Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel: Obec Nová Ves Nová Ves Ivančice Charakteristika zařízení: Školní družina tvoří součást příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková organizace. Prostor ŠD je umístěn v budově ZŠ Nová Ves, Nová Ves 18, Ivančice. Součástí budovy je školní zahrada a školní hřiště. Školní družina má 2 oddělení. Oddělení má svoji samostatnou třídu, jsou také využívány třídy. Kapacita ŠD je 50 žáků. Obsah : Cíle vzdělávání Formy Obsah Časový plán Materiální a organizační podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky Podmínky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané Řízení školního zařízení Řád školní družiny, vnitřní organizace Struktura tematických celků 1. Cíle vzdělávání a) rozvoj osobnosti člověka vedeme děti k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví, posilujeme citové vazby mezi spolužáky, učíme vzájemné důvěře a toleranci, podporujeme schopnost pomoci mezi spolužáky, učíme pěknému vztahu k dětem integrovaným b) získání všeobecného vzdělání formou přípravy na vyučování rozšiřujeme a upevňujeme vědomosti již získané ve vyučovacím procesu, formou hry rozvíjíme další poznatky dle specializace vychovatelky c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost dle věkových schopností dětí na konkrétních situacích navozujeme téma, které lze později řešit a rozvíjet, zařazujeme vhodné hry

2 d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého rozvíjíme soudržnost a respektování se, prohlubujeme seznámení se s jejich kulturou žáků vhodnou hrou, besedou a rozhovorem e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti vedeme rozhovory, navozujeme vhodné příklady, řešíme momentálně náhodně vzniklé situace f) poznávání světových a evropských kulturních hodnot realizujeme výtvarné práce, soutěže a další akce směřující k tématu g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně rozvíjíme již získané informace, pořádáme akce jako třídění odpadu, úklid v okolí školy, témat.vycházky, výrobky z plastů a přírodnin témat. směřující k ochraně přírody. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jedná se především o rozvoj žáka, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 2. Formy vzdělávání a) PRAVIDELNÁ ČINNOST je dána týdenní skladbou zaměstnání, dle plánu za přispění dětí plánujeme činnost na celý týden, tématicky je odvozena z obsahu vzdělávání, zařazujeme téma na celý týden b) PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE jsou zahrnuty rovněž v obsahu vzdělávání, jsou zařazovány nepravidelně, pro celou školní družinu c) NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT průběžné činnosti po obědě, po organizované činnosti, zařazujeme i nabídku pro méně aktivní děti, prohlubujeme a rozvíjíme již naučené a osvojené činnosti d) ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI klidové činnosti a aktivní odpočinek doplňující hlavní zaměstnání, uplatnění individuálního přístupu, možnost volby zaměstnání dětí e) PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ psaní domácích úkolů jen dle přání rodičů, po doporučení třídní učitelky, příprava na vyučování je obsažena v činnostech rozšiřujících poznatky získané ve školním vyučování Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. 3. Obsah vzdělávacího programu školní družiny Prostřednictvím volnočasových aktivit posilujeme a rozvíjíme: 1) Kompetence k učení učíme žáky dokončit započatou práci, kriticky hodnotit své výkony, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, všímat si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorovat, získávat vědomosti 2) Kompetence k řešení problémů vedeme žáky naučit se hledat různé způsoby řešení, rozlišovat správná a chybná rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za své rozhodnutí, umět překonávat počáteční obtíže a práci dokončit

