Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti"

Transkript

1 Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen "spoleèenství") je právnickou osobou, která vznikla na základì zákona è. 72/1994 Sb., kterým se upravují nìkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nìkteré vlastnické vztahy k bytùm a nebytovým prostorùm a doplòují nìkteré zákony (zákon o vlastnictví bytù), ve znìní zákona è. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod è. 280/1996 Sb., zákona è. 97/1999 Sb., zákona è. 103/2000 Sb., zákona è. 229/2001 Sb., zákona è. 451/2001 Sb., zákona è. 320/2002 Sb. a zákona è. 437/2003 Sb. (2) Èleny spoleèenství jsou vlastníci bytù a nebytových prostorù v domì (dále jen "jednotka"), spoleènými èleny spoleèenství jsou spoleèní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákonì o vlastnictví bytù (dále jen "èlen spoleèenství"). (3) Spoleèenství je jako právnická osoba zpùsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve vìcech spojených se správou, provozem a opravami spoleèných èástí domu (dále jen "správa domu") a pozemku a v dalších vìcech v rozsahu a zpùsobem uvedeným v zákonì o vlastnictví bytù a v tìchto stanovách. Èl. II Název a sídlo spoleèenství (1) Názvem spoleèenství jsou slova "Spoleèenství pro dùm" spolu s oznaèením domu, pro který spoleèenství vzniklo. (2) Sídlo spoleèenství je urèeno adresou, kde spoleèenství sídlí a kde se veøejnost mùže se spoleèenstvím stýkat. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti (1) Správou domu se rozumí zajiš ování a) provozu domu a pozemku, b) údržby a oprav spoleèných èástí domu, c) protipožárního zabezpeèení domu, vèetnì hromosvodù, d) revizí a oprav spoleèných èástí technických sítí, rozvodù elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody vèetnì radiátorù, vzduchotechniky, výtahù, zaøízení pro pøíjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdìlovacích zaøízení v domì a dalších technických zaøízení podle vybavení domu, e) revizí a oprav domovní kotelny èi výmìníkové (pøedávací) stanice v rozsahu a zpùsobem odpovídajícím skuteènému vybavení domu, f) prohlídek a èištìní komínù, g) administrativní a operativnì technické èinnosti spojené se správou domu, vèetnì vedení pøíslušné technické a provozní dokumentace domu, h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech èlenù spoleèenství, i) dalších èinností, které vyplývají pro spoleèenství z právních pøedpisù a technických postupù spojených se správou domu. (2) V rámci pøedmìtu své èinnosti mùže spoleèenství sjednávat smlouvy, pøedevším o a) zajištìní dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si èlenové spoleèenství zajiš ují u dodavatele pøímo, b) pojištìní domu, c) nájmu spoleèných èástí domu, d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech èlenù spoleèenství. (3) Spoleèenství zajiš uje rovnìž kontrolu plnìní jím uzavøených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatòování nárokù z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelù. (4) Pøi plnìní úkolù podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov zajiš uje spoleèenství dále zejména tyto èinnosti spojené se správou domu a pozemku: a) vybírání pøedem urèených finanèních prostøedkù od èlenù spoleèenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "pøíspìvky na správu domu a pozemku"), popøípadì dalších pøíspìvkù na èinnosti uvedené v èl. IV, b) vedení evidence plateb èlenù spoleèenství, které jsou podle písmene a) vybírány, c) vedení evidence nákladù vztahujících se k domu a pozemku a k èinnosti spoleèenství, d) zøízení úètu u banky a hospodaøení s finanèními prostøedky, e) vedení úèetnictví v souladu se zvláštními právními pøedpisy, f) vedení seznamu èlenù spoleèenství.

