VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO"

Transkript

1 VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4 Chodovec, e mail: Někteří členové piaristického řádu, pokud dosáhli rektorských funkcí v různých řádových kolejích ve městech nebo větších lokalitách či dalších čelných řádových postů, se snažili přispět všemi svými silami, aby pia ristický řád usiloval co nejvíce podle svých možností i podmínek v místě svého působení o povznesení kulturní úrovně nejen žáků a studentů příslušných řádových škol, ale všech obyvatel města (nebo větší obce) vůbec. K takovým piaristům patřili např. P. Innocentius Braunhoffer S. Clemente (* Hustopeče, Mikulov, provin ciálem byl ) v Mikulově, P. Theophilus Cimmer mann a S. Amando (* Kladno, Slaný) ve Slaném, P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando (* Lipník nad Bečvou, Kroměříž) a P. Eugenius Sebastiani z Častolovic (* Chrudim, Benešov) v Benešově nebo P. Jeremiáš Soudný a Matre Dolorosa (* Benešov, Kroměříž, provinciálem provincie Bohemia byl v l ) v Kroměříži apod. Mezi nejvýznamnější piaristy, kteří se narodili v oblasti východních Čech a svou činností tomuto regionu se snažili značně prospět a sku tečně dosáhli v tomto směru pozoruhodných výsledků, náležel také P. František Xaver Friese (psaný též Frieze, Frise nebo Frise) a S. Gerardo, který před vstupem do piaristického řádu používal křestní jméno Jan. Jeho působení v pozdějším dospělém věku mělo především klíčový význam pro Rychnov nad Kněžnou, který byl v této době vlastně poddanským městem a střediskem stejnojmenného kolo vratského panství. Proto se nyní můžeme snažit dát si alespoň v názna cích odpověď na otázky, co pro toto město a piaristickou kolej vyko nal a jaký význam mělo jeho působení a dílo pro dějiny piaristického řádu i kulturní vývoj východních Čech vůbec i na prostou avšak jistě nejzajímavější otázku, jaký jeho život vlastně byl. Dětství Jana Frieseho ani jeho studijní léta zatím nebyla zcela prozkou mána. Narodil se v Litomyšli 10. prosince Nejspíše po návštěvě piaristických základních škol (zejména 1. třídy legendy a 2. třídy skribendy, 3. třídu aritmetiku asi vyšší absolvoval při gymnáziu nebo po něm) přešel na nižší a později i na vyšší gymnázium v rodné Litomyšli, kde asi po celou 51

2 dobu studií nejspíše výborně prospíval a poměrně hladce zvládal stu dium a možná mohl předčasně absolvovat i některé ročníky a celé studium projít rychleji než jeho spolužáci. Dokazovaly by to i záznamy v knize kalkulů (sc. klasifikačních seznamech) zdejšího gymnázia z let 1754 a V syn taxi (4. třídě gymnázia) měl Jan Friese ve své kolonce poznamenáno, že se jedná o mladíka neporušených mravů, který osvědčuje pilnost a vyhovuje všem studijním požadavkům. Záznamy uzavíral kalkul A, což znamená, že prospíval výborně. V následujícím ročníku poetice se o něm dočteme, že měl bezúhonné mravy, studijně předešel své spolužáky a osvědčoval úsudek dospělého člověka. Měl zde pochopitelně jako znamení výborného pros pěchu zapsán i kalkul A. 1/ Proto se vlastně již kolem svých čtrnácti let, tedy v mladším věku, než tomu tehdy obvykle bývalo, rozhodl asi stát se členem řádu svých oblíbených učitelů piaristů. 2/ Na toto jeho rozhodnutí měli jistě vliv i někteří vynikající učitelé, s nimiž se v Litomyšli mohl tento vnímavý studentík setkat. Jednalo se asi zejména o třídního učitele gramatiky (3. tř.) syntaxe školním roce 1753/4 P. Ottu Zvěřinu ab Omnibus Sanctis (* Vysoké Mýto, Stará Voda) a o profesora poetiky a rétoriky (6. tř.) ve školním roce 1754/5 P. Huga Trutnovského a S. Victore (* Litomyšl, Litomyšl). Oba tito učitelé jistě věnovali svému nadanému krajanovi náležitou pozornost. 3/ Ve školním roce 1755/6 jsem se se zápisy o Janu Frisem či Frizem (tak zde byl uváděn) na gymnáziu v Litomyšli nesetkal. Asi odešel, pokud ovšem nestudoval ve vyšší aritmetické třídě, o níž z této doby nemáme přesné informace, na zkušenou na nějaké jiné vyšší gymnázium v Čechách nebo na Moravě. Zda např. k piaristům do Mikulova, Kroměříže nebo Kosmonos nebo k jezuitům do Hradce Králové, Prahy (zde byla 3 jezuitská gymnázia), nebo někam jinam, ale zatím nevíme. Rozhodnutí stát se novicem piaristického řádu realizoval 21. října 1756 obláčkou v piaristickém noviciátu v Lipníku nad Bečvou a své povolání dotvrdil zhruba o dva roky později 5. října 1758 složením řeholních slibů. Poslední (druhý) ročník noviciátu však nestrávil v piaristické koleji v Lip níku nad Bečvou, ale v pomocném noviciátu v piaristické koleji ve Staré Vodě u Libavé, kde novici druhého ročníku působili jako pomocníci učitele na elementární škole při zdejší koleji s nevelkou elementární školou a nižším gymnáziem, která byla též významným poutním místem severní Moravy. 4/ Jeho prvním působištěm se po absolvování noviciátu stala piaristická kolej v moravské Kroměříži, kde se nacházela po Mikulově druhá nejrozsáhlejší piaristická koleji školy na Moravě. Zde ve školním roce 1758/9 působil jako varhaník a studoval filozofii. 5/ Vzhledem k tomu, že toto studium bývalo dvouleté, zůstal tady ve stejných funkcích i v následujícím školním roce 1759/1760. Jeho profesorem tu tenkrát byl P. Beno Grünberger a S Cruce (* Struhařov, Benešov), který byl též biskupským knihovníkem a prefektem škol. 6/ 52

