Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: Mírové náměstí 141, Verneřice IČO: Číslo účtu: /0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014

2 Obsah 1 strana Základní údaje o škole 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4 Výsledky vzdělávání ţáků, zapojení do projektů souvisejících se vzděláváním 5 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 9 Prevence sociálně patologických jevů 9 Spolupráce s rodiči, DVPP 11 Hospodaření školy, budovy, zařízení 12 Výsledky inspekční činnosti, kontroly 13 Přílohy: Příloha č. 1: Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích Příloha č. 2, 3: Údaje o hospodaření školy Příloha č. 4 : Organizační schéma Příloha č. 5: Aktivity školy 1 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 2

3 Základní údaje o škole Základní škola ve Verneřicích je plně organizovaná škola s 9 ročníky, dělí se na 1. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem, druhý stupeň šestým aţ devátým. Další součásti školy: mateřská škola předškolní vzdělávání školní druţina pro zájmové vzdělávání školní jídelna Zřizovatel školy: Město Verneřice, Mírové náměstí 138 IČO Školská rada: Školská rada se podílí na správě školy, je ustanovena ve tříčlenném sloţení (1 zástupce ţáků, 1 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce zřizovatele). Funkční období členů školské rady je 3 roky. Obory vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola RVP ZV Na školní úrovni: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Umístění: ve středu obce autobusové zastávky před školou (cca 1/3 dojíţdějících ţáků) škola rodinného typu Vybavení odborné učebny: na 1. stupni učebna k výuce ICT (18 ţákovských stanic), na 2. stupni učebna k výuce F, Ch, Hv; rovněţ slouţí ke sledování televize, videa a k práci s interaktivní tabulí v dalších 8 třídách jsou k vyuţití k podpoře moderních trendů výuky dataprojektory 3

4 přístup na internet v budově 1. i 2. st., pro ţáky a pedagogy školní intranet jako informační kanál pro pedagogy tělocvična (kapacita 30 ţáků) sportovní hala (kapacita 100 ţáků, není součástí školy, k dispozici je poskytnuta od Města Verneřice) školní hřiště školní dílny (nejsou součástí školy, k dispozici jsou poskytnuty od Města Verneřice) nápojový automat v budově 1. st. ZŠ Personální 2 zabezpečení organizace základní škola: interních pedagogů celkem: 13 (včetně vedení školy: ředitel a zástupce ředitele, asistent pedagoga) ostatních pracovníků v základní škole celkem: 4 Z pedagogů: 1 ICT pracovník 1 výchovný poradce 1 školní metodik prevence mateřská škola: pedagogů celkem: 4 ostatních pracovníků: 1 školní druţina: pedagogů celkem: 2 školní jídelna: pracovníků celkem: 3 Organizační schéma: viz příloha č. 5. Zápis a přijetí do základní školy Konkrétní termín je oznamován s předstihem v písemné podobě (obecní vývěsky, nástěnky ve škole, v mateřské škole) a v elektronické podobě na webových stránkách školy. Přijímací řízení 2 Počty pracovníků uváděny fyzicky, ne na přepočtené. 4

