ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra Hejnová, Radka Ležáková Razítko školy Podpis ředitele školy V České Lípě

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4 3 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 5 4.CÍLE 5 5.BEZPEČNOST 5 6. ZDROJE FINANCOVÁNÍ 6 7. KOMPETENCE 6 8.ČINNOSTI 7 9. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠD A ŠK 8 11.PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VMV PRÁVADĚTÍ POVINNOSTI DĚTÍ PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRÁVA VYCHOVATELKY POVINNOSTI VYCHOVATELKY HODNOCENÍ PRÁCE ŠK PŘÍLOHY PLÁN ČINNOSTI ŠK /příloha č.1/ Použité zkratky: ŠD školní družina ŠJ školní jídelna VMV výchova mimo vyučování ZČ zájmová SV společensko-vědní výchova PŘ přírodovědná výchova PT pracovně-technická výchova EV estetická výchova S sportovní výchova

3 1. Identifikační údaje 1.1Název školního vzdělávacího programu pro ZV: Školní klub - POHODA Předkladatel: Mgr. Antonín Lačný ředitel Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa školy: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Ištvánová, Mgr. Monika Kalenská IČO školy: IZO školského zařízení : IZO ředitelství : Tel.: účtárna, ředitel, zástupci ŘŠ Fax: E - mail : Webová stránka : 1.2 Zřizovatel: Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1 Česká Lípa IČO Kontakty: Starostka: Hana Moudrá, tel , Místostarosta: Mgr.Tomáš Vlček, tel ,

4 2.MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU: Školní klub tvoří 2 oddělení s počtem 30 žáků.každé oddělení je v jiné budově školy. Školní klub má dostatečně velké prostory /podlahová plocha, objem vzduchu, světlost atd. dle příslušné hygienické normy/ a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním em dětí. Všechny klubovny jsou účelně a esteticky vybaveny nábytkem, který odpovídá počtu dětí a je bezpečný. V každém oddělení mají k dispozici pohovky. Klubovny jsou rodičům snadno dostupné.vybavení hračkami, pomůckami, náčiním,materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Je průběžně doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Každé oddělení ŠD a ŠK má stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Hygienické zařízení umývárny a toalety jsou zdravotně nezávadné a odpovídají hygienickým předpisům. Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada ŠD a ŠK a hřiště.tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity průlezky, houpačky a šplhadla. Všechny vnitřní i venkovní prostory ŠD a ŠK splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů Výhledově se budeme snažit dovybavit každé oddělení alespoň jedním počítačem pro potřebu dětí. Podle dostupných finančních prostředků postupně doplníme dětské hřiště herními prvky odpovídajícími normám EU. Do školního klubu docházejí žáci prvního stupně, kteří převážně dojíždějí z okolních vesnic a čekají na autobus nebo jiný spoj.školní klub dále navštěvují žáci čekající na odpolední vyučování a zájmové kroužky. Pokud nejsou přihlášeni k pravidelné docházce, mají svobodnou volbu docházky.z toho plyne upravený režim, odlišný od školní družiny, kde každý žák musí být přihlášen k pravidelné docházce. Ve školním klubu probíhají sportovní a volnočasové aktivity-manipulační a konstruktivní hry, společenské a počítačové hry.

5 3.PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Všechny pedagogické pracovnice, které pracují v ŠK mají předepsanou kvalifikaci. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají a aktivně přistupují ke svému dalšímu vzdělávání. Ředitel školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří tak podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech ech zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem /v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy mimo vyučování/. 4.CÍLE Vést žáky k toleranci k odlišnosti mezi lidmi, ohleduplnosti ; respektu k různým kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Rozvíjet u žáků k všestrannou, účinnou a otevřenou komunikaci. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Učit žáky přijímat odlišnost jako normální jev v životě dítěte 5. BEZPEČNOST Bezpečnost dětí je zajišťována dodržováním vnitřního řádu ŠD. Děti: nesmí samostatně manipulovat s elektrickým zařízením mají zákaz manipulovat s okny a vyklánět se z nich udržují pořádek a čistotu v herně, knihovně, na WC a chodbách během í dodržují kázeň a přiměřený klid jsou poučovány o bezpečnosti před každými prázdninami i před mi, kdy by mohlo dojít k úrazu zacházejí s hračkami tak, aby je neničily jsou varovány před kontaktem s neznámými zvířaty a cizími lidmi učíme poskytovat první pomoc přiměřeně k jejich věku jsou poučovány o pomalé chůzi po schodišti a chodbách, kde by mohlo také dojít k úrazu

