VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO"

Transkript

1 VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4 Chodovec, e mail: Někteří členové piaristického řádu, pokud dosáhli rektorských funkcí v různých řádových kolejích ve městech nebo větších lokalitách či dalších čelných řádových postů, se snažili přispět všemi svými silami, aby pia ristický řád usiloval co nejvíce podle svých možností i podmínek v místě svého působení o povznesení kulturní úrovně nejen žáků a studentů příslušných řádových škol, ale všech obyvatel města (nebo větší obce) vůbec. K takovým piaristům patřili např. P. Innocentius Braunhoffer S. Clemente (* Hustopeče, Mikulov, provin ciálem byl ) v Mikulově, P. Theophilus Cimmer mann a S. Amando (* Kladno, Slaný) ve Slaném, P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando (* Lipník nad Bečvou, Kroměříž) a P. Eugenius Sebastiani z Častolovic (* Chrudim, Benešov) v Benešově nebo P. Jeremiáš Soudný a Matre Dolorosa (* Benešov, Kroměříž, provinciálem provincie Bohemia byl v l ) v Kroměříži apod. Mezi nejvýznamnější piaristy, kteří se narodili v oblasti východních Čech a svou činností tomuto regionu se snažili značně prospět a sku tečně dosáhli v tomto směru pozoruhodných výsledků, náležel také P. František Xaver Friese (psaný též Frieze, Frise nebo Frise) a S. Gerardo, který před vstupem do piaristického řádu používal křestní jméno Jan. Jeho působení v pozdějším dospělém věku mělo především klíčový význam pro Rychnov nad Kněžnou, který byl v této době vlastně poddanským městem a střediskem stejnojmenného kolo vratského panství. Proto se nyní můžeme snažit dát si alespoň v názna cích odpověď na otázky, co pro toto město a piaristickou kolej vyko nal a jaký význam mělo jeho působení a dílo pro dějiny piaristického řádu i kulturní vývoj východních Čech vůbec i na prostou avšak jistě nejzajímavější otázku, jaký jeho život vlastně byl. Dětství Jana Frieseho ani jeho studijní léta zatím nebyla zcela prozkou mána. Narodil se v Litomyšli 10. prosince Nejspíše po návštěvě piaristických základních škol (zejména 1. třídy legendy a 2. třídy skribendy, 3. třídu aritmetiku asi vyšší absolvoval při gymnáziu nebo po něm) přešel na nižší a později i na vyšší gymnázium v rodné Litomyšli, kde asi po celou 51

2 dobu studií nejspíše výborně prospíval a poměrně hladce zvládal stu dium a možná mohl předčasně absolvovat i některé ročníky a celé studium projít rychleji než jeho spolužáci. Dokazovaly by to i záznamy v knize kalkulů (sc. klasifikačních seznamech) zdejšího gymnázia z let 1754 a V syn taxi (4. třídě gymnázia) měl Jan Friese ve své kolonce poznamenáno, že se jedná o mladíka neporušených mravů, který osvědčuje pilnost a vyhovuje všem studijním požadavkům. Záznamy uzavíral kalkul A, což znamená, že prospíval výborně. V následujícím ročníku poetice se o něm dočteme, že měl bezúhonné mravy, studijně předešel své spolužáky a osvědčoval úsudek dospělého člověka. Měl zde pochopitelně jako znamení výborného pros pěchu zapsán i kalkul A. 1/ Proto se vlastně již kolem svých čtrnácti let, tedy v mladším věku, než tomu tehdy obvykle bývalo, rozhodl asi stát se členem řádu svých oblíbených učitelů piaristů. 2/ Na toto jeho rozhodnutí měli jistě vliv i někteří vynikající učitelé, s nimiž se v Litomyšli mohl tento vnímavý studentík setkat. Jednalo se asi zejména o třídního učitele gramatiky (3. tř.) syntaxe školním roce 1753/4 P. Ottu Zvěřinu ab Omnibus Sanctis (* Vysoké Mýto, Stará Voda) a o profesora poetiky a rétoriky (6. tř.) ve školním roce 1754/5 P. Huga Trutnovského a S. Victore (* Litomyšl, Litomyšl). Oba tito učitelé jistě věnovali svému nadanému krajanovi náležitou pozornost. 3/ Ve školním roce 1755/6 jsem se se zápisy o Janu Frisem či Frizem (tak zde byl uváděn) na gymnáziu v Litomyšli nesetkal. Asi odešel, pokud ovšem nestudoval ve vyšší aritmetické třídě, o níž z této doby nemáme přesné informace, na zkušenou na nějaké jiné vyšší gymnázium v Čechách nebo na Moravě. Zda např. k piaristům do Mikulova, Kroměříže nebo Kosmonos nebo k jezuitům do Hradce Králové, Prahy (zde byla 3 jezuitská gymnázia), nebo někam jinam, ale zatím nevíme. Rozhodnutí stát se novicem piaristického řádu realizoval 21. října 1756 obláčkou v piaristickém noviciátu v Lipníku nad Bečvou a své povolání dotvrdil zhruba o dva roky později 5. října 1758 složením řeholních slibů. Poslední (druhý) ročník noviciátu však nestrávil v piaristické koleji v Lip níku nad Bečvou, ale v pomocném noviciátu v piaristické koleji ve Staré Vodě u Libavé, kde novici druhého ročníku působili jako pomocníci učitele na elementární škole při zdejší koleji s nevelkou elementární školou a nižším gymnáziem, která byla též významným poutním místem severní Moravy. 4/ Jeho prvním působištěm se po absolvování noviciátu stala piaristická kolej v moravské Kroměříži, kde se nacházela po Mikulově druhá nejrozsáhlejší piaristická koleji školy na Moravě. Zde ve školním roce 1758/9 působil jako varhaník a studoval filozofii. 5/ Vzhledem k tomu, že toto studium bývalo dvouleté, zůstal tady ve stejných funkcích i v následujícím školním roce 1759/1760. Jeho profesorem tu tenkrát byl P. Beno Grünberger a S Cruce (* Struhařov, Benešov), který byl též biskupským knihovníkem a prefektem škol. 6/ 52

