Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme. Zpracovala:Pavla Fialová,vychovatelka vchází v platnost:

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Metody, formy a principy zájmového vzdělávání 3.1 Metody 3.2 Formy 3.3 Principy 4.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 5. Bezpečnost 6..Podmínky hygienické,psychosociální, ekonomické, Personální, materiální 7. Cíle zájmového vzdělávání 8. Klíčové kompetence 9. Evaluační systém 10. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 11. Průřezová témata 12. Program výchovy vzdělávání Přílohy: 1. Seznam dětí 2. Akce družiny 3. Vnitřní řád školní družiny 2

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program družiny Bratčice Pracovní název: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bratčice,okres Brnovenkov,příspěvková organizace,bratčice 166,pošta Syrovice, IČO: Ředitelka školy: Mgr. Anna Lapčíková Vychovatelka: Pavla Fialová Zřizovatel: obec Bratčice IČO:

4 2. Charakteristika školní družiny ŠD je základním a nepostradatelným článkem zařízení výchovy mimo vyučování pro 1.stupeň základní školy. Jejím hlavním posláním je zabezpečování zájmové činnosti, aktivního odpočinku a rekreace žáků, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy a pomáhá při přípravě na vyučování. Dále pomáhá žákům uspokojovat jejich potřeby kulturní, sportovní a hlavně zajišťuje správné střídání práce a odpočinku, což přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací a preventivně zdravotní plní ŠD funkce i sociální, neboť zajišťuje dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování a žáci zde účelně tráví svůj volný čas, rozvíjí svoje zájmy a sociální kontakty. Rovněž umožňuje vnímání dítěte v jiných situacích, než je vyučování, prohlubuje kontakty mezi školou a rodiči prostřednictvím vychovatelů. V neposlední řadě pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti. ŠD je součástí ZŠ Bratčice a nachází se v přízemí budovy vedle šatny a ředitelny. Tato škola je typem malotřídní školy a družinu navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita ŠD je 40. Provoz zajišťuje 1 vychovatelka. Pro svou činnost využívá družina 2 místnosti družinu a třídu II, šatnu a jídelnu. K pohybovým aktivitám je k dispozici školní herna, školní dvůr a dvě hřiště sportovní a dětské. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, pitný režim zajišťuje vychovatelka. ŠD svou činností plně respektuje ŠVP školy a navazuje na něj. Rovněž navazuje i na ŠVP MŠ, neboť všechny tyto instituce jsou úzce spjaty a spolupracují spolu. V naší ŠD se zaměřujeme především na všestranný rozvoj osobnosti žáka. Učení k samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost, působíme kladně na jeho zdravý životní styl, dáváme žákům prostor pro vlastní seberealizaci a rozvoj, pomáháme dětem utvářet vlastní hodnotový žebříček. Rovněž se snažíme o vytváření klidné a přátelské atmosféry a spolupráce s rodiči. 4

5 Zájmové vzdělávání v naší ŠD je doplněno o širokou nabídku zájmových kroužků a dílen. Veškerá činnost v naší družině se opírá především o pedagogiku zážitku, neboť ta se opírá o intenzivní zážitky a zkušenosti, které žák získává aktivní účastí v nějakém programu a je základem pro uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, ostatní a celou společnost, je základem pro vybudování si vlastního názoru. Také vytváří předpoklad pro příznivé učení a správné sociální chování, přispívá k rozšíření individuálního obzoru srovnání sebe sama se členy kolektivu, děti se zde vlastně učí na důsledcích svého jednání. 3.Metody, formy a principy výchovy mimo vyučování: 3.1Metody - obsah vzdělávání 1. Odpočinkové a rekreační činnosti 2. Zájmové činnosti 3. Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti 4. Příprava na vyučování Odpočinkové a rekreační činnosti: rozhovory a vyprávění klid na koberci relaxační cvičení stolní a společenské hry četba a poslech hudby sledování videa kreslení,omalovánky tělovýchovné chvilky 5

