Zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

2 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: Ulice, číslo: Komenského 147 PSČ: Obec, město: Kraj: Humpolec Vysočina ÚDAJE O ŘEDITELI Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Vlastimil Fiala Datum narození: Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Hana Havelková Datum narození:

3 Obsah zprávy : A/ Charakteristika školy B/ Přehled učebních plánů C/ Údaje o pracovnících D/ Údaje o přijímacím řízení E/ Výsledky vzdělávání žáků F/ Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření G/ Údaje o mimoškolních aktivitách H/ DVPP Ch/ Výsledky soutěží I/ Závěr

4 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Školní rok 2009/2010 Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Ve školním roce 2009/2010 studovalo ve 12 třídách 359 ţáků. Z celkového počtu tříd bylo 8 tříd osmiletého gymnázia, a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 38 pracovníků - 30 učitelů (z nich 5 na částečný pracovní úvazek) a 11 provozních pracovníků (z nich 5 na částečný pracovní úvazek). Škola se řídí Školním vzdělávacím programem Otevřená škola a platnými osnovami pro gymnázia, přičemţ vyuţívá moţnosti posílit týdenní hodinovou dotaci v oblasti cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky. Systém volitelných předmětů nabídl svou šíří všem ţákům moţnost vybrat si předměty na základě svých zájmů a orientovat se tak na budoucí obor, který chtějí studovat po maturitě. Škola se zapojuje do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny ţáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k souţití různých národů v budoucí spojené Evropě. Převáţná většina naších studentů pokračuje po maturitě v dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, někteří absolventi odchází do zahraničí, aby si vylepšili a upevnili jazykové znalosti, zbylá část se uplatňuje v praxi, kde jim bezproblémové zapojení umoţňuje všeobecné vzdělání s dostatečnou jazykovou průpravou a znalostí práce na počítači. Při vyučování cizím jazykům se třída vţdy dělí na skupiny. Ředitel střední školy při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělí třídy na

5 skupiny i v českém jazyce a literatuře, matematice, přírodovědných předmětech, tělesné výchově, estetické výchově a volitelných předmětech - seminářích. Počet skupin a počet ţáků ve skupině je určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s poţadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví ţáků. Gymnázium organizuje pro ţáky poznávací kurzy, zimní lyţařské výchovné výcvikové kurzy, kurz pobytu v přírodě a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Právo studovat na gymnáziu mají ţáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ke studiu na čtyřletém typu studia se přijímají ţáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu, do prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají ţáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy, do pátého ročníku osmiletého gymnázia se přijímají ţáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy. V rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol jsou ţáci nebo uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení. Studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je organizováno jako denní studium, v rámci kterého je moţný přestup na jinou školu nebo opakování ročníku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíţ písemná část proběhla v měsíci dubnu, ústní část pak v květnu. V září sloţilo 5 studentů úspěšně opravnou maturitní zkoušku.

6 2. Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 2009/2010 Školní areál Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 se skládá ze staré "Evanjelické školy" postavené v roce 1888 a rekonstruované v roce 1988, dvou pavilonů s učebnami, které byly přistavěny v roce 1988, tělocvičny postavené v roce 1996 a školního hřiště s respiriem rekonstruovaným v roce Ţáci mají k dispozici 11 velkých učeben, kaţdá s kapacitou 34 míst, 2 učebny výpočetní techniky zapojené do sítě s připojením na internet, 4 jazykové posluchárny, 2 laboratoře (chemie a fyziky), ateliér výtvarné výchovy, studovnu, knihovnu, tělocvičnu spolu s gymnastickým sálem, místnost pro tvorbu projektů, video střiţnu, 2 prostory pro volný čas, šatnu s šatními skříňkami pro kaţdého studenta a malou studovnu v prostoru dřívějšího školního bufetu. V budově je dále umístěno 10 kabinetů s odbornými sbírkami a příručními knihovnami, 5 skladů se sbírkami, plynová kotelna a dílna, sborovna, archiv, kancelář a ředitelna. Součástí budovy je i byt určený pro ubytování zahraničních lektorů. Ve školní budově není školní jídelna. Ţáci však mohou docházet do soukromé školní jídelny v Husově ulici, která plně vyhovuje poţadavkům na školní stravování. Gymnázium zajišťuje i případné ubytování pro své studenty na internátě SZeŠ v Humpolci. V průběhu školního roku a o prázdninách se uskutečnily následující rekonstrukce, opravy a údrţba : montáţ obloţení v gymnastickém sále montáţ vzduchotechniky v učebně VT1 oprava nábytku a podlahy ve VT1 rekonstrukce sociálních zařízení na staré budově (z rozpočtu zřizovatele) opravy stropů a výmalby na staré budově (odstranění následků havárie na napouštěcím zařízení toalety ve 2. patře staré budovy) opravy radiátorů v nové budově

