Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme. Zpracovala:Pavla Fialová,vychovatelka vchází v platnost:

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Metody, formy a principy zájmového vzdělávání 3.1 Metody 3.2 Formy 3.3 Principy 4.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 5. Bezpečnost 6..Podmínky hygienické,psychosociální, ekonomické, Personální, materiální 7. Cíle zájmového vzdělávání 8. Klíčové kompetence 9. Evaluační systém 10. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 11. Průřezová témata 12. Program výchovy vzdělávání Přílohy: 1. Seznam dětí 2. Akce družiny 3. Vnitřní řád školní družiny 2

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program družiny Bratčice Pracovní název: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bratčice,okres Brnovenkov,příspěvková organizace,bratčice 166,pošta Syrovice, IČO: Ředitelka školy: Mgr. Anna Lapčíková Vychovatelka: Pavla Fialová Zřizovatel: obec Bratčice IČO:

4 2. Charakteristika školní družiny ŠD je základním a nepostradatelným článkem zařízení výchovy mimo vyučování pro 1.stupeň základní školy. Jejím hlavním posláním je zabezpečování zájmové činnosti, aktivního odpočinku a rekreace žáků, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy a pomáhá při přípravě na vyučování. Dále pomáhá žákům uspokojovat jejich potřeby kulturní, sportovní a hlavně zajišťuje správné střídání práce a odpočinku, což přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací a preventivně zdravotní plní ŠD funkce i sociální, neboť zajišťuje dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování a žáci zde účelně tráví svůj volný čas, rozvíjí svoje zájmy a sociální kontakty. Rovněž umožňuje vnímání dítěte v jiných situacích, než je vyučování, prohlubuje kontakty mezi školou a rodiči prostřednictvím vychovatelů. V neposlední řadě pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti. ŠD je součástí ZŠ Bratčice a nachází se v přízemí budovy vedle šatny a ředitelny. Tato škola je typem malotřídní školy a družinu navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita ŠD je 40. Provoz zajišťuje 1 vychovatelka. Pro svou činnost využívá družina 2 místnosti družinu a třídu II, šatnu a jídelnu. K pohybovým aktivitám je k dispozici školní herna, školní dvůr a dvě hřiště sportovní a dětské. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, pitný režim zajišťuje vychovatelka. ŠD svou činností plně respektuje ŠVP školy a navazuje na něj. Rovněž navazuje i na ŠVP MŠ, neboť všechny tyto instituce jsou úzce spjaty a spolupracují spolu. V naší ŠD se zaměřujeme především na všestranný rozvoj osobnosti žáka. Učení k samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost, působíme kladně na jeho zdravý životní styl, dáváme žákům prostor pro vlastní seberealizaci a rozvoj, pomáháme dětem utvářet vlastní hodnotový žebříček. Rovněž se snažíme o vytváření klidné a přátelské atmosféry a spolupráce s rodiči. 4

5 Zájmové vzdělávání v naší ŠD je doplněno o širokou nabídku zájmových kroužků a dílen. Veškerá činnost v naší družině se opírá především o pedagogiku zážitku, neboť ta se opírá o intenzivní zážitky a zkušenosti, které žák získává aktivní účastí v nějakém programu a je základem pro uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, ostatní a celou společnost, je základem pro vybudování si vlastního názoru. Také vytváří předpoklad pro příznivé učení a správné sociální chování, přispívá k rozšíření individuálního obzoru srovnání sebe sama se členy kolektivu, děti se zde vlastně učí na důsledcích svého jednání. 3.Metody, formy a principy výchovy mimo vyučování: 3.1Metody - obsah vzdělávání 1. Odpočinkové a rekreační činnosti 2. Zájmové činnosti 3. Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti 4. Příprava na vyučování Odpočinkové a rekreační činnosti: rozhovory a vyprávění klid na koberci relaxační cvičení stolní a společenské hry četba a poslech hudby sledování videa kreslení,omalovánky tělovýchovné chvilky 5