6 uvolňovací cviky pohybové hry na hřišti vycházky tělovýchovné, přírodovědné a společenskovědní Zájmové činnosti dle zaměření: práce společenskovědní sběratelství,tradice, historie, jazyky pracovně technické stavebnice, vaření, modelářství, s materiály přírodovědné pokusy, pěstitelství,herbáře estetickovýchovné: vztah ke kulturním hodnotám Hv zpěv, tanec, hra na nástroje, znalost skladatelů Vv modelování, kresba, práce s netradičními materiály, návštěva výstav dramatická výchova četba poslech hudby hudebně pohybový projevovat tělovýchovné a sportovní: pohybové hry atletika turistika akrobacie sledování sportovních soutěží kondiční cvičení průpravná cvičení 6

7 Do těchto činností zahrneme i dopravní tématiku: - budeme hrát hry s dopravní tématikou - zopakujeme si základní dopravní značky a naučíme se nové - budeme značky malovat - budeme řešit dopravní kvízy - zopakujeme si bezpečný přechod přes silnici a bezpečnost při vycházkách - budeme si povídat o všem, co má každý účastník dopravního provozu vědět - budeme zkoušet modelové situace a hrát didaktické hry Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti: upevňování hygienických návyků pomáhání menším dětem úprava okolí školy pochopení pojmů vzájemná úcta, odpovědnost, vztah k majetku činnosti ve prospěch sebe sama, někoho jiného, malé i velké skupiny Příprava na vyučování: procvičování učiva v podobě didaktických her možnost vypracování domácích úkolů atlasy, encyklopedie, časopisy... hádanky, křížovky, jazykolamy... výukové programy na PC 7

8 3.2 Formy zájmového vzdělávání: 1.Pravidelná forma zájmového vzdělávání jde o každodenní činnost přihlášených dětí v družině, patří sem také pravidelná činnost zájmových kroužků. 2. Nabídka spontánních činností je také určena dětem přihlášených ke každodenní docházce do družiny. Jedná se o spontánní hry v koncové odpolední družině, klidové činnosti po obědě a spontánní hry při pobytu venku. 3. Příležitostná forma zájmového vzdělávání tato forma je určena nejen dětem přihlášených do družiny, ale i rodinným příslušníkům a ostatním. Jedná se především o besídky, výlety, slavnosti a sportovní hry. Jako prostředky k výchově využíváme především hru, která má smysl sama o sobě a je přirozeností každého dítěte, dále pak prostředí, kolektiv, sport, média, umění Pedagogické principy Rovněž se v naší ŠD opíráme o některé základní pedagogické principy, o jejichž formulaci se pokusil už J.A.Komenský. Princip cílevědomosti kde musí vychovatel jasně stanovit cíle, kterých chce dosáhnout a tyto cíle dostatečně zdůvodnit a objasnit skupině nebo jedinci. Pokud toto vychovatel nedokáže, ztrácí jeho výchovná práce smysl a význam. Princip soustavnosti zde se jedná o to, že veškeré výchovné podněty musí být uspořádány do systému, jež umožní jejich osvojování v logickém pořádku a právě toto se snaží 8

9 vychovatel děti naučit. Princip aktivnosti kde se snaží vychovatel vytvořit aktivní hodinu, zaujmout a motivovat děti k činnostem. Snaží se vytvořit spolupráci:žák učitel, vede žáka k praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností. Princip názornosti zde jako pomůcky slouží:video, počítač, osobní ukázka. Jde především o postup od příkladu k pravidlu a praktickému využití poznatků. Princip přiměřenosti kde vychovatel veškerou činnost obsah, formy a metody výchovy přizpůsobuje věkové vyspělosti a dosavadním znalostem, dovednostem a schopnostem jedince nebo skupiny. Princip emocionálnosti kde vychovatel uplatňuje ve výchovném procesu citové prožitky žáka, opírá se o ně a udržuje trvale radostnou a tvůrčí atmosféru. Princip uvědomělosti který spočívá v uvědomění si obsahu učiva a jeho porozumění, umět využít nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praxi, správně vědomosti vyjadřovat. Princip trvalosti naučit se opakovat a procvičovat, umět si zvolit správné pracovní tempo. 4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ŠD se pravidelně podílí na akcích organizovaných ZŠ i některých akcí organizovaných MŠ den otevřených dveří, vánoční besídka pro rodiče a veřejnost, různé výstavy prací dětí, krojované vystoupení při hodové veselici...v mimoškolních akcích se většina 9

