník Vzd lávací instituce 1 ANAG 6

7 III. Údaje o ácích a výsledcích vzd lávání (S a VO) 1. Po ty t íd/studijních skupin a po ty ák Po ty t íd / studijních skupin a po ty ák / student a) denní vzd lávání (uvád jte údaje ze zahajovacích výkaz ) kola po et t íd / skupin po et ák / student GYMNÁZIUMM NA PRAA CE Zm ny v po tech ák /student v pr b hu kolního roku: (údaje uve te za kadou kolu samostatn, neuvád jte po ty duplicitn ) - p eruili vzd lávání: 1 nastoupili po p eruení vzd lávání: 2 - sami ukon ili vzd lávání: 0 vylou eni ze koly: 0 - nepostoupili do vyího ro níku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 10 - p estoupili z jiné koly: 1 p estoupili na jinou kolu: 3 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 2. Pr m rný po et ák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání pr m rný po et pr m rný po et ák na t ídu ák / student na u itele 28,65 12,27 3. áci/studenti s trvalým bydlit m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) kola kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et ák /student celkem z toho nov p ijatí Cizí státní p ísluníci Vzd lávání cizinc a p ísluník národnostních menin Cizinci se do kolního prost edí za le ují bez problém. Ruská federace 6 Ukrajina 4 Vietnam 3 B lorusko 1 Slovensko 1 Kazachstán 1 Polsko 1 USA 1 7

8 5. Výuka cizích jazyk Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokra ující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokra ující N mecký jazyk celkem N mecký jazyk z celku pokra ující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokra ující pan lský jazyk celkem pan lský jazyk z celku pokra ující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokra ující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokra ující Mezinárodn uznávané zkouky Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, Stufe II (DSD II) Gymnázium Na Praa ce má od kolního roku 2000/2001 statut gymnázia p ipravujícího na zkouku k získání Jazykového diplomu II.stupn. S tímto osv d ením v kombinaci s eským maturitním vysv d ením je ák m umon n p ístup na n mecké vysoké koly bez dalích zkouek. Pro kvalitní p ípravu vysílá n mecká strana na koly tohoto zam ení kvalitní n mecké st edokolské u itele. P i zavedení tzv. státní (centrální) maturitní zkouky bude výhodou tohoto druhu studia, e MMT souhlasilo s tím, e zkouka z n meckého jazyka, kterou ák úsp n vykoná formou N meckého jazykového diplomu II. stupn bude uznána za náhradu povinné nebo nepovinné zkouky z n meckého jazyka profilové ásti maturitní zkouky. N mecký jazykový diplom Konference ministr kolství SRN II. stupn lze získat na n meckých kolách v zahrani í i na zahrani ních státních i soukromých- kolských za ízeních na celém sv t, které statut zkuební koly získaly. P edpokladem je výuka n m iny v rozsahu hodin za celou dobu studia. Jedná se o výsostnou zkouku, která probíhá pod vedením u itele vyslaného ze SRN. Písemná ást se opravuje a hodnotí centráln v N mecku. Jazykový diplom popisuje standardy znalosti n m iny pro kvalifikované studium v N mecku. Slouí jako doklad jazykových znalostí, které jsou nutné pro p ijetí ke studiu na vysokých kolách v N mecku. Jeho nezam nitelný význam spo ívá v tom, e je normou pro vechny ostatní jazykové certifikáty pro n m inu jako cizí jazyk. Ve kolním roce 2010/2011 se ke zkouce Jazykového diplomu II. stupn p ihlásilo 28 naich student, vichni tuto zkouku úsp n absolvovali. 5. Údaje o výsledcích vzd lávání ák /student (po opravných zkoukách a doklasifikaci) a) denní vzd lávání kola GYMNÁZIUM NA PRAA CE z celkového po tu ák / student : prosp lo s vyznamenáním 29 Neprosp lo 12 opakovalo ro ník 2 po et ák / student s uzav enou klasifikací do tj. % z celkového po tu ák /student 95,1 % pr m rný po et zamekaných hodin na áka / studenta 116,18 z toho neomluvených 0,49 8

9 6. Výsledky záv re ných, maturitních zkouek a absolutorií kola MATURITNÍ ZKOUKY denní vzd lávání vzd lávání p i zam stnání po et ák, kte í konali zkouku 90 0 z toho konali zkouku opakovan 2 0 po et ák záv re ných ro ník, kte í nebyli p iput ni ke zkouce v ádném termínu Prosp l s vyznamenáním po et ák, kte í byli hodnoceni Prosp l 67 0 Neprosp l P ijímací ízení do 1. ro ník kolního roku 2011/2012 délka vzd lávání 4 roky 6 let 8 let po et p ihláek celkem 294 po et kol p ijímacího ízení celkem 2 p ijímací ízení pro kolní rok 2011/2012 (denní vzd lávání) po et p ijatých celkem 93 z toho v 1. kole 70 z toho ve 2. kole 23 z toho v dalích kolech 0 z toho na odvolání 20 po et nep ijatých celkem 201 po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: x 0 obor: x 0 po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro kolní rok 2011/ Speciální výchova a vzd lávání kola nemá z ízeny speciální t ídy. Cizinci se do kolního prost edí za le ují bez problém, áci ze znevýhodn ného sociokulturního prost edí kolu nenavt vují. Výchovná poradkyn p. Kristina Horníková má aprobaci speciální pedagogika. Zaji uje integraci ák se speciálními poruchami u ení. 9. Ov ování výsledk vzd lávání Na podzim 2010 se kola zú astnila MAG 10 ov ující organiza ní p ípravu koly na státní maturity na ja e Generálka prob hla bez obtíí. 9

