Městský program prevence kriminality na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský program prevence kriminality na rok 2012"

Transkript

1 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín

2 Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia 2.3. AVE 2.4. Křesťanské centrum Apoštolské církve 2.5. Turistické středisko Svišti 2.6. Pedagogicko-psychologická poradna 2.7. Junák svaz skautů a skautek v ČR 2.8. Gymnázium, Český Těšín 3. Besedy a přednášky Dopravní výchova pro 3. a 4. třídu 3.2. Když jsem sám.. 4. Bezpečná cesta do školy Bezpečné stáří Příměstské tábory 15 2

3 1. ÚVOD Městský program prevence kriminality na rok 2012 je zpracován v souladu s Vládou České republiky schválenou Strategii prevence kriminality na léta Základem prevence kriminality jsou preventivní programy organizované na místní úrovni. V tomto programu jsou vzájemně propojené aktivity všech subjektů prevence. Okruh subjektů zahrnuje instituce jako jsou např. orgány veřejné správy, neziskové organizace, zájmová sdružení a církve. V centru zájmů jsou bezpečnostní potřeby občanů. Samotnou prevenci můžeme rozdělit do tří oblasti: Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení...). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Městský program prevence kriminality na rok 2012 je zpracováván pracovníky Městské policie Český Těšín. Smyslem je navázat na velmi úspěšné a stále se rozvíjející preventivní aktivity se zaměřením na rizikovou skupinu obyvatel, kterými jsou především dětí, mládež a starší občané. 3

4 2. Podpora organizací Součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2012 je i podpora zapojování dětí a mládeže do volnočasových aktivit a zvyšování informovanosti o aktivním využívání volného času. Různé organizace na území města ve vzájemné spolupráci s městskou policii pořádají celou řadu akcí nejrůznějšího charakteru v oblasti prevence. Na území města působí nízkoprahová zařízení, příspěvkové organizace, občanská sdružení. Pořádají se příměstské tábory a nejrůznější soutěže pro děti a mládež. Město Český Těšín podporuje tyto organizace v jejich činnosti a to jak po stránce vzájemné spolupráce, tak i po stránce finanční Campanella - jedná se o občanské sdružení. Hlavní cíle činnosti sdružení jsou: - Podpora rodinné výchovy a výchovy k rodičovství - Péče o děti a mládež s využitím prvků pedagogiky Montessori - Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii rodinného života - Poskytování vzájemné pomocí, předávání zkušeností a služby - Spolupráce s ostatními organizacemi obdobného zaměření - Přispívání ke zkvalitnění výchovy, vzdělanosti a tělesného i duševního vývoje dětí a mládeže v našem regionu - Snaha o obohacení dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti a nabídnuti jim prostředí vzájemné důvěry - Umožnění také rodičům se vzájemně společensky i neformálně stýkat a komunikovat. Začátky činnosti občanského sdružení byly spojeny s vytvořením místa pro hlídání dětí, s uplatněním prvků Montessori pedagogiky určitá forma malého mateřského centra. Od roku 2006 sdružení aktivně pořádá semináře, školení a prezentace. V letech 2006/2007 se sdružení podílelo na dobrovolné pomoci při výchově v pěstounských rodinách, opět s uplatněním prvků Montessori pedagogiky v praxi a v rodinném životě. Výuka probíhala v českém i polském jazyce, vzhledem ke specifické poloze města Český Těšín. 4