2 (5) Spoleèenství zajiš uje buï pøímo nebo na základì smluv uzavøených spoleèenstvím s dodavateli plnìní spojená s užíváním jednotek a spoleèných èástí domu (dále jen "služby"), napøíklad dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektøiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid spoleèných prostor, užívání výtahu, zaøízení pro pøíjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této èinnosti spoleèenství zajiš uje zejména a) vybírání úhrad za služby zajiš ované spoleèenstvím, b) zpùsob rozúètování cen služeb na jednotlivé èleny spoleèenství, není-li rozúètování cen služeb stanoveno zvláštním právním pøedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúètování pøijatých záloh na jednotlivé èleny spoleèenství, c) vedení potøebných evidencí spojených se zajiš ováním služeb a jejich úhradami vèetnì vyúètování. (6) Spoleèenství zajiš uje èinnosti související s provozováním spoleèných èástí domu, zejména technických zaøízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než èlenùm spoleèenství vèetnì uzavírání s tím souvisejících smluv. (7) V rámci èinností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytù spoleèenství dále zajiš uje zejména a) vèasné vymáhání plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství, b) øádné hospodaøení se svým majetkem a s finanèními prostøedky poskytovanými vlastníky jednotek, c) plnìní dalších povinností spojených s pøedmìtem èinnosti spoleèenství podle zvláštních právních pøedpisù. Èl. IV Podstatné zmìny spoleèných èástí domu Spoleèenství dále zajiš uje se souhlasem všech èlenù spoleèenství zmìny stavby (nástavby, pøístavby, rekonstrukce a modernizace) a zmìny v užívání stavby. Èl. V Zajiš ování správy domu a dalších èinností na základì smlouvy se správcem (1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobì povìøené správou domu (dále jen "správce"), anebo v souladu s usnesením shromáždìní vlastníkù jednotek (dále jen "shromáždìní") o ustanovení správce, mùže spoleèenství zajiš ovat provozní, technické, správní a obdobné èinnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími èinnostmi, popøípadì nìkteré z tìchto èinností, na základì smlouvy se správcem, kterým mùže být fyzická nebo právnická osoba. (2) Smlouva se správcem obsahuje a) vymezení èinností, které bude správce vykonávat, b) urèení zpùsobu hospodaøení s pøíspìvky na správu domu a pozemku a s finanèními prostøedky poskytovanými na úhradu služeb vèetnì jejich evidence, c) povinnost správce pøedkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich zmìny pøedem ke schválení orgánu spoleèenství pøíslušnému podle tìchto stanov, pokud byl správce spoleèenstvím zmocnìn k jejich uzavírání, d) povinnost správce pøedložit jednou roènì shromáždìní zprávu o èinnosti správce, zejména o finanèním hospodaøení, o stavu finanèních prostøedkù každého vlastníka jednotky a o stavu spoleèných èástí domu, jakož i o jiných významných skuteènostech, e) povinnost správce pøed ukonèením jeho èinnosti podat shromáždìní zprávu o své èinnosti a pøedat výboru nebo povìøenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správì domu a své èinnosti, f) další náležitosti stanovené shromáždìním. (3) Zmìny osoby správce nebo zmìny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždìní. (4) Uzavøením smlouvy se správcem podle odstavcù 1 až 3 nemùže být dotèena výluèná rozhodovací pùsobnost orgánù spoleèenství plynoucí ze zákona o vlastnictví bytù a z tìchto stanov. (1) Orgány spoleèenství jsou: ÈÁST TØETÍ ORGÁNY SPOLEÈENSTVÍ Èl. VI Spoleèná ustanovení a) shromáždìní, b) výbor spoleèenství (dále jen "výbor") nebo èlen spoleèenství povìøený funkcí výboru (dále jen "povìøený vlastník"), pokud není volen výbor, c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždìní. (2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány spoleèenství. Èlenem voleného orgánu spoleèenství nebo jeho voleným orgánem mùže být pouze fyzická osoba, která je èlenem nebo spoleèným èlenem tohoto spoleèenství nebo je zmocnìným zástupcem právnické osoby - èlena spoleèenství, je ke dni volby starší 18 let a má zpùsobilost k právním úkonùm.

