Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního obsazení školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1

3 1. Základní údaje Základní škola Benešov nad Ploučnicí je od 1. ledna 2002 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 797/2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od 1. ledna 2003 byla přičleněna k organizaci Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí a její dosavadní součást školní jídelna. 12. října 2007 byl usnesením zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí č. 123/2007 změněn název organizace na Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace. Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Adresa organizace: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí ( IČO: ) Statutární zástupce organizace: Mgr. Miroslava Šmídová Identifikační číslo organizace: IČO zavedeno u Českého statistického úřadu Ústí nad Labem, ze dne DIČ zaregistrováno na Finančním úřadě Děčín ze dne Identifikátor zařízení: přidělený MŠMT Praha změnou zařazení do sítě škol s účinností od IZO Základní školy IZO Školní družiny IZO Mateřské školy IZO Školní jídelny Identifikační číslo provozovny: přidělené na základě účinnosti zákona č. 227/2009 Sb. Odborem správních činností a obecním ţivnostenským úřadem v Děčíně dne

4 Odloučená pracoviště: Benešov nad Ploučnicí, Komenského 274 Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602 Číslo v rejstříku organizací: zavedeno u Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín Škola je nositelem čestného názvu Informační centrum SIPVZ uděleného MŠMT Škola je akreditovaným školicím střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výtvarného umění. Kontakt: Tel. a fax: GSM: Oficiální webová stránka: Školská rada byla ustanovena k 1. září Školská rada je devítičlenná (3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci zákonných zástupců ţáků). Předsedkyní školské rady byla Mgr. Miroslava Šmídová, od 2. pololetí šk. roku 2010/11 nově zvolenou předsedkyní ŠR Mgr. Věra Doleţalová. Základní škola v Benešově n. Ploučnicí je umístěna ve dvou budovách. První aţ čtvrtý stupeň je v budově Komenského ul. (Bílá škola), pátý aţ devátý ročník je v budově Opletalovy ul. (NOVA). Škola měla ve školním roce k 30. září 2010 celkem 428 ţáků v 18 třídách a ve dvou třídách přípravných. Na prvním stupni bylo 234 ţáků v 10 třídách, na druhém stupni bylo 172 ţáků v 8 třídách. V přípravných ročnících bylo 22 ţáků. Součástí školy je školní druţina, kam docházelo 82 ţáků do tří oddělení. Ţáci mají moţnost stravování v blízké jídelně, která není součástí školy, je samostatnou příspěvkovou organizací města. V budově v Komenského ul. bylo deset kmenových tříd, multimediální učebna, učebna jazyků spojená s ţákovskou knihovnou, učebna výtvarné výchovy, tělocvična, keramická dílna, 3

5 sborovna a kabinet výchovné poradkyně. Jsou zde dvě vybavené místnosti pro činnost školní druţiny. V budově v Opletalově ul. bylo ve školním roce 2010/2011 deset kmenových tříd, sedmnáct odborných učeben - dvě jazykové, chemie, fyzika, přírodopis, dvě výtvarné výchovy, hudební výchova, technické práce (dílny), učebna pro pěstitelské práce, domácnost a šití (kuchyňka), dvě počítačové učebny, zeměpis-dějepis, dvě multimediální učebny a ICT kabinet pro pedagogy školy. V srpnu 2011 byla v učebně fyziky vybudována přírodovědná laboratoř. Dále je ve škole 24 odborných a osobních kabinetů. V budově je aula pro 75 ţáků, galerie se zázemím, tělocvična, sborovna, kanceláře vedení školy a administrativy, kabinet výchovné poradkyně a pracovna pedagogicko-psychologické poradny. V rámci projektu EU peníze školám byla škola vybavena novou multimediální technikou (server, notebooky). Obě budovy školy byly pokryty wifi sítí pro připojení k internetu. Ve škole je zařízená místnost pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Děčín, která slouţí pro potřeby školy, PPP, příp. SPC. Škola vyuţívala spolupráci s psychologem. Škola vyuţívá školní pozemek pro výuku pěstitelství a městské hřiště pro výuku tělesné výchovy. Součást školy je mateřská škola Sluníčko umístěná v samostatném objektu v Cihelní ul. Mateřská škola leţí blízko středu města v klidnějším prostředí u zámeckého parku. V budově jsou čtyři třídy s celodenním provozem, v MŠ bylo 100 dětí ve věku od 2 do 6 let. Škola je vybavena rozmanitými pomůckami, hračkami a sportovním nářadím, které jsou dětem k dispozici po celý den jejich pobytu ve škole. K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, která je vybavena sportovním nářadím a náčiním pro hry dětí v letním i zimním období. Součástí školy je vlastní školní jídelna, prádelna. 4