3 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... Mladý klerik F. František Xaverský a S. Gerardo, tak znělo od obláčky Frieseho řádové jméno, měl navázat na studium filozofie ihned i účastí v teologickém kursu. Proto byl na následující školní rok 1760/61 poslán do piaristické koleje v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Zde poměrně dosti pravidelně otevíráno jedno ze tří teologických řádových učilišť piaristické provincie Germánie. 7/ Jeho profesorem teologie se po oba roky stal P. Quirinus Kraloveský a S. Augusto (* Litomyšl, Kroměříž), který též zastával více funkcí, např. prefekta (ředitele) škol apod. Tomuto významnému řádovému filozofovi, filo logovi, spisovateli, knihovníkovi a pedagogovi, který propagoval v našich zemích progresivní pedagogické myšlenky piaristického řádového gene rála P. Paula Cheluciho a S. Josepho (* Lucca, Řím), jistě nebyl osud o dvacet let mladšího krajana lhostejný, takže se stal asi jedním z jeho nejvýznamnějších učitelů. 8/ V prvním roce svého poby tu v Kosmonosech byl F. František varhaníkem a studoval teologii. Více byl zaměstnán ve 2. roce studia teologie v Kosmonosech. Tehdy kromě teologického studia ještě vyučoval v prvních dvou gymnaziálních třídách v parvě a principii, což byla vžitá praxe, která překračovala řádové předpisy, podle nichž neměly studující klerikové zastávat navíc nějaké řádové funkce. Podobně tomu bylo i v následujících dvou letech 1762/ 3 a 1763/4 v Mikulově, kde byla nejstarší piaristická kolej (od roku 1631) s největšími řádovými školami v českých zemích a se sídlem provinciála Sem přišel Friese studovat kanonické právo. Také zde vyučoval v par vě a principii, což byla asi při velkém počtu zdejších žáků dosti veliká zátěž. 9/ Kromě toho zastával F. František ještě místo ředitele 3. oratoře, určené nejmladším mikulovským zpěváčkům a hudebníkům. Z dosavad ních výčtů funkcí klerika Františka Xaverského Frieseho, vidíme, že byl nejen vnímavým studentem, ale i velmi nadaným a šikovným hudebníkem. Jeho mikulovským profesory kanonického práva byli v roce 1762/3 P. Constantinus Todl a S. Fortunato (* Absdorf, Slaný) a ve školním roce 1763/4 P. Osvaldus Haubt a S. Brunone (* Rathmülle na Moravě, Kosmonosy). Z Mikulova se na školní rok 1764/5 vrátil již vystudovaný F. František znovu do Kroměříže, tentokrát jako učitel parvy a principie, kateche ta a zkoušející studentů. Zde působil i v následujícím školním roce 1765/6, který přinesl v jeho životě některé závažné změny. Došlo k nim asi hned ve 2. pololetí roku Především šlo o přijetí nižšího kněžského svěcení. P. František Xaverský Friese a S. Gerardo vyučoval ve 3. a 4. třídě gymnázia tedy v gramatice a v syntaxi. Byl též katechetou a zkoušejícím studentů. Na podzim roku 1766 odešel P. František do piaristické koleje v Mikulově, kde vyučoval v gramatice a v syntaxi, byl rovněž i katechetou, zkoušejícím studentů a ceremoniářem. V koleji v Mikulově zůstal ještě i další školní rok, 53

