Školní vzdělávací program pro školní družinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne:

2 Úvod Děti vnímají svět kolem sebe a začínají se v něm orientovat. Poznávají přírodu, všímají si vztahů mezi lidmi, chtějí poznávat a tvořit. Při řešení hravých úkolů, jejich dokončování a obměňování pociťují radost. Ta je prvním krůčkem k úspěchu. Touží po něm každý, kdo pracuje s dětmi. Úspěch znamená vidět rozzářené oči, úsměv na tváři, slyšet veselé a hlasité povzbuzování, tleskání, pískání. Úspěch je obrovská odměna, které můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme dětem nablízku, budeme s nimi rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat to, co nám sdělují slovy, mimikou, gesty i pohledem. Základním prostředkem ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a navozuje nové zážitky. Hravost, dobrovolnost, postup od jednoduchého ke složitějšímu to jsou některé základní body, které budeme v zábavné formě nabízet. Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov je platný od září Provoz ŠD je rozvržen tak, aby vyhovoval potřebám dětí i rodičů. Vzdělávání probíhá v průběhu školního roku. Přes letní prázdniny je provoz uzavřen. Do ŠD jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být mimo jiné uvedeno, jak bude dítě ze školní družiny odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců nebo zda bude odcházet samostatně). Činnost školní družiny Cílem školní družiny je využívat efektivně volný čas dětí. Týdenní rozvrh činností je sestavený tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny střídaní klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Kromě těchto činností pořádáme pro děti vědomostní a zábavné soutěže, ale také sportovní hry. Pravidelné činnosti jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní skladby činností. Spontánní aktivity zahrnují každodenní klidové činnosti po obědě nebo při pobytu venku (po organizované části pobytu ve ŠD) Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, četba), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování např. závodivé hry při pobytu venku či v tělocvičně. Příprava na vyučování didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Personální a pedagogické zajištění Vychovatelka splňuje požadavky na předepsanou odbornou způsobilost, má zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělává, jedná v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.

3 Materiální a ekonomické podmínky ŠD navštěvují děti třídy. Pro činnost využíváme třídu, která je určena pouze pro školní družinu. Pro zájmové a rukodělné činnosti je třída zařízena stoly a židličkami, které jsou postaveny po obvodu místnosti. Ke hře se stavebnicemi, při hrách v kruhu a při jiných odpočinkových činnostech využíváme střed místnosti. Podlaha v celé místnosti je pokryta kobercem, proto si děti rády hrají na zemi. Školní družina je vybavena stavebnicemi, hračkami, stolními hrami a výtvarnými potřebami, ale také televizí s videem a DVD přehrávačem. Můžeme využívat tělocvičnu (omezeně), sál na domě dětí a školní hřiště se stolem na stolní tenis, košem na basketbal a kurtem na volejbal. Hygienické a bezpečnostní podmínky Režim dětí je dán družinovým řádem. Děti jsou pravidelně informovány o bezpečnosti při pobytech na hřišti i hrách ve třídě, ale také před prázdninami. Dbáme na hygienu před obědem, na vycházkách apod. Pitný režim zajišťujeme ve spolupráci se školní kuchyní. Organizace vzdělávání Denní podstatou pedagogické práce ve školní družině je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Snažíme se vnímat celou osobnost žáka a získávat je k aktivní spolupráci. Předáváme nové poznatky a snažíme se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Usilujeme, aby výsledkem byla pohoda a prožitek žáků, jejich zaujetí pro činnost a radostné prožití pobytu ve školní družině. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti a přitom pracovaly svým tempem. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí. Formy zájmového vzdělávání Vycházejí z vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: a) pravidelná podle rozvrhu zaměstnání b) průběžná klidové činnosti, příprava na vyučování c) příležitostná akce ŠD, které nejsou zahrnuty do běžné skladby činností (besídky, sportovní akce apod.)

