Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2002 Výroční zpráva o DVPP v roce 2002 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

2 Výroční zpráva o činnosti školy 2002/2003

3 Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy 3 Pedagogický sbor, hospodářští zaměstnanci, provozní zaměstnanci 5 Studentská rada 7 Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 8 Časový harmonogram školního roku 2002/ Zprávy ze zahraničních exkurzí a besed 11 Z kroniky školy 13 Z literárních prací žáků školy 29 Seznam studentů 32 Školní knihovny 36 Inspekce, kontroly, revize 37 Organizace školy 39 Předmětové komise 40 Pracoviště zaměstnanců 41 Učební plán 43 Volitelné a nepovinné předměty 46 Údaje o pracovnících 47 Pověření pracovníků 48 Správci novin, časopisů a odborného tisku 52 Třídy, třídní učitelé, počty žáků 53 Přehled prospěchu, chování a docházky 54 Maturitní zkoušky 55 Přijímací řízení ve školním roce 2002/ Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ 59 Časový rozvrh vyučování 60 Zkratky 61 Výroční zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2002 finanční část 2 Zpráva o použití prostředků na DVPP v roce 2002 hodnocení 2 Přehled vzdělávacích akcí v roce Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy 2 Výdaje 2 Majetek školy 3 Rozbor hospodaření 4 Kopie účetních výkazů samostatná příloha Výroční zpráva o poskytování informací Strana 2

4 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Vysočina Adresa: Palackého 53, Jihlava IČO: Název školy: Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Identifikátor zařízení: Adresa: Štáflova 2063, Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: 600 žáků Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/ 2003/ZK ze dne V roce 1990 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od 1. července 1991 se škola stala rozpočtovou organizací, od 1. ledna 1995 je organizací příspěvkovou. Od 1. září 1996 je zařazena do sítě škol. Poslední platné Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /201-21, s účinností od Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium má čtyři a osm ročníků. Do byla plánovaná kapacita školy 720 žáků. Od je plánovaná kapacita školy 600 žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcviky a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku osmiletého studia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce 2003/2004 otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy osmiletého studijního oboru. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent je připraven ke studiu: - na vysokých školách všech typů - na vyšších odborných školách - k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je připravován pro odpovědnost v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, sociální a kulturní oblasti, cestovním ruchu. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Mají schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, znalosti 3

5 z oblasti výpočetní techniky a dovednost pracovat s odbornou literaturou a informacemi. Mají předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Jsou připravováni pro odpovědnost v občanském životě a k vlasteneckému cítění. Jsou vhodně připravováni pro rodinný život. Ve škole jsou vyučovány tyto obory: K/801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r., 0 měs K/401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r., 0 měs. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a osnov: - generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem - učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním ročníkem - učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním ročníkem a) učební osnovy pro roč. víceletého gymnázia b) učební osnovy pro roč. víceletého a roč. čtyřletého gymnázia 4

6 Pedagogický sbor Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Monika Brožková Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová RNDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Brian Edward Dagen Jillayne Gayle Dagen Mgr. Jana Dvořáková Jaroslav Eisler Mgr. Petra Gallová Daniela Hamaričová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Jana Chudá do Mgr. Tomáš Chudý do Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel od Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová RNDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Mgr. Jana Langpaulová Mgr. Vladimír Lank Jaromíra Marhanová Mgr. Marie Novotná Josef Prchal Mgr. Martin Richter Mgr. Jiří Rojka RNDr. Květoslava Růžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Sochrová Mgr. Zuzana Šimůnková Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindra Trnková Mgr. Danuše Vejrová Mgr. Lenka Veselá RNDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický Mgr. Andrea Zápotočná rodičovská dovolená rodičovská dovolená rodičovská dovolená Učitelé externí Lada Štefánková do Vlasta Chalupová od