4 tedy do podzimu roku V posledním roce tohoto svého mikulovského působení postoupil znovu výše ve svých nejen učitelských funkcích. Stal se profesorem závěrečných tříd vyššího gymnázia poetiky (= 5. třída) a réto riky (= 6. třída). Vedl 1. oratoř (pro nejstarší žáky a studenty) a náboženské bratrstvo. 10/ Z Mikulova pak odešel na podzim 1768 znovu do Kroměříže. Zde byl zpočátku (ve školním roce 1768/69) též profesorem v rétori ce a poetice a revizorem účtů. Při své středoškolské pedagogické činnosti byl znám především jako autor několika úspěšných divadelních her slože ných pro nejvyšší třídy gymnázií, které se provozovaly většinou v době kanonických vizitací v létě ke konci školního roku. Periochy (programy) těchto divadelních her nebo jejich rukopisy však v současnosti známy nejsou. Ve školním roce 1769/1770 se stal P. František Xaverský v kroměřížské piaristické koleji profesorem zdejšího soukromého kursu filozofie, kde se podle nového názvu těchto studií, který se užíval pro všechny kursy tohoto druhu v celé provincii, kladl i větší důraz na matematiku a možná na exaktní a přírodní vědy vůbec. Zároveň byl ještě ředitelem kleriků a bis kupským knihovníkem, což byla zde tradiční a dosti zodpovědná práce, která vyžadovala poměrně rozsáhlé znalosti z literatury, historie nebo i nu mizmatiky při správě knihovny olomouckých biskupů na zdejším zámku. V těchto funkcích zde P. Friese působil ještě po další dva školní roky až do podzimu 1773, kdy znovu odešel do Mikulova. Tady se stal na čtyři školní roky profesorem teologie, zkoušejícím studentů a ředitelem kleriků. V těch to funkcích působil až do podzimu roku Ve funkci profesora teologie sepsal již v roce 1774 latinskou učebnici morální teologie, která zůstala v rukopise a dnes je uložena ve fondech Národního archivu v Praze. 11/ V Mikulově se ve školním roce 1778/9 P. Franciscus Xaverius Friese a S. Gerardo dostal poprvé již i k výkonu vyšších řádových funkcí. Stal se vicerektorem koleje. S tím byla spojena i celá řada dalších funkcí a po vinností a odpovědnost za chod této největší piaristické koleje a částeč ně i česko moravsko slezské piaristické provincie. Otec František Xaverský Friese stal se konzultantem provinciála a byl zároveň také profesorem církevního práva, ředitelem škol, i vedoucím studentů, kteří zde kanonické právo, které se v té době označovalo již spíš jako právo církevní, studo vali a zkoušel rovněž zdejší studenty teologie. V těchto funkcích zde setrval asi ještě i v příštím školním roce 1779/1780. Náplň jeho činnosti se možná mohla lišit při výkonu tzv. menších povinností, které přiděloval rektor koleje a byly zapisovány ve zvláštní knize, ale rektor a někdy i vicerektor je zpravidla nezastávali. Jako profesor církevního práva mohl být i literárně činný, avšak přesné informace nám v tomto směru chybí, ale některé jeho rukopisy mohou být možná uloženy i jako neidentifikované v Moravském zemském archivu v Brně, nejspíše ve fondu E 53 Piaristé Mikulov, nebo i v Národním archivu v Praze ve fondu Řád piaristů, případně by se ještě 54

