Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2002 Výroční zpráva o DVPP v roce 2002 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

2 Výroční zpráva o činnosti školy 2002/2003

3 Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy 3 Pedagogický sbor, hospodářští zaměstnanci, provozní zaměstnanci 5 Studentská rada 7 Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 8 Časový harmonogram školního roku 2002/ Zprávy ze zahraničních exkurzí a besed 11 Z kroniky školy 13 Z literárních prací žáků školy 29 Seznam studentů 32 Školní knihovny 36 Inspekce, kontroly, revize 37 Organizace školy 39 Předmětové komise 40 Pracoviště zaměstnanců 41 Učební plán 43 Volitelné a nepovinné předměty 46 Údaje o pracovnících 47 Pověření pracovníků 48 Správci novin, časopisů a odborného tisku 52 Třídy, třídní učitelé, počty žáků 53 Přehled prospěchu, chování a docházky 54 Maturitní zkoušky 55 Přijímací řízení ve školním roce 2002/ Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ 59 Časový rozvrh vyučování 60 Zkratky 61 Výroční zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2002 finanční část 2 Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2002 hodnocení 2 Přehled vzdělávacích akcí v roce Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy 2 Výdaje 2 Majetek školy 3 Rozbor hospodaření 4 Kopie účetních výkazů samostatná příloha Výroční zpráva o poskytování informací Strana 2

4 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Vysočina Adresa: Palackého 53, Jihlava IČO: Název školy: Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Identifikátor zařízení: Adresa: Štáflova 2063, Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: 600 žáků Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/ 2003/ZK ze dne V roce 1990 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od 1. července 1991 se škola stala rozpočtovou organizací, od 1. ledna 1995 je organizací příspěvkovou. Od 1. září 1996 je zařazena do sítě škol. Poslední platné Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /201-21, s účinností od Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium má čtyři a osm ročníků. Do byla plánovaná kapacita školy 720 žáků. Od je plánovaná kapacita školy 600 žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcviky a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku osmiletého studia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce 2003/2004 otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy osmiletého studijního oboru. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent je připraven ke studiu: - na vysokých školách všech typů - na vyšších odborných školách - k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je připravován pro odpovědnost v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, sociální a kulturní oblasti, cestovním ruchu. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Mají schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, znalosti 3

5 z oblasti výpočetní techniky a dovednost pracovat s odbornou literaturou a informacemi. Mají předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Jsou připravováni pro odpovědnost v občanském životě a k vlasteneckému cítění. Jsou vhodně připravováni pro rodinný život. Ve škole jsou vyučovány tyto obory: K/801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r., 0 měs K/401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r., 0 měs. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a osnov: - generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem - učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním ročníkem - učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním ročníkem a) učební osnovy pro roč. víceletého gymnázia b) učební osnovy pro roč. víceletého a roč. čtyřletého gymnázia 4

6 Pedagogický sbor Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Monika Brožková Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová RNDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Brian Edward Dagen Jillayne Gayle Dagen Mgr. Jana Dvořáková Jaroslav Eisler Mgr. Petra Gallová Daniela Hamaričová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Jana Chudá do Mgr. Tomáš Chudý do Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel od Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová RNDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Mgr. Jana Langpaulová Mgr. Vladimír Lank Jaromíra Marhanová Mgr. Marie Novotná Josef Prchal Mgr. Martin Richter Mgr. Jiří Rojka RNDr. Květoslava Růžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Sochrová Mgr. Zuzana Šimůnková Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindra Trnková Mgr. Danuše Vejrová Mgr. Lenka Veselá RNDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický Mgr. Andrea Zápotočná rodičovská dovolená rodičovská dovolená rodičovská dovolená Učitelé externí Lada Štefánková do Vlasta Chalupová od

