Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: Mírové náměstí 141, Verneřice IČO: Číslo účtu: /0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014

2 Obsah 1 strana Základní údaje o škole 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4 Výsledky vzdělávání ţáků, zapojení do projektů souvisejících se vzděláváním 5 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 9 Prevence sociálně patologických jevů 9 Spolupráce s rodiči, DVPP 11 Hospodaření školy, budovy, zařízení 12 Výsledky inspekční činnosti, kontroly 13 Přílohy: Příloha č. 1: Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích Příloha č. 2, 3: Údaje o hospodaření školy Příloha č. 4 : Organizační schéma Příloha č. 5: Aktivity školy 1 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 2

3 Základní údaje o škole Základní škola ve Verneřicích je plně organizovaná škola s 9 ročníky, dělí se na 1. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem, druhý stupeň šestým aţ devátým. Další součásti školy: mateřská škola předškolní vzdělávání školní druţina pro zájmové vzdělávání školní jídelna Zřizovatel školy: Město Verneřice, Mírové náměstí 138 IČO Školská rada: Školská rada se podílí na správě školy, je ustanovena ve tříčlenném sloţení (1 zástupce ţáků, 1 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce zřizovatele). Funkční období členů školské rady je 3 roky. Obory vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola RVP ZV Na školní úrovni: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Umístění: ve středu obce autobusové zastávky před školou (cca 1/3 dojíţdějících ţáků) škola rodinného typu Vybavení odborné učebny: na 1. stupni učebna k výuce ICT (18 ţákovských stanic), na 2. stupni učebna k výuce F, Ch, Hv; rovněţ slouţí ke sledování televize, videa a k práci s interaktivní tabulí v dalších 8 třídách jsou k vyuţití k podpoře moderních trendů výuky dataprojektory 3

4 přístup na internet v budově 1. i 2. st., pro ţáky a pedagogy školní intranet jako informační kanál pro pedagogy tělocvična (kapacita 30 ţáků) sportovní hala (kapacita 100 ţáků, není součástí školy, k dispozici je poskytnuta od Města Verneřice) školní hřiště školní dílny (nejsou součástí školy, k dispozici jsou poskytnuty od Města Verneřice) nápojový automat v budově 1. st. ZŠ Personální 2 zabezpečení organizace základní škola: interních pedagogů celkem: 13 (včetně vedení školy: ředitel a zástupce ředitele, asistent pedagoga) ostatních pracovníků v základní škole celkem: 4 Z pedagogů: 1 ICT pracovník 1 výchovný poradce 1 školní metodik prevence mateřská škola: pedagogů celkem: 4 ostatních pracovníků: 1 školní druţina: pedagogů celkem: 2 školní jídelna: pracovníků celkem: 3 Organizační schéma: viz příloha č. 5. Zápis a přijetí do základní školy Konkrétní termín je oznamován s předstihem v písemné podobě (obecní vývěsky, nástěnky ve škole, v mateřské škole) a v elektronické podobě na webových stránkách školy. Přijímací řízení 2 Počty pracovníků uváděny fyzicky, ne na přepočtené. 4

