Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2006"

Transkript

1 Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov Výroční zpráva 2006

2 Kontaktní a identifikační data (k ) Název: Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov Datum registrace: zapsané jako občanské sdružení Sídlo: Dobrovského náměstí 379/11, Rumburk Telefon: IČO: Statutární zástupce: Pavel Kadlečík Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: / 0100 www stránky: detašované pracoviště Jiříkov: Adresa: Náměstí 5, Jiříkov Telefon: Výroční zpráva 2006 Text: Michal Barák, Pavel Kadlečík Redakce: Lenka Baráková Foto: Michal Barák, Iva Dieneltová Grafická úprava: Michal Barák Počet výtisků: 60

3 Obsah: Úvodní slovo ředitele Poslání organizace Stručná historie Činnost v roce 2006 Účetní rozvaha za rok 2006 Rozpis příjmů Orgány organizace, zaměstnanci a spolupracovníci Poděkování Sponzoři, spolupracující a podporující organizace Fotodokumentace

4 Úvodní slovo ředitele Váţení, drţíte v rukou výroční zprávu Salesiánského střediska mládeţe domu dětí a mládeţe v Rumburku a Jiříkově. Na dalších stránkách se dozvíte o jeho aktivitách i stavu střediska. Dovolte mi však hned na úvod říci slova poděkování a uznání všem, kteří jakýmkoliv způsobem pracují, pomáhají, či podporují toto dobré a smysluplné dílo. O Donu Boskovi, zakladateli prvních salesiánských středisek, se hovořilo jako o člověku se srdcem otce a učitele. O člověku schopném se plně darovat. Rád bych, aby tato vlastnost byla postřehnutelná i na nás, aby právě toto bylo tím, co učíme a k čemu děti a mládeţ směřujeme. Pavel Kadlečík - Salesián Dona Bosca ředitel střediska

5 Poslání organizace Salesiánský klub mládeţe Rumburk Jiříkov (dále jen klub) je občanské sdruţení. Klademe si za cíl výchovně působit na mladé takovým způsobem, aby z nich vyrůstali dobří lidé. Chceme také nastupující generaci zprostředkovat duchovní hodnoty. Nabízíme mladým lidem prostor, kde se mohou nejen odreagovat, ale zároveň poznávat hodnoty jako jsou tolerance, ohleduplnost, spolupráce, nezištná pomoc, respekt a další. Klub pracuje podle principů PREVENTIVNÍHO SYSTÉMU. Tento výchovný styl vymyslel a úspěšně praktikoval italský kněz Jan Bosco (19.století), který se staral o opuštěnou mládeţ bez domova. Těţiště výchovy spočívá v tom, ţe se mladému člověku vytvoří takové prostředí, které jej uchrání před krizemi, špatnou společností a kriminalitou. Dílo Jana Bosca je rozšířené po celém světě, také v naší republice otvírají salesiáni střediska volného času pro mládeţ. Stručná historie Salesiánský klub mládeţe Rumburk Jiříkov vznikl v roce 1993 s posláním nabídnout příleţitostné aktivity pro děti a mládeţ ve volném čase. Činnost se zpočátku zaměřovala na akce o letních prázdninách, a to především na letní tábory, putování, výlety apod. Od roku 1998 funguje na faře v Rumburku nízkoprahová Herna pro děti a mládež, která nabízí neorganizované aktivity. Děti a mládeţ si samy vybírají co budou dělat - k dispozici je stolní tenis, šipky, míčové hry, kalčo, stolní hry. Během provozu je přítomen pracovník, který aktivity moderuje a sám se jich aktivně zúčastňuje. Zpočátku činnost zajišťovala především komunita salesiánů, později pracovníci civilní sluţby. V současné době je zde zaměstnanec na plný úvazek a dva dobrovolníci. Herna je pro děti dobře dostupná, neboť je v těsné blízkosti škol ZŠ Tyršova, Zvláštní školy a Gymnázia, aj. Hernu denně navštíví cca 20 dětí a mládeţe. Od roku 2002 dáváme prostor pro činnost Mateřského centra Koťátko. Dvakrát týdně se schází, maminky na mateřské dovolené se svými dětmi, a to jednou v Jiříkově a jednou v Rumburku. Společně připravují program pro sebe i děti, organizují výlety a další akce pro veřejnost. Postupně jsme prostor vybavili hračkami a přizpůsobili pro nejmenší děti. V teplých měsících je k dispozici i farní zahrada. Cílem setkávání je nejen aktivní trávení času se svými dětmi, ale i poskytnutí prostoru pro rozhovor s dalšími dospělými. Rodičům nejmenších dětí pomáháme vymanit se z izolace od pracujícího okolí. Důleţitou součástí setkávání je i čas pro dospělé, kteří se mohou v klidu podělit o drobné i velké starosti a radosti, stranou nezůstávají ani váţnější témata. Na podzim roku 2003 rozšířilo středisko mládeţe svou činnost do blízkého Jiříkova. Činnost v Jiříkově se zaměřila na kroužky. Ve škole jsme provedli anketu na jejímţ základě jsme na podzim připravili a otevřeli tyto krouţky: keramiku, šachy, kytaru, vaření, ruční práce, flétnu, modelařinu a stolní tenis. Velice mile nás překvapil zájem ze strany dětí, rodičů i zástupců různých organizací a institucí. O některé krouţky byl takový zájem, ţe jsme je museli otevřít hned několikrát, abychom vyhověli zájmu dětí. Krouţky vedou převáţně dobrovolníci z řad studentů, rodičů a příznivců střediska, bez jejichţ pomoci bychom se neobešli.