7 Hospodářští zaměstnanci Zdeňka Chmelíková Alena Choutková Provozní zaměstnanci Jan Blaha 6

8 Studentská rada 2002/ 2003 třída třídní učitel starosta změna v průběhu školního roku A1 Mgr. Hynek Bouchal, Ph.D. Tůmová Jana B1 Jaroslav Šorčík Pumprová Veronika A2 Marie Novotná Šubrt Jiří B2 Mgr. Alena Konrádová Kubát Milan A3 Mgr. Marie Kašparová Greplová Eliška B3 Mgr. Jana Dvořáková Beránek Tomáš A4 PhDr. Marie Kotoulková Bukáček Marek B4 Mgr. Bohumír Kotlík Krupka Pavel A5 Mgr. Vlasta Kerelová Málek Jan B5 Mgr. Zdeněk Vošický Kovanda Tomáš A6 Mgr. Martin Richter Hlaváček Jan B6 PhDr. Jan Bechyně Schneiderová Jana A7 Josef Prchal Nováková Jitka B7 Mgr. Eva Sobotková Duben Jan A8 Mgr. Vladimír Lank Vaněk Lukáš B8 RNDr. Květoslava Růžičková Poppr Martin 1. Mgr. Jaroslava Čermáková Mičková Tereza 2. Mgr. Věra Hitzgerová Kabelková Zuzana 3. Mgr. Hana Jezlová Chvátalová Dagmar 4. Mgr. Svatava Kadlecová Mašková Silvie 7

9 Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 2002/ 2003 třída zástupce funkce A1 Petra Chudobová B1 A2 B2 A3 Ing. Marie Greplová Mgr. Alena Kuntová Jaroslav Viduna Petra Hyršová B3 Bc. Marcela Hájková členka výboru A4 B4 A5 Ing. Bohuslav Uchytil MUDr. Josef Pumpr Ing. Miloslav Somer B5 Ing. Václav Stejskal místopředseda A6 MUDr. Naděžda Bacíková B6 Miloslav Kotil předseda A7 B7 A8 B8 Helena Páleníčková Ing. Petr Zgarba Ing. Jaroslav Šidlák Bc. Zdeněk Neubauer 1. Mgr. Alena Doležalová 2. Ing. Zdeněk Endrle 3. Ing. Petr Kubíček člen výboru 4. PaedDr. Veronika Prchalová Hana Plodíková pokladník 8

10 Časový harmonogram školního roku 2002/ 2003 Období školního vyučování začátek vyučování v 1. pololetí pondělí konec vyučování v 1. pololetí čtvrtek začátek vyučování ve 2. pololetí pondělí konec vyučování ve 2. pololetí pátek Období prázdnin podzimní prázdniny úterý-středa poslední vyučovací den v roce 2002 pátek vánoční prázdniny pondělí-pátek začátek vyučování v roce 2003 pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí - pátek velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek hlavní prázdniny pondělí - pátek zahájení školního roku 2003/2004 pondělí Prezentace školy Burza středních škol středa - čtvrtek Den otevřených dveří středa Porady pedagogických pracovníků zahajovací pondělí, čtvrtek , čtvrtletní (1. čtvrtletí) středa klasifikační -1. pololetí středa čtvrtletní (3. čtvrtletí) středa klasifikační - 2. pololetí A8, B8 středa klasifikační 2. pololetí - čtvrtý středa klasifikační 2. pololetí ostatní třídy pondělí provozní porady pedagogických pracovníků středa od x měsíčně porada pracovníků k výroční zprávě školy čtvrtek Přijímací zkoušky pro školní rok 2003/2004 podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ do předání přihlášek ze ZŠ na SŠ do kolo pro čtyřleté a osmileté studium pondělí kolo pro čtyřleté studium čtvrtek Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT ČR, ročník LVIII, sešit 6 červen 2002 veletrh pomaturitního studia Gaudeamus - Brno úterý - pátek Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 9