5 vylučuje jakákoliv diskriminační rizika. Vzhledem k dlouholeté nenaplněnosti kapacity školy jsou vţdy přijímáni všichni účastníci zápisu, popř. i ţáci, kteří přestupují do naší školy v průběhu školního roku. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis do 1. tříd dne V zápisovém termínu se dostavilo 25 ţáků. Z celkového počtu zapsaných byl povolen 1 odklad školní docházky. Sledovaný stav ţáků k , pro zahajovací výkaz, činil celkem 135 ţáků, k ţáků. 4 ţáci plnili docházku podle 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tabulka č. 1: Počty ţáků v ZŠ podle stavu k a podle stavu k POČTY ŢÁKŮ V ZŚ 2013/2014 Třída Počet ţáků Z toho dívek Celkem 1. st Celkem 2. st Celkem ZŠ Stav k Pozn.: + : docházka dle 38 z.č. 561/2004 Sb. POČTY ŢÁKŮ V ZŚ 2013/2014 Třída Počet ţáků Z toho dívek Celkem 1. st Celkem 2. st Celkem ZŠ Stav k Pozn.: + : docházka dle 38 z.č. 561/2004 Sb. Vzdělávací program, výsledky vzdělávání ţáků, zapojení do projektů souvisejících se vzděláváním Ţáci byli vyučováni podle programu ŠVP pro základní vzdělávání. Učební osnovy, uspořádané podle pořadí vyučovacích předmětů v učebním plánu pro ročník, byly splněny. Přípravná třída se řídila programem ŠVP pro předškolní vzdělávání, školní druţina ŠVP pro zájmové vzdělávání. V oblasti zdravého ţivotního stylu působil metodik prevence, výchovný poradce i ostatní pracovníci školy. Zvláštní pozornost byla věnována problematickým ţákům. 4 ţáci, z toho 2 na 1. 5

6 stupni a 2 ţáci na 2. stupni základní školy, byli na základě šetření poradenským zařízením integrováni v běţných třídách. Navrhovaná pedagogická opatření byla vedena zájmem dítěte a projednána s rodiči ţáka. Mimo jiné byla věnována péče ţákům s vadami řeči, kteří jednou týdně navštěvovali logopedické cvičení, kde pod odborným vedením redukčními postupy a cvičením prováděli odstraňování prostých vad výslovnosti. Školní řád, reţim školy, provozní řád: ţáci, pracovníci i rodiče, kterým z těchto ustanovení vyplývají povinnosti, se jimi řídí. V ojedinělých případech bylo nutné řešit problémové situace s Policií ČR a následně s OSPOD. Zapojení do projektů: a) Oblast volby povolání: Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (RTVND) Stejně jako minulý rok pokračoval projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ cílem je vytvořit dlouhodobý systém komunikace mezi střední školou, 15 základními školami z Děčína a jeho okolí a 12 zaměstnavateli. Jedná se o dlouhodobé působení na ţáky ZŠ v oblasti technického vzdělávání (pracovní vyučování ţáků v prostorách SŠ, exkurze do provozů a další). o Do projektu jsou zapojeny školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, příspěvková organizace. Podrobnosti o projektu na b) Společnost pro kvalitu školy: projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování se zúčastnili ţáci 5. (duben 2014) a 9. tříd (březen 2014). Testování se skládalo z následujících částí: český jazyk matematika 6

7 anglický jazyk 5. třída: člověk a jeho svět 9. třída: člověk a příroda (chemie, fyzika, biologie) Sledovaly se výsledky v daném předmětu a výsledky podle sledovaných dovedností. Podrobná zpráva k nahlédnutí v kanceláři vedení školy. d) portál škola má zaplacenou přístupovou licenci a vyuţívala nabídek tohoto portálu v oblasti výchovného poradenství. Aplikace mohou vyuţít učitelé, ţáci, rodiče. K testování dětských schopností mají umoţněn přístup i děti a rodiče z mateřské školy. e) Zastupitelstvo Města Verneřice schválilo zapojení školy do projektu Dotkněte se inspirace OP VK, CZ.1.07/1.3.00/ Projekt bude probíhat ve školním roce 2014/2015. Cílem je vzdělávání pracovníků škol se zaměřením na zvýšení vyuţití ICT prostředků do výuky s vyuţitím dotykových zařízení. Bude zajištěna metodická a technická podpora. Z prostředků projektu budou pořízena potřebná mobilní (dotyková) zařízení odpovídající počtu zapojených pedagogů. Následující tabulky přinášejí přehled počtu ţáků a jejich výsledky ve výchovně vzdělávací oblasti. Tabulka č. 2: Celkový prospěch ţáků za 1. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 138 % z celkového počtu Z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 67 48,550 Z toho v 1. pololetí prospělo 63 45,652 Z toho v 1. pololetí neprospělo 8 5,797 Celkový průměrný prospěch 1,773 Tabulka č. 3: Celkový prospěch ţáků za 2. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 137 % z celkového počtu Z toho v 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 63 45,985 Z toho v 2. pololetí prospělo 66 47,445 Z toho v 2. pololetí neprospělo 8 5,839 Celkový průměrný prospěch 1,801 7

