Zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

2 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: Ulice, číslo: Komenského 147 PSČ: Obec, město: Kraj: Humpolec Vysočina ÚDAJE O ŘEDITELI Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Vlastimil Fiala Datum narození: Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Hana Havelková Datum narození:

3 Obsah zprávy : A/ Charakteristika školy B/ Přehled učebních plánů C/ Údaje o pracovnících D/ Údaje o přijímacím řízení E/ Výsledky vzdělávání žáků F/ Údaje o výsledcích inspekce a kontrolách hospodaření G/ Údaje o mimoškolních aktivitách H/ DVPP Ch/ Výsledky soutěží I/ Závěr

4 A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Školní rok 2009/2010 Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Ve školním roce 2009/2010 studovalo ve 12 třídách 359 ţáků. Z celkového počtu tříd bylo 8 tříd osmiletého gymnázia, a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 38 pracovníků - 30 učitelů (z nich 5 na částečný pracovní úvazek) a 11 provozních pracovníků (z nich 5 na částečný pracovní úvazek). Škola se řídí Školním vzdělávacím programem Otevřená škola a platnými osnovami pro gymnázia, přičemţ vyuţívá moţnosti posílit týdenní hodinovou dotaci v oblasti cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky. Systém volitelných předmětů nabídl svou šíří všem ţákům moţnost vybrat si předměty na základě svých zájmů a orientovat se tak na budoucí obor, který chtějí studovat po maturitě. Škola se zapojuje do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny ţáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k souţití různých národů v budoucí spojené Evropě. Převáţná většina naších studentů pokračuje po maturitě v dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, někteří absolventi odchází do zahraničí, aby si vylepšili a upevnili jazykové znalosti, zbylá část se uplatňuje v praxi, kde jim bezproblémové zapojení umoţňuje všeobecné vzdělání s dostatečnou jazykovou průpravou a znalostí práce na počítači. Při vyučování cizím jazykům se třída vţdy dělí na skupiny. Ředitel střední školy při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělí třídy na

5 skupiny i v českém jazyce a literatuře, matematice, přírodovědných předmětech, tělesné výchově, estetické výchově a volitelných předmětech - seminářích. Počet skupin a počet ţáků ve skupině je určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s poţadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví ţáků. Gymnázium organizuje pro ţáky poznávací kurzy, zimní lyţařské výchovné výcvikové kurzy, kurz pobytu v přírodě a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Právo studovat na gymnáziu mají ţáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ke studiu na čtyřletém typu studia se přijímají ţáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu, do prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají ţáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy, do pátého ročníku osmiletého gymnázia se přijímají ţáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy. V rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol jsou ţáci nebo uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení. Studium na Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je organizováno jako denní studium, v rámci kterého je moţný přestup na jinou školu nebo opakování ročníku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíţ písemná část proběhla v měsíci dubnu, ústní část pak v květnu. V září sloţilo 5 studentů úspěšně opravnou maturitní zkoušku.

6 2. Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 2009/2010 Školní areál Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 se skládá ze staré "Evanjelické školy" postavené v roce 1888 a rekonstruované v roce 1988, dvou pavilonů s učebnami, které byly přistavěny v roce 1988, tělocvičny postavené v roce 1996 a školního hřiště s respiriem rekonstruovaným v roce Ţáci mají k dispozici 11 velkých učeben, kaţdá s kapacitou 34 míst, 2 učebny výpočetní techniky zapojené do sítě s připojením na internet, 4 jazykové posluchárny, 2 laboratoře (chemie a fyziky), ateliér výtvarné výchovy, studovnu, knihovnu, tělocvičnu spolu s gymnastickým sálem, místnost pro tvorbu projektů, video střiţnu, 2 prostory pro volný čas, šatnu s šatními skříňkami pro kaţdého studenta a malou studovnu v prostoru dřívějšího školního bufetu. V budově je dále umístěno 10 kabinetů s odbornými sbírkami a příručními knihovnami, 5 skladů se sbírkami, plynová kotelna a dílna, sborovna, archiv, kancelář a ředitelna. Součástí budovy je i byt určený pro ubytování zahraničních lektorů. Ve školní budově není školní jídelna. Ţáci však mohou docházet do soukromé školní jídelny v Husově ulici, která plně vyhovuje poţadavkům na školní stravování. Gymnázium zajišťuje i případné ubytování pro své studenty na internátě SZeŠ v Humpolci. V průběhu školního roku a o prázdninách se uskutečnily následující rekonstrukce, opravy a údrţba : montáţ obloţení v gymnastickém sále montáţ vzduchotechniky v učebně VT1 oprava nábytku a podlahy ve VT1 rekonstrukce sociálních zařízení na staré budově (z rozpočtu zřizovatele) opravy stropů a výmalby na staré budově (odstranění následků havárie na napouštěcím zařízení toalety ve 2. patře staré budovy) opravy radiátorů v nové budově