6 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce se v V. ročníku vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, schváleného MŠMT dne V ostatních ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola hrou, vydaného V rámci výuky cizích jazyků nabízela škola od 3. ročníku anglický a německý jazyk, od 7. ročníku pak volitelný předmět 2. cizí jazyk s výběrem anglický, německý a ruský jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Výuka informatiky byla vyučována jako povinný předmět v 5., 6. a 9. ročníku. Volitelné předměty nabízí škola pro ţáky 2. stupně od 7. ročníku. Jsou to kromě nabídky cizích jazyků sportovní činnosti, moderní výtvarné umění a sborový zpěv. Nepovinné předměty jsou zaměřeny výhradně na nápravu vývojových poruch učení. Činnost MŠ se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do školního vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme si celý rok". Ten je rozpracován do třídních plánů a ve školním roce 2010/11 byl úspěšně realizován projekt Pojďme naslouchat stromům. 3. Rámcový popis personálního obsazení školy Ve škole bylo k 30. červnu 2011 zaměstnáno 30 pedagogických pracovníků - 27 učitelů a tři vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců - dva školníci a 5 uklízeček a 2 správní zaměstnanci ekonomka a sekretářka. Z celkového počtu 30 pedagogů byli 3 muţi a 27 ţen. Ve škole učil jeden učitel na částečný úvazek, 3 učitelé neměli předepsanou kvalifikaci, jeden z nich splnil v průběhu školního roku poţadované vzdělání. Dvanáct učitelů dojíţdělo do školy z okolních měst a obcí (Děčín, Jílové, Ústí nad Labem, Markvartice, Habartice). 5

7 Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Dagmar Tesarčíková (od listopadu 2010 uvolněna pro výkon veřejné funkce) zástupkyně ředitelky, koord. ICT - Mgr. Miroslava Šmídová od pověřena řízením školy zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Novotná (od ) Specializované funkce pro ZŠ: vých. poradkyně pro I. stupeň Mgr. Věra Doleţalová vých. poradkyně pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Novotná metodik primární prevence Mgr. Martina Baštrnáková koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Martina Rejmanová Činnost mateřské školy zajišťovalo 8 pedagogických pracovníků ţen, v čele je vedoucí učitelka MŠ Eva Fofoňková. Provoz zabezpečuje 1 školník, 1 uklízečka, 2 kuchařky, pomocná kuchařka a pradlena (1 osoba). Dvě učitelky MŠ dojíţděly do školky z okolních měst a obcí (Děčín, Habartice). 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2011/2012 se k řádnému zápisu dostavilo 58 dětí, v náhradním termínu 2 děti. U 10 dětí bylo provedeno šetření školní zralosti na základě ţádosti zákonných zástupců o odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Přijato k povinné školní docházce bylo 71 ţáků vč. odkladů ŠD z loňského roku, u 8 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Do prvních tříd nastoupí i s dětmi, které měly odklad školní docházky z minulého šk. roku a ţáky, kteří byli zapsáni na jiných školách celkem 73 ţáků do tří prvních tříd a 20 dětí do dvou přípravných tříd. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání - ZŠ Činnost školy vychází z celoročního plánu školy a školního vzdělávacího plánu. Následující tabulky ukazují některé výsledky z této oblasti. 6

8 Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole k prospěch Počet žáků Počet integrovaných Počet žáků Prospěli s opravnou Neprospěli po Neprospěli celkem celkem žáků s vyznamenáním zkouškou opravných zkouškách ZŠ + přípr Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole chování a absence (bez přípravných ročníků) Celkem Počet žáků Počet žáků Počet žáků Zameškané Zameškané s 1 st. se 2 st. s 3 st. hodiny hodiny z chování z chování z chování omluvené neomluvené Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 byl minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na sniţování rizika moţností výskytu rizikového chování u ţáků naší školy. Zaměření MPP: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování zdravého sebevědomí a rozvoj osobnosti prevence rizikového chování zejm. kouření zlepšování třídního klimatu Cílové skupiny: - do MPP byli zapojeni všichni ţáci školy na I. i II. stupni 7