6 uvolňovací cviky pohybové hry na hřišti vycházky tělovýchovné, přírodovědné a společenskovědní Zájmové činnosti dle zaměření: práce společenskovědní sběratelství,tradice, historie, jazyky pracovně technické stavebnice, vaření, modelářství, s materiály přírodovědné pokusy, pěstitelství,herbáře estetickovýchovné: vztah ke kulturním hodnotám Hv zpěv, tanec, hra na nástroje, znalost skladatelů Vv modelování, kresba, práce s netradičními materiály, návštěva výstav dramatická výchova četba poslech hudby hudebně pohybový projevovat tělovýchovné a sportovní: pohybové hry atletika turistika akrobacie sledování sportovních soutěží kondiční cvičení průpravná cvičení 6

7 Do těchto činností zahrneme i dopravní tématiku: - budeme hrát hry s dopravní tématikou - zopakujeme si základní dopravní značky a naučíme se nové - budeme značky malovat - budeme řešit dopravní kvízy - zopakujeme si bezpečný přechod přes silnici a bezpečnost při vycházkách - budeme si povídat o všem, co má každý účastník dopravního provozu vědět - budeme zkoušet modelové situace a hrát didaktické hry Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti: upevňování hygienických návyků pomáhání menším dětem úprava okolí školy pochopení pojmů vzájemná úcta, odpovědnost, vztah k majetku činnosti ve prospěch sebe sama, někoho jiného, malé i velké skupiny Příprava na vyučování: procvičování učiva v podobě didaktických her možnost vypracování domácích úkolů atlasy, encyklopedie, časopisy... hádanky, křížovky, jazykolamy... výukové programy na PC 7

8 3.2 Formy zájmového vzdělávání: 1.Pravidelná forma zájmového vzdělávání jde o každodenní činnost přihlášených dětí v družině, patří sem také pravidelná činnost zájmových kroužků. 2. Nabídka spontánních činností je také určena dětem přihlášených ke každodenní docházce do družiny. Jedná se o spontánní hry v koncové odpolední družině, klidové činnosti po obědě a spontánní hry při pobytu venku. 3. Příležitostná forma zájmového vzdělávání tato forma je určena nejen dětem přihlášených do družiny, ale i rodinným příslušníkům a ostatním. Jedná se především o besídky, výlety, slavnosti a sportovní hry. Jako prostředky k výchově využíváme především hru, která má smysl sama o sobě a je přirozeností každého dítěte, dále pak prostředí, kolektiv, sport, média, umění Pedagogické principy Rovněž se v naší ŠD opíráme o některé základní pedagogické principy, o jejichž formulaci se pokusil už J.A.Komenský. Princip cílevědomosti kde musí vychovatel jasně stanovit cíle, kterých chce dosáhnout a tyto cíle dostatečně zdůvodnit a objasnit skupině nebo jedinci. Pokud toto vychovatel nedokáže, ztrácí jeho výchovná práce smysl a význam. Princip soustavnosti zde se jedná o to, že veškeré výchovné podněty musí být uspořádány do systému, jež umožní jejich osvojování v logickém pořádku a právě toto se snaží 8

9 vychovatel děti naučit. Princip aktivnosti kde se snaží vychovatel vytvořit aktivní hodinu, zaujmout a motivovat děti k činnostem. Snaží se vytvořit spolupráci:žák učitel, vede žáka k praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností. Princip názornosti zde jako pomůcky slouží:video, počítač, osobní ukázka. Jde především o postup od příkladu k pravidlu a praktickému využití poznatků. Princip přiměřenosti kde vychovatel veškerou činnost obsah, formy a metody výchovy přizpůsobuje věkové vyspělosti a dosavadním znalostem, dovednostem a schopnostem jedince nebo skupiny. Princip emocionálnosti kde vychovatel uplatňuje ve výchovném procesu citové prožitky žáka, opírá se o ně a udržuje trvale radostnou a tvůrčí atmosféru. Princip uvědomělosti který spočívá v uvědomění si obsahu učiva a jeho porozumění, umět využít nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praxi, správně vědomosti vyjadřovat. Princip trvalosti naučit se opakovat a procvičovat, umět si zvolit správné pracovní tempo. 4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ŠD se pravidelně podílí na akcích organizovaných ZŠ i některých akcí organizovaných MŠ den otevřených dveří, vánoční besídka pro rodiče a veřejnost, různé výstavy prací dětí, krojované vystoupení při hodové veselici...v mimoškolních akcích se většina 9

