Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti"

Transkript

1 Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen "spoleèenství") je právnickou osobou, která vznikla na základì zákona è. 72/1994 Sb., kterým se upravují nìkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nìkteré vlastnické vztahy k bytùm a nebytovým prostorùm a doplòují nìkteré zákony (zákon o vlastnictví bytù), ve znìní zákona è. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod è. 280/1996 Sb., zákona è. 97/1999 Sb., zákona è. 103/2000 Sb., zákona è. 229/2001 Sb., zákona è. 451/2001 Sb., zákona è. 320/2002 Sb. a zákona è. 437/2003 Sb. (2) Èleny spoleèenství jsou vlastníci bytù a nebytových prostorù v domì (dále jen "jednotka"), spoleènými èleny spoleèenství jsou spoleèní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákonì o vlastnictví bytù (dále jen "èlen spoleèenství"). (3) Spoleèenství je jako právnická osoba zpùsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve vìcech spojených se správou, provozem a opravami spoleèných èástí domu (dále jen "správa domu") a pozemku a v dalších vìcech v rozsahu a zpùsobem uvedeným v zákonì o vlastnictví bytù a v tìchto stanovách. Èl. II Název a sídlo spoleèenství (1) Názvem spoleèenství jsou slova "Spoleèenství pro dùm" spolu s oznaèením domu, pro který spoleèenství vzniklo. (2) Sídlo spoleèenství je urèeno adresou, kde spoleèenství sídlí a kde se veøejnost mùže se spoleèenstvím stýkat. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti (1) Správou domu se rozumí zajiš ování a) provozu domu a pozemku, b) údržby a oprav spoleèných èástí domu, c) protipožárního zabezpeèení domu, vèetnì hromosvodù, d) revizí a oprav spoleèných èástí technických sítí, rozvodù elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody vèetnì radiátorù, vzduchotechniky, výtahù, zaøízení pro pøíjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdìlovacích zaøízení v domì a dalších technických zaøízení podle vybavení domu, e) revizí a oprav domovní kotelny èi výmìníkové (pøedávací) stanice v rozsahu a zpùsobem odpovídajícím skuteènému vybavení domu, f) prohlídek a èištìní komínù, g) administrativní a operativnì technické èinnosti spojené se správou domu, vèetnì vedení pøíslušné technické a provozní dokumentace domu, h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech èlenù spoleèenství, i) dalších èinností, které vyplývají pro spoleèenství z právních pøedpisù a technických postupù spojených se správou domu. (2) V rámci pøedmìtu své èinnosti mùže spoleèenství sjednávat smlouvy, pøedevším o a) zajištìní dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si èlenové spoleèenství zajiš ují u dodavatele pøímo, b) pojištìní domu, c) nájmu spoleèných èástí domu, d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech èlenù spoleèenství. (3) Spoleèenství zajiš uje rovnìž kontrolu plnìní jím uzavøených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatòování nárokù z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelù. (4) Pøi plnìní úkolù podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov zajiš uje spoleèenství dále zejména tyto èinnosti spojené se správou domu a pozemku: a) vybírání pøedem urèených finanèních prostøedkù od èlenù spoleèenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "pøíspìvky na správu domu a pozemku"), popøípadì dalších pøíspìvkù na èinnosti uvedené v èl. IV, b) vedení evidence plateb èlenù spoleèenství, které jsou podle písmene a) vybírány, c) vedení evidence nákladù vztahujících se k domu a pozemku a k èinnosti spoleèenství, d) zøízení úètu u banky a hospodaøení s finanèními prostøedky, e) vedení úèetnictví v souladu se zvláštními právními pøedpisy, f) vedení seznamu èlenù spoleèenství.