7 3. Průběh školního roku 2009/2010 organizace 1) Zahájení a ukončení pololetí Zahájení nového školního roku úterý 1. září 2009 Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28.ledna 2010 Ukončení školního roku středa 30. června ) Vedlejší prázdniny Podzimní prázdniny Čtvrtek 29. října 2010 a pátek 30. října 2010 Vánoční prázdniny Středa 23. prosince 2009 aţ pátek 1. ledna 2010 Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2010 Jarní prázdniny pondělí 8. února 2010 aţ neděle 14. února 2010 Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna ) Přijímací řízení do 1. ročníků 1. kolo - čt a pá (termín ) 2. kolo pá (do 1. ročníku 8letého typu studia) 4) Maturitní zkoušky a s nimi spojené aktivity - Písemná maturitní zkouška Ústní maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky 1. a ) Další organizační termíny školy a plánované akce KONFERENCE A SEMINÁŘE MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ o Úvodní schůzka projektu SAIL listopad 2009 o Učitelské mobility projektu IMST 2009/2010 o Mezinárodní konference projektu IMST jaro 2010 o Výměnný pobyt studentů spolupráce se školou v Bouxvilleru SEZNAMOVACÍ, INICIAČNÍ A SPORTOVNÍ KURZY, VÝLETY, EXKURZE o Seznamovací týden pro třídu 1.A spojený s pobytem v přírodě a programem primární protidrogové prevence a prevence proti sociálně patologickým jevům : září 2009 o Projektové vyučování o LVVZ : únor duben 2010 o Sportovní kurz: 7.O, 3.A : o Výlety tříd: , pro učitele na SK o Odborné exkurze ţáků jednotlivých tříd a seminářů - průběţně během škol. roku

8 Další organizační termíny a akce školy : termín akce podrobnosti Expedice Ukrajina Biologická expedice na Zakarpatskou Ukrajinu Seznamovací kurz Seznamovací kurz pro nové studenty 4letého studia Projektové vyučování Projektové vyučování po jednotlivých předmětech Projekty - ŠVP Projekty - ŠVP pro NG Maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky Antropologický kongres Zapojení školy do světového antropologického kongresu Maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky Příběhy ţelezné opony Projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem Prověrka BOZP Odborná prohlídka školní budovy SŠ pohár SŠ pohár v atletice druţstev - okresní kolo Mládí Organizační schůzka studentské městské soutěţe Archiv Návštěva okresního archívu v Pelhřimově IMST Koordinační schůzka projektu EU v Polsku Literární beseda Beseda v literárním klubu MěKIS - pan Vašíček Exkurze do Salcburku Exkurze do Rakouska - studenti Nj Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - Pelhřimov - ml Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - Pelhřimov- st Výměnný pobyt ve Francii Tradiční výměnný pobyt na škole v Bouxvilleru Ekologický olympiáda Krajská soutěţ v Bystřici nad Pernštejnem Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - SŠ v Humpolci Odbíjená Okresní kolo v odbíjené - Pelhřimov Studentský parlament Schůzka studentského parlamentu Energetika Přednáška o energetice Finanční gramotnost Přednáška z oblasti finanční gramotnosti USA - historie a součanost Seminář s rodilými mluvčími na téma USA Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Toskánsko Rodilý mluvčí z Francie Zapojení rodilé mluvčí do hodin Frj Přehlídka SŠ Mozaika SŠ v Havlíčkově Brodě Divadelní představení Návštěva divadla v Jihlavě Mládí Vyhodnocení studentské soutěţe Exkurze + taneční soutěţ Exkurze do Brna + účast na taneční soutěţi Expedice Ukrajina Seminář k výsledkům expedice na Ukrajině Přehlídka SŠ Mozaika SŠ v Pelhřimově Prezentace školy na ZŠ Hálkova Prezentace školy v rámci rodičovského sdruţení ZŠ Hálkova Hu OPVK - výběrové řízení První kolo výběrového řízení na dodávku techniky a sluţeb Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Rudolfův majestát Den otevřených dveří Den otevřených dveří pro veřejnost Stolní tenis Krajské kolo ve stolním tenise - Hrotovice OPVK - výběrové řízení Dokončení výběrového řízení na dodávku techniky a sluţeb Divadelní představení Divadelní představení v Horáckém divadle Klíněnka Úklid listí napadeného klíněnkou u Ţidovského hřbitova - EVVO