3 (3) Èlenem voleného orgánu spoleèenství nemùže být souèasnì ten, jehož pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je èlenem voleného orgánu spoleèenství. Èlenství v jednom voleném orgánu spoleèenství je nesluèitelné s èlenstvím v jiném voleném orgánu tohoto spoleèenství. (4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu spoleèenství je závazkem osobní povahy a èlen voleného orgánu spoleèenství se nemùže nechat zastoupit pøi výkonu své funkce. (5) Funkèní období èlenù volených orgánù spoleèenství je 5 let; poèíná dnem zvolení do funkce a konèí uplynutím funkèního období. Èlenství ve voleném orgánu dále konèí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem èlenství ve spoleèenství. (6) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže být volen opìtovnì. (7) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže být pøed uplynutím funkèního období z funkce odvolán shromáždìním. (8) Èlen voleného orgánu spoleèenství mùže pøed uplynutím funkèního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemnì oznámit orgánu spoleèenství, jehož je èlenem. Jeho funkce konèí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schùzi projednal, nejpozdìji však uplynutím 30 dnù ode dne doruèení oznámení o odstoupení. Povìøený vlastník musí své odstoupení z funkce písemnì oznámit shromáždìní. Úèinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schùzi shromáždìní, nejpozdìji však uplynutím 60 dnù ode dne doruèení oznámení o odstoupení. (9) Shromáždìní mùže volit náhradníky èlenù volených orgánù spoleèenství v poètu rovnajícím se nejvýše poètu zvolených èlenù orgánu, spolu s urèením jejich poøadí. Náhradník nastupuje na místo èlena orgánu, jehož funkce skonèila pøed uplynutím funkèního období, dnem skonèení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavcù 3 a 4 obdobnì. Ustanovení o náhradnících èlenù volených orgánù se nepoužije u povìøeného vlastníka. (10) Orgány spoleèenství hlasují veøejnì. Shromáždìní se mùže nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných èlenù usnést, že bude o urèité vìci hlasovat tajnì pomocí hlasovacích lístkù. V takovém pøípadì souèasnì stanoví postup pro tajné hlasování. (11) Pokud se nesejde shromáždìní k volbì orgánù spoleèenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci èlen spoleèenství, jehož spoluvlastnický podíl na spoleèných èástech domu èiní nejménì jednu polovinu, jinak èlenové spoleèenství, kteøí se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z dùvodu, že poèet èlenù výboru poklesl pod 3 èleny, nebo není-li ve funkci povìøený vlastník. Èl. VII Shromáždìní (1)Nejvyšším orgánem spoleèenství je shromáždìní, které tvoøí èlenové spoleèenství. (2)Shromáždìní volí a odvolává èleny výboru nebo povìøeného vlastníka; volí a odvolává èleny kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zøízení. (3)Do výluèné pùsobnosti shromáždìní náleží rozhodování o a) zmìnách ve vìcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví bytù, b) schválení nebo zmìnì stanov, c) uzavøení smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem èlena spoleèenství, který je jejím vlastníkem, k zajištìní pohledávek vyplývajících z úvìru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, d) zmìnì úèelu užívání stavby, zmìnì stavby, jakož i o podstatných zmìnách týkajících se spoleèných èástí domu, e) schválení roèní úèetní závìrky, pøedložené výborem èi povìøeným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaøení spoleèenství a správì domu; pokud je správa domu a èinnosti s ní související vykonávány správcem podle èl. V, pøedkládá zprávu rovnìž správce v rozsahu a zpùsobem uvedeným ve smlouvì, f) výši pøíspìvkù èlenù spoleèenství na správu domu a pozemku, popøípadì o výši a zpùsobu placem dalších pøíspìvkù na èinnosti uvedené v èl. IV, g) výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této vìci usnesením shromáždìní svìøeno výboru nebo povìøenému vlastníkovi, h) zpùsobu rozúètování cen služeb na jednotlivé èleny spoleèenství, není-li stanoveno zvláštním právním pøedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, i) vymáhání plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù a podle tìchto stanov, pokud tuto èinnost nesvìøí do pùsobnosti výboru nebo povìøeného vlastníka, j) zmìnì osoby správce nebo o zmìnì obsahu smlouvy se správcem, k) nabývání nemovitých vìcí, bytù nebo nebytových prostor k úèelùm, které jsou pøedmìtem èinnosti spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù, o majetkových dispozicích s tìmito vìcmi (pøevody, darování, zatìžování právy jiných osob, ruèení tìmito vìcmi apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité vìci, je-li jejich poøizovací cena vyšší než èástka urèená usnesením shromáždìní, jinak èástka vyšší než 50 tisíc Kè v jednotlivém pøípadì, l) stanovení výše odmìny èlenù výboru nebo povìøeného vlastníka, m) rozdìlení pøípadného zisku z hospodaøení spoleèenství,

