è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè www.benesovnpl.cz"

Transkript

1 è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè V bøeznu schválilo zastupitelstvo mìsta rozpoèet na letošní rok, výsledek hospodaøení a audit za rok uplynulý. Mùžeme zkonstatovat, že mìsto hospodaøilo dobøe, pøebytek hospodaøení je èásteènì rozpuštìn do letošního roku na investièní akce - napø. rekonstrukce bývalého SOU, o které píšeme uvnitø listu. Další akcí je první etapa rekonstrukce mìstského kina, kde chceme letos vybudovat plynové topení, srovnat podlahu, pøipravit projektovou dokumentaci k pøestavbì budovy na víceúèelové zaøízení vèetnì taneèního sálu. Dále bude mìsto opravovat nìkteré komunikace a chodníky, budovat malá dìtská sportovištì, zateplovat nìkteré objekty... práce je až nad hlavu. Na nìkteré investièní akce se snažíme získat státní dotace- napøíklad na opravu høbitovní kaple, èi plynové vytápìní v budovách bývalého SOU. S jarem a táním snìhu pøicházejí opìt problémy s vodou. V souèasné chvíli je zatím klid - pouze potok z Ovesné s sebou opìt bere nepoøádek, který by mohl ucpat vpus na sídlišti. Služby mìsta potok prùbìžnì èistí. Bystrá má také velké množství vody, problém máme pod Ostrým vrchem, kde štìrk ucpává kanály a voda se valí pøes zahrady. Tady opìt pomáhají benešovští hasièi a Služby mìsta - bìhem pár hodin už je vše svedeno do vyèištìného kanálu. Heømanovský potok veškerou vodu pobere díky opravenému korytu. Na Plouènici máme dnes první povodòový stupeò, snad to vydrží. Pro pøípad výskytu ptaèí chøipky jsme uèinili veškerá možná i nemožná opatøení k eliminaci rizik pro lidi i zvíøata. Mìstská policie zajiš uje odvoz nahlášených uhynulých zvíøat k veterinárnímu vyšetøení za dodržení pøísných hygienických pravidel, vèetnì následné desinfekce prostoru, kde bylo zvíøe nalezeno. Máme pøipraveny seznamy chovatelù, takzvané sèítaèe, desinfekèní prostøedky. Teï už zbývá jen si pøát, abychom opatøení nemuseli použít. Zajisté jste již z médií slyšeli o novém fenoménu v podnikání, jímž je odpad ze zahranièí, kterým jsou zaváženy nìkteré lokality v našem kraji. Prosím, všímejte si bedlivì svého okolí pøi procházkách, hlavnì opuštìných budov èi roklí, kam by mohl být tento druh "zboží" uložen. V pøípadì podezøení kontaktujte MìÚ - odbor životního prostøedí nebo policii. Za dveømi jsou Velikonoce a s nimi tradièní výstava a soutìž "Benešovská kraslice". Letos bude soutìž v Heidenau a ještì jednou upozoròujeme všechny, kteøí se chtìjí zúèastnit: soutìžní kraslice pøedejte na MìÚ do , kraslice opatøete vizitkou se jménem a adresou autora. Vlastní výstava s vyhodnocením a ocenìním nejlepších dìl probìhne dne v senior klubu v Heidenau. V pøíštím èísle BN vám pøineseme fotografie a malou reportáž o prùbìhu soutìže. Již ponìkolikáté se snažím naèít nový odstavec povzdechem nad naším Benarem. Mìla jsem hned zkraje mìsíce schùzku s øeditelem a námìstky úøadu práce. Situace není nijak rùžová, tìžko se o tom píše, ještì hùø se to lidem, kteøí pøišli o práci žije. 180 lidí, kteøí pøišli a v prùbìhu jara pøijdou o práci, to je pro Benešov velké negativum, které øetìzovì ovlivní obchodníky a další služby. O dùvodu vzniklé situace nebudu spekulovat - zaruèených informací by bylo... Užiteènìjší bude hledat z problému cestu ven. A o to se spoleènì s úøadem práce pokoušíme. Pøeji vám všem poklidné jaro, hodnì zdraví a štìstí. vaše starostka

