Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel: Obec Nová Ves Nová Ves Ivančice Charakteristika zařízení: Školní družina tvoří součást příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková organizace. Prostor ŠD je umístěn v budově ZŠ Nová Ves, Nová Ves 18, Ivančice. Součástí budovy je školní zahrada a školní hřiště. Školní družina má 2 oddělení. Oddělení má svoji samostatnou třídu, jsou také využívány třídy. Kapacita ŠD je 50 žáků. Obsah : Cíle vzdělávání Formy Obsah Časový plán Materiální a organizační podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky Podmínky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané Řízení školního zařízení Řád školní družiny, vnitřní organizace Struktura tematických celků 1. Cíle vzdělávání a) rozvoj osobnosti člověka vedeme děti k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, posilujeme citové vazby mezi spolužáky, učíme vzájemné důvěře a toleranci, podporujeme schopnost pomoci mezi spolužáky, učíme pěknému vztahu k dětem integrovaným b) získání všeobecného vzdělání formou přípravy na vyučování rozšiřujeme a upevňujeme vědomosti již získané ve vyučovacím procesu, formou hry rozvíjíme další poznatky dle specializace vychovatelky c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost dle věkových schopností dětí na konkrétních situacích navozujeme téma, které lze později řešit a rozvíjet, zařazujeme vhodné hry

2 d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého rozvíjíme soudržnost a respektování se, prohlubujeme seznámení se s jejich kulturou žáků vhodnou hrou, besedou a rozhovorem e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti vedeme rozhovory, navozujeme vhodné příklady, řešíme momentálně náhodně vzniklé situace f) poznávání světových a evropských kulturních hodnot realizujeme výtvarné práce, soutěže a další akce směřující k tématu g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně rozvíjíme již získané informace, pořádáme akce jako třídění odpadu, úklid v okolí školy, témat.vycházky, výrobky z plastů a přírodnin témat. směřující k ochraně přírody. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jedná se především o rozvoj žáka, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 2. Formy vzdělávání a) PRAVIDELNÁ ČINNOST je dána týdenní skladbou zaměstnání, dle plánu za přispění dětí plánujeme činnost na celý týden, tématicky je odvozena z obsahu vzdělávání, zařazujeme téma na celý týden b) PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE jsou zahrnuty rovněž v obsahu vzdělávání, jsou zařazovány nepravidelně, pro celou školní družinu c) NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT průběžné činnosti po obědě, po organizované činnosti, zařazujeme i nabídku pro méně aktivní děti, prohlubujeme a rozvíjíme již naučené a osvojené činnosti d) ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI klidové činnosti a aktivní odpočinek doplňující hlavní zaměstnání, uplatnění individuálního přístupu, možnost volby zaměstnání dětí e) PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ psaní domácích úkolů jen dle přání rodičů, po doporučení třídní učitelky, příprava na vyučování je obsažena v činnostech rozšiřujících poznatky získané ve školním vyučování Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. 3. Obsah vzdělávacího programu školní družiny Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme: 1) Kompetence k učení učíme žáky dokončit započatou práci, kriticky hodnotit své výkony, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, všímat si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorovat, získávat vědomosti 2) Kompetence k řešení problémů vedeme žáky naučit se hledat různé způsoby řešení, rozlišovat správná a chybná rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za své rozhodnutí, umět překonávat počáteční obtíže a práci dokončit