8 Tabulka č. 4: Výsledky výchovy ţáků za 1. pololetí Počet ţáků na škole v 1. pololetí (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 138 Počet ţáků s 2. st. z chování 3 Počet ţáků s 3. st. z chování 0 Napomenutí TU 4 Třídní důtka 4 Ředitelská důtka 2 Pochvaly 9 Tabulka č. 5: Výsledky výchovy ţáků za 2. pololetí Počet ţáků celkem (nezapočítávají se ţáci s docházkou v zahraniční škole - 38 školského zákona) 137 Počet ţáků s 2. st. z chování 2 Počet ţáků s 3. st. z chování 0 Napomenutí TU 7 Třídní důtka 13 Ředitelská důtka 1 Pochvaly 40 Tabulka č. 6: přehled absence ţáků za 1. a 2. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na ţáka % 1. pololetí omluvených ,087 neomluvených 2 0, pololetí omluvených ,168 neomluvených 0 0 8

9 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Na střední školu se hlásilo z deváté třídy dvanáct ţáků. Na SŠ s maturitou bylo přijato šest ţáků a šest bylo přijato na odborná učiliště či učiliště. Typ školy SŠ OU, U Počet ţáků 6 6 % Na další stupeň vzdělávání skládali ţáci, kteří se hlásili na maturitní obor v Ústeckém kraji, přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Ţáci byli přijati či nepřijati na základě výsledků přijímací zkoušky a dosavadních studijních výsledků v prvním kole. Jedna ţákyně byla přijata na učební obor aţ v kole druhém, protoţe na střední škole zvolené v 1. kole se obor pro nízký zájem neotvíral. Z niţších ročníků se hlásili dva ţáci z osmé třídy na učební obor a byli přijati v 1. kole. Ze sedmé třídy se hlásil jeden ţák na učební obor a byl přijat ve 2. kole Prevence sociálně patologických jevů Důleţitým faktorem je snaha o sníţení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí především nabízením hodnotných volnočasových aktivit, vyuţíváním metod aktivního sociálního učení, informováním o dané problematice ve spojitosti s ostatními institucemi (besedy), rozvojem etického vědomí, snahou o posun v postojích a hodnotových systémech dětí. To vše ve spolupráci a vzájemné informovanosti pedagogů a rodičů (problémy ţáka ve škole, mimo školu, v rodině a navrhovaná opatření). 9

10 Realizace minimálního preventivního programu Problémy ve vrstevnických skupinách vztahy mezi dětmi. Na 1.stupni proběhla preventivní hra nazvaná Andělská křídla. Podpůrné testování k ověření klimatu ve třídách: server na podporu ţáků základních škol Projektové dny záţitkové dny, sportovní disciplíny, vědomostní soutěţe, dopravní výchova, mimořádné situace, osobní bezpečí Spolupráce s Městskou policií Děčín: beseda o bezpečné cestě do školy a bezpečnosti při jízdě na kole. Se staršími ţáky beseda o kyberšikaně. 3. třída: v říjnu a dubnu provedeno šetření SORAD v souvislosti s ohroţeným ţákem šikanou od spoluţáků a ţákem sociálně vyloučeným. Protikuřácké slunce: zjišťování postoje ţáků ke kouření a zkušeností dětí s vlastním kouřením. 2.stupeň: vztahy ve vrstevnické skupině; témata o toxikologii, sexuálním harašení a přenosných chorobách. Mimoškolní aktivity: o vyuţití sportovní haly (zdarma) 5x týdně o sportovní hry na hřišti (sportovní soutěţe, MDD) o soutěţe s brannými prvky, chování za mimořádných situací o poznávací výlety v regionu a okolí o spolupráce se ZUŠ Ţandov v oblasti hudebního rozvoje ţáků o rozvíjení dovedností ţáků v oblasti výpočetní techniky Ostatní o logopedická péče: 1x týdně o doučování ţáků: ročník o příprava ţáků na přijímací pohovory o spolupráce s MŠ výlety, kulturní představení, návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ o slavnostní rozloučení s 9. třídou na MěÚ ve Verneřicích 10