7 3. Průběh školního roku 2009/2010 organizace 1) Zahájení a ukončení pololetí Zahájení nového školního roku úterý 1. září 2009 Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28.ledna 2010 Ukončení školního roku středa 30. června ) Vedlejší prázdniny Podzimní prázdniny Čtvrtek 29. října 2010 a pátek 30. října 2010 Vánoční prázdniny Středa 23. prosince 2009 aţ pátek 1. ledna 2010 Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2010 Jarní prázdniny pondělí 8. února 2010 aţ neděle 14. února 2010 Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna ) Přijímací řízení do 1. ročníků 1. kolo - čt a pá (termín ) 2. kolo pá (do 1. ročníku 8letého typu studia) 4) Maturitní zkoušky a s nimi spojené aktivity - Písemná maturitní zkouška Ústní maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky 1. a ) Další organizační termíny školy a plánované akce KONFERENCE A SEMINÁŘE MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ o Úvodní schůzka projektu SAIL listopad 2009 o Učitelské mobility projektu IMST 2009/2010 o Mezinárodní konference projektu IMST jaro 2010 o Výměnný pobyt studentů spolupráce se školou v Bouxvilleru SEZNAMOVACÍ, INICIAČNÍ A SPORTOVNÍ KURZY, VÝLETY, EXKURZE o Seznamovací týden pro třídu 1.A spojený s pobytem v přírodě a programem primární protidrogové prevence a prevence proti sociálně patologickým jevům : září 2009 o Projektové vyučování o LVVZ : únor duben 2010 o Sportovní kurz: 7.O, 3.A : o Výlety tříd: , pro učitele na SK o Odborné exkurze ţáků jednotlivých tříd a seminářů - průběţně během škol. roku

8 Další organizační termíny a akce školy : termín akce podrobnosti Expedice Ukrajina Biologická expedice na Zakarpatskou Ukrajinu Seznamovací kurz Seznamovací kurz pro nové studenty 4letého studia Projektové vyučování Projektové vyučování po jednotlivých předmětech Projekty - ŠVP Projekty - ŠVP pro NG Maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky Antropologický kongres Zapojení školy do světového antropologického kongresu Maturitní zkoušky Opravné maturitní zkoušky Příběhy ţelezné opony Projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem Prověrka BOZP Odborná prohlídka školní budovy SŠ pohár SŠ pohár v atletice druţstev - okresní kolo Mládí Organizační schůzka studentské městské soutěţe Archiv Návštěva okresního archívu v Pelhřimově IMST Koordinační schůzka projektu EU v Polsku Literární beseda Beseda v literárním klubu MěKIS - pan Vašíček Exkurze do Salcburku Exkurze do Rakouska - studenti Nj Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - Pelhřimov - ml Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - Pelhřimov- st Výměnný pobyt ve Francii Tradiční výměnný pobyt na škole v Bouxvilleru Ekologický olympiáda Krajská soutěţ v Bystřici nad Pernštejnem Stolní tenis Okresní kolo ve stolním tenise - SŠ v Humpolci Odbíjená Okresní kolo v odbíjené - Pelhřimov Studentský parlament Schůzka studentského parlamentu Energetika Přednáška o energetice Finanční gramotnost Přednáška z oblasti finanční gramotnosti USA - historie a součanost Seminář s rodilými mluvčími na téma USA Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Toskánsko Rodilý mluvčí z Francie Zapojení rodilé mluvčí do hodin Frj Přehlídka SŠ Mozaika SŠ v Havlíčkově Brodě Divadelní představení Návštěva divadla v Jihlavě Mládí Vyhodnocení studentské soutěţe Exkurze + taneční soutěţ Exkurze do Brna + účast na taneční soutěţi Expedice Ukrajina Seminář k výsledkům expedice na Ukrajině Přehlídka SŠ Mozaika SŠ v Pelhřimově Prezentace školy na ZŠ Hálkova Prezentace školy v rámci rodičovského sdruţení ZŠ Hálkova Hu OPVK - výběrové řízení První kolo výběrového řízení na dodávku techniky a sluţeb Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Rudolfův majestát Den otevřených dveří Den otevřených dveří pro veřejnost Stolní tenis Krajské kolo ve stolním tenise - Hrotovice OPVK - výběrové řízení Dokončení výběrového řízení na dodávku techniky a sluţeb Divadelní představení Divadelní představení v Horáckém divadle Klíněnka Úklid listí napadeného klíněnkou u Ţidovského hřbitova - EVVO