9 Organizace MPP: - metodik prevence: Mgr. Martina Baštrnáková - konzultační hodiny: pro rodiče čtvrtek pro ţáky podle potřeby Metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v kabinetě I. stupně Konzultační hodiny byly vyuţity několikrát ze strany rodičů. Metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní při řešení výchovných problémů. Způsoby realizace MPP: - třídní schůzky, ţákovská samospráva, besedy, projekty, skupinová práce, diskuze, školní výlety a exkurze, individuální konzultace, nástěnky, školní časopis MPP v jednotlivých předmětech: Preventivní programy byly vhodnou formou začleněny do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, integrovaného předmětu výchova k občanství a ke zdraví, přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, do cizích jazyků, ) Uskutečněné akce MPP a jejich hodnocení: Tonda obal (třídění odpadu environmentální výchova) se zúčastnila tř. Den Země (třídění odpadu, výrobky z odpadních materiálů, beseda) tř., vč. předškoláků MŠ ve spolupráci s firmou ProEKO Varnsdorf Pravidelné besedy s policií účast ţáků tř.(téma šikany, kyberšikany, vandalství, krádeţe, trestní zodpovědnosti, aj.) Velké vyuţití měly pracovní sešity AJAX Policie ČR pro ţáky prvního stupně, které byly hodnoceny jako velmi zdařilá učební pomůcka, včetně metodiky. Podařilo se uspořádat besedy na téma Šikana a Drogy ve dvou skupinách pro I. a II. stupeň. Policista Daniel Pop vhodnou formou seznámil ţáky s tímto tématem a vedl s nimi řízenou diskuzi na dané téma. Besedy byly pro ţáky prvního stupně na téma Bezpečná cesta do školy, Bezpečně na kole, Oslovení cizí osobou a 1. pomoc. Besedy pro ţáky druhého 8

10 stupně na téma Vandalství, Krádeţe, Šikana a Kyberšikana, Trestní zodpovědnost spolupracující organizace: Policie Benešov nad Ploučnicí, Městská policie Děčín Vystoupení pro školy "Karel IV. přijíţdí" se zúčastnily 4. tř. (Vladimír Pěnkava přijíţdí jako Karel IV. do Benešova na zámek). V zámecké zahradě areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí proběhlo s celostátní akcí Oţivlé památky představení dne 7. června 2011 v rámci projektu Faber. Cílem projektu Faber je vytváření trojrozměrného obrazu středověké společnosti a jeho přizpůsobení pro širokou veřejnost jak didakticky, tak divadelně. Návštěvník projektu se poučí a pobaví na kvalitní úrovni spolupracující organizace: Národní památkový ústav Další besedy pořádané pro ţáky naší školy probíhaly v prostorách školy či v městském kině, např.: beseda Podej mi ruku (5. tř.), Láska ano, děti ještě ne (8.tř. a 9.tř.) celorepubliková koncepce sexuální výchovy pro mládeţ CAT Ostrava (děčínské kino Sněţník), ţáci prvního stupně se zúčastnili motivačně výchovného představení "Sezame, otevři se". Představení si pro ţáky připravilo občanské sdruţení Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Ţáci přirozenou cestou objevovali, jak aktivně přistupovat k ţivotu, problematiku mezilidských vztahů, zdravý ţivotní styl a nebezpečí plynoucí ze závislostí. Pro ţáky 5. aţ 9. tříd proběhlo představení s názvem "Na rovinu"- bylo motivačním protidrogovým programem, který stejně jako pro ţáky z I. stupně, přivezli členové občanského sdruţení Harmonia Universalis. Představení nesledovalo pouze závislosti na drogách, ale názorně zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnosti, přičemţ vţdy byl kladen důraz na vlastní zdravý rozum a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. V rámci školních výchovně vzdělávacích aktivit proběhly např. Den talentů pro ţáky 2. stupně (zumba, hudební dílna, výtvarný ateliér, literární dílna, tvůrčí dílna, fotografická dílna, sochaření, modeling, návrhářská dílna, kulinářská dílna, environmentální dílna, trojboj), exkurze do IQ PARKu Liberec, exkurze na basketbalový trénink BK Děčín, výstavy betlémů. aj. Třídní učitelé si připravili pro své ţáky exkurze do různých míst např. hrad Ostrý (Františkov nad Ploučnicí), Planetárium Praha, Národní technické muzeum Praha, Staré Splavy, památník Terezín, zámek Lemberk (Jablonné v Podještědí), Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Doksy, Růţová westernové městečko, Zámek Benešov nad Pl. Ţáci 6.tř. uspořádali Den dětí pro školku, ţáci 9. tř. uspořádali Den dětí pro ţáky z prvního stupně, proběhl opět výměnný pobyt ţáků v SRN a na našem území, aj. 9