3 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... Mladý klerik F. František Xaverský a S. Gerardo, tak znělo od obláčky Frieseho řádové jméno, měl navázat na studium filozofie ihned i účastí v teologickém kursu. Proto byl na následující školní rok 1760/61 poslán do piaristické koleje v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Zde poměrně dosti pravidelně otevíráno jedno ze tří teologických řádových učilišť piaristické provincie Germánie. 7/ Jeho profesorem teologie se po oba roky stal P. Quirinus Kraloveský a S. Augusto (* Litomyšl, Kroměříž), který též zastával více funkcí, např. prefekta (ředitele) škol apod. Tomuto významnému řádovému filozofovi, filo logovi, spisovateli, knihovníkovi a pedagogovi, který propagoval v našich zemích progresivní pedagogické myšlenky piaristického řádového gene rála P. Paula Cheluciho a S. Josepho (* Lucca, Řím), jistě nebyl osud o dvacet let mladšího krajana lhostejný, takže se stal asi jedním z jeho nejvýznamnějších učitelů. 8/ V prvním roce svého poby tu v Kosmonosech byl F. František varhaníkem a studoval teologii. Více byl zaměstnán ve 2. roce studia teologie v Kosmonosech. Tehdy kromě teologického studia ještě vyučoval v prvních dvou gymnaziálních třídách v parvě a principii, což byla vžitá praxe, která překračovala řádové předpisy, podle nichž neměly studující klerikové zastávat navíc nějaké řádové funkce. Podobně tomu bylo i v následujících dvou letech 1762/ 3 a 1763/4 v Mikulově, kde byla nejstarší piaristická kolej (od roku 1631) s největšími řádovými školami v českých zemích a se sídlem provinciála Sem přišel Friese studovat kanonické právo. Také zde vyučoval v par vě a principii, což byla asi při velkém počtu zdejších žáků dosti veliká zátěž. 9/ Kromě toho zastával F. František ještě místo ředitele 3. oratoře, určené nejmladším mikulovským zpěváčkům a hudebníkům. Z dosavad ních výčtů funkcí klerika Františka Xaverského Frieseho, vidíme, že byl nejen vnímavým studentem, ale i velmi nadaným a šikovným hudebníkem. Jeho mikulovským profesory kanonického práva byli v roce 1762/3 P. Constantinus Todl a S. Fortunato (* Absdorf, Slaný) a ve školním roce 1763/4 P. Osvaldus Haubt a S. Brunone (* Rathmülle na Moravě, Kosmonosy). Z Mikulova se na školní rok 1764/5 vrátil již vystudovaný F. František znovu do Kroměříže, tentokrát jako učitel parvy a principie, kateche ta a zkoušející studentů. Zde působil i v následujícím školním roce 1765/6, který přinesl v jeho životě některé závažné změny. Došlo k nim asi hned ve 2. pololetí roku Především šlo o přijetí nižšího kněžského svěcení. P. František Xaverský Friese a S. Gerardo vyučoval ve 3. a 4. třídě gymnázia tedy v gramatice a v syntaxi. Byl též katechetou a zkoušejícím studentů. Na podzim roku 1766 odešel P. František do piaristické koleje v Mikulově, kde vyučoval v gramatice a v syntaxi, byl rovněž i katechetou, zkoušejícím studentů a ceremoniářem. V koleji v Mikulově zůstal ještě i další školní rok, 53

