Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO školní rok Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního obsazení školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1

3 1. Základní údaje Základní škola Benešov nad Ploučnicí je od 1. ledna 2002 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 797/2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od 1. ledna 2003 byla přičleněna k organizaci Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí a její dosavadní součást školní jídelna. 12. října 2007 byl usnesením zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí č. 123/2007 změněn název organizace na Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace. Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Adresa organizace: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí ( IČO: ) Statutární zástupce organizace: Mgr. Miroslava Šmídová Identifikační číslo organizace: IČO zavedeno u Českého statistického úřadu Ústí nad Labem, ze dne DIČ zaregistrováno na Finančním úřadě Děčín ze dne Identifikátor zařízení: přidělený MŠMT Praha změnou zařazení do sítě škol s účinností od IZO Základní školy IZO Školní družiny IZO Mateřské školy IZO Školní jídelny Identifikační číslo provozovny: přidělené na základě účinnosti zákona č. 227/2009 Sb. Odborem správních činností a obecním ţivnostenským úřadem v Děčíně dne

4 Odloučená pracoviště: Benešov nad Ploučnicí, Komenského 274 Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602 Číslo v rejstříku organizací: zavedeno u Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín Škola je nositelem čestného názvu Informační centrum SIPVZ uděleného MŠMT Škola je akreditovaným školicím střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výtvarného umění. Kontakt: Tel. a fax: GSM: Oficiální webová stránka: Školská rada byla ustanovena k 1. září Školská rada je devítičlenná (3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci zákonných zástupců ţáků). Předsedkyní školské rady byla Mgr. Miroslava Šmídová, od 2. pololetí šk. roku 2010/11 nově zvolenou předsedkyní ŠR Mgr. Věra Doleţalová. Základní škola v Benešově n. Ploučnicí je umístěna ve dvou budovách. První aţ čtvrtý stupeň je v budově Komenského ul. (Bílá škola), pátý aţ devátý ročník je v budově Opletalovy ul. (NOVA). Škola měla ve školním roce k 30. září 2010 celkem 428 ţáků v 18 třídách a ve dvou třídách přípravných. Na prvním stupni bylo 234 ţáků v 10 třídách, na druhém stupni bylo 172 ţáků v 8 třídách. V přípravných ročnících bylo 22 ţáků. Součástí školy je školní druţina, kam docházelo 82 ţáků do tří oddělení. Ţáci mají moţnost stravování v blízké jídelně, která není součástí školy, je samostatnou příspěvkovou organizací města. V budově v Komenského ul. bylo deset kmenových tříd, multimediální učebna, učebna jazyků spojená s ţákovskou knihovnou, učebna výtvarné výchovy, tělocvična, keramická dílna, 3

5 sborovna a kabinet výchovné poradkyně. Jsou zde dvě vybavené místnosti pro činnost školní druţiny. V budově v Opletalově ul. bylo ve školním roce 2010/2011 deset kmenových tříd, sedmnáct odborných učeben - dvě jazykové, chemie, fyzika, přírodopis, dvě výtvarné výchovy, hudební výchova, technické práce (dílny), učebna pro pěstitelské práce, domácnost a šití (kuchyňka), dvě počítačové učebny, zeměpis-dějepis, dvě multimediální učebny a ICT kabinet pro pedagogy školy. V srpnu 2011 byla v učebně fyziky vybudována přírodovědná laboratoř. Dále je ve škole 24 odborných a osobních kabinetů. V budově je aula pro 75 ţáků, galerie se zázemím, tělocvična, sborovna, kanceláře vedení školy a administrativy, kabinet výchovné poradkyně a pracovna pedagogicko-psychologické poradny. V rámci projektu EU peníze školám byla škola vybavena novou multimediální technikou (server, notebooky). Obě budovy školy byly pokryty wifi sítí pro připojení k internetu. Ve škole je zařízená místnost pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Děčín, která slouţí pro potřeby školy, PPP, příp. SPC. Škola vyuţívala spolupráci s psychologem. Škola vyuţívá školní pozemek pro výuku pěstitelství a městské hřiště pro výuku tělesné výchovy. Součást školy je mateřská škola Sluníčko umístěná v samostatném objektu v Cihelní ul. Mateřská škola leţí blízko středu města v klidnějším prostředí u zámeckého parku. V budově jsou čtyři třídy s celodenním provozem, v MŠ bylo 100 dětí ve věku od 2 do 6 let. Škola je vybavena rozmanitými pomůckami, hračkami a sportovním nářadím, které jsou dětem k dispozici po celý den jejich pobytu ve škole. K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, která je vybavena sportovním nářadím a náčiním pro hry dětí v letním i zimním období. Součástí školy je vlastní školní jídelna, prádelna. 4