5 vylučuje jakákoliv diskriminační rizika. Vzhledem k dlouholeté nenaplněnosti kapacity školy jsou vţdy přijímáni všichni účastníci zápisu, popř. i ţáci, kteří přestupují do naší školy v průběhu školního roku. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis do 1. tříd dne V zápisovém termínu se dostavilo 25 ţáků. Z celkového počtu zapsaných byl povolen 1 odklad školní docházky. Sledovaný stav ţáků k , pro zahajovací výkaz, činil celkem 135 ţáků, k ţáků. 4 ţáci plnili docházku podle 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tabulka č. 1: Počty ţáků v ZŠ podle stavu k a podle stavu k POČTY ŢÁKŮ V ZŚ 2013/2014 Třída Počet ţáků Z toho dívek Celkem 1. st Celkem 2. st Celkem ZŠ Stav k Pozn.: + : docházka dle 38 z.č. 561/2004 Sb. POČTY ŢÁKŮ V ZŚ 2013/2014 Třída Počet ţáků Z toho dívek Celkem 1. st Celkem 2. st Celkem ZŠ Stav k Pozn.: + : docházka dle 38 z.č. 561/2004 Sb. Vzdělávací program, výsledky vzdělávání ţáků, zapojení do projektů souvisejících se vzděláváním Ţáci byli vyučováni podle programu ŠVP pro základní vzdělávání. Učební osnovy, uspořádané podle pořadí vyučovacích předmětů v učebním plánu pro ročník, byly splněny. Přípravná třída se řídila programem ŠVP pro předškolní vzdělávání, školní druţina ŠVP pro zájmové vzdělávání. V oblasti zdravého ţivotního stylu působil metodik prevence, výchovný poradce i ostatní pracovníci školy. Zvláštní pozornost byla věnována problematickým ţákům. 4 ţáci, z toho 2 na 1. 5

6 stupni a 2 ţáci na 2. stupni základní školy, byli na základě šetření poradenským zařízením integrováni v běţných třídách. Navrhovaná pedagogická opatření byla vedena zájmem dítěte a projednána s rodiči ţáka. Mimo jiné byla věnována péče ţákům s vadami řeči, kteří jednou týdně navštěvovali logopedické cvičení, kde pod odborným vedením redukčními postupy a cvičením prováděli odstraňování prostých vad výslovnosti. Školní řád, reţim školy, provozní řád: ţáci, pracovníci i rodiče, kterým z těchto ustanovení vyplývají povinnosti, se jimi řídí. V ojedinělých případech bylo nutné řešit problémové situace s Policií ČR a následně s OSPOD. Zapojení do projektů: a) Oblast volby povolání: Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (RTVND) Stejně jako minulý rok pokračoval projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ cílem je vytvořit dlouhodobý systém komunikace mezi střední školou, 15 základními školami z Děčína a jeho okolí a 12 zaměstnavateli. Jedná se o dlouhodobé působení na ţáky ZŠ v oblasti technického vzdělávání (pracovní vyučování ţáků v prostorách SŠ, exkurze do provozů a další). o Do projektu jsou zapojeny školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, příspěvková organizace. Podrobnosti o projektu na b) Společnost pro kvalitu školy: projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování se zúčastnili ţáci 5. (duben 2014) a 9. tříd (březen 2014). Testování se skládalo z následujících částí: český jazyk matematika 6

7 anglický jazyk 5. třída: člověk a jeho svět 9. třída: člověk a příroda (chemie, fyzika, biologie) Sledovaly se výsledky v daném předmětu a výsledky podle sledovaných dovedností. Podrobná zpráva k nahlédnutí v kanceláři vedení školy. d) portál škola má zaplacenou přístupovou licenci a vyuţívala nabídek tohoto portálu v oblasti výchovného poradenství. Aplikace mohou vyuţít učitelé, ţáci, rodiče. K testování dětských schopností mají umoţněn přístup i děti a rodiče z mateřské školy. e) Zastupitelstvo Města Verneřice schválilo zapojení školy do projektu Dotkněte se inspirace OP VK, CZ.1.07/1.3.00/ Projekt bude probíhat ve školním roce 2014/2015. Cílem je vzdělávání pracovníků škol se zaměřením na zvýšení vyuţití ICT prostředků do výuky s vyuţitím dotykových zařízení. Bude zajištěna metodická a technická podpora. Z prostředků projektu budou pořízena potřebná mobilní (dotyková) zařízení odpovídající počtu zapojených pedagogů. Následující tabulky přinášejí přehled počtu ţáků a jejich výsledky ve výchovně vzdělávací oblasti. Tabulka č. 2: Celkový prospěch ţáků za 1. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 138 % z celkového počtu Z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 67 48,550 Z toho v 1. pololetí prospělo 63 45,652 Z toho v 1. pololetí neprospělo 8 5,797 Celkový průměrný prospěch 1,773 Tabulka č. 3: Celkový prospěch ţáků za 2. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 137 % z celkového počtu Z toho v 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 63 45,985 Z toho v 2. pololetí prospělo 66 47,445 Z toho v 2. pololetí neprospělo 8 5,839 Celkový průměrný prospěch 1,801 7