10 dětí stává členy místního sboru hasičů a účastní se mnoha soutěží, kde reprezentují jak školu, tak obec. Mnoho dětí ze ZŠ i MŠ rovněž navštěvuje hip-hop, který vede dorostenka naší obce v sále místního pohostinství a kteří budou vystupovat s tímto programem i na vánoční besídce jak MŠ tak ZŠ. Během roku navštěvují děti místní lidovou knihovnu, kde se seznamují s využitím a funkcí knihovny. Rovněž každoročně budeme navštěvovat o vánočních svátcích místní kostel, kde je k prohlédnutí krásný betlém a za doprovodu a výkladu pana Dvořáka se děti blíže seznámí s touto tradicí. Pan Dvořák nám také umožňuje návštěvu jeho včelínu, kde se děti těší na ochutnávku medu, ukázku včel a povídání o nich. Obec a místní sbor hasičů umožňují dětem prohlídku místní hasičky, kde se děti dozví mnoho o práci hasičů, prohlídnou si jejich zásahový oblek i ostatní vybavení, mohou si i vyzkoušet sedět v hasičském autě, což je pro mnoho dětí ohromný zážitek. Rodiče dětí pomáhají zajišťovat různé akce, půjčují nám kostýmy na různá vystoupení. Zde se budeme snažit o ještě větší prohloubení spolupráce. 5. Bezpečnost Tyto podmínky vycházejí z Školního řádu, který obsahuje podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. 6.Podmínky hygienické,psychosociální, ekonomické,personální,materiální Podmínky hygienické zdravé prostředí zajištění vhodných činností zajištění pitného a stravovacího režimu bezpečné hračky a pomůcky 10

11 osoba, která umí poskytnou první pomoc jpodmínky psychosociální činnost přiměřená věku příznivé klima respekt k individualitě a potřebám jedince ochrana před šikanou a patologickými jevy informovanost rodičů Ekonomické podmínky Činnost ŠD je finančně zajišťována především ze strany zřizovatele, dále státu. Na krytí nákladů se podílí i rodiče žáků na základě platné legislativy. Úplata je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Personální podmínky Zájmové vzdělávání v naší školní družině zajišťuje 1 kvalifikovaná vychovatelka, která se průběžně vzdělává samostudiem a v akreditovaných kurzech, které doplňují a rozšiřují její kvalifikaci. Materiální podmínky Naše škola byla na přelomu roku 2009 a 2010 celá zrekonstruovaná. Pro činnost školní družiny byla vybudována samostatná místnost, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Vzhledem k navýšení kapacity družiny využívá družina ještě třídu II. Prostor pro ŠD je vybaven knihovnou, stolními hrami, stavebnicemi, sportovním nářadím, televizí, DVD přehrávačem a CD přehrávačem. Dle finančních možností školy a zřizovatele se 11

12 budeme snažit o průběžné doplňování vybavení ve ŠD. Na výzdobě a estetizaci ŠD se bude podílet vychovatelka spolu s dětmi, především jejich výtvory a výrobky. 7. Cíle zájmového vzdělávání K dlouhodobým cílům v naší ŠD patří: vychovávat děti k samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů všestranný rozvoj osobnosti dítěte naučit děti správně, všestranně a účelně komunikovat vést děti ke správné společenské orientaci naučit děti aktivně trávit svůj volný čas, dát jim dostatek motivace, námětů a podnětů pro jeho naplňování vést děti k ekologickému myšlení, pomoct jim pochopit, že každý je součástí živé a neživé přírody a pomoct jim vytvářet zodpovědný postoj k životnímu prostředí vychovávat děti k tomu, aby rády získávaly nové informace a vědomosti a ty pak uplatňovaly v praktických situacích naučit děti spolupracovat, přijímat úspěchy i nezdary, respektovat názory i práci druhých naučit děti, jak si chránit a rozvíjet svoje zdraví jak fyzické tak duševní i sociální vést děti k tomu, že všichni lidé jsou si rovni, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám 12