4 n) pravidlech pro užívání spoleèných èástí domu, o) schvalování rozpoètu spoleèenství, p) dalších záležitostech spoleèenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví bytù, anebo si je shromáždìní k rozhodnutí vyhradí. (4) Shromáždìní se schází nejménì jednou za rok. Svolává je výbor nebo povìøený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo povìøený vlastník, svolává shromáždìní ten, kdo plní funkci orgánù spoleèenství. Svolavatel pøipravuje též podklady projednání shromáždìní. (5) Shromáždìní musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu poøadu jednání nejménì takový poèet èlenù spoleèenství, kteøí mají alespoò jednu ètvrtinu všech hlasù, a to do 30 dnù od doruèení této žádosti. (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždìní podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávnìni shromáždìní svolat èlenové spoleèenství, jejichž poèet hlasù èiní alespoò jednu ètvrtinu všech hlasù. (7) Shromáždìní se svolává písemnou pozvánkou, která se doruèí všem èlenùm spoleèenství, a souèasnì vyvìsí v domì na domovní vývìsce spoleèenství. (8) Písemná pozvánka musí být doruèena a souèasnì vyvìšena nejménì 15 dní pøede dnem konání shromáždìní. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždìní. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou èlenové spoleèenství seznámit s podklady k nejdùležitìjším bodùm jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce pøipojeny. (9) Jednání shromáždìní øídí pøedseda (místopøedseda) výboru nebo povìøený èlen výboru, anebo povìøený vlastník; v pøípadì svolání shromáždìní svolavatelem podle odstavce 4 vìta druhá, nebo podle odstavce 6, øídí jednání shromáždìní èlen spoleèenství zmocnìný tímto svolavatelem. (10) Shromáždìní je schopné usnášení, jsou-li pøítomni èlenové spoleèenství, kteøí mají vìtšinu hlasù. K pøijetí usnesení je zapotøebí nadpolovièní vìtšiny hlasù pøítomných èlenù spoleèenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurèují jinak. (11) Pøi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílù èlenù spoleèenství na spoleèných èástech domu; èlenové spoleèenství, kteøí jsou spoluvlastníky jednotky, mají spoleènì jeden hlas. (12) Pøi rovnosti hlasù nebo nedosáhne-li se potøebné vìtšiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv èlena spoleèenství soud. Jde-li o dùležitou záležitost, mùže pøehlasovaný èlen spoleèenství požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 mìsícù ode dne pøijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. (13) Tøí ètvrtinové vìtšiny hlasù pøítomných èlenù spoleèenství je zapotøebí k pøijetí usnesení o a)schválení nebo zmìnì stanov, b)zmìnì prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví bytù, c)uzavøení smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c), d)zpùsobu rozúètování cen služeb na jednotlivé vlastníky, e)rozdìlení zisku z hospodaøení spoleèenství. (14) K pøijetí usnesení o zmìnì úèelu užívám stavby, o zmìnì stavby, jakož i o podstatných zmìnách týkajících se spoleèných èástí domu je zapotøebí souhlasu všech èlenù spoleèenství. (15) Ke zvolení èlenù výboru nebo povìøeného vlastníka je zapotøebí souhlasu nadpolovièní vìtšiny všech èlenù spoleèenství. (16) Tvoøí-li spoleèenství pouze 3 èlenové, je zapotøebí k pøijetí usnesení shromáždìní vždy souhlasu všech èlenù spoleèenství. (17) Z jednání shromáždìní se poøizuje zápis, za jehož poøízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždìní k jednání a usnášení, dále údaje o prùbìhu jednání, plné znìní pøijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby provádìny. Pøílohu zápisu tvoøí zejména listina pøítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly pøedloženy k jednotlivým projednávaným bodùm. (18) Zápis podepisuje pøedsedající a zapisovatel. Zápisy vèetnì písemných podkladù k jednání shromáždìní musí být uschovány u pøedsedy výboru nebo u povìøeného vlastníka. (19)Ustanovení odstavcù 17 a 18 se pøimìøenì použijí pro zápisy zjednání výboru a kontrolní komise.