2 (5) Spoleèenství zajiš uje buï pøímo nebo na základì smluv uzavøených spoleèenstvím s dodavateli plnìní spojená s užíváním jednotek a spoleèných èástí domu (dále jen "služby"), napøíklad dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektøiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid spoleèných prostor, užívání výtahu, zaøízení pro pøíjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této èinnosti spoleèenství zajiš uje zejména a) vybírání úhrad za služby zajiš ované spoleèenstvím, b) zpùsob rozúètování cen služeb na jednotlivé èleny spoleèenství, není-li rozúètování cen služeb stanoveno zvláštním právním pøedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúètování pøijatých záloh na jednotlivé èleny spoleèenství, c) vedení potøebných evidencí spojených se zajiš ováním služeb a jejich úhradami vèetnì vyúètování. (6) Spoleèenství zajiš uje èinnosti související s provozováním spoleèných èástí domu, zejména technických zaøízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než èlenùm spoleèenství vèetnì uzavírání s tím souvisejících smluv. (7) V rámci èinností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytù spoleèenství dále zajiš uje zejména a) vèasné vymáhání plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství, b) øádné hospodaøení se svým majetkem a s finanèními prostøedky poskytovanými vlastníky jednotek, c) plnìní dalších povinností spojených s pøedmìtem èinnosti spoleèenství podle zvláštních právních pøedpisù. Èl. IV Podstatné zmìny spoleèných èástí domu Spoleèenství dále zajiš uje se souhlasem všech èlenù spoleèenství zmìny stavby (nástavby, pøístavby, rekonstrukce a modernizace) a zmìny v užívání stavby. Èl. V Zajiš ování správy domu a dalších èinností na základì smlouvy se správcem (1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobì povìøené správou domu (dále jen "správce"), anebo v souladu s usnesením shromáždìní vlastníkù jednotek (dále jen "shromáždìní") o ustanovení správce, mùže spoleèenství zajiš ovat provozní, technické, správní a obdobné èinnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími èinnostmi, popøípadì nìkteré z tìchto èinností, na základì smlouvy se správcem, kterým mùže být fyzická nebo právnická osoba. (2) Smlouva se správcem obsahuje a) vymezení èinností, které bude správce vykonávat, b) urèení zpùsobu hospodaøení s pøíspìvky na správu domu a pozemku a s finanèními prostøedky poskytovanými na úhradu služeb vèetnì jejich evidence, c) povinnost správce pøedkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich zmìny pøedem ke schválení orgánu spoleèenství pøíslušnému podle tìchto stanov, pokud byl správce spoleèenstvím zmocnìn k jejich uzavírání, d) povinnost správce pøedložit jednou roènì shromáždìní zprávu o èinnosti správce, zejména o finanèním hospodaøení, o stavu finanèních prostøedkù každého vlastníka jednotky a o stavu spoleèných èástí domu, jakož i o jiných významných skuteènostech, e) povinnost správce pøed ukonèením jeho èinnosti podat shromáždìní zprávu o své èinnosti a pøedat výboru nebo povìøenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správì domu a své èinnosti, f) další náležitosti stanovené shromáždìním. (3) Zmìny osoby správce nebo zmìny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždìní. (4) Uzavøením smlouvy se správcem podle odstavcù 1 až 3 nemùže být dotèena výluèná rozhodovací pùsobnost orgánù spoleèenství plynoucí ze zákona o vlastnictví bytù a z tìchto stanov. (1) Orgány spoleèenství jsou: ÈÁST TØETÍ ORGÁNY SPOLEÈENSTVÍ Èl. VI Spoleèná ustanovení a) shromáždìní, b) výbor spoleèenství (dále jen "výbor") nebo èlen spoleèenství povìøený funkcí výboru (dále jen "povìøený vlastník"), pokud není volen výbor, c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždìní. (2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány spoleèenství. Èlenem voleného orgánu spoleèenství nebo jeho voleným orgánem mùže být pouze fyzická osoba, která je èlenem nebo spoleèným èlenem tohoto spoleèenství nebo je zmocnìným zástupcem právnické osoby - èlena spoleèenství, je ke dni volby starší 18 let a má zpùsobilost k právním úkonùm.

