Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního obsazení školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1

3 1. Základní údaje Základní škola Benešov nad Ploučnicí je od 1. ledna 2002 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 797/2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od 1. ledna 2003 byla přičleněna k organizaci Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí a její dosavadní součást školní jídelna. 12. října 2007 byl usnesením zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí č. 123/2007 změněn název organizace na Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace. Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Adresa organizace: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí ( IČO: ) Statutární zástupce organizace: Mgr. Miroslava Šmídová Identifikační číslo organizace: IČO zavedeno u Českého statistického úřadu Ústí nad Labem, ze dne DIČ zaregistrováno na Finančním úřadě Děčín ze dne Identifikátor zařízení: přidělený MŠMT Praha změnou zařazení do sítě škol s účinností od IZO Základní školy IZO Školní družiny IZO Mateřské školy IZO Školní jídelny Identifikační číslo provozovny: přidělené na základě účinnosti zákona č. 227/2009 Sb. Odborem správních činností a obecním ţivnostenským úřadem v Děčíně dne

4 Odloučená pracoviště: Benešov nad Ploučnicí, Komenského 274 Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602 Číslo v rejstříku organizací: zavedeno u Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín Škola je nositelem čestného názvu Informační centrum SIPVZ uděleného MŠMT Škola je akreditovaným školicím střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výtvarného umění. Kontakt: Tel. a fax: GSM: Oficiální webová stránka: Školská rada byla ustanovena k 1. září Školská rada je devítičlenná (3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci zákonných zástupců ţáků). Předsedkyní školské rady byla Mgr. Miroslava Šmídová, od 2. pololetí šk. roku 2010/11 nově zvolenou předsedkyní ŠR Mgr. Věra Doleţalová. Základní škola v Benešově n. Ploučnicí je umístěna ve dvou budovách. První aţ čtvrtý stupeň je v budově Komenského ul. (Bílá škola), pátý aţ devátý ročník je v budově Opletalovy ul. (NOVA). Škola měla ve školním roce k 30. září 2010 celkem 428 ţáků v 18 třídách a ve dvou třídách přípravných. Na prvním stupni bylo 234 ţáků v 10 třídách, na druhém stupni bylo 172 ţáků v 8 třídách. V přípravných ročnících bylo 22 ţáků. Součástí školy je školní druţina, kam docházelo 82 ţáků do tří oddělení. Ţáci mají moţnost stravování v blízké jídelně, která není součástí školy, je samostatnou příspěvkovou organizací města. V budově v Komenského ul. bylo deset kmenových tříd, multimediální učebna, učebna jazyků spojená s ţákovskou knihovnou, učebna výtvarné výchovy, tělocvična, keramická dílna, 3

5 sborovna a kabinet výchovné poradkyně. Jsou zde dvě vybavené místnosti pro činnost školní druţiny. V budově v Opletalově ul. bylo ve školním roce 2010/2011 deset kmenových tříd, sedmnáct odborných učeben - dvě jazykové, chemie, fyzika, přírodopis, dvě výtvarné výchovy, hudební výchova, technické práce (dílny), učebna pro pěstitelské práce, domácnost a šití (kuchyňka), dvě počítačové učebny, zeměpis-dějepis, dvě multimediální učebny a ICT kabinet pro pedagogy školy. V srpnu 2011 byla v učebně fyziky vybudována přírodovědná laboratoř. Dále je ve škole 24 odborných a osobních kabinetů. V budově je aula pro 75 ţáků, galerie se zázemím, tělocvična, sborovna, kanceláře vedení školy a administrativy, kabinet výchovné poradkyně a pracovna pedagogicko-psychologické poradny. V rámci projektu EU peníze školám byla škola vybavena novou multimediální technikou (server, notebooky). Obě budovy školy byly pokryty wifi sítí pro připojení k internetu. Ve škole je zařízená místnost pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Děčín, která slouţí pro potřeby školy, PPP, příp. SPC. Škola vyuţívala spolupráci s psychologem. Škola vyuţívá školní pozemek pro výuku pěstitelství a městské hřiště pro výuku tělesné výchovy. Součást školy je mateřská škola Sluníčko umístěná v samostatném objektu v Cihelní ul. Mateřská škola leţí blízko středu města v klidnějším prostředí u zámeckého parku. V budově jsou čtyři třídy s celodenním provozem, v MŠ bylo 100 dětí ve věku od 2 do 6 let. Škola je vybavena rozmanitými pomůckami, hračkami a sportovním nářadím, které jsou dětem k dispozici po celý den jejich pobytu ve škole. K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, která je vybavena sportovním nářadím a náčiním pro hry dětí v letním i zimním období. Součástí školy je vlastní školní jídelna, prádelna. 4