10 10. kolní vzd lávací programy kolní vzd lávací programy kola dlouhodob a intenzivn p ipravovala, n kte í vyu ující a lenové vedení se zú astnili n kolika seminá na toto téma, vichni vyu ující pod vedením p edsed p edm tových komisí p ipravili nápln vzd lávacích program svých p edm t. Nové kolní vzd lávací programy vstoupily v platnost od IV. Aktivity koly, prezentace koly na ve ejnosti. Výchovné a kariérní poradenství V listopadu 2010 se kola tradi n zú astnila výstavy Schola Pragensis, kterou organizuje praský magistrát. Nápaditý a poutavý výstavní stánek p ipravili pp. Pavlí ek a Velíek ve spolupráci s áky z Tercie C. Tradi ním problémem ale byl zájem návt vník výstavy. Výstavu navt vují výhradn áci 9. t íd základních kol a jejich rodi e, kte í se ji k estiletému studiu na naí kole hlásit nemohou. Z tohoto d vodu je ú ast naí koly na této výstav velmi diskutabilní. Na p elomu m síce zá í a íjna prob hly ve vech t ídách maturitního ro níku p ednáky a besedy o monostech studia na vysokých kolách a o zp sobech podání a vypln ní p ihláky na vysokou kolu. K vysokým kolám se vztahovalo také nejvíce konzultací v tomto kolním roce. Gymnázium umo uje student m, aby si vyplnili osobnostní dotazník na serveru díky kterému si mohou lépe vybrat typ terciálního vzd lání. V pr b hu listopadu a prosince besedovala se studenty prvních ro ník o úskalích st edokolského studia kolní psycholoka z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 3 Mgr. Petra Horynová, která také docházela pravideln kadý sudý tvrtek do koly na konzulta ní hodiny, které vyuívali áci i u itelé. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 3 byly pro studenty ze 3. ro níku a kvinty zorganizovány Profi-testy, je usnad ují student m rozhodování ohledn volby dalího studia. Vyhodnocování t chto test a konzultace volby povolání budou probíhat jet v zá í p ítího kolního roku. Formou nást nky výchovná poradkyn pravideln informovala áky o aktuálních nabídkách vzd lávacích kurz, zahrani ních stáích, dnech otev ených dve í apod. Spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou je opravdu dobrá a plodná, kolní psycholoka Mgr. Petra Horynová vychází kole ve vem maximáln vst íc. Výchovná poradkyn Mgr. Kristina Horníková vykonává vysoce kvalifikované pedagogické poradenství, zásadn p ekra ující rámec oficiálních povinností. Nadstandn vyvíjí aktivitu ve sfé e zaji ování duevní hygieny na pracoviti. Výborná je spolupráce se kolním minimálním preventistou RNDr. Ji ím Macelou. Prevence sociáln patologických jev Výchovná poradkyn pí. Horníková, p, Macela a p. Tulka konzultují se studenty jejich problémy a v závaných p ípadech jim sjednávají konzultace u léka, psycholog a psychiatr, se kterými kola spolupracuje. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a enviromentální výchova se prolíná do vech p edm t. 10

11 P EHLED KOLNÍCH A MIMOKOLNÍCH AKCÍ VE KOLNÍM ROCE zahájení kolního roku seznamovací kurz pro áky Primy A, Primy C (pp. Válková, Polá ek, Horníková) 2.9. dodate né a opravné maturitní zkouky seznamovací a jazykový kurz pro áky Primy D v Haidm hle (pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann) t ídní sch zka Primy A (pp. Válková, Horníková) 8.9. Kvinta A charitativní akce Sv tluka (p. Pacáková) Tercie D, Kvarta A Srdí kový den (org. pp. Ka ková, Komardinová) Kvinta D ú ast na projektu se studenty s Bielefeldu (org. p. Komardinová) t ídní sch zky Primy C (pp. Polá ek, Horníková) t ídní sch zky Primy D (pp. Janá ová, Horníková) Tercie D vým nný zájezd do Bornheimu a Schwäbisch Gmünd (pp. Komardinová, Subijana, Turnerová, Burda) Kvinta D(skupina S2)vým nný zájezd do Bremenhaven (pp.janá ová, Hoffmann) Kvinta D(skupina S1) návt va student ze Straubingu (pp. Klíma, Brejcha) student z Kvarty D a Kvarty A - chemicko-biologický projekt Moldau spolupráce s Deutsche Schule Prag (pp. echová, Marková) hod. - 3.A, Sexta A, Kvinta A - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce Pygmalion, Salesiánské divadlo Kobylisy (p. Kala ) hod. - Kvarta D - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce Pygmalion, Salesiánské divadlo Kobylisy (p. Plajerová) Projekt COMENIUSsetkání ú astník v Gmundenu (15 ák +pp.brejcha, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D - Návt va student z Hamburku v Praze (org. p. Subijana) Ú ast ák - reprezentat koly na p espolním b hu v rámci st edokolských her POPRASK (p. Rams) ák Kvarty D ú ast na projektu HAMBURG (p. Subijana) 7.10 Tercie A exkurze do Terezína (pp. Floriánová, Ropková) D, 3.D, 4.D, Návt va kina Lucerna v rámci n meckého filmového festivalu Das Filmfest, (org. pp. Marková, Tulka, Polá ek) Vystoupení kolního p veckého sboru REPETICE v rámci projektu COMENIUS na setkání ú astník v Gmundenu (áci + u itelé- lenové sboru, pp.emanovská, O ádalová, Moravcová, Klíma) GENERÁLNÍ PILOTÁ SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Sekunda C, ½ Tercie D (+ dalí vybraní áci) návt va koncertu Dva kroky do nového sv ta (pp. Emanovská + Doubrava) Ú ast ák - reprezentant koly na p espolním b hu v rámci st edokolských her POPRASK (p. mardová) Sekunda D návt va Deutsche Schule Prag (org. p. Marková) Sekunda C - návt va divadelního p edstavení v anglickém jazyce History of England v nastudování The Bear Theatre (org. p. O ádová) C - Bienále grafického designu Brno (pp. Velíek, Brejcha) Vybraní áci z Kvarty A, Kvarty D a Tercie D ú ast na praském kole Ekologické olympiády HALLOWEEN organizuje 4.C Sexta A, Kvinta A výb rový poznávací zájezd do Itálie (pp. Pacáková, Kala ) Sexta D návt va student z univerzity v itav (prezentace studia) Kvinta D, 3.A exkurze do Ústavu fotoniky AV R optická vlákna (org. p. Krej í) student z Kvarty D a Kvarty A návt va Deutsche Schule Prag v rámci spolupráce na chemicko-biologickém projektu Moldau (pp. Marková, echová) Kvarta A exkurze do Terezína (pp. Válková, Horníková) Kvinta D - pilotní ústní ást zkouky jazykového diplomu DSD II Kvinta D prezentace - Do N mecka na zkuenou (o svých zkuenostech se studiem budou vypráv t etí studenti studující v N mecku) 11