6 Pravidelnou činnost krouţků jsme začali doplňovat akcemi určenými pro všechny zájemce z Rumburku a z Jiříkova, jako např. výlety, turnaje, diskotéky, táboráky, den dětí, letní tábor atd. Na jaře 2006 byl dostavěn a otevřen klub Zavináč, který je zaměřen na středoškolskou mládeţ a ţáky 2. stupně základních škol ve věku od let. Provoz je zaloţen na nízkoprahovém principu, který je specifický volným přístupem bez povinnosti registrace, návštěva je bezplatná, bez diskriminačních faktorů, atd. V klubu Zavináč pracuje vţdy jeden zaměstnanec a jeden dobrovolník. Pro klub byl vybudován oddělený vchod, aby činnost nerušila provoz farnosti Rumburk. K dispozici jsou dva stolní fotbaly, stolní tenis, šipky, moderní deskové hry, internet a drobné občerstvení za reţijní ceny. Činnost v roce 2006 Herna pro děti a mládež a klub Zavináč V roce 2006 byl upraven provoz v Rumburku, protoţe se nabídka rozšířila o klub Zavináč. Především byla upravena otevírací doba pro hernu, po které je otevřen klub. V rámci klubu byly ve spolupráci s občanským sdruţením Chytrá horákyně nabízeny přednášky se zaměřením na zdravý ţivotní styl. Otevírací doba v roce 2006: Herna pro děti a mládeţ klub Zavináč Pondělí Úterý zavřeno zavřeno Středa Čtvrtek Pátek Hernu pro děti a mládeţ a klub Zavináč navštívilo denně průměrně 35 dětí a mládeţe, tj kontaktů za rok Akce pro veřejnost: počet účastníků Tříkrálová sbírka Turnaj ve stolním tenisu Turnaj ve stolním tenisu Dětský den v Rumburku Setkání dobrovolníků Stanování na farní zahradě na uvítání prázdnin Příjezd sv. Martina Vánoční výstavní a prodejní trhy v Loretě Ţivý betlém 520

7 Mateřské centrum - Koťátko V roce 2006 docházelo do centra v Rumburku a Jiříkově pravidelně 35 maminek s dětmi. Kroužky v Jiříkově V roce 2006 jsme otevřeli tyto aktivity: 3x keramiku, 3x flétnu, 2x stolní tenis, 2x vaření, šikovné ruce, šachy, modelařinu, Dračí doupě, moderní deskové hry, sboreček, kytara, keramika pro dospělé a 2x týdně keramika pro klienty ÚSP Jiříkov. Provoz jednotlivých krouţků zajišťuje skupina dobrovolníků tvořená studenty Gymnázia Rumburk, rodiči a příznivci střediska mládeţe, kteří se aktivitám věnují s velkým nadšením. Krouţky pravidelně navštěvovalo od ledna do června celkem 96 dětí a mládeţe; od října do prosince docházelo na krouţky 104 dětí a mládeţe, tj. celkem 3968 kontaktů za rok Spolupracujeme s německými partnery ze sousedního Ebersbachu a Neugersdorfu a společně realizujeme akce pro děti a mládeţ, abychom povzbudili dobré sousedské vztahy a pozvedli vědomí o společné sounáleţitosti v rámci Evropské unie. Akce pro veřejnost: počet účastníků: Tříkrálová sbírka Pololetní nocování ve středisku mládeţe Den otevřených dveří Pletení pomlázek a zdobení vajíček Hvězdicová jízda Dětský den v Jiříkově Nocování ve středisku mládeţe Letní tábor v Brtníkách Staročeský jarmark v Jiříkově Výlet Do podzimních luţických hor Přijďte si vyzkoušet drátkování Sv. Martin ve Filipově Vánoční slavnosti v Jiříkově Betlém pro děti Setkání dobrovolníků 13

