ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVALA: MGR. LEONA JEŽKOVÁ PŘEDKLÁDÁ: MGR. LEONA JEŽKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY V HORNÍ POLICI DNE

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: OBSAH Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací programy školy... 3 Personální zabezpečení činnosti školy... 5 Zápis do 1. třídy... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání... 6 Prevence sociopatologických jevů... 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 9 Údaje o inspekční činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty Spolupráce s odborovými organizacemi Závěr Fotodokumentace z akcí... 16

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Ø Základní škola Horní Police, sídlo 9. května 2, Horní Police, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace, bez odloučeného pracoviště. Ø Zřizovatelem školy je Obec Horní Police, Náměstí Odboje 12, Horní Police. Ø Právní forma školy příspěvková organizace IČO Ø Datum zařazení školy do sítě Ø Ředitelka školy Mgr. Leona Ježková. Ø Zástupce ředitelky školy Mgr. Miloslav Vítů. Ø Webové stránky: e- mail: Ø Telefon: Ø Na škole ustanoveno občanské sdružení rodičů, předsedkyně paní Martina Vaszilyová. Ø Na škole ustanovena Školská rada ve složení: o za rodiče: paní Marie Matysová; o za školu: Mgr. Miloslav Vítů; o za obec: paní Eva Dohnalová. PŘEHLED SOUČÁSTÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 400 ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO Kapacita 170 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro praktický život. Na I. stupni byly spojeny 2. a 3. ročník; 4. a 5. ročník. Na II. st. nebyly paralelní třídy, proto jsme na výuku tělesné, výtvarné výchovy, volitelných předmětů spojovali žáky z různých ročníků. Na škole nepracuje školní družina. Zajišťuje ji MŠ Horní Police. Ráno se žáci scházejí v MŠ a jsou učitelkou MŠ odvedeni do budovy ZŠ Horní Police. Po skončení vyučování si je učitelky MŠ vyzvedávají v šatně školy a odvádějí si je do MŠ. ŽÁCI SI V NABÍDCE VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VYBRALI TYTO VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Technická praktika Ø Domácnost 3

4 v 7. třída: Ø nemají VP v 8. třída: Ø nemají VP v 9. třída: Ø nemají VP 7. až 9. ročník nemá VP z důvodu zavedení dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu V NABÍDCE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ BYLY OTEVŘENY TYTO PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Práce s technickými materiály v 7. třída: Ø Pěstitelství a chovatelství Ø Práce s technickými materiály v 8. třída: Ø Svět práce v 9. třída: Ø Design a konstruování Ø Příprava pokrmů PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ: Školní rok 2013/2014 Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO V ročnících Počet žáků k 1.9. I. - IX. 148 PRAKTICKÝ ŽIVOT 4

5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, Poznámka aprobace 1. Ředitelka 8 1 VŠ I. stupeň+inf.- II. st. FS II, koord. ICT 2. Zástupce ředitelky VŠ Čj, D FS I, koord. ICT 3. Učitelka - I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 4. Učitelka I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 5. Učitelka I. stupeň 22 1 SŠ, studující Jazyk.zk., nekval. 6. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ Rj, Nj, Z Výchovné poradenství (nekval.) 7. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠST nekval. 8. Učitelka II. stupeň 11 0,5 VŠ RJ, Ov 9. Učitel II. stupeň 22 1 VŠ II. stupeň Fy 10. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ - andragogika 11. Učitel ka II. stupeň 22 1 SŠ Mezinárod. jazyk. zk., nekval. Pedagogičtí pracovníci 12. Účetní 0, Hospodářka/vedoucí šk. jídelny Domovník/topič Hlavní kuchařka 0,94 Nepedagogičtí pracovníci 16. Uklizečka/kuchařka 0, Uklizečka 0,87 JMÉNO APROBACE VYUČUJE Mgr. Leona Ježková 1. st. ZŠ, informatika 2. st. ZŠ + FS II MA, Inf., Fag Mgr. Miloslav Vítů ČJ+D, FS I ČJ, Inf., MV Mgr. Zdena Horáčková Mgr. Bohdana Přívratská 1. st. ZŠ 1. st., Tv, Vku 1. st. Mgr. Jaroslava Ferdanová RJ+OV Vko, Vkz, RJ Mgr. Hana Havlíková RJ+Z+NJ Ze, D, Pč, GV, Nj Mgr. Alice Nápravníková nemá AJ, Př, Ch Ing. Ludmila Boleslavová nemá Př, M, Prv, Tv, Vv, Pč Václava Adamčíková nemá TV, Čj, Vp Mgr. Jan Kacafírek FY+TP M, Fy, Pč, Tv, Tp Ivana Krejčová nemá Pč, Čas, AJ, Vv, Hv Ve škole chybí hlavně aprobace AJ, M, CH, PŘ, TV, HV, PČ- částečně. Je velice těžké zajistit plnou aprobovanost při nízkém počtu učitelů. 5