3 3) Komunikativní kompetence rozvíjíme ovládání řeči a mimoslovní komunikaci, schopnost vyjádřit vlastní názor, komunikovat s vrstevníky a dospělými, zapojovat se do diskuse, řešit konflikty, komunikovat kultivovaně, umět se vyjádřit písemně 4) Sociální a interpersonální kompetence učíme žáky samostatnosti, ke spolupráci ve skupině, respektování dohodnutých pravidel, tolerantnosti a solidárnosti, vytvoření si pozitivní představy o sobě samém 5) Občanské kompetence chceme, aby si žák uvědomoval svá práva a práva druhých, dbal na osobní zdraví, rozpoznal vhodné a nevhodné chování, vážil si tradic a podílel se na rozvoji kvalitního životního prostředí 6) Kompetence k trávení volného času učíme žáky orientovat se v nabízených aktivitách, umět účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. Skladba zaměstnání je volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina Zájmové kroužky umožňující seberealizaci dle zájmu žáků (kroužek počítačový, pěvecký, hudebně-pohybový, jazykový, dyslektický, plavecký, atd). 4. Časový plán Práce školní družiny se odvíjí od organizace školní docházky a následně i docházky do školní družiny. Ve školní družině mohou být žáci prvního až devátého ročníku. Práce naší ŠD je rozvržena do ročního plánu. Některé dílčí cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné naplňovat každodenní činností a jejich důsledným dodržováním. Nedají se plánovat v rámci tématu. Jde zejména o: Dodržení stanovených pravidel chování a bezpečnosti Hodnocení vlastního chování Kulturní stolování Samostatné provádění osobní hygieny a dalších sebeobslužných činností Dodržování základních společenských norem komunikace a chování Školní družina může do výchovně vzdělávací činnosti zařazovat také celoroční projekt. 1) ZÁŘÍ (Začíná škola, Babí léto, Permonium, Jsme kamarádi) seznamovat děti s denním režimem družiny, udržovat pomůcky a hry v čistotě a pořádku, osvojovat si hlavní návyky hygieny, správné chování v jídelně, v dětském kolektivu, na veřejnosti, seznámit děti s výtvarným materiálem v ŠD, volné omalovánky, kresba, táborákové a podzimní písničky, seznámit děti s dodržováním bezpečnosti, zařadit chůzi na delší vzdálenost a v nerovném terénu, atletické soutěže a hry na hřišti, poznávat na vycházce stromy, definovat jejich plody, pozorovat měnící se krajinu, přicházející podzim, poznávání jedlých hub

4 2) ŘÍJEN (Začíná podzim, Zvířata, Draci, Dýně, Počasí) snažit se zapojovat do činností všechny děti, vytvářet pohodovou atmosféru, posilovat kladné citové vztahy mezi dětmi a vychovatelkou, kontrolovat vedení pořádku v osobních věcech a v šatně, podněcovat děti k přiměřenému tempu při oblékání, učit děti pracovat s přírodninami ozdoba draka, otiskování listů, práce s kaštany, žaludy a šiškami, učit děti vytrhávat papír a používat ho k zaplnění celé plochy polepování jablka, hrušky, hroznového vína, pouštění draků, zařadit poslechové skladby pro děti jejich oblíbené interprety, písničky z pohádek a večerníčků o zvířatech, modelovat ovoce a zeleninu z plastelíny, úklid na školní zahradě, míčové hry, závodivé hry, překonávání vzdáleností skokem, hry na hřišti otužování, sběr přírodnin uspořádat výstavku, život v lese, stavění domečků z uschlých větví 3) LISTOPAD (Stromy, Večerníček, Pejsek a kočička, Advent) učit děti přiměřeně se oblékat v chladném počasí, nacvičovat bezpečnou chůzi po vozovce, zapojovat děti do příprav na vystoupení, dbát na dodržování zdvořilostních návyků pozdravit, požádat a poděkovat, učit děti k čestnosti a pravdomluvnosti, výroba dekorativních ozdob na výzdobu školy, mladší děti se učí správné držení štětce a rozmíchávání barvy, ostatní se učí samostatně se rozhodnout pro správnou barvu, dbát na čistotu práce, společně provést výzdobu chodby, podzimní a zimní písničky, poslech a zpěv vánočních koled zahájení adventu, zdokonalovat stříhání a lepení, použití přírodních materiálů při výrobě adventního věnce, seznámení s hrou všichni proti všem, nácvik hodu na cíl, do koše, míčové a závodivé hry, pozorovat přípravu přírody na zimu, všímat si vlivu prvních mrazíků na přírodu, brzy už je tma 4) PROSINEC (Čertovské pohádky, Mrazík, Vánoce, vánoční