6 dodržují při vycházkách bezpečnost silničního provozu a přecházejí hromadně na pokyn vychovatelky za jejího doprovodu si hrají mimo klubovnu pouze v bezpečném prostoru. Ručí za něj vždy vychovatelka příslušné skupiny. v ŠD vědí, kde je dostupná první pomoc 6. ZDROJE FINANCOVÁNÍ Školní družina je součástí Základní školy Dr.Miroslava Tyrše, která je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Městský úřad v České Lípě.. Na začátku školního roku je po dohodě s ředitelem školy a ekonomkou stanovena výše příspěvku od rodičů, která je konzultována se zřizovatelem. Veškeré finanční prostředky jsou čerpány v plné míře. Finanční prostředky a jejich hospodárné využívání je kontrolováno ředitelem školy a zřizovatelem. Výše úplaty se řídí Vnitřní směrnicí ke stanovení výše úplaty ve školní družině a ve školním klubu vydané ředitelem školy.. 7.KOMPETENCE Kompetence k řešení problémů žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní naslouchá a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

7 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty utváří si všeobecný přehled o vývoji lidské společnosti, který napomáhá k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých národů či národností a náboženského vyznání Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 8.ČINNOSTI Činnosti odpočinkové Klidné hry-pexeso, karty, puzzle Četba-Mateřídouška, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek Vyprávění-tematické vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky Činnosti rekreační Pohybové aktivity-soutěže ve stolním tenise a fotbal s pěnovým míčkem ve školním klubu Činnosti počítačové Hry na počítačích Žáci se od první třídy ve školním klubu seznamují s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjí si tvůrčí schopnost, postřeh, rychlost a soustředění. Některé hry umožňují spolupráci dvou žáků. Činnosti sebeobslužné Žáci jsou vedeni k upevňování hygienických návyků samoobslužnost na toaletě, mytí rukou po toaletě, vzájemná ohleduplnost při nachlazení, dodržování hygienických pravidel. Kulturní návyky-důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluva, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény. Činnosti příležitostné Kresba, vystřihování a výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím.

8 Jaro-výroba velikonočních motivů, malování vajíček, zdobení oken a třídy výrobky. Léto-malování na náměty,,škola v přírodě, školní výlety, prázdniny. Podzim-frotáž listí, výzdoba školního klubu barevným listím Zima- zdobení vánočního stromečku, soutěž v kresbě o nejhezčího nakresleného sněhuláka, výzdoba oken zimními motivy. 9.Organizační zajištění /zakotveno v Organizačním řádu ŠD a ŠK/

9 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Mgr. Lubomíra Hejnová, zástupkyně ředitelky školy Schválil: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti od: Obecná ustanovení Organizační řád školní družiny (dále jen ŠD) a školního klubu (dále jen ŠK) je vydán na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Řád určuje pravidla provozu a stanoví režim ŠD a ŠK. 1. Přihlašování a odhlašování a) Přihlašování a odhlašování žáků ve ŠD a ŠK je prováděno na základě písemných žádostí rodičů. O zařazení dětí do ŠD a ŠK rozhoduje ředitel školy. b) Rodiče žáků navštěvujících ŠD a ŠK dostanou na počátku školního roku informace o provozu ŠD a ŠK. 2. Organizace i ŠD a ŠK a) Délka pobytu je dána provozní dobou ŠD a ŠK (6,30 16,30 hod.) Školní družina a školní klub jsou otevřeny v pracovních dnech od 6,30 hod. do 8,00 hod. (v případě děleného vyučování do 9,00 hod.) a od konce vyučování do 16,30 hod. b) Z důvodu plynulosti plánovaných í jsou rodičům doporučovány odchody dětí ze ŠD a ŠK následovně: po obědě do 13,15 hod., v 15,00 hod., v 15,30 hod., v 16,30 hod. c) Účastníci pravidelné denní docházky do ŠD a ŠK se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků ve školní družině a naplněnost ve školním klubu určuje ředitel školy. d) Žáky do ŠD si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování u šaten. žáci navštěvující ŠK přicházejí o obědě sami. e) O provozu ŠD a ŠK v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.