4 Cíle vzdělávání Program usiluje o vytvoření zdravé osobnosti dítěte připravené pro život ve společnosti. Hlavní cíle: - rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí žáků - vytvářet si pozitivní představu o sobě i druhých, umět projevit empatii - vychovávat k smysluplnému využívání volného času - vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času - zlepšovat kamarádské vztahy mezi dětmi, upevňovat kladné vztahy mezi dětmi a vychovatelkou - vést děti k citlivému vnímání prostředí i přírody - zaměřit se na citovou výchovu (snažit se zastavit nebo omezit zvýšenou agresivitu) Klíčové kompetence Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Pro etapu zájmového vzdělávání za klíčové považujeme tyto kompetence žáka: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 6. kompetence k trávení volného času 1. Kompetence k učení: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3. Kompetence komunikativní: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. 4. Kompetence sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit - přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

5 5. Kompetence činnostní a občanské: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých. 6. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny. Provádí je vychovatelka. Analyzuje a vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí, nakolik jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle. Sleduje individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. Podmínky pro činnost žáků se speciální vzdělávacími potřebami Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. Závěr Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Dáváme možnost si vybrat a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. Abychom svěřeným dětem lépe rozuměli, stačí si představit, že jsme žákem, který slyší naše slova. Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné situace, se smyslem pro zodpovědnost.

6 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Jsou inspirovány kapitolou RVP pro první stupeň Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme domov: okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, posílení vztahů k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou, Den matek škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy, školní režim, vytvoření kladného vztahu ke škole obec: důležité budovy v obci (OÚ, obchody, pošta, knihovna, zdravotní středisko, hasiči), doprava (didaktické hry s dopravními značkami, malování dopravních prostředků, soutěže s dopravní tématikou) region: činnosti posilující vztah k místním tradicím (historie obce, bitva tří císařů, ) naše vlast: besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem vlastenectví-národ, Praha-hlavní město a jeho památky 2. Lidé kolem nás soužití lidí: v rodině, v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní komunikace mezi lidmi, jiná kultura etnika, přijetí Romů a jiných menšin do kolektivu chování mezi lidmi: pravidla slušného chování (pozdravení, seznamování, podávání ruky, žádost o pomoc, neskákání do řeči, umění sdělit poznatek, schopnost naslouchat, tolerance ve skupině, stolování), principy demokracie (řekni mi svůj názor - budu naslouchat, mám problém - vyslyš mě), základní společenské návyky (utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí - nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat a neposmívat se druhým), odmítat nežádoucí společenské chování (lež, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita), dodržovat pravidla her a jiných činností (hraj fair play) právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dětí, s tím související povinnosti

7 3. Lidé a čas Správný režim dne při docházce do školy, správné využití volného času, aktivity podle ročních období, měření času, jak se mění lidé (prohlížení vlastních fotografií, vyprávění zajímavých příhod z našeho raného dětství), jak se učili naši rodiče, jak děti pomáhaly doma dříve a dnes? Vybavení domácností dříve a dnes, co se nosilo dříve a co teď? 4. Rozmanitost přírody Tématické vycházky, pobyty v přírodě, pozorování změn, enviromentální výchova, podíl na sběru starého papíru a beseda o důležitosti třídění odpadů, práce s přírodním materiálem (využití přírodních materiálů ve výtvarné i pracovní činnosti), pěstitelské práce, chovatelství, práce s odbornou a populárně naučnou literaturou (atlasy, encyklopedie, klíče) 5. Člověk a jeho zdraví Činnosti směřující k průběžné péči o osobní hygienu (návyky péče o pořádek a čistotu prostředí, udržování pořádku v osobních věcech a ve školních potřebách). Předcházení úrazům (jak vyhledat pomoc, hra s nácvikem telefonického volání, tísňové linky policie, hasičů, záchranné služby), význam otužování. Pohybové a tělovýchovné aktivity: sportovní hry, drobné pohybové a míčové hry, seznamovací hry a zábavy, hry na sněhu, pouštění draků, hraní kuliček, návštěvy a sledování sportovních soutěží, branné hry. Lokomoční a jiné činnosti: chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení. Zdravotně zaměřené činnosti: vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení. Smyslové a psychomotorické hry.