6 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce se v V. ročníku vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, schváleného MŠMT dne V ostatních ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola hrou, vydaného V rámci výuky cizích jazyků nabízela škola od 3. ročníku anglický a německý jazyk, od 7. ročníku pak volitelný předmět 2. cizí jazyk s výběrem anglický, německý a ruský jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Výuka informatiky byla vyučována jako povinný předmět v 5., 6. a 9. ročníku. Volitelné předměty nabízí škola pro ţáky 2. stupně od 7. ročníku. Jsou to kromě nabídky cizích jazyků sportovní činnosti, moderní výtvarné umění a sborový zpěv. Nepovinné předměty jsou zaměřeny výhradně na nápravu vývojových poruch učení. Činnost MŠ se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do školního vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme si celý rok". Ten je rozpracován do třídních plánů a ve školním roce 2010/11 byl úspěšně realizován projekt Pojďme naslouchat stromům. 3. Rámcový popis personálního obsazení školy Ve škole bylo k 30. červnu 2011 zaměstnáno 30 pedagogických pracovníků - 27 učitelů a tři vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců - dva školníci a 5 uklízeček a 2 správní zaměstnanci ekonomka a sekretářka. Z celkového počtu 30 pedagogů byli 3 muţi a 27 ţen. Ve škole učil jeden učitel na částečný úvazek, 3 učitelé neměli předepsanou kvalifikaci, jeden z nich splnil v průběhu školního roku poţadované vzdělání. Dvanáct učitelů dojíţdělo do školy z okolních měst a obcí (Děčín, Jílové, Ústí nad Labem, Markvartice, Habartice). 5

7 Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Dagmar Tesarčíková (od listopadu 2010 uvolněna pro výkon veřejné funkce) zástupkyně ředitelky, koord. ICT - Mgr. Miroslava Šmídová od pověřena řízením školy zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Novotná (od ) Specializované funkce pro ZŠ: vých. poradkyně pro I. stupeň Mgr. Věra Doleţalová vých. poradkyně pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Novotná metodik primární prevence Mgr. Martina Baštrnáková koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Martina Rejmanová Činnost mateřské školy zajišťovalo 8 pedagogických pracovníků ţen, v čele je vedoucí učitelka MŠ Eva Fofoňková. Provoz zabezpečuje 1 školník, 1 uklízečka, 2 kuchařky, pomocná kuchařka a pradlena (1 osoba). Dvě učitelky MŠ dojíţděly do školky z okolních měst a obcí (Děčín, Habartice). 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2011/2012 se k řádnému zápisu dostavilo 58 dětí, v náhradním termínu 2 děti. U 10 dětí bylo provedeno šetření školní zralosti na základě ţádosti zákonných zástupců o odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Přijato k povinné školní docházce bylo 71 ţáků vč. odkladů ŠD z loňského roku, u 8 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Do prvních tříd nastoupí i s dětmi, které měly odklad školní docházky z minulého šk. roku a ţáky, kteří byli zapsáni na jiných školách celkem 73 ţáků do tří prvních tříd a 20 dětí do dvou přípravných tříd. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání - ZŠ Činnost školy vychází z celoročního plánu školy a školního vzdělávacího plánu. Následující tabulky ukazují některé výsledky z této oblasti. 6

8 Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole k prospěch Počet žáků Počet integrovaných Počet žáků Prospěli s opravnou Neprospěli po Neprospěli celkem celkem žáků s vyznamenáním zkouškou opravných zkouškách ZŠ + přípr Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole chování a absence (bez přípravných ročníků) Celkem Počet žáků Počet žáků Počet žáků Zameškané Zameškané s 1 st. se 2 st. s 3 st. hodiny hodiny z chování z chování z chování omluvené neomluvené Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 byl minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na sniţování rizika moţností výskytu rizikového chování u ţáků naší školy. Zaměření MPP: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování zdravého sebevědomí a rozvoj osobnosti prevence rizikového chování zejm. kouření zlepšování třídního klimatu Cílové skupiny: - do MPP byli zapojeni všichni ţáci školy na I. i II. stupni 7