13 8. Klíčové kompetence k učení: chápe pojem a smysl učení, má k učení pozitivní vztah rád získává nové vědomosti a dovednosti, dokáže vyhledávat informace klade si otázky, hledá odpovědi a snaží je uplatnit v praktických situacích snaží se získat všeobecný přehled je tvořivý, kreativní a uplatňuje fantazii dává věci do souvislostí pozoruje, experimentuje, výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry do budoucnosti má znalosti o živé a neživé přírodě, snaží se o zodpovědný postoj k životnímu prostředí umí odstranit únavu z vyučování střídáním práce a odpočinku, umí vhodně relaxovat učí se plánovat, organizovat, řídit, hodnotit k řešení problému: umí se samostatně rozhodnout, nést důsledky svého jednání)užívá logické, matematické a empirické postupy při řešení situací, všímá si dění kolem sebe rozpozná a pochopí problémové situace, přemýšlí o jejich vzniku a příčinách, plánuje způsob řešení na základě vlastního úsudku ověřuje správnost řešení, je schopen si obhájit toto řešení ví, co je zdravá soutěživost, umí vyhrát i přijmout porážku upevňuje svoje sebevědomí a hledá si vlastní žebříček hodnot komunikativní: umí vyjádřit své myšlenky, vhodně komunikuje jak s vrstevníky tak s dospělými používá gesta a mimiku dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory oceňuje a respektuje zkušenosti druhých 13

14 dokáže diskutovat k trávení volného času: umí účinně a efektivně využít svůj volný čas umí si vybrat aktivitu dle svého zájmu a schopností rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových a individuálních činnostech nevhodným nabídkám na trávené volného času umí říct ne sociální: spolupracuje v kolektivu, umí pracovat ve skupině chová se ohleduplně, respektuje ostatní odmítá agresivitu uvědomuje si práva svoje i práva ostatních je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi snaží se o přátelské vztahy a podílí se na vytvoření přátelského prostředí dbá o své duševní a fyzické zdraví upevňuje a dodržuje správné stravovací návyky a základní hygienické normy veškeré své jednání a chování umí směřovat k tomu, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a úcty pojmenovává dění kolem sebe, citlivě vnímá okolní skutečnosti občanská: pochopil a uplatňuje zásady demokracie má estetické cítění, vztah ke kulturním hodnotám a smysl pro krásu, chrání naše tradice a kulturní dědictví zná základní a společenské normy chování, podle nich jedná aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit má základní znalosti o ČR a všeobecný přehled uvědomuje si svoje místo ve společnosti správně jedná v krizových situacích 14

15 pracovní: umí si uspořádat pracovní místo umí používat pracovní pomůcky po skončení práce vždy poklidí svoje pracovní místo započaté činnosti dokončuje má vztah a cit k vytvořené věci umí ocenit a pochválit práci svoji i práci druhých má kladný přístup k práci rozpozná smysl práce umí si stanovit cíl a dojít k němu umí posoudit své schopnosti a dovednosti umí spojit teorii s praxí 9. Evaluační systém Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, ukázat mu, v čem se zlepšit a v čem ještě chybuje a pomoci mu případné nedostatky odstranit. Hodnocení žáků je důležitou částí školního vzdělání. Je běžnou činností, kterou v družině vychovatel koná po celý školní rok. Vychází z posouzení kompletně formulovaných ŠVP. Je kladen důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní vyjádření. Nesmí sloužit ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Důležité pro dosahování úspěchů je, aby žáci byli předem seznámeni s cíly volnočasových aktivit. Autoevaluace Hlavním cílem je zhodnocení stavu, t. j. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje ŠVP v družině, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výchova. Tyto informace slouží jako zpětná vazba. Důležité je hodnocení a sebe sama (pedagog se ohlíží za sebe, rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky). Individuálně 15

16 hodnotí výchovu všech dětí průběžně, sleduje rozvoj a sociální výchovné pokroky. Je dáván důraz na zpětnou vazbu od dětí. 10. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se speciálními výchovnými potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou,dle stupně jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků, bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti budeme spolupracovat s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. 11.Zařazení průřezových témat ŠVP pro ŠD osobnostní a sociální výchova výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech multikulturní výchova enviromentální výchova mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem Cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času Pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích 16