12 Sekunda A + vybraní studenti ostatních t íd - návt va koncertu Dva kroky do nového sv ta (org. pp. Holanová, Doubrava) Ú ast koly na výstav Schola Pragensis Maturanti výb rový zájezd do Osv timi (org. pp. Válková,O ádalová,horníková) hod. Den otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium Kvarta A, Tecie D ú ast na charitativní akci Srdí kový den (org. pp. Ka ková, Komardinová) SxD - písemná ást zkouky Jazykového diplomu DSD II (pp. Hofmann, Subijana) Tercie A, tercie C, tercie D vyu. hod. p ednáka o epilepsii (org. p. Horníková, p ednáí Dr. Havlová) Výb rový zájezd do Drá an na Váno ní trhy (org. pp. Pugnerová, Kolardinová) Konverza ní sout v Nj (org. p. Janá ová) Primy, sekundy, tercie a kvarty - Hudebn výtvarný projekt (org. pp. Vv a Hv) Sekunda A návt va výstavy Geja a samuraj (org. p. Holanová) a + ½ sekunda Cnávt va výstavy Dekadence (org. pp. echová, Holanová) editelský den - kolní akademie Sexta D - ústní ást zkouky jazykového diplomu DSD II LVZ Tercie D, chata Erlebach, Rokytnice n.j. (pp. Klíma, Trune ková, Stárek) hod. den otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium Prima A, Prima C ú ast na premié e filmu Nicky s family spojené se setkáním se sirem Nicholasem Wintonem (org. pp.válková, Polá ek) LVZ tercie C, Pec p.s. (pp. mardová, Tuová, Pej ochová + instruktor) Zájezd do Hamburku vybraní áci z Kvarty D (org. p. Subijana) 3.2. Sexta D návt va univerzity v itav (org.pp. Trune ková,floriánová) 3.2. Kvinta A exkurze na MFF-UK Den s fyzikou (org.p. Pacáková) 9.2. Sekunda A návt va výstavy v Náprstkov muzeu Geja a samuraj (org. p. Holanová) áci seminá e francouzské konverzace návt va knihovny ve Francouzském institutu (p. Buffard) MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. RO NÍK hod. - 3.A, Kvinta A návt va divadelní adaptace románu Kena Keseye v Salesiánském divadle v Kobylisích v anglické jazyce ONE FLEW OVER CUCKOO`S NEST (P elet nad kuka ím hnízdem), org. pp. O ádalová, Kala áci seminá e francouzské konverzace návt va knihovny ve Francouzském institutu (p. Buffard) LVZ Tercie A, chata Erlebach, Rokytnice n.j. (pp. Klíma, Trune ková, Tuová) Prima A, Kvarta D ú ast na Festivalu proti násilí a totalit Mene Tekel, (org. pp. Pugnerová, Válková) Kvinta D (1/2) - návt va student z partnerské koly v Bremerhavenu v Praze (org. pp. Janá ová, Hofmann) hod. Matematický klokan (org. p. Ka ková) Kvinta D (1/2) - návt va partnerské koly ve Straubingu (org. pp. Klíma, Brejcha) hod. Sekunda A návt va koncertu Brundibár v kostele imona a Judy (org. p. Doubrava) 1.4. Kvarta A, Kvinta A (franc. odd.) návt va francouzského divadelní p edstavení Malý princ v Salesiánském divadle (org. pp. Holanová, Buffard) Tercie A, Tercie D hod. návt va divadelního p edstavení v divadle ABC. W. Shakespeare: Král Lear (org. pp. Dvo áková, Komardinová) hod. tradi ní Hockey Show hod. praské kolo debatní sout e Jugend debattiert v gymn. T. Manna. Ú astní se áci Kvarty D (Kulhavá, ícha, atylov, Nováková, Bajuscová, Hejret, Hrdli ková), org. p. Subijany Tercie A, tercie C, kvarta A ú ast na charitativní akci Srdí kový den, (org. pp. Macela, Pej ochová, Ka ková) hod. Sekunda D návt va koncertu J. Stivína Od klasiky k jazzu v kostele imona a Judy (p. Marková) 12