6 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zapsaní do 1. třídy pro rok 2013/2014 Počet žádostí o odklad pro rok 2013/2014 Nastoupilo do 1. třídy ve šk. roce 2013/2014 Stav na konci školního roku 2013/ žákyně nastoupila po zápisu na jiné škole, ale rodiče zažádali v řádném termínu o odklad, který jí byl povolen. Během školního roku se jedna žákyně odstěhovala a 1 žák dočasně odjel do Anglie, na naší ZŠ je veden jako žák plnící školní docházku v zahraničí. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED POČTU TŘÍD, ŽÁKŮ: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU: PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,07 28,07 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,43 23,43 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,13 26,13 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,22 34,22 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,75 48,75 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,17 51,17 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,57 60,57 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,82 69,82 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,24 64,24 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,13 51,13 0 6

7 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,93 43,93 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,29 34,29 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,00 40,00 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,44 46,44 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,00 45,00 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,00 66,00 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,21 52,14 1,07 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,86 74,86 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,10 71,10 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,07 56,86 0,21 POČTY ZAMEŠKANÝCH VYUČOVACÍCH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE: Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí II. pololetí Celkem šk. rok ,21 POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU VE STŘENÍCH ŠKOLÁCH (VÍCELETÝCH G): Gymnázia 8 letá 4 letá SOŠ maturitní obory SOŠ Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Nepodal přihlášku PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Cílem minimálního preventivního programu byla prevence sociopatologických jevů a výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního chování ve škole, v rodině, v celé společnosti. 7

8 Na I. stupni je prevence a zdravý životní styl zahrnut do vyučovaných předmětů prvouka a přírodověda: základní hygienické návyky, zásady mezilidské komunikace, režim dne, zdraví a jeho ochrana, rodina, volný čas, ochrana proti obtěžování cizí osobou, Na II. stupni tuto problematiku probírají v předmětech výchova k občanství (soužití lidí, právní řád, sebepoznání, systém osobních hodnot), výchova ke zdraví a rodinná výchova (režim dne, hygiena, volný čas, funkce rodiny, ), chemie (vliv a složení chemických látek), přírodopisu (lidské tělo, ochrana zdraví). Mezi akce, které proběhly ve školním roce a přispěly k prevenci sociopatologických jevů, například patří: Ø environmentální týden 1. stupně (rozvoj komunikativních dovedností, environmentální výchova, péče o dobré vztahy, respektování zákonů); Ø Den CO (ochrany zdraví za mimořádných událostí) za účasti studentů SZŠ Děčín a SDH Žandov Ø výcvik žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti. Škola nabízí volnočasové aktivity zájmové útvary: tělesná zdatnost, matematika, anglický jazyk, konverzace v NJ, NPÚ, český jazyk. Problémem zůstává malý zájem ze strany žáků. Žáci byli po celý rok vedeni k ekologické výchově (sběr papíru, třídění odpadu, úklid v okolí). Ve škole je k dispozici školní knihovna, kterou využívá pouze třetina žáků, a to hlavně z nižších ročníků. V tomto školním roce se nadále prohlubovala užší spolupráce s rodiči, rodiče se zúčastnili společných tvořivých dílen (z dotace KÚ LK). Výuka v tomto školním roce byla časově ještě více přizpůsobena dojíždějícím žákům, byl upraven časový rozvrh tak, aby po odpoledním vyučování žáci stíhali často jediný spoj do svého bydliště. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ semináře DVPP interní školení 5 Krejčová, Kacafírek, Ježková, Vítů, Havlíková 2 Přívratská, Ježková 12 Do pracovní náplně učitele spadá i oblast jeho dalšího vzdělávání, a to jednak ve formě organizované (nabídky DVPP a semináře) nebo v samostatném studiu. Průběžně se má seznamovat s pedagogickou literaturou, směrnicemi, novými metodami výuky, s moderními ICT technologiemi, Škola učitelům umožňuje další vzdělávání a sebevzdělávání: vyčleněním rozpočtu na DVPP a studijním volnem v době vedlejších prázdnin. Učitel by se měl vzdělávat především v oblastech 8