17 Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Nápady, originalita, citlivost, tvořivost Vzájemné poznávání se ve skupině-třídě Péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc, lidská práva Řeč těla, řeč zvuku a slov, dovednosti pro vzdělání verbální i neverbální, komunikace v různých situacích omluva, pozdrav, prosba, řešení konfliktů, vyjednávání, pravda a lež Dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenek, pozitivní myšlení, jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů Řešení problémů a rozhodování dovedností Mezi lidské vztahy, zvládání učebních problémů Hodnoty, Postoje, Praktická etika Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot, odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství. Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. Práva a povinnosti občana, listina základních práv a svobod, vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce Obec jako základní jednotka samosprávy státu Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy, zážitky z cestování Evropa a svět, lidová slovesnost, zvyky a tradice Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Jedinečnost a individuální zvláštnosti každého člověka Integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, principy slušného 17

18 Multikulturita chování, mezilidské vztahy, tolerance, empatie, lidská solidarita Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělání Enviromentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Vztah člověka k prostředí Les v našem prostředí, pole a jejich okolí, vodní zdroje lidské aktivity, krajinná ekologie. Moře druhová odlišnost, lidské sídlo město, vesnice Význam vody, čistota ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, ekosystémy, využívání energie a způsoby šetření, přírodní zdroje Zemědělství, doprava, průmysl,odpady, ochrana přírody a kulturních památek Naše obec. Náš životní styl, prostředí a zdraví Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, výběr slov a záběrů Různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou Vliv médií na každodenní život, společnost, role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis Komunikace a spolupráce v týmu 18

19 12. Program výchovy a vzdělávání Vychází z RVP naší školy a to především z kapitoly,,člověk a jeho svět, ale samozřejmě se dotýká i všech ostatních témat ŠVP školy. Je uspořádán do 5 tematických celků: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví. Časové uspořádání tématických celků a podtémat se odvíjí od ročních období,slavností,svátků,aj. Obsah vzdělávání vychází z přirozeného vývoje dítěte mladšího předškolního věku a z názvu našeho vzdělávacího programu: V družině se dobře máme, celý svět tu poznáváme. ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit. Rozmanitosti přírody Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Povídáni o jarní, letní, podzimní a zimní příroděrozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími,změny, které nastávají- teplota, dozrávání plodů, žně... Pozorování rostlin i živočichů v každém z ročních období. Hrajeme pohybové a smyslové hry s tématikou k danému ročnímu období. Soutěž o poznání rostlin a živočichů. Vycházky do různých lokalit (les, louka, potok, zahrada) přírody a hry v přírodě. Práce s encyklopedií, atlasy, PC- internet, nebezpečí, které nám může příroda připravit (mlha, krupobití, bouřka, vichřice, náledí..) jak se v každé situaci nejlépe zachovat. Navštívíme park v Židlochovicích, kde žije plno lesní zvěře. Učíme se, jak se chovat ve volné přírodě, učíme se o Výsadba okrasných květin na výzdobu školy a péče o Na podzim vyrábíme draky, ochutnáváme dary přírody 19

20 ekologii- třídění odpadu, šetření vodou. ně. Četba pohádek, básník a příběhů o jaru, létě... Různými výtvarnými technikami vytváříme práce s přírodní tématikou a zdobíme jimi prostory ZŠ. Sbíráme přírodniny pro využití ve výtvarných pracích. Pořádáme velikonoční i vánoční dílny Učíme se chránit přírodu a pomáhat jí. Týden domácích mazlíčků Vedeme děti k otužování, zdravé stravě, hygieně stolování a základům první pomoci. Seznamujeme děti s tradicemi a zvyky - Advent, Vánoce, Tři králové Seznamujeme se s vesmírem, povídáme si o planetách a sluneční soustavě navštívíme planetárium. Vytváříme u dětí kladný vztah k životnímu prostředí Při vycházkách získáváme citové zážitky Sbíráme kaštany a v zimě nosíme zvěři do krmelců. Lidé kolem nás Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. já a moji kamarádi učíme děti vytvářet kladný vztah mezi sebou, učíme děti k toleranci, solidaritě, ohleduplnosti a snášenlivosti hrajeme míčové a stolní hry, společenské a kolektivní hry a při nich učíme děti smysl pro fairplay Vystupujeme na besídkách a různých akcích pro rodiče a veřejnost předcházíme šikaně seznámíme děti s jejich 20