5 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... mohli najít v jiných, dosud často nezpracovaných fondech zejména v mu zeích nebo knihovnách. Sledujeme li pedagogické působení P. Francisca Xaverského Frieseho na vyšších soukromých učilištích piaristického řádu v letech (celkem 11 školních roků), vidíme, že vlastně tvořila jakýsi kompaktní celek, v němž postupovali studenti za vyššími metami v oblasti svého filo sofického a teologického vzdělávání v rámci piaristického řádu a jejich učitel za novými poznatky ve způsobu využívání a uplatňování svých pedagogických schopností v rámci rozvoje osobnosti již zkušeného učitele filozofa, teologa a posléze i specialisty na církevní právo. Během svého působení ve funkci profesora filosofie vyškolil P. Franciscus Xaverius celkem 10 studentů. Jeho teologické přednášky v průběhu působení v Mikulově mohlo možná poslouchat celkem asi posluchačů. Jejich počet nelze stanovit zcela přesně, protože ve školních letech 1774/5 1777/78 s ním zde ještě vyučoval teologii jeho krajan a starší řádový kolega P. Modestus Bělina a S. Vito (* Litomyšl, Beroun). Měli zřejmě předepsáno, kdo které studenty učil, kdo jaké zkoušel, ale jak tento proces přesně probíhal, dnes již asi nezjistíme. Kanonické právo přednášel P. Franciscus Xaverius v závěrečných dvou letech své pedagogické dráhy ročně asi jen čtyřem studentům. V tomto pedagogickém působení projevil Friese mimořádně citlivý přístup k odbornému růstu svých svěřenců. To byl jistě i motiv pro sepsání rukopisu učebnice morální teologie v Mikulově, kde v jejím titulu rovněž uvádí jména a příjmení všech svých deseti studentů. Titulní list ještě uzavírá jedna malá poznámka, která zaujme i v současné badatele při listování 82 stranami knihy, popsanými velmi drobným písmem. Jde vlastně o jakousi dedikaci jednomu ze žáků P. Eustachovi Frubinovi a S Anna (* Janovice?, Rychnov nad Kněžnou). Mezi jeho studenty z uvedeného období můžeme najít i některé piaristy, kteří později zaujali významné místo v dalším historickém vývoji piaristického řádu v našich zemích. Jednalo se především např. o P. Placida Lehne rta a S. Wenceslao (* Hustopeče, Praha), kterého Friese vyučoval filosofii v Kroměříži ve školních letech 1771/72 a 1772/ Ten pořídil a v roce 1795 v Praze vydal u nakladatele Geržabka výtah z nejlepších děl tehdejší německé poezie. Literárně činný měl být i P. Alber tus Egelser a S. Theresia (* České Budějovice, České Budějovice). P. Friese ho vyučoval nebo zkoušel z teologie v Mikulově ve školním roce 1776/7 a 1777/8. V čem byl činný však nevíme. Jiní z těchto studentů se stali např. ještě do konce 18. století rektory některých pia ristických kolejí. Např. ve školním roce 1797/8 (tedy za provincialátu P. Frieseho) byl rektorem v piaristické koleji ve Slaném P. Agapius Svoboda a S. Benedicto (* Polička, Lipník n. Bečvou), který studoval u Frieseho filozofii v Kroměříži v letech 1769/1770 a 1770/71, 55

6 rektorem piaristické koleje v Ostrově u Karlových Varů P. Hermenegildus Grossmanna a S. Georgio (* Langenau, Ostrov u Karlových Varů), bývalý student filosofie v Kroměříži v letech 1771/ 2 a 1772/3 a teologie v Mikulově v letech 1773/4, 1774/5 a 1777/8, rekto rem koleje v Mostě P. Placidus Lehnert a S. Wenceslao, nám již známý svou literární činností, a rektorem piaristické koleje v Doupově P. Hieronymus Ultsch a S. Aemilio (* Holetice, Lipník nad. Bečvou), který poslouchal teologii v Mikulově ve školním roce 1773/4. Jak již bylo naznačeno výše náležel nejspíše mezi nejoblíbenější studenty P. Františka Xaveria Frieseho klerik a později P. Eustachius Fru bin a S. Anna, který byl potom rektorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou, o jejíž obnovení se velice zasloužil na přelomu 18. a 19. sto letí. Mladý Frubin, který byl původně studentem a absolventem vyššího piaristického gymnázia v Benešově (1764/5 1767/8), strávil studiem u Frieseho poměrně velmi dlouhou dobu (5 let). Ke svému profesoru P. Františku Xaverskému přišel klerik Eustachius Frubin do filosofického kursu v Kroměříži na podzim před začátkem školního roku (začínal zpravidla od 1. listopadu) 1771/2. Filozofii u Frieseho studoval pak ještě i v roce 1772/3. Tím kurs absolvoval a byl přeložen zároveň se svým učitelem P. Františkem Xaverským do Mikulova. Zde měl ve školních letech 1773/4 a 1774/5 studovat teologii. Ve školním roce 1773/4, kdy zde teologii vyučoval sám, studenty zkoušel většinou ještě jeden řádový profesor, nebo zkušený člen, sepsal Friese svoji učebnici. Nedošlo sice k jejímu vydání tiskem, avšak i tak byla využívána při výuce a nejspíše se i opisována, což pak možná přispělo k rozšíření zdejších teologických studií a povolání druhého profesora teologie, kde jinak ještě působil i pro fesor církevního (kanonického) práva. Teologii studoval P. Eustachius Frubin a S. Anna v Mikulově celkem tři roky ve školních letech 1773/4, 1774/5 a 1775/6. Vyhověl asi všem studijním požadavkům a jistě dobře prospíval. Můžeme o něm (možná spolu s P. Hermenegildem Gross mannem) říci, že patřil ke klerikům, kteří u Frieseho studovali nejdéle. V roce 1780 byl jmenován rektorem piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou. Jeho první rychnovský pobyt všeobecně byl přínosný také z hle diska tvůrčí aktivity nového rektora, při níž se snažil zviditelnit poměrně malou rychnovskou rezidenci a školy při ní alespoň v rámci východních Čech. Využil k tomu pohotově nástup šlechtice (rytíře) Jana Leopolda Haye ( ), švagra významného ekonoma Josefa Sonnenfelse, odchovance piaristů v Mikulově, do funkce biskupa v Hradci Králové, s nímž se asi rektor koleje znal ze svého působení v Kroměříži a v Mikulově, kde Hay byl v letech proboštem a projevoval své názory na podporu církevní reformy a jednal tak i při řešení sporů v tomto směru na Moravě. Jménem rychnovské koleje i zdejší hlavní školy mu blahopřál 56

