è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè www.benesovnpl.cz"

Transkript

1 è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè V bøeznu schválilo zastupitelstvo mìsta rozpoèet na letošní rok, výsledek hospodaøení a audit za rok uplynulý. Mùžeme zkonstatovat, že mìsto hospodaøilo dobøe, pøebytek hospodaøení je èásteènì rozpuštìn do letošního roku na investièní akce - napø. rekonstrukce bývalého SOU, o které píšeme uvnitø listu. Další akcí je první etapa rekonstrukce mìstského kina, kde chceme letos vybudovat plynové topení, srovnat podlahu, pøipravit projektovou dokumentaci k pøestavbì budovy na víceúèelové zaøízení vèetnì taneèního sálu. Dále bude mìsto opravovat nìkteré komunikace a chodníky, budovat malá dìtská sportovištì, zateplovat nìkteré objekty... práce je až nad hlavu. Na nìkteré investièní akce se snažíme získat státní dotace- napøíklad na opravu høbitovní kaple, èi plynové vytápìní v budovách bývalého SOU. S jarem a táním snìhu pøicházejí opìt problémy s vodou. V souèasné chvíli je zatím klid - pouze potok z Ovesné s sebou opìt bere nepoøádek, který by mohl ucpat vpus na sídlišti. Služby mìsta potok prùbìžnì èistí. Bystrá má také velké množství vody, problém máme pod Ostrým vrchem, kde štìrk ucpává kanály a voda se valí pøes zahrady. Tady opìt pomáhají benešovští hasièi a Služby mìsta - bìhem pár hodin už je vše svedeno do vyèištìného kanálu. Heømanovský potok veškerou vodu pobere díky opravenému korytu. Na Plouènici máme dnes první povodòový stupeò, snad to vydrží. Pro pøípad výskytu ptaèí chøipky jsme uèinili veškerá možná i nemožná opatøení k eliminaci rizik pro lidi i zvíøata. Mìstská policie zajiš uje odvoz nahlášených uhynulých zvíøat k veterinárnímu vyšetøení za dodržení pøísných hygienických pravidel, vèetnì následné desinfekce prostoru, kde bylo zvíøe nalezeno. Máme pøipraveny seznamy chovatelù, takzvané sèítaèe, desinfekèní prostøedky. Teï už zbývá jen si pøát, abychom opatøení nemuseli použít. Zajisté jste již z médií slyšeli o novém fenoménu v podnikání, jímž je odpad ze zahranièí, kterým jsou zaváženy nìkteré lokality v našem kraji. Prosím, všímejte si bedlivì svého okolí pøi procházkách, hlavnì opuštìných budov èi roklí, kam by mohl být tento druh "zboží" uložen. V pøípadì podezøení kontaktujte MìÚ - odbor životního prostøedí nebo policii. Za dveømi jsou Velikonoce a s nimi tradièní výstava a soutìž "Benešovská kraslice". Letos bude soutìž v Heidenau a ještì jednou upozoròujeme všechny, kteøí se chtìjí zúèastnit: soutìžní kraslice pøedejte na MìÚ do , kraslice opatøete vizitkou se jménem a adresou autora. Vlastní výstava s vyhodnocením a ocenìním nejlepších dìl probìhne dne v senior klubu v Heidenau. V pøíštím èísle BN vám pøineseme fotografie a malou reportáž o prùbìhu soutìže. Již ponìkolikáté se snažím naèít nový odstavec povzdechem nad naším Benarem. Mìla jsem hned zkraje mìsíce schùzku s øeditelem a námìstky úøadu práce. Situace není nijak rùžová, tìžko se o tom píše, ještì hùø se to lidem, kteøí pøišli o práci žije. 180 lidí, kteøí pøišli a v prùbìhu jara pøijdou o práci, to je pro Benešov velké negativum, které øetìzovì ovlivní obchodníky a další služby. O dùvodu vzniklé situace nebudu spekulovat - zaruèených informací by bylo... Užiteènìjší bude hledat z problému cestu ven. A o to se spoleènì s úøadem práce pokoušíme. Pøeji vám všem poklidné jaro, hodnì zdraví a štìstí. vaše starostka

2 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva mìsta konaného dne od hodin, ve velké zasedací síni MìÚ v Benešovì n.pl. Program: na 96, 56% - komentáø p. Kleinertová. Správné znìní: Zmìna technologie vytápìní - kino 1) Zahájení - starostka výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro , - Kè. 2) Kontrola usnesení - starostka Usnesení è. 26/2006: Zmìna technologie vytápìní - uèilištì 3) Závìreèený úèet mìsta za r Rozpoèet ZaM schválilo závìreèný úèet mìsta za rok , - Kè. na r p. Kleinertová Audit výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro 4) Zpráva finanèního výboru vèetnì inventarizace Audit hospodaøení byl proveden v souladu Usnesení è. 29/2006: - p. Vyhnálek se zákonem 420/2004 Sb. a 128/2000Sb., výsledek ZaM schválilo rozpoèet mìsta na rok 2006 s 5) Prodej, koupì majetku mìsta - starostka auditu - hospodaøení mìsta bez závad, nutno navrženými zmìnami: 6) Organizaèní záležitosti upravit zøizovací listiny pøíspìvkových organizací 7) Diskuse - nejsou v souladu s novým znìním zákona 4) Zpráva finanèního výboru vèetnì 8) Závìr o úèetnictví. Do pøíštího ZaM budou pøipraveny inventarizace úpravy ve zøizovacích listinách pøíspìvkových p. Vyhnálek - pøeèetl zprávu, ke které nebyly žádné Zasedání zahájila a øídila starostka mìsta organizací tak, aby odpovídaly novým právním dotazy èi pøipomínky. Mgr.Dagmar Tesarèíková. Pøivítala pøítomné pøedpisùm. