Plán pro výchovu a vzdělávání dětí ve školní družině pro školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pro výchovu a vzdělávání dětí ve školní družině pro školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Plán pro výchovu a vzdělávání dětí ve školní družině pro školní rok 2010/2011 ŠD při ZŠ Moravská, Havířov Šumbark

2 Plán pro výchovu a vzdělání dětí ve školní družině ŠD při ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark Školní družina 1. oddělení: Sylvie Zakuťanská 2. oddělení: Lenka Slavíková 3. oddělení: Martina Cichoňová Školní družinu navštěvují žáci z tříd Provoz ŠD: hod. (v případě děleného vyučování do 8 45 ) a hod. Měsíční poplatek: 150,- Kč na dítě. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně naší ZŠ. Ve ŠJ se žáci řídí pokyny a povinnostmi žáka navštěvujícího ŠJ, které jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠJ. Dbáme na dodržování pitného režimu. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče žáků jsou seznámeni s řádem školní družiny na první třídní schůzce. Toto stvrzují svým podpisem. Filozofie školní družiny Tento výchovně vzdělávací plán vychází z cílů stanovených ve ŠVP a podporuje utváření klíčových kompetencí. Je úměrně přizpůsoben věku dětí, které ŠD navštěvují, pracujeme individuálně s ohledem na jejich odlišnosti, specifické potřeby a zvláštnosti. Posláním naší ŠD je navodit pocit bezpečí, pohody, jistoty a radosti, které jsou pro dítě nezbytné. Máme na paměti to, že po několikahodinovém vyučování děti nechtějí být hodné a sedět potichu u stolu. Střídání kreativní práce s odpočinkem tak mobilizuje jejich aktivitu. Snažíme se jim vytvořit podnětné prostředí pro jejich zájmy a činnosti, o které projeví zájem. Nevyvíjíme na děti nátlak, snažíme se co nejvíce vycházet vstříc jejich potřebám. Bereme v úvahu individualitu každého z nich, nasloucháme jim, podporujeme je, poskytujeme jim prostor pro seberealizaci a podporujeme jejich zdravé sebevědomí. Děti jsou vedeny k samostatnosti, ohleduplnosti, učíme je vnímat nespravedlnost, čelit agresivitě. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby dokázaly spolupracovat, podřídit se, rozhodovat se, vytvářet si svůj vlastní názor a respektovat ostatní. Směřujeme je k tomu, aby své činnosti dokázali plánovat, organizovat, řídit i vyhodnocovat. K prioritám patří učení

3 zodpovědnému přístupu, zájmu o druhé, péči o zdraví a bezpečí své i ostatních, stejně jako ochrana přírody. Důraz klademe na to, aby děti měly bohatou slovní zásobu, uměly formulovat věty a dokázaly se dobře vyjadřovat. Poskytujeme dostatek času k adaptaci na nové prostředí, režim ŠD, kolektiv dětí i dospělých. Usilujeme takové prostředí, kde jsou děti spokojené, šťastné, k sobě ohleduplné a navazují nová přátelství. Velkou váhu klademe na slušné chování, vystupování a jednání s vrstevníky i dospělými jak ve škole, tak i na veřejnosti. Zaměřujeme se také na správné stolování ve školní jídelně, na zvládnutí samoobslužných činností, udržování pořádku v jednotlivých odděleních, ale i ve svých osobních věcech. Dle možností maximálně využíváme sportovní areál, hřiště v okolí školy, stejně jako atrium a tělocvičnu. K dispozici je dětem i relaxační místnost a učebna PC. Při všech sportovních činnostech dbáme na dodržování bezpečnosti. Školní družina není pokračováním vyučování v odpoledních hodinách, ani pouhým hlídáním dětí, než přijdou rodiče z práce. Je jejich rovnocenným partnerem. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli, rodinou, snažíme se o to, aby rodiče byli maximálně informováni o všem, co se ve ŠD děje. Respektujeme soukromí každé rodiny a citlivé rodinné údaje. Specifické cíle realizujeme především v těchto oblastech Dítě a jeho psychika rozvíjet a kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání. rozvíjet morálku dítěte všestranně rozvíjet řeč, jazykové dovednosti rozvíjet tvořivost dítěte v oblasti myšlení i tvořivého sebevyjádření posilovat u dítěte chuť poznávat, přetvářet a zkoumat okolní svět, jevy, činnosti a situace Dítě a ten druhý vytvářet jednoduchá pravidla chování ve vztahu k druhému dítěti i dospělému osvojit si elementární dovednosti, které hrají podstatnou úlohu při navazování a rozvíjení v navazování pozitivních vztahů k sobě i ostatním rozvíjet sociální citlivost, posilovat vztahy ve skupině i v celé ŠD Dítě a společnost respektovat a vážit si hodnot vytvořených jinými lidmi respektovat odlišnost jiného člověka, jeho potřeby a zájmy zajímat se o dění v okolí, všímat si negativních prvků posilovat a upevňovat vztahy v rodině, respektovat soukromí