11 Maturitní zkoušky odevzdání a zvěřejnění maturitních okruhů pondělí odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce středa písemná práce z českého jazyka a literatury úterý odevzdání maturitních otázek pátek klasifikační porada A8, B8 středa poslední zvonění A8,B8 pátek studijní volno A8, B8 pondělí - pátek ústní maturitní zkoušky A8, B8 pondělí - pátek vydání maturitních vysvědčení oktávy pátek od 13 hod. klasifikační porada čtvrtý středa poslední zvonění - čtvrtý pátek studijní volno - čtvrtý pondělí - pátek ústní maturitní zkoušky - čtvrtý pondělí - pátek vydání maturitních vysvědčení čtvrtý pátek od 12,15 do 13,30 Termíny LVVZ Jánské Lázně, I., vedoucí Mgr. Richter sobota - sobota Jánské Lázně, A2+B2, vedoucí Prchal sobota - sobota Pec pod Sněžkou, A5+B5, vedoucí Mgr. Kerelová sobota - sobota Sportovní kurz Seč, vedoucí Prchal pondělí - pátek Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia jednání výboru SRPHG a vedení GHB 2x za pololetí IX., XI., II., IV. třídní schůze rodičů podzimní termín středa třídní schůze rodičů jarní termín středa třídní schůze budoucích prvních ročníků středa Štěpánská zábava středa Maturitní ples sobota (A8,B8) (4.) 10

12 Zprávy ze zahraničních exkurzí a besed Zpráva o zahraniční exkurzi do Říma VIVAT ROMA! Řím je nazýván věčným městem. Vznikl jako osada pastýřů na pahorku Palatin, která se postupem času rozrostla na velkou říši, táhnoucí se od severní Anglie po sever Afriky. Po rozpadu říše se Řím stal centrem křesťanského světa a pro papeže sem přicházely pracovat zástupy umělců a architektů. Jejich historický odkaz může návštěvník Říma vnímat na každém kroku. Za půvaby italského hlavního města se vydala skupina studentů a učitelů našeho gymnázia na počátku května tohoto roku. Exkurze se zúčastnilo celkem 40 studentů ze 3. ročníku a tříd B5, A6 a B6. Většinou se jednalo o studenty, kteří se učili nebo učí latinu a pro něž je návštěva hlavního města Itálie a jeho památek z doby antiky vítaným zpestřením výuky latinského jazyka. Pedagogický dozor zajišťovali E. Kašíková, Z. Tesařová a H. Bouchal. Ve dvou dnech, které byly na návštěvu Říma vyhrazeny, se pochopitelně dá stihnout velmi málo. Přesto jsme se nechali okouzlit největšími turistickými lákadly: navštívili jsme Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Chrám sv. Petra, prohlédli jsme si Fontanu di Trevi, Andělský hrad i Španělské schody, prošli jsme přes náměstí Piazza Navona s Fontánou dei Fiumi, náměstí Piazza del Popolo se symetrickými kostely S. Maria dei Miracoli a S. Maria in Montesanto... a výčet památek by mohl pokračovat. Díky průvodci, který nám byl přidělen cestovní kanceláří z Jablonce n. N., pod jejíž patronací se celý zájezd uskutečnil, jsme se dozvídali spoustu informací a zajímavostí z historie, dějin umění, architektury apod. Jak již bylo řečeno, exkurze se zúčastnili studenti, kteří se učí nebo dříve učili latinu. V mnoha památkách jsme se setkali s latinskými nápisy a při porozumění jim jsme mohli využít načerpané znalosti. Také italština jako jazyk má s latinou mnoho podobného, tedy i setkávání s rodnou řečí Římanů bylo snazší. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že studenti byli nuceni použít i další jazyky především angličtinu. Také si vyzkoušeli orientaci ve městě a díky používání městské dopravy poznali malou měrou také všední život Římanů. Řím jsme opouštěli velmi neradi, ale čekala na nás další perla Itálie: renesanční město Florencie. Zde jsme si prohlédli katedrálu S. Maria del Fiore /mnozí z nás se podobně jako v Chrámu sv. Petra vyšplhali až na kopuli/, Baptisterium s Rajskou bránou, Most zlatníků a Galerii Uffizi s řadou známých obrazů /Botticelli: Zrození Venuše, Tizian: Venuše Urbinská, Lukas Cranach St.: Adam a Eva/. Florencie nás všechny nadchla, k dokonalosti snad chybělo jen to, že sám velký David /tedy jeho kopie/ od Michelangela na nás shlížel obklopen mohutným lešením. Zpáteční cestu zpříjemnila zastávka u rakouského jezera Mondsee, kde jsme si zrána příjemně odpočinuli, obklopeni malebnou přírodou. Celá exkurze proběhla bez problémů, a to i díky skvělé spolupráci s našimi studenty. Myslím, že všichni budeme na Řím dlouho vzpomínat a dovolím si tvrdit, že pro mnohé z nás to jistě nebylo poslední setkání s tímto městem, které, jak řekl kdysi německý spisovatel Goethe, člověka omladí. Mgr. Eva Kašíková 11