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro a seznámila je s programem jednání. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 30/2006: Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 27/2006: ZaM bere na vìdomí zprávu finanèního výboru. Usnesení è. 21/2006: ZaM schválilo audit hospodaøení mìsta za rok Inventura majetku mìsta probìhla ZaM schválilo program jednání dne dle zák. 128/2000, hlavní inventarizaèní zápis Do návrhové komise byli zvoleni tito èlenové: Usnesení è. 28/2006: v materiálech. p. Zíval, p. Neliba a p. Blata ZaM ukládá odb. HS pøipravit ve spolupráci výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro s odb. FP do pøíštího jednání ZaM úpravu Usnesení è. 31/2006: Usnesení è. 22/2006: zøizovacích listin pøíspìvkových organizací mìsta ZaM schválilo inventarizaci majetku mìsta za rok ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: jako nápravné opatøení, vyplývající z auditu p. Zíval, p. Neliba a p. Blata. hospodaøení mìsta. Jako ovìøovatelé zápisu byli navrženi: p. Hadrava 5) Prodej, koupì majetku mìsta a p.vyhnálek. Rozpoèet mìsta na rok Žádost o odprodej b.j.è. 250/1 v ul. Èeskolipská. Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Celý rozpoèet byl podrobnì vysvìtlen Nájemníci dluží mìstu Kè, v souèasné dobì Usnesení è. 23/2006: a konzultován na pracovním jednání ZaM pobývají v Anglii. Odbor SM navrhuje v souladu ZaM schválilo ovìøovatele zápisu ve složení: dne Oproti pùvodnímu návrhu s pravidly pro prodej bytù b.j. neprodávat do doby p. Hadrava a p.vyhnálek. navrhujeme ještì následující úpravy: zaplacení celé dlužné èástky. str. 4 - využití volného èasu dìtí - èástku rozdìlit výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro 2) Kontrola usnesení dle pùvodního zámìru: Usnesení è. 32/2006: us.è.. 5/ finanènímu výboru- termín , ,- Kè- høištì u ZŠ, ZaM neschválilo prodej b.j.è. 1 v èp. 250, - úkol trvá ,- Kè- "plácky" pro volný èas dìtí, ul. Èeskolipská do doby úhrady dlužné èástky, us.è.6/ kontrolnímu výboru- termín , str. 5 - svoz komunálních odpadù - èástku rozdìlit jíž je b. j. zatížena. - úkol trvá dle vyhlášky mìsta: -Žádost o odprodej p.p.è. 14/1 v k.ú. Ovesná us.è.208/2005- Ing. Šumovi prosadit ve VH BTS , - Kè svoz TKO, o výmìøe 179 m2. Pozemek sousedí s p.p.è. 14/4, jednorázové zaplacení pokuty prostøednictvím , - Kè svoz TKO z objektù mìsta, jež je ve vlastnictví žadatelky. Pozemek chce úvìru.: , - Kè kompostování odpadù - (tráva ž a datel ka n a dále užívat jako ost. zeleò, Informace z VH - viz.pøíloha, komentáø Ing. Šuma: z pozemkù mìsta), což je v souladu s územním plánem. Na pozemek - z uvedeného materiálu vyplývá, že by BTS , - Kè likvidace inert. materiálu (objekty nebyl uplatnìn restituèní nárok, lze schválit zámìr splácela úvìr 5 let a navíc by zaplatila bance mìsta), prodeje. cca , - Kè navrhuje proto dluh nesplácet , - Kè - mìstské koše, výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro bance ale mìstu , -Kè - ulièní smetky, Usnesení è. 33/2006: Diskuse: , - Kè - èerné skládky, ZaM schválilo zámìr prodeje p.p.è. 14/1 o výmìøe p. Zíval - s tímto návrhem nesouhlasí, mìsto by , -Kè - likvidace odpadù ze sbìrného 179 m2 v k.ú. Ovesná. nemìlo sloužit BTS jako banka. dvora, Žádost o odprodej èásti p.p.è. 851/1 v k.ú. Benešov Mgr. Špièka - pokud by BTS vznikla škoda (výše Celkem , - Kè. nad Plouènicí- (dvùr bývalého SBF). úrokù , -) mohl by minoritní vlastník str. 7 a 8- odebrat ze správy (str. 7), Odb. SM nedoporuèuje prodej celého pozemku, zažalovat jednatele spoleènosti. pøidat je k neinvestièní dotaci TJ, vzhledem k ostatním uživatelùm, ale pouze èásti - na druhé stranì se mùže škoda vymáhat na tom, (str. 8) TJ tuto èástku využije na financování p.p.è. 851/1, zastavìné kolnami vèetnì staveb. kdo ji zpùsobil. likvidace odpadù ze zaøízení. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - další variantou je možnost odkoupit Zcela nová informace: mìsto Benešov vlastní Usnesení è. 34/2006: od minoritního vlastníka jeho podíl a pøi koupi velké množství pozemkù, které nemá zapsány ZaM schválilo prodej kùlen, postavených zohlednit výši škody, která by vznikla úvìrem do svého majetku v katastru nemovitostí. na p.p.è. 851/1, vèetnì èásti pozemku zastavìného BTS. Tato skuteènost byla zjištìna díky firmì, kùlnami. Tajemník - domnívá se, že jednatel spoleènosti kterou MìÚ najal právì za úèelem zmapování Usnesení è. 35/2006: je zamìstnancem a tudíž nenese žádnou historického majetku mìsta. ZaM schválilo zøízení vìcného bøemene práva zodpovìdnost za úkoly, kterými ho povìøí VH Bylo zjištìno, že napø. hrad Ostrý je naším chùze a jízdy pøes p.p.