9 předmětových znalostí, znalostech kurikula, metod a forem výuky, chování žáků, komunikace s rodiči, v oblastech souvisejících se strategickými cíli školy, Nabídka DVPP učitelům i vedoucím pracovníkům je sice široká, ale ne vždy vyhovující a finanční prostředky jsou omezené. Celoročního vzdělávání- koordinátor ŠVP se zúčastnila Bohdana Přívratská a Leona Ježková. Soustavně sledovanou oblastí jsou kompetence k užívávání ICT pedagogických pracovníků, proto i v tomto roce proběhly ve škole interní kurzy vzdělávání z oblasti ICT: Ø Word, Excel, PowerPoint, Smart Response, které vedla Mgr. Leona Ježková, Ø cloudové služby, nastavení intranetu, jež vedl Mgr. Miloslav Vítů. Zároveň jednotlivým učitelům byla nabídnuta Mgr. Leonou Ježkovou i metodická pomoc při tvorbě digitálních učebních materiálů a tvorbě testů a Mgr. Miloslav Vítů pomáhal při zavádění testování a shrnutí výsledků přímo v jednotlivých předmětech. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V letošním školním roce se škola prezentovala na veřejnosti formou vývěsek v Horní Polici a v Žandově a na webových stránkách. Vyučující přispívali články s aktualitami školy do Regionálního zpravodaje. V prosinci se konal Den otevřených dveří spojený se školním projektem Advent. Bohatý program se líbil nejenom žákům školy, ale i jejich rodičům a všem, kdo se přišli podívat. Bohužel účast ze strany rodičů nesplnila naše očekávání. Z pravidelné účasti na Dni ochrany obyvatel za mimořádných situací se omluvili příslušníci Policie ČR z OO Žandov. Pro žáky si paní učitelky připravily projektové dny: Den stromů a zvířat, Advent, Den vody, Velikonoce, Den Země. Pod vedením Mgr. Jana Kacafírka žáci reprezentovali školu ve sportu: ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 7 - postup z okresního kola v Kamenickém Šenově jako druzí, účast v krajském kole v Krupce u Teplic, kde jsme sehráli pěkné utkání s tehdy úřadujícím republikovým mistrem a současným vicemistrem ZŠ Edisonova Teplice. (Na základě tohoto zápasu David Skalický byl odchycen skauty Teplic a kvůli dojíždění umístěn do klubu v Děčíně.) ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 9 - postup z okresního kola v Děčíně jako první (vyhrané všechny zápasy), účast na krajském kole v Kamenickém Šenově 9