2 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva mìsta konaného dne od hodin, ve velké zasedací síni MìÚ v Benešovì n.pl. Program: na 96, 56% - komentáø p. Kleinertová. Správné znìní: Zmìna technologie vytápìní - kino 1) Zahájení - starostka výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro , - Kè. 2) Kontrola usnesení - starostka Usnesení è. 26/2006: Zmìna technologie vytápìní - uèilištì 3) Závìreèený úèet mìsta za r Rozpoèet ZaM schválilo závìreèný úèet mìsta za rok , - Kè. na r p. Kleinertová Audit výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro 4) Zpráva finanèního výboru vèetnì inventarizace Audit hospodaøení byl proveden v souladu Usnesení è. 29/2006: - p. Vyhnálek se zákonem 420/2004 Sb. a 128/2000Sb., výsledek ZaM schválilo rozpoèet mìsta na rok 2006 s 5) Prodej, koupì majetku mìsta - starostka auditu - hospodaøení mìsta bez závad, nutno navrženými zmìnami: 6) Organizaèní záležitosti upravit zøizovací listiny pøíspìvkových organizací 7) Diskuse - nejsou v souladu s novým znìním zákona 4) Zpráva finanèního výboru vèetnì 8) Závìr o úèetnictví. Do pøíštího ZaM budou pøipraveny inventarizace úpravy ve zøizovacích listinách pøíspìvkových p. Vyhnálek - pøeèetl zprávu, ke které nebyly žádné Zasedání zahájila a øídila starostka mìsta organizací tak, aby odpovídaly novým právním dotazy èi pøipomínky. Mgr.Dagmar Tesarèíková. Pøivítala pøítomné pøedpisùm. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro a seznámila je s programem jednání. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 30/2006: Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 27/2006: ZaM bere na vìdomí zprávu finanèního výboru. Usnesení è. 21/2006: ZaM schválilo audit hospodaøení mìsta za rok Inventura majetku mìsta probìhla ZaM schválilo program jednání dne dle zák. 128/2000, hlavní inventarizaèní zápis Do návrhové komise byli zvoleni tito èlenové: Usnesení è. 28/2006: v materiálech. p. Zíval, p. Neliba a p. Blata ZaM ukládá odb. HS pøipravit ve spolupráci výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro s odb. FP do pøíštího jednání ZaM úpravu Usnesení è. 31/2006: Usnesení è. 22/2006: zøizovacích listin pøíspìvkových organizací mìsta ZaM schválilo inventarizaci majetku mìsta za rok ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: jako nápravné opatøení, vyplývající z auditu p. Zíval, p. Neliba a p. Blata. hospodaøení mìsta. Jako ovìøovatelé zápisu byli navrženi: p. Hadrava 5) Prodej, koupì majetku mìsta a p.vyhnálek. Rozpoèet mìsta na rok Žádost o odprodej b.j.è. 250/1 v ul. Èeskolipská. Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Celý rozpoèet byl podrobnì vysvìtlen Nájemníci dluží mìstu Kè, v souèasné dobì Usnesení è. 23/2006: a konzultován na pracovním jednání ZaM pobývají v Anglii. Odbor SM navrhuje v souladu ZaM schválilo ovìøovatele zápisu ve složení: dne Oproti pùvodnímu návrhu s pravidly pro prodej bytù b.j. neprodávat do doby p. Hadrava a p.vyhnálek. navrhujeme ještì následující úpravy: zaplacení celé dlužné èástky. str. 4 - využití volného èasu dìtí - èástku rozdìlit výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro 2) Kontrola usnesení dle pùvodního zámìru: Usnesení è. 32/2006: us.è.. 5/ finanènímu výboru- termín , ,- Kè- høištì u ZŠ, ZaM neschválilo prodej b.j.è. 1 v èp. 250, - úkol trvá ,- Kè- "plácky" pro volný èas dìtí, ul. Èeskolipská do doby úhrady dlužné èástky, us.è.6/ kontrolnímu výboru- termín , str. 5 - svoz komunálních odpadù - èástku rozdìlit jíž je b. j. zatížena. - úkol trvá dle vyhlášky mìsta: -Žádost o odprodej p.p.è. 14/1 v k.ú. Ovesná us.è.208/2005- Ing. Šumovi prosadit ve VH BTS , - Kè svoz TKO, o výmìøe 179 m2. Pozemek sousedí s p.p.