3 (3) Èlenem voleného orgánu spoleèenství nemùže být souèasnì ten, jehož pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je èlenem voleného orgánu spoleèenství. Èlenství v jednom voleném orgánu spoleèenství je nesluèitelné s èlenstvím v jiném voleném orgánu tohoto spoleèenství. (4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu spoleèenství je závazkem osobní povahy a èlen voleného orgánu spoleèenství se nemùže nechat zastoupit pøi výkonu své funkce. (5) Funkèní období èlenù volených orgánù spoleèenství je 5 let; poèíná dnem zvolení do funkce a konèí uplynutím funkèního období. Èlenství ve voleném orgánu dále konèí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem èlenství ve spoleèenství. (6) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže být volen opìtovnì. (7) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže být pøed uplynutím funkèního období z funkce odvolán shromáždìním. (8) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže pøed uplynutím funkèního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemnì oznámit orgánu spoleèenství, jehož je èlenem. Jeho funkce konèí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schùzi projednal, nejpozdìji však uplynutím 30 dnù ode dne doruèení oznámení o odstoupení. Povìøený vlastník musí své odstoupení z funkce písemnì oznámit shromáždìní. Úèinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schùzi shromáždìní, nejpozdìji však uplynutím 60 dnù ode dne doruèení oznámení o odstoupení. (9) Shromáždìní mùže volit náhradníky èlenù volených orgánù spoleèenství v poètu rovnajícím se nejvýše poètu zvolených èlenù orgánu, spolu s urèením jejich poøadí. Náhradník nastupuje na místo èlena orgánu, jehož funkce skonèila pøed uplynutím funkèního období, dnem skonèení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavcù 3 a 4 obdobnì. Ustanovení o náhradnících èlenù volených orgánù se nepoužije u povìøeného vlastníka. (10) Orgány spoleèenství hlasují veøejnì. Shromáždìní se mùže nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných èlenù usnést, že bude o urèité vìci hlasovat tajnì pomocí hlasovacích lístkù. V takovém pøípadì souèasnì stanoví postup pro tajné hlasování. (11) Pokud se nesejde shromáždìní k volbì orgánù spoleèenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci èlen spoleèenství, jehož spoluvlastnický podíl na spoleèných èástech domu èiní nejménì jednu polovinu, jinak èlenové spoleèenství, kteøí se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z dùvodu, že poèet èlenù výboru poklesl pod 3 èleny, nebo není-li ve funkci povìøený vlastník. Èl. VII Shromáždìní (1)Nejvyšším orgánem spoleèenství je shromáždìní, které tvoøí èlenové spoleèenství. (2)Shromáždìní volí a odvolává èleny výboru nebo povìøeného vlastníka; volí a odvolává èleny kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zøízení. (3)Do výluèné pùsobnosti shromáždìní náleží rozhodování o a) zmìnách ve vìcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví bytù, b) schválení nebo zmìnì stanov, c) uzavøení smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem èlena spoleèenství, který je jejím vlastníkem, k zajištìní pohledávek vyplývajících z úvìru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, d) zmìnì úèelu užívání stavby, zmìnì stavby, jakož i o podstatných zmìnách týkajících se spoleèných èástí domu, e) schválení roèní úèetní závìrky, pøedložené výborem èi povìøeným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaøení spoleèenství a správì domu; pokud je správa domu a èinnosti s ní související vykonávány správcem podle èl. V, pøedkládá zprávu rovnìž správce v rozsahu a zpùsobem uvedeným ve smlouvì, f) výši pøíspìvkù èlenù spoleèenství na správu domu a pozemku, popøípadì o výši a zpùsobu placem dalších pøíspìvkù na èinnosti uvedené v èl. IV, g) výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této vìci usnesením shromáždìní svìøeno výboru nebo povìøenému vlastníkovi, h) zpùsobu rozúètování cen služeb na jednotlivé èleny spoleèenství, není-li stanoveno zvláštním právním pøedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, i) vymáhání plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù a podle tìchto stanov, pokud tuto èinnost nesvìøí do pùsobnosti výboru nebo povìøeného vlastníka, j) zmìnì osoby správce nebo o zmìnì obsahu smlouvy se správcem, k) nabývání nemovitých vìcí, bytù nebo nebytových prostor k úèelùm, které jsou pøedmìtem èinnosti spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù, o majetkových dispozicích s tìmito vìcmi (pøevody, darování, zatìžování právy jiných osob, ruèení tìmito vìcmi apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité vìci, je-li jejich poøizovací cena vyšší než èástka urèená usnesením shromáždìní, jinak èástka vyšší než 50 tisíc Kè v jednotlivém pøípadì, l) stanovení výše odmìny èlenù výboru nebo povìøeného vlastníka, m) rozdìlení pøípadného zisku z hospodaøení spoleèenství,