3 3) Komunikativní kompetence rozvíjíme ovládání řeči a mimoslovní komunikaci, schopnost vyjádřit vlastní názor, komunikovat s vrstevníky a dospělými, zapojovat se do diskuse, řešit konflikty, komunikovat kultivovaně, umět se vyjádřit písemně 4) Sociální a interpersonální kompetence učíme žáky samostatnosti, ke spolupráci ve skupině, respektování dohodnutých pravidel, tolerantnosti a solidárnosti, vytvoření si pozitivní představy o sobě samém 5) Občanské kompetence chceme, aby si žák uvědomoval svá práva a práva druhých, dbal na osobní zdraví, rozpoznal vhodné a nevhodné chování, vážil si tradic a podílel se na rozvoji kvalitního životního prostředí 6) Kompetence k trávení volného času učíme žáky orientovat se v nabízených aktivitách, umět účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. Skladba zaměstnání je volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina Zájmové kroužky umožňující seberealizaci dle zájmu žáků (kroužek počítačový, pěvecký, hudebně-pohybový, jazykový, dyslektický, plavecký, atd). 4. Časový plán Práce školní družiny se odvíjí od organizace školní docházky a následně i docházky do školní družiny. Ve školní družině mohou být žáci prvního až devátého ročníku. Práce naší ŠD je rozvržena do ročního plánu. Některé dílčí cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné naplňovat každodenní činností a jejich důsledným dodržováním. Nedají se plánovat v rámci tématu. Jde zejména o: Dodržení stanovených pravidel chování a bezpečnosti Hodnocení vlastního chování Kulturní stolování Samostatné provádění osobní hygieny a dalších sebeobslužných činností Dodržování základních společenských norem komunikace a chování Školní družina může do výchovně vzdělávací činnosti zařazovat také celoroční projekt. 1) ZÁŘÍ (Začíná škola, Babí léto, Permonium, Jsme kamarádi) seznamovat děti s denním režimem družiny, udržovat pomůcky a hry v čistotě a pořádku, osvojovat si hlavní návyky hygieny, správné chování v jídelně, v dětském kolektivu, na veřejnosti, seznámit děti s výtvarným materiálem v ŠD, volné omalovánky, kresba, táborákové a podzimní písničky, seznámit děti s dodržováním bezpečnosti, zařadit chůzi na delší vzdálenost a v nerovném terénu, atletické soutěže a hry na hřišti, poznávat na vycházce stromy, definovat jejich plody, pozorovat měnící se krajinu, přicházející podzim, poznávání jedlých hub

4 2) ŘÍJEN (Začíná podzim, Zvířata, Draci, Dýně, Počasí) snažit se zapojovat do činností všechny děti, vytvářet pohodovou atmosféru, posilovat kladné citové vztahy mezi dětmi a vychovatelkou, kontrolovat vedení pořádku v osobních věcech a v šatně, podněcovat děti k přiměřenému tempu při oblékání, učit děti pracovat s přírodninami ozdoba draka, otiskování listů, práce s kaštany, žaludy a šiškami, učit děti vytrhávat papír a používat ho k zaplnění celé plochy polepování jablka, hrušky, hroznového vína, pouštění draků, zařadit poslechové skladby pro děti jejich oblíbené interprety, písničky z pohádek a večerníčků o zvířatech, modelovat ovoce a zeleninu z plastelíny, úklid na školní zahradě, míčové hry, závodivé hry, překonávání vzdáleností skokem, hry na hřišti otužování, sběr přírodnin uspořádat výstavku, život v lese, stavění domečků z uschlých větví 3) LISTOPAD (Stromy, Večerníček, Pejsek a kočička, Advent) učit děti přiměřeně se oblékat v chladném počasí, nacvičovat bezpečnou chůzi po vozovce, zapojovat děti do příprav na vystoupení, dbát na dodržování zdvořilostních návyků pozdravit, požádat a poděkovat, učit děti k čestnosti a pravdomluvnosti, výroba dekorativních ozdob na výzdobu školy, mladší děti se učí správné držení štětce a rozmíchávání barvy, ostatní se učí samostatně se rozhodnout pro správnou barvu, dbát na čistotu práce, společně provést výzdobu chodby, podzimní a zimní písničky, poslech a zpěv vánočních koled zahájení adventu, zdokonalovat stříhání a lepení, použití přírodních materiálů při výrobě adventního věnce, seznámení s hrou všichni proti všem, nácvik hodu na cíl, do koše, míčové a závodivé hry, pozorovat přípravu přírody na zimu, všímat si vlivu prvních mrazíků na přírodu, brzy už je tma 4) PROSINEC (Čertovské pohádky, Mrazík, Vánoce, vánoční prázdniny) kontrolovat pravidelné mytí mýdlem, dodržovat hygienu při jídle a stolování, učit správně používat kapesník a mít ho vždy po ruce, rozvíjet kladné citové vztahy k rodičům, ke kamarádům, učitelům, starým a nemocným lidem, zapojit se do adventní doby a učit děti tuto dobu očekávání dostatečně prožívat, výroba ozdob na vánoční stromeček, ozdobit si napečené perníky, zhotovit si nástěnku s vánoční tématikou, rozvíjet u dětí lásku k české koledě, společně ji poslouchat a zpívat, pokračovat ve zdokonalování techniky stříhání a lepení, výroba drobných dárečků a přáníček, pečení vánočního cukroví, cvičení při hudbě aerobic a zumba pro děti, míčové a závodivé hry v tělocvičně, cvičení na žebřinách, rekreační hry, utrhnout si do družiny Barborku a pozorovat rozkvět větviček, na vycházkách do lesa myslet na zvířata přinést jim potravu 5) LEDEN (Kouzelné slovo, Ledové království, Přijel k nám bílý kůň, Poločas) upevňovat návyky společenského chování, společně si popřát do dalšího roku, využít příležitosti a upozorňovat na to, co je v životě člověka důležité žebříček hodnot, zaměřit se na odstraňování egoismu z chování dětí, učit děti podřídit se kolektivu, kreslíme zimu, malujeme sněhuláky, vzpomínkami na Vánoce rozvíjíme fantazii a představivost, zařadit písně se zimní tématikou, opakovat písně ze školy, výroba krmítka pro ptáčky zařazení práce s netradičním materiálem, zařadit drobné opravy hraček, polepování krabic, otužovat tělo pohybem a pobytem v chladnu venku, poučit děti o bezpečnosti při hrách na sněhu i se sněhem, procvičit hod na pohybující se cíl, zařadit klouzání a dodržovat bezpečnost, pozorovat spící zahradu, na vycházkách si všímat stop ve sněhu 6) ÚNOR (Zimní sporty, Valentýn, jarní prázdniny, Karneval) děti neustále otužovat při pohybu a pobytu venku, připravovat se na oslavu masopustu, povědět dětem, co to masopust vlastně je, vytvářet kolem sebe čisté a hřejivé prostředí, dodržovat správné hygienické návyky, rychlé a účinné větrání místností, zařadit ilustraci k dané četbě, snažit se zachytit lidskou postavu přiměřeně k věku, správné rozvržení na ploše, při