5 Èl. VIII Výbor (1) Výbor je výkonným orgánem spoleèenství. Øídí a organizuje bìžnou èinnost spoleèenství a rozhoduje ve vìcech spojených se správou domu a s pøedmìtem èinnosti spoleèenství s výjimkou tìch vìcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov ve výluèné pùsobnosti shromáždìní, anebo si je shromáždìní k rozhodnutí vyhradilo. (2) Výbor je statutárním orgánem spoleèenství. Za svou èinnost odpovídá výbor shromáždìní. Za výbor jedná navenek jeho pøedseda. V dobì nepøítomnosti pøedsedy jej zastupuje místopøedseda. Jde-li o písemný právní úkon, který èiní výbor, musí být podepsán pøedsedou nebo v jeho zastoupení místopøedsedou a dalším èlenem výboru. Podepisuje-li pøedseda spolu s místopøedsedou, je podpis místopøedsedy považován za podpis dalšího èlena výboru. (3) Èlenové výboru jsou voleni a odvoláváni shromáždìním. Pøedsedu a místopøedsedu volí výbor z øad svých èlenù a z funkce je odvolává. (4) Pøedseda výboru organizuje, svolává a øídí èinnost výboru, organizuje bìžnou èinnost spoleèenství. (5) Výbor koná své schùze podle potøeby, nejménì však jednou za ètvrtletí. (6) Výbor je alespoò tøíèlenný. Každý èlen výboru má jeden hlas. (7) Výbor je schopen usnášení, je-li pøítomna nadpolovièní vìtšina jeho èlenù. K pøijetí usnesení je zapotøebí nadpolovièní vìtšiny hlasù pøítomných èlenù výboru. Požádá-li o to èlen výboru, musí být do zápisu výslovnì uveden jeho nesouhlas s pøijatým usnesením, popøípadì též dùvody tohoto nesouhlasu. (8) Odpovìdnost èlena výboru za škodu, kterou zpùsobil porušením právní povinnosti pøi výkonu své funkce, se øídí ustanoveními obèanského zákoníku. (9) Výbor jako výkonný orgán spoleèenství zejména a) zajiš uje záležitosti spoleèenství ve vìcech správy domu a pozemku a dalších èinností spoleèenství podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v pùsobnosti shromáždìní; zajiš uje plnìní usnesení shromáždìní a odpovídá mu za svou èinnost, b) rozhoduje o uzavírání smluv ve vìcech pøedmìtu èinnosti spoleèenství, zejména k zajištìní oprav, pojištìní domu a zajištìní dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, c) odpovídá za vedení úèetnictví a za sestavení úèetní závìrky a za pøedložení pøiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních pøedpisù, d) pøipravuje podklady pro jednání shromáždìní, svolává shromáždìní, pøedkládá shromáždìní zprávu o hospodaøení spoleèenství, zprávu o správì domu a pozemku a o dalších èinnostech spoleèenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbì a povinných revizích vèetnì údajù o použití a stavu pøíspìvkù na správu domu a pozemku, e) pøedkládá k projednání a schválení úèetní závìrku a písemné materiály, které má shromáždìní projednat, f) zajiš uje øádné vedení písemností spoleèenství, g) sdìluje jednotlivým èlenùm spoleèenství podle usnesení shromáždìní výši pøíspìvkù na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, h) zajiš uje vyúètování záloh na úhradu za služby a vypoøádám nedoplatkù nebo pøeplatkù, i) zajiš uje vèasné plnìní závazkù spoleèenství vzniklých ze smluv a jiných závazkù a povinností vùèi tøetím osobám a vèasné uplatòování pohledávek spoleèenství. (10)Výbor jako statutární orgán spoleèenství zejména a) v souladu se zákonem o vlastnictví bytù, s tìmito stanovami a s usneseními shromáždìní èiní právní úkony jménem spoleèenství navenek ve vìcech pøedmìtu èinnosti, zejména též uzavírá smlouvy, b) zajiš uje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnìní podle uzavøených smluv a èiní vùèi dodavatelùm potøebná právní nebo jiná opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù nebo k náhradì vzniklé škody, c) jménem spoleèenství vymáhá plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství, d) plní povinnosti podle zákona o vlastnictví bytù ve vztahu k rejstøíku spoleèenství vedenému pøíslušným soudem urèeným zvláštním pøedpisem k vedení obchodního rejstøíku. Èl. IX Povìøený vlastník (1) Povìøený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu spoleèenství. (2) Povìøený vlastník èiní právní úkony a podepisuje je jménem spoleèenství. (3) Povìøeného vlastníka volí shromáždìní stejným zpùsobem, jakým se volí výbor. (4) Povìøený vlastník vykonává pùsobnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak pøísluší podle zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov výboru.