4 n) pravidlech pro užívání spoleèných èástí domu, o) schvalování rozpoètu spoleèenství, p) dalších záležitostech spoleèenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví bytù, anebo si je shromáždìní k rozhodnutí vyhradí. (4) Shromáždìní se schází nejménì jednou za rok. Svolává je výbor nebo povìøený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo povìøený vlastník, svolává shromáždìní ten, kdo plní funkci orgánù spoleèenství. Svolavatel pøipravuje též podklady projednání shromáždìní. (5) Shromáždìní musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu poøadu jednání nejménì takový poèet èlenù spoleèenství, kteøí mají alespoò jednu ètvrtinu všech hlasù, a to do 30 dnù od doruèení této žádosti. (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždìní podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávnìni shromáždìní svolat èlenové spoleèenství, jejichž poèet hlasù èiní alespoò jednu ètvrtinu všech hlasù. (7) Shromáždìní se svolává písemnou pozvánkou, která se doruèí všem èlenùm spoleèenství, a souèasnì vyvìsí v domì na domovní vývìsce spoleèenství. (8) Písemná pozvánka musí být doruèena a souèasnì vyvìšena nejménì 15 dní pøede dnem konání shromáždìní. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždìní. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou èlenové spoleèenství seznámit s podklady k nejdùležitìjším bodùm jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce pøipojeny. (9) Jednání shromáždìní øídí pøedseda (místopøedseda) výboru nebo povìøený èlen výboru, anebo povìøený vlastník; v pøípadì svolání shromáždìní svolavatelem podle odstavce 4 vìta druhá, nebo podle odstavce 6, øídí jednání shromáždìní èlen spoleèenství zmocnìný tímto svolavatelem. (10) Shromáždìní je schopné usnášení, jsou-li pøítomni èlenové spoleèenství, kteøí mají vìtšinu hlasù. K pøijetí usnesení je zapotøebí nadpolovièní vìtšiny hlasù pøítomných èlenù spoleèenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurèují jinak. (11) Pøi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílù èlenù spoleèenství na spoleèných èástech domu; èlenové spoleèenství, kteøí jsou spoluvlastníky jednotky, mají spoleènì jeden hlas. (12) Pøi rovnosti hlasù nebo nedosáhne-li se potøebné vìtšiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv èlena spoleèenství soud. Jde-li o dùležitou záležitost, mùže pøehlasovaný èlen spoleèenství požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 mìsícù ode dne pøijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. (13) Tøí ètvrtinové vìtšiny hlasù pøítomných èlenù spoleèenství je zapotøebí k pøijetí usnesení o a)schválení nebo zmìnì stanov, b)zmìnì prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví bytù, c)uzavøení smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c), d)zpùsobu rozúètování cen služeb na jednotlivé vlastníky, e)rozdìlení zisku z hospodaøení spoleèenství. (14) K pøijetí usnesení o zmìnì úèelu užívám stavby, o zmìnì stavby, jakož i o podstatných zmìnách týkajících se spoleèných èástí domu je zapotøebí souhlasu všech èlenù spoleèenství. (15) Ke zvolení èlenù výboru nebo povìøeného vlastníka je zapotøebí souhlasu nadpolovièní vìtšiny všech èlenù spoleèenství. (16) Tvoøí-li spoleèenství pouze 3 èlenové, je zapotøebí k pøijetí usnesení shromáždìní vždy souhlasu všech èlenù spoleèenství. (17) Z jednání shromáždìní se poøizuje zápis, za jehož poøízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždìní k jednání a usnášení, dále údaje o prùbìhu jednání, plné znìní pøijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby provádìny. Pøílohu zápisu tvoøí zejména listina pøítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly pøedloženy k jednotlivým projednávaným bodùm. (18) Zápis podepisuje pøedsedající a zapisovatel. Zápisy vèetnì písemných podkladù k jednání shromáždìní musí být uschovány u pøedsedy výboru nebo u povìøeného vlastníka. (19)Ustanovení odstavcù 17 a 18 se pøimìøenì použijí pro zápisy zjednání výboru a kontrolní komise.