è. 851/1 pro majitele kùlen, spoleènosti. majetkem a mnoho dalších pozemkù, post avených na è ás ti p.p.è. 851/1. Starostka - navrhuje, aby právní zástupce mìsta jejichž hodnotu mùžeme odhadovat na desítky -Žádost majitelù bytù v èp. 42, Nám. Míru podrobnì prozkoumal tuto problematiku milionù korun. Vytyèení parcel, geometrické o odprodej kùlen - zámìr prodeje schválen a spoleènì s ing. Šumou do pøíštího zastupitelstva zmapování pozemkù, stabilizace mezníkù, a zveøejnìn. pøipravili rozbor možností splácení pokuty BTS. identifikace majetku, zákres do kopie katastrální výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro mapy a srovnávací sestavení parcel bude stát Usnesení è. 36/2006: Usnesení è. 24/2006: cca 550 tis. Kè. Doporuèuji využít èást rezervy ZaM schválilo prodej kùlen na st. p. è. 117/2 vèetnì ZaM ukládá právnímu zástupci mìsta pøipravit a o tuto èástku posílit rozpoèet správy majetku. st. p. è. 117/2 v k.ú. Benešov nad Plouènicí. Kupní rozbor možností splácení pokuty BTS mìstu. str. 4 Správa majetku - revize, posudky, právní cena , - Kè. Usnesení è. 25/2006: služby ,- Kè, správa majetku celkem Usnesení è. 37/2006: ZaM bere na vìdomí zprávu o plnìní ukládajících ,- Kè. ZaM schválilo zøízení vìcného bøemene práva usnesení. Rozpoèet - pøíjmová èást - financování chùze pøes p.p.è a to bezúplatnì ,- Kè (výdaje celkem ,- Kè). -Vzhledem k tomu, že nebyla dosud prodána 3. Závereèný úèet mìsta za r Rozpoèet- výdajová èást ,- Kè. bj. j è. 8 v èp. 454, ul Èeskolipská, navrhuje odb. + Rozpoèet mìsta na r Pøipomínky, dotazy: SM opakovat výzvu pro žadatele za stejných Hospodaøení mìsta bylo v r plnìno Ing. Mádle - upozornil, že na str. 4 jsou prohozeny podmínek s termínem doruèení nabídek v pøíjmové èásti na 105, 63%, ve výdajové èásti èástky u položek -vytápìní kina a uèilištì. do Strana 2

3 -výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro se vìtou: "Bude-li více takových žadatelù, pøedloží výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 38/2006: bytová komise data podaných žádostí a dùvod Usnesení è. 46/2006: ZaM schválilo zveøejnìní druhého kola VØ podání žádosti o nájem bytu z majetku mìsta". ZaM schválilo zámìr prodeje p.p.è. 717 pro zájemce o koupi b.j.è. 8 v èp. 454, èl. 3- vypouští se vìta " Neúspìšnému zájemci v k.ú. Benešov n. Pl. o výmìøe 1696 m2. ul. Èeskolipská, Benešov n. Pl.. Vyvolávací cena bude nabídnut jiný byt, pokud nìjaký bude volný" , - Kè, termín doruèení nabídek nahrazuje se: "Neúspìšný zájemce má možnost 6) Organizaèní záležitosti - do , zpùsob prodeje - nejvyšší nabídce ucházet se o jiný volný byt. " - v souladu s novým Školským zákonem je nutno s pøihlédnutím k pravidlùm pro prodej bytù P ra vi dl a js ou dop lnìna v závìru vìtou: "Tato zmìnit název ZŠ. z majetku mìsta. pravidla mohou být zastupitelstvem mìsta výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro -Smìnná smlouva - narovnání majetkoprávních pro další kola výbìru upravena dle aktuální Usnesení è. 47/2006: vztahù, zámìr schválen a zveøejnìn. situace. ZaM schválilo dodatek ke zøizovací listinì ZŠ, výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro tajemník - navrhuje doplnit termíny kterým se mìní název zaøízení na: Usnesení è. 39/2006: do kdy se mohou pøípadní zájemci hlásit. Základní škola a Mateøská škola Benešov ZaM schválilo smìnnou smlouvu, jíž dle GP p. Strnadová - upozornila, že vzhledem k vyhlášení nad Plouènicí. è /2003 smìòuje úplatnì pozemky: zámìru prodeje, by bylo potøeba odsouhlasit cenu -Žádost Milana Myšíka o pøíspìvek na sportovní díl c) ze st.p.è. 770 o výmìøe 59 m2 a díl a) za m2. akci - cykl. závody Peklo severu. Akce se opakuje z p.p.è. 172/1 o výmìøe 66 m2. výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro každoroènì, letos je to zahajující závod série, -Smlouva o zøízení vìcného bøemene pro Èeský Usnesení è. 42/2006: již Telecom, ZaM již schválilo dohodu o budoucí ZaM schválilo pravidla pro výbìr žadatelù o koupi výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro smlouvì. rozest. b. j. dle pøedloženého návrhu RaM. Usnesení è. 48/2006: výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro Usnesení è. 43/2006: ZaM schválilo pøíspìvek , - Kè pro M. Usnesení è. 40/2006: ZaM schválilo znìní smlouvy o budoucí kupní Myšíka, KUR- SPORT na poøádání cyklistických ZaM schválilo smlouvu o zøízení vìcného bøemene smlouvì k pøevodu rozestavìných bytových závodù PEKLO SEVERU v Benešovì n. Pl. práva zøízení, provozu, údržby a oprav jednotek v ul. Nerudova -doplnìné právním dne Pøíspìvek bude øádnì vyúètován. podzemního vedení telekomunik. kabelù zástupcem mìsta. Každou smlouvu s konkrétním na p.p.