prázdniny) kontrolovat pravidelné mytí mýdlem, dodržovat hygienu při jídle a stolování, učit správně používat kapesník a mít ho vždy po ruce, rozvíjet kladné citové vztahy k rodičům, ke kamarádům, učitelům, starým a nemocným lidem, zapojit se do adventní doby a učit děti tuto dobu očekávání dostatečně prožívat, výroba ozdob na vánoční stromeček, ozdobit si napečené perníky, zhotovit si nástěnku s vánoční tématikou, rozvíjet u dětí lásku k české koledě, společně ji poslouchat a zpívat, pokračovat ve zdokonalování techniky stříhání a lepení, výroba drobných dárečků a přáníček, pečení vánočního cukroví, cvičení při hudbě aerobic a zumba pro děti, míčové a závodivé hry v tělocvičně, cvičení na žebřinách, rekreační hry, utrhnout si do družiny Barborku a pozorovat rozkvět větviček, na vycházkách do lesa myslet na zvířata přinést jim potravu 5) LEDEN (Kouzelné slovo, Ledové království, Přijel k nám bílý kůň, Poločas) upevňovat návyky společenského chování, společně si popřát do dalšího roku, využít příležitosti a upozorňovat na to, co je v životě člověka důležité žebříček hodnot, zaměřit se na odstraňování egoismu z chování dětí, učit děti podřídit se kolektivu, kreslíme zimu, malujeme sněhuláky, vzpomínkami na Vánoce rozvíjíme fantazii a představivost, zařadit písně se zimní tématikou, opakovat písně ze školy, výroba krmítka pro ptáčky zařazení práce s netradičním materiálem, zařadit drobné opravy hraček, polepování krabic, otužovat tělo pohybem a pobytem v chladnu venku, poučit děti o bezpečnosti při hrách na sněhu i se sněhem, procvičit hod na pohybující se cíl, zařadit klouzání a dodržovat bezpečnost, pozorovat spící zahradu, na vycházkách si všímat stop ve sněhu 6) ÚNOR (Zimní sporty, Valentýn, jarní prázdniny, Karneval) děti neustále otužovat při pohybu a pobytu venku, připravovat se na oslavu masopustu, povědět dětem, co to masopust vlastně je, vytvářet kolem sebe čisté a hřejivé prostředí, dodržovat správné hygienické návyky, rychlé a účinné větrání místností, zařadit ilustraci k dané četbě, snažit se zachytit lidskou postavu přiměřeně k věku, správné rozvržení na ploše, při

5 oslavě masopustu sladit pohyb těla s hudbou, učit děti jak píseň může zpříjemnit život člověka součást oslav, pohádek, filmů, použít krepový papír na výrobu masopustní výzdoby v družině, příprava masek na karneval, hry na sněhu i se sněhem sáňkování, klouzání, bobování, koulovaná, hod sněhovou koulí na cíl, v tělocvičně zařadit závodivé hry naučit děti, že někdo musí být i druhý nebo poslední, nadále se starat o zvířata v zimě, při vycházce se snažit najít první záblesky jara 7) BŘEZEN (Pohádky z mechu a kapradí, Vstávání, Začíná jaro, Hello Kitty kočka) učit děti pozorovat přírodu a radovat se z příchodu jara, zaměřit se na přípravu velikonočních svátků, podporovat zdravý životní styl, společně vytvářet v družině vhodné estetické prostředí, rozvíjet zručnost a trpělivost při barvení vajíček, rozvíjet estetické cítění dětí co se hodí a co ne, první pozdravy jara, při zpěvu se radovat z příchodu jara, zaposlouchat se do zvuků v přírodě, nácvik písně s jarní tématikou, opakovat i ty, co se děti naučily ve škole, pomocí barevných papírů zhotovit nástěnku probouzející se přírody, vytváření prostorových květin z papíru, prodlužovat pobyt venku, hry na hřišti, rekreační hry, honičky, cvičení odvahy, učit děti názvy prvních jarních květin, pozorovat rozvíjející se život v přírodě s příchodem jara a prvních teplejších dnů 8) DUBEN (Vitamíny, Mláďata, Veselé Velikonoce, Život v trávě, Slet čarodějů a čarodějnic) upevňovat kulturně-hygienické návyky, pečovat o své zdraví, dbát o dostatečný přísun vitamínů, vysvětlovat nutnost pobytu na čerstvém vzduchu, předcházet úrazům - silnice není vhodná ke hrám, přiměřeně se oblékat, učit děti malovat podle předlohy, vytváření výzdoby do oken, seznámení s novými zvuky v lese, zaposlouchat se do nich, písně o zvířatech, používat dekorativní prvky k výzdobě družiny lepení zajíců, kuřat, beránků, učit děti pracovat čistě s