è. 14/4, jednorázové zaplacení pokuty prostøednictvím , - Kè svoz TKO z objektù mìsta, jež je ve vlastnictví žadatelky. Pozemek chce úvìru.: , - Kè kompostování odpadù - (tráva ž a datel ka n a dále užívat jako ost. zeleò, Informace z VH - viz.pøíloha, komentáø Ing. Šuma: z pozemkù mìsta), což je v souladu s územním plánem. Na pozemek - z uvedeného materiálu vyplývá, že by BTS , - Kè likvidace inert. materiálu (objekty nebyl uplatnìn restituèní nárok, lze schválit zámìr splácela úvìr 5 let a navíc by zaplatila bance mìsta), prodeje. cca , - Kè navrhuje proto dluh nesplácet , - Kè - mìstské koše, výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro bance ale mìstu , -Kè - ulièní smetky, Usnesení è. 33/2006: Diskuse: , - Kè - èerné skládky, ZaM schválilo zámìr prodeje p.p.è. 14/1 o výmìøe p. Zíval - s tímto návrhem nesouhlasí, mìsto by , -Kè - likvidace odpadù ze sbìrného 179 m2 v k.ú. Ovesná. nemìlo sloužit BTS jako banka. dvora, Žádost o odprodej èásti p.p.è. 851/1 v k.ú. Benešov Mgr. Špièka - pokud by BTS vznikla škoda (výše Celkem , - Kè. nad Plouènicí- (dvùr bývalého SBF). úrokù , -) mohl by minoritní vlastník str. 7 a 8- odebrat ze správy (str. 7), Odb. SM nedoporuèuje prodej celého pozemku, zažalovat jednatele spoleènosti. pøidat je k neinvestièní dotaci TJ, vzhledem k ostatním uživatelùm, ale pouze èásti - na druhé stranì se mùže škoda vymáhat na tom, (str. 8) TJ tuto èástku využije na financování p.p.è. 851/1, zastavìné kolnami vèetnì staveb. kdo ji zpùsobil. likvidace odpadù ze zaøízení. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - další variantou je možnost odkoupit Zcela nová informace: mìsto Benešov vlastní Usnesení è. 34/2006: od minoritního vlastníka jeho podíl a pøi koupi velké množství pozemkù, které nemá zapsány ZaM schválilo prodej kùlen, postavených zohlednit výši škody, která by vznikla úvìrem do svého majetku v katastru nemovitostí. na p.p.è. 851/1, vèetnì èásti pozemku zastavìného BTS. Tato skuteènost byla zjištìna díky firmì, kùlnami. Tajemník - domnívá se, že jednatel spoleènosti kterou MìÚ najal právì za úèelem zmapování Usnesení è. 35/2006: je zamìstnancem a tudíž nenese žádnou historického majetku mìsta. ZaM schválilo zøízení vìcného bøemene práva zodpovìdnost za úkoly, kterými ho povìøí VH Bylo zjištìno, že napø. hrad Ostrý je naším chùze a jízdy pøes p.p.è. 851/1 pro majitele kùlen, spoleènosti. majetkem a mnoho dalších pozemkù, post avených na è ás ti p.p.è. 851/1. Starostka - navrhuje, aby právní zástupce mìsta jejichž hodnotu mùžeme odhadovat na desítky -Žádost majitelù bytù v èp. 42, Nám. Míru podrobnì prozkoumal tuto problematiku milionù korun. Vytyèení parcel, geometrické o odprodej kùlen - zámìr prodeje schválen a spoleènì s ing. Šumou do pøíštího zastupitelstva zmapování pozemkù, stabilizace mezníkù, a zveøejnìn. pøipravili rozbor možností splácení pokuty BTS. identifikace majetku, zákres do kopie katastrální výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro mapy a srovnávací sestavení parcel bude stát Usnesení è. 36/2006: Usnesení è. 24/2006: cca 550 tis. Kè. Doporuèuji využít èást rezervy ZaM schválilo prodej kùlen na st. p. è. 117/2 vèetnì ZaM ukládá právnímu zástupci mìsta pøipravit a o tuto èástku posílit rozpoèet správy majetku. st. p. è. 117/2 v k.ú. Benešov nad Plouènicí. Kupní rozbor možností splácení pokuty BTS mìstu. str. 4 Správa majetku - revize, posudky, právní cena , - Kè. Usnesení è. 25/2006: služby ,- Kè, správa majetku celkem Usnesení è. 37/2006: ZaM bere na vìdomí zprávu o plnìní ukládajících ,- Kè. ZaM schválilo zøízení vìcného bøemene práva usnesení. Rozpoèet - pøíjmová èást - financování chùze pøes p.p.è a to bezúplatnì ,- Kè (výdaje celkem ,- Kè). -Vzhledem k tomu, že nebyla dosud prodána 3. Závereèný úèet mìsta za r Rozpoèet- výdajová èást ,- Kè. bj. j è. 8 v èp. 454, ul Èeskolipská, navrhuje odb. + Rozpoèet mìsta na r Pøipomínky, dotazy: SM opakovat výzvu pro žadatele za stejných Hospodaøení mìsta bylo v r plnìno Ing. Mádle - upozornil, že na str. 4 jsou prohozeny podmínek s termínem doruèení nabídek v pøíjmové èásti na 105, 63%, ve výdajové èásti èástky u položek -vytápìní kina a uèilištì. do Strana 2