6 (5) Povìøený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodnì jako èlen výboru. Èl. X Kontrolní komise, revizor (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spoleèenství, který je oprávnìn kontrolovat èinnost spoleèenství a projednávat stížnosti jeho èlenù na èinnost spoleèenství nebo jeho orgánù. Kontrolní komise nebo její povìøený èlen je oprávnìn nahlížet do úèetních a jiných dokladù spoleèenství a vyžadovat od výboru nebo povìøeného vlastníka potøebné informace pro svou kontrolní èinnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždìní a je nezávislá na ostatních orgánech spoleèenství. (2) Kontrolní komise je nejménì tøíèlenná a volí ji shromáždìní stejným zpùsobem, jakým se volí výbor. Ze svých èlenù volí kontrolní komise svého pøedsedu, který svolává a øídí jednání této komise. (3) Kontrolní komise v rámci své pùsobnosti zejména a) kontroluje, zda spoleèenství a jeho orgány vyvíjejí èinnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a s tìmito stanovami, b) vyjadøuje se k øádné úèetní závìrce spoleèenství a ke zprávì výboru urèené k projednání na schùzi shromáždìní, c) podává shromáždìní zprávu o výsledcích své kontrolní èinnosti, d) mùže podat výboru nebo povìøenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištìných pøi své kontrolní èinnosti s návrhy na opatøení vèetnì termínù na jejich odstranìní, e) úèastní se prostøednictvím svého zástupce jednání výboru. (4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se použijí, rozhodne-li shromáždìní o zøízení kontrolní komise [èl. VI odst. 1 písm. c)]. Ve spoleèenství s poètem èlenù nižším než 10, mùže shromáždìní rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má pùsobnost kontrolní komise. Èl. XI Jednání dalších osob za spoleèenství (1) Shromáždìní mùže rozhodnout, že urèité èinnosti bude pro spoleèenství vykonávat zamìstnanec (zamìstnanci) spoleèenství na základì pracovní smlouvy, dohody o pracovní èinnosti nebo dohody o provedení práce. (2) Pracovní zaøazení a vymezení právních úkonù, které je zamìstnanec oprávnìn èinit za spoleèenství v rámci pracovnìprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromáždìním. (3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat pøesné vymezení oprávnìní zamìstnance k jednání za spoleèenství. (4) Pùsobnost podle odstavce 1 a 2 nebo její èást mùže shromáždìní svým usnesením svìøit výboru nebo povìøenému vlastníkovi. Èl. XII Zvláštní zpùsob rozhodování ve spoleèenství V pøípadech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytù potøebný souhlas všech èlenù spoleèenství ( 11 odst. 5 a 13 odst. 3), mùže být tento souhlas vyjádøen jednotlivými èleny spoleèenství také mimo schùzi shromáždìní písemnì najedná listinì èi na více listinách, které obsahují oznaèení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy èlenù spoleèenství. ÈÁST ÈTVRTÁ ÈLENSTVÍ VE SPOLEÈENSTVÍ Èl. XIII Vznik èlenství (1) Èleny spoleèenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domì, pro který spoleèenství vzniklo. Jejich èlenství vzniká a) dnem vzniku spoleèenství v pøípadech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozdìji dnem vzniku spoleèenství, b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v pøípadech, kdy tyto osoby nabyli vlastnictví k jednotce po dni vzniku spoleèenství. (2) Spoleènými èleny spoleèenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteøí mají jednotku ve spoleèném jmìní manželù. Ze spoleèného èlenství jsou spoleèní èlenové oprávnìni a povinni spoleènì a nerozdílnì. (3) Spoluvlastníci jednotky jako spoleèní èlenové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schùzi shromáždìní hlasovat jako jeden vlastník - èlen spoleèenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na spoleèných èástech domu, pøièemž váha hlasu je nedìlitelná.