5 oslavě masopustu sladit pohyb těla s hudbou, učit děti jak píseň může zpříjemnit život člověka součást oslav, pohádek, filmů, použít krepový papír na výrobu masopustní výzdoby v družině, příprava masek na karneval, hry na sněhu i se sněhem sáňkování, klouzání, bobování, koulovaná, hod sněhovou koulí na cíl, v tělocvičně zařadit závodivé hry naučit děti, že někdo musí být i druhý nebo poslední, nadále se starat o zvířata v zimě, při vycházce se snažit najít první záblesky jara 7) BŘEZEN (Pohádky z mechu a kapradí, Vstávání, Začíná jaro, Hello Kitty kočka) učit děti pozorovat přírodu a radovat se z příchodu jara, zaměřit se na přípravu velikonočních svátků, podporovat zdravý životní styl, společně vytvářet v družině vhodné estetické prostředí, rozvíjet zručnost a trpělivost při barvení vajíček, rozvíjet estetické cítění dětí co se hodí a co ne, první pozdravy jara, při zpěvu se radovat z příchodu jara, zaposlouchat se do zvuků v přírodě, nácvik písně s jarní tématikou, opakovat i ty, co se děti naučily ve škole, pomocí barevných papírů zhotovit nástěnku probouzející se přírody, vytváření prostorových květin z papíru, prodlužovat pobyt venku, hry na hřišti, rekreační hry, honičky, cvičení odvahy, učit děti názvy prvních jarních květin, pozorovat rozvíjející se život v přírodě s příchodem jara a prvních teplejších dnů 8) DUBEN (Vitamíny, Mláďata, Veselé Velikonoce, Život v trávě, Slet čarodějů a čarodějnic) upevňovat kulturně-hygienické návyky, pečovat o své zdraví, dbát o dostatečný přísun vitamínů, vysvětlovat nutnost pobytu na čerstvém vzduchu, předcházet úrazům - silnice není vhodná ke hrám, přiměřeně se oblékat, učit děti malovat podle předlohy, vytváření výzdoby do oken, seznámení s novými zvuky v lese, zaposlouchat se do nich, písně o zvířatech, používat dekorativní prvky k výzdobě družiny lepení zajíců, kuřat, beránků, učit děti pracovat čistě s lepidlem, dodržovat bezpečnost při stříhání, pravidelný pobyt na hřišti, rekreační hry, pozorovat s dětmi mláďata, sledovat probouzející se stromy, květy na nich, listy, za okno družiny zasejeme semena 9) KVĚTEN (Maminka, Bylinky, Bolek a Lolek, Den dětí) poznávat vzájemnou souvislost mezi změnami počasí a životem rostlin a živočichů, všímat si krás přírody a lidské práce, rozvíjet kladný citový vztah k přírodě a životnímu prostředí, zapojit se do oslav Dne matek, posilovat kladné citové vztahy v rodině, malovat svoji maminku, výstava v ŠD, zařadit malbu rozkvetlého ovocného stromu, kresba na chodník soutěž, písničkou oslavit svátek maminek, povzbuzovat děti zpíváme jen tak pro radost, výroba přáníček ke Dni matek práce s barevným papírem, kartonem, lepidlem a nůžkami, společně vyzdobit chodby zvířaty, na vycházce procvičovat turistický program odhad vzdálenosti, orientace v terénu, první pomoc, olympiáda ŠD, zařadit práci s atlasem rostlin, pozorovat drobné živočichy, přiblížit se k rostlinám a živočichům a sledovat je z těsné blízkosti, sběr léčivých bylin 10) ČERVEN (Zahrádka, Pohádkovým lesem, Léto, Těšíme se na prázdniny) upozornit děti na příchod léta, oslavit Den dětí, ukázněně se chovat v přírodě, dbát o životní prostředí, rozloučení se školním rokem, blíží se prázdniny, kreslení v přírodě přírodním materiálem, použití přírodnin k dokončení díla, vytvoříme si v lese malou zahrádku z přírodnin, opakovat známé písně o létu, o prázdninách, o zvířatech, písničky k táboráku, vystřihování pomocí složeného papíru, nekonečný motiv, jedno odpoledne věnovat práci na zahradě úklid zahradního domku před prázdninami, procvičovat běh na krátkou i dlouhou vzdálenost, štafetový běh i běh přes překážky, upozornit děti na setkání s nebezpečnými zvířaty v přírodě, ochrana BOZ a PO před prázdninami