10 f) V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je ŠD a ŠK zajištěna stejně jako provoz školní jídelny s případným omezením dle pokynů hygienika apod. g)v případě absence jedné vychovatelky je možné oddělení rozdělit (počet dětí v oddělení nesmí překročit 30). V ostatních případech je zajištěno zastupování z řad učitelů). 3. Chování žáků a bezpečnost ve ŠD a ŠK a) Pro chování žáků platí obecná pravidla zakotvená v platném školním řádu. b) Žák nesmí opustit ŠD nebo ŠK bez vědomí vychovatelky oddělení. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD nebo ŠK se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. c) Pokud žák soustavně narušuje školní řád a ŠD nebo ŠK, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD nebo ŠK vyloučen. d) Nevolnost nebo poranění žák ihned hlásí příslušné vychovatelce. 4. Stanovení výše úplaty ve ŠD a ŠK Stanovení výše úplaty ve ŠD a ŠK a podmínky snížení nebo prominutí úplaty se řídí aktuální vnitřní směrnicí pro stanovení výše úplaty ve ŠD a ŠK. Organizační řád školní družiny a školního klubu nabývá platnosti od V České Lípě dne Mgr. Antonín Lačný ředitel školy

11 Provoz školního klubu je v souladu s provozním řádem ŠD.

12 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Mgr. Lubomíra Hejnová, zástupkyně ředitele školy Božena Grosmutová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti od: Délka pobytu ve školní družině a školním klubu je dána provozní dobou těchto zařízení, tj. od 6,30 do 16,30 hod. 2. Po ranním pobytu a na odpolední vyučování odcházejí žáci ze školního klubu se souhlasem vychovatelky. 3. Při ranním pobytu odvádějí vychovatelky žáky hromadně do školy před začátkem vyučování. Po vyučování odcházejí žáci do jednotlivých oddělení školní družiny. 4. Školní družina a školní klub realizuje výchovně-vzdělávací ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, relaxačních a zájmových í. 5. Žáci odcházejí ze školní družiny a školního klubu v době dohodnuté mezi vychovatelkou a rodiči, nebo přímo za doprovodu rodinného příslušníka. 6. Děti ze 3.oddělení malé družiny se převádí v 15 hod.nebo 15.30/dle pracovní doby p. vychovatelky do budovy školního klubu. 7. Bez souhlasu vychovatelky nesmí žáci opustit školní družinu, školní klub. 8. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě do konce provozní doby, tj. do 16,30 hod. Při opakovaném porušení této povinnosti bude žák ze školní družiny, školního klubu vyloučen. 9. Úhrada poplatků za školní družinu, školní klub se řídí vnitřní směrnici ke stanovení úplaty ve školní družině a ve školním klubu. Výše úplaty: školní družina a školní klub 150,-- Kč Úhrada úplaty je splatná nejpozději do posledního dne v měsíci na měsíc následující. 10. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a školní družiny, školního klubu, může být rozhodnutím ředitele ze zařízení vyloučen. 11. Stravování dětí ze školní družiny, školního klubu, si rodiče zařídí ve školní jídelně (přihlášky, odhlášky). 12. V době řádných prázdnin jsou školní družina a školní klub uzavřeny. V době mimořádných prázdnin (ředitelské volno apod.) je provoz zajištěn. 13. Pro školní družiny, školního klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, žáci jsou poučeni o BOZP a záznam je uveden ve třídní knize jednotlivých oddělení školní družiny, školního klubu. 14. Děti, docházející do školního klubu, jsou povinny přijít nejpozději do 1 hodiny po skončení vyučování. Po uplynutí této doby jsou vyřazeny z docházky pro ten den. Provozní řád školní družiny a školního klubu nabývá platnosti od V České Lípě dne Mgr. Antonín Lačný ředitel školy