4 Dítě a svět vytvářet povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí seznamovat ses místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytvářet si k němu pozitivní vztah osvojovat si poznatky vedoucí k ochraně životního prostředí rozvíjet kladný vztah ke všem formám života seznámit se s přírodními jevy, které mají vliv na koloběh v životě Dítě a jeho tělo vytvořit u dětí potřebu pohybu a povědomí o zdravém životním stylu, radost z pohybových činností a zájem o tyto činnosti dostatečný časový prostor pro pohybový a tělesný rozvoj dítěte vypěstovat v dětech vytrvalost, obratnost, přiměřenou soutěživost, odvahu, smysl pro hru fair-play, radost z pohyb, prostorovou orientaci v různém prostředí uvědomění si všech smyslů a podporovat jejich rozvoj rozvíjet hrubou a jemnou motoriku a koordinaci pohybu vytvářet povědomí o negativním působení omamných látek na tělesný a duševní rozvoj jedince Práce v odděleních ŠD V plánu práce školní družiny jsou uvedeny konkrétní činnosti, ze kterých si vychovatelka sama vybírá podle skladby vlastního oddělení a aktuálního složení žáků s nimiž pracuje. Program činností je operativní a prakticky neustále v procesu tvorby, průběžně se doplňuje, upravuje, je tak možné reagovat na měnící se podmínky a propojovat či přesouvat témata během školního roku. Náplň práce zasahuje do: - pracovně - technických činností např. práce s různým materiálem, i přírodním, stříhání, lepení, modelování, odlévání, lisování, pečení, skládání, stavění, konstruktivní a tvořivé hry, výroba přání, péče o květiny - výtvarně - estetických činností např. využití různých výtvarných technik, práce s vodovými i temperovými barvami, tuší, voskovkami, suchými pastely, uhlem, kreslení na chodníku, do sněhu a písku, otisky, ilustrace a čtení pohádek, poslech CD, sledování DVD, řešení kvízů, hádanek, hlavolamů, úklid oddělení,výzdoba nástěnek, péče o květiny - tělesně pohybové a branné činnosti např. rozvoj sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně, na hřišti i v přírodě, relaxace, cvičení podle hudby, sportovní chování v duchu fair play, soutěže podporující rozvoj obratnosti, síly, postřehu, hbitosti a rychlosti, individuální i kolektivní sporty, ping-pong, skoky přes švihadlo, gymnastická cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí, míčové hry, cviky podporující správné držení těla

5 - hudebně pohybové činnosti např. sborový i sólový zpěv, doprovod na Orfovy nástroje, rytmizace, deklamace, vytleskávání, poslech hudby, lidové tradice koledy, říkadla, ilustrace písní, cvičení s hudbou, aerobic, hudební hry ozvěny, hádanky, opakování, poznávání hudebních nástrojů, procvičování rytmu, soutěže ve zpěvu, improvizovaný pohyb na hudbu, tanec mazurka, polka, valčík, Evaluace a hodnocení Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni oddělení, provádí je jednotliví vychovatelé ve svých odděleních zpravidla na konci týdne. Analyzují a vyhodnocují podmínky a výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí naplňování výchovně vzdělávacích cílů. Sledují individuální rozvoj dětí a jejich pokroky v různých činnostech. U dětí porovnáváme posun v oblastech hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, sociálních vztahů a her, myšlenkových operací, komunikace a jazykového projevu, prostorových a početních představ, hudebních, výtvarných a pohybových projevů, projevů chování, posun v kresbě, schopnosti spolupráce, chuti k získávání nových poznatků, sebevědomí a aktivit, posun v představách, fantazii a dalších významných operací potřebných ve výchově a vzdělávání. Orientační plán práce září - říjen - výrobky z drobného přírodního materiálu - modelování ovoce a zeleniny - malování a pouštění draků, Drakiáda - spolupráce s MŠ - otisky - sportovní chování, hra fair-play - atletické disciplíny běh, skok, hod - hry s míčem házení, chytání, vybíjení - skoky přes švihadlo, podbíhání, pálkové hry - závodivé hry, soutěže družstev - vytrhávání z papíru, zápichy do květináčů - odlitky ze sádry - sólový zpěv - doprovod písní na Orfovy nástroje - hudební hádanky listopad - prosinec - vytrhávání z papíru, výroba novoročních přání

6 - výzdoba družinky k Haloweenu a Vánocům - spolupráce s 1.tř. haloweenské dopoledne - relaxační cvičení podle hudby - zimní sporty v přírodě, lyžařský výcvik - cvičení na udržení rovnováhy - ilustrace pohádek - vánoční motivy tvořené slupovacími barvami - koláže - zpíváme koledy - vánoční besídka a diskotéka - Česko-Slovenská superstar leden únor - výroba dárečků k zápisu do 1.tříd - skládačky a vystřihování z papíru - didaktické hry - hry v tělocvičně, využití relaxačních míčů - klouzání, bobování, házení sněhovými koulemi - gymnastické cvičení, aerobic - stavíme ze sněhu - výroba a malování masek na karneval - kresba a malba se zimní tematikou - rytmizace,deklamace, vytleskávání - poslech hudby z CD - moderní tanec březen duben - práce se šablonami - velikonoční kraslice, pletení pomlázky - Den Země účast na úklidu v okolí školy - přesazování květin - míčové hry a turnaje - atletika na hřišti školy - in-line brusle, dopravní značky - kombinované techniky, vyškrabávání, zapouštění - práce tvořené otisky prstů - stínování, míchání barev - 3/4 takt, písně v tomto rytmu - mazurka, valčík - hra na hudební nástroje květen červen - přání ke Dni matek - výroba dárečků korálky, textil, kůže - lisování květin

7 - atletické soutěže - pálkové hry - fotbal, florbal - kreslení v přírodě, frotáž - malování na chodníku - práce s moduritem - 2/4 takt, písně v tomto rytmu - základní krok polky - písně na prázdniny Zpracovala: Lenka Slavíková V Havířově dne Mgr. Eliška Tomíčková ředitelka školy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více