9 Florbal Okresní kolo ve florbale Čerti Tradiční akce studentů k Mikuláši S tebou o tobě Osvětová akce pro studenty - dospívání a jeho problémy Zdobení vánočního stromku Tradiční zdobení vánočního stromku na Horním náměstí Muzeum člověka Návštěva Muzea člověka Šachy Okresní kolo v šachu OČJ Školní kolo Olympiády z českého jazyka IIST Fyzikální část projektu EU Zpívání v kině Soutěţ ve zpěvu - společné setkání tříd v kině Exkurze Exkurze skupiny EnV do Jihlavy Maturitní ples Maturitní ples 4.A Pokr není hazard Seminář pro studenty školy ve studovně Maturitní ples Maturitní ples Interaktivní výuka Instalace interaktivních tabulí DO Okresní kolo DO v Pelhřimově Blokové vyučování Projektové vyučování v I. - doba kamenná Seminář GLOBE Seminář pořádaný sdruţením ekologické výchovy TEREZA Divadelní představení Divadelní představení pro studenty školy - vystupuje VI NK Okresní kolo soutěţe v NK AK Okresní kolo soutěţe v AK Škola pro kaţdý věk Přednášky pro seniory na téma Ornitologie Mládí Organizační schůzka studentské městské soutěţe Divadelní představení Divadelní představení My Fair Lady v Horáckém divadle v Jihlavě Mladý Demosthenes Krajské kolo řečnické soutěţe NK Krajské kolo NK Mt. Everest Sportovní soutěţ pro studenty pořádaná v budově školy LVVZ Lyţařský pobyt na Tetřevích boudách Za školu Studentská soutěţ v Humpolci a Třeboni OČJ OK Ocj v Pelhřimově OČJ OK Ocj v Pelhřimově ZO OK ZO v Pelhřimově BiO KK BiO v Havlíčkově Brodě LVVZ Lyţařský pobyt na Horních Mísečkách Nadační fond Schůzka vedení nadačního fondu gymnázia Návštěva Návštěva studentů a učitelů z partnerské školy v Bouxvilleru Kryl Vzpomínkový koncert bratra písničkáře Karla Kryla Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Výtvarné umění Maturitní zkoušky Písemná část maturitní zkoušky z čj Mini Globe Games Biologická soutěţ v parku pod Orlíkem pro I. - V MO Okresní kolo MO v Pelhřimově Beseda s novinářem Beseda s novinářem k projektu Studenti píší noviny BiO Krajské kolo BiO v Havlíčkově Brodě Divadelní představení Návštěva divadla v Jihlavě - Balada pro banditu Přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků Čistá Vysočina Úklidová akce pořádaná v rámci ekologických aktivit na Vysočině IIST Závěrečná schůzka projektu IIST v Humpolci - Rak, Pol, CZ Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Mediální výchova Rodičovské schůzky Informace o prospěchu a chování ţáků Nadační fond Setkání vedení školy se členy poradního sboru nadačního fondu