7 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... k potvrzení v biskupské funkci papežem Piem IV., k němuž došlo Nelze ovšem vyloučit, že německy psaný spis věnovaný za školu mohl být napsán podle dřívější latinské předlohy až v roce 1781 k biskupovu vysvěcení ( ) nebo jeho nastolení ( ). 12/ Zda tady psal ještě některá svá jiná, např. odborní díla, ale nevíme. Odtud na podzim v roce 1781 odešel jako rektor do piaristické koleje ve své rodné Litomyšli, která byla vlastně největší kolejí řádu v Čechách mimo Prahu. 13/ V roce 1784 byl v červnu jmenován rektorem piaristické koleje v Praze, kde v této době vlastně pracovalo i pražské Novoměstské gymná zium. 14/ Při vedení obou kolejí zapisoval z rektorské povinnosti dějiny jednotlivých kolejí do jejich řádových análů. Jeho pražské zápisky však nejsou dlouhé a také jeho plány v této funkci se neuskutečnily, protože ji zastával jen krátkou dobu. Bylo to jen do jeho jmenování provinciálem piaristického řádu na provinciální kapitule v Litomyšli po bouřlivé diskusi.právě této kapitule F. X. Friese sám předsedal. 15/ Svých nových povinností se pak ujal v květnu s menším zpožděním, protože se ještě musil na několik dní zastavit v Praze. 16/ V Mikulově začal úřadovat až v červnu. Nejprve se v červenci zabýval zejména řešením sporů mezi piaristy koleje v Litomyšli. Pak jmenoval P. Gottharda Lihneho a S. Vito (* Ostrov u Karlových Varů, Praha), filozofa, teologa a spisovatele, profesorem v piaristické koleji Praze. Sešel se také ještě se zástupcem tehdy nezvoleného generála piaristického řádu ve Vídni. Byl to generální vikář P. Carlos Maria Voenna a S. Ildefonso (* Mondoví, Citta della Pieve), filozof a teolog z římské provin cie. 17/ Ten působil původně jako profesor na kolegiu Calasantianu v Římě. V následujícím roce byl vystřídán řádně zvoleným generálem řádu. Jednalo se zřejmě o jeden z mála kontaktů s nadřízenými piaristickými předsta venými, protože v této době byly již takové cesty vládou na popud císaře značně omezeny jen na záležitosti velmi urgentní. Tato situace ve vztahu k římskému generalátu trvala již od nástupu císaře Josefa II. na rakouský trůn v roce 1780 (29.11.). Po smrti piaris tického generála P. Stephana Quadriho a S. Carolo (* , Lucca, , Řím), 18/ kterého pak zastupoval řádový generální vikář P. Carolus Maria Voema a S. Ildefonso od roku 1792 až do roku 1796, kdy byl na generální kapitule zvolen představeným celého piaristického řádu P. Josephus Becaria a S. Ildephonso (* Modoví, , Řím), 19/ nebýval již ani volen v řádu ustanovován zástupce příslušné zaalpské provincie a od konce 18. století zastávali funkci asistenta pro zaalpská území většinou italští asistenti generála řádu, jimž se zpravidla vymezovalo, na jaké území se mají soustředit. Posledním zástupcem ze zaalpské oblasti byl tedy v letech P. Felicianus Piesko wski a S. Carolo. Od roku byla svěřena péče o zaalpskou oblast asistentovi 57