9 Organizace MPP: - metodik prevence: Mgr. Martina Baštrnáková - konzultační hodiny: pro rodiče čtvrtek pro ţáky podle potřeby Metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v kabinetě I. stupně Konzultační hodiny byly vyuţity několikrát ze strany rodičů. Metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní při řešení výchovných problémů. Způsoby realizace MPP: - třídní schůzky, ţákovská samospráva, besedy, projekty, skupinová práce, diskuze, školní výlety a exkurze, individuální konzultace, nástěnky, školní časopis MPP v jednotlivých předmětech: Preventivní programy byly vhodnou formou začleněny do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, integrovaného předmětu výchova k občanství a ke zdraví, přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, do cizích jazyků, ) Uskutečněné akce MPP a jejich hodnocení: Tonda obal (třídění odpadu environmentální výchova) se zúčastnila tř. Den Země (třídění odpadu, výrobky z odpadních materiálů, beseda) tř., vč. předškoláků MŠ ve spolupráci s firmou ProEKO Varnsdorf Pravidelné besedy s policií účast ţáků tř.(téma šikany, kyberšikany, vandalství, krádeţe, trestní zodpovědnosti, aj.) Velké vyuţití měly pracovní sešity AJAX Policie ČR pro ţáky prvního stupně, které byly hodnoceny jako velmi zdařilá učební pomůcka, včetně metodiky. Podařilo se uspořádat besedy na téma Šikana a Drogy ve dvou skupinách pro I. a II. stupeň. Policista Daniel Pop vhodnou formou seznámil ţáky s tímto tématem a vedl s nimi řízenou diskuzi na dané téma. Besedy byly pro ţáky prvního stupně na téma Bezpečná cesta do školy, Bezpečně na kole, Oslovení cizí osobou a 1. pomoc. Besedy pro ţáky druhého 8

10 stupně na téma Vandalství, Krádeţe, Šikana a Kyberšikana, Trestní zodpovědnost spolupracující organizace: Policie Benešov nad Ploučnicí, Městská policie Děčín Vystoupení pro školy "Karel IV. přijíţdí" se zúčastnily 4. tř. (Vladimír Pěnkava přijíţdí jako Karel IV. do Benešova na zámek). V zámecké zahradě areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí proběhlo s celostátní akcí Oţivlé památky představení dne 7. června 2011 v rámci projektu Faber. Cílem projektu Faber je vytváření trojrozměrného obrazu středověké společnosti a jeho přizpůsobení pro širokou veřejnost jak didakticky, tak divadelně. Návštěvník projektu se poučí a pobaví na kvalitní úrovni spolupracující organizace: Národní památkový ústav Další besedy pořádané pro ţáky naší školy probíhaly v prostorách školy či v městském kině, např.: beseda Podej mi ruku (5. tř.), Láska ano, děti ještě ne (8.tř. a 9.tř.) celorepubliková koncepce sexuální výchovy pro mládeţ CAT Ostrava (děčínské kino Sněţník), ţáci prvního stupně se zúčastnili motivačně výchovného představení "Sezame, otevři se". Představení si pro ţáky připravilo občanské sdruţení Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Ţáci přirozenou cestou objevovali, jak aktivně přistupovat k ţivotu, problematiku mezilidských vztahů, zdravý ţivotní styl a nebezpečí plynoucí ze závislostí. Pro ţáky 5. aţ 9. tříd proběhlo představení s názvem "Na rovinu"- bylo motivačním protidrogovým programem, který stejně jako pro ţáky z I. stupně, přivezli členové občanského sdruţení Harmonia Universalis. Představení nesledovalo pouze závislosti na drogách, ale názorně zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnosti, přičemţ vţdy byl kladen důraz na vlastní zdravý rozum a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. V rámci školních výchovně vzdělávacích aktivit proběhly např. Den talentů pro ţáky 2. stupně (zumba, hudební dílna, výtvarný ateliér, literární dílna, tvůrčí dílna, fotografická dílna, sochaření, modeling, návrhářská dílna, kulinářská dílna, environmentální dílna, trojboj), exkurze do IQ PARKu Liberec, exkurze na basketbalový trénink BK Děčín, výstavy betlémů. aj. Třídní učitelé si připravili pro své ţáky exkurze do různých míst např. hrad Ostrý (Františkov nad Ploučnicí), Planetárium Praha, Národní technické muzeum Praha, Staré Splavy, památník Terezín, zámek Lemberk (Jablonné v Podještědí), Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Doksy, Růţová westernové městečko, Zámek Benešov nad Pl. Ţáci 6.tř. uspořádali Den dětí pro školku, ţáci 9. tř. uspořádali Den dětí pro ţáky z prvního stupně, proběhl opět výměnný pobyt ţáků v SRN a na našem území, aj. 9