13 Prima A, Kvarta A (Nj) exkurze do Berlína (org. pp. Válková, Komardinová) C obhajoba záv re ných prací z výtvarné výchovy (org.pp.pavlí ek,brejcha) PÍSEMNÁ ZKOUKA PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Z MATEMATIKY termín 1. kola p ijímacích zkouek do 1. ro ník pro kolní rok 2010/ Kvinta A (+ ást 3.C) Profitesty (org. Mgr. Horynová) PÍSEMNÁ ZKOUKA PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA termín 1. kola p ijímacích zkouek do 1. ro ník pro kolní rok 2010/ hod. kino Sv tozor Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D, Tercie A, Tercie C, Tercie D, Kvarta A, Kvarta D, Kvinta A, 3.C návt va filmového p edstavení Nickyho rodina. Kvinta D (+ ást 3.C) Profitesty (org. Mgr. Horynová) Ú ast vybraných ák z kvarty D na seminá i v Postupimi (org. p. Hofmann) hod. 5 vybraných ák ze sekundy D - ú ast na slavnostním p edání cen v Goethe Institutu za umíst ní v sout i kreativního psaní "P íb h jedn ch dve í" (org. p. Pugnerová) Sekunda D pobyt n meckých student ze Schwäbisch Gmündu a Bornheimu v Praze (org. pp. Marková, Subijana, Pugnerová, Komardinová) 6.5. fotografování vech ák koly, t ídnické hodiny t íd maturujících, poslední zvon ní maturujících Soust ed ní kolního p veckého sboru REPETICE v Kounici, 7.5. v hod. koncert v kostele Sv. Jakuba v Kounici Kvarta D 8 vybraných ák zájezd do trasburku (odm na za výhru v sout i o cenu Bertini "Dialog der Urenkelinnen und Urenkeln: Durch Begegnung lernen" Dialog pravnu ek a pravnuk : U it se setkáváním (org. p. Subijana) ú ast vybraných ák na projektu COMENIUS ve Schwäbisch Gmündu (org. pp. Pugnerová + Brejcha) A 12 ák, Kvinta A 2 áci - ú ast na charitativní akci Kv tinový den (org. p. echová) hod. - koncert kolního p veckého sboru REPETICE v rámci festivalu Otev ená zahrada Lib ice Vzd lávací po ad Planeta Zem 3000 ína, íe mocného draka - KD Ládví 8 15 Tercie C, Tercie D, Kvarta D, Kvinta D (org. pp. Pej ochová, Ropková,Holec) Tercie A, Kvarta A (org. pp. Pej ochová, Ropková,Holec) ÚSTNÍ ZKOUKY SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY Kvarta A 2. a 3. vyu. hod. Kouzelná fyzika (org. p. Krej í) Kvinta A 4. a 5. vyu. hod. Kouzelná fyzika (org. p. Pacáková) Prima D 2. a 3. vyu. hod. p ednáka J. Klímy Zlo in kolem nás (org. p. Zv inová) ÚSTNÍ ZKOUKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY hod. jarní koncert kolního p veckého sboru REPETICE v kostele sv. Vav ince na Pet ín DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLE NÉ ÁSTI MATURITNÍ ZKOUKY C, KiA, KiD - beseda o jaderné energetice (org. p. Krej í) A, Kvinta A, Kvinta Dvzd lávací po ad v Planetáriu - Astrofyzika (org. p. Krej í) 8.6. Sekunda D ú ast na celodenním projektu MOLDAU (org. pp. Marková, echová) 9.6. ½ Sekundy D 1.a 2. vyu. hod. ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) hod. sch zka s rodi i p ítích 1. ro ník (vedení + pp. Emanovská, Ropková, Tuová) ½ Sekundy D 1.a 2. vyu. hod. ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) sportovní kurz KiA, KiD, 3.A (pp. Tuová, Trune ková, mardová, Pej ochová, Holec, Klíma) a 6. vyu. hod. hudebn -výtvarný projekt pro áky prim, sekund, tercií a kvart 13

14 na téma Staré pov sti eské Prima A, Prima C, tercie D exkurze do komunistického lágru VOJNA (pp. Válková, Polá ek, Komardinová, Zv inová) t ídní výlety, vodácké kurzy, exkurze, výstavy atd úklid koly, burza u ebnic záv re né vysv d ení, ukon ení kolního roku 2010/2011 P ehled tuzemských a zahrani ních vícedenních akcí a zájezd seznamovací a jazykový kurz pro áky Primy D v Haidm hle (pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann) Kvinta D ú ast na projektu se studenty s Bielefeldu (org. p. Komardinová) Tercie D vým nný zájezd do Bornheimu a Schwäbisch Gmünd (pp. Komardinová, Subijana, Turnerová, Burda) Kvinta D(skupina S2)vým nný zájezd do Bremenhaven (pp.janá ová, Hoffmann) Kvinta D(skupina S1) návt va student ze Straubingu (pp. Klíma, Brejcha) Projekt COMENIUSsetkání ú astník v Gmundenu (15 ák +pp.brejcha, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D - Návt va student z Hamburku v Praze (org. p. Subijana) ák Kvarty D ú ast na projektu HAMBURG (p. Subijana) Sexta A, Kvinta A výb rový poznávací zájezd do Itálie (pp. Pacáková, Kala ) Sexta D návt va student z univerzity v itav (prezentace studia) Maturanti výb rový zájezd do Osv timi (org. pp. Válková,O ádalová,horníková) Výb rový zájezd do Drá an na Váno ní trhy (org. pp. Pugnerová, Kolardinová) Zájezd do Hamburku vybraní áci z Kvarty D (org. p. Subijana) 3.2. Sexta D návt va univerzity v itav (org.pp. Trune ková,floriánová) Kvinta D (1/2) - návt va student z partnerské koly v Bremerhavenu v Praze (org. pp. Janá ová, Hofmann) Kvinta D (1/2) - návt va partnerské koly ve Straubingu (org. pp. Klíma, Brejcha) Prima A, Kvarta A (Nj) exkurze do Berlína (org. pp. Válková, Komardinová) Ú ast vybraných ák z kvarty D na seminá i v Postupimi (org. p. Hofmann) Sekunda D pobyt n meckých student ze Schwäbisch Gmündu a Bornheimu v Praze (org. pp. Marková, Subijana, Pugnerová, Komardinová) Kvarta D 8 vybraných ák zájezd do trasburku (odm na za výhru v sout i o cenu Bertini "Dialog der Urenkelinnen und Urenkeln: Durch Begegnung lernen" Dialog pravnu ek a pravnuk : U it se setkáváním (org. p. Subijana) ú ast vybraných ák na projektu COMENIUS ve Schwäbisch Gmündu (org. pp. Pugnerová + Brejcha) Mezinárodní spolupráce a zapojení koly do mezinárodních program Vybraní studenti Kvarty D se pod vedením Angela Subijany v minulém a letoním kolním roce podíleli spole n s 15 hamburskými áky Realschule Bunatwiete Hamburg na projektu s názvem Dialog der Urenkelinnen und Urenkel Durch Begegnung lernen. Tento projekt byl po ádán v souvislosti s 20. výro ím partnerství m st Prahy a Hamburgu. Cílem tohoto projektu je p ipomenout situaci v období nacismu a to, co se v ten as d lo zvlát mladým lidem. Projekt byl v N mecku nominován na Cenu Bertini, ji získal. V bec poprvé za 13 let byla tato prestiní cena ud lena nen mecké kole. Odm nou byla dvoudenní cesta do trasburku spojená s návt vou Evropského parlamentu. Divadelního projektu Stínové obrazy. Domov a cizina se na p elomu dubna a kv tna zú astnili studenti z kvarty D a tercie D. Workshop po ádala nadace, jejím zájmem je setkávání mladých lidí z N mecka a z ciziny a která sídlí na zámku Gollwitz u Postupimi a Berlína. Nadace umo uje setkávání mladých lidí r zného p vodu, z r zných kulturních prost edí a rozdílného náboenství a cílem jejího snaení je p isp t ke vzájemnému porozum ní a k odbourávání p edsudk. V naem p ípad se vedení projektu ujali známí um lci ze spolkové zem Brandenburg Andra Barz a Jan 14