lepidlem, dodržovat bezpečnost při stříhání, pravidelný pobyt na hřišti, rekreační hry, pozorovat s dětmi mláďata, sledovat probouzející se stromy, květy na nich, listy, za okno družiny zasejeme semena 9) KVĚTEN (Maminka, Bylinky, Bolek a Lolek, Den dětí) poznávat vzájemnou souvislost mezi změnami počasí a životem rostlin a živočichů, všímat si krás přírody a lidské práce, rozvíjet kladný citový vztah k přírodě a životnímu prostředí, zapojit se do oslav Dne matek, posilovat kladné citové vztahy v rodině, malovat svoji maminku, výstava v ŠD, zařadit malbu rozkvetlého ovocného stromu, kresba na chodník soutěž, písničkou oslavit svátek maminek, povzbuzovat děti zpíváme jen tak pro radost, výroba přáníček ke Dni matek práce s barevným papírem, kartonem, lepidlem a nůžkami, společně vyzdobit chodby zvířaty, na vycházce procvičovat turistický program odhad vzdálenosti, orientace v terénu, první pomoc, olympiáda ŠD, zařadit práci s atlasem rostlin, pozorovat drobné živočichy, přiblížit se k rostlinám a živočichům a sledovat je z těsné blízkosti, sběr léčivých bylin 10) ČERVEN (Zahrádka, Pohádkovým lesem, Léto, Těšíme se na prázdniny) upozornit děti na příchod léta, oslavit Den dětí, ukázněně se chovat v přírodě, dbát o životní prostředí, rozloučení se školním rokem, blíží se prázdniny, kreslení v přírodě přírodním materiálem, použití přírodnin k dokončení díla, vytvoříme si v lese malou zahrádku z přírodnin, opakovat známé písně o létu, o prázdninách, o zvířatech, písničky k táboráku, vystřihování pomocí složeného papíru, nekonečný motiv, jedno odpoledne věnovat práci na zahradě úklid zahradního domku před prázdninami, procvičovat běh na krátkou i dlouhou vzdálenost, štafetový běh i běh přes překážky, upozornit děti na setkání s nebezpečnými zvířaty v přírodě, ochrana BOZ a PO před prázdninami

6 5. Popis materiálních podmínek a organizačních podmínek Školní družina má 2 oddělení, ve kterých jsou žáci ročníku. V herně děti využívají volného prostoru na koberci a několika nově zakoupených stolečků se židličkami. Ve třídě jsou úložné prostory vybavené stavebnicemi, jsou tu i stolní hry a další pomůcky pro rekreační činnost. Žáci mohou využívat pro činnost i ostatní třídy, školní hřiště a zahradu, Školní sportovní areál, okolí školy. Školní jídelna, kam děti docházejí na oběd, je v areálu školy. 6. Popis personálních podmínek Ve školní družině pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Pravidelně si doplňují znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem. 7. Ekonomické podmínky Školní družina je pro žáky za úplatu. Za určitých podmínek, daných zákonem, může být poplatek prominut. Výši úplaty stanoví ředitelka školy (viz Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině). 8. Bezpečnost a ochrana zdraví, psychosociální podmínky Děti jsou na začátku školního roku pravidelně seznámeny s řádem školní družiny a bezpečností při pobytu ve školní družině. Jedná se pobyt na zahradě, na hřišti, ve třídě, v herně ŠD, při vycházkách, v bazénu, v dalších prostorách školy Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a správného vztahu mezi spolužáky. Vedeme žáky k vzájemné toleranci, správné komunikaci, individualitě žáka. Vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Informujeme žáky a jejich rodiče o činnosti školní družiny. Organizujeme společné akce s rodiči. Nabízíme pitný režim. 9. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáků poskytuje vychovatelka pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, řídí se možnostmi a chodem školy. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné zájmové vzdělávání a uspokojování jejich speciálních potřeb, respektování jejich individuálních potřeb a možností. Jsou to žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Pedagog musí postupovat s vědomím, že takový žák má jiné osobnostní předpoklady a aby byl přijímán stejně jako ostatní žáci. Poradenské služby zajišťuje PPP, SPC, metodik prevence a vychovatelky školní družiny. ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Na naší škole do této kategorie patří především žáci, kteří mají některou ze specifických poruch učení a chování. Vychovatelka ŠD může takovémuto dítěti nabídnout pomoc s přípravou na vyučování na následující den. Žáci s vývojovými poruchami chování většinou nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní nebo hypoaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Je třeba stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace i mimo vyučování. Je třeba klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci v oddělení školní