11 Ţáci naší školy se v letošním roce účastnili mnoha sportovních turnajů, reprezentovali tím svou třídu a školu a z turnajů přivezli výborná umístění. Vyhodnocení akcí: Většina akcí z MPP byla ve školním roce úspěšně realizována. Ţáci získali povědomí o nebezpečí rizikového chování. Dokáţí pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a zneuţíváním léků, rizika záškoláctví apod. Znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl. Učí se respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmů lidí. Umí sdělit svůj názor. Učí se řešit neshody a spory se spoluţáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Vyuţití volného času ţáků: Ţáci školy dostatečně vyuţívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala školní druţina (1. stupeň), dále nepovinné předměty a krouţky zřízené při škole a ve spolupráci se ZUŠ Ţandov, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Ve škole -náprava čtení a psaní, florbal, míčové hry, ve spolupráci: sborový zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarný krouţek, keramický krouţek. Většina ţáků se po odpoledním vyučování realizuje v dalších sportovních a uměleckých oborech kopaná, tanec, maţoretky, florbal, stolní tenis, hra na hudební nástroje, sborový zpěv, výtvarné umění atd. Spolupráce s rodiči: Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím ţákovských kníţek a webových stránek školy, pravidelně je veřejnost informována o činnosti školy v Benešovských novinách. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování svých dětí. 10

12 Spolupráce s jinými institucemi: Škola spolupracuje při naplňování cílů MPP se Speciálně pedagogickým centrem v Děčíně, Policií České republiky, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, Českým červeným kříţem, s řadou humanitárních organizací v rámci sbírek, s kurátorem pro děti a mládeţ, s psychology, psychiatrem a dětskými lékaři. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2010/11 si jeden pedagogický pracovník doplňoval předepsanou kvalifikaci, studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou. Vedoucí pracovníci pokračovali ve studiu pro vedoucí pracovníky v programu celoţivotního vzdělávání realizovaném centrem CŢV UK Praha (ředitelka a zástupkyně ředitelky) Výchovná poradkyně pro 2. stupeň absolvovala doplňkové studium pro výchovné poradce. Nová zástupkyně ředitelky absolvovala ve 2. pololetí Profesní průpravu pro zástupce ředitele. Předepsanou kvalifikaci dokončila v 1. pololetí metodička primární prevence. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v 1. pololetí vzdělávací akci Neukázněný a neprospívající ţák Dr. Zelinkové; ve 2. pololetí v rámci projektu EU peníze školám dvě akreditovaná vzdělávání pro tvorbu digitálních učebních materiálů: PowerPoint aneb jak jednoduše zvládnout prezentaci a Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro ZŠ matematika a český jazyk, organizovaných lektory Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Jednotliví pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře a vzdělávací akce dle svého výběru seminář k minimalizaci šikany (2), semináře k výuce anglického jazyka (4), seminář k EVVO (2), Příprava projektů na ZŠ a vyuţívání ICT ve výuce pro ZŠ (1), Smart klub setkání uţivatelů interaktivních tabulí (1), Přírodní vědy s vyuţitím digitálního systému PASCO (1), akreditované kurzy výtvarné výchovy - digitální fotografie a airbrush (5), ekoateliér (2), logopedie (1)- Zákonem stanovené samostudium pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na tvorbu školního vzdělávacího programu, práci s talentovanými a nadanými ţáky, tvorbu digitálních učebních materiálů, udrţování a doplňování kvalifikace. 11