11 Ţáci naší školy se v letošním roce účastnili mnoha sportovních turnajů, reprezentovali tím svou třídu a školu a z turnajů přivezli výborná umístění. Vyhodnocení akcí: Většina akcí z MPP byla ve školním roce úspěšně realizována. Ţáci získali povědomí o nebezpečí rizikového chování. Dokáţí pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a zneuţíváním léků, rizika záškoláctví apod. Znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl. Učí se respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmů lidí. Umí sdělit svůj názor. Učí se řešit neshody a spory se spoluţáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Vyuţití volného času ţáků: Ţáci školy dostatečně vyuţívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala školní druţina (1. stupeň), dále nepovinné předměty a krouţky zřízené při škole a ve spolupráci se ZUŠ Ţandov, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Ve škole -náprava čtení a psaní, florbal, míčové hry, ve spolupráci: sborový zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarný krouţek, keramický krouţek. Většina ţáků se po odpoledním vyučování realizuje v dalších sportovních a uměleckých oborech kopaná, tanec, maţoretky, florbal, stolní tenis, hra na hudební nástroje, sborový zpěv, výtvarné umění atd. Spolupráce s rodiči: Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím ţákovských kníţek a webových stránek školy, pravidelně je veřejnost informována o činnosti školy v Benešovských novinách. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování svých dětí. 10

12 Spolupráce s jinými institucemi: Škola spolupracuje při naplňování cílů MPP se Speciálně pedagogickým centrem v Děčíně, Policií České republiky, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, Českým červeným kříţem, s řadou humanitárních organizací v rámci sbírek, s kurátorem pro děti a mládeţ, s psychology, psychiatrem a dětskými lékaři. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2010/11 si jeden pedagogický pracovník doplňoval předepsanou kvalifikaci, studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou. Vedoucí pracovníci pokračovali ve studiu pro vedoucí pracovníky v programu celoţivotního vzdělávání realizovaném centrem CŢV UK Praha (ředitelka a zástupkyně ředitelky) Výchovná poradkyně pro 2. stupeň absolvovala doplňkové studium pro výchovné poradce. Nová zástupkyně ředitelky absolvovala ve 2. pololetí Profesní průpravu pro zástupce ředitele. Předepsanou kvalifikaci dokončila v 1. pololetí metodička primární prevence. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v 1. pololetí vzdělávací akci Neukázněný a neprospívající ţák Dr. Zelinkové; ve 2. pololetí v rámci projektu EU peníze školám dvě akreditovaná vzdělávání pro tvorbu digitálních učebních materiálů: PowerPoint aneb jak jednoduše zvládnout prezentaci a Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro ZŠ matematika a český jazyk, organizovaných lektory Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Jednotliví pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře a vzdělávací akce dle svého výběru seminář k minimalizaci šikany (2), semináře k výuce anglického jazyka (4), seminář k EVVO (2), Příprava projektů na ZŠ a vyuţívání ICT ve výuce pro ZŠ (1), Smart klub setkání uţivatelů interaktivních tabulí (1), Přírodní vědy s vyuţitím digitálního systému PASCO (1), akreditované kurzy výtvarné výchovy - digitální fotografie a airbrush (5), ekoateliér (2), logopedie (1)- Zákonem stanovené samostudium pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na tvorbu školního vzdělávacího programu, práci s talentovanými a nadanými ţáky, tvorbu digitálních učebních materiálů, udrţování a doplňování kvalifikace. 11