5 V roce 2008 sdružení realizovalo společný projekt s jazykovou školou IONA centrum, s.r.o., který byl opět zaměřen na propagaci výše uvedeného pedagogického směru a účastnily se ho rodiče i pedagogičtí pracovníci. Občanské sdružení se zaměřuje na vytvoření kvalitního Montessori centra, na metodické vedení a organizaci seminářů, praktických ukázek pomocí metody Montessori v jazyce českém i polském, pro nastávající i současné rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny, kteří mají možnost působit v blízkosti dětí a mají zájem se podílet na jejich budoucnosti a vytvářet prostředí plné harmonie, porozumění a lásky. Důležité je také rozšíření sortimentu speciálních Montessori pomůcek, které jsou prvotním základem pro rozvoj dítěte a vytvoření připraveného prostředí, v kterém se může dítě celkově vyvíjet a učit. Cílem je také tlumení soutěživého prostředí, které je překážkou učení, neboť omezuje činnost mozkové kůry. Pedagogika Montessori vede k míru, respektu k lidem, k naší planetě, toleranci a lásce s její pomoci je možno předcházet vzniku nežádoucího chování, které může vést až k narušení osobnosti a ke kriminálním činům Klub mladých Filadelfia - jedná se o občanské sdružení, které chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína a okolí. Občanské sdružení Klub mladých Filadelfia bylo založeno v roce 1999, ale jeho počátky sahají už do roku 1997, kdy skupina dobrovolníků z Církve bratrské zorganizovala ve spolupráci s americkým týmem první anglický kemp. V roce 1998 došlo k propojení s kluby Mládeže a Dorostu a v roce 2000 zahájil svou činnost klub Awana. Tím se činnost Filadelfie velmi rozšířila v následujících letech se organizují výlety, vícedenní chaty, sjíždějí řeky, letní stanové tábory, hudební festival The falling wall fest, tématické večery pro mládež F-kafé, anglické bohoslužby Discover, Dílny později Houba setkání pro mladou generaci z Českého Těšína a okolí aj. Dalšími významnými kroky byl vstup do projektu Za vlastní hranice, organizace týdenního festivalu Namax, jehož součástí byly přednášky na školách i mimo ně, úklidové práce v ulicích města, koncerty, divadelní happeningy aj, ale také realizace muzikálu Jákob, který se v letech hrál na mnoha místech republiky. 5

6 Činnost je založena na biblických principech a má zároveň motivovat mladé lidi k tomu, aby tyto principy přijali do svých vlastních životů, protože věříme, že právě zvěst Bible působí hlubokou pozitivní proměnu a rozvoj v životě člověka. Činnost Klubu mladých Filadelfia je rozdělená do několika klubu dle věku a zaměření pro nejmladší děti je zde Awana a modelářský a výtvarný klub, pro dospívající ve věku let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže. Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit. Vstup do všech klubů je bezplatný a je umožněn všem bez rozdílů rasy, národnosti, vyznání AVE - občanské sdružení AVE je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb zaměřených na klienty ohrožené sociálním vyloučením, ať už se to týká dětí a mládeže či dospělých. V roce 2008 se aktivity rozšířili o působení v oblasti kultury. Cílem je komplexnost služeb zaměřených na klienta, který přichází s problémem a to ať už se jedná o služby sociální nebo ostatní. Součásti sdružení je i poradenská Agentura AVE, Dobrovolnické centrum AVE, programy prevence sociálně patologických jevů pro základní a střední školy a Nízkoprahové zařízení pro neorganizované dětia mládež STŘEP. Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. Pracovníci STŘEP vytvářejí na každý den program, který je rozčleněn do dvou věkových kategorií klientů - mladší děti x starší děti a dorost. Tento program je vytvářen s měsíční periodicitou a klienti se s ním mohou seznámit prostřednictvím reklamních poutačů. V rámci nabízených služeb je pracovníky STŘEPu dětem a mládeži nabízena: zájmová činnost pravidelná (kroužky, které ovšem nejsou podmiňovány pravidelnou docházkou), zájmová činnost příležitostná, spontánní aktivity, streetwork, poradenství. Součástí služeb nabízených sociálními pracovníky STŘEPu je také poradenství pro pedagogy a rodiče problémových dětí. Cílová skupina: - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 6

7 2.4. Křesťanské centrum Apoštolské církve - Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně je společenstvím křesťanů, které datuje svůj vznik do období počátků letničního probuzení na těšínském Slezsku v prvním desetiletí minulého století, jehož výsledkem bylo založení mnohých sborů po obou stranách řeky. Centrum udržuje velmi blízké kontakty s mnohými partnerskými sbory v Evropě, USA i ve světě. Mezi dvě hlavní aktivity patří bohoslužby, jejichž součásti jsou často návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy sdílejí informace křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí o svém životě i službě Bohu i o situaci v jejich zemi. Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Součásti jsou i domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco společného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě. V centru probíhají mimo jiné tyto setkání: Nedělní besídka Vyučování pro děti v průběhu nedělního shromáždění. Nedělní besídka I. pro děti ve věku od 4 do 8 let. Nedělní besídka II. pro děti ve věku od 8 do 12 let. Klub "Děti v Akci" Setkání dětí od 6 13 let.děti se rozdělí do dvou skupin chlapci a děvčata a soutěží spolu.po každém setkání je připraveno malé občerstvení zdarma. Kutílek Pro děti všech věkových kategorií, které mají zájem o kreativní činnost z oblasti rukodělných a výtvarných prací.na těchto setkáních děti vyrábějí dárkové předměty, různé ozdoby do bytu pro radost sobě i svým blízkým. 7