9 Florbal Okresní kolo ve florbale Čerti Tradiční akce studentů k Mikuláši S tebou o tobě Osvětová akce pro studenty - dospívání a jeho problémy Zdobení vánočního stromku Tradiční zdobení vánočního stromku na Horním náměstí Muzeum člověka Návštěva Muzea člověka Šachy Okresní kolo v šachu OČJ Školní kolo Olympiády z českého jazyka IIST Fyzikální část projektu EU Zpívání v kině Soutěţ ve zpěvu - společné setkání tříd v kině Exkurze Exkurze skupiny EnV do Jihlavy Maturitní ples Maturitní ples 4.A Pokr není hazard Seminář pro studenty školy ve studovně Maturitní ples Maturitní ples Interaktivní výuka Instalace interaktivních tabulí DO Okresní kolo DO v Pelhřimově Blokové vyučování Projektové vyučování v I. - doba kamenná Seminář GLOBE Seminář pořádaný sdruţením ekologické výchovy TEREZA Divadelní představení Divadelní představení pro studenty školy - vystupuje VI NK Okresní kolo soutěţe v NK AK Okresní kolo soutěţe v AK Škola pro kaţdý věk Přednášky pro seniory na téma Ornitologie Mládí Organizační schůzka studentské městské soutěţe Divadelní představení Divadelní představení My Fair Lady v Horáckém divadle v Jihlavě Mladý Demosthenes Krajské kolo řečnické soutěţe NK Krajské kolo NK Mt. Everest Sportovní soutěţ pro studenty pořádaná v budově školy LVVZ Lyţařský pobyt na Tetřevích boudách Za školu Studentská soutěţ v Humpolci a Třeboni OČJ OK Ocj v Pelhřimově OČJ OK Ocj v Pelhřimově ZO OK ZO v Pelhřimově BiO KK BiO v Havlíčkově Brodě LVVZ Lyţařský pobyt na Horních Mísečkách Nadační fond Schůzka vedení nadačního fondu gymnázia Návštěva Návštěva studentů a učitelů z partnerské školy v Bouxvilleru Kryl Vzpomínkový koncert bratra písničkáře Karla Kryla Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Výtvarné umění Maturitní zkoušky Písemná část maturitní zkoušky z čj Mini Globe Games Biologická soutěţ v parku pod Orlíkem pro I. - V MO Okresní kolo MO v Pelhřimově Beseda s novinářem Beseda s novinářem k projektu Studenti píší noviny BiO Krajské kolo BiO v Havlíčkově Brodě Divadelní představení Návštěva divadla v Jihlavě - Balada pro banditu Přijímací zkoušky I. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků Čistá Vysočina Úklidová akce pořádaná v rámci ekologických aktivit na Vysočině IIST Závěrečná schůzka projektu IIST v Humpolci - Rak, Pol, CZ Škola pro kaţdý věk Přednáška pro seniory na téma Mediální výchova Rodičovské schůzky Informace o prospěchu a chování ţáků Nadační fond Setkání vedení školy se členy poradního sboru nadačního fondu