13 Exkurze do Francie Exkurze byla zajištěna ve spolupráci s CK Doltour Praha. Účastníci exkurze byli ubytováni v Antibes a odtud podnikali výlety do okolí. Během našeho pobytu jsme navštívili: Grasse výroba parfémů ( exkurze v továrně Fragonard) Grand canyon du Verdon přírodní rezervace Fréjus antické památky ( aréna, divadlo) St. Tropez město četníků Port Grimaud francouzské Benátky ( projížďka na lodi) Cannes festivalové město Antibes muzeum P. Picassa, provensálský trh, staré město s opevněním Marineland celodenní program ( kosatky, delfíni, akvárium, námořní muzeum apod.) Nice Anglická promenáda Mgr. Eva Sobotková Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem RNDr. Jiří Grygar se proslavil na poli fyziky jako známý vědec, astronom, autor televizního pořadu Okna vesmíru dokořán, člen klubu skeptiků Sysifos. Velice nás potěšilo, že jsme se s tímto odborníkem mohli setkat. Besedu s ním, která se uskutečnila v rámci Knižního veletrhu, zorganizovala RNDr. Květoslava Růžičková a Mgr. Zdeněk Vošický. RNDr. Jiří Grygar jako schopný popularizátor vědy se zasloužil o odlehčení tak složitého problému, jako je věda a víra. Překvapilo nás, že jako vědec a astronom je člověk věřící. Ocenili jsme, že dokáže problematiku astronomie a současné vědy podat srozumitelně i pro fyzikálního laika.tento šarmantní vědec získal srdce všech přítomných dam.okouzlil publikum!!!!! Možná právě proto, že se přednáška dotýkala tak ožehavého tématu současnosti, jak skloubit pohled věřícího člověka na neuvěřitelný pokrok vědy, zaujala mnoho lidí v sále. O tom svědčí i velké množství dotazů, na které pan doktor odpovídal. Dotazy se týkaly hlavně pasáží z jeho oboru o nejnovějších poznatcích a objevech ve vesmíru. Pro většinu posluchačů to bylo obohacení o nové pojmy jako červí díra, bílý trpaslík atd Díky tomu jsme mohli zazářit i v hodinách fyziky. V Havlíčkově Brodě se uskutečnily dvě přednášky. Dopolední, již zmíněná, pro žáky středních škol, večerní pro veřejnost. Zájemci si mohli zakoupit knihu Jiřího Grygara O vědě a víře a nechat si ji podepsat. Stanislava Pecková, septima B Lenka Mrázová, septima B Světlana Prokšová, septima B 12