13 11. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VMV 11.1 PRÁVA DĚTÍ Děti mají právo: od docházet od 3-5. roč.do ŠK. využívat veškeré zařízení ŠK - zvolit si svobodně zájmový kroužek - vypracovávat si domácí úlohy v ŠK 11.2 POVINNOSTI DĚTÍ: - dbát pokynů vychovatelky, dodržovat hygienu, převlékat se před pobytem venku a šetřit zařízení ŠK. Úmyslné poškozování hráček a vybavení hradí rodiče - samostatně se ihned po vyučování dostavit do ŠK a zařadit se do svého oddělení v případě, že se dítě nedostaví do ŠK, nenese za ně vychovatelka odpovědnost a informuje rodiče - bez vědomí vychovatelky nesmí opustit oddělení ohlásit každé zranění, ke kterému došlo v ŠK PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: přihlásit své dítě k pravidelné docházce do ŠK - získávat informace o i ŠK nástěnka před vchodem do ŠK - získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte /v době provozu nebo po vzájemné dohodě s vychovatelkou/ - v případě jakýchkoliv nesrovnalostí mohou podat stížnost - vyzvednout si své dítě i mimo dobu určenou v zápisním lístku, v případě samostatného odchodu je třeba požádat písemně-omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu a potvrzení přebírám za svou dceru/syna odpovědnost. Propouštění na tel. výzvu není z bezpečnostních důvodů přípustné.

14 11.4 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: - vyplnit zápisní lístek - pokud bude dítě odcházet vždy v doprovodu, je třeba uvést náhradní adresu pro případ, že by se zákon. zástupci nedostavili do 16,30hod/v pátek do 16,00hod/ - omlouvat nepřítomnost dítěte - informovat vychovatelku o případné změně zdravotní způsobilosti dítěte - vyplnit dotazník o zájmových kroužcích - seznámit se s řádem ŠK a podepsat jej - zaplatit příspěvek ŠK 11.5 PRÁVA VYCHOVATELKY: - vyjadřovat se /vznášet dotazy, připomínky a podávat návrhy/ k organizaci školního roku a provozu ŠK a ZŠ - v případě, že dítě soustavně porušuje kázeň, pořádek a nedbá napomenutí, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, má vychovatelka právo společně s rozhodnutím ředitele školy dítě ze ŠK vyloučit 11.6 POVINNOSTI VYCHOVATELKY: - vhodným způsobem organizovat dětem zájmovou, odpočinkovou a rekreační - vést děti ke slušnému, přátelskému chování a vzájemné pomoci - dbát na bezpečnost a ochranu zdraví dětí při všech hrách a ech - zajistit vždy včasný odchod dětí na zájmové kroužky a jiné aktivity podle pokynů na zápisním lístku - denně zajišťovat pitný režim VŠICHNI PŘÍCHOZÍ RESPEKTUJÍ POKYNY VYCHOVATELEK A STANOVENÍ ŘÁDU ŠD. Práva a povinnosti vyplývají z pracovního řádu zaměstnanců škol a školských zařízení. Řád ŠD A ŠK nabývá úi

15 12. HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO KLUBU Hodnocení žáků je prováděno vždy po každé i. Rodiče hodnotí práci vychovatelek v dotazníku, který obdrží žáci od svých třídních učitelů a podle spokojenosti dítěte v ŠD. Každý problém je řešen s vychovatelkou oddělení, kam dítě dochází, případně i s vedoucí vychovatelkou. Práce vychovatelek je hodnocena ředitelem školy a ZŘŠ pro 1.stupeň Celkové hodnocení ŠD je obsaženo v závěrečné zprávě ŠD.