10 Exkurze Exkurze do Národního muzea v Praze Eurorebus Krajské kolo Eurorebu v Jihlavě IIST Závěrečná schůzka projektu IIST v Humpolci - Fin, CZ Exkurze Exkurze do Hostětína - alternativní zdroje energie Poslední zvonění Tradiční studentská akce před odchodem na svatý týden Exkurze Exkurze na Chaloupky - alternativní zdroje energie Exkurze Exkurze do Míšně Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky VIII. a 4.A Pohár rozhlasu Atletické závody - Pelhřimov Exkurze Exkurze do Botanické zahrady a ZOO Praha Prezentace HZS Prezentace činností HZS pro studenty školy - závodiště Exkurze Exkurze do Brna Maturitní zkoušky Slavnostní předání maturitních vysvědčení na MěÚ Humpolec Exkurze Exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou Eurorebus Národní kolo soutěţe Eurorebus Zeyferus Ukázky dravých ptáků v parku pod Orlíkem Exkurze Exkurze - Techmánie Liberec Exkurze Exkurze do nemocnice v Pelhřimově Den dětí Akce studentů VI. a 2.A pro spoluţáky a vyučující Exkurze Exkurze ţáků do Ţirovnice a Kamenice n.l Eurorebus Národní kolo soutěţe Eurorebus Exkurze Exkurze do IQ parku v Liberci 17., Exkurze Exkurze do ZOO v Jihlavě Divadelní představení Divadelní představení pro studenty školy - vystupuje 2.A SK SK - Vltava SK SK - Trnávka Výlety Výlety tříd Výlety Výlety tříd Setkání s rodiči Setkání vedení školy s rodiči budoucích studentů Ukončení školního roku Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení

11 B/ PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Učební plán: 1. Schválená vzdělávací koncepce Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Pro 4letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/401 Gymnázium - všeobecné K/41 Gymnázium Pro 8letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/801 Gymnázium - všeobecné K/81 Gymnázium Realizované studijní cykly ve školním roce 2009/2010: A. Ve třídách 1.O, 2.O, 3.O byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola ZV09 B. Ve třídách 5.O a 1.A byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola GV09 C. Ve třídách 4.O, 6.O, 7.O 8.O se vyučovalo podle plánu pro osmileté všeobecné studium D. Ve třídách 2.A 4.A 4letého typu studia platil plán pro čtyřleté všeobecné studium V 1.O, 2.O, 3.O, 5.O a 1.A byl uplatňován učební plán odpovídající školnímu vzdělávacímu programu. Ve všech ostatních ročnících byl uplatňován a všech studijních cyklech byl uplatňován tzv. generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /99-22 dne s platností od a stejné učební osnovy, vydané pod č.j /99-22 dne , které souvisí s novým učebním plánem s platností od V jednotlivých předmětových komisích vyučující vypracovali individuální učební plány pro kaţdou třídu a skupinu pro školní rok 2009/2010.

12 2. vyučovací předměty na gymnáziu ve školním roce 2009/2010 Třídy, které se nevyučují podle ŠVP předmět / třída 4.O 6.O 2.A 7.O 3.A 4.A VIII. český jazyk a literatura 3(1) anglický jazyk 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 2. cizí jazyk (Nj, Fr) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) občanská výchova / základy společenských věd dějepis zeměpis matematika 4(1) 4(1) 3(1) 3 fyzika 2(1) chemie 2(1) 2 2 biologie 2(1) informatika a výpočetní 2(2) technika estetická výchova hudební 2(2) estetická výchova výtvarná 2(2) tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) mediální výchova 2 volitelné předměty 2(2) 6(6) 8(8) Poznámka: 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se ţáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 1.O 8.O Osmileté studium 1.A 4.A Čtyřleté studium

13 1.O, 2.O, 3.O Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace anglický jazyk německý / francouzský jazyk Matematika a její aplikace matematika Informatika a komunikační 2 Informatika 1 0 technologie Člověk a společnost dějepis výchova k občanství fyzika chemie 2 2 Člověk a příroda přírodopis zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Člověk a svět zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce Poznámka: 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se ţáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 1.O 8.O Osmileté studium 1.A 4.A Čtyřleté studium

14 1.A a 5.O Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 5.O/1.A český jazyk a literatura 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk (Aj) 3 Další cizí jazyk (Nj/Fr) 3 Matematika a její aplikace matematika 4 logika 0 fyzika 2 Člověk a příroda chemie 2 přírodopis 2 zeměpis 2 Občanský a společenskovědní Člověk a společnost základ 1 dějepis 3 Člověk a svět práce 0 Umění a kultura Hudební obor 1 Výtvarný obor 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 Výchova ke zdraví 0 Informatika a informační a komunikační technologie 3 Volitelné vzdělávací aktivity 0 3. Volitelné předměty ve školním roce 2009/ Konverzace v anglickém jazyce 2. Konverzace v německém jazyce 3. Konverzace ve francouzském jazyce 4. Společenskovědní seminář 5. Dějepisný seminář 6. Zeměpisný seminář 7. Seminář a cvičení z matematiky 8. Seminář a cvičení z chemie 9. Seminář a cvičení z biologie 10. Ekonomika 11. Informačně technologický základ 12. Přírodovědně technický základ