7 družiny. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola úzce s rodiči a dalšími odborníky. ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM K těmto dětem je uplatňován individuální přístup dle potřeby podle oblasti, kde nastalo znevýhodnění. ŽÁCI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Žáci se sociálním znevýhodněním mohou využít individuálních konzultací. Na základě žádosti jim může být prominuta úplata za zájmové vzdělávání. Mohou využít poradenských služeb ve škole. V případě jakýchkoliv problémů souvisejících se žákem se sociálním znevýhodněním (časté absence, problémy v kontaktu s rodiči, chování apod.) škola okamžitě řeší. ŽÁCI MIMOŘÁDNĚ NADANÍ Školní družina rozvíjí talent a nadání mimořádně nadaných žáků. Během celé školní docházky budou jednotliví učitelé a vychovatelé ve spolupráci s výchovným poradcem sledovat projevy dětí, které by se mohly jevit jako talentované a mimořádně nadané. Pokud se nám takto dítě jeví, odešleme ho se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. 10. Řízení školského zařízení Školní družina je řízena ředitelkou školy, vychovatelky odpovídají ředitelce zařízení za úroveň výchovné a vzdělávací práce, koordinují a kontrolují činnost, odpovídají za zpracování plánu a jeho plnění, vedou pedagogickou dokumentaci. 11. Vnitřní řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1. Žáci mají právo a) užívat zařízení školní družiny (ŠD) b) zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě c) podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD d) na pitný režim v ŠD 2. Zákonní zástupci mají právo a) na informace o chování žáka v ŠD b) na informace o akcích pořádaných ŠD c) podávat návrhy k práci ŠD 3. Žáci jsou povinni: a) řádně a ohleduplně se chovat b) dodržovat vnitřní rád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek ŠD ani ostatních žáků d) plnit pokyny vychovatelky ŠD a ostatních pedagogických pracovníků

8 4. Zákonní zástupci jsou povinni a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek a včas ohlásit změny v údajích b) řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka v ŠD c) včas uhradit úplatu za pobyt žáka v ŠD d) vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době e) seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej II. Přihlašování a odhlašování 1. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného zápisového lístku, který zákonný zástupce odevzdá do 8. září vychovatelce ŠD. 2. Předávání informací rodičům, přihlašování do ŠD a odhlašování žáků ze ŠD zajišťuje vychovatelka ŠD. 3. Zákonným zástupcům žáka se stanovuje povinnost platit měsíční příspěvek na ŠD v hotovosti za každého žáka 60,- Kč do 10. dne v měsíci, nebo 1x za pololetí 300,- Kč. V případě předčasného odhlášení žáka ze školní družiny v příslušném školním roce, obdrží rodiče žáka zpět úplatu formou vratky. 4. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce ŠD rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Skutečnosti, které nejsou zaznamenány v zápisním lístku, jsou zákonní zástupci žáka povinni sdělit písemně vychovatelce (nepřítomnost v ŠD, předem známá nepřítomnost v ŠD, změna rozsahu docházky, změna způsobu odchodu ze ŠD, změna osoby, která žáka ze ŠD odvádí ap.). 5. Podle 2, odst. 3 školského zákona vede ŠD ve školní matrice osobní údaje o žákovi, které je zákonný zástupce žáka povinen sdělit vychovatelce ŠD. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků postupuje ŠD podle z. 101/2000 Sb. III. Organizace činnosti a vnitřní režim ŠD 1. Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. 2. Do oddělení ŠD se zapisuje 50 žáků s pravidelnou docházkou. 3. Do ŠD jsou zapisováni žáci dle věku od nejmladších až do naplnění oddělení. 4. ŠD navštěvují žáci 1. i 2.stupně. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Všichni dojíždějící žáci mohou v čase po vyučování do odjezdu autobusu pobývat na dobu nezbytně nutnou ve školní družině bezplatně. 5. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování ve středu od 12,30 do 16,00hodin a v pondělí,úterý, čtvrtek a pátek od 11,30 do 16,00 hodin. 6. V případě nepřítomnosti vychovatelky zastupuje vychovatelku pedagogický pracovník, kterého určí ředitelka školy. 7. Odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tak, aby nebyla narušena plánovaná výchovná činnost, po obědě do 13,00 hod., později průběžně. Na zájmové kroužky organizované ŠD budou žáci uvolňováni podle stanovené doby. 8. Žáky ŠD si vychovatelka přebírají od vyučujících po skončení vyučování a podle domluvy. Při odchodu do ŠD si žáci berou osobní věci s sebou a uloží je v chodbě vedle ŠD. 9. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 10. V období letních a vánočních prázdnin není ŠD v provozu. V době ostatních prázdnin nebo ředitelského volna je provoz ŠD zajištěn v případě, že počet přihlášených žáků je vyšší než 10 nebo podle rozhodnutí ředitelky školy. 11. Zákonní zástupci žáků do místností ŠD nevstupují, přebírají žáky osobně

9 v šatně popř. požádají písemnou formou o samostatný odchod žáka ze školní družiny. Z bezpečnostních důvodů nelze v žádném případě uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti. 12. ŠD využívá i následující prostory školy: školní hřiště, školní třídy, školní sportovní areál, ŠJ - výdejnu. 13. V ŠD je zajištěn pitný režim. 14. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo v případě porušení Vnitřního řádu ze strany rodičů. 15. Vychovatelka volí námět činnosti na základě svých pedagogicky utvářených záměrů, které chce i potřebuje ve své skupině dětí nebo jednotlivců sledovat. Při plánování výchovně vzdělávací činnosti v oddělení vychází vychovatelka z dohodnuté denní i týdenní skladby činností dětí ve školní družině. Každá činnost rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte: a) Činnosti odpočinkové: Slouží k zabezpečení potřebného klidu po obědě. Činnosti odpočinkové mají charakter opravdového klidu: četba, poslech nebo klidný pobyt v přírodě (procházka). b) Činnost rekreační Rekreace po vyučování by měla být opravdu vydatná. Děje se především intenzivními pohybovými činnostmi tělovýchovného či pracovního charakteru. Upřednostňujeme každodenní pobyt venku. c) Zájmové činnosti: Při zájmových činnostech v ŠD je důležité využití odborné specializace vychovatelky. Zájmová činnost tvoří hlavní obsahovou náplň volného času děti. Oblasti zájmové činnosti: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví, Rozmanitost přírody. d) Příprava žáků na vyučování: Přípravu na vyučování může žák vykonávat doma nebo ve školní družině (písemný souhlas rodičů). Ovšem žák se ve školní družině nemůže připravovat na vyučování plně. Rodiče se tímto nezbavují odpovědnosti za to, aby jejich děti byly celkově a řádně připraveny na vyučování. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáka ve ŠD zodpovídá vychovatelka. 2. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny. 3. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD, v průběhu pobytu ve ŠD nesmí opustit areál ŠD či školy. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se. 4. Všichni žáci ve ŠD jsou poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. Stanovení počtu žáků na jednoho pedagogického pracovníka ve školní družině: - při pobytu ve školní družině do 30 dětí - při pobytu venku do 25 dětí - při akci školní družiny mimo obec Nová Ves do 20 dětí