4 tedy do podzimu roku V posledním roce tohoto svého mikulovského působení postoupil znovu výše ve svých nejen učitelských funkcích. Stal se profesorem závěrečných tříd vyššího gymnázia poetiky (= 5. třída) a réto riky (= 6. třída). Vedl 1. oratoř (pro nejstarší žáky a studenty) a náboženské bratrstvo. 10/ Z Mikulova pak odešel na podzim 1768 znovu do Kroměříže. Zde byl zpočátku (ve školním roce 1768/69) též profesorem v rétori ce a poetice a revizorem účtů. Při své středoškolské pedagogické činnosti byl znám především jako autor několika úspěšných divadelních her slože ných pro nejvyšší třídy gymnázií, které se provozovaly většinou v době kanonických vizitací v létě ke konci školního roku. Periochy (programy) těchto divadelních her nebo jejich rukopisy však v současnosti známy nejsou. Ve školním roce 1769/1770 se stal P. František Xaverský v kroměřížské piaristické koleji profesorem zdejšího soukromého kursu filozofie, kde se podle nového názvu těchto studií, který se užíval pro všechny kursy tohoto druhu v celé provincii, kladl i větší důraz na matematiku a možná na exaktní a přírodní vědy vůbec. Zároveň byl ještě ředitelem kleriků a bis kupským knihovníkem, což byla zde tradiční a dosti zodpovědná práce, která vyžadovala poměrně rozsáhlé znalosti z literatury, historie nebo i nu mizmatiky při správě knihovny olomouckých biskupů na zdejším zámku. V těchto funkcích zde P. Friese působil ještě po další dva školní roky až do podzimu 1773, kdy znovu odešel do Mikulova. Tady se stal na čtyři školní roky profesorem teologie, zkoušejícím studentů a ředitelem kleriků. V těch to funkcích působil až do podzimu roku Ve funkci profesora teologie sepsal již v roce 1774 latinskou učebnici morální teologie, která zůstala v rukopise a dnes je uložena ve fondech Národního archivu v Praze. 11/ V Mikulově se ve školním roce 1778/9 P. Franciscus Xaverius Friese a S. Gerardo dostal poprvé již i k výkonu vyšších řádových funkcí. Stal se vicerektorem koleje. S tím byla spojena i celá řada dalších funkcí a po vinností a odpovědnost za chod této největší piaristické koleje a částeč ně i česko moravsko slezské piaristické provincie. Otec František Xaverský Friese stal se konzultantem provinciála a byl zároveň také profesorem církevního práva, ředitelem škol, i vedoucím studentů, kteří zde kanonické právo, které se v té době označovalo již spíš jako právo církevní, studo vali a zkoušel rovněž zdejší studenty teologie. V těchto funkcích zde setrval asi ještě i v příštím školním roce 1779/1780. Náplň jeho činnosti se možná mohla lišit při výkonu tzv. menších povinností, které přiděloval rektor koleje a byly zapisovány ve zvláštní knize, ale rektor a někdy i vicerektor je zpravidla nezastávali. Jako profesor církevního práva mohl být i literárně činný, avšak přesné informace nám v tomto směru chybí, ale některé jeho rukopisy mohou být možná uloženy i jako neidentifikované v Moravském zemském archivu v Brně, nejspíše ve fondu E 53 Piaristé Mikulov, nebo i v Národním archivu v Praze ve fondu Řád piaristů, případně by se ještě 54