16 PLÁN ČINNOSTI Přírodovědná a estetická Sportovní Příprava na vyučování Poznávání stromů podle tvaru a plodů, vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, podzimní les zvířata čím se krmí, sběr kaštanů, bukvic atd. Malování listů a plodů, hry s barvou, navlékání jeřabin, výroba papírových draků, pouštění draka, rozlišování teplých a studených barev, otisky listů, dokreslování kombinace v oblékání, ilustrace pohádek, podzimní říkadla. Míčové hry a krátké turistické vycházky, spolupráce s dopravním hřištěm, dopravní značky, pravidla silničního provozu pro chodce, jízda zručnosti. Běh na čas, běh přes překážky, přeskok kroužícího švihadla, sportovní a míčové hry na hřišti. Hry zaměřené na ekologii, poznávání nového kolektivu, psaní domácích úkolů, hry s písmeny, hádanky a křížovky Návštěva div představení, Historie města Člověk a zdraví Stravování Historie města Vlast, Evropa ZIMA (PROSINEC ÚNOR) Odpočinková a rekreační Pracovní Přírodovědná a estetická Sportovní Příprava na vyučování Stolní hry, společná četba nebo poslech pohádek, příběhů. Poslech lidových a nových písní. Vánoční výzdoba, výroba drobných vánočních dárků pro rodiče a sourozence, výroba vánočních ozdob z papíru a jiného materiálu, kresba vánočních blahopřání. Zvířata v zimě, vycházky, poznáváme stopy zvířat ve sněhu, druhy ptáků u krmítek. Chování v kulturním zařízení, návštěva městského muzea, vánoční besídka, maňáskové divadelní představení. Vycházky, bruslení, klouzání, stavby ze sněhu, bobování, zimní závodivé hry, sportovní a míčové hry v tělocvičně, skoky z místa, soutěže v tělocvičně. Didaktické hry, smyslové hry, psaní domácích úkolů, práce Státní symboly Významné budovy města

17 na PC procvičování učiva. JARO (BŘEZEN KVĚTEN) Odpočinková a rekreační Pracovní Přírodovědná a estetická Sportovní Příprava na vyučování Četba, vyprávění, hádanky, poslech pohádek a deskové hry, vycházky do jarní přírody, skákání panáka, hry a soutěže se švihadlem a míčem na hřišti i v tělocvičně, hry s pohybovým i hudebním zaměřením. Skládanky, kreativní hry, vystřihovánky, zdobení velikonočních kraslic, pokračování využívání přírodních materiálů. Vycházka na louku a k řece, do parku, poznávání stromů, pozorování mláďat domácích zvířat, změny v jarní přírodě, ochrana přírody, význam léčivých rostlin, jarní náměty, ilustrace pohádek, textilní koláže, zpěv, modelování. Závodivé hry na hřišti, kopaná, závody v běhu, dopravní hřiště, dopravní soutěž, přecházení vozovky a křižovatky Četba knížek a časopisů, zaměření na cvičení smyslů, domácí úkoly, hry Scrable, procvičování psaní. Pozitivní přístup k ochraně přírody/ třídění odpadu, poznatky o rostlinách a živočiších../ LÉTO (ČERVEN) Odpočinková a rekreační Pracovní Přírodovědná a estetická Sportovní Příprava na vyučování Vyprávění, četba, stolní společenské hry. Volné hry v přírodě, na hřišti, zahradě, pohybové hry. Vystřihovánky, výrobky z přírodnin, drobné opravy hraček. Poznávání lučních květin a bylin, práce přírodními strukturami, otiskování, kolorování, dramatizace pohádky, malování křídou na venkovní dlažbu. Hry na hřišti, atletické soutěže, dopravní výchova hřiště. Hádanky, křížovky, doplňovačky, psaní domácích úkolů. Poznáváme Evropu, kontinenty Sebeobslužná platí po všechna období:

18 Návyky osobní hygieny, základy stolování, základy společenského chování, poděkování, oslovení, udržovat estetický vzhled školního klubu.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Pod Marjánkou 2/1900,

Více