8 Dívčí klub Pro děvčata od desíti let, s nimiž otevřeně diskutujeme o problémech, které je zajímají a stydí se na ně zeptat svých rodičů a vrstevníků, jako např. homosexualita, AIDS, domácí násilí, drogy, smrt, válka, ale i láska, přátelství, rodina, škola aj., také se zaměřujeme na činnosti blízké jejich věku, jako např.tanec a hudba. Royal Rangers Royal Rangers je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku pracující na základě křesťanských principů. Snahou je vychovávat děti ve všech čtyřech oblastech života fyzické, duchovní, duševní a sociální. Cílem je nabídnout zajímavý program, který rozšíří jejich schopnosti a dovednosti a pomůže jim vyrůst v této, hlavně pro děti, nelehké době. Hlavním okruhem naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendové akce a vše vrcholí letním táborem. Na schůzkách se hrají hry, vyrábí se různé výrobky, děti se učí o přírodě, mezilidských vztazích a také o biblickém pohledu na svět.program je otevřen pro všechny děti od 6 do 15 let. Maják Služba za účelem pomoci dětem do 15ti let řešit jejich specifické problémy,s nimiž si neví rady.děti mají možnost přijít a jen si popovídat, domluvit si schůzku osobně nebo telefonicky Turistické středisko Svišti - sdružení vykonávající nejrůznější činnost s dětmi. Jedná se v letošním roce zejména o tyto aktivity: SVIŠTÍ TURNAJ soutěž Pexeso, Puzzle, Člověče nezlob se a další deskové hry. Pro děti 3. 5.třídy a 6. 8.třídy. SOUND STUDIO výuka hraní na kytaru, klávesy, bubny, flétnu a další hudební nástroje. Nejedná se o profesionální výuku, ale hlavním cílem je hraní společných písní a relaxace pomocí hudby (děti a mládež). 8

9 NAJDI TĚŠÍNSKÁ VEJCE dubnová víkendovka víkendovka plná her a seznámení se s Velikonočními tradicemi různých zemí. Děti hledají vejce nabarvená barvami státní vlajky dané země, poté se seznámí s tradicemi a zahrají si tematické hry (děti 1. 8.třídy). PEVNOST BOYARD víkendovka na téma televizní soutěže Pevnost Boyard. Soutěže, hry, rébusy (děti 1. 8.třídy). ROZHÝBEJ SE! CVIČENÍ A POHYB S Nintendo Wii FIT a tanečními podložkami (děti a mládež). TVOŘ SE SVIŠTĚM jednou do měsíce tvořivá a kreativní akce pro všechny věkové kategorie. Keramika, malba různými technikami, kresba různými technikami, ikebana, tvorba z různých materiálů. PUTOVÁNÍ 2012 celoroční výlety nejen po ČR pro všechny věkové kategorie. Zaměřené buď na děti, mládež nebo dospělé. TÁBOR ti denní tábor pro děti třídy. Celotáborová hra: Pán prstenů. PODZIMNÍ A JARNÍ TŘINÁCTKA - prázdninový pobyt se 13ti bodovanými hrami pro děti 1. 8.třídy. BAMBIRIÁDA 2012 organizování celostátní akce pro Český Těšín prezentující organizace věnující se dětem a mládeži. SVIŠTI PROTI NUDĚ 2012 zábavná akce na náměstí ČSA v Č. Těšíně. Seznámení s činností TS Svišti, zábavné stanoviště plné her a soutěží, skákací hrady, trampolína, taneční podložky, sumo obleky, Nintendo wii a mnoho dalšího. Hudební vystoupení na podiu a hlavní doprovodná soutěž (pro širokou veřejnost). PRAVIDELNÁ ČINNOST TS SVIŠTI kroužky TS Svišti týdenní docházka. (děti a mládež) ADRENALIN 2012 lanová dráha, rafty, stanování, sjíždění řeky, paintball, airsoft a další (mládež). SVIŠTÍ DEN ZEMĚ hry a soutěže s ekologickou tématikou (děti a mládež). BUMBÁC BALL jednou měsíčně míčové hry tradiční i netradiční (děti a mládež). FOTOSOUTĚŽE čtvrtletní vyhlášení témat fotosoutěže kategorie děti, mládež a dospělí. Následně uspořádaná výstava. 9