6 5. Popis materiálních podmínek a organizačních podmínek Školní družina má 2 oddělení, ve kterých jsou žáci ročníku. V herně děti využívají volného prostoru na koberci a několika nově zakoupených stolečků se židličkami. Ve třídě jsou úložné prostory vybavené stavebnicemi, jsou tu i stolní hry a další pomůcky pro rekreační činnost. Žáci mohou využívat pro činnost i ostatní třídy, školní hřiště a zahradu, Školní sportovní areál, okolí školy. Školní jídelna, kam děti docházejí na oběd, je v areálu školy. 6. Popis personálních podmínek Ve školní družině pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Pravidelně si doplňují znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem. 7. Ekonomické podmínky Školní družina je pro žáky za úplatu. Za určitých podmínek, daných zákonem, může být poplatek prominut. Výši úplaty stanoví ředitelka školy (viz Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině). 8. Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky Děti jsou na začátku školního roku pravidelně seznámeny s řádem školní družiny a bezpečností při pobytu ve školní družině. Jedná se pobyt na zahradě, na hřišti, ve třídě, v herně ŠD, při vycházkách, v bazénu, v dalších prostorách školy Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a správného vztahu mezi spolužáky. Vedeme žáky k vzájemné toleranci, správné komunikaci, individualitě žáka. Vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Informujeme žáky a jejich rodiče o činnosti školní družiny. Organizujeme společné akce s rodiči. Nabízíme pitný režim. 9. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáků poskytuje vychovatelka pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, řídí se možnostmi a chodem školy. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné zájmové vzdělávání a uspokojování jejich speciálních potřeb, respektování jejich individuálních potřeb a možností. Jsou to žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Pedagog musí postupovat s vědomím, že takový žák má jiné osobnostní předpoklady a aby byl přijímán stejně jako ostatní žáci. Poradenské služby zajišťuje PPP, SPC, metodik prevence a vychovatelky školní družiny. ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Na naší škole do této kategorie patří především žáci, kteří mají některou ze specifických poruch učení a chování. Vychovatelka ŠD může takovémuto dítěti nabídnout pomoc s přípravou na vyučování na následující den. Žáci s vývojovými poruchami chování většinou nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní nebo hypoaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Je třeba stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace i mimo vyučování. Je třeba klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci v oddělení školní