5 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... mohli najít v jiných, dosud často nezpracovaných fondech zejména v mu zeích nebo knihovnách. Sledujeme li pedagogické působení P. Francisca Xaverského Frieseho na vyšších soukromých učilištích piaristického řádu v letech (celkem 11 školních roků), vidíme, že vlastně tvořila jakýsi kompaktní celek, v němž postupovali studenti za vyššími metami v oblasti svého filo sofického a teologického vzdělávání v rámci piaristického řádu a jejich učitel za novými poznatky ve způsobu využívání a uplatňování svých pedagogických schopností v rámci rozvoje osobnosti již zkušeného učitele filozofa, teologa a posléze i specialisty na církevní právo. Během svého působení ve funkci profesora filosofie vyškolil P. Franciscus Xaverius celkem 10 studentů. Jeho teologické přednášky v průběhu působení v Mikulově mohlo možná poslouchat celkem asi posluchačů. Jejich počet nelze stanovit zcela přesně, protože ve školních letech 1774/5 1777/78 s ním zde ještě vyučoval teologii jeho krajan a starší řádový kolega P. Modestus Bělina a S. Vito (* Litomyšl, Beroun). Měli zřejmě předepsáno, kdo které studenty učil, kdo jaké zkoušel, ale jak tento proces přesně probíhal, dnes již asi nezjistíme. Kanonické právo přednášel P. Franciscus Xaverius v závěrečných dvou letech své pedagogické dráhy ročně asi jen čtyřem studentům. V tomto pedagogickém působení projevil Friese mimořádně citlivý přístup k odbornému růstu svých svěřenců. To byl jistě i motiv pro sepsání rukopisu učebnice morální teologie v Mikulově, kde v jejím titulu rovněž uvádí jména a příjmení všech svých deseti studentů. Titulní list ještě uzavírá jedna malá poznámka, která zaujme i v současné badatele při listování 82 stranami knihy, popsanými velmi drobným písmem. Jde vlastně o jakousi dedikaci jednomu ze žáků P. Eustachovi Frubinovi a S Anna (* Janovice?, Rychnov nad Kněžnou). Mezi jeho studenty z uvedeného období můžeme najít i některé piaristy, kteří později zaujali významné místo v dalším historickém vývoji piaristického řádu v našich zemích. Jednalo se především např. o P. Placida Lehne rta a S. Wenceslao (* Hustopeče, Praha), kterého Friese vyučoval filosofii v Kroměříži ve školních letech 1771/72 a 1772/ Ten pořídil a v roce 1795 v Praze vydal u nakladatele Geržabka výtah z nejlepších děl tehdejší německé poezie. Literárně činný měl být i P. Alber tus Egelser a S. Theresia (* České Budějovice, České Budějovice). P. Friese ho vyučoval nebo zkoušel z teologie v Mikulově ve školním roce 1776/7 a 1777/8. V čem byl činný však nevíme. Jiní z těchto studentů se stali např. ještě do konce 18. století rektory některých pia ristických kolejí. Např. ve školním roce 1797/8 (tedy za provincialátu P. Frieseho) byl rektorem v piaristické koleji ve Slaném P. Agapius Svoboda a S. Benedicto (* Polička, Lipník n. Bečvou), který studoval u Frieseho filozofii v Kroměříži v letech 1769/1770 a 1770/71, 55

6 rektorem piaristické koleje v Ostrově u Karlových Varů P. Hermenegildus Grossmanna a S. Georgio (* Langenau, Ostrov u Karlových Varů), bývalý student filosofie v Kroměříži v letech 1771/ 2 a 1772/3 a teologie v Mikulově v letech 1773/4, 1774/5 a 1777/8, rekto rem koleje v Mostě P. Placidus Lehnert a S. Wenceslao, nám již známý svou literární činností, a rektorem piaristické koleje v Doupově P. Hieronymus Ultsch a S. Aemilio (* Holetice, Lipník nad. Bečvou), který poslouchal teologii v Mikulově ve školním roce 1773/4. Jak již bylo naznačeno výše náležel nejspíše mezi nejoblíbenější studenty P. Františka Xaveria Frieseho klerik a později P. Eustachius Fru bin a S. Anna, který byl potom rektorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou, o jejíž obnovení se velice zasloužil na přelomu 18. a 19. sto letí. Mladý Frubin, který byl původně studentem a absolventem vyššího piaristického gymnázia v Benešově (1764/5 1767/8), strávil studiem u Frieseho poměrně velmi dlouhou dobu (5 let). Ke svému profesoru P. Františku Xaverskému přišel klerik Eustachius Frubin do filosofického kursu v Kroměříži na podzim před začátkem školního roku (začínal zpravidla od 1. listopadu) 1771/2. Filozofii u Frieseho studoval pak ještě i v roce 1772/3. Tím kurs absolvoval a byl přeložen zároveň se svým učitelem P. Františkem Xaverským do Mikulova. Zde měl ve školních letech 1773/4 a 1774/5 studovat teologii. Ve školním roce 1773/4, kdy zde teologii vyučoval sám, studenty zkoušel většinou ještě jeden řádový profesor, nebo zkušený člen, sepsal Friese svoji učebnici. Nedošlo sice k jejímu vydání tiskem, avšak i tak byla využívána při výuce a nejspíše se i opisována, což pak možná přispělo k rozšíření zdejších teologických studií a povolání druhého profesora teologie, kde jinak ještě působil i pro fesor církevního (kanonického) práva. Teologii studoval P. Eustachius Frubin a S. Anna v Mikulově celkem tři roky ve školních letech 1773/4, 1774/5 a 1775/6. Vyhověl asi všem studijním požadavkům a jistě dobře prospíval. Můžeme o něm (možná spolu s P. Hermenegildem Gross mannem) říci, že patřil ke klerikům, kteří u Frieseho studovali nejdéle. V roce 1780 byl jmenován rektorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou. Jeho první rychnovský pobyt všeobecně byl přínosný také z hle diska tvůrčí aktivity nového rektora, při níž se snažil zviditelnit poměrně malou rychnovskou rezidenci a školy při ní alespoň v rámci východních Čech. Využil k tomu pohotově nástup šlechtice (rytíře) Jana Leopolda Haye ( ), švagra významného ekonoma Josefa Sonnenfelse, odchovance piaristů v Mikulově, do funkce biskupa v Hradci Králové, s nímž se asi rektor koleje znal ze svého působení v Kroměříži a v Mikulově, kde Hay byl v letech proboštem a projevoval své názory na podporu církevní reformy a jednal tak i při řešení sporů v tomto směru na Moravě. Jménem rychnovské koleje i zdejší hlavní školy mu blahopřál 56