6 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce se v V. ročníku vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, schváleného MŠMT dne V ostatních ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola hrou, vydaného V rámci výuky cizích jazyků nabízela škola od 3. ročníku anglický a německý jazyk, od 7. ročníku pak volitelný předmět 2. cizí jazyk s výběrem anglický, německý a ruský jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Výuka informatiky byla vyučována jako povinný předmět v 5., 6. a 9. ročníku. Volitelné předměty nabízí škola pro ţáky 2. stupně od 7. ročníku. Jsou to kromě nabídky cizích jazyků sportovní činnosti, moderní výtvarné umění a sborový zpěv. Nepovinné předměty jsou zaměřeny výhradně na nápravu vývojových poruch učení. Činnost MŠ se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do školního vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme si celý rok". Ten je rozpracován do třídních plánů a ve školním roce 2010/11 byl úspěšně realizován projekt Pojďme naslouchat stromům. 3. Rámcový popis personálního obsazení školy Ve škole bylo k 30. červnu 2011 zaměstnáno 30 pedagogických pracovníků - 27 učitelů a tři vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců - dva školníci a 5 uklízeček a 2 správní zaměstnanci ekonomka a sekretářka. Z celkového počtu 30 pedagogů byli 3 muţi a 27 ţen. Ve škole učil jeden učitel na částečný úvazek, 3 učitelé neměli předepsanou kvalifikaci, jeden z nich splnil v průběhu školního roku poţadované vzdělání. Dvanáct učitelů dojíţdělo do školy z okolních měst a obcí (Děčín, Jílové, Ústí nad Labem, Markvartice, Habartice). 5

7 Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Dagmar Tesarčíková (od listopadu 2010 uvolněna pro výkon veřejné funkce) zástupkyně ředitelky, koord. ICT - Mgr. Miroslava Šmídová od pověřena řízením školy zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Novotná (od ) Specializované funkce pro ZŠ: vých. poradkyně pro I. stupeň Mgr. Věra Doleţalová vých. poradkyně pro II. stupeň Mgr. Jaroslava Novotná metodik primární prevence Mgr. Martina Baštrnáková koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Martina Rejmanová Činnost mateřské školy zajišťovalo 8 pedagogických pracovníků ţen, v čele je vedoucí učitelka MŠ Eva Fofoňková. Provoz zabezpečuje 1 školník, 1 uklízečka, 2 kuchařky, pomocná kuchařka a pradlena (1 osoba). Dvě učitelky MŠ dojíţděly do školky z okolních měst a obcí (Děčín, Habartice). 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2011/2012 se k řádnému zápisu dostavilo 58 dětí, v náhradním termínu 2 děti. U 10 dětí bylo provedeno šetření školní zralosti na základě ţádosti zákonných zástupců o odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Přijato k povinné školní docházce bylo 71 ţáků vč. odkladů ŠD z loňského roku, u 8 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Do prvních tříd nastoupí i s dětmi, které měly odklad školní docházky z minulého šk. roku a ţáky, kteří byli zapsáni na jiných školách celkem 73 ţáků do tří prvních tříd a 20 dětí do dvou přípravných tříd. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání - ZŠ Činnost školy vychází z celoročního plánu školy a školního vzdělávacího plánu. Následující tabulky ukazují některé výsledky z této oblasti. 6

8 Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole k prospěch Počet žáků Počet integrovaných Počet žáků Prospěli s opravnou Neprospěli po Neprospěli celkem celkem žáků s vyznamenáním zkouškou opravných zkouškách ZŠ + přípr Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole chování a absence (bez přípravných ročníků) Celkem Počet žáků Počet žáků Počet žáků Zameškané Zameškané s 1 st. se 2 st. s 3 st. hodiny hodiny z chování z chování z chování omluvené neomluvené Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 byl minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na sniţování rizika moţností výskytu rizikového chování u ţáků naší školy. Zaměření MPP: výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování zdravého sebevědomí a rozvoj osobnosti prevence rizikového chování zejm. kouření zlepšování třídního klimatu Cílové skupiny: - do MPP byli zapojeni všichni ţáci školy na I. i II. stupni 7