15 Beumelburg, kte í dev t n meckých a est eských student b hem divadelního projektu vedli. Za nai kolu se organizace ujali pp. Pugnerová a Hofmann. Ve kolním roce 2010/11 byl zakon en dvouletý mezinárodní projekt Comenius s tématem Mobilita. Spole ný projekt kol ze SRN, Rakouska, Itálie a Polska na naí kole vedla p. Pugnerová, spolupracovali p. Brejcha, p.emanovská, V íjnu se konalo spole né setkání v rakouském Gmundenu. P íprava a ú ast na sout i v p ednesu slam poetry zpracování tématu pohyb, migrace kreativním psaním a poezií: áci 4.D a 5.D psali texty k p ednesu na téma pohyb v n meckém jazyce. Jako inspirace jim slouily texty známých eských a n meckých slamer a referát o slam poetry, který p ipravili áci 5.D. V Gmundenu se na 1.míst umístila Marie Bu ková a na 2.míst Jaromír orf z 5.D. Úsp ch naich ák v konkurenci rodilých mluv ích! Téma migrace v literatu e: Migrace na západ po pádu elezné opony. áci 4.D román Radka Knappa Co mi pan Kuka nakukal (v n meckém originále Herrn Kukas Empfehlungen). áci se zabývali rozdílností kultur, problémy imigrace do cizí zem, srovnávali rakouské a polské reálie s eskými a dolo i na témata aktuální pro cestovatele v dob po pádu elezné opony. ákyn z 4.D p ipravily prezentaci knihy a témat, která kniha rozvíjí, a p ednesly ji v Gmundenu. Na míst spole n rozebírali n které pasáe a na záv r napsali spole ný dopis autorovi. kolní sbor Repetice ve spolupráci s výtvarníky (áci 4.C ) kolní sbor vystoupil b hem spole ného hudebního ve era v aule gymnázia v Gmundenu. P. Emanovská nacvi ila se sborem soubor písní eského emigranta Jaroslava Jeka. Výtvarníci p ipravili pro jednotlivé skladby projekce, pro které zvolili r zné formy zpracování komiks, výrazový tanec, kolá, hraný p íb h. Melodie skladby Tmavomodrý sv t se stala leitmotivem hudebního ve era v reportái hornorakouské televize. Hraná scénka etí áci secvi ili scénku pro píse The Final Countdown, kterou zahrál orchestr rakouské koly. Kadá ze zú astn ných kol secvi ila vystoupení k jedné z písní, které rakouský kolní orchestr nacvi il pro spole ný hudební ve er. Vechny spojovalo téma pohyb z r zných úhl pohledu a v r zných historických kontextech. Putování s kufry výtvarný projekt um ní v kufru Vybraní áci 4.C p isp li svými um leckými díly v kufru k putovní výstav Um ní v kufru, její vernisá se konala v Praze v Klánovicích p i setkání Comenius v Praze v kv tnu 2010 a nyní pokra ovala v Gmundenu. áci vystavovali v kufrech p edm ty p ipomínající pohyb a cesty a inspirované cestou. P ed vernisáí ve kole v Gmudnenu áci nejprve putovali po kolejích bývalé úzkokolejky vedoucí z Gmundenu do eských Bud jovic a uspo ádali výstavu pod irým nebem. Výstava m la velký úsp ch a prob hla za ú asti u itel koly, rodi i hornorakouské televize. Projekt byl zakon en kv tnovým setkáním v n meckém Schwäbisch Gmündu. etí imigranti v N mecku: literatura M. Bu ková 5.D p edstavila osobu a dílo eského imigranta a slamera v N mecku Jaromíra Kone ného. Kreativní psaní a divadlo na téma migrace áci 4.D a 3.D a áci ostatních partnerských kol si mezi sebou posílali p íb hy na pokra ování v n meckém jazyce. Nai áci napsali p t úvodních p íb h na téma pohyb a p ipsali n kolik pokra ování. Pak si nai áci vybrali jeden z p íb h, upravili jeho d jovou linii, p epsali jej jako divadelní scéná a secvi ili jako divadelní vystoupení pod názvem Kufr. Zahráli jej na úvod setkání. Výtvarný projekt áci dostali za úkol p ivézt z domova to, co nali na ulici útrky plakát, novin apod. Tyto v ci pak pr b né zakomponovávali na plátna, kdy reagovali na jednotlivé výtvarné projevy ostatních ú astník. Výstava um ní v kufru. Pokra ování výstavy Um ní v kufru. Pohyb coby fyzikální veli ina a sou ást kadodenního ivota Navt va muzea Mercedes Benz ve Stuttgartu. Spolupráce koly se sociálními partnery kola nespolupracuje se sociálními partnery. Dalí vzd lávání realizované kolou kola neorganizuje vzd lávání ur ené pro ve ejnost. 15