13 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola má dobré podmínky pro školní i mimoškolní činnost a tuto činnost rozvijí jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jednak ve spolupráci se ZUŠ Ţandov a dalšími subjekty z oblasti zájmové činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Při výchovně vzdělávací činnosti spolupracuje škola s městským úřadem, s městskou knihovnou, státním zámkem Benešov nad Ploučnicí a dalšími subjekty v Benešově nad Ploučnicí. Ve škole mohly děti navštěvovat výtvarný krouţek, keramický krouţek, dva krouţky florbalu, dva krouţky míčových her. V mateřské škole byla zajištěna hra na flétnu a výtvarný krouţek. Škola umoţnila dětem výuku hry na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ Ţandov. Ve škole pracovalo pěvecké sdruţení Klubíčko pod vedením Mgr. Černé, kam docházely děti z obou stupňů ZŠ a mateřské školy. Klubíčko se účastnilo některých aktivit města (např. vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu, Benešovský slunovrat, Den matek, Den úcty ke stáří, Vítání jara na zámku). Ţáci školy jsou zapojeni do taneční skupiny Respect, kterou vedou bývalí ţáci školy. V březnu 2011 se škola stala dějištěm velké taneční soutěţe Benešovský medvěd, jíţ se zúčastnilo na 800 tanečníků z celé republiky. Naši ţáci se zúčastnili většiny olympiád vyhlášených MŠMT, dále pak soutěţí v recitaci, pěvecké soutěţe Skřivánek. Ţáci školy získali výborné umístění v krajském kole soutěţe v recitaci a v pěvecké soutěţi Skřivánek, škola měla své zastoupení v krajském kole olympiády v českém jazyce. Ţáci školy se zapojili do internetové soutěţe Hravě ţij zdravě a EKO soutěţe, řady výtvarných soutěţí a v rámci výuky informatiky IT soutěţe Seznam najdi tam co neznám a Evropské srdce. Vybraní ţáci se zúčastnili okresního kola soutěţe Mladý zdravotník a soutěţe Mladý záchranář. Ţáci naší školy se také letos úspěšně zapojili do enviromentální výchovy v projektu zaměřeného na třídění vyuţitelných sloţek odpadu. V rámci Dne Země absolvovali vzdělávací program Tonda Obal na cestách realizovaný firmou ProEKO Varnsdorf. V galerii školy byla organizována řada výstav, nepostradatelné místo má pak především tradiční podzimní výstava, která uzavírá umělecký rok v rámci mezinárodní spolupráce s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau. V galerii, atriu, na chodbách i v aule školy byly 12

14 vystaveny obrazy tvořené tzv. litou grafikou a airbrushem, skleněné kachle, zrcadla, lampy a další předměty tvořené technikou vitráţe tiffany. Výstavou škola ukončila dva velké projekty. Udrţujeme lidové tradice je název průřezového tématu, připomínající ţákům školy staré české tradice (např. vynášení Morany, Filipojakubská noc, svátek Lucie, Svatý Mikuláš, atd). Garantem této činnosti jsou zejména učitelky MŠ, učitelky 1. stupně a učitelky českého jazyka na 2. stupni školy. Novou tradicí se stalo vítání jara ţáky 1. stupně školy. Oblíbenou činností ţáků jsou sportovní aktivity. Školu navštívili basketbalisté BK Děčín, kteří prezentovali svůj sport ţákům školy. Ţáci 2. stupně se zúčastnili vánočního turnaje ve vybíjené a přehazované dívek a florbalového turnaje pro chlapce. Chlapci 9. tříd uspořádali turnaj ve florbale a malé kopané. Velmi dobrých výsledků dosáhli chlapci v turnaji O pohár V. Šmicera v malé kopané (1. místo ml. i st. ţáci; pořadatel ZŠ Verneřice), mladší ţáci se zúčastnili postupové soutěţe Mc DonaldsCup, starší ţáci se zapojili do futsalové ligy. Ţáci školy se účastnili řady výtvarných soutěţí. V soutěţi Navrhni si svůj oděv získala ţákyně školy 1. místo, čestné uznání v soutěţi Zahrádka v květech očima dětí. Ţákyně MŠ získala čestné uznání v mezinárodní soutěţi Lidice. Pro děti z mateřské školy je ve školce organizována výuka hry na flétnu, část dětí dochází do pěveckého sboru Klubíčko, dětem je věnována logopedická péče (logohrátky) a některé děti se zapojily do činnosti výtvarného krouţku. Oblíbenou činností jsou divadelní vystoupení v MŠ nebo městském kině ve spolupráci s ţáky 1. stupně. Ve školce byla organizovaná řada akcí např. zavírání zahrady loučení s podzimem, přivítání zimy, zdobení vánočních stromků na náměstí, dětský karneval, odemykání zahrady a pálení čarodějnic. Školka se prezentuje vystoupeními dětí vánoční besídky pro rodiče, vystoupení ke Dni matek. Předškoláci byli zapojováni do akcí základní školy. Děti se zúčastnily sportovních aktivit v MŠ, druţstvo MŠ reprezentovalo školku na olympiádě mateřských škol, ze které přivezlo jedno druhé a jedno třetí místo. Děti ze školní druţiny se zúčastnily řady soutěţí s časopisem Dupito, výtvarných soutěţí a sportovní olympiády školních druţin. 13