15 4. Nepovinné předměty Enviromentální výchova: výuky se zúčastnili převáţně studenti IV. 5. Kroužky Škola nabízela krouţky ve spolupráci se Střediskem volného času při ZŠ Hradská Humpolec C/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2009/2010 Na Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 bylo zaměstnáno 38 zaměstnanců. Z celkového počtu 30 učitelů bylo 26 interních a 4 externí. Dále zde pracují dvě administrativní pracovnice, čtyři uklízečky a jeden školník. Jsou také uzavřeny smlouvy na správu počítačové sítě (externí pracovník i interní pracovníci) a smlouva s topičem (školník). Vedení školy Ředitel školy : Mgr. Vlastimil Fiala, od Mgr. Hana Havelková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Havelková, od Mgr. Antonín Pustina Výchovný poradce: Mgr. Antonín Pustina, od Mgr. Ivana Taičmanová Pracovníků celkem 38 V produktivním věku 37 Z toho muţů 11 Z toho ţen 27 Na MD 1 Na další MD 0 Pedagogičtí pracovníci celkem 30 Učitelé 30 Dělnická povolání 5 THP pracovníci 3

16 Složení pedagogického sboru ve školním roce 2009/2010 (jméno, vyučovací předměty, kvalifikace, praxe, způsobilost) 1.Mgr. Jana Blehová matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UP Olomouc 2003, učitelství M a Z pro SŠ, 7 let praxe, odborně způsobilá 2.Mgr. Jana Borková - hudební výchova PF JU České Budějovice 1984, učitelství ZUŠ, 27 let praxe, odborně způsobilá 3. Mgr. Jan Čech chemie, biologie PřF UK Praha 1973 Bi-Ch, 37 let praxe, odborně způsobilý 4. Mgr. Jiří Dalík dějepis, anglický jazyk PF JU České Budějovice D-Rj, Aj, 18 let praxe, odborně způsobilý 5. Mgr. Vlastimil Fiala- informatika a výpočetní technika PF UJEP Brno M - ZT, 25 let praxe, odborně způsobilý 6. Mgr. Petr Filip - biologie, tělesná výchova Př.F UP Olomouc Bi-Tv, 36 let praxe, odborně způsobilý 7. Mgr. Michaela Frantálová český jazyk, dějepis PF JU České Budějovice 2006, 4 roky praxe, odborně způsobilá 8. Mgr. Martin Hajčiar - matematika, informatika a výpočetní technika, programování MFF UK Praha meteorologie - fyzika, matematika, 17 let praxe, odborně způsobilý 9. Mgr. Hana Havelková - český jazyk PF JU České Budějovice Čj - Ov, 25 let praxe, odborně způsobilá 10. Mgr. Nataša Jandová - matematika, fyzika MFF UK Praha M-Fy, 32 let praxe, odborně způsobilá 11. PaedDr. Petr Janoušek - tělesná výchova

17 FTVS Praha TV- Ov, 27 let praxe, odborně způsobilý 12. Mgr. Eva Karafiátová - matematika, zeměpis PřF UK Praha M-Z, 26 let praxe, odborně způsobilá 13. Mgr. Radka Křištová - anglický jazyk, společenskovědní seminář PedF UJEP Ústí nad Labem 2010 Aj-On, 2 roky praxe, odborně způsobilá 14. Mgr. Jitka Martinů český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk FF UK Praha čj-nj, 18 let praxe, odborně způsobilá 15. Mgr. Eva Moravcová - výtvarná výchova PF JU České Budějovice - M-Vv, 36 let praxe, odborně způsobilá pro NG 16. RNDr. Ing. Václav Pasáček - fyzika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha M-Fy, 30 let praxe, odborně způsobilý 17. Mgr. Věra Petrušková - matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UK Praha M-Bi, 11 let praxe, odborně způsobilá 18. Mgr. Jaromíra Příhodová - český jazyk, německý jazyk PF Plzeň - Čj-Nj, 13 let praxe, odborně způsobilá 19. Mgr. Antonín Pustina - biologie, matematika PřF UK Praha M-Bi, 29 let praxe, odborně způsobilý 20. Mgr. Dana Rázková biologie, základy společenských věd FF UJEP Brno Filosofie - biologie, 25 let praxe, odborně způsobilá 21. Bc. Vendula Rodová anglický jazyk FF UJEP Brno Čj - Aj, 2 roky praxe, odborně způsobilá 22. Mgr. Jitka Rýznerová - francouzský jazyk PF JU České Budějovice Rj-Ov, 19 let praxe odborně způsobilá 23. Mgr. Alena Semrádová - francouzský jazyk, dějepis PF JU České Budějovice Dj-Fr pro 2. stupeň ZŠ FF MUNI Brno 2007 pro střední školy, 7 let praxe, odborně způsobilá