7 Hospodářští zaměstnanci Zdeňka Chmelíková Alena Choutková Provozní zaměstnanci Jan Blaha 6

8 Studentská rada 2002/ 2003 třída třídní učitel starosta změna v průběhu školního roku A1 Mgr. Hynek Bouchal, Ph.D. Tůmová Jana B1 Jaroslav Šorčík Pumprová Veronika A2 Marie Novotná Šubrt Jiří B2 Mgr. Alena Konrádová Kubát Milan A3 Mgr. Marie Kašparová Greplová Eliška B3 Mgr. Jana Dvořáková Beránek Tomáš A4 PhDr. Marie Kotoulková Bukáček Marek B4 Mgr. Bohumír Kotlík Krupka Pavel A5 Mgr. Vlasta Kerelová Málek Jan B5 Mgr. Zdeněk Vošický Kovanda Tomáš A6 Mgr. Martin Richter Hlaváček Jan B6 PhDr. Jan Bechyně Schneiderová Jana A7 Josef Prchal Nováková Jitka B7 Mgr. Eva Sobotková Duben Jan A8 Mgr. Vladimír Lank Vaněk Lukáš B8 RNDr. Květoslava Růžičková Poppr Martin 1. Mgr. Jaroslava Čermáková Mičková Tereza 2. Mgr. Věra Hitzgerová Kabelková Zuzana 3. Mgr. Hana Jezlová Chvátalová Dagmar 4. Mgr. Svatava Kadlecová Mašková Silvie 7

9 Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 2002/ 2003 třída zástupce funkce A1 Petra Chudobová B1 A2 B2 A3 Ing. Marie Greplová Mgr. Alena Kuntová Jaroslav Viduna Petra Hyršová B3 Bc. Marcela Hájková členka výboru A4 B4 A5 Ing. Bohuslav Uchytil MUDr. Josef Pumpr Ing. Miloslav Somer B5 Ing. Václav Stejskal místopředseda A6 MUDr. Naděžda Bacíková B6 Miloslav Kotil předseda A7 B7 A8 B8 Helena Páleníčková Ing. Petr Zgarba Ing. Jaroslav Šidlák Bc. Zdeněk Neubauer 1. Mgr. Alena Doležalová 2. Ing. Zdeněk Endrle 3. Ing. Petr Kubíček člen výboru 4. PaedDr. Veronika Prchalová Hana Plodíková pokladník 8

10 Časový harmonogram školního roku 2002/ 2003 Období školního vyučování začátek vyučování v 1. pololetí pondělí konec vyučování v 1. pololetí čtvrtek začátek vyučování ve 2. pololetí pondělí konec vyučování ve 2. pololetí pátek Období prázdnin podzimní prázdniny úterý-středa poslední vyučovací den v roce 2002 pátek vánoční prázdniny pondělí-pátek začátek vyučování v roce 2003 pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí - pátek velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek hlavní prázdniny pondělí - pátek zahájení školního roku 2003/2004 pondělí Prezentace školy Burza středních škol středa - čtvrtek Den otevřených dveří středa Porady pedagogických pracovníků zahajovací pondělí, čtvrtek , čtvrtletní (1. čtvrtletí) středa klasifikační -1. pololetí středa čtvrtletní (3. čtvrtletí) středa klasifikační - 2. pololetí A8, B8 středa klasifikační 2. pololetí - čtvrtý středa klasifikační 2. pololetí ostatní třídy pondělí provozní porady pedagogických pracovníků středa od x měsíčně porada pracovníků k výroční zprávě školy čtvrtek Přijímací zkoušky pro školní rok 2003/2004 podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ do předání přihlášek ze ZŠ na SŠ do kolo pro čtyřleté a osmileté studium pondělí kolo pro čtyřleté studium čtvrtek Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT ČR, ročník LVIII, sešit 6 červen 2002 veletrh pomaturitního studia Gaudeamus - Brno úterý - pátek Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 9