10 Fotbalový turnaj AŠSK v Zákupech - velmi dobré výkony v obou věkových kategoriích, kdy jsme pokaždé hráli o postup do finálové skupiny (postupovali první dva a pokaždé jsme byli třetí) Trunaj Vladimíra Šmicera ve Verneřicích - obě věkové kategorie zanechaly výborný sportovní dojem, opět postup do finále unikl o vlásek Pohár rozhlasu (atletika) - zúčastnili jsme se jako jediná vesnická škola, v konkurenci městských a sportovních škol jsme obstáli nad očekávání. V jednotlivých disciplínách zaujali především: Ø Martin Jonáš - celkově 4. ve vrhu koulí Ø David Samec - celkově 8. ve skoku vysokém (skákal to vůbec poprvé v životě) Ø dívčí štafeta 4x60 m - úžasný výkon na předávkách a konkurence schopný běh Ø Dana Hrabánková - solidní umístění v 800 m běh uprostřed výsledků Ø nikdo z chlapců na 1500 m nebyl poslední! Ø v soutěži družstev chlapci 15. s odstupem pouhých 70 bodů (celkově předposlední). Bylo by jistě pěkné vyzvednout fakt, že za velmi ubohých podmínek se daří přivádět děti ke sportu a jejich píle je korunována velmi dobrými výsledky při meziškolních akcích. Vycházející žáci se zúčastnili veletrhu EDUCA MY JOB Liberec a Burzy škol v České Lípě. V rámci výchovného poradenství pro vycházející žáky se osmáci a deváťáci v říjnu zapojili do projektu DEN Střední průmyslové školy v České Lípě (Projektový den s technickými obory na SPŠ Česká Lípa) a po jeho absolvování získali představu o oborech strojírenství a informační technologie, jejich specifických požadavcích a možnostech dalšího studia a zaměstnání v těchto průmyslových odvětvích. Zároveň si vyzkoušeli jednoduché úkony z obou oborů a viděli ukázku práce CNC obráběcích strojů. V tomto školním roce se žáci 2. stupně zúčastnili: Projektových fyzikálních dílen na SPŠ 1. elektřina, 2. zvuk; Dílenského projektu na SPŠ - úvodní přednášky o technických oborech - Ing. Badalec u nás, předvedení odborných učeben a vybavení + výroba vlastních výrobků na SPŠ Exkurze na ÚP Č. Lípa- Eva Bartošová - školení o volbě dalšího studia a povolání Profesní přednášky Lucie Kacafírkové - kadeřnictví, hairdesign, práce v zahraničí ZŠ uspěla se žádostí o dotaci Libereckého kraje na volnočasové aktivity s projektem Poznej svoje dovednosti, uplatníš je v budoucnosti! Harmonogram ukazují následující body: Ø Čarování s barvami: zaměření na rozvoj kreativity, prostorové představivosti, návrhářství, (batika studenými barvami, malujeme na trička) 10