5 Èl. VIII Výbor (1) Výbor je výkonným orgánem spoleèenství. Øídí a organizuje bìžnou èinnost spoleèenství a rozhoduje ve vìcech spojených se správou domu a s pøedmìtem èinnosti spoleèenství s výjimkou tìch vìcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov ve výluèné pùsobnosti shromáždìní, anebo si je shromáždìní k rozhodnutí vyhradilo. (2) Výbor je statutárním orgánem spoleèenství. Za svou èinnost odpovídá výbor shromáždìní. Za výbor jedná navenek jeho pøedseda. V dobì nepøítomnosti pøedsedy jej zastupuje místopøedseda. Jde-li o písemný právní úkon, který èiní výbor, musí být podepsán pøedsedou nebo v jeho zastoupení místopøedsedou a dalším èlenem výboru. Podepisuje-li pøedseda spolu s místopøedsedou, je podpis místopøedsedy považován za podpis dalšího èlena výboru. (3) Èlenové výboru jsou voleni a odvoláváni shromáždìním. Pøedsedu a místopøedsedu volí výbor z øad svých èlenù a z funkce je odvolává. (4) Pøedseda výboru organizuje, svolává a øídí èinnost výboru, organizuje bìžnou èinnost spoleèenství. (5) Výbor koná své schùze podle potøeby, nejménì však jednou za ètvrtletí. (6) Výbor je alespoò tøíèlenný. Každý èlen výboru má jeden hlas. (7) Výbor je schopen usnášení, je-li pøítomna nadpolovièní vìtšina jeho èlenù. K pøijetí usnesení je zapotøebí nadpolovièní vìtšiny hlasù pøítomných èlenù výboru. Požádá-li o to èlen výboru, musí být do zápisu výslovnì uveden jeho nesouhlas s pøijatým usnesením, popøípadì též dùvody tohoto nesouhlasu. (8) Odpovìdnost èlena výboru za škodu, kterou zpùsobil porušením právní povinnosti pøi výkonu své funkce, se øídí ustanoveními obèanského zákoníku. (9) Výbor jako výkonný orgán spoleèenství zejména a) zajiš uje záležitosti spoleèenství ve vìcech správy domu a pozemku a dalších èinností spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v pùsobnosti shromáždìní; zajiš uje plnìní usnesení shromáždìní a odpovídá mu za svou èinnost, b) rozhoduje o uzavírání smluv ve vìcech pøedmìtu èinnosti spoleèenství, zejména k zajištìní oprav, pojištìní domu a zajištìní dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, c) odpovídá za vedení úèetnictví a za sestavení úèetní závìrky a za pøedložení pøiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù, d) pøipravuje podklady pro jednání shromáždìní, svolává shromáždìní, pøedkládá shromáždìní zprávu o hospodaøení spoleèenství, zprávu o správì domu a pozemku a o dalších èinnostech spoleèenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbì a povinných revizích vèetnì údajù o použití a stavu pøíspìvkù na správu domu a pozemku, e) pøedkládá k projednání a schválení úèetní závìrku a písemné materiály, které má shromáždìní projednat, f) zajiš uje øádné vedení písemností spoleèenství, g) sdìluje jednotlivým èlenùm spoleèenství podle usnesení shromáždìní výši pøíspìvkù na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, h) zajiš uje vyúètování záloh na úhradu za služby a vypoøádám nedoplatkù nebo pøeplatkù, i) zajiš uje vèasné plnìní závazkù spoleèenství vzniklých ze smluv a jiných závazkù a povinností vùèi tøetím osobám a vèasné uplatòování pohledávek spoleèenství. (10)Výbor jako statutární orgán spoleèenství zejména a) v souladu se zákonem o vlastnictví bytù, s tìmito stanovami a s usneseními shromáždìní èiní právní úkony jménem spoleèenství navenek ve vìcech pøedmìtu èinnosti, zejména též uzavírá smlouvy, b) zajiš uje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnìní podle uzavøených smluv a èiní vùèi dodavatelùm potøebná právní nebo jiná opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù nebo k náhradì vzniklé škody, c) jménem spoleèenství vymáhá plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství, d) plní povinnosti podle zákona o vlastnictví bytù ve vztahu k rejstøíku spoleèenství vedenému pøíslušným soudem urèeným zvláštním pøedpisem k vedení obchodního rejstøíku. Èl. IX Povìøený vlastník (1) Povìøený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu spoleèenství. (2) Povìøený vlastník èiní právní úkony a podepisuje je jménem spoleèenství. (3) Povìøeného vlastníka volí shromáždìní stejným zpùsobem, jakým se volí výbor. (4) Povìøený vlastník vykonává pùsobnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak pøísluší podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov výboru.