9 Organizace MPP: - metodik prevence: Mgr. Martina Baštrnáková - konzultační hodiny: pro rodiče čtvrtek pro ţáky podle potřeby Metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v kabinetě I. stupně Konzultační hodiny byly vyuţity několikrát ze strany rodičů. Metodik prevence spolupracoval s výchovnou poradkyní při řešení výchovných problémů. Způsoby realizace MPP: - třídní schůzky, ţákovská samospráva, besedy, projekty, skupinová práce, diskuze, školní výlety a exkurze, individuální konzultace, nástěnky, školní časopis MPP v jednotlivých předmětech: Preventivní programy byly vhodnou formou začleněny do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, integrovaného předmětu výchova k občanství a ke zdraví, přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, do cizích jazyků, ) Uskutečněné akce MPP a jejich hodnocení: Tonda obal (třídění odpadu environmentální výchova) se zúčastnila tř. Den Země (třídění odpadu, výrobky z odpadních materiálů, beseda) tř., vč. předškoláků MŠ ve spolupráci s firmou ProEKO Varnsdorf Pravidelné besedy s policií účast ţáků tř.(téma šikany, kyberšikany, vandalství, krádeţe, trestní zodpovědnosti, aj.) Velké vyuţití měly pracovní sešity AJAX Policie ČR pro ţáky prvního stupně, které byly hodnoceny jako velmi zdařilá učební pomůcka, včetně metodiky. Podařilo se uspořádat besedy na téma Šikana a Drogy ve dvou skupinách pro I. a II. stupeň. Policista Daniel Pop vhodnou formou seznámil ţáky s tímto tématem a vedl s nimi řízenou diskuzi na dané téma. Besedy byly pro ţáky prvního stupně na téma Bezpečná cesta do školy, Bezpečně na kole, Oslovení cizí osobou a 1. pomoc. Besedy pro ţáky druhého 8

10 stupně na téma Vandalství, Krádeţe, Šikana a Kyberšikana, Trestní zodpovědnost spolupracující organizace: Policie Benešov nad Ploučnicí, Městská policie Děčín Vystoupení pro školy "Karel IV. přijíţdí" se zúčastnily 4. tř. (Vladimír Pěnkava přijíţdí jako Karel IV. do Benešova na zámek). V zámecké zahradě areálu státního zámku Benešov nad Ploučnicí proběhlo s celostátní akcí Oţivlé památky představení dne 7. června 2011 v rámci projektu Faber. Cílem projektu Faber je vytváření trojrozměrného obrazu středověké společnosti a jeho přizpůsobení pro širokou veřejnost jak didakticky, tak divadelně. Návštěvník projektu se poučí a pobaví na kvalitní úrovni spolupracující organizace: Národní památkový ústav Další besedy pořádané pro ţáky naší školy probíhaly v prostorách školy či v městském kině, např.: beseda Podej mi ruku (5. tř.), Láska ano, děti ještě ne (8.tř. a 9.tř.) celorepubliková koncepce sexuální výchovy pro mládeţ CAT Ostrava (děčínské kino Sněţník), ţáci prvního stupně se zúčastnili motivačně výchovného představení "Sezame, otevři se". Představení si pro ţáky připravilo občanské sdruţení Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Ţáci přirozenou cestou objevovali, jak aktivně přistupovat k ţivotu, problematiku mezilidských vztahů, zdravý ţivotní styl a nebezpečí plynoucí ze závislostí. Pro ţáky 5. aţ 9. tříd proběhlo představení s názvem "Na rovinu"- bylo motivačním protidrogovým programem, který stejně jako pro ţáky z I. stupně, přivezli členové občanského sdruţení Harmonia Universalis. Představení nesledovalo pouze závislosti na drogách, ale názorně zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnosti, přičemţ vţdy byl kladen důraz na vlastní zdravý rozum a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. V rámci školních výchovně vzdělávacích aktivit proběhly např. Den talentů pro ţáky 2. stupně (zumba, hudební dílna, výtvarný ateliér, literární dílna, tvůrčí dílna, fotografická dílna, sochaření, modeling, návrhářská dílna, kulinářská dílna, environmentální dílna, trojboj), exkurze do IQ PARKu Liberec, exkurze na basketbalový trénink BK Děčín, výstavy betlémů. aj. Třídní učitelé si připravili pro své ţáky exkurze do různých míst např. hrad Ostrý (Františkov nad Ploučnicí), Planetárium Praha, Národní technické muzeum Praha, Staré Splavy, památník Terezín, zámek Lemberk (Jablonné v Podještědí), Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Doksy, Růţová westernové městečko, Zámek Benešov nad Pl. Ţáci 6.tř. uspořádali Den dětí pro školku, ţáci 9. tř. uspořádali Den dětí pro ţáky z prvního stupně, proběhl opět výměnný pobyt ţáků v SRN a na našem území, aj. 9