13 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola má dobré podmínky pro školní i mimoškolní činnost a tuto činnost rozvijí jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jednak ve spolupráci se ZUŠ Ţandov a dalšími subjekty z oblasti zájmové činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Při výchovně vzdělávací činnosti spolupracuje škola s městským úřadem, s městskou knihovnou, státním zámkem Benešov nad Ploučnicí a dalšími subjekty v Benešově nad Ploučnicí. Ve škole mohly děti navštěvovat výtvarný krouţek, keramický krouţek, dva krouţky florbalu, dva krouţky míčových her. V mateřské škole byla zajištěna hra na flétnu a výtvarný krouţek. Škola umoţnila dětem výuku hry na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ Ţandov. Ve škole pracovalo pěvecké sdruţení Klubíčko pod vedením Mgr. Černé, kam docházely děti z obou stupňů ZŠ a mateřské školy. Klubíčko se účastnilo některých aktivit města (např. vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu, Benešovský slunovrat, Den matek, Den úcty ke stáří, Vítání jara na zámku). Ţáci školy jsou zapojeni do taneční skupiny Respect, kterou vedou bývalí ţáci školy. V březnu 2011 se škola stala dějištěm velké taneční soutěţe Benešovský medvěd, jíţ se zúčastnilo na 800 tanečníků z celé republiky. Naši ţáci se zúčastnili většiny olympiád vyhlášených MŠMT, dále pak soutěţí v recitaci, pěvecké soutěţe Skřivánek. Ţáci školy získali výborné umístění v krajském kole soutěţe v recitaci a v pěvecké soutěţi Skřivánek, škola měla své zastoupení v krajském kole olympiády v českém jazyce. Ţáci školy se zapojili do internetové soutěţe Hravě ţij zdravě a EKO soutěţe, řady výtvarných soutěţí a v rámci výuky informatiky IT soutěţe Seznam najdi tam co neznám a Evropské srdce. Vybraní ţáci se zúčastnili okresního kola soutěţe Mladý zdravotník a soutěţe Mladý záchranář. Ţáci naší školy se také letos úspěšně zapojili do enviromentální výchovy v projektu zaměřeného na třídění vyuţitelných sloţek odpadu. V rámci Dne Země absolvovali vzdělávací program Tonda Obal na cestách realizovaný firmou ProEKO Varnsdorf. V galerii školy byla organizována řada výstav, nepostradatelné místo má pak především tradiční podzimní výstava, která uzavírá umělecký rok v rámci mezinárodní spolupráce s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau. V galerii, atriu, na chodbách i v aule školy byly 12

14 vystaveny obrazy tvořené tzv. litou grafikou a airbrushem, skleněné kachle, zrcadla, lampy a další předměty tvořené technikou vitráţe tiffany. Výstavou škola ukončila dva velké projekty. Udrţujeme lidové tradice je název průřezového tématu, připomínající ţákům školy staré české tradice (např. vynášení Morany, Filipojakubská noc, svátek Lucie, Svatý Mikuláš, atd). Garantem této činnosti jsou zejména učitelky MŠ, učitelky 1. stupně a učitelky českého jazyka na 2. stupni školy. Novou tradicí se stalo vítání jara ţáky 1. stupně školy. Oblíbenou činností ţáků jsou sportovní aktivity. Školu navštívili basketbalisté BK Děčín, kteří prezentovali svůj sport ţákům školy. Ţáci 2. stupně se zúčastnili vánočního turnaje ve vybíjené a přehazované dívek a florbalového turnaje pro chlapce. Chlapci 9. tříd uspořádali turnaj ve florbale a malé kopané. Velmi dobrých výsledků dosáhli chlapci v turnaji O pohár V. Šmicera v malé kopané (1. místo ml. i st. ţáci; pořadatel ZŠ Verneřice), mladší ţáci se zúčastnili postupové soutěţe Mc DonaldsCup, starší ţáci se zapojili do futsalové ligy. Ţáci školy se účastnili řady výtvarných soutěţí. V soutěţi Navrhni si svůj oděv získala ţákyně školy 1. místo, čestné uznání v soutěţi Zahrádka v květech očima dětí. Ţákyně MŠ získala čestné uznání v mezinárodní soutěţi Lidice. Pro děti z mateřské školy je ve školce organizována výuka hry na flétnu, část dětí dochází do pěveckého sboru Klubíčko, dětem je věnována logopedická péče (logohrátky) a některé děti se zapojily do činnosti výtvarného krouţku. Oblíbenou činností jsou divadelní vystoupení v MŠ nebo městském kině ve spolupráci s ţáky 1. stupně. Ve školce byla organizovaná řada akcí např. zavírání zahrady loučení s podzimem, přivítání zimy, zdobení vánočních stromků na náměstí, dětský karneval, odemykání zahrady a pálení čarodějnic. Školka se prezentuje vystoupeními dětí vánoční besídky pro rodiče, vystoupení ke Dni matek. Předškoláci byli zapojováni do akcí základní školy. Děti se zúčastnily sportovních aktivit v MŠ, druţstvo MŠ reprezentovalo školku na olympiádě mateřských škol, ze které přivezlo jedno druhé a jedno třetí místo. Děti ze školní druţiny se zúčastnily řady soutěţí s časopisem Dupito, výtvarných soutěţí a sportovní olympiády školních druţin. 13