21 právy a povinnostmi vytváříme situace vhodné k urovnání drobných konfliktů mezi dětmi, vedeme je k vzájemnému pochopení podporujeme u dětí dobrovolnou práci ve prospěch ostatních Cestujeme v hromadných prostředcích společně se podílíme na pozitivním klimatu naší družiny prohlubujeme schopnost dětí pozvat vrstevníka k účasti na hře nebo činnosti Vyrábíme dárky pro prvňáčky 2. Základy společenského chování Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost učíme děti slušnému chování, používáme slova prosím, děkuji povídáme si o rodině - jak o úctě k rodičům, vztazích v rodině, tak o spolupráci rodič x škola, vyrábíme dárky pro rodiče, sestry, bratry, babičky, dědečky,... besedujeme na téma - drogy, šikana, krádež, alkohol... učíme pravidla slušného chování učíme děti úctě ke starším - víme, jak koho pozdravit Divadelní představení nebo výukové programy v ZŠ 3. Pozor na možná rizika a situace ohrožení Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost jak se zachovat, když vidím zraněnou osobu - učíme se čísla telefonů policie, hasičů, sanitky, povídáme si o první pomoci povídáme si o požárech, jejich vzniku, nebezpečí, jak reagovat, když vidíme požár navštívíme místní hasiče 21

22 povídáme si o opatrnosti při styku s cizími lidmi - jak se zachovat, když mi cizí člověk nabízí bonbón, nebo mě zve do auta 4. Všichni lidé jsou si rovni Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost povídáme si o různých národnostech, barvách pleti, kulturách seznámíme se s životem postižených dětí nebo dětí s handicapem a snažíme se o to, aby se k nim chovaly jako k rovnocenným Lidé a čas Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. Režim dne budeme děti učit správně využívat svůj volný čas, správně si naplánovat a rozvrhovat každý den dodržovat správný režim dne, umět střídat práci a odpočinek ptáme se dětí na jejich běžný den - kdy vstávají, snídají, jaké mají volnočasové aktivity po škole, kolik času jim zbývá na hraní, zda si rodiče s dětmi hrají, kdy si plní domácí úkoly, kdy chodí spát... Ukážeme dětem možnosti, jak lépe a efektivněji uspořádat svůj režim dne nabídneme možnosti využití volného času v různých organizovaných skupinách motivujeme četbou, navštívíme místní knihovnu 22

23 2. Jak jde život Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost vyprávíme si o průběhu lidského života od narození po smrt povídáme si, co jsme prožili a jaké máme plány do budoucna formou modelových situací budeme vytvářet rodiny, hrát si na povolání. Vyrábíme strom života 3. Hodiny stále tikají Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost opakujeme znalostí hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků, ročních období pomocí her zlepšujeme orientaci v čase minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Hry a soutěže měříme stopkami vyrábíme přáníčka a drobné dárky k narozeninám vytváříme kalendáře měsíční - plán práce- rozvrhovat vytváření narozeninových kalendářů, ve VV vyrábíme hodiny z hlíny pokusíme se vyhledat nejstaršího obyvatele Bratčic vyprávíme si o průběhu lidského života od narození a ž po smrt mluvíme o představách vlastní budoucnosti povolání bydlení, rodina Tradice a zvyky, svátky Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost seznamujeme děti se zvyky, tradicemi, obyčeji, pranostikami a svátky, jejich budeme si číst o vzniku a významu tradic, budeme číst o nadpřirozených budeme vyrábět masky (masopust), dělat adventní kalendář, zdobit vánoční 23