10 5. Na chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení školního řádu, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. 6. Vychovatelka nesmí opouštět pracoviště, žáci nesmí zůstat bez dozoru. 7. Pokud je dítěti zařazenému do ŠD během vyučování nevolno nesmí jej vychovatelka převzít. Předání dítěte rodičům nebo lékaři zajistí vyučující. 8.Postup vychovatelek při nevyzvednutí dítěte po skončení pracovní doby se řídí pokynem ředitelky ZŠ: a) - telefonický kontakt se zákonnými zástupci žáka b) -předání dítěte pracovnici sociálního odboru péče o dítě nebo policii 9. Vychovatelka vede pravidelně a pečlivě dokumentaci školní družiny. 10. Úrazy hlásí vychovatelka ředitelce školy a řádně je zapíše do knihy úrazů. 11. Vychovatelka provádí poučení o dopravní bezpečnosti a správném chování žáků v hromadných dopravních prostředcích i na ulici, o BOZP zápis do přehledu výchovné práce. 12. Žáci nesmí nosit do školy cenné předměty nebo věci, o které by se mohly zranit. BOZP- povinnosti vychovatelky - vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při výchovné práci v ŠD - provádí poučení žáků o BOZP a PO průběžně během školního roku - vychovává žáky k dodržování hygienických zásad bezpečnosti práce - sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy (v naléhavých případech) a rodiče žáka - při úrazu poskytne žákovi první pomoc, zajistí ošetření lékařem, úraz žáka zapíše do knihy úrazů - zná plán evakuace pro své oddělení V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1.U každého svévolného a úmyslného poškození nebo zničení majetku ŠD, majetku žáků, majetku pedagogických pracovníků či jiných osob žákem bude požadována podle rozsahu poškození částečná nebo úplná náhrada od zákonných zástupců žáka, který škodu způsobil. 2. Žák je povinen dbát pokynů vychovatelky, šetřit hry, hračky a zařízení ŠD a udržovat je v pořádku, šetří elektrickou energií. 3. Při odchodu ze školní družiny zavírá vychovatelka všechna okna v ŠD, zkontroluje zda neprotékají záchody a neteče voda. 4. Vychovatelka odpovídá za estetický vzhled školní družiny a její vybavení, pomůcky, hračky, květiny a nástěnky. 5. Žáci jsou při pobytu ve ŠD řádně přezutí. 6. Žáci neodnášejí z družiny části pomůcek, hračky, hry a vybavení družiny. POVINNOSTI VYCHOVATELKY PŘI DOZORU 1) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost žáků 2) Dbá na ukázněný přechod žáků do šaten

11 3) Dbá na kázeň a pořádek na WC 4) Ihned po zjištění kázeňských přestupků provede příslušné výchovné opatření 5) Dbá na to, aby žáci bez dovolení neopouštěli družinu 6) Dbá na správné stolování, hygienu, kázeň a bezpečnost při obědě 7) Odchod ze školní jídelny musí být organizovaný PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI a) Dosažení drobných výchovně vzdělávacích výsledků vhodnou motivací dítěte. b) Dobrá znalost dítěte (skupiny dětí), znalost jejich věkové, osobní zvláštnosti (věnovat zvláštní péči dítěti s poruchou chování hyperaktivní). c) Spravedlivé hodnocení činnosti dítěte a vhodné metody oceňování, povzbuzování či naopak pokárání d) Dosažení rozvoje některých vlastností u dětí: samostatnost, cílevědomost, iniciativa, spolupráce s kolektivem, kamarádství e) Brát zřetel na to, že dítě si má v družině především odpočinout, zbavit se únavy z vyučování a zabývat se zájmy f) Dítě by se mělo cítit dobře, i když se nezapojí do zájmové činnosti 12. Struktura tematických celků MÍSTO, KDE ŽIJEME Tematický okruh Název činnosti Kompetence Vyprávíme o životě naší rodiny 3, 4, 5 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný čas 4, 6 U nás doma Mluvíme o rozdělení prací a povinností v rodině kresba, 3, 6 koláž, malba Seznamujeme se s prostředím, orientujeme se v budově 1, 3 Naše škola Podílíme se na výzdobě školy 2, 3, 6 naše školní Projektujeme ideální třídu,návrhy výtvarně zpracujeme 1, 6 družina Hledáme ukrytý poklad ve škole nebo v okolí orientační 3, 5, 6 Cesta do školy Výlety do blízkého i vzdáleného světa LIDÉ KOLEM NÁS soutěž Soutěžíme v orientaci v okolí, kreslíme plánek okolí 2, 3, 5 Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů 1, 2, 4 Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky 1, 2, 6 Pracujeme s mapou našeho města, určujeme známá místa 1, 2, 3, Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle naší mapy, hledáme cestu 1, 2, 3, Stavíme krajinu z písku a přírodnin, např. hrad, hory,dálnici 2, 3, 5 Moji kamarádi Hrajeme poznávací a kontaktní hry ve skupině, pomáháme řešit problémy kamarádů 2, 3, 4 Hrajeme scénky, dokážeme řešit situace ve skupině 2, 3, 5