è. 61/15, 92/1, 103/2, 132, 1241, kupujícím bude následnì schvalovat ZaM. Dále paní starostka podala informace o opatøeních, vše v k.ú. Benešov n. Pl. a to za úplatu 494,-Kè U s n esení è. 44/2006: pøijatých v souvislosti s možným výskytem ptaèí pro Èeský Telecom a. s. Praha. ZaM schválilo 1. kolo výbìru zájemcù na prodej chøipky. -Žádost o odprodej p.p.è. 695/19 v k.ú. Ovesná b y tù v bývalém SOU, ul. Nerudova v termínu + informace vyplývající z harmonogramu termínù o výmìøe 200 m2. RaM nedoporuèuje prodej, od do a úkolù, souvisejících s èervnovými volbami dle ÚP se jedná o plochu veøejné zelenì a mìsto Usnesení è. 45/2006: do PS PÈR a nelegálním dovozu odpadu zde má zámìr budovat odpoèinkový kout pro dìti. ZaM schválilo cenu za m2 podlahové plochy z Nìmecka. (plácek). v bytech bývalého SOU, ul. Nerudova výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro za 3 616, - Kè/m2. 7) Diskuse Usnesení è. 41/2006: -Žádost o odkoupení p.p.è. 717 v k.ú. Benešov Nebyly žádné dotazy èi pøipomínky. ZaM neschválilo prodej p.p.è. 695/19 n. Pl. J ed ná se o p ás pozemku podé l u l Èeskolipské, v k.ú. Ovesná. na který navazje parcela ve vlastnictví žadatele 8) Závìr Pravidla pro prodej rozestavìných b.j. v bývalém Návrhová komise pøednesla návrh usnesení, (mezi silnicí a železnicí). Žadatel chce SOU který byl jednomyslnì schválen. na pozemcích vybudovat benzinovou èerpací RaM doporuèuje schválit pravidla s úpravami: výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro stanici, což je v souladu s územním plánem. èl. 2- "žádost o pøidìlení" se mìní na "žádost Usnesení è. 49/2006: Prodej se uskuteèní dle pravidel - smlouva ZaM schválilo návrh usnesení ze zasedání o nájem" - vypouští se vìta "ke dni schválení o smlouvì budoucí, po kolaudaci stavby prodej. dne pravidel pro prodej bytù v SOU", nahrazuje V souèasné chvíli je nutno schválit zámìr prodeje. Informace z matriky Zmìna trvalého pobytu: OP vydaná do Doklady potøebné pro vydání: - rodný list, platnost do obèanský prùkaz, Obèanského prùkazu: - 50 Kè (za každou osobu starší 15ti OP vydaná do rodný list, let) platnost do jedna fotografie, - doklad o vlastnictví bytu - dosavadní obèanský prùkaz, - doklad o rodinném stavu OP vydaná roku 2000, platí - popøípadì další doklady. - popøípadì další doklady do doby jejich platnosti. Cestovního pasu Platnost OP nad 70 let - výmìna OP do OP vydaná do (knížka) 2008! - obèanský prùkaz, platnost do jedna fotografie, Informace na tel. èísle : Kè, OP vydaná do (sl. Svobodová) - dosavadní cestovní pas, platnost do popøípadì další doklady. OP vydaná do platnost do Zveme vás na veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta, které se koná dne od 17:00 hodin, ve velké zasedací síni Mìstského úøadu v Benešovì nad Plouènicí. Strana 3

4 kdy I.L. je dále stíhán pro tr. èin Krádež dle 247/1e tr. z., protože byl v posledních tøech M.H. z K.Šenova letech pravomocnì odsouzen pro majetkový zapomnìl platit výživné tr. èin. na svou dceru, je stíhán pro tr. èin Zanedbání J.V. z Prahy dne opìt zapomnìl na to, p o v i n n é v ý ž i v y že má zákaz øízení motorových vozidel, dle 213/1 TZ. kdy byl kontrolován hlídkou policie pøi øízení OA. Je stíhán pro tr. èin Maøení výkonu úøedního J.H. z Bohušovic n. O. opìt zapomnìl platit rozhodnutí dle 171/1c TZ. výživné na svého syna, je stíhán pro tr. èin Zanedbání povinné výživy dle 213/1 TZ. L.Ø. z Benešova n. Pl. doma ve svém pokoji pøechovával usušenou rostlinu konopí setého. M.S. z M. Velenì nalezla ztracené doklady Bylo mu sdìleno obvinìní z tr. èinu Nedovolená Š.H. z Jílového u Dìèína, které použila výroba a držení omamných a psychotropních látek pøi uzavøení smlouvy o pùjèku u Provident a jedù dle 187/1 TZ. Financial a dále uvedla pøi uzavírání smlouvy nepravdivì údaje, je stíhána pro tr. èin Úvìrový J.H. z D. Habartic zapomnìl platit výživné podvod dle 250b/1 tr. z. a tr. è. Poškozování na svou dceru, je stíhán pro tr. èin Zanedbání cizích práv dle 209/1 TZ. povinné výživy dle 213/1 TZ. Dne v ranních hodinách I. L. a P. S. oba z M. Bukoviny se vloupali do objektu Uhelných skladù v Benešovì n. Pl., kde odcizili 90 kg uhlí a ze dvou nezajištìných osobních vozidel dvì autorádia, odcizené vìci byly u pachatelù zajištìny a vráceny zpìt poškozeným. Oba jsou stíháni pro tr.