10 dětí stává členy místního sboru hasičů a účastní se mnoha soutěží, kde reprezentují jak školu, tak obec. Mnoho dětí ze ZŠ i MŠ rovněž navštěvuje hip-hop, který vede dorostenka naší obce v sále místního pohostinství a kteří budou vystupovat s tímto programem i na vánoční besídce jak MŠ tak ZŠ. Během roku navštěvují děti místní lidovou knihovnu, kde se seznamují s využitím a funkcí knihovny. Rovněž každoročně budeme navštěvovat o vánočních svátcích místní kostel, kde je k prohlédnutí krásný betlém a za doprovodu a výkladu pana Dvořáka se děti blíže seznámí s touto tradicí. Pan Dvořák nám také umožňuje návštěvu jeho včelínu, kde se děti těší na ochutnávku medu, ukázku včel a povídání o nich. Obec a místní sbor hasičů umožňují dětem prohlídku místní hasičky, kde se děti dozví mnoho o práci hasičů, prohlídnou si jejich zásahový oblek i ostatní vybavení, mohou si i vyzkoušet sedět v hasičském autě, což je pro mnoho dětí ohromný zážitek. Rodiče dětí pomáhají zajišťovat různé akce, půjčují nám kostýmy na různá vystoupení. Zde se budeme snažit o ještě větší prohloubení spolupráce. 5. Bezpečnost Tyto podmínky vycházejí z Školního řádu, který obsahuje podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. 6.Podmínky hygienické,psychosociální, ekonomické,personální,materiální Podmínky hygienické zdravé prostředí zajištění vhodných činností zajištění pitného a stravovacího režimu bezpečné hračky a pomůcky 10

11 osoba, která umí poskytnou první pomoc jpodmínky psychosociální činnost přiměřená věku příznivé klima respekt k individualitě a potřebám jedince ochrana před šikanou a patologickými jevy informovanost rodičů Ekonomické podmínky Činnost ŠD je finančně zajišťována především ze strany zřizovatele, dále státu. Na krytí nákladů se podílí i rodiče žáků na základě platné legislativy. Úplata je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Personální podmínky Zájmové vzdělávání v naší školní družině zajišťuje 1 kvalifikovaná vychovatelka, která se průběžně vzdělává samostudiem a v akreditovaných kurzech, které doplňují a rozšiřují její kvalifikaci. Materiální podmínky Naše škola byla na přelomu roku 2009 a 2010 celá zrekonstruovaná. Pro činnost školní družiny byla vybudována samostatná místnost, která svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Vzhledem k navýšení kapacity družiny využívá družina ještě třídu II. Prostor pro ŠD je vybaven knihovnou, stolními hrami, stavebnicemi, sportovním nářadím, televizí, DVD přehrávačem a CD přehrávačem. Dle finančních možností školy a zřizovatele se 11

12 budeme snažit o průběžné doplňování vybavení ve ŠD. Na výzdobě a estetizaci ŠD se bude podílet vychovatelka spolu s dětmi, především jejich výtvory a výrobky. 7. Cíle zájmového vzdělávání K dlouhodobým cílům v naší ŠD patří: vychovávat děti k samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů všestranný rozvoj osobnosti dítěte naučit děti správně, všestranně a účelně komunikovat vést děti ke správné společenské orientaci naučit děti aktivně trávit svůj volný čas, dát jim dostatek motivace, námětů a podnětů pro jeho naplňování vést děti k ekologickému myšlení, pomoct jim pochopit, že každý je součástí živé a neživé přírody a pomoct jim vytvářet zodpovědný postoj k životnímu prostředí vychovávat děti k tomu, aby rády získávaly nové informace a vědomosti a ty pak uplatňovaly v praktických situacích naučit děti spolupracovat, přijímat úspěchy i nezdary, respektovat názory i práci druhých naučit děti, jak si chránit a rozvíjet svoje zdraví jak fyzické tak duševní i sociální vést děti k tomu, že všichni lidé jsou si rovni, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám 12