10 SVIŠTÍ TLAPKA sbírka plyšáků z celé ČR zapojují se jak dospělí tak i děti. Plyšáky následné předáváme do nemocnic a azylových domů k příležitosti Mikuláše a Vánoc Pedagogicko psychologická poradna - jedná se o příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zařízení je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. V letošním roce chce organizace navázat na preventivní program Bezpečné chování ve volném čase pro žáky druhých tříd základních škol. Projekt se zaměřuje na zvýšení informovanosti žáků v oblasti ochrany lidského zdraví a osvojování pravidel bezpečného chování ve volném čase Junák Svaz skautů a skautek v ČR, stř. Zl. Orlice ČT - jedná se o občanské sdružení, které se zaměřuje na výchovnou činnost pomoci skautské metodiky. Cílem je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 18 let volnočasové aktivity, které nenásilným a zážitkovým způsobem formují pozitivní osobnostní charakteristiky mladého člověka a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů v naší společnosti. Akce pro děti a mládež: BAMBIRIÁDA 2012 květen LETNÍ TÁBOR červenec, srpen TURNAJ RINGO září VODÁCKÁ EXPEDICE SALZA květen VÝPRAVY na hory, duben-říjen KURZ VODNÍ TURISTIKY červenec, srpen VŮDCOVSKÉ ZKOUŠKY říjen NAVIGAMUS celostátní setkání vodních skautů, červen RÁDCOVSKÝ KURZ - podzim 10

11 2.8. Gymnázium, Český Těšín - příspěvková organizace Projekt: ADAPTAČNÍ KURZ PRO STUDENTY PRIMY A smyslem adaptačního pobytu je vytvoření a nastavení základních pravidel, které jsou zapotřebí, aby fungovala třída jako skupina, celek. Pravidla si studenti vytvoří sami, lektoři ale důsledně dbají na jejich dodržování, celý pobyt směřuje ke zvnitřnění nastavených pravidel. Hlavním úkolem třídy po ukončení adaptačního pobytu je přenést dohodnutý systém třídy do prostor školy. Program je veden lektory, třídní učitel má prostor pro sledování a pozorování, jak řeší úkoly třída jako celek a také, jak ke společným úkolům přistupují jednotliví žáci. 11

12 3. Besedy a přednášky Mezi naše cíle patří úzká spolupráce se školami.s tím souvisí i pokračování práce s dětmi ve školkách a školách, které od roku 2010 probíhají formou besed a přednášek. Smyslem těchto přednášek je snížit výskyt rizikového chování u dětí a mládeže, zvýšit právní vědomí dětí, zlepšení vzájemné komunikace mezi dětmi a městskou policii, osvojení pravidel bezpečného chování jak v oblasti dopravní výchovy, tak i vlastní bezpečnosti. Besedy provádíme v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a dětmi v rámci mimoškolní a volnočasové činnosti Dopravní výchova pro 3 4 třídu Městská policie Český Těšín a odbor Živnostenský a dopravy pořádají pro 3 a 4 třídu besedy zaměřené na dopravní výchovu. Smyslem je pomoci školám v této oblasti a podílet se na zvyšování bezpečnosti děti v silničním provozu. Usilujeme o to, aby si děti osvojily základní pravidla silničního provozu a cítily se na ulici bezpečně. Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Chodíme bezpečně teoretická část Jedná se o preventivní činnost v oblasti bezpečného chování dětí v silničním provozu. Hlavním cílem těchto přednášek je seznámit žáky s bezpečným pohybem na pozemních komunikacích a se základními pravidly chování chodců. Děti se učí zásady správného pohybu po komunikacích, jak po silnici, tak po chodníku - jak správně přecházet silnici v místě, kde je přechod pro chodce / kde není přechod pro chodce, jaké jsou barvy na semaforu a kde jsou umístěny, nutnost nošení reflexního oblečení, pohyb na kolečkových bruslích a skateboardu, dopravní značky. Bezpečně na kole teoretická část Cílem besedy je upozornit děti na dopravní situace ve městě, informovat o nebezpečných místech a posílit znalosti o dodržování pravidel silničního provozu. Informujeme žáky o správném vybavení jízdního kola, připomínáme nutnost nosit bezpečnostní přilby a chrániče, učíme děti znalosti dopravních předpisů, včetně dopravních značek. Samozřejmosti je naučit děti bezpečnému chování v silničním provozu tak, aby správně uměly vyhodnocovat dopravní situace a uměly vhodně jednat a předvídat rizika. 12