15 Ţáci školy se zúčastnili promítání filmů, divadelních představení a dalších vzdělávacích akcí ve škole a v benešovském kině. Zajímavou akcí byla podzimní prezentace dokumentu "Síla lidskosti", který vypráví o odvaze, odhodlání a skromnosti Nicholase Wintona. Další akce např. představení Sezame, otevři se, Na rovinu, Sovy a dravci, Hrnec plný zábavy, Korporátní bubnování aj. Tak jako kaţdoročně byly první školní den slavnostně přivítány děti, které šly poprvé do školy (první třídy a přípravný ročník). Při vítání byla přítomna ředitelka školy a starosta města, který předal dětem dárky. Naopak 28. června 2011 se konalo slavnostní vyřazení ţáků končících povinnou školní docházku. Uskutečnilo se v historických prostorách benešovského zámku za přítomnosti rodičů ţáků. Nejlepší ţáci byli odměněni a všichni obdrţeli pamětní list a malý dárek. Přítomna byla starostka města, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče ţáků. Při této příleţitosti byla uskutečněna digitální prezentace průřezu školní docházky vycházejících ţáků s názvem Naposled. Obdobnou akcí je rozloučení s předškoláky v mateřské škole. V tomto školním roce děti absolvovaly výlet lodí do Hřenska. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/11 nebyla ve škole provedena ţádná inspekce ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy Činnost školy byla zajištěna rozpočtem města ve výši ,- Kč. Mzdové prostředky pedagogických a nepedagogických pracovníků byly zajištěny ze státního rozpočtu. Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: - pronájem tělocvičen - pronájem ostatních prostor školy - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 14

16 - specializovaný maloobchod Doplňkovou činností škola zlepšuje svůj hospodářský výsledek, a tím vytváří moţnosti pro zkvalitňování svých podmínek ve vzdělávání. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola pokračovala v dlouholeté mezinárodní spolupráci s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau (SRN). Hlavní těţiště spolupráce bylo ve výměnných pobytech našich dětí s ţáky gymnázia a vzdělávacích kurzech pro pedagogické pracovníky obou škol. Během prvních dvou měsíců školního roku se 44 ţáků školy a ţáků gymnázia z Heidenau zúčastnilo dvou výměnných pobytů. Na německé straně v Heinewalde byla náplní především ekologická výchova. Na české straně byla hlavním cílem výtvarná práce s látkou - batika, potisk, odbarvování a malba na hedvábí. Výsledky své společné práce představili ţáci obou škol na malé módní přehlídce, která zahájila slavnostní vernisáţ výstavy na naší škole. Součástí obou výměnných pobytů byly také sportovní aktivity a především prohlubování znalostí cizího jazyka a poznávání kultur na obou stranách hranice. Oba výměnné pobyty byly realizovány v rámci projektu Duhový svět, financovaného Česko-německým fondem budoucnosti. V roce 2010 škola realizovala dva velké projekty - Zlaté české ručičky, projekt zaměřený na vitráţe, financovaný Ústeckým krajem a projekt Duhový svět, zaměřený na mezinárodní spolupráci v oblasti výtvarných umění a konverzaci v jazyce souseda, financovaný Česko-německým fondem budoucnosti, na obou projektech se finančně podílelo město Benešov nad Ploučnicí. Oba projekty byly uzavřeny závěrečnou výstavou v říjnu 2010 v galerii školy. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V uplynulém školním roce byly uspořádány v souladu se zaměřením školy na oblast výtvarného umění dva česko-německé vzdělávací kurzy pro dospělé. Jednalo se o kurzy: počítačové grafiky a airbrushe. Kurzů se pravidelně účastní zejména pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a z Pestalozzi Gymnasia v Heidenau, počet účastníků je doplňován zájemci z řad občanů kraje. Všechny pořádané kurzy jsou akreditované MŠMT, odborným garantem je Mgr. Alois Kračmar Katedra výchov uměním UJEP Ústí n. L. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem. 15