3 -výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro se vìtou: "Bude-li více takových žadatelù, pøedloží výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 38/2006: bytová komise data podaných žádostí a dùvod Usnesení è. 46/2006: ZaM schválilo zveøejnìní druhého kola VØ podání žádosti o nájem bytu z majetku mìsta". ZaM schválilo zámìr prodeje p.p.è. 717 pro zájemce o koupi b.j.è. 8 v èp. 454, èl. 3- vypouští se vìta " Neúspìšnému zájemci v k.ú. Benešov n. Pl. o výmìøe 1696 m2. ul. Èeskolipská, Benešov n. Pl.. Vyvolávací cena bude nabídnut jiný byt, pokud nìjaký bude volný" , - Kè, termín doruèení nabídek nahrazuje se: "Neúspìšný zájemce má možnost 6) Organizaèní záležitosti - do , zpùsob prodeje - nejvyšší nabídce ucházet se o jiný volný byt. " - v souladu s novým Školským zákonem je nutno s pøihlédnutím k pravidlùm pro prodej bytù P ra vi dl a js ou dop lnìna v závìru vìtou: "Tato zmìnit název ZŠ. z majetku mìsta. pravidla mohou být zastupitelstvem mìsta výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro -Smìnná smlouva - narovnání majetkoprávních pro další kola výbìru upravena dle aktuální Usnesení è. 47/2006: vztahù, zámìr schválen a zveøejnìn. situace. ZaM schválilo dodatek ke zøizovací listinì ZŠ, výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro tajemník - navrhuje doplnit termíny kterým se mìní název zaøízení na: Usnesení è. 39/2006: do kdy se mohou pøípadní zájemci hlásit. Základní škola a Mateøská škola Benešov ZaM schválilo smìnnou smlouvu, jíž dle GP p. Strnadová - upozornila, že vzhledem k vyhlášení nad Plouènicí. è /2003 smìòuje úplatnì pozemky: zámìru prodeje, by bylo potøeba odsouhlasit cenu -Žádost Milana Myšíka o pøíspìvek na sportovní díl c) ze st.p.è. 770 o výmìøe 59 m2 a díl a) za m2. akci - cykl. závody Peklo severu. Akce se opakuje z p.p.è. 172/1 o výmìøe 66 m2. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro každoroènì, letos je to zahajující závod série, -Smlouva o zøízení vìcného bøemene pro Èeský Usnesení è. 42/2006: již Telecom, ZaM již schválilo dohodu o budoucí ZaM schválilo pravidla pro výbìr žadatelù o koupi výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro smlouvì. rozest. b. j. dle pøedloženého návrhu RaM. Usnesení è. 48/2006: výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 43/2006: ZaM schválilo pøíspìvek , - Kè pro M. Usnesení è. 40/2006: ZaM schválilo znìní smlouvy o budoucí kupní Myšíka, KUR- SPORT na poøádání cyklistických ZaM schválilo smlouvu o zøízení vìcného bøemene smlouvì k pøevodu rozestavìných bytových závodù PEKLO SEVERU v Benešovì n. Pl. práva zøízení, provozu, údržby a oprav jednotek v ul. Nerudova -doplnìné právním dne Pøíspìvek bude øádnì vyúètován. podzemního vedení telekomunik. kabelù zástupcem mìsta. Každou smlouvu s konkrétním na p.p.è. 61/15, 92/1, 103/2, 132, 1241, kupujícím bude následnì schvalovat ZaM. Dále paní starostka podala informace o opatøeních, vše v k.ú. Benešov n. Pl. a to za úplatu 494,-Kè U s n esení è. 44/2006: pøijatých v souvislosti s možným výskytem ptaèí pro Èeský Telecom a. s. Praha. ZaM schválilo 1. kolo výbìru zájemcù na prodej chøipky. -Žádost o odprodej p.p.è. 695/19 v k.ú. Ovesná b y tù v bývalém SOU, ul. Nerudova v termínu + informace vyplývající z harmonogramu termínù o výmìøe 200 m2. RaM nedoporuèuje prodej, od do a úkolù, souvisejících s èervnovými volbami dle ÚP se jedná o plochu veøejné zelenì a mìsto Usnesení è. 45/2006: do PS PÈR a nelegálním dovozu odpadu zde má zámìr budovat odpoèinkový kout pro dìti. ZaM schválilo cenu za m2 podlahové plochy z Nìmecka. (plácek). v bytech bývalého SOU, ul. Nerudova výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro za 3 616, - Kè/m2. 