8 Tabulka č. 4: Výsledky výchovy ţáků za 1. pololetí Počet ţáků na škole v 1. pololetí (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 138 Počet ţáků s 2. st. z chování 3 Počet ţáků s 3. st. z chování 0 Napomenutí TU 4 Třídní důtka 4 Ředitelská důtka 2 Pochvaly 9 Tabulka č. 5: Výsledky výchovy ţáků za 2. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 137 Počet ţáků s 2. st. z chování 2 Počet ţáků s 3. st. z chování 0 Napomenutí TU 7 Třídní důtka 13 Ředitelská důtka 1 Pochvaly 40 Tabulka č. 6: přehled absence ţáků za 1. a 2. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na ţáka % 1. pololetí omluvených ,087 neomluvených 2 0, pololetí omluvených ,168 neomluvených 0 0 8

9 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Na střední školu se hlásilo z deváté třídy dvanáct ţáků. Na SŠ s maturitou bylo přijato šest ţáků a šest bylo přijato na odborná učiliště či učiliště. Typ školy SŠ OU, U Počet ţáků 6 6 % Na další stupeň vzdělávání skládali ţáci, kteří se hlásili na maturitní obor v Ústeckém kraji, přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Ţáci byli přijati či nepřijati na základě výsledků přijímací zkoušky a dosavadních studijních výsledků v prvním kole. Jedna ţákyně byla přijata na učební obor aţ v kole druhém, protoţe na střední škole zvolené v 1. kole se obor pro nízký zájem neotvíral. Z niţších ročníků se hlásili dva ţáci z osmé třídy na učební obor a byli přijati v 1. kole. Ze sedmé třídy se hlásil jeden ţák na učební obor a byl přijat ve 2. kole Prevence sociálně patologických jevů Důleţitým faktorem je snaha o sníţení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí především nabízením hodnotných volnočasových aktivit, vyuţíváním metod aktivního sociálního učení, informováním o dané problematice ve spojitosti s ostatními institucemi (besedy), rozvojem etického vědomí, snahou o posun v postojích a hodnotových systémech dětí. To vše ve spolupráci a vzájemné informovanosti pedagogů a rodičů (problémy ţáka ve škole, mimo školu, v rodině a navrhovaná opatření). 9

10 Realizace minimálního preventivního programu Problémy ve vrstevnických skupinách vztahy mezi dětmi. Na 1.stupni proběhla preventivní hra nazvaná Andělská křídla. Podpůrné testování k ověření klimatu ve třídách: server na podporu ţáků základních škol Projektové dny záţitkové dny, sportovní disciplíny, vědomostní soutěţe, dopravní výchova, mimořádné situace, osobní bezpečí Spolupráce s Městskou policií Děčín: beseda o bezpečné cestě do školy a bezpečnosti při jízdě na kole. Se staršími ţáky beseda o kyberšikaně. 3. třída: v říjnu a dubnu provedeno šetření SORAD v souvislosti s ohroţeným ţákem šikanou od spoluţáků a ţákem sociálně vyloučeným. Protikuřácké slunce: zjišťování postoje ţáků ke kouření a zkušeností dětí s vlastním kouřením. 2.stupeň: vztahy ve vrstevnické skupině; témata o toxikologii, sexuálním harašení a přenosných chorobách. Mimoškolní aktivity: o vyuţití sportovní haly (zdarma) 5x týdně o sportovní hry na hřišti (sportovní soutěţe, MDD) o soutěţe s brannými prvky, chování za mimořádných situací o poznávací výlety v regionu a okolí o spolupráce se ZUŠ Ţandov v oblasti hudebního rozvoje ţáků o rozvíjení dovedností ţáků v oblasti výpočetní techniky Ostatní o logopedická péče: 1x týdně o doučování ţáků: ročník o příprava ţáků na přijímací pohovory o spolupráce s MŠ výlety, kulturní představení, návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ o slavnostní rozloučení s 9. třídou na MěÚ ve Verneřicích 10