15 Ţáci školy se zúčastnili promítání filmů, divadelních představení a dalších vzdělávacích akcí ve škole a v benešovském kině. Zajímavou akcí byla podzimní prezentace dokumentu "Síla lidskosti", který vypráví o odvaze, odhodlání a skromnosti Nicholase Wintona. Další akce např. představení Sezame, otevři se, Na rovinu, Sovy a dravci, Hrnec plný zábavy, Korporátní bubnování aj. Tak jako kaţdoročně byly první školní den slavnostně přivítány děti, které šly poprvé do školy (první třídy a přípravný ročník). Při vítání byla přítomna ředitelka školy a starosta města, který předal dětem dárky. Naopak 28. června 2011 se konalo slavnostní vyřazení ţáků končících povinnou školní docházku. Uskutečnilo se v historických prostorách benešovského zámku za přítomnosti rodičů ţáků. Nejlepší ţáci byli odměněni a všichni obdrţeli pamětní list a malý dárek. Přítomna byla starostka města, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče ţáků. Při této příleţitosti byla uskutečněna digitální prezentace průřezu školní docházky vycházejících ţáků s názvem Naposled. Obdobnou akcí je rozloučení s předškoláky v mateřské škole. V tomto školním roce děti absolvovaly výlet lodí do Hřenska. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/11 nebyla ve škole provedena ţádná inspekce ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy Činnost školy byla zajištěna rozpočtem města ve výši ,- Kč. Mzdové prostředky pedagogických a nepedagogických pracovníků byly zajištěny ze státního rozpočtu. Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: - pronájem tělocvičen - pronájem ostatních prostor školy - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 14

16 - specializovaný maloobchod Doplňkovou činností škola zlepšuje svůj hospodářský výsledek, a tím vytváří moţnosti pro zkvalitňování svých podmínek ve vzdělávání. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola pokračovala v dlouholeté mezinárodní spolupráci s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau (SRN). Hlavní těţiště spolupráce bylo ve výměnných pobytech našich dětí s ţáky gymnázia a vzdělávacích kurzech pro pedagogické pracovníky obou škol. Během prvních dvou měsíců školního roku se 44 ţáků školy a ţáků gymnázia z Heidenau zúčastnilo dvou výměnných pobytů. Na německé straně v Heinewalde byla náplní především ekologická výchova. Na české straně byla hlavním cílem výtvarná práce s látkou - batika, potisk, odbarvování a malba na hedvábí. Výsledky své společné práce představili ţáci obou škol na malé módní přehlídce, která zahájila slavnostní vernisáţ výstavy na naší škole. Součástí obou výměnných pobytů byly také sportovní aktivity a především prohlubování znalostí cizího jazyka a poznávání kultur na obou stranách hranice. Oba výměnné pobyty byly realizovány v rámci projektu Duhový svět, financovaného Česko-německým fondem budoucnosti. V roce 2010 škola realizovala dva velké projekty - Zlaté české ručičky, projekt zaměřený na vitráţe, financovaný Ústeckým krajem a projekt Duhový svět, zaměřený na mezinárodní spolupráci v oblasti výtvarných umění a konverzaci v jazyce souseda, financovaný Česko-německým fondem budoucnosti, na obou projektech se finančně podílelo město Benešov nad Ploučnicí. Oba projekty byly uzavřeny závěrečnou výstavou v říjnu 2010 v galerii školy. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V uplynulém školním roce byly uspořádány v souladu se zaměřením školy na oblast výtvarného umění dva česko-německé vzdělávací kurzy pro dospělé. Jednalo se o kurzy: počítačové grafiky a airbrushe. Kurzů se pravidelně účastní zejména pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a z Pestalozzi Gymnasia v Heidenau, počet účastníků je doplňován zájemci z řad občanů kraje. Všechny pořádané kurzy jsou akreditované MŠMT, odborným garantem je Mgr. Alois Kračmar Katedra výchov uměním UJEP Ústí n. L. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem. 15