18 24. Mgr. Petr Studenovský - tělesná výchova, biologie PF JU České Budějovice 1995 Tv- bi,, 15 let praxe, odborně způsobilý 25. Mgr. Iva Taičmanová anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce PF JU České Budějovice Rj-On, Základní jazyková zkouška z jazyka anglického 1993, 22 let praxe, odborně způsobilá 26. PaedDr. Marie Váňová český jazyk, německý jazyk, dějepis PF JU České Budějovice čj-d, nj, 26 let praxe, odborně způsobilá 27. Mgr. Jitka Vítková - německý jazyk, ruský jazyk PF JU České Budějovice nj-rj, 30 let praxe, odborně způsobilá 28. RNDr. Zita Vodová - matematika, biologie PřF UK Praha m-bi, 20 let praxe, odborně způsobilá 29. Ing. Jarmila Kasalová - ekonomika VŠE Praha 1994 ekonomika, odborně způsobilá 30. William Gathings anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce Spanish and Political Science, Augustana College 1996, TESOL Oxford Seminars, Washington 2007 Provozní zaměstnanci školním roce 2009/2010 (jméno,prac. zařazení, kvalifikace, praxe, způsobilost) Ing. Ludmila Fikarová - účetní, ekonomka, mzdová účetní ČVUT Fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenství 1984, 24 let praxe, odborně kvalifikována Ludmila Janálová - hospodářka, sekretářka SEŠ Humpolec hospodářská administrativa, 28 let praxe, odborně kvalifikována Milan Kopic - domovník, topič SOU ZETOR Brno 1978, 29 let praxe, odborně kvalifikován

19 Správci školní počítačové sítě: Mgr. Libuše Hajčiarová, PřF UK Praha, odborně kvalifikovaná Mgr. Martin Hajčiar Vzdělání - viz výše RNDr. Ing. Václav Pasáček Vzdělání - viz výše Uklízečky Marie Kopicová, Marie Kudrnová, Drahoslava Kvasničková, Lenka Krbcová

20 D/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Obory: Kód oboru - KKOV: K/41 Gymnázium (všeobecné) - 4leté Do 1. ročníku Kód oboru - KKOV: K/81 Gymnázium (všeobecné) - 8leté Do 1. ročníku Kód oboru - KKOV: K/801 Gymnázium (všeobecné) - 8leté Do 5. ročníku 1. Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia Datum konání: Celkem uchazečů 50 Přijato na základě přijímacího řízení 30 Z toho na odvolání 3 Kriteria přijímacího řízení prospěch dosažený v 8. a 9. ročníku základní školy, výsledky v soutěžích a olympiádách. Na základě údajů zaslaných uchazeči bylo přijato 30 ţáků. Z nich odevzdalo zápisové lístky 27 uchazečů. 3 bylo přijato na základě podaných odvolání v rámci autoremedury. 2. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia Datum konání: I. kolo: Počet uchazečů 22 Přijato na základě přijímacího řízení 22 Přijato na základě odvolání 0

21 Nastoupilo podalo zápisový lístek 20 Datum konání: II. kolo: Počet uchazečů 8 Přijato na základě přijímacího řízení 7 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 5 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Test obecných studijních předpokladů 40 Český jazyk (diktát, větný rozbor) 40 Matematika 40 Prospěch ve 4. a 5. ročníku ZŠ 24 Pro úspěšné splnění přijímací zkoušky bylo nutné získat minimálně 15 bodů z českého jazyka a 15 bodů z matematiky. Na základě přijímacích zkoušek bylo přijato 25 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. Celkem přijato: 55