11 Spolupráce s rodiči o 2x ročně schůzky stanovené ředitelkou školy, ostatní individuálně dle potřeby třídních učitelů či výchovného poradce (rozmisťovací řízení). o Poskytování informací o výchovných a vzdělávacích výsledcích ţáků rodičům. o Uplatňování sjednocených postupů za nekázeň (školní řád). o Na pedagogických radách byla přijímána opatření vzhledem k vývoji chování ţáků ke vzdělávání. o Pomoc rodičů na akcích školy (mikulášská nadílka, pomoc s kostýmy na školní akademii apod.) o Poradenství výchovný poradce; metodička prevence Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy podporuje v maximální moţné míře další vzdělávání pracovníků. Počet akcí je ovlivněn finančními limity (cena akce + cestovní náhrady + příplatek za zastupování nepřítomného pedagoga). Počet vzdělávacích akcí klesl úměrně k počtu pedagogů doplňujících si kvalifikaci. Akce rozvíjející pedagogické a jiné předpoklady pro práci zaměstnanců školy viz tabulka č. 1. Personální zabezpečení školy Na základní škole (včetně asistenta pedagoga) vyučovalo celkem 13 učitelů Úplné vzdělání: 4 učitelé Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem: 1 Ing. Vysokoškolské vzdělání 2 Bc.; 1 Mgr. Studium na doplnění kvalifikace 7 pedagogů TU Liberec, rozšiřující studium informatiky 1 učitel Bez kvalifikace se středoškolským vzděláním: 5 učitelů Ostatní ped. pracovníci: 1 kvalifikovaná vychovatelka ŠD Sektor nepedagogických pracovníků: Beze změn. 11

12 Aktivity školy Účast v soutěţích Školní kolo: Klokánek: 5. ročník; Benjamin: 6., 7.ročník; Kadet: 8., 9.ročník. Turnaj V. Šmicera pořadatel ZŠ Verneřice tř. Mac Donald CUP školní, regionální kolo, okrskové kolo 1. st. Hry bez hranic pořadatel ZŠ Liběšice 1., 2. st. Ţáci školy nastudovali loutkovou pohádku Navarana, se kterou úspěšně vystupovali pod vedením MgA. Martina Kuriše Hospodaření školy, budovy a zařízení S finančními prostředky škola hospodařila v souladu s právními prostředky a v rozsahu práv vymezených zřizovatelem. Finanční vypořádání dotací ke konci roku 2013 viz příloha č. 2, 3. Budovy základní školy a zařízení Revize: a) hasicích přístrojů b) tělocvičného nářadí a náčiní c) poţárních vodovodů d) elektrických zařízení Prověrka BOZP Opravy (souhrnně za PO) a) tělocvičného nářadí b) sluţby ICT c) malování ŠJ, ZŠ d) instalatérské práce e) elektrikářské práce f) drobné opravy g) vzduchotechnika ve školní jídelně h) poţární hydranty v budově MŠ 12