7 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... k potvrzení v biskupské funkci papežem Piem IV., k němuž došlo Nelze ovšem vyloučit, že německy psaný spis věnovaný za školu mohl být napsán podle dřívější latinské předlohy až v roce 1781 k biskupovu vysvěcení ( ) nebo jeho nastolení ( ). 12/ Zda tady psal ještě některá svá jiná, např. odborní díla, ale nevíme. Odtud na podzim v roce 1781 odešel jako rektor do piaristické koleje ve své rodné Litomyšli, která byla vlastně největší kolejí řádu v Čechách mimo Prahu. 13/ V roce 1784 byl v červnu jmenován rektorem piaristické koleje v Praze, kde v této době vlastně pracovalo i pražské Novoměstské gymná zium. 14/ Při vedení obou kolejí zapisoval z rektorské povinnosti dějiny jednotlivých kolejí do jejich řádových análů. Jeho pražské zápisky však nejsou dlouhé a také jeho plány v této funkci se neuskutečnily, protože ji zastával jen krátkou dobu. Bylo to jen do jeho jmenování provinciálem piaristického řádu na provinciální kapitule v Litomyšli po bouřlivé diskusi.právě této kapitule F. X. Friese sám předsedal. 15/ Svých nových povinností se pak ujal v květnu s menším zpožděním, protože se ještě musil na několik dní zastavit v Praze. 16/ V Mikulově začal úřadovat až v červnu. Nejprve se v červenci zabýval zejména řešením sporů mezi piaristy koleje v Litomyšli. Pak jmenoval P. Gottharda Lihneho a S. Vito (* Ostrov u Karlových Varů, Praha), filozofa, teologa a spisovatele, profesorem v piaristické koleji Praze. Sešel se také ještě se zástupcem tehdy nezvoleného generála piaristického řádu ve Vídni. Byl to generální vikář P. Carlos Maria Voenna a S. Ildefonso (* Mondoví, Citta della Pieve), filozof a teolog z římské provin cie. 17/ Ten působil původně jako profesor na kolegiu Calasantianu v Římě. V následujícím roce byl vystřídán řádně zvoleným generálem řádu. Jednalo se zřejmě o jeden z mála kontaktů s nadřízenými piaristickými předsta venými, protože v této době byly již takové cesty vládou na popud císaře značně omezeny jen na záležitosti velmi urgentní. Tato situace ve vztahu k římskému generalátu trvala již od nástupu císaře Josefa II. na rakouský trůn v roce 1780 (29.11.). Po smrti piaris tického generála P. Stephana Quadriho a S. Carolo (* , Lucca, , Řím), 18/ kterého pak zastupoval řádový generální vikář P. Carolus Maria Voema a S. Ildefonso od roku 1792 až do roku 1796, kdy byl na generální kapitule zvolen představeným celého piaristického řádu P. Josephus Becaria a S. Ildephonso (* Modoví, , Řím), 19/ nebýval již ani volen v řádu ustanovován zástupce příslušné zaalpské provincie a od konce 18. století zastávali funkci asistenta pro zaalpská území většinou italští asistenti generála řádu, jimž se zpravidla vymezovalo, na jaké území se mají soustředit. Posledním zástupcem ze zaalpské oblasti byl tedy v letech P. Felicianus Piesko wski a S. Carolo. Od roku byla svěřena péče o zaalpskou oblast asistentovi 57