14 Z kroniky školy Školní rok 2002/ 2003 začal v pondělí 2. září Žáci se shromáždili společně s třídnimi učiteli ve svých kmenových třídách a věnovali se třídnickým hodinám. V letošním roce byly otevřeny dvě primy a jedna třída čtyřletého cyklu. Novými členy sboru se stali: - Mgr. Monika Brožková (DE-OV/ZSV) - Mgr. Pavla Kotnová (MA) - ing. Jindra Trnková (AJ) Dne zemřela po dlouhé nemoci Mgr. Jana Chudá. V den pohřbu bylo ředitelské volno a pohřebních obřadů se zúčastnili profesoři, žáci a studenti zemřela také bývalá profesorka gymnázia Olga Voplakalová. Dne oznámil zástupce ředitelky školy Mgr. Miroslav Vondra svůj odchod do důchodu a tím i ze své funkce. Na škole ale zůstává. Novým zástupcem se stal Mgr. Jiří Rojka. Nejvýznamnější stavební prací tohoto školního roku byla oprava fasády budovy v Kozí ulici, na kterou bylo vedeno výběrové řízení dne Koncem tohoto školního roku se začalo uvažovat o učitelské stávce od , podobně jako ve školním roce 1995/6. Pedagogické praxe ve šk. roce příjmení a jméno vysoká škola vedoucí praxe (předmět) termín praxe Secký Josef Pedagogická fakulta PhDr.Kotoulková Marie (ČJ) MU Brno Mgr. Konrádová Alena (HV) Fialová Marta Pedagogická fakulta Mgr. Kašparová Marie (FJ) MU Brno Mgr.Bouchal Hynek (OV,ZSV) Hanáček Miroslav FTVS Mgr. Vošický Zdeněk (MA) UK Praha Prchal Josef (TV) Pajerová Kateřina Pedagogická fakulta Mgr. Brožová Ivanka (ČJ) UJEP Ústí nad Labem Mgr. Sochrová Marie (DE) Skořepová Jana Pedagogická fakulta JU České Budějovice Mgr. Justová Hana (NJ) PhDr. Bechyně Jan (DE) Hitzger Pavel FTVS UK Praha Mgr. Richter Martin (TV) Macek Jiří Pedagogická fakulta Mgr. Kohoutková Miroslava (NJ) Un. Hradec Králové Ing. Jozef Ďurta VVŠ Vyškov VA Brno, Fdruhů vojsk Mgr. Zdeněk Vošický (FY) Přehled činnosti jednotlivých předmětových komisí ČESKÝ JAZYK vzdělávání učitelů termín akce účast místo seminář "Koncepce českého PhDr. Hynek Bouchal, Mgr. Eva PC Jihlava jazyka a literatury" Sobotková seminář o dyslexii Mgr. Petra Gallová Havlíčkův Brod seminář Výuka českého jazyka dětí se SVPU Mgr. Petra Gallová Jihlava 13

15 olympiáda v českém jazyce kategorie kolo termín umístění I. kategorie školní kolo Gabriela Veselská (B4) Martina Marková (B3), Jan Michelfeit (B3) okresní kolo Gabriela Veselská (B4) II. kategorie školní kolo Pavlína Machková (A5) Jaroslav Benák (2.), Jakub Skála (B6) okresní kolo Jaroslav Benák (2.) 8. Pavlína Machková (A5) soutěž v uměleckém přednesu akce termín kolo kategorie umístění Pardubické poetické setkání Lucie Fromanová (A7), Lenka Mrázová (B7), Andrea Kubátová (B7), přehlídka sólových recitátorů do 15 let Jakub Skála (B6), Jaromír Pulda (1.) okrskové kolo 3. kategorie 1. Kristýna Vozábová (B2) dále Lucie Sommerová (A2), Karolína Burdová (A2) okresní kolo 3. kategorie Kristýna Vozábová (B2) "Setkání s poezií" okresní kolo 1. kategorie Jaromír Pulda (1.), Lenka Mrázová (B7), Bohdana "Wolkerův Prostějov" krajské kolo "Setkání s poezií" Cicálková (B5), Jaromír Štohanzl (A6) 1. kategorie Jaromír Pulda (1.) divadelní kolektiv Divadelní soubor třídy B6 Prázdnej papír pod režií Martina Domkáře (B6) se změnil v divadelní soubor celé školy byla premiéra nové autorské hry "Improvizovaný večer (na podporu české státnosti)". literární soutěže akce kategorie účast literární soutěž k 12. podzimnímu Olga Zimmermannová (3.), absolvent Jan Doležal veletrhu. Vítězné práce byly publikovány v "Katalogu 12. podzimního knižního trhu" a v Jihlavských listech. Pohádky vysílalo Radio Vysočina. Euro Campus rovněž publikoval vítěznou práci v čísle srpen - září "Pohádka na dobré ráno" Petr Horák (B8), Lucie Formanová (A7) literární soutěž časopisu Euro Campus 1. Jan Betlach (3.) "Malá Proseč Terezy Novákové" 2. kategorie 3. Filip Grepl (B1) "Náš svět" 2. kategorie Filip Grepl (B1), Veronika Pumprová (B1), Denisa Kroczková (B1) 3. kategorie Martina Marková (B3), Tereza Fujáková (B3), Jan Dlesk (B4), Hana Filipi (A4), Lucie Kadlecová (A4) "Teplice 2002/ 2003 Jan Dlesk (B4) "Poslední ráno" "Evropa ve škole" Lucie Krupková (B6) "Jiní a přesto stejní" (v krajském a ústředním kole) "Literární Luhačovice" Jaromír Pulda (1.) 14