16 Dalí aktivity, prezentace kola pravideln po ádá dny otev ených dve í pro budoucí zájemce o studium, vdy v listopadu a v lednu Údaje o výsledcích inspek ní innosti I a výsledcích kontrol Ve kolním roce 2010/2011 neprob hla na gymnáziu inspekce I. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve kolním roce 2010/2011 neprob hla ve kole jiná inspekce i kontrola. Dalí informace innost jednotlivých p edm tových komisí V. P EDM TOVÁ KOMISE ESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Aktivity mimo vyu ování p. Zuzana Dvo áková - Divadlo ABC: W. Shakespeare- Král Lear, tercie A p. Jana Komardinová - Divadlo ABC: W. Shakespeare- Král Lear, tercie C P íprava nové maturity - Tvorba pracovních list : pp. Zuzana Dvo áková. Daniela Emanovská, Lenka Libá, Dobromila Janá ová Vedoucí maturitní práce profilová maturitní zkouka: pp. Zuzana Dvo áková, Daniela Emanovská, Lenka Libá Oponentní posudky k maturitním pracím: pp. Zora Holanová, Daniela Ropková, Dobromila Janá ová Ú ast ák v sout ích a p ehlídkách Sout eské poty literární sout e se aktivn ú astnila prima A Projekt Studenti tou a píí noviny T ídy kvarta A a kvarta D se ú astnily v rámci eského jazyka (p.libá a p. Janá ová) projektu Studenti tou a píí noviny, který vyhlásil deník MF DNES. V rámci tohoto projektu pracovali áci s denním tiskem v hodinách eského jazyka. Ve druhém pololetí byl tento projekt vyuíván ve t ídách kvinta A a 4.A v hodinách ZSV (p. Dvo áková). P EDM TOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA ve spolupráci s CK Kristof p ipravili kolegové Tuová a Klíma poznávací zájezd do Skotska zá í 2010 zájezd do Cornwallu, který se bude konat , zaji ují kolegové Pugnerová a Kala návt va divadelního p edstavení v AJ Pygmalion a One Flew over Cuckoo s Nest. kvarta D, sexta A, kvinta A, 3.A Salesiánské divadlo (Plajnerová, Kala, O ádalová) návt va divadelního p edstavení v AJ English history sekunda C the Bear Theatre (O ádalová) metodologické seminá e po ádané agenturou Descartes Trendy v gramatice sou asné angli tiny a Jak posuzovat chyby se zú astnily kolegyn Plajnerová a O ádalová P EDM TOVÁ KOMISE N MECKÉHO JAZYKA Vým nné a poznávací zájezdy do n mecky mluvících zemí Pro studenty t íd s rozí enou výukou n meckého jazyka jsou organizovány vým nné a poznávací zájezdy a exkurze do n mecky mluvících zemí. Ve kolním roce 2010/2011 se uskute nily vým nné pobyty se kolami ve Schwäbisch Gmündu a Bornheimu (sekunda) a Bremerhavenu a Straubingu (kvinta). Realizaci projekt s partnerskými kolami ve Straubingu a Bremerhavenu podpo il finan n esko-n mecký fond budoucnosti. Tercie D a kvarta D se zú astnily poznávacího zájezdu do Drá an. Organizovaly pp. Pugnerová a Komardinová. Prima A dopln ná o áky dalích t íd se zú astnila poznávací historické exkurse do Berlína. Organizovaly pp. Válková a Komardinová. Tercie D a prima A se zú astnily poznávacího zájezdu do Norimberku a ezna. Organizovaly pp. Komardinová a Válková. Vým nné pobyty: 1) Bremerhaven - kvinta D a pp. Janá ová, Hofmann Straubing kvinta D a pp. Klíma, Brejcha 16

17 2) Bornheim tercie D a pp. Turnerová, Burda; sekunda D pp. Pugnerová, Komardinová Schwäbisch Gmünd tercie D a pp. Komardinová, Subijana; sekunda D: p. Marková Konverza ní sout v NJ kolní kolo: hl. organizátorka p. Janá ová, dále p. Marková a p. Libá Jugend debattiert pp. Hofmann, Subijana Projekty: Seznamovací pobyt v Haidmühle pp. Janá ová, Komardinová, Hofmann Hudební projekt se kolou z Bielefeldu p.komardinová Projekt Moldau M ení istoty vody ve Vltav - spolupráce s Deutsche Schule Prag: (chemický projekt - komunika ní jazyk n m ina) p. Marková P ípravný kurz NJ pro budoucí zájemce o studium p. Komardinová N mecký filmový festival Der Film p. Marková Exkurze Královská cesta (samostatný výklad student v n m in ) p. Floriánová Projektový den na univerzit v itav pp. Floriánová, Hofmann Výstava Puppen in Film organizoval Goethe Institut Praha pp. Hofmann, Subijana Sout v kreativním psaní v n m in Dve e jako sv dkové minulosti p. Pugnerová P ednáka Do N mecka na zkuenou informace o monostech studijních a pracovních pobyt v SRN. Ve druhém pololetí vedl odborný poradce pro DSD koly p. Wolfgang Lehmann 2x týdn hodiny p ípravy na ústní ást zkouky DSD. B hem celého kolního roku se byla na kole inná dobrovolnice ze SRN Juliane Henn. Vedla pro studenty kolní n meckou knihovnu, zapojovala se do výuky, nejr zn jích projekt, podílela se na p íprav student na sout Jugend debattiert atp. Jako kadý rok se studenti ú astnili seminá v n meckém m st Bad Marienberg. Za átkem listopadu to byl Jakub Smr ek (téma seminá e: Digirální Evropa) a v dubnu Mahulena Kuklová a Pavla Nováková (téma: Evropská unie a její význam v dnením sv t ). Zde ka imurdová a Alena Chaloupková byly naimi letoními ú astnicemi kadoro ního projektu Evropská kola v n meckém Bielefeldu. Úsp ní áci: Kristián Sen uk ze sekundy D se zú astnil Konverza ní sout e v n meckém jazyce a v celorepublikovém kole obsadil 9. místo v kategorii II.B. Dve e jako sv dkové minulosti sout v kreativním psaní v NJ vyhláená Goethe Institutem a Gymnáziem Thomase Manna. Úkol: Zajímavým zp sobem zpracovat p íb h dve í jedné budovy a tím i historické epochy i události, tyto dve e vyfotit a nakreslit. Ú ast: 5 áky ze sekundy D, vechny obdrely diplom za zda ilou ú ast, p íb h t í z nich (Patricie tefíková, Kristýna Lososová a Marie Stará ) byl vydán ve sborníku obzvlát zda ilých prací. Dalí dv sout ící: Petra mejkalová a Anna Hüblová. Vechny se zú astnily p edávání diplom v Goethe Institutu. Anna Fierová z tercie D se stala jednou z výherky jazykové sout e Deutsch-Wettbewerb a získala jako odm nu ty týdenní pobyt v SRN spojený s jazykovým kurzem. Dominik Vácha z tercie D se stal jedním z výherc jazykové sout e Deutsch-Wettbewerb a získal jako odm nu ty týdenní poznávací cestu po SRN spojenou s jazykovým kurzem. Michael atylov z kvarty D se zú astnil Konverza ní sout e v n meckém jazyce a v celopraském kole obsadil 3. místo v kategorii III.A. Prokop ícha z kvarty D postoupil a do semifinále konverza ní sout e Jugend debattiert. V souvislosti s tím se ú astnil seminá e k um ní debatovat v Drá anech v kv tnu Studenti kvarty D se stali prvními nen meckými výherci Ceny Bertini. Jako odm nu získali n kolikadenní zájezd do trasburku. Aneta Bu ková ze sexty D získala od agentury DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendium pro studium germanistiky na berlínské univerzit. Sexta D m la vysokou úsp nost p i zkoukách N meckých jazykových diplom II. stupn. 19 student dosáhlo úrovn C1 a 9 úrovn B2, co je v tomto kolním roce nejlepí výsledek v celé eské republice. P EDM TOVÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA návt va divadelního p edstavení ve francouztin Malý princ v Salesiánském divadlem s t ídami kvartou A a kvintou A, exkurze ve Francouzském institutu v rámci výuky seminá e s lektorkou Alice Buffard. Student Jan Svoboda /kvarta A/ získal t ím sí ní stipendium na rok 2011/12 do Dijonu. 17