11 Maturitní zkoušky odevzdání a zvěřejnění maturitních okruhů pondělí odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce středa písemná práce z českého jazyka a literatury úterý odevzdání maturitních otázek pátek klasifikační porada A8, B8 středa poslední zvonění A8,B8 pátek studijní volno A8, B8 pondělí - pátek ústní maturitní zkoušky A8, B8 pondělí - pátek vydání maturitních vysvědčení oktávy pátek od 13 hod. klasifikační porada čtvrtý středa poslední zvonění - čtvrtý pátek studijní volno - čtvrtý pondělí - pátek ústní maturitní zkoušky - čtvrtý pondělí - pátek vydání maturitních vysvědčení čtvrtý pátek od 12,15 do 13,30 Termíny LVVZ Jánské Lázně, I., vedoucí Mgr. Richter sobota - sobota Jánské Lázně, A2+B2, vedoucí Prchal sobota - sobota Pec pod Sněžkou, A5+B5, vedoucí Mgr. Kerelová sobota - sobota Sportovní kurz Seč, vedoucí Prchal pondělí - pátek Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia jednání výboru SRPHG a vedení GHB 2x za pololetí IX., XI., II., IV. třídní schůze rodičů podzimní termín středa třídní schůze rodičů jarní termín středa třídní schůze budoucích prvních ročníků středa Štěpánská zábava středa Maturitní ples sobota (A8,B8) (4.) 10

12 Zprávy ze zahraničních exkurzí a besed Zpráva o zahraniční exkurzi do Říma VIVAT ROMA! Řím je nazýván věčným městem. Vznikl jako osada pastýřů na pahorku Palatin, která se postupem času rozrostla na velkou říši, táhnoucí se od severní Anglie po sever Afriky. Po rozpadu říše se Řím stal centrem křesťanského světa a pro papeže sem přicházely pracovat zástupy umělců a architektů. Jejich historický odkaz může návštěvník Říma vnímat na každém kroku. Za půvaby italského hlavního města se vydala skupina studentů a učitelů našeho gymnázia na počátku května tohoto roku. Exkurze se zúčastnilo celkem 40 studentů ze 3. ročníku a tříd B5, A6 a B6. Většinou se jednalo o studenty, kteří se učili nebo učí latinu a pro něž je návštěva hlavního města Itálie a jeho památek z doby antiky vítaným zpestřením výuky latinského jazyka. Pedagogický dozor zajišťovali E. Kašíková, Z. Tesařová a H. Bouchal. Ve dvou dnech, které byly na návštěvu Říma vyhrazeny, se pochopitelně dá stihnout velmi málo. Přesto jsme se nechali okouzlit největšími turistickými lákadly: navštívili jsme Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Chrám sv. Petra, prohlédli jsme si Fontanu di Trevi, Andělský hrad i Španělské schody, prošli jsme přes náměstí Piazza Navona s Fontánou dei Fiumi, náměstí Piazza del Popolo se symetrickými kostely S. Maria dei Miracoli a S. Maria in Montesanto... a výčet památek by mohl pokračovat. Díky průvodci, který nám byl přidělen cestovní kanceláří z Jablonce n. N., pod jejíž patronací se celý zájezd uskutečnil, jsme se dozvídali spoustu informací a zajímavostí z historie, dějin umění, architektury apod. Jak již bylo řečeno, exkurze se zúčastnili studenti, kteří se učí nebo dříve učili latinu. V mnoha památkách jsme se setkali s latinskými nápisy a při porozumění jim jsme mohli využít načerpané znalosti. Také italština jako jazyk má s latinou mnoho podobného, tedy i setkávání s rodnou řečí Římanů bylo snazší. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že studenti byli nuceni použít i další jazyky především angličtinu. Také si vyzkoušeli orientaci ve městě a díky používání městské dopravy poznali malou měrou také všední život Římanů. Řím jsme opouštěli velmi neradi, ale čekala na nás další perla Itálie: renesanční město Florencie. Zde jsme si prohlédli katedrálu S. Maria del Fiore /mnozí z nás se podobně jako v Chrámu sv. Petra vyšplhali až na kopuli/, Baptisterium s Rajskou bránou, Most zlatníků a Galerii Uffizi s řadou známých obrazů /Botticelli: Zrození Venuše, Tizian: Venuše Urbinská, Lukas Cranach St.: Adam a Eva/. Florencie nás všechny nadchla, k dokonalosti snad chybělo jen to, že sám velký David /tedy jeho kopie/ od Michelangela na nás shlížel obklopen mohutným lešením. Zpáteční cestu zpříjemnila zastávka u rakouského jezera Mondsee, kde jsme si zrána příjemně odpočinuli, obklopeni malebnou přírodou. Celá exkurze proběhla bez problémů, a to i díky skvělé spolupráci s našimi studenty. Myslím, že všichni budeme na Řím dlouho vzpomínat a dovolím si tvrdit, že pro mnohé z nás to jistě nebylo poslední setkání s tímto městem, které, jak řekl kdysi německý spisovatel Goethe, člověka omladí. Mgr. Eva Kašíková 11