10 Exkurze Exkurze do Národního muzea v Praze Eurorebus Krajské kolo Eurorebu v Jihlavě IIST Závěrečná schůzka projektu IIST v Humpolci - Fin, CZ Exkurze Exkurze do Hostětína - alternativní zdroje energie Poslední zvonění Tradiční studentská akce před odchodem na svatý týden Exkurze Exkurze na Chaloupky - alternativní zdroje energie Exkurze Exkurze do Míšně Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky VIII. a 4.A Pohár rozhlasu Atletické závody - Pelhřimov Exkurze Exkurze do Botanické zahrady a ZOO Praha Prezentace HZS Prezentace činností HZS pro studenty školy - závodiště Exkurze Exkurze do Brna Maturitní zkoušky Slavnostní předání maturitních vysvědčení na MěÚ Humpolec Exkurze Exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou Eurorebus Národní kolo soutěţe Eurorebus Zeyferus Ukázky dravých ptáků v parku pod Orlíkem Exkurze Exkurze - Techmánie Liberec Exkurze Exkurze do nemocnice v Pelhřimově Den dětí Akce studentů VI. a 2.A pro spoluţáky a vyučující Exkurze Exkurze ţáků do Ţirovnice a Kamenice n.l Eurorebus Národní kolo soutěţe Eurorebus Exkurze Exkurze do IQ parku v Liberci 17., Exkurze Exkurze do ZOO v Jihlavě Divadelní představení Divadelní představení pro studenty školy - vystupuje 2.A SK SK - Vltava SK SK - Trnávka Výlety Výlety tříd Výlety Výlety tříd Setkání s rodiči Setkání vedení školy s rodiči budoucích studentů Ukončení školního roku Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení

11 B/ PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Učební plán: 1. Schválená vzdělávací koncepce Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Pro 4letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/401 Gymnázium - všeobecné K/41 Gymnázium Pro 8letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/801 Gymnázium - všeobecné K/81 Gymnázium Realizované studijní cykly ve školním roce 2009/2010: A. Ve třídách 1.O, 2.O, 3.O byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola ZV09 B. Ve třídách 5.O a 1.A byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola GV09 C. Ve třídách 4.O, 6.O, 7.O 8.O se vyučovalo podle plánu pro osmileté všeobecné studium D. Ve třídách 2.A 4.A 4letého typu studia platil plán pro čtyřleté všeobecné studium V 1.O, 2.O, 3.O, 5.O a 1.A byl uplatňován učební plán odpovídající školnímu vzdělávacímu programu. Ve všech ostatních ročnících byl uplatňován a všech studijních cyklech byl uplatňován tzv. generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od a stejné učební osnovy, vydané pod č.j /99-22 dne , které souvisí s novým učebním plánem s platností od V jednotlivých předmětových komisích vyučující vypracovali individuální učební plány pro kaţdou třídu a skupinu pro školní rok 2009/2010.

12 2. vyučovací předměty na gymnáziu ve školním roce 2009/2010 Třídy, které se nevyučují podle ŠVP předmět / třída 4.O 6.O 2.A 7.O 3.A 4.A VIII. český jazyk a literatura 3(1) anglický jazyk 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 2. cizí jazyk (Nj, Fr) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) občanská výchova / základy společenských věd dějepis zeměpis matematika 4(1) 4(1) 3(1) 3 fyzika 2(1) chemie 2(1) 2 2 biologie 2(1) informatika a výpočetní 2(2) technika estetická výchova hudební 2(2) estetická výchova výtvarná 2(2) tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) mediální výchova 2 volitelné předměty 2(2) 6(6) 8(8) Poznámka: 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se ţáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 1.O 8.O Osmileté studium 1.A 4.A Čtyřleté studium

13 1.O, 2.O, 3.O Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace anglický jazyk německý / francouzský jazyk Matematika a její aplikace matematika Informatika a komunikační 2 Informatika 1 0 technologie Člověk a společnost dějepis výchova k občanství fyzika chemie 2 2 Člověk a příroda přírodopis zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Člověk a svět zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce Poznámka: 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se ţáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 1.O 8.O Osmileté studium 1.A 4.A Čtyřleté studium

14 1.A a 5.O Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 5.O/1.A český jazyk a literatura 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk (Aj) 3 Další cizí jazyk (Nj/Fr) 3 Matematika a její aplikace matematika 4 logika 0 fyzika 2 Člověk a příroda chemie 2 přírodopis 2 zeměpis 2 Občanský a společenskovědní Člověk a společnost základ 1 dějepis 3 Člověk a svět práce 0 Umění a kultura Hudební obor 1 Výtvarný obor 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 Výchova ke zdraví 0 Informatika a informační a komunikační technologie 3 Volitelné vzdělávací aktivity 0 3. Volitelné předměty ve školním roce 2009/ Konverzace v anglickém jazyce 2. Konverzace v německém jazyce 3. Konverzace ve francouzském jazyce 4. Společenskovědní seminář 5. Dějepisný seminář 6. Zeměpisný seminář 7. Seminář a cvičení z matematiky 8. Seminář a cvičení z chemie 9. Seminář a cvičení z biologie 10. Ekonomika 11. Informačně technologický základ 12. Přírodovědně technický základ