11 Ø Než zaplatit, tak raději vyrobit: výroba dětské dřevěné hračky: zaměřeno na práci s dřevem, zručnost, přesnost, kreativita Ø Dráteník bylo řemeslo: zaměření na zručnost, jemnou motoriku, estetické cítění (drátování nádob, korálkování, výroba šperku) Ø Hrátky s elektřinou: výroba přepínače a detektoru pohybu, zaměřeno na rozvoj myšlení, jemné motoriky a seznámení s praktickými možnostmi elektrotechnických zapojení Ø Pečení je či není dřina?: zaměřeno na estetiku, motoriku, kreativitu (pečeme dortíky, zdobíme cukroví) Ø Zkus si práci s kovem: výroba kovové svěrky, zaměřeno na poznávání materiálů, přesnost, zručnost, trpělivost Škola nabídla školení Práce s počítačem pro všechny dospělé: od maminek na MD po dědečky a babičky, kteří neustrnuli, neustále se chtějí vzdělávat, či si oživit své dovednosti práce s PC a hlavně nechtějí zaostávat za svými dětmi, vnoučaty, Kurzy byly zdarma, účast mizivá V rámci preventivního programu navštívil naši školu v Horní Polici pan Ing. Jiří Pachovský, vedoucí oddělení pro hlídkovou službu Městské policie Česká Lípa. Jelikož pan Pachovský sloužil spoustu let také u Policie ČR, mohl naše žáky seznámit s prací kriminalistů, dopravních policistů či členů zásahových jednotek. Jeho zážitky děti velmi zaujaly. Také žákům objasnil rozdíl mezi Policií ČR a městskou policií. Velice pečlivě dětem vysvětlil problémy šikany, drog, trestné činnosti nezletilých, přednesl i zásady chování při jízdě na kole po silnici, upozornil je na bezpečnost silničního provozu. Přednáška naše žáky upoutala a všichni se shodli na tom, že pan Ing. Pachovský je nejen skvělý policista, ale také milý, příjemný a vstřícný člověk. Žáci 1. stupně se zúčastnili besedy o cvičení asistenčních psů. Dorazila za námi Zuzana Rajtrová ze společnosti Helppes i se svými mazlíčky, kteří nám předvedli, jak dokážou pomoci svým pánům, kteří jsou upoutáni na vozík a potřebují často pomoc. Co všechno zvládli? Sundat pánovi botu, klobouk, brýle, bundu a dokonce i ponožku. Předvedli nám také, jak by dokázali podat v obchodě prodavači peněženku, otevřít a zavřít zásuvku u stolu a mnoho dalších činností, nad kterými jsme jenom kroutili hlavou a žasli údivem. Nesmíme zapomenout na výlet žáků 1. stupně do ZOO Liberec. I zde se dozvěděli mnoho nových informací. Zoo Liberec připravuje pro žáky základní škol různé zajímavé programy. My jsme se zúčastnili programu pod názvem Všechno souvisí se vším. Jeho cílem bylo se seznámit s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Provedli nás zaměstnanci zoologické 11

12 zahrady, kteří nás hravou formou vtáhli do tundry, savany, pouště a tropického lesa. Druhý den jsme si ve škole hned vyplnili pracovní listy, které jsme získali. Mohli jsme se přesvědčit, zda jsme si nové informace zapamatovali. V listopadu se konala Ekologická soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž byla pořádána SOŠ a SOU 28. října, Vlastivědným muzeem a Galerií v České Lípě. Letošního ročníku se zúčastnilo 32 družstev z 16 škol. Na žáky čekaly úkoly z oblasti ochrany přírody, třídění odpadů, poznávání invazních rostlin i minerálů a hornin nebo řada testových úloh, celkem 11 sad úkolů. Naše škola se zúčastnila v tomto složení: Jan Hlavnička (8. tř.), Alena Slaměná (8. tř.), Lukáš Ehrlich (9. tř.), Pavel Dibus (9. tř.), Jakub Kurjak (9. tř.) a Václav Pluhař (9. tř.). Žáci dosáhli výborných výsledků, ve velmi silné konkurenci obsadili 6. a 16. místo. Tímto všem ještě jednou gratulujeme. V úterý 15. dubna navštívila naši školu v Horní Polici paní Jana Hajduchová, která už několik let žije na hranicích Francie a Švýcarska. Jana měla u nás ve škole jen jeden úkol, a to seznámit žáky s tím, jaké je to žít v cizině, povědět něco o francouzské kultuře, o své práci pro Zoo Praha, Greenpeace a o projektu Pomáháme gorilám. Žákům pověděla něco i o práci svého muže v OSN a o městu Ženeva. Beseda byla určena pro žáky druhého stupně. Žáci byli rozděleni podle tříd, nejprve měli besedu žáci 8. a 9. ročníku. Jana našim osmákům a deváťákům řekla, co obnáší její práce pro Zoo Praha, jak je těžké se zapojit do pracovního procesu v zahraničí, že je velice důležité přijmout nabídku práce nebo studia v zahraničí. A že i dělník je schopen se umístit v nějaké zahraniční firmě, když svou práci dělá dobře. Ovšem základem všeho je umět cizí jazyk, nejlépe angličtinu. Žákům pověděla i několik zážitků ze svých cest a ze svého života. Žáky nejvíce zaujalo povídání o OSN a francouzské kultuře i jak ve Francii řeší problematiku s Romy. Naopak žáky 6. a 7. ročníku nejvíce zaujalo povídání o Greenpeace a projektu Pomáháme gorilám. Janino povídání bylo doplněno jejími fotografiemi, na kterých byla vidět např. největší hora Evropy Mont Blanc. Do celé besedy se zapojili žáci i učitelé, kteří kladli velice zajímavé dotazy. Jana naši školu opouštěla s velice příjemným a kladným pocitem a se slovy:,,máte hodné a chytré děti. Dne 22. dubna žáci 4. a 5. ročníku absolvovali závěrečnou lekci na Dopravním hřišti v České Lípě. V rámci této lekce si prověřili své znalosti dopravních předpisů a značek. A dále si praktickou formou vyzkoušeli různé dopravní situace. Na závěr jim byl slavnostně předán průkaz cyklisty. V dubnu jsme také s žáky 1. stupně navštívili státní zámek v Benešově nad Ploučnicí. Zúčastnili jsme se prohlídky zámku a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o jeho historii a o životě na zámku. Rovněž květen měli žáci zpestřen aktivitami mimo budovu školy, 22. května jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili Městskou knihovnu v České Lípě. Zúčastnili jsme se besedy nazvané Hrátky s 12