18 P EDM TOVÁ KOMISE MATEMATIKY Jako kadoro n lenové p edm tové komise organizovali ú ast student v matematické olympiád a Matematickém Klokanovi. Matematický klokan V b eznu 2011 prob hla na naí kole ji tradi ní sout Matematický Klokan. Sout e se zú astnilo 112 student. Výsledky nejlepích : Po et bod KADET Iveta Kleníková primaa 99 KADET Petr Vitou sekundaa 89 KADET Jakub Nejepsa primaa 79 JUNIOR Adam Svoboda kvartaa 82 JUNIOR Marta laufová kvartaa 65 JUNIOR Dominik Vácha tercied 62 STUDENT Petr Vilím sextaa 76 STUDENT Petr Kubát sextaa 69 STUDENT Joná Václavek sextaa 67 Matematická olympiáda Studenti sekundy A Vladimír Piroek a Petr Vitou se zú astnili kategorie Z9. V obvodním kole obsadil Vladimír Piroek 1.místo a Petr Vitou 6.místo. Oba postoupili jako úsp ní eitelé do m stského kola, kde Vladimír Piroek obsadil 9.místo a Petr Vitou 25.místo ze 79 ú astník. P EDM TOVÁ KOMISE INFORMATIKY A VÝPO ETNÍ TECHNIKY Sout d tí a mládee v programování: Jakub Smr ek - obvodní kolo - 1. místo. Praské kolo - 3. místo. Celostátní kolo - 7. místo Jan Glasser - obvodní kolo - 2. místo P EDM TOVÁ KOMISE FYZIKY Sout e ák : a) Fyzikální olympiáda: kolní kolo Fyzikální olympiády kat.b 3 studenti KvA - kat. E Petr Vitou Se A Obvodní kolo kat. E -3. místo Petr Vitou Se A, postup do krajského kola Krajské kolo: Kat. B: 3.místo- Mária Dob emyslová KiA 5. místo Stanislav Zazhyryey Kvi A 11.místo- Miroslav David Kvi A b) Celostátní sout Co ví o energetice: místo- drustvo KiD: imurdová, Vacín, ampa- postup do finále 4. místo v celostátním finále sout e- KiD- imurdová, Chaloupková, Vacín Exkurze, p ednáky: Planetárium p ednáka z astrofyziky A, Kvi A,D pp.krej í, Pacáková, Fra ko Beseda o energetice s odborníky z praxe krát- 3.A,Kvi A,D -Krej í Laborato optických vláken AV R-exkurze krát- 3.A,KiD,- Krej í Jeden den s fyzikou na MFF UK- exkurze KiA Pacáková eská hlava -kouzelná fyzika- projekt Cesta na Mars krát: KviA, KvaA (v u ebn F) ÚJF e exkurze KviA- Pacáková Prof. Krej í recenze nové u ebnice fyziky -Mechanika (nakl. Prométheus) P EDM TOVÁ KOMISE CHEMIE P ehled akcí: Úsp né pokra ování spolupráce ák Gymnázia Na Praa ce s Deutsche Schule Prag v Projektu Moldau (chemicko-biologický výzkum Vltavy, komunika ní jazyk: n mecký, ú astníci: t ída sekunda D a vybraní studenti z kvarty D + kvarty A, pod vedením pp. Markové a echové) Ekologická olympiáda vedoucí prof. echová, smíené drustvo kvarta A + kvarta D (5. místo) a drustvo tercie D (12. mnísto) Výstava v Rudolfinu Barviva 3.A+2.C, b ezen, prof. echová (propojení chemie a výtvarné výchovy) Národní muzeum Výstava minerál, , 2.C, prof. echová 18