15 4. Nepovinné předměty Enviromentální výchova: výuky se zúčastnili převáţně studenti IV. 5. Kroužky Škola nabízela krouţky ve spolupráci se Střediskem volného času při ZŠ Hradská Humpolec C/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2009/2010 Na Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 bylo zaměstnáno 38 zaměstnanců. Z celkového počtu 30 učitelů bylo 26 interních a 4 externí. Dále zde pracují dvě administrativní pracovnice, čtyři uklízečky a jeden školník. Jsou také uzavřeny smlouvy na správu počítačové sítě (externí pracovník i interní pracovníci) a smlouva s topičem (školník). Vedení školy Ředitel školy : Mgr. Vlastimil Fiala, od Mgr. Hana Havelková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Havelková, od Mgr. Antonín Pustina Výchovný poradce: Mgr. Antonín Pustina, od Mgr. Ivana Taičmanová Pracovníků celkem 38 V produktivním věku 37 Z toho muţů 11 Z toho ţen 27 Na MD 1 Na další MD 0 Pedagogičtí pracovníci celkem 30 Učitelé 30 Dělnická povolání 5 THP pracovníci 3

16 Složení pedagogického sboru ve školním roce 2009/2010 (jméno, vyučovací předměty, kvalifikace, praxe, způsobilost) 1.Mgr. Jana Blehová matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UP Olomouc 2003, učitelství M a Z pro SŠ, 7 let praxe, odborně způsobilá 2.Mgr. Jana Borková - hudební výchova PF JU České Budějovice 1984, učitelství ZUŠ, 27 let praxe, odborně způsobilá 3. Mgr. Jan Čech chemie, biologie PřF UK Praha 1973 Bi-Ch, 37 let praxe, odborně způsobilý 4. Mgr. Jiří Dalík dějepis, anglický jazyk PF JU České Budějovice D-Rj, Aj, 18 let praxe, odborně způsobilý 5. Mgr. Vlastimil Fiala- informatika a výpočetní technika PF UJEP Brno M - ZT, 25 let praxe, odborně způsobilý 6. Mgr. Petr Filip - biologie, tělesná výchova Př.F UP Olomouc Bi-Tv, 36 let praxe, odborně způsobilý 7. Mgr. Michaela Frantálová český jazyk, dějepis PF JU České Budějovice 2006, 4 roky praxe, odborně způsobilá 8. Mgr. Martin Hajčiar - matematika, informatika a výpočetní technika, programování MFF UK Praha meteorologie - fyzika, matematika, 17 let praxe, odborně způsobilý 9. Mgr. Hana Havelková - český jazyk PF JU České Budějovice Čj - Ov, 25 let praxe, odborně způsobilá 10. Mgr. Nataša Jandová - matematika, fyzika MFF UK Praha M-Fy, 32 let praxe, odborně způsobilá 11. PaedDr. Petr Janoušek - tělesná výchova

17 FTVS Praha TV- Ov, 27 let praxe, odborně způsobilý 12. Mgr. Eva Karafiátová - matematika, zeměpis PřF UK Praha M-Z, 26 let praxe, odborně způsobilá 13. Mgr. Radka Křištová - anglický jazyk, společenskovědní seminář PedF UJEP Ústí nad Labem 2010 Aj-On, 2 roky praxe, odborně způsobilá 14. Mgr. Jitka Martinů český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk FF UK Praha čj-nj, 18 let praxe, odborně způsobilá 15. Mgr. Eva Moravcová - výtvarná výchova PF JU České Budějovice - M-Vv, 36 let praxe, odborně způsobilá pro NG 16. RNDr. Ing. Václav Pasáček - fyzika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha M-Fy, 30 let praxe, odborně způsobilý 17. Mgr. Věra Petrušková - matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UK Praha M-Bi, 11 let praxe, odborně způsobilá 18. Mgr. Jaromíra Příhodová - český jazyk, německý jazyk PF Plzeň - Čj-Nj, 13 let praxe, odborně způsobilá 19. Mgr. Antonín Pustina - biologie, matematika PřF UK Praha M-Bi, 29 let praxe, odborně způsobilý 20. Mgr. Dana Rázková biologie, základy společenských věd FF UJEP Brno Filosofie - biologie, 25 let praxe, odborně způsobilá 21. Bc. Vendula Rodová anglický jazyk FF UJEP Brno Čj - Aj, 2 roky praxe, odborně způsobilá 22. Mgr. Jitka Rýznerová - francouzský jazyk PF JU České Budějovice Rj-Ov, 19 let praxe odborně způsobilá 23. Mgr. Alena Semrádová - francouzský jazyk, dějepis PF JU České Budějovice Dj-Fr pro 2. stupeň ZŠ FF MUNI Brno 2007 pro střední školy, 7 let praxe, odborně způsobilá