7) Diskuse Usnesení è. 41/2006: -Žádost o odkoupení p.p.è. 717 v k.ú. Benešov Nebyly žádné dotazy èi pøipomínky. ZaM neschválilo prodej p.p.è. 695/19 n. Pl. J ed ná se o p ás pozemku podé l u l Èeskolipské, v k.ú. Ovesná. na který navazje parcela ve vlastnictví žadatele 8) Závìr Pravidla pro prodej rozestavìných b.j. v bývalém Návrhová komise pøednesla návrh usnesení, (mezi silnicí a železnicí). Žadatel chce SOU který byl jednomyslnì schválen. na pozemcích vybudovat benzinovou èerpací RaM doporuèuje schválit pravidla s úpravami: výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro stanici, což je v souladu s územním plánem. èl. 2- "žádost o pøidìlení" se mìní na "žádost Usnesení è. 49/2006: Prodej se uskuteèní dle pravidel - smlouva ZaM schválilo návrh usnesení ze zasedání o nájem" - vypouští se vìta "ke dni schválení o smlouvì budoucí, po kolaudaci stavby prodej. dne pravidel pro prodej bytù v SOU", nahrazuje V souèasné chvíli je nutno schválit zámìr prodeje. Informace z matriky Zmìna trvalého pobytu: OP vydaná do Doklady potøebné pro vydání: - rodný list, platnost do obèanský prùkaz, Obèanského prùkazu: - 50 Kè (za každou osobu starší 15ti OP vydaná do rodný list, let) platnost do jedna fotografie, - doklad o vlastnictví bytu - dosavadní obèanský prùkaz, - doklad o rodinném stavu OP vydaná roku 2000, platí - popøípadì další doklady. - popøípadì další doklady do doby jejich platnosti. Cestovního pasu Platnost OP nad 70 let - výmìna OP do OP vydaná do (knížka) 2008! - obèanský prùkaz, platnost do jedna fotografie, Informace na tel. èísle : Kè, OP vydaná do (sl. Svobodová) - dosavadní cestovní pas, platnost do popøípadì další doklady. OP vydaná do platnost do Zveme vás na veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta, které se koná dne od 17:00 hodin, ve velké zasedací síni Mìstského úøadu v Benešovì nad Plouènicí. Strana 3

4 kdy I.L. je dále stíhán pro tr. èin Krádež dle 247/1e tr. z., protože byl v posledních tøech M.H. z K.Šenova letech pravomocnì odsouzen pro majetkový zapomnìl platit výživné tr. èin. na svou dceru, je stíhán pro tr. èin Zanedbání J.V. z Prahy dne opìt zapomnìl na to, p o v i n n é v ý ž i v y že má zákaz øízení motorových vozidel, dle 213/1 TZ. kdy byl kontrolován hlídkou policie pøi øízení OA. Je stíhán pro tr. èin Maøení výkonu úøedního J.H. z Bohušovic n. O. opìt zapomnìl platit rozhodnutí dle 171/1c TZ. výživné na svého syna, je stíhán pro tr. èin Zanedbání povinné výživy dle 213/1 TZ. L.Ø. z Benešova n. Pl. doma ve svém pokoji pøechovával usušenou rostlinu konopí setého. M.S. z M. Velenì nalezla ztracené doklady Bylo mu sdìleno obvinìní z tr. èinu Nedovolená Š.H. z Jílového u Dìèína, které použila výroba a držení omamných a psychotropních látek pøi uzavøení smlouvy o pùjèku u Provident a jedù dle 187/1 TZ. Financial a dále uvedla pøi uzavírání smlouvy nepravdivì údaje, je stíhána pro tr. èin Úvìrový J.H. z D. Habartic zapomnìl platit výživné podvod dle 250b/1 tr. z. a tr. è. Poškozování na svou dceru, je stíhán pro tr. èin Zanedbání cizích práv dle 209/1 TZ. povinné výživy dle 213/1 TZ. Dne v ranních hodinách I. L. a P. S. oba z M. Bukoviny se vloupali do objektu Uhelných skladù v Benešovì n. Pl., kde odcizili 90 kg uhlí a ze dvou nezajištìných osobních vozidel dvì autorádia, odcizené vìci byly u pachatelù zajištìny a vráceny zpìt poškozeným. Oba jsou stíháni pro tr.