13 Nákup školního nábytku, pomůcek (souhrnně za PO) a) vybavení třídy a herny ŠD novým nábytkem, koberci b) doplnění stavu učebnic, výměna poškozených c) odborná literatura d) nákup běţných pomůcek pro vyučování (křídy, popisovače, ) e) didaktické pomůcky f) ICT pomůcky (HW, SW) g) hračky a výtvarné potřeby pro MŠ, ŠD Kontroly, inspekce 1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Termín kontroly: Předmět kontroly: Následná kontrola odstranění nedostatků v zápise ze dne , č.j. 2679/2013 na podkladě oznámení ředitelky školy o provedení odstranění závad. Kontrolovaný objekt: výdejna základní školy, mateřská škola Kontrolní zjištění: kontrolované oblasti bez závad 2. Město Verneřice Termín kontroly: Předmět kontroly: kontrola hospodaření za rok 2013 Kontrolovaný objekt: celá příspěvková organizace Kontrolní zjištění: při kontrole hospodaření v PO Základní škola a Mateřská škola Verneřice nebyla zjištěna neúplnost či nesprávnost vedení účetnictví, včetně náleţitosti dokladů. 3. Okresní správa sociálního zabezpečení Termín kontroly: Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, plnění povinností při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provedení kontroly. Kontrolovaný objekt: celá příspěvková organizace Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky. 13

14 Výroční zprávu zapsala: Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Ve Verneřicích dne:

15 Tabulka č.1: Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích ve školním roce 2013/2014 Pracovník Název vzdělávací akce Datum Čas Místo konání Kód kurzu/ pořadatel Cena kurzu Kč Školní rok 2012/2013 Lenka Lehká Studium učitelství 1.st. ZŠ do r semestr.studium PF UJEP Jindřiška Tomášková Studium učitelství pro 1.st., 2.st: OV, Čj do r semestr.studium PF UJEP Štěpánka Hrachovcová Studium:obor matematika, specializace v od semestr.studium PF UK Praha pedagogice Ing. Bc. Jitka Zíková Rozšiřující studium učitelství pro 1.st. ZŠ Od TU Liberec Marie Příkopová Zhudebněné pohádky netradiční HV :00 13:00 ZŠ Komenského Děčín PC Děčín 580,- Mgr. Iva Šedivá Didaktické studium cizího jazyka NIDV Ústí nad Labem NIDV 4200, Jana Kindlerová Legislativní změny :00 14:00 UL, Kulturní středisko Fakta s.r.o. 1190,- Hana Lukešová Legislativní změny :00 14:00 UL, Kulturní středisko Fakta s.r.o. 1190,-

16 Tabulka č. 2: Údaje o pouţití finančních prostředků na provozní náklady poskytnutých v roce 2013 PROVOZNÍ DOTACE NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 (uvedeno v Kč) Dotace provozní MÚ Verneřice ,00 CELKEM ,00 Náklady spotřeba materiálu ,81 spotřeba energií ,00 opravy a údrţba ,63 poplatky banky 5 460,00 sluţby ,37 cestovné 1 302,00 DDHM ,00 CELKEM ,81 Příjem dotace ,00 stravné ,00 příspěvek na provoz ,00 ostatní trţby 4 728,00 úroky 4 848,41 čerpání fondů 5 000,00 CELKEM ,41 ROZDÍL - převeden z rezervního fondu ,40

17 Tabulka č. 3: Údaje o pouţití finančních prostředků na přímé náklady poskytnutých v roce 2013 DOTACE PŘÍMÉ Z KÚ ÚSTECKÉHO KRAJE NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Hodnota v Kč učební pomůcky ,41 ochranné pomůcky 325,00 hračky ŠD a MŠ ,00 úrazové pojištění Kooperativa ,66 CELKEM ,07 mzdy ped. a neped ,00 nemoc ,00 CELKEM ,00 soc. a zdr. pojištění zaměstnanců ,00 FKSP ,93 CELKEM ,93 vratka dotací 0 CELKEM ,00