13 8. Klíčové kompetence k učení: chápe pojem a smysl učení, má k učení pozitivní vztah rád získává nové vědomosti a dovednosti, dokáže vyhledávat informace klade si otázky, hledá odpovědi a snaží je uplatnit v praktických situacích snaží se získat všeobecný přehled je tvořivý, kreativní a uplatňuje fantazii dává věci do souvislostí pozoruje, experimentuje, výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry do budoucnosti má znalosti o živé a neživé přírodě, snaží se o zodpovědný postoj k životnímu prostředí umí odstranit únavu z vyučování střídáním práce a odpočinku, umí vhodně relaxovat učí se plánovat, organizovat, řídit, hodnotit k řešení problému: umí se samostatně rozhodnout, nést důsledky svého jednání)užívá logické, matematické a empirické postupy při řešení situací, všímá si dění kolem sebe rozpozná a pochopí problémové situace, přemýšlí o jejich vzniku a příčinách, plánuje způsob řešení na základě vlastního úsudku ověřuje správnost řešení, je schopen si obhájit toto řešení ví, co je zdravá soutěživost, umí vyhrát i přijmout porážku upevňuje svoje sebevědomí a hledá si vlastní žebříček hodnot komunikativní: umí vyjádřit své myšlenky, vhodně komunikuje jak s vrstevníky tak s dospělými používá gesta a mimiku dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory oceňuje a respektuje zkušenosti druhých 13

14 dokáže diskutovat k trávení volného času: umí účinně a efektivně využít svůj volný čas umí si vybrat aktivitu dle svého zájmu a schopností rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových a individuálních činnostech nevhodným nabídkám na trávené volného času umí říct ne sociální: spolupracuje v kolektivu, umí pracovat ve skupině chová se ohleduplně, respektuje ostatní odmítá agresivitu uvědomuje si práva svoje i práva ostatních je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi snaží se o přátelské vztahy a podílí se na vytvoření přátelského prostředí dbá o své duševní a fyzické zdraví upevňuje a dodržuje správné stravovací návyky a základní hygienické normy veškeré své jednání a chování umí směřovat k tomu, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a úcty pojmenovává dění kolem sebe, citlivě vnímá okolní skutečnosti občanská: pochopil a uplatňuje zásady demokracie má estetické cítění, vztah ke kulturním hodnotám a smysl pro krásu, chrání naše tradice a kulturní dědictví zná základní a společenské normy chování, podle nich jedná aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit má základní znalosti o ČR a všeobecný přehled uvědomuje si svoje místo ve společnosti správně jedná v krizových situacích 14

15 pracovní: umí si uspořádat pracovní místo umí používat pracovní pomůcky po skončení práce vždy poklidí svoje pracovní místo započaté činnosti dokončuje má vztah a cit k vytvořené věci umí ocenit a pochválit práci svoji i práci druhých má kladný přístup k práci rozpozná smysl práce umí si stanovit cíl a dojít k němu umí posoudit své schopnosti a dovednosti umí spojit teorii s praxí 9. Evaluační systém Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, ukázat mu, v čem se zlepšit a v čem ještě chybuje a pomoci mu případné nedostatky odstranit. Hodnocení žáků je důležitou částí školního vzdělání. Je běžnou činností, kterou v družině vychovatel koná po celý školní rok. Vychází z posouzení kompletně formulovaných ŠVP. Je kladen důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní vyjádření. Nesmí sloužit ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Důležité pro dosahování úspěchů je, aby žáci byli předem seznámeni s cíly volnočasových aktivit. Autoevaluace Hlavním cílem je zhodnocení stavu, t. j. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje ŠVP v družině, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výchova. Tyto informace slouží jako zpětná vazba. Důležité je hodnocení a sebe sama (pedagog se ohlíží za sebe, rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky). Individuálně 15

16 hodnotí výchovu všech dětí průběžně, sleduje rozvoj a sociální výchovné pokroky. Je dáván důraz na zpětnou vazbu od dětí. 10. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se speciálními výchovnými potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou,dle stupně jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků, bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti budeme spolupracovat s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. 11.Zařazení průřezových témat ŠVP pro ŠD osobnostní a sociální výchova výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech multikulturní výchova enviromentální výchova mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování Co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem Cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času Pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích 16