11 Ţáci naší školy se v letošním roce účastnili mnoha sportovních turnajů, reprezentovali tím svou třídu a školu a z turnajů přivezli výborná umístění. Vyhodnocení akcí: Většina akcí z MPP byla ve školním roce úspěšně realizována. Ţáci získali povědomí o nebezpečí rizikového chování. Dokáţí pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a zneuţíváním léků, rizika záškoláctví apod. Znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl. Učí se respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmů lidí. Umí sdělit svůj názor. Učí se řešit neshody a spory se spoluţáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Vyuţití volného času ţáků: Ţáci školy dostatečně vyuţívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala školní druţina (1. stupeň), dále nepovinné předměty a krouţky zřízené při škole a ve spolupráci se ZUŠ Ţandov, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Ve škole -náprava čtení a psaní, florbal, míčové hry, ve spolupráci: sborový zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarný krouţek, keramický krouţek. Většina ţáků se po odpoledním vyučování realizuje v dalších sportovních a uměleckých oborech kopaná, tanec, maţoretky, florbal, stolní tenis, hra na hudební nástroje, sborový zpěv, výtvarné umění atd. Spolupráce s rodiči: Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím ţákovských kníţek a webových stránek školy, pravidelně je veřejnost informována o činnosti školy v Benešovských novinách. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování svých dětí. 10

12 Spolupráce s jinými institucemi: Škola spolupracuje při naplňování cílů MPP se Speciálně pedagogickým centrem v Děčíně, Policií České republiky, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, Českým červeným kříţem, s řadou humanitárních organizací v rámci sbírek, s kurátorem pro děti a mládeţ, s psychology, psychiatrem a dětskými lékaři. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2010/11 si jeden pedagogický pracovník doplňoval předepsanou kvalifikaci, studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou. Vedoucí pracovníci pokračovali ve studiu pro vedoucí pracovníky v programu celoţivotního vzdělávání realizovaném centrem CŢV UK Praha (ředitelka a zástupkyně ředitelky) Výchovná poradkyně pro 2. stupeň absolvovala doplňkové studium pro výchovné poradce. Nová zástupkyně ředitelky absolvovala ve 2. pololetí Profesní průpravu pro zástupce ředitele. Předepsanou kvalifikaci dokončila v 1. pololetí metodička primární prevence. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v 1. pololetí vzdělávací akci Neukázněný a neprospívající ţák Dr. Zelinkové; ve 2. pololetí v rámci projektu EU peníze školám dvě akreditovaná vzdělávání pro tvorbu digitálních učebních materiálů: PowerPoint aneb jak jednoduše zvládnout prezentaci a Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro ZŠ matematika a český jazyk, organizovaných lektory Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Jednotliví pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře a vzdělávací akce dle svého výběru seminář k minimalizaci šikany (2), semináře k výuce anglického jazyka (4), seminář k EVVO (2), Příprava projektů na ZŠ a vyuţívání ICT ve výuce pro ZŠ (1), Smart klub setkání uţivatelů interaktivních tabulí (1), Přírodní vědy s vyuţitím digitálního systému PASCO (1), akreditované kurzy výtvarné výchovy - digitální fotografie a airbrush (5), ekoateliér (2), logopedie (1)- Zákonem stanovené samostudium pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na tvorbu školního vzdělávacího programu, práci s talentovanými a nadanými ţáky, tvorbu digitálních učebních materiálů, udrţování a doplňování kvalifikace. 11