6 (5) Povìøený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodnì jako èlen výboru. Èl. X Kontrolní komise, revizor (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spoleèenství, který je oprávnìn kontrolovat èinnost spoleèenství a projednávat stížnosti jeho èlenù na èinnost spoleèenství nebo jeho orgánù. Kontrolní komise nebo její povìøený èlen je oprávnìn nahlížet do úèetních a jiných dokladù spoleèenství a vyžadovat od výboru nebo povìøeného vlastníka potøebné informace pro svou kontrolní èinnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždìní a je nezávislá na ostatních orgánech spoleèenství. (2) Kontrolní komise je nejménì tøíèlenná a volí ji shromáždìní stejným zpùsobem, jakým se volí výbor. Ze svých èlenù volí kontrolní komise svého pøedsedu, který svolává a øídí jednání této komise. (3) Kontrolní komise v rámci své pùsobnosti zejména a) kontroluje, zda spoleèenství a jeho orgány vyvíjejí èinnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a s tìmito stanovami, b) vyjadøuje se k øádné úèetní závìrce spoleèenství a ke zprávì výboru urèené k projednání na schùzi shromáždìní, c) podává shromáždìní zprávu o výsledcích své kontrolní èinnosti, d) mùže podat výboru nebo povìøenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištìných pøi své kontrolní èinnosti s návrhy na opatøení vèetnì termínù na jejich odstranìní, e) úèastní se prostøednictvím svého zástupce jednání výboru. (4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se použijí, rozhodne-li shromáždìní o zøízení kontrolní komise [èl. VI odst. 1 písm. c)]. Ve spoleèenství s poètem èlenù nižším než 10, mùže shromáždìní rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má pùsobnost kontrolní komise. Èl. XI Jednání dalších osob za spoleèenství (1) Shromáždìní mùže rozhodnout, že urèité èinnosti bude pro spoleèenství vykonávat zamìstnanec (zamìstnanci) spoleèenství na základì pracovní smlouvy, dohody o pracovní èinnosti nebo dohody o provedení práce. (2) Pracovní zaøazení a vymezení právních úkonù, které je zamìstnanec oprávnìn èinit za spoleèenství v rámci pracovnìprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromáždìním. (3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat pøesné vymezení oprávnìní zamìstnance k jednání za spoleèenství. (4) Pùsobnost podle odstavce 1 a 2 nebo její èást mùže shromáždìní svým usnesením svìøit výboru nebo povìøenému vlastníkovi. Èl. XII Zvláštní zpùsob rozhodování ve spoleèenství V pøípadech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytù potøebný souhlas všech èlenù spoleèenství ( 11 odst. 5 a 13 odst. 3), mùže být tento souhlas vyjádøen jednotlivými èleny spoleèenství také mimo schùzi shromáždìní písemnì najedná listinì èi na více listinách, které obsahují oznaèení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy èlenù spoleèenství. ÈÁST ÈTVRTÁ ÈLENSTVÍ VE SPOLEÈENSTVÍ Èl. XIII Vznik èlenství (1) Èleny spoleèenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domì, pro který spoleèenství vzniklo. Jejich èlenství vzniká a) dnem vzniku spoleèenství v pøípadech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozdìji dnem vzniku spoleèenství, b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v pøípadech, kdy tyto osoby nabyli vlastnictví k jednotce po dni vzniku spoleèenství. (2) Spoleènými èleny spoleèenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteøí mají jednotku ve spoleèném jmìní manželù. Ze spoleèného èlenství jsou spoleèní èlenové oprávnìni a povinni spoleènì a nerozdílnì. (3) Spoluvlastníci jednotky jako spoleèní èlenové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schùzi shromáždìní hlasovat jako jeden vlastník - èlen spoleèenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na spoleèných èástech domu, pøièemž váha hlasu je nedìlitelná.

7 (4) Seznam èlenù spoleèenství, jejichž èlenství vzniklo ke dni vzniku spoleèenství, tvoøí pøílohu tìchto stanov. Èleny spoleèenství, jejichž èlenství vznikne za trvání spoleèenství, zapíše spoleèenství do seznamu èlenù spoleèenství neprodlenì poté, kdy èlen spoleèenství oznámí prokazatelnì nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu èlenù spoleèenství musí být u každého èlena spoleèenství uvedena vedle jména, pøíjmem, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu pøi hlasování na shromáždìní. Èl. XIV Práva a povinnosti èlena spoleèenství (1) Èlen spoleèenství má práva vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedená v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov a má zejména právo a) úèastnit se veškeré èinnosti spoleèenství zpùsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) úèastnit se jednání shromáždìní a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, c) volit a být volen do orgánù spoleèenství, d) pøedkládat orgánùm spoleèenství návrhy a podnìty ke zlepšení èinnosti spoleèenství a k odstranìní nedostatkù v jejich èinnosti, e) obdržet vyúètování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení pøípadných pøeplatkù, f) nahlížet do písemných podkladù pro jednání shromáždìní, do zápisu ze schùze shromáždìní, do smluv sjednaných spoleèenstvím a do podkladù, z nichž vychází urèení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. (2) Èlen spoleèenství má povinnosti vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedené v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, zejména má povinnost a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánù spoleèenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) hradit stanovené pøíspìvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúètování, d) øídit se pøi užívání spoleèných èástí domu, pozemku a spoleèných zaøízení domu právními pøedpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zaøízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních èlenù spoleèenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádìt tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníkù jednotek a v pøípadech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytù, provádìt úpravy jen se souhlasem všech vlastníkù jednotek nebo na základì smlouvy o výstavbì uzavøené se všemi vlastníky jednotek v domì, f) odstranit na svùj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na spoleèných èástech domu zpùsobil sám nebo ti, kteøí s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zaøízení pro mìøení tepla a vody v jednotce a odeèet namìøených hodnot, h) umožnit po pøedchozím vyzvání pøístup do jednotky, pokud to nezbytnì vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní èi obdobný stav, èiní výzvu písemnì výbor nebo povìøený vlastník alespoò 3 dny pøedem, i) oznámit bez zbyteèného odkladu výboru nebo povìøenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potøebnými pro zapsání do seznamu èlenù spoleèenství podle èl. XIII odst. 4 a pro potøeby správy domu, j) oznamovat spoleèenství všechny skuteènosti rozhodné pro rozúètování služeb spojených s bydlením, zejména zmìny v poètu pøíslušníkù své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je zpùsob rozúètování cen služeb nebo stanovení výše pøíspìvkù na správu domu a pozemku závislé též na poètu èlenù domácnosti, a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy ke zmìnì došlo, Èl. XIV Práva a povinnosti èlena spoleèenství (1) Èlen spoleèenství má práva vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedená v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov a má zejména právo a) úèastnit se veškeré èinnosti spoleèenství zpùsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) úèastnit se jednání shromáždìní a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, c) volit a být volen do orgánù spoleèenství, d) pøedkládat orgánùm spoleèenství návrhy a podnìty ke zlepšení èinnosti spoleèenství a k odstranìní nedostatkù v jejich èinnosti, e) obdržet vyúètování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení pøípadných pøeplatkù, f) nahlížet do písemných podkladù pro jednání shromáždìní, do zápisu ze schùze shromáždìní, do smluv sjednaných spoleèenstvím a do podkladù, z nichž vychází urèení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. (2) Èlen spoleèenství má povinnosti vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedené v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, zejména má povinnost a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánù spoleèenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) hradit stanovené pøíspìvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúètování,