17 Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Nápady, originalita, citlivost, tvořivost Vzájemné poznávání se ve skupině-třídě Péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc, lidská práva Řeč těla, řeč zvuku a slov, dovednosti pro vzdělání verbální i neverbální, komunikace v různých situacích omluva, pozdrav, prosba, řešení konfliktů, vyjednávání, pravda a lež Dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenek, pozitivní myšlení, jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů Řešení problémů a rozhodování dovedností Mezi lidské vztahy, zvládání učebních problémů Hodnoty, Postoje, Praktická etika Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot, odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství. Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. Práva a povinnosti občana, listina základních práv a svobod, vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce Obec jako základní jednotka samosprávy státu Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy, zážitky z cestování Evropa a svět, lidová slovesnost, zvyky a tradice Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Jedinečnost a individuální zvláštnosti každého člověka Integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, principy slušného 17

18 Multikulturita chování, mezilidské vztahy, tolerance, empatie, lidská solidarita Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělání Enviromentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Vztah člověka k prostředí Les v našem prostředí, pole a jejich okolí, vodní zdroje lidské aktivity, krajinná ekologie. Moře druhová odlišnost, lidské sídlo město, vesnice Význam vody, čistota ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, ekosystémy, využívání energie a způsoby šetření, přírodní zdroje Zemědělství, doprava, průmysl,odpady, ochrana přírody a kulturních památek Naše obec. Náš životní styl, prostředí a zdraví Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, výběr slov a záběrů Různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou Vliv médií na každodenní život, společnost, role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis Komunikace a spolupráce v týmu 18

19 12. Program výchovy a vzdělávání Vychází z RVP naší školy a to především z kapitoly,,člověk a jeho svět, ale samozřejmě se dotýká i všech ostatních témat ŠVP školy. Je uspořádán do 5 tematických celků: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví. Časové uspořádání tématických celků a podtémat se odvíjí od ročních období,slavností,svátků,aj. Obsah vzdělávání vychází z přirozeného vývoje dítěte mladšího předškolního věku a z názvu našeho vzdělávacího programu: V družině se dobře máme, celý svět tu poznáváme. ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit. Rozmanitosti přírody Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost Povídáni o jarní, letní, podzimní a zimní příroděrozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími,změny, které nastávají- teplota, dozrávání plodů, žně... Pozorování rostlin i živočichů v každém z ročních období. Hrajeme pohybové a smyslové hry s tématikou k danému ročnímu období. Soutěž o poznání rostlin a živočichů. Vycházky do různých lokalit (les, louka, potok, zahrada) přírody a hry v přírodě. Práce s encyklopedií, atlasy, PC- internet, nebezpečí, které nám může příroda připravit (mlha, krupobití, bouřka, vichřice, náledí..) jak se v každé situaci nejlépe zachovat. Navštívíme park v Židlochovicích, kde žije plno lesní zvěře. Učíme se, jak se chovat ve volné přírodě, učíme se o Výsadba okrasných květin na výzdobu školy a péče o Na podzim vyrábíme draky, ochutnáváme dary přírody 19

20 ekologii- třídění odpadu, šetření vodou. ně. Četba pohádek, básník a příběhů o jaru, létě... Různými výtvarnými technikami vytváříme práce s přírodní tématikou a zdobíme jimi prostory ZŠ. Sbíráme přírodniny pro využití ve výtvarných pracích. Pořádáme velikonoční i vánoční dílny Učíme se chránit přírodu a pomáhat jí. Týden domácích mazlíčků Vedeme děti k otužování, zdravé stravě, hygieně stolování a základům první pomoci. Seznamujeme děti s tradicemi a zvyky - Advent, Vánoce, Tři králové Seznamujeme se s vesmírem, povídáme si o planetách a sluneční soustavě navštívíme planetárium. Vytváříme u dětí kladný vztah k životnímu prostředí Při vycházkách získáváme citové zážitky Sbíráme kaštany a v zimě nosíme zvěři do krmelců. Lidé kolem nás Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. já a moji kamarádi učíme děti vytvářet kladný vztah mezi sebou, učíme děti k toleranci, solidaritě, ohleduplnosti a snášenlivosti hrajeme míčové a stolní hry, společenské a kolektivní hry a při nich učíme děti smysl pro fairplay Vystupujeme na besídkách a různých akcích pro rodiče a veřejnost předcházíme šikaně seznámíme děti s jejich 20