17 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V prvním pololetí školního roku 2010/11 byl realizován projekt Duhový svět, který byl úspěšný ve výzvě Česko-německého fondu budoucnosti. Podpora byla poskytnuta výměnným pobytům českých a německých dětí v rámci spolupráce ZŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. V červenci 2010 byl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách projekt EU - peníze školám, odeslán projekt Škola hrou (registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ). Projektová ţádost úspěšně prošla procesem hodnocení a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V průběhu 1. pololetí probíhaly přípravné práce spojené s projektem. Realizace projektu byla zahájena ve druhém pololetí školního roku 2010/2011. V rámci tohoto projektu se škola zaměří na rozvoj a vyuţívání ICT ke zkvalitnění výuky a na rozvoj přírodovědné gramotnosti našich ţáků. Cílem je rozvoj odpovídajících kompetencí ţáků a pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v tvorbě digitálních učebních materiálů, které obohatí vzdělávání ţáků školy. Pro školní rok 2011/12 je připraven dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu v rámci tohoto projektu, kde se připravuje projekt Malý Einstein pro nadané ţáky v přírodovědných předmětech. Ţáci budou mít moţnost pracovat ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů a Aplikovaná fyzika, ţáci 5. tříd budou do projektu zapojeni v povinném předmětu Přírodověda. V rámci povinného předmětu Informatika budou ţáci v projektu "Babylon" pracovat ve virtuálním prostředí s vyuţitím prostředí Moodle. Cílem bude výuka cizích jazyků ţáků a mezinárodní setkávání s kooperující školou v Heidenau ve virtuálním prostředí. V roce 2011 realizuje škola projekt Umění bez hranic, financovaný z FMP Ziel3/Cíl3 Euroregionu Labe/Elbe. Součástí projektu jsou výměnné pobyty ţáků, výtvarný kurz pro dospělé a závěrečná výstava (číslo projektu: EEL 0147 CZ 1). 16

18 Škola podala ve školním roce 2010/11 také projekty Učíme multimediálně (září 2010) a v květnu 2011 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce Tyto projekty nebyly vybrány k realizaci. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V rámci volby povolání po ukončení povinné školní docházky škola spolupracuje se středními školami a učilišti. Spolupráce se týká především náborových přednášek zástupců vzdělávacích a zaměstnaneckých organizací přímo ve škole nebo na vybraných pracovištích (př. Karned Děčín) a účastí našich ţáků na dnech otevřených dveří v sídlech organizací. V rámci přípravy ţáků na volbu povolání se ţáci účastnili Burzy škol v Děčíně a ţáci 8. ročníků navštívili poradenské a informační středisko Úřadu práce. Spolupráce s psychology Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko psychologické poradny v Děčíně spočívá v určování školní zralosti, zařazování dětí do přípravných tříd a odhalování poruch učení s následnou péčí o integrované děti. Psycholog a kurátor pro děti a mládeţ řeší společně s výchovnými poradkyněmi a výchovnou komisí problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje s Policií České republiky jak v oblasti prevence, tak v oblasti případné represe. Projednáno a schváleno Školskou radou dne

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více