16 Náchodská prima sezóna kategorie účast nominace a umístění Dramatická tvorba - scénář Tomáš Novotný (4.), Martin Domkář (B6), Radek Šauer (B7), Lukáš Vaněk (A8), Lukáš Rieger (B7), Jan Duben (B7), Jana Pluhařová (B3), Tomáš Šťastník (B3), Michaela Kouřilová (B5) Poezie Objekty ve výtvarné tvorbě Fotografie Stanislava Pecková (B7), Ivana Šubrtová (B7), Veronika Čelanská (B7), Kateřina Filipi (4.), Jan Betlach (3.), Pavlína Machková (A5) Karolína Kuntová (1.), Barbora Obstová (B5), Aneta Jochimová (1.), Eva Hladíková (B5) Veronika Čelanská (B7), Lucie Kolářová (3.), Petr Horák (B8), Ondřej Tesař (4.), Lucie Machová (1.), Jana Jiráčková (1.), Karolína Kuntová (1.), Kamila Kuncířová (A6) Próza Tomáš Novotný (4.), Jan Betlach (3.), Martin Poppr (B8), Petr Horák (B8), Stanislava Pecková (B7) 1. Radek Šauer (B7), Jan Duben (B7), Lukáš Rieger (B7), Lukáš Vaněk (A8) Stanislava Pecková (B7), Ivana Šubrtová (B7) 2. Ondřej Tesař (4.) 4. Tomáš Novotný (4.) exkurze termín akce třída dozor Národní knihovna, Pražský hrad, Praha 4. Mgr. Miroslava Kohoutková, Mgr. Svatava Kadlecová Praha B8 Mgr. Květoslava Růžičková Mgr. Hynek Bouchal divadelní představení termín 2003 "Afrika" B7 KD Ostrov filmové představení termín 2003 "Quo vadis?" oktávy, čtyřletý cyklus 2003 "Fimfárum" nižší třídy 2003 "Amadeus" sekundy-sexty literární besedy a pásma termín akce 2002 "Tyrolské elegie" sexty, A7, oktávy, 2.,3., 4. Mgr. Marie Kašparová Ve dnech se konal v Litomyšli festival tvořivosti "Dítě a jeho práva" s tématem "Svět vhodný pro děti". Naši skolu zastupovali Stanislava Pecková (B7) a Ivana Šubrtová (B7) v oboru poezie a Tomáš Novotný (4.), Petr Horák (B8) a Martin Poppr (B8) v oboru próza. ANGLICKÝ JAZYK vzdělávání učitelů učitel akce termín místo Mgr. Zuzana Tesašová seminář Hradec Králové Mgr. Jana Dvořáková Ing. Eva Trnková seminář Praha 15