18 24. Mgr. Petr Studenovský - tělesná výchova, biologie PF JU České Budějovice 1995 Tv- bi,, 15 let praxe, odborně způsobilý 25. Mgr. Iva Taičmanová anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce PF JU České Budějovice Rj-On, Základní jazyková zkouška z jazyka anglického 1993, 22 let praxe, odborně způsobilá 26. PaedDr. Marie Váňová český jazyk, německý jazyk, dějepis PF JU České Budějovice čj-d, nj, 26 let praxe, odborně způsobilá 27. Mgr. Jitka Vítková - německý jazyk, ruský jazyk PF JU České Budějovice nj-rj, 30 let praxe, odborně způsobilá 28. RNDr. Zita Vodová - matematika, biologie PřF UK Praha m-bi, 20 let praxe, odborně způsobilá 29. Ing. Jarmila Kasalová - ekonomika VŠE Praha 1994 ekonomika, odborně způsobilá 30. William Gathings anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce Spanish and Political Science, Augustana College 1996, TESOL Oxford Seminars, Washington 2007 Provozní zaměstnanci školním roce 2009/2010 (jméno,prac. zařazení, kvalifikace, praxe, způsobilost) Ing. Ludmila Fikarová - účetní, ekonomka, mzdová účetní ČVUT Fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenství 1984, 24 let praxe, odborně kvalifikována Ludmila Janálová - hospodářka, sekretářka SEŠ Humpolec hospodářská administrativa, 28 let praxe, odborně kvalifikována Milan Kopic - domovník, topič SOU ZETOR Brno 1978, 29 let praxe, odborně kvalifikován

19 Správci školní počítačové sítě: Mgr. Libuše Hajčiarová, PřF UK Praha, odborně kvalifikovaná Mgr. Martin Hajčiar Vzdělání - viz výše RNDr. Ing. Václav Pasáček Vzdělání - viz výše Uklízečky Marie Kopicová, Marie Kudrnová, Drahoslava Kvasničková, Lenka Krbcová

20 D/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Obory: Kód oboru - KKOV: K/41 Gymnázium (všeobecné) - 4leté Do 1. ročníku Kód oboru - KKOV: K/81 Gymnázium (všeobecné) - 8leté Do 1. ročníku Kód oboru - KKOV: K/801 Gymnázium (všeobecné) - 8leté Do 5. ročníku 1. Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia Datum konání: Celkem uchazečů 50 Přijato na základě přijímacího řízení 30 Z toho na odvolání 3 Kriteria přijímacího řízení prospěch dosažený v 8. a 9. ročníku základní školy, výsledky v soutěžích a olympiádách. Na základě údajů zaslaných uchazeči bylo přijato 30 ţáků. Z nich odevzdalo zápisové lístky 27 uchazečů. 3 bylo přijato na základě podaných odvolání v rámci autoremedury. 2. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia Datum konání: I. kolo: Počet uchazečů 22 Přijato na základě přijímacího řízení 22 Přijato na základě odvolání 0

21 Nastoupilo podalo zápisový lístek 20 Datum konání: II. kolo: Počet uchazečů 8 Přijato na základě přijímacího řízení 7 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 5 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Test obecných studijních předpokladů 40 Český jazyk (diktát, větný rozbor) 40 Matematika 40 Prospěch ve 4. a 5. ročníku ZŠ 24 Pro úspěšné splnění přijímací zkoušky bylo nutné získat minimálně 15 bodů z českého jazyka a 15 bodů z matematiky. Na základě přijímacích zkoušek bylo přijato 25 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. Celkem přijato: 55