7 družiny. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola úzce s rodiči a dalšími odborníky. ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM K těmto dětem je uplatňován individuální přístup dle potřeby podle oblasti, kde nastalo znevýhodnění. ŽÁCI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se sociálním znevýhodněním mohou využít individuálních konzultací. Na základě žádosti jim může být prominuta úplata za zájmové vzdělávání. Mohou využít poradenských služeb ve škole. V případě jakýchkoliv problémů souvisejících se žákem se sociálním znevýhodněním (časté absence, problémy v kontaktu s rodiči, chování apod.) škola okamžitě řeší. ŽÁCI MIMOŘÁDNĚ NADANÍ Školní družina rozvíjí talent a nadání mimořádně nadaných žáků. Během celé školní docházky budou jednotliví učitelé a vychovatelé ve spolupráci s výchovným poradcem sledovat projevy dětí, které by se mohly jevit jako talentované a mimořádně nadané. Pokud se nám takto dítě jeví, odešleme ho se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. 10. Řízení školského zařízení Školní družina je řízena ředitelkou školy, vychovatelky odpovídají ředitelce zařízení za úroveň výchovné a vzdělávací práce, koordinují a kontrolují činnost, odpovídají za zpracování plánu a jeho plnění, vedou pedagogickou dokumentaci. 11. Vnitřní řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1. Žáci mají právo a) užívat zařízení školní družiny (ŠD) b) zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě c) podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD d) na pitný režim v ŠD 2. Zákonní zástupci mají právo a) na informace o chování žáka v ŠD b) na informace o akcích pořádaných ŠD c) podávat návrhy k práci ŠD 3. Žáci jsou povinni: a) řádně a ohleduplně se chovat b) dodržovat vnitřní rád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek ŠD ani ostatních žáků d) plnit pokyny vychovatelky ŠD a ostatních pedagogických pracovníků

8 4. Zákonní zástupci jsou povinni a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek a včas ohlásit změny v údajích b) řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka v ŠD c) včas uhradit úplatu za pobyt žáka v ŠD d) vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době e) seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej II. Přihlašování a odhlašování 1. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného zápisového lístku, který zákonný zástupce odevzdá do 8. září vychovatelce ŠD. 2. Předávání informací rodičům, přihlašování do ŠD a odhlašování žáků ze ŠD zajišťuje vychovatelka ŠD. 3. Zákonným zástupcům žáka se stanovuje povinnost platit měsíční příspěvek na ŠD v hotovosti za každého žáka 60,- Kč do 10. dne v měsíci, nebo 1x za pololetí 300,- Kč. V případě předčasného odhlášení žáka ze školní družiny v příslušném školním roce, obdrží rodiče žáka zpět úplatu formou vratky. 4. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce ŠD rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Skutečnosti, které nejsou zaznamenány v zápisním lístku, jsou zákonní zástupci žáka povinni sdělit písemně vychovatelce (nepřítomnost v ŠD, předem známá nepřítomnost v ŠD, změna rozsahu docházky, změna způsobu odchodu ze ŠD, změna osoby, která žáka ze ŠD odvádí ap.). 5. Podle 2, odst. 3 školského zákona vede ŠD ve školní matrice osobní údaje o žákovi, které je zákonný zástupce žáka povinen sdělit vychovatelce ŠD. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků postupuje ŠD podle z. 101/2000 Sb. III. Organizace činnosti a vnitřní režim ŠD 1. Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. 2. Do oddělení ŠD se zapisuje 50 žáků s pravidelnou docházkou. 3. Do ŠD jsou zapisováni žáci dle věku od nejmladších až do naplnění oddělení. 4. ŠD navštěvují žáci 1. i 2.stupně. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Všichni dojíždějící žáci mohou v čase po vyučování do odjezdu autobusu pobývat na dobu nezbytně nutnou ve školní družině bezplatně. 5. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování ve středu od 12,30 do 16,00hodin a v pondělí,úterý, čtvrtek a pátek od 11,30 do 16,00 hodin. 6. V případě nepřítomnosti vychovatelky zastupuje vychovatelku pedagogický pracovník, kterého určí ředitelka školy. 7. Odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tak, aby nebyla narušena plánovaná výchovná činnost, po obědě do 13,00 hod., později průběžně. Na zájmové kroužky organizované ŠD budou žáci uvolňováni podle stanovené doby. 8. Žáky ŠD si vychovatelka přebírají od vyučujících po skončení vyučování a podle domluvy. Při odchodu do ŠD si žáci berou osobní věci s sebou a uloží je v chodbě vedle ŠD. 9. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 10. V období letních a vánočních prázdnin není ŠD v provozu. V době ostatních prázdnin nebo ředitelského volna je provoz ŠD zajištěn v případě, že počet přihlášených žáků je vyšší než 10 nebo podle rozhodnutí ředitelky školy. 11. Zákonní zástupci žáků do místností ŠD nevstupují, přebírají žáky osobně