13 8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola má dobré podmínky pro školní i mimoškolní činnost a tuto činnost rozvijí jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jednak ve spolupráci se ZUŠ Ţandov a dalšími subjekty z oblasti zájmové činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Při výchovně vzdělávací činnosti spolupracuje škola s městským úřadem, s městskou knihovnou, státním zámkem Benešov nad Ploučnicí a dalšími subjekty v Benešově nad Ploučnicí. Ve škole mohly děti navštěvovat výtvarný krouţek, keramický krouţek, dva krouţky florbalu, dva krouţky míčových her. V mateřské škole byla zajištěna hra na flétnu a výtvarný krouţek. Škola umoţnila dětem výuku hry na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ Ţandov. Ve škole pracovalo pěvecké sdruţení Klubíčko pod vedením Mgr. Černé, kam docházely děti z obou stupňů ZŠ a mateřské školy. Klubíčko se účastnilo některých aktivit města (např. vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu, Benešovský slunovrat, Den matek, Den úcty ke stáří, Vítání jara na zámku). Ţáci školy jsou zapojeni do taneční skupiny Respect, kterou vedou bývalí ţáci školy. V březnu 2011 se škola stala dějištěm velké taneční soutěţe Benešovský medvěd, jíţ se zúčastnilo na 800 tanečníků z celé republiky. Naši ţáci se zúčastnili většiny olympiád vyhlášených MŠMT, dále pak soutěţí v recitaci, pěvecké soutěţe Skřivánek. Ţáci školy získali výborné umístění v krajském kole soutěţe v recitaci a v pěvecké soutěţi Skřivánek, škola měla své zastoupení v krajském kole olympiády v českém jazyce. Ţáci školy se zapojili do internetové soutěţe Hravě ţij zdravě a EKO soutěţe, řady výtvarných soutěţí a v rámci výuky informatiky IT soutěţe Seznam najdi tam co neznám a Evropské srdce. Vybraní ţáci se zúčastnili okresního kola soutěţe Mladý zdravotník a soutěţe Mladý záchranář. Ţáci naší školy se také letos úspěšně zapojili do enviromentální výchovy v projektu zaměřeného na třídění vyuţitelných sloţek odpadu. V rámci Dne Země absolvovali vzdělávací program Tonda Obal na cestách realizovaný firmou ProEKO Varnsdorf. V galerii školy byla organizována řada výstav, nepostradatelné místo má pak především tradiční podzimní výstava, která uzavírá umělecký rok v rámci mezinárodní spolupráce s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau. V galerii, atriu, na chodbách i v aule školy byly 12

14 vystaveny obrazy tvořené tzv. litou grafikou a airbrushem, skleněné kachle, zrcadla, lampy a další předměty tvořené technikou vitráţe tiffany. Výstavou škola ukončila dva velké projekty. Udrţujeme lidové tradice je název průřezového tématu, připomínající ţákům školy staré české tradice (např. vynášení Morany, Filipojakubská noc, svátek Lucie, Svatý Mikuláš, atd). Garantem této činnosti jsou zejména učitelky MŠ, učitelky 1. stupně a učitelky českého jazyka na 2. stupni školy. Novou tradicí se stalo vítání jara ţáky 1. stupně školy. Oblíbenou činností ţáků jsou sportovní aktivity. Školu navštívili basketbalisté BK Děčín, kteří prezentovali svůj sport ţákům školy. Ţáci 2. stupně se zúčastnili vánočního turnaje ve vybíjené a přehazované dívek a florbalového turnaje pro chlapce. Chlapci 9. tříd uspořádali turnaj ve florbale a malé kopané. Velmi dobrých výsledků dosáhli chlapci v turnaji O pohár V. Šmicera v malé kopané (1. místo ml. i st. ţáci; pořadatel ZŠ Verneřice), mladší ţáci se zúčastnili postupové soutěţe Mc DonaldsCup, starší ţáci se zapojili do futsalové ligy. Ţáci školy se účastnili řady výtvarných soutěţí. V soutěţi Navrhni si svůj oděv získala ţákyně školy 1. místo, čestné uznání v soutěţi Zahrádka v květech očima dětí. Ţákyně MŠ získala čestné uznání v mezinárodní soutěţi Lidice. Pro děti z mateřské školy je ve školce organizována výuka hry na flétnu, část dětí dochází do pěveckého sboru Klubíčko, dětem je věnována logopedická péče (logohrátky) a některé děti se zapojily do činnosti výtvarného krouţku. Oblíbenou činností jsou divadelní vystoupení v MŠ nebo městském kině ve spolupráci s ţáky 1. stupně. Ve školce byla organizovaná řada akcí např. zavírání zahrady loučení s podzimem, přivítání zimy, zdobení vánočních stromků na náměstí, dětský karneval, odemykání zahrady a pálení čarodějnic. Školka se prezentuje vystoupeními dětí vánoční besídky pro rodiče, vystoupení ke Dni matek. Předškoláci byli zapojováni do akcí základní školy. Děti se zúčastnily sportovních aktivit v MŠ, druţstvo MŠ reprezentovalo školku na olympiádě mateřských škol, ze které přivezlo jedno druhé a jedno třetí místo. Děti ze školní druţiny se zúčastnily řady soutěţí s časopisem Dupito, výtvarných soutěţí a sportovní olympiády školních druţin. 13