7 (4) Seznam èlenù spoleèenství, jejichž èlenství vzniklo ke dni vzniku spoleèenství, tvoøí pøílohu tìchto stanov. Èleny spoleèenství, jejichž èlenství vznikne za trvání spoleèenství, zapíše spoleèenství do seznamu èlenù spoleèenství neprodlenì poté, kdy èlen spoleèenství oznámí prokazatelnì nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu èlenù spoleèenství musí být u každého èlena spoleèenství uvedena vedle jména, pøíjmem, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu pøi hlasování na shromáždìní. Èl. XIV Práva a povinnosti èlena spoleèenství (1) Èlen spoleèenství má práva vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedená v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov a má zejména právo a) úèastnit se veškeré èinnosti spoleèenství zpùsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) úèastnit se jednání shromáždìní a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, c) volit a být volen do orgánù spoleèenství, d) pøedkládat orgánùm spoleèenství návrhy a podnìty ke zlepšení èinnosti spoleèenství a k odstranìní nedostatkù v jejich èinnosti, e) obdržet vyúètování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení pøípadných pøeplatkù, f) nahlížet do písemných podkladù pro jednání shromáždìní, do zápisu ze schùze shromáždìní, do smluv sjednaných spoleèenstvím a do podkladù, z nichž vychází urèení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. (2) Èlen spoleèenství má povinnosti vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedené v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, zejména má povinnost a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánù spoleèenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) hradit stanovené pøíspìvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúètování, d) øídit se pøi užívání spoleèných èástí domu, pozemku a spoleèných zaøízení domu právními pøedpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zaøízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních èlenù spoleèenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádìt tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníkù jednotek a v pøípadech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytù, provádìt úpravy jen se souhlasem všech vlastníkù jednotek nebo na základì smlouvy o výstavbì uzavøené se všemi vlastníky jednotek v domì, f) odstranit na svùj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na spoleèných èástech domu zpùsobil sám nebo ti, kteøí s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zaøízení pro mìøení tepla a vody v jednotce a odeèet namìøených hodnot, h) umožnit po pøedchozím vyzvání pøístup do jednotky, pokud to nezbytnì vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní èi obdobný stav, èiní výzvu písemnì výbor nebo povìøený vlastník alespoò 3 dny pøedem, i) oznámit bez zbyteèného odkladu výboru nebo povìøenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potøebnými pro zapsání do seznamu èlenù spoleèenství podle èl. XIII odst. 4 a pro potøeby správy domu, j) oznamovat spoleèenství všechny skuteènosti rozhodné pro rozúètování služeb spojených s bydlením, zejména zmìny v poètu pøíslušníkù své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je zpùsob rozúètování cen služeb nebo stanovení výše pøíspìvkù na správu domu a pozemku závislé též na poètu èlenù domácnosti, a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy ke zmìnì došlo, Èl. XIV Práva a povinnosti èlena spoleèenství (1) Èlen spoleèenství má práva vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedená v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov a má zejména právo a) úèastnit se veškeré èinnosti spoleèenství zpùsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) úèastnit se jednání shromáždìní a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, c) volit a být volen do orgánù spoleèenství, d) pøedkládat orgánùm spoleèenství návrhy a podnìty ke zlepšení èinnosti spoleèenství a k odstranìní nedostatkù v jejich èinnosti, e) obdržet vyúètování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení pøípadných pøeplatkù, f) nahlížet do písemných podkladù pro jednání shromáždìní, do zápisu ze schùze shromáždìní, do smluv sjednaných spoleèenstvím a do podkladù, z nichž vychází urèení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. (2) Èlen spoleèenství má povinnosti vlastníka jednotky a èlena spoleèenství uvedené v pøíslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytù a tìchto stanov, zejména má povinnost a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánù spoleèenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytù a tìmito stanovami, b) hradit stanovené pøíspìvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúètování,