13 Exkurze do Francie Exkurze byla zajištěna ve spolupráci s CK Doltour Praha. Účastníci exkurze byli ubytováni v Antibes a odtud podnikali výlety do okolí. Během našeho pobytu jsme navštívili: Grasse výroba parfémů ( exkurze v továrně Fragonard) Grand canyon du Verdon přírodní rezervace Fréjus antické památky ( aréna, divadlo) St. Tropez město četníků Port Grimaud francouzské Benátky ( projížďka na lodi) Cannes festivalové město Antibes muzeum P. Picassa, provensálský trh, staré město s opevněním Marineland celodenní program ( kosatky, delfíni, akvárium, námořní muzeum apod.) Nice Anglická promenáda Mgr. Eva Sobotková Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem RNDr. Jiří Grygar se proslavil na poli fyziky jako známý vědec, astronom, autor televizního pořadu Okna vesmíru dokořán, člen klubu skeptiků Sysifos. Velice nás potěšilo, že jsme se s tímto odborníkem mohli setkat. Besedu s ním, která se uskutečnila v rámci Knižního veletrhu, zorganizovala RNDr. Květoslava Růžičková a Mgr. Zdeněk Vošický. RNDr. Jiří Grygar jako schopný popularizátor vědy se zasloužil o odlehčení tak složitého problému, jako je věda a víra. Překvapilo nás, že jako vědec a astronom je člověk věřící. Ocenili jsme, že dokáže problematiku astronomie a současné vědy podat srozumitelně i pro fyzikálního laika.tento šarmantní vědec získal srdce všech přítomných dam.okouzlil publikum!!!!! Možná právě proto, že se přednáška dotýkala tak ožehavého tématu současnosti, jak skloubit pohled věřícího člověka na neuvěřitelný pokrok vědy, zaujala mnoho lidí v sále. O tom svědčí i velké množství dotazů, na které pan doktor odpovídal. Dotazy se týkaly hlavně pasáží z jeho oboru o nejnovějších poznatcích a objevech ve vesmíru. Pro většinu posluchačů to bylo obohacení o nové pojmy jako červí díra, bílý trpaslík atd Díky tomu jsme mohli zazářit i v hodinách fyziky. V Havlíčkově Brodě se uskutečnily dvě přednášky. Dopolední, již zmíněná, pro žáky středních škol, večerní pro veřejnost. Zájemci si mohli zakoupit knihu Jiřího Grygara O vědě a víře a nechat si ji podepsat. Stanislava Pecková, septima B Lenka Mrázová, septima B Světlana Prokšová, septima B 12