èin Krádež dle 247/1b TZ, L.P. z Benešova n. Pl. v nìkolika pøípadech opatøil dalším osobám psychotropní látku metamfetamin (pervitin), bylo mu sdìleno obvinìní z tr. èinu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedù dle 187/1 TZ. J. H. z D ìè ín a by l d ne pøedveden hlídkou na Policii ÈR pro pøestupek, po pøedvedení fyzi cky n ap adl hlídku, která proti nìmu použila donucovací prostøedky, bylo mu sdìleno obvinìní pro tr. èin Útok na veøejného èinitele dle 155/1a TZ. Dále policie šetøí odcizení penìz z bytu, vloupání do obchodu a odcizení PB láhví ve St. Šachovì, vloupání do dílny ve Verneøicích, vloupání do kùlny a odcizení jízdního horského kola v Benešovì n. Pl. Policie ÈR - tel.: 158 Obvodní oddìlení Benešov n.pl.: Mìstská policie Telefonní èísla: , Jarní úvaha Tak koneènì je tu jaro. Po ránu je slyšet ptaèí zpìv. Stìhovaví ptáci se vracejí a my s obavami èekáme, zda nenesou obávanou ptaèí chøipku. Jarní pøíroda láká k výletùm a procházkám. I na benešovském sídlišti už je možno bez nebezpeèí úrazu takovou vycházku uskuteènit. Chcete se nadýchat voòavého jarního vzduchu, pokochat se pohledem na rašící stromy a modrou oblohu? Radìji se nekochejte a koukejte, kam šlapete. Rázem je po poezii. Zrak vám pøechází z neuvìøitelného množství psích exkrementù, které pøeèkaly ve zmrazeném stavu zimu a skvìjí se v plné kráse na chodnících, na záhonech a na trávnících. Zkuste tøeba na trase, kudy chodíte do práce spoèítat psí hromádky anebo zadejte dìtem tenhle matematický pøíklad : Pøedpokládejme, že na sídlišti obèané vlastní 50 psù. Øeknìme, že polovina majitelù po svých miláècích neuklízí výkaly. Jestliže každý pes 1x dennì vykoná potøebu na trávníku u domu, kolik hromádek to bude za prosinec, leden, únor a polovinu bøezna? Kdo umí poèítat, dojde k èíslu Zdá se vám to èíslo neuvìøitelné? A co až na zaneøádìné trávníky vybìhnou dìti? Odnesou si to nadìlení domù pøinejmenším na podrážkách bot. Doufám, že mezi nimi budou i dìti bezohledných a lhostejných majitelù psù. Ale i pøes tu ptaèí chøipku a ta psí hovínka - jaro budiž pochváleno! ètenáøka BN Stalo se v Benešovì pøed 50 lety- zajímavosti z mìstské kroniky V roce 1956 bylo vybudováno høištì u školy. Pouze zemní práce a mandelinka bramborová. S postøikem byl èlovìk témìø pøišly tehdejší vedení mìsta na Kès, rodièe zde odpracovali na bezmocný..." brigádách hodin. Kolem høištì byly vysázeny topoly. Takže vy, kteøí chodíte na procházky smìrem k zahrádkám vìzte, že topolùm "28. øíjna se ohlásila už zase zima. Snìžilo jen trochu, ale zato byl kolem školního høištì je letos 50 let. po ètyøi noci mráz až -6 C. V roce 1956 byla vydláždìna cesta na Táborský vrch a opatøena A nìkolik zajímavostí: zábradlím. Celá výstavba probíhala o nedìlích brigádnicky. "V mém 16. obvodì si obèané stìžovali na nevhodné umístìní nakladištì dobytka, který vykupuje hospodáøský výkupní podnik A nìco o poèasí pøed 50 lety: na námìstí. Je to v bývalém pivovaru èp. 17 v tìsném sousedství "29.1. uhodily první mrazy. Stupòovaly se den za dnem, l ékárny, š kol ní stravovny, družiny mládeže. Výkupní podnik zaèal až 1.února dostoupily -22 C... Kmeny jabloní pukaly a nìkdy bylo budovat nakladištì dobytka bez vìdomí MNV a pak už pøišel puklinou vidìt až na druhou stranu kmene. Za velmi vysokého tlaku s hotovou vìcí. Lidospráva si byla nevhodného umístìní výkupu vzduchu padal od zaèátku února nepøetržitì sníh, až to i mládež dobytka vìdoma, avšak nechtìla bezohlednì zmaøit hotové dílo. zaèínalo mrzet." (Nepøipomíná vám to nìco?) Schválila proto èin výkupního podniku po urèitých výhradách..." Když na konci února roku 1956 skonèila krutá zima,... "zaèly 2. bøezna chodit ledy. Nahromadily se u lávky "U mostu pøes Plouènici byl ze zdravotních i estetických dùvodù pod traktorovou stanicí, pak za mocného rachotu se bariéra prolomila odstranìn veøejný poulièní záchod. Lidmi zde nebyla zachovávána a cm silné kry se uvolnily a rozlily se po dvoøe STS a spìly dál èistota a záchod byl zápachem obtížný chodcùm na hlavní ulici, po proudu...hladina vody v Plouènici byla zde v Benešovì u mostu u níž stál. Byl na její levé stranì hned za mostem smìrem ke kolejím." podle mìøení zdejší elektrárny 240 cm vysoko, což je 160 cm nad normální stav. "Rozvody manželství na našem okrese...z 55 pøípadù poèítáno je 40 pøípadù rozvodu z nevìry manželek a 7 pøípadù alkoholismu 4. bøezna pøidává pøíroda k povodni vydatný liják. Èlenové manželù a pak i jiné dùvody. Alkoholismu propadla tøeba požárního sboru snad ani nespí. Ve dne v noci uvolòují ledovým krám jednadvacetiletá matka!... cestu. Tyto a spoustu dalších zajímavých zápisù obsahují benešovské Léto pøed 50. lety popsal kronikáø takto: mìstské kroniky. "Medard s deštìm nám zpeèetil celé léto. Tentokrát se stará Pøed 50 lety psal mìstskou kroniku pan Josef Švarc pranostika splnila. A po celé to mizerné léto mšice, bìlásek Strana 4