8 P. Damasovi Michetimu a S. Philipo Nerio, původem z římské piaristické provincie, který se měl především starat o prosperitu nejmladší rýnsko švábské piaristické provincie na území Německa ve Švábsku a poblíž hranic s Rakouskem. Problematikou české provincie se měl od roku 1808 zabývat asistent P. Paulinus Olivieri a S. Anna původem z římské provincie. 20/ Minimální styky s oblastí českých zemí dokládala i činnost generála P. Stephana Quadriho, který neobdržel neobdržel při výkonu svého úřadu z této oblasti vůbec žádné informace. 21/ Nový provinciál P. Franciscus Xaverius Friese a S. Gerardo tedy, podobně jako jeho předchůdce, byl nucen ve většině případů při řízení a dalšího vedení piaristického řádu v českých zemích respektovat zejména přá ní a pokyny vídeňského císařského dvora, samotného císaře nebo i jeho úředníků stejně jako představitelů i zástupců českého a moravského guber nia, jeho komisí, a krajských úřadů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Musil přihlížet k situaci a náladě uvnitř řádové provincie. O řešení problémů se mohl radit s poradci z řad svých šlechtických případně i dalších přízniv ců a dobrodinců, kterých asi bylo poměrně dost vzhledem k tomu, že na piaristických školách probíhala ještě v sedmdesátých letech výchova stát ních a i jiných úředníků v kurzech podvojného účetnictví. Na druhé straně se ovšem objevovala, např. s postupně probíhajícími a měnícími se problé my v souvislosti se školními reformami apod., snaha státu školství téměř zcela ovládnout. Reformní problémy se týkaly nejen základních a středních škol, ale i vyššího a vysokoškolského vzdělávání, které bylo reprezentováno piaristickými řádovými soukromými vyššími filologickými, filozofickými i teo logickými studii. Jednalo se často zakládání nových piaristických škol i ob novu starších gymnázií. Na jejich řešení měla zájem i většina laické, zejména měšťanské, veřejnosti z příslušných lokalit Provinciálem piaristického řádu byl P. František Xaverský Friese a S. Gerardo zvolen na provinciálních kapitulách celkem třikrát. Zřejmě to bylo na základě volby rektorů a zastu pujících členů z jednotlivých piaristických kolejí (tzv. vokálů). Zda k tomu došlo se souhlasem římského řádového generála nelze říci, protože v sou časné době není zatím prozkoumána veškerá korespondence mezi centrem česko moravsko slezské provincie v Mikulově a generalátem v Římě. Funkci tedy zastával nejprve v letech a pak ještě v letech a Za celé jeho dlouhé funkční období se vystřídali celkem tři habsburští císařové Josef II. ( ), Leopold II. ( ) a František II. (I.) ( ). Generálem piaristického řádu byl po celou dobu jeho provincialátu P. Josephus Becaria a S. Ildephonso, který do poměrů v zaalpských provinciích mohl zasahovat jen velmi zřídka a většinou ještě asi spíše zprostředkovaně. První období jeho provincialátu ( ) by se mohlo vlastně nazvat úsilím o zachování piaristické autonomie v oblasti teologického, a tedy i cír 58