17 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V prvním pololetí školního roku 2010/11 byl realizován projekt Duhový svět, který byl úspěšný ve výzvě Česko-německého fondu budoucnosti. Podpora byla poskytnuta výměnným pobytům českých a německých dětí v rámci spolupráce ZŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. V červenci 2010 byl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách projekt EU - peníze školám, odeslán projekt Škola hrou (registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ). Projektová ţádost úspěšně prošla procesem hodnocení a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V průběhu 1. pololetí probíhaly přípravné práce spojené s projektem. Realizace projektu byla zahájena ve druhém pololetí školního roku 2010/2011. V rámci tohoto projektu se škola zaměří na rozvoj a vyuţívání ICT ke zkvalitnění výuky a na rozvoj přírodovědné gramotnosti našich ţáků. Cílem je rozvoj odpovídajících kompetencí ţáků a pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v tvorbě digitálních učebních materiálů, které obohatí vzdělávání ţáků školy. Pro školní rok 2011/12 je připraven dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu v rámci tohoto projektu, kde se připravuje projekt Malý Einstein pro nadané ţáky v přírodovědných předmětech. Ţáci budou mít moţnost pracovat ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů a Aplikovaná fyzika, ţáci 5. tříd budou do projektu zapojeni v povinném předmětu Přírodověda. V rámci povinného předmětu Informatika budou ţáci v projektu "Babylon" pracovat ve virtuálním prostředí s vyuţitím prostředí Moodle. Cílem bude výuka cizích jazyků ţáků a mezinárodní setkávání s kooperující školou v Heidenau ve virtuálním prostředí. V roce 2011 realizuje škola projekt Umění bez hranic, financovaný z FMP Ziel3/Cíl3 Euroregionu Labe/Elbe. Součástí projektu jsou výměnné pobyty ţáků, výtvarný kurz pro dospělé a závěrečná výstava (číslo projektu: EEL 0147 CZ 1). 16

18 Škola podala ve školním roce 2010/11 také projekty Učíme multimediálně (září 2010) a v květnu 2011 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce Tyto projekty nebyly vybrány k realizaci. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V rámci volby povolání po ukončení povinné školní docházky škola spolupracuje se středními školami a učilišti. Spolupráce se týká především náborových přednášek zástupců vzdělávacích a zaměstnaneckých organizací přímo ve škole nebo na vybraných pracovištích (př. Karned Děčín) a účastí našich ţáků na dnech otevřených dveří v sídlech organizací. V rámci přípravy ţáků na volbu povolání se ţáci účastnili Burzy škol v Děčíně a ţáci 8. ročníků navštívili poradenské a informační středisko Úřadu práce. Spolupráce s psychology Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko psychologické poradny v Děčíně spočívá v určování školní zralosti, zařazování dětí do přípravných tříd a odhalování poruch učení s následnou péčí o integrované děti. Psycholog a kurátor pro děti a mládeţ řeší společně s výchovnými poradkyněmi a výchovnou komisí problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje s Policií České republiky jak v oblasti prevence, tak v oblasti případné represe. Projednáno a schváleno Školskou radou dne

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více