11 Spolupráce s rodiči o 2x ročně schůzky stanovené ředitelkou školy, ostatní individuálně dle potřeby třídních učitelů či výchovného poradce (rozmisťovací řízení). o Poskytování informací o výchovných a vzdělávacích výsledcích ţáků rodičům. o Uplatňování sjednocených postupů za nekázeň (školní řád). o Na pedagogických radách byla přijímána opatření vzhledem k vývoji chování ţáků ke vzdělávání. o Pomoc rodičů na akcích školy (mikulášská nadílka, pomoc s kostýmy na školní akademii apod.) o Poradenství výchovný poradce; metodička prevence Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy podporuje v maximální moţné míře další vzdělávání pracovníků. Počet akcí je ovlivněn finančními limity (cena akce + cestovní náhrady + příplatek za zastupování nepřítomného pedagoga). Počet vzdělávacích akcí klesl úměrně k počtu pedagogů doplňujících si kvalifikaci. Akce rozvíjející pedagogické a jiné předpoklady pro práci zaměstnanců školy viz tabulka č. 1. Personální zabezpečení školy Na základní škole (včetně asistenta pedagoga) vyučovalo celkem 13 učitelů Úplné vzdělání: 4 učitelé Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým minimem: 1 Ing. Vysokoškolské vzdělání 2 Bc.; 1 Mgr. Studium na doplnění kvalifikace 7 pedagogů TU Liberec, rozšiřující studium informatiky 1 učitel Bez kvalifikace se středoškolským vzděláním: 5 učitelů Ostatní ped. pracovníci: 1 kvalifikovaná vychovatelka ŠD Sektor nepedagogických pracovníků: Beze změn. 11

12 Aktivity školy Účast v soutěţích Školní kolo: Klokánek: 5. ročník; Benjamin: 6., 7.ročník; Kadet: 8., 9.ročník. Turnaj V. Šmicera pořadatel ZŠ Verneřice tř. Mac Donald CUP školní, regionální kolo, okrskové kolo 1. st. Hry bez hranic pořadatel ZŠ Liběšice 1., 2. st. Ţáci školy nastudovali loutkovou pohádku Navarana, se kterou úspěšně vystupovali pod vedením MgA. Martina Kuriše Hospodaření školy, budovy a zařízení S finančními prostředky škola hospodařila v souladu s právními prostředky a v rozsahu práv vymezených zřizovatelem. Finanční vypořádání dotací ke konci roku 2013 viz příloha č. 2, 3. Budovy základní školy a zařízení Revize: a) hasicích přístrojů b) tělocvičného nářadí a náčiní c) poţárních vodovodů d) elektrických zařízení Prověrka BOZP Opravy (souhrnně za PO) a) tělocvičného nářadí b) sluţby ICT c) malování ŠJ, ZŠ d) instalatérské práce e) elektrikářské práce f) drobné opravy g) vzduchotechnika ve školní jídelně h) poţární hydranty v budově MŠ 12