19 P EDM TOVÁ KOMISE BIOLOGIE Prof. Ka ková organizovala biologickou olympiádu: v obvodním kole Praha 3 nás reprezentovaly 3 studentky: Marie Hovorková (sekunda C), která se umístila na prvním míst, bohuel se vak nemohla zú astnit dalího, celopraského kola, Sofie Dietschová (prima D), která se umístila na 4. míst a postoupila do krajského celopraského kola, kde se umístila na 17. míst a Barbora Kuelová (prima D), která se umístila na 9. míst v Praze 3. Prof. Ka ková se sekundami navtívila výstavu masoravých rostlin. Prof. Polá ek se se dv ma skupinami ú astnil demonstra ní pitvy v nemocnici Bulovka. Dále pokra ujeme v individuálních konzultacích a pé i o duevní i t lesné zdraví ák ve smyslu minimální prevence. Podle pot eby je p eposíláme do pé e odborník m (prof. Macela ve spolupráci s výchovnou poradkyní prof. Horníkovou.) V bohat zásobené knihovn poskytujeme odbornou pomoc p i studiu a práci se studijními materiály (prof. Macela). P EDM TOVÁ KOMISE ZEM PISU Komponovaný po ad o ín íe mocného draka (Diapozitivy, film, p ednáka). Organizuje agentura Planeta Zem t íd (tercie a kvinta D) P ednáka Klimatické zm ny (seznámení s problematikou vývoje a sou asnosti zm n klimatu). P ednáející: student P FUK Martin tros. T ída kvarta D P EDM TOVÁ KOMISE D JEPISU P íprava 8 student k maturitní práci z d jepisu, metodické vedení jejich maturitních písemných prací a posudky (p. Floriánová) Exkurse pro studenty: Organizace exkurze pro maturitní ro níky, kvinty a 3. A do Osv timi; pedagogický doprovod pp. Válková, O ádalová, Horníková Organizace seminá v Terezín pro kvartu A a tercii A (pp. Válková, Ka ková, Floriánová, Ropková) Organizace exkurze do lágru Vojna pro Primu A, Primu C a Tercii D (pp. Komardinová, Polá ek, Zv inová) Ve spolupráci s prof. Komardinovou exkurze k moderním d jinám, výuce n meckého jazyka, starov kým d jinám a d jinám um ní pro Primu A a vybrané studenty z jiných ro níku do Berlína a Postupimi ( dubna 2011) Ve spolupráci s prof. Komardinovou v rámci kolního výletu exkurze k moderníma st edov kým d jinám, k d jinám um ní a výuce n meckého jazyka pro Primu A a Tercii D do koncentra ního tábora Flossenbürg, do Norimberku a ezna ( ) Prima A práce na projektu Jak se ilo za komunismu (pod vedením prof. Válkové). Výsledky jsou zve ejn ny na Prof. Válková - publikace historické dobrodruné novely pro d ti Karel IV. p íb h eského krále (nakl. Fragment) P EDM TOVÁ KOMISE OB ANSKÉ NAUKY A ZÁKLAD SPOLE ENSKÝCH V D Sekunda D ú ast na soudním p elí ení (org. p. Zv inová) Prima D 2. a 3. vyu. hod. p ednáka J. Klímy Zlo in kolem nás (org. p. Zv inová) Prima A, Kvarta D ú ast na Festivalu proti násilí a totalit Mene Tekel, (org. pp. Pugnerová, Válková) Prima A, Prima C ú ast na premié e filmu Nicky s family spojené se setkáním se sirem Nicholasem Wintonem (org. pp.válková, Polá ek) Prima D, Sekunda A, Sekunda C, Sekunda D, Tercie A, Tercie C, Tercie D, Kvarta A, Kvarta D, Kvinta A, 3.C návt va filmového p edstavení Nickyho rodina. P EDM TOVÁ KOMISE T LESNÉ VÝCHOVY Studenti niího stupn gymnázia primy a sekundy, se ú astnili sportovních sout í v rámci celoobvodní sout e O pohár starosty Hartiga, kde obsadili 11. místo. Ú ast : Minifotbal, P espolní b h, Plavání - dívky obsadily v Praze 3 místo s postupem a 3. místo v Praze = nejv tí sportovní úsp ch koly za tento kolní rok Atletika Pohár rozhlasu dívky 4. místo v Praze 3, chlapci 4. místo v Praze 3 Ú ast v dalách sout ích: Stolní tenis chlapci, Basketbal chlapci Studenti vyího stupn gymnázia tercie a sexty, se ú astnili st edokolských sout í POPRASK v rámci celé Prahy. 19

20 Ú ast a výsledky v jednotlivých sout ích: Atletický pohár Corny- 4. místo v Praze Volejbal - dívky Minifotbal - chlapci Florbal - chlapci i dívky Hokejbal - chlapci Beachvolejbal - dívky 11. místo v Praze Basketbal - chlapci i dívky P espolní b h - chlapci i dívky 8. místo v Praze Basketbal chlapci i dívky Házená chlapci i dívky - 3. místo v Praze Orienta ní b h 6. místo v Praze T ídy tercie A a tercie D byly na lya ském kurzu na chat Erlebach v Rokytnici nad Jizerou, t ída tercie C pak v Peci pod Sn kou. Letní cyklisticko- hern - turistický kurz prob hl na Lipn. Ú astnily se t ídy kvinta A, kvinta D a 3.A. P EDM TOVÁ KOMISE VÝTVARNÉ VÝCHOVY Studentské výstavy: Spolupráce na Schole Pragensis 3.c - Pavlí ek, Velíek Videospolupráce na váno ním koncertu Repetice ( 4.c-Brejcha ) Hudebn výtvarné projekty: Muzikál ( Pavlí ek, Brejcha, Emanovská, Doubrava ) Staré pov sti eské ( Pavlí ek, Brejcha, Emanovská, Doubrava ) Projekt Comenius -Gmunden- Rakousko 4.c putovní výstava kunst im koffer - Videodoprovod koncertního projektu sboru Repetice Gmunden Projekt Comenius Schwaebisch Gmund Putovní výstava Kunst im Koffer Statní galerie Stuttgart výstava moderního um ní Projekt Comenius Praha Studentský happening Autem Prahou, Kunst im Koffer Navtívené výstavy: Bienále Brno 4.C J.p.witkin 4.c Dekadence now, Rudolfinum, 4.c Monet-warhol, NG, 3.c Aneský kláter komentovaná prohlídka 3.c C magazin výstava sv tové fotografie 3.c Martin Paar 3.c VUP 3.c, 4.c Já,bezesporu 3c,2c Praské Quadrienále 3.c, 4.a, 4.d Vým nné pobyty: Kvinta D pobyt n meckých student ze Straubingu v Praze Klíma, Brejcha ( workshop digitální fotografie ) Kvinta D pobyt student ve Straubingu Neue Pinakothek Nová v cnost Mnichov Výtvarný den : Sítotisk, 3c ( Brejcha ) Sout e kolní: Novoro enka: kolektivní práce a Vít Jebavý Plakát na maturitní ples Pozvánka na maturitní ples: Aneta Dvo áková 4.c Sout e mimokolní: Art book, 3.c projekt pro Rakousko Mladý design ( sout ) Kate ina Hrubá 4.c P EDM TOVÁ KOMISE HUDEBNÍ VÝCHOVY 50 vybraných student se zú astnilo cyklu ty i kroky do nového sv ta v Rudolfinu (4 koncerty s výkladem b hem kolního roku). Sekunda D návt va koncertu J. Stivína Od klasiky k jazzu v kostele imona a Judy (p. Marková) 20

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Obsah: Základní

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více