èin Krádež dle 247/1b TZ, L.P. z Benešova n. Pl. v nìkolika pøípadech opatøil dalším osobám psychotropní látku metamfetamin (pervitin), bylo mu sdìleno obvinìní z tr. èinu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedù dle 187/1 TZ. J. H. z D ìè ín a by l d ne pøedveden hlídkou na Policii ÈR pro pøestupek, po pøedvedení fyzi cky n ap adl hlídku, která proti nìmu použila donucovací prostøedky, bylo mu sdìleno obvinìní pro tr. èin Útok na veøejného èinitele dle 155/1a TZ. Dále policie šetøí odcizení penìz z bytu, vloupání do obchodu a odcizení PB láhví ve St. Šachovì, vloupání do dílny ve Verneøicích, vloupání do kùlny a odcizení jízdního horského kola v Benešovì n. Pl. Policie ÈR - tel.: 158 Obvodní oddìlení Benešov n.pl.: Mìstská policie Telefonní èísla: , Jarní úvaha Tak koneènì je tu jaro. Po ránu je slyšet ptaèí zpìv. Stìhovaví ptáci se vracejí a my s obavami èekáme, zda nenesou obávanou ptaèí chøipku. Jarní pøíroda láká k výletùm a procházkám. I na benešovském sídlišti už je možno bez nebezpeèí úrazu takovou vycházku uskuteènit. Chcete se nadýchat voòavého jarního vzduchu, pokochat se pohledem na rašící stromy a modrou oblohu? Radìji se nekochejte a koukejte, kam šlapete. Rázem je po poezii. Zrak vám pøechází z neuvìøitelného množství psích exkrementù, které pøeèkaly ve zmrazeném stavu zimu a skvìjí se v plné kráse na chodnících, na záhonech a na trávnících. Zkuste tøeba na trase, kudy chodíte do práce spoèítat psí hromádky anebo zadejte dìtem tenhle matematický pøíklad : Pøedpokládejme, že na sídlišti obèané vlastní 50 psù. Øeknìme, že polovina majitelù po svých miláècích neuklízí výkaly. Jestliže každý pes 1x dennì vykoná potøebu na trávníku u domu, kolik hromádek to bude za prosinec, leden, únor a polovinu bøezna? Kdo umí poèítat, dojde k èíslu Zdá se vám to èíslo neuvìøitelné? A co až na zaneøádìné trávníky vybìhnou dìti? Odnesou si to nadìlení domù pøinejmenším na podrážkách bot. Doufám, že mezi nimi budou i dìti bezohledných a lhostejných majitelù psù. Ale i pøes tu ptaèí chøipku a ta psí hovínka - jaro budiž pochváleno! ètenáøka BN Stalo se v Benešovì pøed 50 lety- zajímavosti z mìstské kroniky V roce 1956 bylo vybudováno høištì u školy. Pouze zemní práce a mandelinka bramborová. S postøikem byl èlovìk témìø pøišly tehdejší vedení mìsta na Kès, rodièe zde odpracovali na bezmocný..." brigádách hodin. Kolem høištì byly vysázeny topoly. Takže vy, kteøí chodíte na procházky smìrem k zahrádkám vìzte, že topolùm "28. øíjna se ohlásila už zase zima. Snìžilo jen trochu, ale zato byl kolem školního høištì je letos 50 let. po ètyøi noci mráz až -6 C. V roce 1956 byla vydláždìna cesta na Táborský vrch a opatøena A nìkolik zajímavostí: zábradlím. Celá výstavba probíhala o nedìlích brigádnicky. "V mém 16. obvodì si obèané stìžovali na nevhodné umístìní nakladištì dobytka, který vykupuje hospodáøský výkupní podnik A nìco o poèasí pøed 50 lety: na námìstí. Je to v bývalém pivovaru èp. 17 v tìsném sousedství "29.1. uhodily první mrazy. Stupòovaly se den za dnem, l ékárny, š kol ní stravovny, družiny mládeže. Výkupní podnik zaèal až 1.února dostoupily -22 C... Kmeny jabloní pukaly a nìkdy bylo budovat nakladištì dobytka bez vìdomí MNV a pak už pøišel puklinou vidìt až na druhou stranu kmene. Za velmi vysokého tlaku s hotovou vìcí. Lidospráva si byla nevhodného umístìní výkupu vzduchu padal od zaèátku února nepøetržitì sníh, až to i mládež dobytka vìdoma, avšak nechtìla bezohlednì zmaøit hotové dílo. zaèínalo mrzet." (Nepøipomíná vám to nìco?) Schválila proto èin výkupního podniku po urèitých výhradách..." Když na konci února roku 1956 skonèila krutá zima,... "zaèly 2. bøezna chodit ledy. Nahromadily se u lávky "U mostu pøes Plouènici byl ze zdravotních i estetických dùvodù pod traktorovou stanicí, pak za mocného rachotu se bariéra prolomila odstranìn veøejný poulièní záchod. Lidmi zde nebyla zachovávána a cm silné kry se uvolnily a rozlily se po dvoøe STS a spìly dál èistota a záchod byl zápachem obtížný chodcùm na hlavní ulici, po