14 Z kroniky školy Školní rok 2002/ 2003 začal v pondělí 2. září Žáci se shromáždili společně s třídnimi učiteli ve svých kmenových třídách a věnovali se třídnickým hodinám. V letošním roce byly otevřeny dvě primy a jedna třída čtyřletého cyklu. Novými členy sboru se stali: - Mgr. Monika Brožková (DE-OV/ZSV) - Mgr. Pavla Kotnová (MA) - ing. Jindra Trnková (AJ) Dne zemřela po dlouhé nemoci Mgr. Jana Chudá. V den pohřbu bylo ředitelské volno a pohřebních obřadů se zúčastnili profesoři, žáci a studenti zemřela také bývalá profesorka gymnázia Olga Voplakalová. Dne oznámil zástupce ředitelky školy Mgr. Miroslav Vondra svůj odchod do důchodu a tím i ze své funkce. Na škole ale zůstává. Novým zástupcem se stal Mgr. Jiří Rojka. Nejvýznamnější stavební prací tohoto školního roku byla oprava fasády budovy v Kozí ulici, na kterou bylo vedeno výběrové řízení dne Koncem tohoto školního roku se začalo uvažovat o učitelské stávce od , podobně jako ve školním roce 1995/6. Pedagogické praxe ve šk. roce příjmení a jméno vysoká škola vedoucí praxe (předmět) termín praxe Secký Josef Pedagogická fakulta PhDr.Kotoulková Marie (ČJ) MU Brno Mgr. Konrádová Alena (HV) Fialová Marta Pedagogická fakulta Mgr. Kašparová Marie (FJ) MU Brno Mgr.Bouchal Hynek (OV,ZSV) Hanáček Miroslav FTVS Mgr. Vošický Zdeněk (MA) UK Praha Prchal Josef (TV) Pajerová Kateřina Pedagogická fakulta Mgr. Brožová Ivanka (ČJ) UJEP Ústí nad Labem Mgr. Sochrová Marie (DE) Skořepová Jana Pedagogická fakulta JU České Budějovice Mgr. Justová Hana (NJ) PhDr. Bechyně Jan (DE) Hitzger Pavel FTVS UK Praha Mgr. Richter Martin (TV) Macek Jiří Pedagogická fakulta Mgr. Kohoutková Miroslava (NJ) Un. Hradec Králové Ing. Jozef Ďurta VVŠ Vyškov VA Brno, Fdruhů vojsk Mgr. Zdeněk Vošický (FY) Přehled činnosti jednotlivých předmětových komisí ČESKÝ JAZYK vzdělávání učitelů termín akce účast místo seminář "Koncepce českého PhDr. Hynek Bouchal, Mgr. Eva PC Jihlava jazyka a literatury" Sobotková seminář o dyslexii Mgr. Petra Gallová Havlíčkův Brod seminář Výuka českého jazyka dětí se SVPU Mgr. Petra Gallová Jihlava 13

15 olympiáda v českém jazyce kategorie kolo termín umístění I. kategorie školní kolo Gabriela Veselská (B4) Martina Marková (B3), Jan Michelfeit (B3) okresní kolo Gabriela Veselská (B4) II. kategorie školní kolo Pavlína Machková (A5) Jaroslav Benák (2.), Jakub Skála (B6) okresní kolo Jaroslav Benák (2.) 8. Pavlína Machková (A5) soutěž v uměleckém přednesu akce termín kolo kategorie umístění Pardubické poetické setkání Lucie Fromanová (A7), Lenka Mrázová (B7), Andrea Kubátová (B7), přehlídka sólových recitátorů do 15 let Jakub Skála (B6), Jaromír Pulda (1.) okrskové kolo 3. kategorie 1. Kristýna Vozábová (B2) dále Lucie Sommerová (A2), Karolína Burdová (A2) okresní kolo 3. kategorie Kristýna Vozábová (B2) "Setkání s poezií" okresní kolo 1. kategorie Jaromír Pulda (1.), Lenka Mrázová (B7), Bohdana "Wolkerův Prostějov" krajské kolo "Setkání s poezií" Cicálková (B5), Jaromír Štohanzl (A6) 1. kategorie Jaromír Pulda (1.) divadelní kolektiv Divadelní soubor třídy B6 Prázdnej papír pod režií Martina Domkáře (B6) se změnil v divadelní soubor celé školy byla premiéra nové autorské hry "Improvizovaný večer (na podporu české státnosti)". literární soutěže akce kategorie účast literární soutěž k 12. podzimnímu Olga Zimmermannová (3.), absolvent Jan Doležal veletrhu. Vítězné práce byly publikovány v "Katalogu 12. podzimního knižního trhu" a v Jihlavských listech. Pohádky vysílalo Radio Vysočina. Euro Campus rovněž publikoval vítěznou práci v čísle srpen - září "Pohádka na dobré ráno" Petr Horák (B8), Lucie Formanová (A7) literární soutěž časopisu Euro Campus 1. Jan Betlach (3.) "Malá Proseč Terezy Novákové" 2. kategorie 3. Filip Grepl (B1) "Náš svět" 2. kategorie Filip Grepl (B1), Veronika Pumprová (B1), Denisa Kroczková (B1) 3. kategorie Martina Marková (B3), Tereza Fujáková (B3), Jan Dlesk (B4), Hana Filipi (A4), Lucie Kadlecová (A4) "Teplice 2002/ 2003 Jan Dlesk (B4) "Poslední ráno" "Evropa ve škole" Lucie Krupková (B6) "Jiní a přesto stejní" (v krajském a ústředním kole) "Literární Luhačovice" Jaromír Pulda (1.) 14