8 P. Damasovi Michetimu a S. Philipo Nerio, původem z římské piaristické provincie, který se měl především starat o prosperitu nejmladší rýnsko švábské piaristické provincie na území Německa ve Švábsku a poblíž hranic s Rakouskem. Problematikou české provincie se měl od roku 1808 zabývat asistent P. Paulinus Olivieri a S. Anna původem z římské provincie. 20/ Minimální styky s oblastí českých zemí dokládala i činnost generála P. Stephana Quadriho, který neobdržel neobdržel při výkonu svého úřadu z této oblasti vůbec žádné informace. 21/ Nový provinciál P. Franciscus Xaverius Friese a S. Gerardo tedy, podobně jako jeho předchůdce, byl nucen ve většině případů při řízení a dalšího vedení piaristického řádu v českých zemích respektovat zejména přá ní a pokyny vídeňského císařského dvora, samotného císaře nebo i jeho úředníků stejně jako představitelů i zástupců českého a moravského guber nia, jeho komisí, a krajských úřadů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Musil přihlížet k situaci a náladě uvnitř řádové provincie. O řešení problémů se mohl radit s poradci z řad svých šlechtických případně i dalších přízniv ců a dobrodinců, kterých asi bylo poměrně dost vzhledem k tomu, že na piaristických školách probíhala ještě v sedmdesátých letech výchova stát ních a i jiných úředníků v kurzech podvojného účetnictví. Na druhé straně se ovšem objevovala, např. s postupně probíhajícími a měnícími se problé my v souvislosti se školními reformami apod., snaha státu školství téměř zcela ovládnout. Reformní problémy se týkaly nejen základních a středních škol, ale i vyššího a vysokoškolského vzdělávání, které bylo reprezentováno piaristickými řádovými soukromými vyššími filologickými, filozofickými i teo logickými studii. Jednalo se často zakládání nových piaristických škol i ob novu starších gymnázií. Na jejich řešení měla zájem i většina laické, zejména měšťanské, veřejnosti z příslušných lokalit Provinciálem piaristického řádu byl P. František Xaverský Friese a S. Gerardo zvolen na provinciálních kapitulách celkem třikrát. Zřejmě to bylo na základě volby rektorů a zastu pujících členů z jednotlivých piaristických kolejí (tzv. vokálů). Zda k tomu došlo se souhlasem římského řádového generála nelze říci, protože v sou časné době není zatím prozkoumána veškerá korespondence mezi centrem česko moravsko slezské provincie v Mikulově a generalátem v Římě. Funkci tedy zastával nejprve v letech a pak ještě v letech a Za celé jeho dlouhé funkční období se vystřídali celkem tři habsburští císařové Josef II. ( ), Leopold II. ( ) a František II. (I.) ( ). Generálem piaristického řádu byl po celou dobu jeho provincialátu P. Josephus Becaria a S. Ildephonso, který do poměrů v zaalpských provinciích mohl zasahovat jen velmi zřídka a většinou ještě asi spíše zprostředkovaně. První období jeho provincialátu ( ) by se mohlo vlastně nazvat úsilím o zachování piaristické autonomie v oblasti teologického, a tedy i cír 58

9 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... kevně právního a možná i též filozoficko filologického studia. Tím navazoval na svého předchůdce v úřadě provinciála P. Bernardina Fritsche a S. Catha rina Siensi (* Hennersdorf ve Slezsku, Moravská Třebová?), který byl i významným spisovatelem teologem. V roce 1783 byl totiž po šesti letech od přesunutí z Králova dvora (u Prašné Brány) do Klementina zrušen arcibiskupský seminář s konviktem sv. Bartoloměje, který představoval spolu s teologickou fakultou Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze dvě největší učiliště teologie v Čechách. Místo něho byl zřízen v Klementinu ustanovením císaře Josefa II. generální seminář, kde měli teologii studovat bohoslovci z celých Čech bez rozdílu, tedy i z církevních řádů, které původně většinou mívaly svá soukromá teologická učiliště. Jednotlivé kláštery měly na své alumny, žijící v generálním semináři spolu se studenty teologie, přispívat určitou částkou na výživu a zaopatření. Alumni žijící v semináři měli studovat pět let na teologické fakultě a pak se rok seznamovat ještě v praxi s církevní správou. Uvažovalo se rovněž, že se později budou stávat řeholníky až po absolvování tohoto učiliště, nikoliv před tím, jako tomu bylo doposud. Prvním představeným generálního semináře jmenoval Josef II. Augustina Zitteho, děkana v České Kamenici. Jeho nástupcem se v roce 1785 stal Josef František Hurdálek, rodák z Nácho da, pozdější biskup Litoměřický (* Náchod, Praha). Režim semináře měl být daleko přísnější, než bývalo zvykem na dřívějších teologických učilištích. Činnost semináře však dlouho nepřečkala panování Josefa II. Byl zrušen generálním dekretem ze dne Na jeho místo nastoupil pak znovu arcibiskupský seminář a také byla znovu obnovena soukromá teologická (a mnohde i filozofická) řádová studia. 22/ Podobná situace v tomto směru byla také na Moravě. Byla ovšem kompli kována soupeřením o umístění univerzity mezi Brnem a Olomoucí po zániku teologické jezuitské fakulty na univerzitě v Olomouci v roce 1773, což vedlo k rapidnímu poklesu zájmu veřejnosti o tato studia. 23/ Zde byl po návratu univerzity do Olomouce generální seminář zřízen v roce 1784 v Klášterním Hradišti u Olomouce po rozsáhlé adaptaci prostor v tomto roce rozpuštěného premonstrátského kláštera, zrušeného , pod dozorem architekta stavebného dvorského úřadu Franze Antona von Hillebrandta. V provozu byl od roku Vicerektorem zdejšího semináře byl od roku 1787 známý slavista a lingvista Josef Dobrovský (* Slovenské Ďarmoty, Brno), který se stal v posledním období jeho existence v letech 1789 a 1790 zde i rektorem. 24/ S generálním seminá řem splynul i tzv. kněžský dům, který poskytoval ubytování bohoslovcům. Po opětném přistěhování z Brna byl v klášteře klarisek pak v generálním semináři na Hradisku a po jeho zrušení v roce 1790 u dominikánů u sv. Michala v Olomouci. 25/ Po skončení činnosti generálního semináře na Moravě i ve Slezsku došlo k uvolnění situace jako v Čechách. 59