13 Dopravní hřiště Úsek prevence zabezpečuje činnost i v souvislosti s provozem dětského dopravního hřiště a výchovy na něm. Hlavní náplní dopravního hřiště je výuka žáků 4. tříd základních škol. Zde si děti osvojují základní pravidla silničního provozu. Na hřišti si děti mohou vyzkoušet jízdu na kole podle dopravních značek a mají možnost se naučit dobře a bezpečně jezdit. Pro tento účel zapůjčujeme dětem na dopravním hřišti jízdní kola, koloběžky a samozřejmosti jsou i přilby. Praktická část výuky probíhá organizovaně na základě harmonogramu, který je zasílán na jednotlivé základní školy. Po absolvování teoretické i praktické výuky žáci píšou testy ze znalosti pravidel silničního provozu. Na závěr celého cyklu jsou dětem rozdány průkazy cyklistů. Dopravní hřiště však slouží i ostatním třídám prvního stupně základních škol a mateřským školám (se zaměřením na bezpečnost chůze). Na hřišti rovněž probíhají i různé soutěže jako např. Valíme se Těšínem, Dopravní soutěž mladých cyklistů a další. Cílová skupina: děti mateřských škol, první stupeň základních škol, družiny Praxe: Praktická výuka na dopravním hřišti probíhá v rámci programu BESIP a to vždy ve dvouhodinových blocích. Úspěšní žáci obdrží po zvládnutí všech teoretických a praktických dovedností průkaz cyklisty, který opravňuje děti k samostatné jízdě v silničním provozu Když jsem sám Naším cílem je seznámit děti s bezpečným chováním v některých krizových situacích. Smyslem je naučit děti chovat se tak, aby těmto situacím předcházely, naučit je rozpoznávat nebezpečné situace a vštípit jim správné zásady bezpečného chování jak doma, tak i na ulici a ve škole. Děti se seznamují se základními telefonními tísňovými čísly, učí se jak se chovat, když jsou sami doma a za dveřmi zazvoní cizí osoba, jak se chovat, když je na ulici zastaví cizí člověk a něco jim nabízí, učí se jak být ostražití při komunikaci s neznámými lidmi, učí se popisovat ztracenou osobu. Cílová skupina: první stupeň základních škol Praxe: Součástí besed je i práce s pracovními listy a scénky Za dveřmi je cizí člověk nebo Ztracený na výletě. Cvičení je zaměřeno na procvičení výše uvedených situací, ve kterých se dětí mohou ocitnout. 13

14 4. Bezpečná cesta do školy Tento projekt by se měl zaměřil hlavně na žáky 1. tříd základních škol. Tyto děti nemají vžité bezpečnostní návyky, proto je třeba jim od počátku vštěpovat zásady bezpečného pohybu ve městě. Tyto besedy mají děti naučit, jak se bezpečně chovat při cestě do školy a ze školy domů. Formou pracovních listů, které znázorňují různé rizikové situace, mají děti možnost ověřit si své základní znalosti správného chování v oblasti veřejného pořádku a dopravy. Cílová skupina: žáci 1. tříd základních škol 5. Bezpečné stáří Každoročně bývá v našem městě uspořádáno několik besed a setkání zaměřené na bezpečné chování senioru v každodenním životě, jejichž hlavním cílem je snížit riziko stát se obětmi trestného činu, zvýšit informovanost o této problematice a obnovit základy právního vědomí. V rámci těchto setkání jsou také účastníci seznámeni s tím, jak postupovat, když se již stanou obětí (případně svědkem) trestného činu. Senioři jsou častými oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, nedostatečnou opatrnost, zhoršenou pohyblivost a zdravotní stav. Je také důležité, aby tito lidé věděli, kam se mají v případě potřeby obrátit o pomoc. Cílová skupina: senioři Praxe: Městská policie Český Těšín ve spolupráci s Policií ČR 14

15 6. Příměstské tábory DDM pořádá v průběhu celého roku příměstské tábory nejrůznějšího charakteru. Přes hlavní prázdniny proběhne na území města 7 příměstských táborů s nejrůznějším zaměřením a to: On-line: táborová hra o nejlepšího on-line účastníka budou probíhat různé hry, výlety na hory, koupaní. Adrenalinový tábor: tábor určen nejen pro bojovníky výuka sebeobrany, cyklistika, přežití v horách, slaňování, mini golf. Agricola: táborová hra na téma venkov celodenní výlety: ZOO Ostrava, Javorový Kouzelný ostrov: tábor dětí zavede do míst, kde je ponechá svému osudu a kde se budou muset postarat sami o sebe Po stopách zlatokopů: program zaměřen na rýžování zlata Svět 2012: zaměření na multikulturní výchovu, učení k toleranci a poznávání světa kolem sebe Off-line: celotáborová hra, výlety plné zábavy, soutěže, koupání 15

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více