15 Ţáci školy se zúčastnili promítání filmů, divadelních představení a dalších vzdělávacích akcí ve škole a v benešovském kině. Zajímavou akcí byla podzimní prezentace dokumentu "Síla lidskosti", který vypráví o odvaze, odhodlání a skromnosti Nicholase Wintona. Další akce např. představení Sezame, otevři se, Na rovinu, Sovy a dravci, Hrnec plný zábavy, Korporátní bubnování aj. Tak jako kaţdoročně byly první školní den slavnostně přivítány děti, které šly poprvé do školy (první třídy a přípravný ročník). Při vítání byla přítomna ředitelka školy a starosta města, který předal dětem dárky. Naopak 28. června 2011 se konalo slavnostní vyřazení ţáků končících povinnou školní docházku. Uskutečnilo se v historických prostorách benešovského zámku za přítomnosti rodičů ţáků. Nejlepší ţáci byli odměněni a všichni obdrţeli pamětní list a malý dárek. Přítomna byla starostka města, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče ţáků. Při této příleţitosti byla uskutečněna digitální prezentace průřezu školní docházky vycházejících ţáků s názvem Naposled. Obdobnou akcí je rozloučení s předškoláky v mateřské škole. V tomto školním roce děti absolvovaly výlet lodí do Hřenska. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/11 nebyla ve škole provedena ţádná inspekce ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost školy Činnost školy byla zajištěna rozpočtem města ve výši ,- Kč. Mzdové prostředky pedagogických a nepedagogických pracovníků byly zajištěny ze státního rozpočtu. Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: - pronájem tělocvičen - pronájem ostatních prostor školy - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 14

16 - specializovaný maloobchod Doplňkovou činností škola zlepšuje svůj hospodářský výsledek, a tím vytváří moţnosti pro zkvalitňování svých podmínek ve vzdělávání. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola pokračovala v dlouholeté mezinárodní spolupráci s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau (SRN). Hlavní těţiště spolupráce bylo ve výměnných pobytech našich dětí s ţáky gymnázia a vzdělávacích kurzech pro pedagogické pracovníky obou škol. Během prvních dvou měsíců školního roku se 44 ţáků školy a ţáků gymnázia z Heidenau zúčastnilo dvou výměnných pobytů. Na německé straně v Heinewalde byla náplní především ekologická výchova. Na české straně byla hlavním cílem výtvarná práce s látkou - batika, potisk, odbarvování a malba na hedvábí. Výsledky své společné práce představili ţáci obou škol na malé módní přehlídce, která zahájila slavnostní vernisáţ výstavy na naší škole. Součástí obou výměnných pobytů byly také sportovní aktivity a především prohlubování znalostí cizího jazyka a poznávání kultur na obou stranách hranice. Oba výměnné pobyty byly realizovány v rámci projektu Duhový svět, financovaného Česko-německým fondem budoucnosti. V roce 2010 škola realizovala dva velké projekty - Zlaté české ručičky, projekt zaměřený na vitráţe, financovaný Ústeckým krajem a projekt Duhový svět, zaměřený na mezinárodní spolupráci v oblasti výtvarných umění a konverzaci v jazyce souseda, financovaný Česko-německým fondem budoucnosti, na obou projektech se finančně podílelo město Benešov nad Ploučnicí. Oba projekty byly uzavřeny závěrečnou výstavou v říjnu 2010 v galerii školy. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V uplynulém školním roce byly uspořádány v souladu se zaměřením školy na oblast výtvarného umění dva česko-německé vzdělávací kurzy pro dospělé. Jednalo se o kurzy: počítačové grafiky a airbrushe. Kurzů se pravidelně účastní zejména pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a z Pestalozzi Gymnasia v Heidenau, počet účastníků je doplňován zájemci z řad občanů kraje. Všechny pořádané kurzy jsou akreditované MŠMT, odborným garantem je Mgr. Alois Kračmar Katedra výchov uměním UJEP Ústí n. L. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem. 15