8 d) øídit se pøi užívání spoleèných èástí domu, pozemku a spoleèných zaøízení domu právními pøedpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zaøízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních èlenù spoleèenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádìt tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníkù jednotek a v pøípadech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytù, provádìt úpravy jen se souhlasem všech vlastníkù jednotek nebo na základì smlouvy o výstavbì uzavøené se všemi vlastníky jednotek v domì, f) odstranit na svùj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na spoleèných èástech domu zpùsobil sám nebo ti, kteøí s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zaøízení pro mìøení tepla a vody v jednotce a odeèet namìøených hodnot, h) umožnit po pøedchozím vyzvání pøístup do jednotky, pokud to nezbytnì vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní èi obdobný stav, èiní výzvu písemnì výbor nebo povìøený vlastník alespoò 3 dny pøedem, i) oznámit bez zbyteèného odkladu výboru nebo povìøenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potøebnými pro zapsání do seznamu èlenù spoleèenství podle èl. XIII odst. 4 a pro potøeby správy domu, j) oznamovat spoleèenství všechny skuteènosti rozhodné pro rozúètování služeb spojených s bydlením, zejména zmìny v poètu pøíslušníkù své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je zpùsob rozúètování cen služeb nebo stanovení výše pøíspìvkù na správu domu a pozemku závislé též na poètu èlenù domácnosti, a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy ke zmìnì došlo, (3) Nabude-li spoleèenství vìci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k úèelùm uvedeným v zákonì o vlastnictví bytù a v tìchto stanovách, je povinno s nimi hospodaøit pouze v souladu s vymezeným úèelem. Výbor nebo povìøený vlastník mùže v tìchto záležitostech èinit právní úkony pouze na základì usnesení shromáždìní, pokud v usnesení shromáždìní není stanoveno jinak. (4) Spoleèenství je povinno uplatòovat a vymáhat plnìní povinností uložených èlenùm spoleèenství k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství a plnìní závazkù tøetích osob vùèi spoleèenství. Výbor èi povìøený vlastník odpovídají za vèasné plnìní tìchto úkolù. (5) Èlenové spoleèenství jsou z právních úkonù týkajících se spoleèné vìci oprávnìni a povinni v pomìru o dpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílù na spoleèných èástech domu. (6) Èlenové spoleèenství ruèí za závazky spoleèenství v pomìru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílù na spoleèných èástech domu. Èl. XVII Úhrada nákladù spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby (1) Pøíspìvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popøípadì další platby podle zvláštního právního pøedpisu (napø. zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù) platí èlenové spoleèenství v èástkách a v termínech stanovených k tomu pøíslušným orgánem spoleèenství na úèet spoleèenství [èl. VII odst. 3 písm. f) a g)], nerozhodne-li shromáždìní o placení na úèet správce. (2) Vyúètování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúètovací období, kterým je kalendáøní rok, nejpozdìji do 4 kalendáøních mìsícù po jeho skonèení; v souladu se stanoveným zpùsobem rozúètování [èl. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo pøeplatek vyplývající z vyúètování je splatný do 7 kalendáøních mìsícù po u plynutí zúètovacího období. (3) Zprávu o použití a stavu pøíspìvkù na správu domu a pozemku pøedkládá výbor ke schválení shromáždìní spolu se zprávou o hospodaøení spoleèenství a s návrhem na schválení roèní úèetní závìrky. Nevyèerpaný zùstatek tìchto finanèních prostøedkù se pøevádí do následujícího roku.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků pro dům Táborská 2304, Benešov (2) Sídlo společenství: Táborská 2304, Benešov, PSČ: 256 01 Čl.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 zapsaných

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8. se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8. se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00 STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8 se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00 2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení STANOVY Společenství vlastníků Arbesova 1 11 Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství přijalo název Společenství vlastníků Arbesova 1 11 (dále jen Společenství), se sídlem Brno, Arbesova 7, č.p. 7, PSČ:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČI. I Název a sídlo 1. Název: Společenství vlastníků Mrkvičkova 1370-1377 2. Sídlo: Praha 17, Mrkvičkova 1375/18, PSČ 163 00 ČI.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým

Více

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 bylo původním vlastníkem budovy a plnilo povinnosti

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Božetěchova 133 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-město

S T A N O V Y Společenství vlastníků Božetěchova 133 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-město S T A N O V Y Společenství vlastníků Božetěchova 133 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-město schválené na schůzi shromáždění společenství vlastníků dne 30.1.2007, zapsané v rejstříku společenství

Více

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení (dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00 Společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 988, ulice Jurkovičova č.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství Petržílkova 2486-2491 je společenstvím vlastníků jednotek a spoluvlastníků

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 24.04.2014 (slovy: dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Soňou Glazarovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 II. Sídlo a IČO Sídlem společenství vlastníků

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO:

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: 1 NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 1) Název společenství: 2 Část I. Základní

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou ve smyslu 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

STANOVY Společenství vlastníků domu

STANOVY Společenství vlastníků domu STANOVY Společenství vlastníků domu čp. 472 v Milovicích IČ 2642870 (dále jen společenství) ve znění účinném od 16. 04. 2015 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníku

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více