16 Náchodská prima sezóna kategorie účast nominace a umístění Dramatická tvorba - scénář Tomáš Novotný (4.), Martin Domkář (B6), Radek Šauer (B7), Lukáš Vaněk (A8), Lukáš Rieger (B7), Jan Duben (B7), Jana Pluhařová (B3), Tomáš Šťastník (B3), Michaela Kouřilová (B5) Poezie Objekty ve výtvarné tvorbě Fotografie Stanislava Pecková (B7), Ivana Šubrtová (B7), Veronika Čelanská (B7), Kateřina Filipi (4.), Jan Betlach (3.), Pavlína Machková (A5) Karolína Kuntová (1.), Barbora Obstová (B5), Aneta Jochimová (1.), Eva Hladíková (B5) Veronika Čelanská (B7), Lucie Kolářová (3.), Petr Horák (B8), Ondřej Tesař (4.), Lucie Machová (1.), Jana Jiráčková (1.), Karolína Kuntová (1.), Kamila Kuncířová (A6) Próza Tomáš Novotný (4.), Jan Betlach (3.), Martin Poppr (B8), Petr Horák (B8), Stanislava Pecková (B7) 1. Radek Šauer (B7), Jan Duben (B7), Lukáš Rieger (B7), Lukáš Vaněk (A8) Stanislava Pecková (B7), Ivana Šubrtová (B7) 2. Ondřej Tesař (4.) 4. Tomáš Novotný (4.) exkurze termín akce třída dozor Národní knihovna, Pražský hrad, Praha 4. Mgr. Miroslava Kohoutková, Mgr. Svatava Kadlecová Praha B8 Mgr. Květoslava Růžičková Mgr. Hynek Bouchal divadelní představení termín 2003 "Afrika" B7 KD Ostrov filmové představení termín 2003 "Quo vadis?" oktávy, čtyřletý cyklus 2003 "Fimfárum" nižší třídy 2003 "Amadeus" sekundy-sexty literární besedy a pásma termín akce 2002 "Tyrolské elegie" sexty, A7, oktávy, 2.,3., 4. Mgr. Marie Kašparová Ve dnech se konal v Litomyšli festival tvořivosti "Dítě a jeho práva" s tématem "Svět vhodný pro děti". Naši skolu zastupovali Stanislava Pecková (B7) a Ivana Šubrtová (B7) v oboru poezie a Tomáš Novotný (4.), Petr Horák (B8) a Martin Poppr (B8) v oboru próza. ANGLICKÝ JAZYK vzdělávání učitelů učitel akce termín místo Mgr. Zuzana Tesašová seminář Hradec Králové Mgr. Jana Dvořáková Ing. Eva Trnková seminář Praha 15