9 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... kevně právního a možná i též filozoficko filologického studia. Tím navazoval na svého předchůdce v úřadě provinciála P. Bernardina Fritsche a S. Catha rina Siensi (* Hennersdorf ve Slezsku, Moravská Třebová?), který byl i významným spisovatelem teologem. V roce 1783 byl totiž po šesti letech od přesunutí z Králova dvora (u Prašné Brány) do Klementina zrušen arcibiskupský seminář s konviktem sv. Bartoloměje, který představoval spolu s teologickou fakultou Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze dvě největší učiliště teologie v Čechách. Místo něho byl zřízen v Klementinu ustanovením císaře Josefa II. generální seminář, kde měli teologii studovat bohoslovci z celých Čech bez rozdílu, tedy i z církevních řádů, které původně většinou mívaly svá soukromá teologická učiliště. Jednotlivé kláštery měly na své alumny, žijící v generálním semináři spolu se studenty teologie, přispívat určitou částkou na výživu a zaopatření. Alumni žijící v semináři měli studovat pět let na teologické fakultě a pak se rok seznamovat ještě v praxi s církevní správou. Uvažovalo se rovněž, že se později budou stávat řeholníky až po absolvování tohoto učiliště, nikoliv před tím, jako tomu bylo doposud. Prvním představeným generálního semináře jmenoval Josef II. Augustina Zitteho, děkana v České Kamenici. Jeho nástupcem se v roce 1785 stal Josef František Hurdálek, rodák z Nácho da, pozdější biskup Litoměřický (* Náchod, Praha). Režim semináře měl být daleko přísnější, než bývalo zvykem na dřívějších teologických učilištích. Činnost semináře však dlouho nepřečkala panování Josefa II. Byl zrušen generálním dekretem ze dne Na jeho místo nastoupil pak znovu arcibiskupský seminář a také byla znovu obnovena soukromá teologická (a mnohde i filozofická) řádová studia. 22/ Podobná situace v tomto směru byla také na Moravě. Byla ovšem kompli kována soupeřením o umístění univerzity mezi Brnem a Olomoucí po zániku teologické jezuitské fakulty na univerzitě v Olomouci v roce 1773, což vedlo k rapidnímu poklesu zájmu veřejnosti o tato studia. 23/ Zde byl po návratu univerzity do Olomouce generální seminář zřízen v roce 1784 v Klášterním Hradišti u Olomouce po rozsáhlé adaptaci prostor v tomto roce rozpuštěného premonstrátského kláštera, zrušeného , pod dozorem architekta stavebného dvorského úřadu Franze Antona von Hillebrandta. V provozu byl od roku Vicerektorem zdejšího semináře byl od roku 1787 známý slavista a lingvista Josef Dobrovský (* Slovenské Ďarmoty, Brno), který se stal v posledním období jeho existence v letech 1789 a 1790 zde i rektorem. 24/ S generálním seminá řem splynul i tzv. kněžský dům, který poskytoval ubytování bohoslovcům. Po opětném přistěhování z Brna byl v klášteře klarisek pak v generálním semináři na Hradisku a po jeho zrušení v roce 1790 u dominikánů u sv. Michala v Olomouci. 25/ Po skončení činnosti generálního semináře na Moravě i ve Slezsku došlo k uvolnění situace jako v Čechách. 59

10 Za přípravou reforem teologických studií i za jejich realizací stála osobnost P. Františka Štěpána Rautenstraucha (* Blatná, Eger v Maďarsku), opata benediktinských klášterů v Broumově a na Břev nově. Ten o nich uvažoval již v sedmdesátých letech 18. století za panování Marie Terezie, zejména pak po zrušení jezuitského řádu v roce K reformě vysokoškolských, obzvláště pak filozofických a teologických studií se však přistupovalo postupně po reformách v nižším a středním školství. Přestavba v tomto směru ovšem nebyla úplná, takže se např. dotkla daleko méně a vlastně do jisté míry i příznivě studia práv nebo i medicíny (spíše zdravotnickými reformami i dalšími opatřeními, která rozvoj lékařství spíše podpořily) a vlastně vrcholila zřizování generálních seminářů, které v důsledku vlastních nedostatků dlouhou dobu nevydržely. Pro řády, které působily současně v Čechách i na Moravě, případně ve Slezsku se vytvářela tak složitá situace. 26/ Podobné nebezpečí a potíže pociťovali představitelé piaristického řádu, jehož hlavní sídlo se vlastně nacházelo i mimo zemská hlavní města v Mikulově na Moravě. Piaristé se proto snažili jako aktivní účastníci školních reforem především díky osobě provinciála sousední provincie Austria P. Gratiana Marxe a S. Barbara Theresia (* , Vídeň, Göss), který byl aktivním reformátorem gymnaziálního školství v celé monarchii, a tudíž i vzhledem ke svému výjimečnému posta vení, aby byly z nepopulárních opatření souvisejících se studiem teologie vyjmuti. 27/ To se jim povedlo, ale v oblasti českých zemí musili v tomto směru vynakládat poměrně značné vyjednávací úsilí na zachování této pozice. Ale i po zrušení seminářů v roce 1790 a 1791 musil piaristický provinciál vést další jednání, aby byla řádu zachována samostatná pia ristická a teologická studia v tomto směru. Tato vyjednávání byla úspěšná, takže soukromá řádová učiliště byla otevírána, ale v poněkud jiných slože ních a případně i lokalitách, než tomu bývalo v 18. století. 28/ Mezi problémy, které musil provinciál F. X. Friese řešit již v prvním období svého provincialátu bychom rovněž našli promítání se školských reforem a jejich neustálých změn do činnosti konkrétních piaristických škol v jednotlivých lokalitách i regiónech a to nejen v zemích, ale i v jednotlivých krajích případně i dominiích. Často záleželo i na aktivitě jejich obyvatel, hospodářské vyspělosti a bohatství jednotlivých lokalit, jazykové příslušnosti, případně i na dalších určujících faktorech. Vládní orgány mnohdy totiž ani nechtěly, ale většinou ani nemohly v příslušných místech pomoci, hlavně finančně. 29/ V podstatě jiný charakter, který se tehdy velmi rychle promě ňoval, měla vlastně již zrefomovaná piaristická učiliště, ať se jednalo o základní školy, nižší nebo vyšší gymnázia. Gymnázia byla však oficiálně jen při kolejích v Mikulově, Litomyšli, Kroměříži, Mladé Boleslavi, Bílé Vodě, Praze, Českých Budějovicích, v Mostě a v Doupově. Při ostatních piaristic kých kolejích působily pouze tzv. hlavní školy, které jsou v katalozích pia 60