17 Mgr. Zuzana Tesařová seminář Dne proběhl na naší škole seminář učitelů anglického jazyka. Organizátorkou byla Mgr. Zuzana Tesařová. Olympiáda v anglickém jazyce (konverzační soutěž) kategorie kolo termín umístění 1. kategorie školní kolo Michal Španko (A1) 2. Viktorie Kolínská (B1) 3. Václav Pěkný (B2) okresní kolo Michal Španko (A1) 2. kategorie školní kolo Adriana Dvořáková (B4), Jonantán Schneider (B3) 3. Barbora Štohanzlová (A4) okresní kolo Adriana Dvořáková (B4) krajské kolo Adriana Dvořáková (B4 3. kategorie školní kolo Jan Fikar (A7) 2. Jan Hlaváč (3.) 3. Jana Průšová (A5) okresní kolo Jan Fikar (A7) krajské kolo Jan Fikar (A7) NĚMECKÝ JAZYK vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo seminář "Wie sage ich das auf Deutsch?" Mgr. Hana Justová Jihlava Mgr. Svatava Kadlecová seminář "Lernenzentrierter Unterricht" Mgr. Petra Gallová Jihlava Mgr. Eva Kašíková konference Sdružení germanistů a učitelů Mgr. Eva Kašíková SPŠ Dušní, Praha německého jazyka, seminář "Dovednost psaní ve výuce německého jazyka seminář "Mündlicher Ausdruck" Mgr. Miroslava Kohoutková Jihlava Mgr. Petra Gallová Den otevřených dveří Mgr. Petra Gallová Goetheinstitut, Praha seminář Mgr. Hana Justová Mgr. Eva Kašíková Jihlava olympiáda z německého jazyka kategorie kolo termín umístění kategorie I školní kolo Václav Pěkný (B2) 2. Ivana Melounová (B2) okresní kolo kategorie II školní kolo Daniela Michalová (B3) 2. Tereza Fujáková (B3) okresní kolo Martin Kubát (B4) 3. Pavel Krupka (B4) 4. Veronika Žučková (A5) Marek Bukáček (A4) Tamara Stupalová (A4) 11. Barbora Štohanzlová (A4) Marek Ondrák (1.) 27. Petr Sojka (B7) kategorie III školní kolo Jan Vyhlídal (B6) 2. Veronika Vilímová (B5) 3. Zuzana Kabelková (2.) 16

18 okresní kolo Jan Vyhlídal (B6) krajské kolo Jan Vyhlídal (B6) FRANCOUZSKÝ JAZYK vzdělávání učitelů profesorka termín akce místo Mgr. Eva Sobotková seminář PC Hradec Králové Mgr. Marie Kašparová Mgr. Marie Kašparová setkání organizátorů olympiády Jihlava Mgr. Marie Kašparová seminář pro učitele francouzštiny Jihlava olympiáda (jazyková soutěž) kolo kategorie termín umístění krajské kolo ZŠ Ivana Krajíčková (B4) SŠ Eva Tetourová (2.) Tereza Zemanová (2.) exkurze termín akce třídy dozor exkurze do Francie vybraní studenti Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Jana Dvořáková RUSKÝ JAZYK - vyučován jako nepovinný předmět LATINA - výuka probíhala podle stanovených tematických plánů vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo Kroměříž postkvalifikační projekt Mgr. Eva Kašíková Brno ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo seminář Úvod do světa práce PhDr. Hynek Bouchal Třebíč seminář Úvod do světa práce PhDr. Hynek Bouchal Třebíč DĚJEPIS vzdělávání učitelů termín akce profesor (rka) kde Seminář Jak vyučovat o holocaustu Mgr. Monika Brožková Terezín 17

19 olympiáda z dějepisu kolo termín umístění školní kolo Andrea Dvořáková (A4) 2. Jana Pluhařová (B3) 3. Barbora Štohanzlová (A4) okresní kolo Andrea Dvořáková (A4) Jana Pluhařová (B3) Soutěž mladých badatelů v oboru historie Jaroslav Benák (2.) exkurze termín akce kdo dozor Praha: výstava peněz, vyšehradský hřbitov B5 PhDr. Jan Bechyně Mgr. Zdeněk Vošický vernisáž výstavy "Stalo se v době B8 PhDr. Jan Bechyně nesvobody" Praha: výstava peněz, muzeum voskových figurín B6 PhDr. Jan Bechyně Mgr. Zdeněk Vošický ZEMĚPIS vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo 1x měsíčně leden - listopad doplňkové vzdělávání Mgr. Vlasta Kerelová UK Praha zeměpisná olympiáda kategorie kolo termín Umístění kategorie A školní kolo Jakub Gadlina (A1) 2. Tomáš Zelenka (B1) 3. Michal Španko (A1) okresní kolo Jakub Gadlina (A1) 12. Michal Španko (A1) krajské kolo Jakub Gadlina (A1) kategorie B školní kolo Petr Pospíchal (B2), Jakub Weber (A2) Ondřej Paulus (B2), Tomáš Chládek (B2) okresní kolo Petr Pospíchal (B2) 6. Jakub Weber (A2) kategorie C školní kolo Tamara Stupalová (A4), Marek Bukáček (A4) okresní kolo Marek Bukáček (A4) 11. Tamara Stupalová (A4) kategorie D školní kolo Jaroslav Benák (2.) 2. Vojtěch Kunc (B8) 3. Jan Klusáček (A6) okresní kolo Jaroslav Benák (2.) 6. Vojtěch Kunc (B8) krajské kolo Jaroslav Benák (2.) celostátní kolo Jaroslav Benák (2.) soutěže termín březen akce Tisíc otázek o EU 18