9 v šatně popř. požádají písemnou formou o samostatný odchod žáka ze školní družiny. Z bezpečnostních důvodů nelze v žádném případě uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti. 12. ŠD využívá i následující prostory školy: školní hřiště, školní třídy, školní sportovní areál, ŠJ - výdejnu. 13. V ŠD je zajištěn pitný režim. 14. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo v případě porušení Vnitřního řádu ze strany rodičů. 15. Vychovatelka volí námět činnosti na základě svých pedagogicky utvářených záměrů, které chce i potřebuje ve své skupině dětí nebo jednotlivců sledovat. Při plánování výchovně vzdělávací činnosti v oddělení vychází vychovatelka z dohodnuté denní i týdenní skladby činností dětí ve školní družině. Každá činnost rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte: a) Činnosti odpočinkové: Slouží k zabezpečení potřebného klidu po obědě. Činnosti odpočinkové mají charakter opravdového klidu: četba, poslech nebo klidný pobyt v přírodě (procházka). b) Činnost rekreační Rekreace po vyučování by měla být opravdu vydatná. Děje se především intenzivními pohybovými činnostmi tělovýchovného či pracovního charakteru. Upřednostňujeme každodenní pobyt venku. c) Zájmové činnosti: Při zájmových činnostech v ŠD je důležité využití odborné specializace vychovatelky. Zájmová činnost tvoří hlavní obsahovou náplň volného času děti. Oblasti zájmové činnosti: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví, Rozmanitost přírody. d) Příprava žáků na vyučování: Přípravu na vyučování může žák vykonávat doma nebo ve školní družině (písemný souhlas rodičů). Ovšem žák se ve školní družině nemůže připravovat na vyučování plně. Rodiče se tímto nezbavují odpovědnosti za to, aby jejich děti byly celkově a řádně připraveny na vyučování. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáka ve ŠD zodpovídá vychovatelka. 2. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny. 3. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD, v průběhu pobytu ve ŠD nesmí opustit areál ŠD či školy. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se. 4. Všichni žáci ve ŠD jsou poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. Stanovení počtu žáků na jednoho pedagogického pracovníka ve školní družině: - při pobytu ve školní družině do 30 dětí - při pobytu venku do 25 dětí - při akci školní družiny mimo obec Nová Ves do 20 dětí

10 5. Na chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení školního řádu, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. 6. Vychovatelka nesmí opouštět pracoviště, žáci nesmí zůstat bez dozoru. 7. Pokud je dítěti zařazenému do ŠD během vyučování nevolno nesmí jej vychovatelka převzít. Předání dítěte rodičům nebo lékaři zajistí vyučující. 8.Postup vychovatelek při nevyzvednutí dítěte po skončení pracovní doby se řídí pokynem ředitelky ZŠ: a) - telefonický kontakt se zákonnými zástupci žáka b) -předání dítěte pracovnici sociálního odboru péče o dítě nebo policii 9. Vychovatelka vede pravidelně a pečlivě dokumentaci školní družiny. 10. Úrazy hlásí vychovatelka ředitelce školy a řádně je zapíše do knihy úrazů. 11. Vychovatelka provádí poučení o dopravní bezpečnosti a správném chování žáků v hromadných dopravních prostředcích i na ulici, o BOZP zápis do přehledu výchovné práce. 12. Žáci nesmí nosit do školy cenné předměty nebo věci, o které by se mohly zranit. BOZP- povinnosti vychovatelky - vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při výchovné práci v ŠD - provádí poučení žáků o BOZP a PO průběžně během školního roku - vychovává žáky k dodržování hygienických zásad bezpečnosti práce - sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy (v naléhavých případech) a rodiče žáka - při úrazu poskytne žákovi první pomoc, zajistí ošetření lékařem, úraz žáka zapíše do knihy úrazů - zná plán evakuace pro své oddělení V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1.U každého svévolného a úmyslného poškození nebo zničení majetku ŠD, majetku žáků, majetku pedagogických pracovníků či jiných osob žákem bude požadována podle rozsahu poškození částečná nebo úplná náhrada od zákonných zástupců žáka, který škodu způsobil. 2. Žák je povinen dbát pokynů vychovatelky, šetřit hry, hračky a zařízení ŠD a udržovat je v pořádku, šetří elektrickou energií. 3. Při odchodu ze školní družiny zavírá vychovatelka všechna okna v ŠD, zkontroluje zda neprotékají záchody a neteče voda. 4. Vychovatelka odpovídá za estetický vzhled školní družiny a její vybavení, pomůcky, hračky, květiny a nástěnky. 5. Žáci jsou při pobytu ve ŠD řádně přezutí. 6. Žáci neodnášejí z družiny části pomůcek, hračky, hry a vybavení družiny. POVINNOSTI VYCHOVATELKY PŘI DOZORU 1) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost žáků 2) Dbá na ukázněný přechod žáků do šaten