18 Příloha č.4: Organizační schéma základní školy ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Jana Kindlerová ZÁSTUPCE ŘEDITELE Bc. Hana Lukešová HOSPODÁŘKA Dana Kroulíková TŘÍDNÍ UČITELÉ 1.tř. Lenka Lehká 2.tř. Jiřina Trpková 3.tř. Ing. Bc. Jitka Zíková 4.tř. Jindřiška Tomášková 5.tř. Mgr. Adéla Němečková 1.ST ŠKOLNICE 1.st. Lenka Zemanová 2.st. Jitka Rokosová ÚDRŢBÁŘ Josef Hejkal 2.ST TŘÍDNÍ UČITELÉ 6.tř. Eduard Šram 7.tř. Mgr. Jiří Benda 8.tř. Mgr. Veronika Kurišová 9.tř. Štěpánka Hrachovcová UČITELÉ Mgr. Iva Šedivá VÝCHOVNÝ PORADCE PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Mgr. Jiří Benda METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE Jiřina Trpková VYCHOVATELKA DRUŢINY ŠKOLNÍ Hana Bošková Legenda: přímé vedení kolegium, administrativní a pers. úsek spolupráce

19 Příloha č. 5: Aktivity školy (sportovní, kulturní akce) DATUM NÁZEV AKCE OBSAH TŘÍDA Kouzelník Představení s kouzly 1. tř Navarana Loutkové představení ţáci naší celá škola školy Fotbalový turnaj Stojaka a Mezitřídní turnaj 2. stupeň Meniče Exkurze do zahradnictví Sklizeň podzimních plodin, 1. a 2. tř. příprava na zimu Pohádka o neposlušných Loutkové divadlo Sváťa 1. tř. kůzlátkách Dravci Ukázky sokolnictví a dravců celá škola Andělská křídla Primární prevence pomáháme 3. tř. si Divadlo Show Kouzelnické vystoupení celá škola Bezpečný internet Beseda se stráţnicí Městské 4. tř. policie Děčín Turnaj ve stolním tenise 2. stupeň Divadlo Koloběţka Pohádka s písničkami 1. a 2.tř Mikulášská nadílka celá škola Vánoční besídka Vánoční scénky, koledy celá škola Divadélko Sváťa Pohádka o Zlatovlásce 1. a 2.tř Turnaj ve stolním tenisu 2. stupeň Agentura Pernštejn Přemyslovci celá škola Fotbalový turnaj V. Šmicera Oblastní turnaj st. ţáci 2. stupeň Planetárium Praha Slunce, planety, hvězdy tř Fotbalový turnaj V. Šmicera Oblastní turnaj ml. ţáci 2.stupeň Protikuřácké slunce Mapování výskytu kouření na celá škola škole - protikuřácká prevence Beseda v IPS ÚP Děčín Volba povolání 8. tř iqlandie Liberec Exkurze 2. stupeň Divadélko Koloběţka Návštěva u Broučků 1. tř Dětský den Dopoledne plné her celá škola Zvířátka na statku Divadelní představení Projektové dny Barevný podzim Výstava podzimních plodů. 2. a 3. tř Dramatizace pohádky, recitace básní s podzimní tématikou Země EU 2. stupeň Andělská křídla Preventivní program- komu 1. stupeň pomáháme Bezpečná cesta do školy Bezpečnost dětí v dopravním provozu, reflexní oblečení, jáchodec a cyklista 1. a 2. tř Člověk a zdraví Lidské tělo, zdraví, ţivotospráva, péče o nemocné, mentální a tělesné postiţení Jíme zdravě Příprava zdravých pokrmů skupinová práce 1. a 4. tř. celá škola

20 Čte celá třída Výstava knih, čtení na 3. tř. pokračování, dětské časopisy Velikonoční dílna Tradice a zvyky 1. stupeň Den matek Vystoupení dětí + pohoštění pro 2. a 3. tř. matky Den dětí Hry celá škola Školní akademie celá škola Sportovní den celá škola Branný den celá škola 20

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 30. 09. 2009 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více