8 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ ZÁŘÍ Naše družina, škola seznámení dětí s novým prostředím a okolím, s kolektivem (společenské a seznamovací hry) seznámení s pravidly chování v družině (řád ŠD) a poučení o bezpečnosti při zájmových činnostech i při vycházkách hezká vzpomínka z prázdnin (vyprávění zážitků z cestování) Cesta do školy dopravní tématika poznávání dopravních značek (malování, modelování), ukázněnost chodců, soutěže s dopravní tematikou společné vycházky, hry v přírodě a na hřišti kalendář přírody počasí, pranostiky ŘÍJEN Skřítkové a strašidýlka sběr přírodních materiálů na společných vycházkách výroba vlastního strašidýlka (kresba, využití přírodnin-brambory, řepa, dýně) Podzimní příroda práce na zahrádkách, ovoce a zelenina určování druhů podle chuti, tvaru, vůně, způsob jejich uskladňování sledujeme změny počasí společné vycházky, hry v přírodě a na zahrádce LISTOPAD Hry s listy a plody sběr podzimních plodů a listů, jejich sušení a lisování, využití v různých výtvarných technikách (koláže, mozaiky, navlékání) pouštění draků kalendář přírody počasí, pranostiky

9 PROSINEC S čerty nejsou žerty zábavné mikulášské soutěže pro odvážné čertíky Advent, Vánoce nácvik programu na vánoční besídku výroba vánočních dekorací a ozdob, vycházka s pozorováním vánoční výzdoby v obci, obchodů, domů besídka v družině (vyprávění o zvycích, které udržujeme v naší rodině, koledy, hry u vánočního stromku) kalendář přírody počasí, pranostiky LEDEN Zimní olympiáda rozmanité soutěže, plnění úkolů (sportovní, vědomostní, umělecké atd.) Kalendář přírody počasí a pranostiky výroba jednoduchých krmítek, přikrmování ptactva, pozorování stop (ve sněhu, v blátě) Karneval výběr vhodných masek, společná výroba, příprava programu ÚNOR Poraď si v každé situaci nebezpečí, která číhají, a jejich řešení (formou dramatického výstupu budeme předvádět, jak se chovat v určitých situacích) - cizí člověk ti nabízí nový druh bonbonů - ptá se na odlehlé místo, chce ukázat cestu - nabízí svezení autem - zve tě do cukrárny

10 poradíš si s problémem? (důležitá telefonní čísla: policie, hasiči, první pomoc) - požár - šikana u spolužáků - zatoulaný pejsek - zranil ses - slyšíš volat o pomoc Zimní radovánky využití vhodného počasí k sáňkování, bobování, stavění sněhuláka, vycházky s dokrmováním ptačích kamarádů kalendář přírody počasí, pranostiky BŘEZEN Vítání jara první jarní květiny básničky a písně s jarní tématikou sledujeme změny v přírodě (využití knih, vycházek) zpracování poznatků v různých výtvarných technikách kalendář přírody počasí, pranostiky DUBEN Velikonoce zvyky a tradice netradiční zdobení kraslic výtvarné techniky s velikonoční tématikou (zdobíme si družinu) Bzučím tiše celosvětově vyhlášená akce Den proti hluku celodenní soutěž o medaile Zlatovláska pohybové soutěže v obratnosti (děti v roli Jiříka plní pohádkové disciplíny) vyhodnocení soutěže, odměny

11 KVĚTEN Za dobrodružstvím přírody vědomostní soutěž o zvířatech soutěžíme se zvířátky (závod pštrosů, klokanů, žiraf získávání kartiček s daným zvířetem, vyhodnocení) zvířata a jejich mláďata (chování v lese nekřič, nenič, naslouchej) kalendář přírody počasí, pranostiky ČERVEN Jdeme do finále oslava Dne dětí (soutěže v netradičních disciplínách) kalendář přírody dokončení, společné hodnocení

12 TÝDENNÍ ROZVRH ŠKOLNÍ DRUŽINY Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 Odpočinkové a rekreační činnosti stolní a společenské hry, stavebnice, hračky, výtvarné techniky Zájmové činnosti + pobyt venku pracovně-technická, přírodovědná, hudební, výtvarná, společensko-vědní, sportovní činnost Příprava na vyučování didaktické hry, jazyková výchova, hry s čísly 15:00-15:30 Individuální činnost dle výběru dětí Výchovný program je denně přizpůsoben rozvrhu, počasí a zájmu dětí.

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více