5 Informace o plánované výstavbì bytù v bývalém uèilišti, ul. Nerudova V minulých BN jste byli informováni o plánované výstavbì 23 bytových jednotek v budovách bývalého SOU v Nerudovì ulici. Na svém posledním zasedání zastupitelé mìsta schválili pravidla pro výbìr žadatelù o koupi rozestavìných bytových jednotek, která jsou v tomto èísle BN zveøejnìna, dále schválili kupní cenu za 1 m2 podlahové plochy bytu, termín prvního kola výbìru zájemcù na prodej bytù a znìní smlouvy o budoucí kupní smlouvì pro žadatele o tento zpùsob výstavby bytu. Termín prvního kola výbìru zájemcù na prodej bytù je od do V tomto termínu si mohou zájemci o koupi rozestavìné bytové jednotky podávat na Mìstský úøad Benešov nad Plouènicí svoje žádosti o odkoupení bytu. Do termínu zahájení prvního kola výbìru by již mìlo být vydané stavební povolení na výstavbu bytových jednotek v objektu. Stavebníkem bude mìsto Benešov n.pl., budoucí vlastníci bytù budou byty stavìt na vlastní náklady dle projektu pod dozorem komise pro dozor stavby. Pøedpokládá se, že budoucí vlastník by mohl zahájit stavební práce ve svojí bytové jednotce v prvním ètvrtletí roku 2007, kdy již budou dostavìny spoleèné prostory domù, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace a ÚT. Inženýrské sítì budou pøivedeny do každé bytové jednotky, a to vèetnì rozvodù ústøedního topení. Rozvody v bytové jednotce si již jednotliví budoucí vlastníci provedou sami dle projektové dokumentace, rozvody ústøedního topení vèetnì radiátorù v bytových jednotkách provede mìsto. S žadatelem, kterého zastupitelstvo mìsta schválí jako kupujícího bytové jednotky, bude uzavøena smlouva o budoucí kupní smlouvì. Tato umožní kupujícímu požádat o úvìr ze stavebního spoøení, pùjèku apod. Doporuèujeme však se u konkrétní banky vždy informovat pøedem na podmínky èerpání úvìru v souvislosti s budoucí kupní smlouvou. Znìní smlouvy o budoucí kupní smlouvì, které schválilo zastupitelstvo mìsta, bude pro všechny kupující stejné a není možné je pro jednotlivé kupující nijak upravovat Po kolaudaci stavby bytových jednotek bude s budoucími vlastníky uzavøena øádná kupní smlouva, která bude vložena do katastru nemovitostí. V souladu se zákonem è.72/1994 Sb., vzniknou v domech spoleèenství vlastníkù jednotek a vlastníci jednotek budou dle výše citovaného zákona a pravidel pro správu spoleèných èástí domu v objektech hospodaøit. Správu spoleèných èástí domu bude zajiš ovat po dobu minimálnì prvního pùlroku od vzniku spoleèenství vlastníkù jednotek mìstem povìøený správce. Po této lhùtì bude mít spoleèenství vlastníkù jednotek možnost zvolit si svého správce. Kupní cena za 1 m2 podlahové plochy v rozestavìných bytech èiní 3.616,-Kè. Ceny rozestavìných bytových jednotek se budou pohybovat v rozmezí cca od ,-Kè do ,-Kè (do této ceny samozøejmì nejsou zapoèítány finanèní prostøedky, kterými si budoucí vlastník provede výstavbu bytové jednotky). Zpùsob platby: 55 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 3 mìsícù od schválení uzavøení budoucí kupní smlouvy. Tyto finanèní prostøedky budou použity na èásteèné pokrytí nákladù spojených s výstavbou spoleèných prostor v domech, inženýrských sítí apod.. Zbytek kupní ceny uhradí kupující do tøí let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí formou pravidelných mìsíèních splátek. Podrobnosti o jednotlivých bytech a další informace týkající se stavby celkovì vám budou sdìleny na Odboru výstavby a životního prostøedí MìÚ Benešov nad Plouènicí. Informace týkající se uzavírání smluv, podmínky pro uzavøení smlouvy apod. vám budou sdìleny na Odboru správy majetku mìsta MìÚ Benešov n.pl. Za odbor správy majetku mìsta: Lenka Suchá, vedoucí odboru Pravidla pro výbìr žadatelù o koupi rozestavìných bytových 1. Po vydaném stavebním povolení zastupitelstvo mìsta po vymezení 4. Ve všech pøípadech budou upøednostnìni žadatelé s trvalým jednotlivých bytových jednotek vyhlásí zámìr prodeje jednotlivých pobytem v Benešovì nad Plouènicí. rozestavìných bytových jednotek. Souèástí vyhlášeného zámìru prodeje budou podmínky výbìru kupujících a rovnìž termín 5. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o odkoupení pro podání žádostí o odkoupení rozestavìných bytových jednotek. rozest.bytové jednotky ani ke dni podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvì žádné pohledávky vùèi mìstu. 