17 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V prvním pololetí školního roku 2010/11 byl realizován projekt Duhový svět, který byl úspěšný ve výzvě Česko-německého fondu budoucnosti. Podpora byla poskytnuta výměnným pobytům českých a německých dětí v rámci spolupráce ZŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. V červenci 2010 byl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách projekt EU - peníze školám, odeslán projekt Škola hrou (registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ). Projektová ţádost úspěšně prošla procesem hodnocení a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V průběhu 1. pololetí probíhaly přípravné práce spojené s projektem. Realizace projektu byla zahájena ve druhém pololetí školního roku 2010/2011. V rámci tohoto projektu se škola zaměří na rozvoj a vyuţívání ICT ke zkvalitnění výuky a na rozvoj přírodovědné gramotnosti našich ţáků. Cílem je rozvoj odpovídajících kompetencí ţáků a pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v tvorbě digitálních učebních materiálů, které obohatí vzdělávání ţáků školy. Pro školní rok 2011/12 je připraven dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu v rámci tohoto projektu, kde se připravuje projekt Malý Einstein pro nadané ţáky v přírodovědných předmětech. Ţáci budou mít moţnost pracovat ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů a Aplikovaná fyzika, ţáci 5. tříd budou do projektu zapojeni v povinném předmětu Přírodověda. V rámci povinného předmětu Informatika budou ţáci v projektu "Babylon" pracovat ve virtuálním prostředí s vyuţitím prostředí Moodle. Cílem bude výuka cizích jazyků ţáků a mezinárodní setkávání s kooperující školou v Heidenau ve virtuálním prostředí. V roce 2011 realizuje škola projekt Umění bez hranic, financovaný z FMP Ziel3/Cíl3 Euroregionu Labe/Elbe. Součástí projektu jsou výměnné pobyty ţáků, výtvarný kurz pro dospělé a závěrečná výstava (číslo projektu: EEL 0147 CZ 1). 16

18 Škola podala ve školním roce 2010/11 také projekty Učíme multimediálně (září 2010) a v květnu 2011 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce Tyto projekty nebyly vybrány k realizaci. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V rámci volby povolání po ukončení povinné školní docházky škola spolupracuje se středními školami a učilišti. Spolupráce se týká především náborových přednášek zástupců vzdělávacích a zaměstnaneckých organizací přímo ve škole nebo na vybraných pracovištích (př. Karned Děčín) a účastí našich ţáků na dnech otevřených dveří v sídlech organizací. V rámci přípravy ţáků na volbu povolání se ţáci účastnili Burzy škol v Děčíně a ţáci 8. ročníků navštívili poradenské a informační středisko Úřadu práce. Spolupráce s psychology Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko psychologické poradny v Děčíně spočívá v určování školní zralosti, zařazování dětí do přípravných tříd a odhalování poruch učení s následnou péčí o integrované děti. Psycholog a kurátor pro děti a mládeţ řeší společně s výchovnými poradkyněmi a výchovnou komisí problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje s Policií České republiky jak v oblasti prevence, tak v oblasti případné represe. Projednáno a schváleno Školskou radou dne

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více