17 Mgr. Zuzana Tesařová seminář Dne proběhl na naší škole seminář učitelů anglického jazyka. Organizátorkou byla Mgr. Zuzana Tesařová. Olympiáda v anglickém jazyce (konverzační soutěž) kategorie kolo termín umístění 1. kategorie školní kolo Michal Španko (A1) 2. Viktorie Kolínská (B1) 3. Václav Pěkný (B2) okresní kolo Michal Španko (A1) 2. kategorie školní kolo Adriana Dvořáková (B4), Jonantán Schneider (B3) 3. Barbora Štohanzlová (A4) okresní kolo Adriana Dvořáková (B4) krajské kolo Adriana Dvořáková (B4 3. kategorie školní kolo Jan Fikar (A7) 2. Jan Hlaváč (3.) 3. Jana Průšová (A5) okresní kolo Jan Fikar (A7) krajské kolo Jan Fikar (A7) NĚMECKÝ JAZYK vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo seminář "Wie sage ich das auf Deutsch?" Mgr. Hana Justová Jihlava Mgr. Svatava Kadlecová seminář "Lernenzentrierter Unterricht" Mgr. Petra Gallová Jihlava Mgr. Eva Kašíková konference Sdružení germanistů a učitelů Mgr. Eva Kašíková SPŠ Dušní, Praha německého jazyka, seminář "Dovednost psaní ve výuce německého jazyka seminář "Mündlicher Ausdruck" Mgr. Miroslava Kohoutková Jihlava Mgr. Petra Gallová Den otevřených dveří Mgr. Petra Gallová Goetheinstitut, Praha seminář Mgr. Hana Justová Mgr. Eva Kašíková Jihlava olympiáda z německého jazyka kategorie kolo termín umístění kategorie I školní kolo Václav Pěkný (B2) 2. Ivana Melounová (B2) okresní kolo kategorie II školní kolo Daniela Michalová (B3) 2. Tereza Fujáková (B3) okresní kolo Martin Kubát (B4) 3. Pavel Krupka (B4) 4. Veronika Žučková (A5) Marek Bukáček (A4) Tamara Stupalová (A4) 11. Barbora Štohanzlová (A4) Marek Ondrák (1.) 27. Petr Sojka (B7) kategorie III školní kolo Jan Vyhlídal (B6) 2. Veronika Vilímová (B5) 3. Zuzana Kabelková (2.) 16

18 okresní kolo Jan Vyhlídal (B6) krajské kolo Jan Vyhlídal (B6) FRANCOUZSKÝ JAZYK vzdělávání učitelů profesorka termín akce místo Mgr. Eva Sobotková seminář PC Hradec Králové Mgr. Marie Kašparová Mgr. Marie Kašparová setkání organizátorů olympiády Jihlava Mgr. Marie Kašparová seminář pro učitele francouzštiny Jihlava olympiáda (jazyková soutěž) kolo kategorie termín umístění krajské kolo ZŠ Ivana Krajíčková (B4) SŠ Eva Tetourová (2.) Tereza Zemanová (2.) exkurze termín akce třídy dozor exkurze do Francie vybraní studenti Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Jana Dvořáková RUSKÝ JAZYK - vyučován jako nepovinný předmět LATINA - výuka probíhala podle stanovených tematických plánů vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo Kroměříž postkvalifikační projekt Mgr. Eva Kašíková Brno ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo seminář Úvod do světa práce PhDr. Hynek Bouchal Třebíč seminář Úvod do světa práce PhDr. Hynek Bouchal Třebíč DĚJEPIS vzdělávání učitelů termín akce profesor (rka) kde Seminář Jak vyučovat o holocaustu Mgr. Monika Brožková Terezín 17