2. Žadatelé, kteøí mají podanou žádost o nájem bytu, budou pøed ostatními zájemci upøednostnìni. Bude-li více takových 6. Žadatelé o odkoupení bytu musí být osoby, které nenarušují žadatelù, pøedloží bytová komise data podaných žádostí a dùvod obèanské soužití ve mìstì a dodržují dobré mravy, to znamená, podání žádosti o nájem bytu z majetku mìsta.v pøípadì, že v prùbìhu posledních pìti let nebyli uznání vinnými že se v prvním vypsaném termínu neobsadí prodávané byty, pøestupkovou komisí. bude zastupitelstvem mìsta schváleno druhé kolo výbìrového øízení na prodej jednotlivých rozestavìných bytových jednotek. 7. Tato pravidla mohou být zastupitelstvem mìsta pro další kola výbìru upravena dle aktuální situace. 3. V pøípadì, že se o jeden byt pøihlásí více zájemcù, a ani jeden z nich nebude žadatelem o pøidìlení bytu, bude o kupujícím rozhodnuto losem. Neúspìšný zájemce má možnost ucházet se o jiný volný byt. jednotek v bývalém SOU Nerudova ul. Benešov nad Plouènicí 8. Výbìr budoucích kupujících provede zastupitelstvo mìsta. Tato pravidla byla schválena na zasedání Zastupitelstva mìsta Benešov nad Plouènicí dne pod èíslem usnesení 42/2006. Mìsto Benešov nad Plouènicí na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Benešov nad Plouènicí è.38/2006 ze dne nabízí k odkoupení bytovou jednotku è.454/8 v domì è.p.454, ul.èeskolipská v Benešovì nad Plouènicí. Jedná se volnou bytovou jednotku (bez nájemního vztahu) o velikosti 1+1 vè.pøíslušenství II.kategorie. Vyvolávací cena bytu èiní ,-Kè. Prodej bude uskuteènìn tzv.obálkovou metodou a v souladu s pravidly pro prodej bytù z majetku mìsta.. Zájemci o odkoupení bytové jednotky doruèí svoje žádosti s cenovou nabídkou nejpozdìji do v zalepené obálce na podatelnu mìstského úøadu, popø. poštou na adresu Rada mìsta Benešov nad Plouènicí, Námìstí Míru 1, Benešov nad Plouènicí. Obálka musí být zøetelnì oznaèena symbolem VØ 454/8. Vyvolávací cena je nejnižší možná cena, kterou zájemce za bytovou jednotku mùže nabídnout. Prohlídka bytu pro pøípadné zájemce se uskuteèní dne v hod. Sraz je na místì, t.j. u domu è.p.454. Pøípadné další informace poskytne odbor správy majetku mìsta, MìÚ Benešov nad Plouènicí. Strana 5

6 Tìlovýchovná jednota Benar Benešov nad Plouènicí oznamuje : Tenisové kurty v provozu od Otevøeno dennì od 9.00 do hodin Ceník tenisu : 1 osoba 35,-Kè/hodinu do 15-ti let 25,-Kè/hodinu dùchodci 25,-Kè/hodinu Cvièná zeï zdarma Do ceny se zapoèítává každá zapoèatá ½ hodina. Dìti do 10 let vstup na kurty v doprovodu dospìlých. Pùjèovna : 1 raketa -dospìlí 25,-Kè/hodinu 1 raketa - dìtská 10,-Kè/hodinu 3 míèe 30,-Kè/hodinu Je nutné dodržovat objednané èasy. Nepøítomnost do 15-ti minut ruší dohodnutý èas. Odvolání dohodnutého èasu je nutné provést minimálnì 2 hodiny pøedem. Nestane-li se tak, hradí se dohodnutý èas v plné výši. Provádíme též výplet tenisových raket. Možnost objednávky na tel : nebo osobnì u správce kurtù pana Václava Mareše. Kalendáø turnajù neregistrovaných hráèù (bez vìkových kategorií a rozdílu pohlaví) jednotlivci ètyøhra jednotlivci ètyøhra jednotlivci ètyøhra jednotlivci ètyøhra jednotlivci ètyøhra jednotlivci ètyøhra jednotlivci Zápis hráèù vždy v den turnaje v 8:00 hodin. Startovné 50,- Kè PRODEJ ØEZIVA krovy - prkna - fošny Opìt vítìznì!!! Ve ètvrtek se konal ve Verneøicích 4. roèník soutìže v sálové kopané o Putovní pohár Vladimíra Šmicera. Turnaje se zúèastnilo 5 škol: ZŠ Verneøice, Markvartice, Èeská Lípa, Horní Police a Benešov nad Plouènicí. Žáci naší školy ve složení D. Meduna, R. Koláø, J. Minaøík, J. Mysliveèek, F. Kropáè, L. Knespl, P. Doležal, A. Pop a brankáø O. Vanìk dokázali všechna družstva porazit a pøivezli domù putovní pohár /vloni se nám podaøilo také vyhrát/. Je to rozhodnì výborný výsledek a ještì jednou jim gratulujeme. Pokud tento výsledek zopakují i pøíští rok, bude pohár již napoøád zdobit naši školu. tel.: Strana 6 Dubové podlahy, schody, støešní okna Stolní tenis 18. utkání Benar Benešov A - Slovan Varnsdorf C 15:3 Body: Nebohý a Babièka M. po 4,5, Štípek M. 4, Babièka L. 2 Body: Žídko a Myško po 1,5, Charouzek a Šimonek po utkání Benar Benešov A - Malá Veleò A 11:7 Body: Nebohý a Babièka M. po 3,5, Štípek M. a Babièka L. po 2. Body: Kolesa 4,5, Gebhardt Pet. 1,5, Schánìl 1, Gebhardt Pav utkání SKST Dìèín E - Benar Benešov A 6:12 Body: Polanská 3, Schneiderová 2,5, Hlavacká 0,5, Klihavcová 0. Body: Babièka M. 4,5, Štípek M. 3, Nebohý 2,5, Babièka L utkání SKST Dìèín D - Benar Benešov A 4:14 Body: Pivoòka 2, Øízek a Dyškant po 1, Tlustý 0 Body: Nebohý a Babièka M. po 4,5, Štípek M. 3,5, Babièka L. 1, utkání Benar Benešov A - Obalex Jílové A 16:2 Body: Nebohý, Babièka M. a Štípek M. po 4,5, Babièka L. 2,5 Body: Šmucr a Kotek po 1, Paul 0.