13 Nákup školního nábytku, pomůcek (souhrnně za PO) a) vybavení třídy a herny ŠD novým nábytkem, koberci b) doplnění stavu učebnic, výměna poškozených c) odborná literatura d) nákup běţných pomůcek pro vyučování (křídy, popisovače, ) e) didaktické pomůcky f) ICT pomůcky (HW, SW) g) hračky a výtvarné potřeby pro MŠ, ŠD Kontroly, inspekce 1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Termín kontroly: Předmět kontroly: Následná kontrola odstranění nedostatků v zápise ze dne , č.j. 2679/2013 na podkladě oznámení ředitelky školy o provedení odstranění závad. Kontrolovaný objekt: výdejna základní školy, mateřská škola Kontrolní zjištění: kontrolované oblasti bez závad 2. Město Verneřice Termín kontroly: Předmět kontroly: kontrola hospodaření za rok 2013 Kontrolovaný objekt: celá příspěvková organizace Kontrolní zjištění: při kontrole hospodaření v PO Základní škola a Mateřská škola Verneřice nebyla zjištěna neúplnost či nesprávnost vedení účetnictví, včetně náleţitosti dokladů. 3. Okresní správa sociálního zabezpečení Termín kontroly: Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, plnění povinností při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provedení kontroly. Kontrolovaný objekt: celá příspěvková organizace Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky. 13

14 Výroční zprávu zapsala: Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Ve Verneřicích dne:

15 Tabulka č.1: Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích ve školním roce 2013/2014 Pracovník Název vzdělávací akce Datum Čas Místo konání Kód kurzu/ pořadatel Cena kurzu Kč Školní rok 2012/2013 Lenka Lehká Studium učitelství 1.st. ZŠ do r semestr.studium PF UJEP Jindřiška Tomášková Studium učitelství pro 1.st., 2.st: OV, Čj do r semestr.studium PF UJEP Štěpánka Hrachovcová Studium:obor matematika, specializace v od semestr.studium PF UK Praha pedagogice Ing. Bc. Jitka Zíková Rozšiřující studium učitelství pro 1.st. ZŠ Od TU Liberec Marie Příkopová Zhudebněné pohádky netradiční HV :00 13:00 ZŠ Komenského Děčín PC Děčín 580,- Mgr. Iva Šedivá Didaktické studium cizího jazyka NIDV Ústí nad Labem NIDV 4200, Jana Kindlerová Legislativní změny :00 14:00 UL, Kulturní středisko Fakta s.r.o. 1190,- Hana Lukešová Legislativní změny :00 14:00 UL, Kulturní středisko Fakta s.r.o. 1190,-

16 Tabulka č. 2: Údaje o pouţití finančních prostředků na provozní náklady poskytnutých v roce 2013 PROVOZNÍ DOTACE NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 (uvedeno v Kč) Dotace provozní MÚ Verneřice ,00 CELKEM ,00 Náklady spotřeba materiálu ,81 spotřeba energií ,00 opravy a údrţba ,63 poplatky banky 5 460,00 sluţby ,37 cestovné 1 302,00 DDHM ,00 CELKEM ,81 Příjem dotace ,00 stravné ,00 příspěvek na provoz ,00 ostatní trţby 4 728,00 úroky 4 848,41 čerpání fondů 5 000,00 CELKEM ,41 ROZDÍL - převeden z rezervního fondu ,40

17 Tabulka č. 3: Údaje o pouţití finančních prostředků na přímé náklady poskytnutých v roce 2013 DOTACE PŘÍMÉ Z KÚ ÚSTECKÉHO KRAJE NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Hodnota v Kč učební pomůcky ,41 ochranné pomůcky 325,00 hračky ŠD a MŠ ,00 úrazové pojištění Kooperativa ,66 CELKEM ,07 mzdy ped. a neped ,00 nemoc ,00 CELKEM ,00 soc. a zdr. pojištění zaměstnanců ,00 FKSP ,93 CELKEM ,93 vratka dotací 0 CELKEM ,00