10 Za přípravou reforem teologických studií i za jejich realizací stála osobnost P. Františka Štěpána Rautenstraucha (* Blatná, Eger v Maďarsku), opata benediktinských klášterů v Broumově a na Břev nově. Ten o nich uvažoval již v sedmdesátých letech 18. století za panování Marie Terezie, zejména pak po zrušení jezuitského řádu v roce K reformě vysokoškolských, obzvláště pak filozofických a teologických studií se však přistupovalo postupně po reformách v nižším a středním školství. Přestavba v tomto směru ovšem nebyla úplná, takže se např. dotkla daleko méně a vlastně do jisté míry i příznivě studia práv nebo i medicíny (spíše zdravotnickými reformami i dalšími opatřeními, která rozvoj lékařství spíše podpořily) a vlastně vrcholila zřizování generálních seminářů, které v důsledku vlastních nedostatků dlouhou dobu nevydržely. Pro řády, které působily současně v Čechách i na Moravě, případně ve Slezsku se vytvářela tak složitá situace. 26/ Podobné nebezpečí a potíže pociťovali představitelé piaristického řádu, jehož hlavní sídlo se vlastně nacházelo i mimo zemská hlavní města v Mikulově na Moravě. Piaristé se proto snažili jako aktivní účastníci školních reforem především díky osobě provinciála sousední provincie Austria P. Gratiana Marxe a S. Barbara Theresia (* , Vídeň, Göss), který byl aktivním reformátorem gymnaziálního školství v celé monarchii, a tudíž i vzhledem ke svému výjimečnému posta vení, aby byly z nepopulárních opatření souvisejících se studiem teologie vyjmuti. 27/ To se jim povedlo, ale v oblasti českých zemí musili v tomto směru vynakládat poměrně značné vyjednávací úsilí na zachování této pozice. Ale i po zrušení seminářů v roce 1790 a 1791 musil piaristický provinciál vést další jednání, aby byla řádu zachována samostatná pia ristická a teologická studia v tomto směru. Tato vyjednávání byla úspěšná, takže soukromá řádová učiliště byla otevírána, ale v poněkud jiných slože ních a případně i lokalitách, než tomu bývalo v 18. století. 28/ Mezi problémy, které musil provinciál F. X. Friese řešit již v prvním období svého provincialátu bychom rovněž našli promítání se školských reforem a jejich neustálých změn do činnosti konkrétních piaristických škol v jednotlivých lokalitách i regiónech a to nejen v zemích, ale i v jednotlivých krajích případně i dominiích. Často záleželo i na aktivitě jejich obyvatel, hospodářské vyspělosti a bohatství jednotlivých lokalit, jazykové příslušnosti, případně i na dalších určujících faktorech. Vládní orgány mnohdy totiž ani nechtěly, ale většinou ani nemohly v příslušných místech pomoci, hlavně finančně. 29/ V podstatě jiný charakter, který se tehdy velmi rychle promě ňoval, měla vlastně již zrefomovaná piaristická učiliště, ať se jednalo o základní školy, nižší nebo vyšší gymnázia. Gymnázia byla však oficiálně jen při kolejích v Mikulově, Litomyšli, Kroměříži, Mladé Boleslavi, Bílé Vodě, Praze, Českých Budějovicích, v Mostě a v Doupově. Při ostatních piaristic kých kolejích působily pouze tzv. hlavní školy, které jsou v katalozích pia 60