7 Hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti a ještì dlouhá léta mezi námi pøejí své milované mamince, babièce a prababièce Jarmile Èechové k jejím 85. narozeninám, které oslaví 1. dubna 2006 Ruda, Jirka, Milan a Hana s rodinami. Anketa BENEŠOVSKÉ NOVINY Máme za sebou nejtužší zimu za posledních 30 let. Co jste jí øíkali? Jan Mudra nezamìstnaný Nemám zimu rád, nejsem na ni stavìnej, takže jsem rád, že už je jaro. Eva Urbanová office manager Nemám ráda zimu tìším se na léto. Zdena Hajnová prodavaèka Mám radši jaro, zima byla dlouhá, jaro je jaro. 22. bøezna se ptali Irma Hrnèíøová a Radek Lekner 6 Strana 7 Pro ženy Quick A. - Místo nejtemnìjší - Concordie se narodí jako nemanželská dcera a svùj pùvod s sebou nese jako celoživotní handicap. Henley V. - Nenasytná - romanticko historický pøíbìh. Drake S. Divoká srdce svobodomyslná Anna vlastní a provozuje salon, kam muži docházejí nejen na sklenièku,ale i za vøelým dámským objetím. Roberts N. - Klíè odvahy - hra osudu, díky níž se ocitly pohromadì tøi mladé a krásné ženy (3.díl). Detektivky Dreaver J. - Panoptikum - 16 povídek pøi jejichž ètení nám bude bìhat mráz po zádech. Fairstein L. - Lovná zvìø - další pøípad manhattanské žalobkynì Alexandry Cooperové. Patterson J. - Mistr zloèinu - hned první pøípad Alexe Crosse po jeho nástupu k FBI znamenal pro americkou veøejnost šok. Nelítostný vrah mìl pøezdívku Vlk. Napìtí Kane D. - Škorpion - napínavý román ze svìta èeských pašerákù zbraní. Clancy T. - Splinter Cell - teroristé používají stále složitìjší digitální technolodie, zbranì a šifrovací zaøízení. Národní bezpeènostní služba nemá jinou možnost než založit nové oddìlení, které bude schopné teroristùm konkurovat. Z lékaøského prostøedí Goldberg L.- Virus - do nemocnice Memorial pøivezou pacienta s pøíznaky smrtelnì nebezpeèné formy neštovic. Podìkování Nedávno jsem se pøesvìdèila o pravdivosti dvou èeských pøísloví - že neštìstí nechodí po horách, ale po lidech a že v nouzi poznáš pøátele. V listopadu jsem na výletì do pøírody utrpìla úraz. Naštìstí se mi dostalo pomoci od obìtavých lidí, kterým bych touto cestou ráda podìkovala. Díky patøí paní Šturmové, Hankové, Hrdinové a Vachutové a panu výpravèímu ze stanice Jedlová za to, že mi zaøídili odvoz do nemocnice. Dìkuji lékaøùm a sestøièkám na chirurgickém oddìlení nemocnice v Rumburku, fyzioterapeutovi Filipu Tesarèíkovi, panu doktorovi Zamykalovi a rehabilitaèní sestøe paní Rakové. Nejen výše jmenovaní, ale i další dobøí pøátelé mi pomáhali po návratu z nemocnice. Díky jim jsem se rychle zotavila. Pøeji všem i sobì samé pøíjemné zážitky a hlavnì - žádné úrazy. B. Pacinová Tady Chcíp Pes-anebÈas Bálù! Letošní zima je opravdu dlouhá a tak jsme se rozhodli uspoøádat náš 1.Maškarní Rej. Vyzdobili jsme sál v Dolních Habarticích, zajistili tombolu, obstarali masky a 3.bøezna vše vypuklo. Parket byl plný od samého zaèátku. Radost nám udìlalo velké množství masek. K dobré náladì pøispìla dìèínská kapela JUWELL, hrající rovnìž maskovaná. Tombola se nesla v zabíjaèkovém duchu-jitrnice, jelítka - živé prase atd. Návštìva byla sice slabší než jsme oèekávali, zato pøišli Ti, co se bavit chtìli. Parket nebyl narvaný, nebylo nakouøeno, obsluha vzorná, prostì celkovì pøíjemný veèer. Nikomu se nechtìlo domù i místní dùchodkynì v èele s paní starostkou Vašákovou øádily až do konce. Takže až zase uslyšíte, že se v Benešovì nic nedìje - vypnìte televizi a zkuste vyjít mezi lidi! Za spolek podnikavých lidí - Boženka Špièková

8 Mìstské divadlo Dìèín si Vás dovoluje pozvat na pøedstavení Lovu zdar! Dana Bartùòková /PDA Julie Jurištové, Praha/ Levoboèek Felix je svým nezdárným bratrem ošizen o panství po otci. Se svým synem se proto snaží zmocnit otcovy závìti a bratra pøelstít. Pøipravená lest se jim však na lovu v horské chatì vymkne z rukou a vyvrcholí prekérní situací. Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová, Martina Hudeèková, Miluše Bittnerová, Petr Oliva, Jiøí Knot, Libor Jeník, Jiøí Hána, Miroslav Masopust a Rudolf Kubík. Režie: Dana Bartùòková. Úterý Závazné objednávky pøijímá Jana Kolesová na tel.: do /Autobus: Benešov - Dìèín a zpìt zajištìn... cena autobusu 35,- Kè/osoba, odjezd hod z námìstí/ Poslední šance Gustav Skála /Divadlo Metro, Praha/ Už jste nìkdy chtìli vymìnit byt? A už jste nìkdy hledali partnera na inzerát? A už jste nìkdy zkusili spojit ty dvì vìci tak, abyste zabili dvì mouchy jednou ranou? Jestli ne, a chcete to zkusit, tak døív než zaènete, pøijïte se podívat na novou komedii Divadla Metro. Hrají: Zdena Herfortová, Ljuba Skoøepová / Antonie Hegerlíková, Jan Pøeuèil / Jiøí Datel Novotný, Marcel Rošetzký a Vojtìch Efler. Režie: Gustav Skála. Úterý Závazné objednávky pøijímá Jana Kolesová na tel.: do /Autobus: Benešov - Dìèín a zpìt zajištìn... cena autobusu 35,- Kè/osoba, odjezd hod z námìstí/ Benešovské noviny MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Benešov nad Plouènicí, námìstí Míru 1, Benešov nad Plouènicí IÈO: Sazba P.Urx Tisk - Tiskárna Š+Š, Krásná Lípa (tel )

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Co nám pøinesl leden, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku

Co nám pøinesl leden, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku Co nám pøinesl leden, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku Ve chvíli, kdy píšu svùj pøíspìvek,vládne venku arktické poèasí. A jakmile zaènou mrazy polevovat, pøijdou s nejvìtší pravdìpodobností havárie

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více