proudu...hladina vody v Plouènici byla zde v Benešovì u mostu u níž stál. Byl na její levé stranì hned za mostem smìrem ke kolejím." podle mìøení zdejší elektrárny 240 cm vysoko, což je 160 cm nad normální stav. "Rozvody manželství na našem okrese...z 55 pøípadù poèítáno je 40 pøípadù rozvodu z nevìry manželek a 7 pøípadù alkoholismu 4. bøezna pøidává pøíroda k povodni vydatný liják. Èlenové manželù a pak i jiné dùvody. Alkoholismu propadla tøeba požárního sboru snad ani nespí. Ve dne v noci uvolòují ledovým krám jednadvacetiletá matka!... cestu. Tyto a spoustu dalších zajímavých zápisù obsahují benešovské Léto pøed 50. lety popsal kronikáø takto: mìstské kroniky. "Medard s deštìm nám zpeèetil celé léto. Tentokrát se stará Pøed 50 lety psal mìstskou kroniku pan Josef Švarc pranostika splnila. A po celé to mizerné léto mšice, bìlásek Strana 4

5 Informace o plánované výstavbì bytù v bývalém uèilišti, ul. Nerudova V minulých BN jste byli informováni o plánované výstavbì 23 bytových jednotek v budovách bývalého SOU v Nerudovì ulici. Na svém posledním zasedání zastupitelé mìsta schválili pravidla pro výbìr žadatelù o koupi rozestavìných bytových jednotek, která jsou v tomto èísle BN zveøejnìna, dále schválili kupní cenu za 1 m2 podlahové plochy bytu, termín prvního kola výbìru zájemcù na prodej bytù a znìní smlouvy o budoucí kupní smlouvì pro žadatele o tento zpùsob výstavby bytu. Termín prvního kola výbìru zájemcù na prodej bytù je od do V tomto termínu si mohou zájemci o koupi rozestavìné bytové jednotky podávat na Mìstský úøad Benešov nad Plouènicí svoje žádosti o odkoupení bytu. Do termínu zahájení prvního kola výbìru by již mìlo být vydané stavební povolení na výstavbu bytových jednotek v objektu. Stavebníkem bude mìsto Benešov n.pl., budoucí vlastníci bytù budou byty stavìt na vlastní náklady dle projektu pod dozorem komise pro dozor stavby. Pøedpokládá se, že budoucí vlastník by mohl zahájit stavební práce ve svojí bytové jednotce v prvním ètvrtletí roku 2007, kdy již budou dostavìny spoleèné prostory domù, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace a ÚT. Inženýrské sítì budou pøivedeny do každé bytové jednotky, a to vèetnì rozvodù ústøedního topení. Rozvody v bytové jednotce si již jednotliví budoucí vlastníci provedou sami dle projektové dokumentace, rozvody ústøedního topení vèetnì radiátorù v bytových jednotkách provede mìsto. S žadatelem, kterého zastupitelstvo mìsta schválí jako kupujícího bytové jednotky, bude uzavøena smlouva o budoucí kupní smlouvì. Tato umožní kupujícímu požádat o úvìr ze stavebního spoøení, pùjèku apod. Doporuèujeme však se u konkrétní banky vždy informovat pøedem na podmínky èerpání úvìru v souvislosti s budoucí kupní smlouvou. Znìní smlouvy o budoucí kupní smlouvì, které schválilo zastupitelstvo mìsta, bude pro všechny kupující stejné a není možné je pro jednotlivé kupující nijak upravovat Po kolaudaci stavby bytových jednotek bude s budoucími vlastníky uzavøena øádná kupní smlouva, která bude vložena do katastru nemovitostí. V souladu se zákonem è.72/1994 Sb., vzniknou v domech spoleèenství vlastníkù jednotek a vlastníci jednotek budou dle výše citovaného zákona a pravidel pro správu spoleèných èástí domu v objektech hospodaøit. Správu spoleèných èástí domu bude zajiš ovat po dobu minimálnì prvního pùlroku od vzniku spoleèenství vlastníkù jednotek mìstem povìøený správce. Po této lhùtì bude mít spoleèenství vlastníkù jednotek možnost zvolit si svého správce. Kupní cena za 1 m2 podlahové plochy v rozestavìných bytech èiní 3.616,-Kè. Ceny rozestavìných bytových jednotek se budou pohybovat v rozmezí cca od ,-Kè do ,-Kè (do této ceny samozøejmì nejsou zapoèítány finanèní prostøedky, kterými si budoucí vlastník