8 Rozpis příjmů (v Kč) ROZPIS PŘÍJMŮ dotací, grantů a darů Česká národní agentura Mládeţ ,80 Město Jiříkov ,00 Město Rumburk ,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR ,00 Nadace Euronisa ,00 Nadace pro radost ,00 Nadace Škola hrou ,00 Celkem ,80

9 Orgány organizace, zaměstnanci a spolupracovníci Mgr. Kadlečík Pavel, ředitel Mgr. Barák Michal, zaměstnanec, vedoucí klubu Zavináč, příprava a realizace projektů, koordinace dobrovolníků, stolní tenis, modelářský krouţek Dieneltová Ivana, zaměstnanec, vedoucí pobočky Jiříkov (zájmové krouţky, Mateřské centrum) Baráková Eva, dohoda o provedení práce, vedení účetnictví Mgr. Baráková Lenka, dobrovolnice Bogárová Martina, dobrovolnice, sboreček Bomko Julia, dobrovolnice, keramika Buchcar Tomáš, dobrovolník, šachy Dieneltová Daniela, dobrovolnice, keramika Dvořák Jan, dobrovolník, letní tábor Dvořáková Lída, dobrovolnice, vaření, šikovné ruce Gaži David, zaměstnanec Řk. farnosti Rumburk, dobrovolník klubu Zavináč Jurajda Jindřich, dobrovolník, dračí doupě Klinská Kateřina, dobrovolnice, výtvarka pro nejmenší, keramika Klinský Tomáš, dobrovolník, webmaster, šachy Michlík Tomáš, dobrovolník, šachy, stolní tenis, moderní deskové hry Nedvídek Adam, dobrovolník, dobrovolník klubu Zavináč Nedvídek David, dobrovolník, moderní deskové hry Nováková Jitka, dobrovolnice, šikovné ruce Peremská Jana, dobrovolnice, Dětský den Mgr. Selinger Petr, dobrovolník, letní tábor, metodické vedení Šamonilová Markéta, dobrovolnice, letní tábor, klub Zavináč Poděkování Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům, kteří vedou krouţky, pracují v klubu Zavináč a podílejí se na hladkém průběhu akcí, za jejich zapálenost a ochotu pomoci. Děkujeme všem dárcům, nadacím a institucím za podporu, bez níţ by středisko mládeţe nemohlo fungovat, zejména pak České národní agentuře Mládeţ, městům Rumburk a Jiříkov a Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Děkujeme všem dětem za jejich nadšení a úsměv, který nám dává sílu do kaţdodenního zápolení.

10 Sponzoři, spolupracující a podporující organizace p. Bleul Církev českobratrská evangelická Cierpiol Barbara Česká národní agentura Mládeţ Evangelische Brüdergemainde Kleinwelka, SRN Farní charita Rumburk Kastl Pavel Město Jiříkov Město Rumburk Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Nadace Euronisa Nadace pro radost Občanská poradna Rumburk Obchodní akademie Rumburk Renovabis Pfingsaktion für Osteuropa Římskokatolická farnost Jiříkov Římskokatolická farnost Neugersdorf, SRN Římskokatolická farnost Rumburk Římskokatolická farnost Schwerte, SRN Sbory dobrovolných hasičů Rumburk, Jiříkov SOŠ a SOU Polygrafické Střední zdravotnická škola Rumburk Šamša Pavel Úřad práce v Děčíně, pobočka Rumburk Ústav sociální péče v Jiříkově Večerka Tara M. Lacheová Základní škola Jiříkov Základní škola Tyršova Rumburk Zvláštní škola Rumburk

11 Kroužky v Jiříkově Flétna Vaření Šikovné ruce Keramika Modelařina Moderní deskové hry

12 Klub Zavináč a herna pro děti a mládež v Rumburku Stolní fotbálek Fotbal na zahradě Deskovky v Zavináči Stolní tenis Koťátko mateřské centrum

13 Akce pro veřejnost Pololetní nocování Dětský den v Jiříkově Pletení pomlázek a zdobení vajíček Den otevřených dveří Mikuláš Výlet Do podzimních luţických hor Svatý Martin ve Filipově

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Slovo úvodem Milí přátelé! Držíte v rukou zprávu o činnosti našeho střediska a já jsem rád, že se s vámi mohu tímto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH: Slovo ředitele str. 3

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Úvodem Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. (Ralp Waldo

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Archa a Poklop 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2 Veřejný

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více