11 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... ristických funkcí mylně označovány jako normální. Byly to lepší v krajských městech čtyřtřídní, v lokalitách středního rozsahu spíše trojtřídní, elemen tární (triviální) školy, které měly působit ve většině větších měst a správně se nazývaly školami hlavními. Připravovaly své absolventy také na krátkodobé studium učitelského kurzu tzv. preparandy, které většinou trvalo někdy necelý školní rok, bývaly v krajském městě. Někdy tyto kurzy provozovaly při svých větších kolejích i piaristé, např. v Praze. Ve třetí třídě se vyučovaly ještě základy latiny pro zájemce o další studium na gymnáziích. Gymnázia byla po reformách pětitřídní a kromě výuky latiny a řečtiny se tehdy zvýšil důraz na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů exaktního, přírodo vědného i společenskovědního charakteru. 30/ Piaristé se snažili bránit zrušení svých řádových kolejí, a proto se od provádění školských reforem nebránili vládním zásahům do formy i obsahu výuky v jejich řádu. Piarističtí řádoví provinciálové se zejména od roku 1778, tedy Friese a už i jeho předchůdce P. Bernardinus Fritsch musili připouštět stále větší státní zásahy do výuky i do výchovy učitelů z řad členů řádu. Bylo pro ně velmi těžké udržet svůj přístup kalasanského piaristického pedagoga v souladu se službou blahu světského státu, obzvláště, když se některá státní opatření ne zcela shodovala s duchem piaristického řádu. Takovým naříze ním bylo např. v roce 1784 zavedení platu za výuku na gymnáziích ve výši 12 zl. ročně. Od vzniku zbožných škol v Římě v roce 1597 až do vydání tohoto dekretu vyučovali totiž piaristé vždy na svých školách žáky a studenty bezplatně v souladu s jednou z nejzákladnějších idejí piaristického řádu. 31/ Řada reformách opatření ztěžovala práci učitelům z řad piaristů tím, že byla přechodně zaváděna a pak zase odbourávána. Mnozí piaristé by rádi v refor mách pokračovali dále jiní by už s nimi chtěli co nejdříve skončit. Proto docházelo mezi jednotlivými členy řádu k různým rozepřím v kolejích nebo i k vydávání na sebe navzájem reagujících polemických spisů. Takovým příkladem může být do jisté míry polemika mezi ředitelem pražské piaristické normální školy P. Gotthardem Liehnem a S. Vito (* Ostrov u Karlových Varů, Praha), autorem několika pedagogických a teologických spisů, a P. Adauctus Josephus Cala sanctius a S. Geramano, vlastním jménem František Mikuláš Voigt (* , Horní Litvínov, , Mikulov), významný piaristický vědec, emeritní profesor historie na univerzitě ve Vídni, který v Mikulově dožíval. Jako kritiku vyučování a poměrů na piaristických školách v této době sepsal a v Praze vydal prefekt P. Liehne anonymní drobnější spis Memorien in Betreff des Piaristeninstitut an Joseph den Zweiten, který obsahoval závažné výhrady k organizační i školní soustavě piaristického řádu. Již dřívější jed nání a chování profesora Liehneho vyvolalo mezi piaristy asi určité oba vy a pobouření, které sdílel tehdy např. známý řádový historik a historiograf, někdejší rektor piaristické koleje v Praze a prokurátor piaristické provincie 61

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Jelínek a S. Elia (1668 1720)

Jelínek a S. Elia (1668 1720) Orlické hory a Podorlicko 17: 83 98 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., Issn 0475 0640 První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Tobias Thomas Jelínek a S. Elia (1668 1720) Václav Bartůšek

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Postavení učitelů ve společnosti, odměňování ve školství Historický vývoj postavení učitelů v českých zemích J.A. Komenský učitel národů zabýval se reformami školství Jediným učitelem hodným tohoto jména

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Obsah ÚVOD /9. Vývoj středních škol v 19. století /9

Obsah ÚVOD /9. Vývoj středních škol v 19. století /9 Obsah ÚVOD /9 Vývoj středních škol v 19. století /9 Bonitz-Exnerova školská reforma /16 Padesátá a šedesátá léta do rakousko-uherského vyrovnání /18 Střední školství od rakousko-uherského vyrovnání /22

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR Zdenka Bosáková Současný stav zpracování fondu 19. století v NK ČR V Oddělení jmenného popisu NK ČR probíhá již několik let retrospektivní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio. Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.cz, s.r.o. 1 Počet přihlášek zpracovaných v rámci přijímacích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více