11 3) Dbá na kázeň a pořádek na WC 4) Ihned po zjištění kázeňských přestupků provede příslušné výchovné opatření 5) Dbá na to, aby žáci bez dovolení neopouštěli družinu 6) Dbá na správné stolování, hygienu, kázeň a bezpečnost při obědě 7) Odchod ze školní jídelny musí být organizovaný PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI a) Dosažení drobných výchovně vzdělávacích výsledků vhodnou motivací dítěte. b) Dobrá znalost dítěte (skupiny dětí), znalost jejich věkové, osobní zvláštnosti (věnovat zvláštní péči dítěti s poruchou chování hyperaktivní). c) Spravedlivé hodnocení činnosti dítěte a vhodné metody oceňování, povzbuzování či naopak pokárání d) Dosažení rozvoje některých vlastností u dětí: samostatnost, cílevědomost, iniciativa, spolupráce s kolektivem, kamarádství e) Brát zřetel na to, že dítě si má v družině především odpočinout, zbavit se únavy z vyučování a zabývat se zájmy f) Dítě by se mělo cítit dobře, i když se nezapojí do zájmové činnosti 12. Struktura tematických celků MÍSTO, KDE ŽIJEME Tematický okruh Název činnosti Kompetence Vyprávíme o životě naší rodiny 3, 4, 5 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný čas 4, 6 U nás doma Mluvíme o rozdělení prací a povinností v rodině kresba, 3, 6 koláž, malba Seznamujeme se s prostředím, orientujeme se v budově 1, 3 Naše škola Podílíme se na výzdobě školy 2, 3, 6 naše školní Projektujeme ideální třídu,návrhy výtvarně zpracujeme 1, 6 družina Hledáme ukrytý poklad ve škole nebo v okolí orientační 3, 5, 6 Cesta do školy Výlety do blízkého i vzdáleného světa LIDÉ KOLEM NÁS soutěž Soutěžíme v orientaci v okolí, kreslíme plánek okolí 2, 3, 5 Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů 1, 2, 4 Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky 1, 2, 6 Pracujeme s mapou našeho města, určujeme známá místa 1, 2, 3, Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle naší mapy, hledáme cestu 1, 2, 3, Stavíme krajinu z písku a přírodnin, např. hrad, hory,dálnici 2, 3, 5 Moji kamarádi Hrajeme poznávací a kontaktní hry ve skupině, pomáháme řešit problémy kamarádů 2, 3, 4 Hrajeme scénky, dokážeme řešit situace ve skupině 2, 3, 5