12 Pozvání do školní družiny Cesta kolem světa Učíme se toleranci a pořádku Umíme si pomáhat navzájem, učíme se vzájemnému pochopení 2, 3, 4 Připravujeme společné akce s rodiči 1, 3, 6 Vyrábíme dárky předškolákům, rodičům, 3, 4, 5 Zdobíme družinu o svátcích, slavíme zvyky a tradice 1, 4, 6 Pořádáme výstavy ve školní družině 1, 4, 6 Informujeme se o světadílech, umíme získávat informace 1, 2, 6 Rozeznáváme a učíme se chápat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi 1, 4, 5 Čteme pohádky z různých zemí 1, 6 Malujeme šťastnou planetu 1, 4, 6 Hledáme a hodnotíme v okolí věci, které se nám líbí 2, 3, 4, 5 Hrajeme pořádkové hry, učíme se pomáhat ostatním 2, 4, 6 Věnujeme se sebeobslužné práci, opravujeme poškozené hry 2, 5, 6 LIDÉ A ČAS Měření času Nástěnka školní družiny Když jsme byli malí Náš volný čas Putování časem Vyrábíme si vlastní hodiny, soutěžíme v určování a odhadování času 2, 3, 6 Mluvíme o měřidlech času 1, 3, 5 Na vycházce pozorujeme věžní,sluneční hodiny 2, 3 Podílíme se fotodokumentaci školní družiny 1, 3, 6 Společně zdobíme školní družinu, dokumentujeme akce 1, 3, 6 Vedeme nástěnku školní družiny 2, 3, 4 Vyprávíme si příhody z minulosti 1, 3, 5 Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období 1, 3, 4 Prohlížíme si fotografie 1, 2, 6 Vyprávíme si o prázdninách, malujeme obrázky 1, 2, 6 Plánujeme volný čas, vzájemně se informujeme o aktivitách 1, 2, 3 Před prázdninami mluvíme o našich plánech 1, 2, 6 Besedujeme o životě dříve a dnes 1, 3, 6 Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce 1, 3, 5 ROZMANITOST PŘÍRODY Kalendář ročních období Vodní hrátky Naši kamarádi - zvířátka Příroda kolem nás Sledujeme změny přírody, život zvířat v různých ročních obdobích kresba, malba, četba k tématu 1, 3, 6 Vytváříme kalendář podzim, zima, jaro, léto 1, 4, 6 Učíme se znát a chránit přírodu 1, 2, 3 Rozlišujeme a poznáváme vodní živočichy 1, 3, 6 Kreslíme koloběh vody v přírodě 1, 3, 6 Vyprávíme si o domácích zvířatech 1, 6 Kreslíme domácí mazlíčky, pečujeme o domácího mazlíčka 2, 6 Přikrmujeme a stavíme krmítka, chráníme přírodu 1, 4, 6 Umíme se chovat v přírodě, víme co přírodě škodí 1, 3, 6 Vyrábíme z přírodnin 1, 6

13 Tajemství rostlin Dbáme na čistotu a okolí školy 1, 2, 4 Hrajeme různé poznávací a postřehové hry v přírodě 1, 3, 6 Pěstujeme a staráme se o rostliny ve školní družině 1, 6 Navštěvujeme zahrady žáků, sledujeme vývoj a růst rostlin 1, 3, 6 Besedujeme o léčivých rostlinách 1, 3, 6 Tvoříme výrobky a výtvarné práce z přírodnin 1, 6 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Chci být zdravý Náš zdravý jídelníček Chci být fit Učíme se správně starat o své zdraví, dbáme na hygienu, dodržujeme pitný režim 1,6 Umíme přivolat pomoc při úrazu, učíme se předcházet úrazu 1, 2, 3 Hovoříme o lékaři, nebojíme se návštěvy ordinace 2, 3 Vaříme to, co je zdravé 4, 6 Víme co nám prospívá a co ne 1, 2, 3 Umíme připravit slavnostní stůl pro narozeninovou oslavu 2, 6 Umíme se správně oblékat hry, výtvarné práce 1, 2, 3 Chodíme na školní zahradu, sportujeme, pobýváme na čerstvém vzduchu 6 Účastníme se sportovních akcí a kroužků, pořádáme různá sportovní soutěžení a účastníme se soutěže Novoveští 6 plavčíci Každý školní rok tvoří školní družina roční plán, který vychází z tématických celků ŠVP ŠD a navazuje na školní vzdělávací program školy. Při plánování jednotlivých činností a aktivit spolupracuje ŠD s vyučujícími a navazuje tak na vyučování. V Nové Vsi Vypracovala: Mgr. Hana Opálková, řed. školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více