provede výstavbu bytové jednotky). Zpùsob platby: 55 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 3 mìsícù od schválení uzavøení budoucí kupní smlouvy. Tyto finanèní prostøedky budou použity na èásteèné pokrytí nákladù spojených s výstavbou spoleèných prostor v domech, inženýrských sítí apod.. Zbytek kupní ceny uhradí kupující do tøí let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí formou pravidelných mìsíèních splátek. Podrobnosti o jednotlivých bytech a další informace týkající se stavby celkovì vám budou sdìleny na Odboru výstavby a životního prostøedí MìÚ Benešov nad Plouènicí. Informace týkající se uzavírání smluv, podmínky pro uzavøení smlouvy apod. vám budou sdìleny na Odboru správy majetku mìsta MìÚ Benešov n.pl. Za odbor správy majetku mìsta: Lenka Suchá, vedoucí odboru Pravidla pro výbìr žadatelù o koupi rozestavìných bytových 1. Po vydaném stavebním povolení zastupitelstvo mìsta po vymezení 4. Ve všech pøípadech budou upøednostnìni žadatelé s trvalým jednotlivých bytových jednotek vyhlásí zámìr prodeje jednotlivých pobytem v Benešovì nad Plouènicí. rozestavìných bytových jednotek. Souèástí vyhlášeného zámìru prodeje budou podmínky výbìru kupujících a rovnìž termín 5. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o odkoupení pro podání žádostí o odkoupení rozestavìných bytových jednotek. rozest.bytové jednotky ani ke dni podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvì žádné pohledávky vùèi mìstu. 2. Žadatelé, kteøí mají podanou žádost o nájem bytu, budou pøed ostatními zájemci upøednostnìni. Bude-li více takových 6. Žadatelé o odkoupení bytu musí být osoby, které nenarušují žadatelù, pøedloží bytová komise data podaných žádostí a dùvod obèanské soužití ve mìstì a dodržují dobré mravy, to znamená, podání žádosti o nájem bytu z majetku mìsta.v pøípadì, že v prùbìhu posledních pìti let nebyli uznání vinnými že se v prvním vypsaném termínu neobsadí prodávané byty, pøestupkovou komisí. bude zastupitelstvem mìsta schváleno druhé kolo výbìrového øízení na prodej jednotlivých rozestavìných bytových jednotek. 7. Tato pravidla mohou být zastupitelstvem mìsta pro další kola výbìru upravena dle aktuální situace. 3. V pøípadì, že se o jeden byt pøihlásí více zájemcù, a ani jeden z nich nebude žadatelem o pøidìlení bytu, bude o kupujícím rozhodnuto losem. Neúspìšný zájemce má možnost ucházet se o jiný volný byt. jednotek v bývalém SOU Nerudova ul. Benešov nad Plouènicí 8. Výbìr budoucích kupujících provede zastupitelstvo mìsta. Tato pravidla byla schválena na zasedání Zastupitelstva mìsta Benešov nad Plouènicí dne pod èíslem usnesení 42/2006. Mìsto Benešov nad Plouènicí na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Benešov nad Plouènicí è.38/2006 ze dne nabízí k odkoupení bytovou jednotku è.454/8 v domì è.p.454, ul.èeskolipská v Benešovì nad Plouènicí. Jedná se volnou bytovou jednotku (bez nájemního vztahu) o velikosti 1+1 vè.pøíslušenství II.kategorie. Vyvolávací cena bytu èiní ,-Kè. Prodej bude uskuteènìn tzv.obálkovou metodou a v souladu s pravidly pro prodej bytù z majetku mìsta.. Zájemci o odkoupení bytové jednotky doruèí svoje žádosti s cenovou nabídkou nejpozdìji do v zalepené obálce na podatelnu mìstského úøadu, popø. poštou na adresu Rada mìsta Benešov nad Plouènicí, Námìstí Míru 1, Benešov nad Plouènicí. Obálka musí být zøetelnì oznaèena symbolem VØ 454/8. Vyvolávací cena je nejnižší možná cena, kterou zájemce za bytovou jednotku mùže nabídnout. Prohlídka bytu pro pøípadné zájemce se uskuteèní dne v hod. Sraz je na místì, t.j. u domu è.p.454. Pøípadné další informace poskytne odbor správy majetku mìsta, MìÚ Benešov nad Plouènicí. Strana 5

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více