22 E/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2009/10 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.O 2.A 2.O 3.A 3.O 4.A 4.O 5.O 6.O 7.O 8.O Předmět Počet Průměr Ch Chování klasif. žáků C Český jazyk Ag Anglický jazyk Ne Německý jazyk Fr Francouzský jazyk Ov Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika Fy Fyzika Che Chemie Bi Biologie Inf Informatika a výp. technika Tv Tělesná výchova ZSV Základy společenských věd Evh Estetická výchova - hudební Evv Estetická výchova - výtvarná Mdv Mediální a dramatická výchova Log Logika SvS Společenskovědní seminář BiS Seminář a cvičení z biologie Ak Konverzace v anglickém jazyce Nk Konverzace v německém jazyce Frk Konverzace ve franc. jazyce MS Seminář a cvičení z matematiky DS Seminář z dějepisu Ek Seminář z ekonomiky ZS Seminář ze zeměpisu ChS Seminář a cvičení z chemie ITZ Informačně technologický základ Env Enviromentální výchova FyP Fyzikální praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 82 celkem hodnocení prospěl 274 z toho neomluvených 0 0 prospěchu neprospěl 3

23 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.O 2.A 2.O 3.A 3.O 4.A 4.O 5.O 6.O 7.O 8.O Předmět Počet klasif. žáků Průměr Ch Chování C Český jazyk Ag Anglický jazyk Ne Německý jazyk Fr Francouzský jazyk Ov Občanská výchova ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Fy Matematika Fyzika Che Chemie Bi Biologie Inf Informatika a výp. technika Evh Estetická výchova - hudební Evv Estetická výchova - výtvarná Tv Tělesná výchova Mdv Mediální a dramatická výchova Log Logika Ak Konverzace v anglickém jazyce Nk Konverzace v německém jazyce Frk Konverzace ve franc. jazyce DS Seminář z dějepisu ZS Seminář ze zeměpisu MS Seminář a cvičení z matematiky ChS Seminář a cvičení z chemie BiS Seminář a cvičení z biologie ITZ Informačně technologický základ SvS Společenskovědní seminář Ek Seminář z ekonomiky Env Enviromentální výchova FyP Fyzikální praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl i celkem z toho neomluvených

24 Přehled prospěchu školy maturitní zkouška 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 4.A 8.O Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr Český jazyk písemná zkouška Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Informatika a výp. technika Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 20 hodnocení prospěl 40 prospěchu neprospěl 0 i 0 Úspěšnost absolventů školy při přijímání do dalšího vzdělávání Třída VŠ VOŠ jiné druhy vzdělávání nenastoupili do dalšího vzdělávání 8.O A Škola

25 F/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ HZS kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov o výsledky kontroly viz Protokol o kontrolním zjištění čj. HZSJI-37/4- KHP VZP ČR o výsledky kontroly viz Zpráva čj. Ko/758/09/Bi OSSZ o výsledky kontroly viz protokol č. 360/ ČŠI o ŠVP K/81 je v souladu s odpovídajícími rámcovými vzdělávacími programy pro základní a gymnaziální vzdělávání ČŠI o ŠVP K/41 je v souladu s odpovídajícími rámcovými vzdělávacími programy pro základní a gymnaziální vzdělávání ČŠI o výsledky kontroly viz inspekční zpráva čj. ČŠIJ-215/10-J Město Humpolec o výsledky kontroly viz protokol č. 10/2009/Va/dotace G. ÚDAJE O ROZŠIŘUJÍCÍCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍ CH AKTIVITÁCH a) Kulturně poznávací zájezdy do zahraničí a vzájemné návštěvy V rámci studia cizích jazyků organizujeme kaţdým rokem výjezdy našich ţáků do zemí, jejichţ jazyk studují nebo do zemí se kterými spolupracujeme na společných projektech. V průběhu školního roku jsme uskutečnili poznávací zájezdy do Rakouska a SRN. Náplní aktivity bylo poznání prostředí, orientace v základních reáliích, procvičení a upevnění dosaţených jazykových znalostí. Uskutečnila se reciproční vícedenní návštěva studentů z partnerské školy z Bouxvilleru,a návštěva naších studentů ve Francii.

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více