18 Příloha č.4: Organizační schéma základní školy ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Jana Kindlerová ZÁSTUPCE ŘEDITELE Bc. Hana Lukešová HOSPODÁŘKA Dana Kroulíková TŘÍDNÍ UČITELÉ 1.tř. Lenka Lehká 2.tř. Jiřina Trpková 3.tř. Ing. Bc. Jitka Zíková 4.tř. Jindřiška Tomášková 5.tř. Mgr. Adéla Němečková 1.ST ŠKOLNICE 1.st. Lenka Zemanová 2.st. Jitka Rokosová ÚDRŢBÁŘ Josef Hejkal 2.ST TŘÍDNÍ UČITELÉ 6.tř. Eduard Šram 7.tř. Mgr. Jiří Benda 8.tř. Mgr. Veronika Kurišová 9.tř. Štěpánka Hrachovcová UČITELÉ Mgr. Iva Šedivá VÝCHOVNÝ PORADCE PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Mgr. Jiří Benda METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE Jiřina Trpková VYCHOVATELKA DRUŢINY ŠKOLNÍ Hana Bošková Legenda: přímé vedení kolegium, administrativní a pers. úsek spolupráce

19 Příloha č. 5: Aktivity školy (sportovní, kulturní akce) DATUM NÁZEV AKCE OBSAH TŘÍDA Kouzelník Představení s kouzly 1. tř Navarana Loutkové představení ţáci naší celá škola školy Fotbalový turnaj Stojaka a Mezitřídní turnaj 2. stupeň Meniče Exkurze do zahradnictví Sklizeň podzimních plodin, 1. a 2. tř. příprava na zimu Pohádka o neposlušných Loutkové divadlo Sváťa 1. tř. kůzlátkách Dravci Ukázky sokolnictví a dravců celá škola Andělská křídla Primární prevence pomáháme 3. tř. si Divadlo Show Kouzelnické vystoupení celá škola Bezpečný internet Beseda se stráţnicí Městské 4. tř. policie Děčín Turnaj ve stolním tenise 2. stupeň Divadlo Koloběţka Pohádka s písničkami 1. a 2.tř Mikulášská nadílka celá škola Vánoční besídka Vánoční scénky, koledy celá škola Divadélko Sváťa Pohádka o Zlatovlásce 1. a 2.tř Turnaj ve stolním tenisu 2. stupeň Agentura Pernštejn Přemyslovci celá škola Fotbalový turnaj V. Šmicera Oblastní turnaj st. ţáci 2. stupeň Planetárium Praha Slunce, planety, hvězdy tř Fotbalový turnaj V. Šmicera Oblastní turnaj ml. ţáci 2.stupeň Protikuřácké slunce Mapování výskytu kouření na celá škola škole - protikuřácká prevence Beseda v IPS ÚP Děčín Volba povolání 8. tř iqlandie Liberec Exkurze 2. stupeň Divadélko Koloběţka Návštěva u Broučků 1. tř Dětský den Dopoledne plné her celá škola Zvířátka na statku Divadelní představení Projektové dny Barevný podzim Výstava podzimních plodů. 2. a 3. tř Dramatizace pohádky, recitace básní s podzimní tématikou Země EU 2. stupeň Andělská křídla Preventivní program- komu 1. stupeň pomáháme Bezpečná cesta do školy Bezpečnost dětí v dopravním provozu, reflexní oblečení, jáchodec a cyklista 1. a 2. tř Člověk a zdraví Lidské tělo, zdraví, ţivotospráva, péče o nemocné, mentální a tělesné postiţení Jíme zdravě Příprava zdravých pokrmů skupinová práce 1. a 4. tř. celá škola

20 Čte celá třída Výstava knih, čtení na 3. tř. pokračování, dětské časopisy Velikonoční dílna Tradice a zvyky 1. stupeň Den matek Vystoupení dětí + pohoštění pro 2. a 3. tř. matky Den dětí Hry celá škola Školní akademie celá škola Sportovní den celá škola Branný den celá škola 20

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více