8 d) øídit se pøi užívání spoleèných èástí domu, pozemku a spoleèných zaøízení domu právními pøedpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zaøízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních èlenù spoleèenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádìt tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníkù jednotek a v pøípadech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytù, provádìt úpravy jen se souhlasem všech vlastníkù jednotek nebo na základì smlouvy o výstavbì uzavøené se všemi vlastníky jednotek v domì, f) odstranit na svùj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na spoleèných èástech domu zpùsobil sám nebo ti, kteøí s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zaøízení pro mìøení tepla a vody v jednotce a odeèet namìøených hodnot, h) umožnit po pøedchozím vyzvání pøístup do jednotky, pokud to nezbytnì vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní èi obdobný stav, èiní výzvu písemnì výbor nebo povìøený vlastník alespoò 3 dny pøedem, i) oznámit bez zbyteèného odkladu výboru nebo povìøenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potøebnými pro zapsání do seznamu èlenù spoleèenství podle èl. XIII odst. 4 a pro potøeby správy domu, j) oznamovat spoleèenství všechny skuteènosti rozhodné pro rozúètování služeb spojených s bydlením, zejména zmìny v poètu pøíslušníkù své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je zpùsob rozúètování cen služeb nebo stanovení výše pøíspìvkù na správu domu a pozemku závislé též na poètu èlenù domácnosti, a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy ke zmìnì došlo, (3) Nabude-li spoleèenství vìci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k úèelùm uvedeným v zákonì o vlastnictví bytù a v tìchto stanovách, je povinno s nimi hospodaøit pouze v souladu s vymezeným úèelem. Výbor nebo povìøený vlastník mùže v tìchto záležitostech èinit právní úkony pouze na základì usnesení shromáždìní, pokud v usnesení shromáždìní není stanoveno jinak. (4) Spoleèenství je povinno uplatòovat a vymáhat plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství a plnìní závazkù tøetích osob vùèi spoleèenství. Výbor èi povìøený vlastník odpovídají za vèasné plnìní tìchto úkolù. (5) Èlenové spoleèenství jsou z právních úkonù týkajících se spoleèné vìci oprávnìni a povinni v pomìru o dpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílù na spoleèných èástech domu. (6) Èlenové spoleèenství ruèí za závazky spoleèenství v pomìru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílù na spoleèných èástech domu. Èl. XVII Úhrada nákladù spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby (1) Pøíspìvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popøípadì další platby podle zvláštního právního pøedpisu (napø. zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù) platí èlenové spoleèenství v èástkách a v termínech stanovených k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství na úèet spoleèenství [èl. VII odst. 3 písm. f) a g)], nerozhodne-li shromáždìní o placení na úèet správce. (2) Vyúètování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúètovací období, kterým je kalendáøní rok, nejpozdìji do 4 kalendáøních mìsícù po jeho skonèení; v souladu se stanoveným zpùsobem rozúètování [èl. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo pøeplatek vyplývající z vyúètování je splatný do 7 kalendáøních mìsícù po u plynutí zúètovacího období. (3) Zprávu o použití a stavu pøíspìvkù na správu domu a pozemku pøedkládá výbor ke schválení shromáždìní spolu se zprávou o hospodaøení spoleèenství a s návrhem na schválení roèní úèetní závìrky. Nevyèerpaný zùstatek tìchto finanèních prostøedkù se pøevádí do následujícího roku.