12 Pozvání do školní družiny Cesta kolem světa Učíme se toleranci a pořádku Umíme si pomáhat navzájem, učíme se vzájemnému pochopení 2, 3, 4 Připravujeme společné akce s rodiči 1, 3, 6 Vyrábíme dárky předškolákům, rodičům, 3, 4, 5 Zdobíme družinu o svátcích, slavíme zvyky a tradice 1, 4, 6 Pořádáme výstavy ve školní družině 1, 4, 6 Informujeme se o světadílech, umíme získávat informace 1, 2, 6 Rozeznáváme a učíme se chápat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi 1, 4, 5 Čteme pohádky z různých zemí 1, 6 Malujeme šťastnou planetu 1, 4, 6 Hledáme a hodnotíme v okolí věci, které se nám líbí 2, 3, 4, 5 Hrajeme pořádkové hry, učíme se pomáhat ostatním 2, 4, 6 Věnujeme se sebeobslužné práci, opravujeme poškozené hry 2, 5, 6 LIDÉ A ČAS Měření času Nástěnka školní družiny Když jsme byli malí Náš volný čas Putování časem Vyrábíme si vlastní hodiny, soutěžíme v určování a odhadování času 2, 3, 6 Mluvíme o měřidlech času 1, 3, 5 Na vycházce pozorujeme věžní,sluneční hodiny 2, 3 Podílíme se fotodokumentaci školní družiny 1, 3, 6 Společně zdobíme školní družinu, dokumentujeme akce 1, 3, 6 Vedeme nástěnku školní družiny 2, 3, 4 Vyprávíme si příhody z minulosti 1, 3, 5 Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období 1, 3, 4 Prohlížíme si fotografie 1, 2, 6 Vyprávíme si o prázdninách, malujeme obrázky 1, 2, 6 Plánujeme volný čas, vzájemně se informujeme o aktivitách 1, 2, 3 Před prázdninami mluvíme o našich plánech 1, 2, 6 Besedujeme o životě dříve a dnes 1, 3, 6 Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce 1, 3, 5 ROZMANITOST PŘÍRODY Kalendář ročních období Vodní hrátky Naši kamarádi - zvířátka Příroda kolem nás Sledujeme změny přírody, život zvířat v různých ročních obdobích kresba, malba, četba k tématu 1, 3, 6 Vytváříme kalendář podzim, zima, jaro, léto 1, 4, 6 Učíme se znát a chránit přírodu 1, 2, 3 Rozlišujeme a poznáváme vodní živočichy 1, 3, 6 Kreslíme koloběh vody v přírodě 1, 3, 6 Vyprávíme si o domácích zvířatech 1, 6 Kreslíme domácí mazlíčky, pečujeme o domácího mazlíčka 2, 6 Přikrmujeme a stavíme krmítka, chráníme přírodu 1, 4, 6 Umíme se chovat v přírodě, víme co přírodě škodí 1, 3, 6 Vyrábíme z přírodnin 1, 6

13 Tajemství rostlin Dbáme na čistotu a okolí školy 1, 2, 4 Hrajeme různé poznávací a postřehové hry v přírodě 1, 3, 6 Pěstujeme a staráme se o rostliny ve školní družině 1, 6 Navštěvujeme zahrady žáků, sledujeme vývoj a růst rostlin 1, 3, 6 Besedujeme o léčivých rostlinách 1, 3, 6 Tvoříme výrobky a výtvarné práce z přírodnin 1, 6 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Chci být zdravý Náš zdravý jídelníček Chci být fit Učíme se správně starat o své zdraví, dbáme na hygienu, dodržujeme pitný režim 1,6 Umíme přivolat pomoc při úrazu, učíme se předcházet úrazu 1, 2, 3 Hovoříme o lékaři, nebojíme se návštěvy ordinace 2, 3 Vaříme to, co je zdravé 4, 6 Víme co nám prospívá a co ne 1, 2, 3 Umíme připravit slavnostní stůl pro narozeninovou oslavu 2, 6 Umíme se správně oblékat hry, výtvarné práce 1, 2, 3 Chodíme na školní zahradu, sportujeme, pobýváme na čerstvém vzduchu 6 Účastníme se sportovních akcí a kroužků, pořádáme různá sportovní soutěžení a účastníme se soutěže Novoveští 6 plavčíci Každý školní rok tvoří školní družina roční plán, který vychází z tématických celků ŠVP ŠD a navazuje na školní vzdělávací program školy. Při plánování jednotlivých činností a aktivit spolupracuje ŠD s vyučujícími a navazuje tak na vyučování. V Nové Vsi Vypracovala: Mgr. Hana Opálková, řed. školy

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Obsah vzdělávání 5. Formy vzdělávání 6. Časový plán 7. Řízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY 1. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ODKLÁDÁM AKTOVKU NA URČENÉ MÍSTO 2. NA OBĚD ODCHÁZÍM S VYCHOVATELKOU NEBO S UČITELKOU (VYCHOVATELEM NEBO S UČITELEM 3. DODRŽUJI HYGIENICKÉ ZÁSADY

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny

Školní vzdělávací program Školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93 o.šumperk Školní vzdělávací program Školní družiny Vypracovala Anna Pelikánová-vedoucí školní družiny Školní družina je zřízena dle Školského zákona a

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Vnitřní řád školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Obecná ustanovení Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Ředitel školy vydává

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více