21 právy a povinnostmi vytváříme situace vhodné k urovnání drobných konfliktů mezi dětmi, vedeme je k vzájemnému pochopení podporujeme u dětí dobrovolnou práci ve prospěch ostatních Cestujeme v hromadných prostředcích společně se podílíme na pozitivním klimatu naší družiny prohlubujeme schopnost dětí pozvat vrstevníka k účasti na hře nebo činnosti Vyrábíme dárky pro prvňáčky 2. Základy společenského chování Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost učíme děti slušnému chování, používáme slova prosím, děkuji povídáme si o rodině - jak o úctě k rodičům, vztazích v rodině, tak o spolupráci rodič x škola, vyrábíme dárky pro rodiče, sestry, bratry, babičky, dědečky,... besedujeme na téma - drogy, šikana, krádež, alkohol... učíme pravidla slušného chování učíme děti úctě ke starším - víme, jak koho pozdravit Divadelní představení nebo výukové programy v ZŠ 3. Pozor na možná rizika a situace ohrožení Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost jak se zachovat, když vidím zraněnou osobu - učíme se čísla telefonů policie, hasičů, sanitky, povídáme si o první pomoci povídáme si o požárech, jejich vzniku, nebezpečí, jak reagovat, když vidíme požár navštívíme místní hasiče 21

22 povídáme si o opatrnosti při styku s cizími lidmi - jak se zachovat, když mi cizí člověk nabízí bonbón, nebo mě zve do auta 4. Všichni lidé jsou si rovni Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost povídáme si o různých národnostech, barvách pleti, kulturách seznámíme se s životem postižených dětí nebo dětí s handicapem a snažíme se o to, aby se k nim chovaly jako k rovnocenným Lidé a čas Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. Režim dne budeme děti učit správně využívat svůj volný čas, správně si naplánovat a rozvrhovat každý den dodržovat správný režim dne, umět střídat práci a odpočinek ptáme se dětí na jejich běžný den - kdy vstávají, snídají, jaké mají volnočasové aktivity po škole, kolik času jim zbývá na hraní, zda si rodiče s dětmi hrají, kdy si plní domácí úkoly, kdy chodí spát... Ukážeme dětem možnosti, jak lépe a efektivněji uspořádat svůj režim dne nabídneme možnosti využití volného času v různých organizovaných skupinách motivujeme četbou, navštívíme místní knihovnu 22

23 2. Jak jde život Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost vyprávíme si o průběhu lidského života od narození po smrt povídáme si, co jsme prožili a jaké máme plány do budoucna formou modelových situací budeme vytvářet rodiny, hrát si na povolání. Vyrábíme strom života 3. Hodiny stále tikají Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost opakujeme znalostí hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků, ročních období pomocí her zlepšujeme orientaci v čase minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Hry a soutěže měříme stopkami vyrábíme přáníčka a drobné dárky k narozeninám vytváříme kalendáře měsíční - plán práce- rozvrhovat vytváření narozeninových kalendářů, ve VV vyrábíme hodiny z hlíny pokusíme se vyhledat nejstaršího obyvatele Bratčic vyprávíme si o průběhu lidského života od narození a ž po smrt mluvíme o představách vlastní budoucnosti povolání bydlení, rodina Tradice a zvyky, svátky Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost seznamujeme děti se zvyky, tradicemi, obyčeji, pranostikami a svátky, jejich budeme si číst o vzniku a významu tradic, budeme číst o nadpřirozených budeme vyrábět masky (masopust), dělat adventní kalendář, zdobit vánoční 23