24 významem bytostech stromeček. Místo kde žijeme uspořádáme vánoční besídku, tříkrálovou sbírku, velikonoční dílny, budeme vyrábět čarodějnici, adventní věnce, svícny, dárky na den matek Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. Moje rodná víska a okolí vytváříme citový vztah ke svému bydlišti povídáme si o naší vesničce, procvičujeme orientaci v ní. seznamujeme děti s nejbližším okolím, poznáváme naši obec navštěvujeme všechna důležitá místa naší vesničky - OÚ, kostel, hasičku, dětská hřiště, památník padlých vojáků, knihovnu dbáme o udržování čistoty školy i celé vesničky všímáme si okolí vesničky lesíky, louky, potoky, hrajeme tématické hry vytváříme plánek naší vesničky navrhujeme změny, které by jsme chtěli ve vesničce udělat dolepujeme do plánku vesničky upevňujeme poznatky o denním režimu ve škole seznamujeme se s významem a potřebou různých povolání, různých služeb v obci malujeme budovu školy. snažíme se zjistit co nejvíce o historii Bratčic kroniky, besedy s rodáky, staré fotografie dodržujeme zásady dopravní výchovy učíme se bezpečnou cestu do školy i ze školy, sledujeme dopravní značky, křižovatky, opakujeme dopravní tématiku 24

25 ČR a okolní státy Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost opakujeme základní znalosti o ČR (vlajka, hymna, prezident, poloha...) Pročítáme knihy, brožury o ČR prohlubujeme zeměpisnou orientaci na slepé mapě ČR zkoušíme kreslit důležitá města orientujeme se na mapě ČR, učíme se sousední státy. povídáme si o památkách ČR, kdo kde byl, kam by se chtěl podívat povídáme si kam pojedu o prázdninách, kam pojedu na hory, kde jsem byl nejdále Člověk a jeho zdraví Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1.Jsem to, co jím vysvětlíme dětem pojem zdravá výživa, zdůrazníme pitný režim zopakujeme znalosti o ovoci a zelenině, budeme poznávat, rozlišovat a pojmenovávat chutě, povíme si o vitamínech, které ovoce a zelenina obsahují povídáme si o tom, co kdo má rád a co jí doma budeme sestavovat zdravý jídelníček a budeme používat obaly od zdravých potravinách k 25

26 naopak jídelníček věcí méně zdravých, nebo nezdravých výrobě různých věcí 2. Jak pečujeme o své zdraví Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost zopakujeme si základy stolování, hygienické návyky zopakujeme si zásady bezpečnosti při činnostech v ŠD soutěž se zdravotní tématikou budeme chodit na vycházky a zdůrazníme si nutnost pobytu na zdravém vzduchu naučíme se ve třídě pravidelně větrat. na vycházkách budeme sbírat léčivé rostliny budeme střídat odpočinek a práci, vhodně relaxovat, zařazovat tělovýchovné chvilky vysvětlíme si pojem zdravotní prevence hovoříme o tom, jak předejít různým zraněním a úrazům beseda se zdravotníkem vedeme děti ke schopnosti prožít radost a uspokojení z pohybu,rozvíjíme zdravou soutěživost budeme hrát pohybové a míčové hry venku budeme zvyšovat adaptabilitu organizmu dětí pomocí sportovních aktivit budeme rozvíjet tělesnou zdatnost, pohybovou výkonnost a otužilost. budeme se otužovat, vhodně oblékat podle počasí a ročních období 26

27 Ve všech tématických celcích a podtématech budeme : využívat časopisy,knihy, PC, doplňovačky a křížovky hrát didaktické hry zkoušet modelové situace hrát pohybové a míčové hry dle počasí číst příběhy, povídky a články pořádat besedy, výstavy ztvárňovat daná témata různými výtvarnými technikami Pravidelná činnost hygiena a kultura stolování- doba ve školní jídelně odpočinková a rekreační činnost-spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí k relaxaci a odreagování po školní výuce příprava na vyučování - didaktické, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí pravidelné bloky - BESIP, pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje, literatura kroužky Hudební, výtvarný,anglický jazyk,sportovní...( dle zájmu rodičů ) schváleno pedagogickou radou dne schváleno školskou radou

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více