22 E/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2009/10 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.O 2.A 2.O 3.A 3.O 4.A 4.O 5.O 6.O 7.O 8.O Předmět Počet Průměr Ch Chování klasif. žáků C Český jazyk Ag Anglický jazyk Ne Německý jazyk Fr Francouzský jazyk Ov Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika Fy Fyzika Che Chemie Bi Biologie Inf Informatika a výp. technika Tv Tělesná výchova ZSV Základy společenských věd Evh Estetická výchova - hudební Evv Estetická výchova - výtvarná Mdv Mediální a dramatická výchova Log Logika SvS Společenskovědní seminář BiS Seminář a cvičení z biologie Ak Konverzace v anglickém jazyce Nk Konverzace v německém jazyce Frk Konverzace ve franc. jazyce MS Seminář a cvičení z matematiky DS Seminář z dějepisu Ek Seminář z ekonomiky ZS Seminář ze zeměpisu ChS Seminář a cvičení z chemie ITZ Informačně technologický základ Env Enviromentální výchova FyP Fyzikální praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 82 celkem hodnocení prospěl 274 z toho neomluvených 0 0 prospěchu neprospěl 3

23 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.O 2.A 2.O 3.A 3.O 4.A 4.O 5.O 6.O 7.O 8.O Předmět Počet klasif. žáků Průměr Ch Chování C Český jazyk Ag Anglický jazyk Ne Německý jazyk Fr Francouzský jazyk Ov Občanská výchova ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Fy Matematika Fyzika Che Chemie Bi Biologie Inf Informatika a výp. technika Evh Estetická výchova - hudební Evv Estetická výchova - výtvarná Tv Tělesná výchova Mdv Mediální a dramatická výchova Log Logika Ak Konverzace v anglickém jazyce Nk Konverzace v německém jazyce Frk Konverzace ve franc. jazyce DS Seminář z dějepisu ZS Seminář ze zeměpisu MS Seminář a cvičení z matematiky ChS Seminář a cvičení z chemie BiS Seminář a cvičení z biologie ITZ Informačně technologický základ SvS Společenskovědní seminář Ek Seminář z ekonomiky Env Enviromentální výchova FyP Fyzikální praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl i celkem z toho neomluvených

24 Přehled prospěchu školy maturitní zkouška 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 4.A 8.O Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr Český jazyk písemná zkouška Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 20 hodnocení prospěl 40 prospěchu neprospěl 0 i 0 Úspěšnost absolventů školy při přijímání do dalšího vzdělávání Třída VŠ VOŠ jiné druhy vzdělávání nenastoupili do dalšího vzdělávání 8.O A Škola

25 F/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ HZS kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov o výsledky kontroly viz Protokol o kontrolním zjištění čj. HZSJI-37/4- KHP VZP ČR o výsledky kontroly viz Zpráva čj. Ko/758/09/Bi OSSZ o výsledky kontroly viz protokol č. 360/ ČŠI o ŠVP K/81 je v souladu s odpovídajícími rámcovými vzdělávacími programy pro základní a gymnaziální vzdělávání ČŠI o ŠVP K/41 je v souladu s odpovídajícími rámcovými vzdělávacími programy pro základní a gymnaziální vzdělávání ČŠI o výsledky kontroly viz inspekční zpráva čj. ČŠIJ-215/10-J Město Humpolec o výsledky kontroly viz protokol č. 10/2009/Va/dotace G. ÚDAJE O ROZŠIŘUJÍCÍCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍ CH AKTIVITÁCH a) Kulturně poznávací zájezdy do zahraničí a vzájemné návštěvy V rámci studia cizích jazyků organizujeme kaţdým rokem výjezdy našich ţáků do zemí, jejichţ jazyk studují nebo do zemí se kterými spolupracujeme na společných projektech. V průběhu školního roku jsme uskutečnili poznávací zájezdy do Rakouska a SRN. Náplní aktivity bylo poznání prostředí, orientace v základních reáliích, procvičení a upevnění dosaţených jazykových znalostí. Uskutečnila se reciproční vícedenní návštěva studentů z partnerské školy z Bouxvilleru,a návštěva naších studentů ve Francii.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2012/2013 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více