11 BARTŮŠEK V.: VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL... ristických funkcí mylně označovány jako normální. Byly to lepší v krajských městech čtyřtřídní, v lokalitách středního rozsahu spíše trojtřídní, elemen tární (triviální) školy, které měly působit ve většině větších měst a správně se nazývaly školami hlavními. Připravovaly své absolventy také na krátkodobé studium učitelského kurzu tzv. preparandy, které většinou trvalo někdy necelý školní rok, bývaly v krajském městě. Někdy tyto kurzy provozovaly při svých větších kolejích i piaristé, např. v Praze. Ve třetí třídě se vyučovaly ještě základy latiny pro zájemce o další studium na gymnáziích. Gymnázia byla po reformách pětitřídní a kromě výuky latiny a řečtiny se tehdy zvýšil důraz na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů exaktního, přírodo vědného i společenskovědního charakteru. 30/ Piaristé se snažili bránit zrušení svých řádových kolejí, a proto se od provádění školských reforem nebránili vládním zásahům do formy i obsahu výuky v jejich řádu. Piarističtí řádoví provinciálové se zejména od roku 1778, tedy Friese a už i jeho předchůdce P. Bernardinus Fritsch musili připouštět stále větší státní zásahy do výuky i do výchovy učitelů z řad členů řádu. Bylo pro ně velmi těžké udržet svůj přístup kalasanského piaristického pedagoga v souladu se službou blahu světského státu, obzvláště, když se některá státní opatření ne zcela shodovala s duchem piaristického řádu. Takovým naříze ním bylo např. v roce 1784 zavedení platu za výuku na gymnáziích ve výši 12 zl. ročně. Od vzniku zbožných škol v Římě v roce 1597 až do vydání tohoto dekretu vyučovali totiž piaristé vždy na svých školách žáky a studenty bezplatně v souladu s jednou z nejzákladnějších idejí piaristického řádu. 31/ Řada reformách opatření ztěžovala práci učitelům z řad piaristů tím, že byla přechodně zaváděna a pak zase odbourávána. Mnozí piaristé by rádi v refor mách pokračovali dále jiní by už s nimi chtěli co nejdříve skončit. Proto docházelo mezi jednotlivými členy řádu k různým rozepřím v kolejích nebo i k vydávání na sebe navzájem reagujících polemických spisů. Takovým příkladem může být do jisté míry polemika mezi ředitelem pražské piaristické normální školy P. Gotthardem Liehnem a S. Vito (* Ostrov u Karlových Varů, Praha), autorem několika pedagogických a teologických spisů, a P. Adauctus Josephus Cala sanctius a S. Geramano, vlastním jménem František Mikuláš Voigt (* , Horní Litvínov, , Mikulov), významný piaristický vědec, emeritní profesor historie na univerzitě ve Vídni, který v Mikulově dožíval. Jako kritiku vyučování a poměrů na piaristických školách v této době sepsal a v Praze vydal prefekt P. Liehne anonymní drobnější spis Memorien in Betreff des Piaristeninstitut an Joseph den Zweiten, který obsahoval závažné výhrady k organizační i školní soustavě piaristického řádu. Již dřívější jed nání a chování profesora Liehneho vyvolalo mezi piaristy asi určité oba vy a pobouření, které sdílel tehdy např. známý řádový historik a historiograf, někdejší rektor piaristické koleje v Praze a prokurátor piaristické provincie 61

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem, působností a významem

Více

Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech

Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech 1774-1918 Stav před reformou V pobělohorské době se stát o vzdělávání a výchovu téměř nezajímá Vzdělávání a výchova v rukou církve (jezuité, piaristé,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Autor: Karolína Hradská

Autor: Karolína Hradská Autor: Karolína Hradská Obecné informace Narození: 14. května 1316 Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Rodokmen Lucemburků Karel IV. Karel IV. z Votivního

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu:

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu: Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ 450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci STRUČNÁ HISTORIE VÝZNAMNÁ DATA HLEDISKA AKVIZICE Z 1566: v Olomouci zřízena jezuitská akademie; při ní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více