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,4 v Olomouci se sídlem: Olomouc Hejčín, Nová hejčínská 386/2,4 PSČ 779 00 (dále jen společenství ) Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 Letňany

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 Letňany STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 Letňany Shromáždění vlastníků jednotek v budově č.p. 703, ulice Zlonická 2, Praha 9 - Letňany, na zastavěné ploše pozemku

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro

Více

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova Článek 1 Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek ( dále je společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 Expo úplně znění účinné od 27. 11. 2012 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Základní ustanovení

STANOVY společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Základní ustanovení STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství 1) Název: Společenství vlastníků pro dům Křídlovická 23,25,27, Brno 2) Sídlo: Brno, Křídlovická 981/25, PSČ 603 00 Článek II

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem STANOVY Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu 377, 378, 379 Československé armády Broumov

STANOVY. Společenství vlastníků domu 377, 378, 379 Československé armády Broumov STANOVY Společenství vlastníků domu 377, 378, 379 Československé armády 377 550 01 Broumov Obsah ČÁST PRVNÍ... 4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Čl. I Základní ustanovení... 4 Čl. II Název a sídlo společenství...

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ul. Tř.Václava Klementa č.p. 336 Mladá Boleslav

Stanovy společenství vlastníků jednotek ul. Tř.Václava Klementa č.p. 336 Mladá Boleslav Stanovy společenství vlastníků jednotek ul. Tř.Václava Klementa č.p. 336 Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Úplné znění ( ) Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Úplné znění ( ) Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Úplné znění (30. 5. 2013) Stanovy společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 772-774, ul. Bukolská, Praha 8 - Bohnice ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení Stanovy spolecenství vlastníku jednotek PRfLOHAf.,g- NZ~rd/ 2O11 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ CU Základní ustanovení (I) Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 N Á V R H Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. ulice, obec České Budějovice, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení Návrh nového znění stanov předložený ke schválení shromáždění vlastníků konanému 11. ledna 2007 úpravy byly provedeny v souladu se změnami zákonů a vzorových stanov platnými k 24. dubnu 2006 (úprava nařízením

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY společenství vlastníků jednotek ( Dukelská 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa ) 1 Název : Společenství vlastníků jednotek Dukelská č.p. 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa Sídlo : Dukelská 2359,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 Sídlo: Španielova 1269, 16300 Praha 6

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20 Hrázka 18, Brno Medlánky, společenství, IČO: 282 94 262 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Brně, odd. S, vl. 6477 sídlo: Hrázka 18 e-mail: vybor@dum601.cz 621 00

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 15 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany 1 Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla dne 17. 4. 2004

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Čl. I - Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Název společenství vlastníků jednotek: Společenství pro dům Federova č. p. 1605, Praha 9 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Federova 1605/3, Praha 9, PSČ 198

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství, IČO: 267 01 715 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, odd. S, vl. 2366 sídlo: Kodymova 2538/10 e-mail: kodymova@kodymova.cz

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU JEDNOTEK Společenství pro dům č.p a č.p. 2246

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU JEDNOTEK Společenství pro dům č.p a č.p. 2246 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU JEDNOTEK Společenství pro dům č.p. 2245 a č.p. 2246 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1.1. Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473,

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 (dále jen

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice, Strana 1/17 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, 250 64 Měšice, přijaté shromážděním vlastníků jednotek v domě (dále jen shromáždění ) dne

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek ST 02/2011 Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 1 / 19 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek...

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen Společenství ) je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy Společenství Mariana 1727

Stanovy Společenství Mariana 1727 Společenství Mariana 1727 Ev.č.: 2009/001 Stanovy Společenství Mariana 1727 Brandýs na Labem Stará Boleslav 2009 Chobotská 1727, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 250 01 Mariana1727@seznam.cz ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Stanovy Společenství vlastníků Ke Dvoru , Praha 6

Stanovy Společenství vlastníků Ke Dvoru , Praha 6 Stanovy Společenství vlastníků Ke Dvoru 771-781, Praha 6 PREAMBULE 1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která podle 3063 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, vznikla na základě

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro budovu Čistovická 1700/62"Společenství vlastníků Bělohorské Zahrady, Čistovická č.p " Čl.

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro budovu Čistovická 1700/62Společenství vlastníků Bělohorské Zahrady, Čistovická č.p  Čl. Čl. II STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro budovu Čistovická 1700/62"Společenství vlastníků Bělohorské Zahrady, Čistovická č.p. 1700 " IČ 27403041 Název a sídlo společenství vlastníků (1) Názvem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Počet listů: 14+2 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK pro dům Voskovcova 727/2 v Olomouci Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek bytového domu Přecechtělova Kurzova č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243,

Více