20 přednášky termín akce třídy dozor diashow "Indie - miliarda kvarty, kvinty, sexty, 1., 2., SZE Mgr. Věra Hitzgerová lidských očí" přednáška "Mount kvarty, B5, B6, 1., 2. Mgr. Věra Hitzgerová Everest" diashow Skadinávie Sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1., 2. a frekventanti zeměpisného semináře Mgr. Věra Hitzgerová MATEMATIKA vzdělávání učitelů termín akce profesor (ka) místo celostátní setkání učitelů matematiky Mgr. Zdeněk Vošický Pardubice Matematická olympiáda kategorie kolo termín umístění kategorie A školní kolo Lenka Mrázová (B7) 2. Jan Duben (B7) 3. Jan Hlaváč (B7) regionální kolo Jan Duben (B7), Lenka Mrázová (B7) kategorie B školní kolo Jan Novotný (2.) 2. Hana Dohnalová (A6) 3. Jindřich Calta (B6) regionální kolo Jan Novotný (1.) Hana Dohnalová (A6) kategorie C školní kolo Veronika Bambasová (B5) 2. Radka Melicharová (B5) 3. Kamil Rajdl (1.) krajské kolo Veronika Bambasová (B5) kategorie Z9 okresní kolo 2. Martin Kubát (B4) 3. Pavel Krupka (B4) 4. Veronika Žučková (A4) krajské kolo Pavel Krupka (B4), Martin Kubát (B4) Veronika Žučková (A4) kategorie Z8 okresní kolo Martin Hyrš (A3) kategorie Z7 okresní kolo 3. Magda Venzhöferová (A2) 6. Martin Charvát (B2) kategorie Z6 okresní kolo Tomáš Zelenka (B1) 11. Michal Španko (A1) 23. Tomáš Kotyza (B1) Pythagoriáda kategorie kolo termín místo jméno Z6 školní kolo místo Vojtěch Středa (B1) 2. místo Tomáš Kotyza (B1) místo Barbora Bečvářová (A1) Václav Dočkal (B1) Jiří Kopic (B1) Zuzana Vondráková (A1) okresní kolo místo Vojtěch Středa (B1) místo Tomáš Kotyza (B1) Z7 školní kolo místo Gabriela Veselská (B2) 19

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 001-00 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 001 Výroční zpráva o DVPP v roce 001 Výroční zpráva o poskytování informací

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2007) Předseda: RNDr. Jana Kotassková Místopředseda: Mgr. Zdeněk Maník Třídní: Mgr. Renáta Macečková Místnost: SPTB - septima B Závěrečná porada vyučujících: 14:45 Rozpis

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Únor 1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády, Roman NOVÁK (4. A) 2. místo 6. 2. 10. 2. lyžařský výcvik třídy 2. A 7. 2. okresní kolo soutěže

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Hana DVOŘÁKOVÁ tercie 4. místo 2. kategorie

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 4.4 - Čtvrtá A (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Hůla Místopředseda: Mgr. Markéta

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:00 Denní vyhlášení výsledků: 12:05 Markéta Jirkovská pr. - Základy společenských věd 8:15 8:30 Mgr.,Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D. / Mgr. Ilona

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více