24 významem bytostech stromeček. Místo kde žijeme uspořádáme vánoční besídku, tříkrálovou sbírku, velikonoční dílny, budeme vyrábět čarodějnici, adventní věnce, svícny, dárky na den matek Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1. Moje rodná víska a okolí vytváříme citový vztah ke svému bydlišti povídáme si o naší vesničce, procvičujeme orientaci v ní. seznamujeme děti s nejbližším okolím, poznáváme naši obec navštěvujeme všechna důležitá místa naší vesničky - OÚ, kostel, hasičku, dětská hřiště, památník padlých vojáků, knihovnu dbáme o udržování čistoty školy i celé vesničky všímáme si okolí vesničky lesíky, louky, potoky, hrajeme tématické hry vytváříme plánek naší vesničky navrhujeme změny, které by jsme chtěli ve vesničce udělat dolepujeme do plánku vesničky upevňujeme poznatky o denním režimu ve škole seznamujeme se s významem a potřebou různých povolání, různých služeb v obci malujeme budovu školy. snažíme se zjistit co nejvíce o historii Bratčic kroniky, besedy s rodáky, staré fotografie dodržujeme zásady dopravní výchovy učíme se bezpečnou cestu do školy i ze školy, sledujeme dopravní značky, křižovatky, opakujeme dopravní tématiku 24

25 ČR a okolní státy Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost opakujeme základní znalosti o ČR (vlajka, hymna, prezident, poloha...) Pročítáme knihy, brožury o ČR prohlubujeme zeměpisnou orientaci na slepé mapě ČR zkoušíme kreslit důležitá města orientujeme se na mapě ČR, učíme se sousední státy. povídáme si o památkách ČR, kdo kde byl, kam by se chtěl podívat povídáme si kam pojedu o prázdninách, kam pojedu na hory, kde jsem byl nejdále Člověk a jeho zdraví Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 1.Jsem to, co jím vysvětlíme dětem pojem zdravá výživa, zdůrazníme pitný režim zopakujeme znalosti o ovoci a zelenině, budeme poznávat, rozlišovat a pojmenovávat chutě, povíme si o vitamínech, které ovoce a zelenina obsahují povídáme si o tom, co kdo má rád a co jí doma budeme sestavovat zdravý jídelníček a budeme používat obaly od zdravých potravinách k 25

26 naopak jídelníček věcí méně zdravých, nebo nezdravých výrobě různých věcí 2. Jak pečujeme o své zdraví Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost zopakujeme si základy stolování, hygienické návyky zopakujeme si zásady bezpečnosti při činnostech v ŠD soutěž se zdravotní tématikou budeme chodit na vycházky a zdůrazníme si nutnost pobytu na zdravém vzduchu naučíme se ve třídě pravidelně větrat. na vycházkách budeme sbírat léčivé rostliny budeme střídat odpočinek a práci, vhodně relaxovat, zařazovat tělovýchovné chvilky vysvětlíme si pojem zdravotní prevence hovoříme o tom, jak předejít různým zraněním a úrazům beseda se zdravotníkem vedeme děti ke schopnosti prožít radost a uspokojení z pohybu,rozvíjíme zdravou soutěživost budeme hrát pohybové a míčové hry venku budeme zvyšovat adaptabilitu organizmu dětí pomocí sportovních aktivit budeme rozvíjet tělesnou zdatnost, pohybovou výkonnost a otužilost. budeme se otužovat, vhodně oblékat podle počasí a ročních období 26

27 Ve všech tématických celcích a podtématech budeme : využívat časopisy,knihy, PC, doplňovačky a křížovky hrát didaktické hry zkoušet modelové situace hrát pohybové a míčové hry dle počasí číst příběhy, povídky a články pořádat besedy, výstavy ztvárňovat daná témata různými výtvarnými technikami Pravidelná činnost hygiena a kultura stolování- doba ve školní jídelně odpočinková a rekreační činnost-spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí k relaxaci a odreagování po školní výuce příprava na vyučování - didaktické, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí pravidelné bloky - BESIP, pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje, literatura kroužky Hudební, výtvarný,anglický jazyk,sportovní...( dle zájmu rodičů ) schváleno pedagogickou radou dne schváleno školskou radou

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Konkrétní cíle vzdělávání

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více