19 olympiáda z dějepisu kolo termín umístění školní kolo Andrea Dvořáková (A4) 2. Jana Pluhařová (B3) 3. Barbora Štohanzlová (A4) okresní kolo Andrea Dvořáková (A4) Jana Pluhařová (B3) Soutěž mladých badatelů v oboru historie Jaroslav Benák (2.) exkurze termín akce kdo dozor Praha: výstava peněz, vyšehradský hřbitov B5 PhDr. Jan Bechyně Mgr. Zdeněk Vošický vernisáž výstavy "Stalo se v době B8 PhDr. Jan Bechyně nesvobody" Praha: výstava peněz, muzeum voskových figurín B6 PhDr. Jan Bechyně Mgr. Zdeněk Vošický ZEMĚPIS vzdělávání učitelů termín akce profesor(ka) místo 1x měsíčně leden - listopad doplňkové vzdělávání Mgr. Vlasta Kerelová UK Praha zeměpisná olympiáda kategorie kolo termín Umístění kategorie A školní kolo Jakub Gadlina (A1) 2. Tomáš Zelenka (B1) 3. Michal Španko (A1) okresní kolo Jakub Gadlina (A1) 12. Michal Španko (A1) krajské kolo Jakub Gadlina (A1) kategorie B školní kolo Petr Pospíchal (B2), Jakub Weber (A2) Ondřej Paulus (B2), Tomáš Chládek (B2) okresní kolo Petr Pospíchal (B2) 6. Jakub Weber (A2) kategorie C školní kolo Tamara Stupalová (A4), Marek Bukáček (A4) okresní kolo Marek Bukáček (A4) 11. Tamara Stupalová (A4) kategorie D školní kolo Jaroslav Benák (2.) 2. Vojtěch Kunc (B8) 3. Jan Klusáček (A6) okresní kolo Jaroslav Benák (2.) 6. Vojtěch Kunc (B8) krajské kolo Jaroslav Benák (2.) celostátní kolo Jaroslav Benák (2.) soutěže termín březen akce Tisíc otázek o EU 18

20 přednášky termín akce třídy dozor diashow "Indie - miliarda kvarty, kvinty, sexty, 1., 2., SZE Mgr. Věra Hitzgerová lidských očí" přednáška "Mount kvarty, B5, B6, 1., 2. Mgr. Věra Hitzgerová Everest" diashow Skadinávie Sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1., 2. a frekventanti zeměpisného semináře Mgr. Věra Hitzgerová MATEMATIKA vzdělávání učitelů termín akce profesor (ka) místo celostátní setkání učitelů matematiky Mgr. Zdeněk Vošický Pardubice Matematická olympiáda kategorie kolo termín umístění kategorie A školní kolo Lenka Mrázová (B7) 2. Jan Duben (B7) 3. Jan Hlaváč (B7) regionální kolo Jan Duben (B7), Lenka Mrázová (B7) kategorie B školní kolo Jan Novotný (2.) 2. Hana Dohnalová (A6) 3. Jindřich Calta (B6) regionální kolo Jan Novotný (1.) Hana Dohnalová (A6) kategorie C školní kolo Veronika Bambasová (B5) 2. Radka Melicharová (B5) 3. Kamil Rajdl (1.) krajské kolo Veronika Bambasová (B5) kategorie Z9 okresní kolo 2. Martin Kubát (B4) 3. Pavel Krupka (B4) 4. Veronika Žučková (A4) krajské kolo Pavel Krupka (B4), Martin Kubát (B4) Veronika Žučková (A4) kategorie Z8 okresní kolo Martin Hyrš (A3) kategorie Z7 okresní kolo 3. Magda Venzhöferová (A2) 6. Martin Charvát (B2) kategorie Z6 okresní kolo Tomáš Zelenka (B1) 11. Michal Španko (A1) 23. Tomáš Kotyza (B1) Pythagoriáda kategorie kolo termín místo jméno Z6 školní kolo místo Vojtěch Středa (B1) 2. místo Tomáš Kotyza (B1) místo Barbora Bečvářová (A1) Václav Dočkal (B1) Jiří Kopic (B1) Zuzana Vondráková (A1) okresní kolo místo Vojtěch Středa (B1) místo Tomáš Kotyza (B1) Z7 školní kolo místo Gabriela Veselská (B2) 19

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dne 15. 10. 2014. MVDr. Marcel Chaloupka předseda Školské rady. Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci

ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY. v Liberci ROČENKA GYMNÁZIA F. X. ŠALDY v Liberci 2004 2 Adresa: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 tel.: 482 710 077, 482 710 240 fax: 485 103 880 Internet: http://www.gfxs.cz E-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více