13 češtinou, kdy žáci netradičním způsobem rozvíjeli své jazykové schopnosti a dovednosti. Na závěr nám bylo umožněno si knihovnu prohlédnout. Dětem se beseda se zaměstnanci knihovny i vlastní knihovna moc líbila a těšíme se na její další návštěvu. Následující den, tj. 23. května proběhl na naší škole Enviromentální den. Během něj se žáci 1. stupně seznámili s problematikou ochrany životního prostředí. Ve spolupráci s žáky 2. stupně pro ně bylo připraveno několik stanovišť s danými úkoly (poznávání zvířat, rostlin, třídění odpadů, ochrana životního prostředí). Na konci tohoto dne žáci měli možnost posedět si u táborového ohně. Žáci prvního stupně sázeli nových lip v aleji u polického kostela v rámci projektu Ziel 3. Naše škola se snaží reagovat na obecný trend snižujících se senzomotorických a technických dovedností dětí. Za přispění Libereckého kraje, firmy Sauer a.s. a rodičů jsme nakoupili čtrnáct tradičních stavebnic Merkur. Podobně jako školy v kraji Vysočina jsme tyto stavebnice zařadili do výuky a nabídli dětem poškolní program věnovaný práci s touto pomůckou. Tato nabídka se setkala s velmi kladnou reakcí dětí i rodičů. Technicky a manuálně zdatnější se vrhli rovnou na složitější modely, zatímco mladší, kteří se začali se stavebnicí teprve seznamovat, za pomoci učitele nebo rodičů zkoušeli jednodušší výrobky. Kromě celoškolních akcí se žáci spolu s třídními učitelkami účastnili exkurzí projekce Planeta 3000 a projekce Svět kolem nás v České Lípě. Zapojili jsme se do projektů Jeden svět na školách Příběhy bezpráví, Zdravá pětka, Les ve škole, Aktivní škola portálu proskoly.cz. Úspěch u žáků 9. ročníku měla přednáška s praktickým cvičením finanční gramotnosti firmy Broker Consulting. Po celý rok žáci sbírali papír. Pozvání do školy opakovaně přijaly děti a učitelky z MŠ Horní Police. Úspěch zaznamenala školní akademie a výstava žákovských prací nainstalovaná na konci školního roku ve výstavních prostorách hornopolického zámku. Výstava představovala průřez výtvarných prací a rukodělných výrobků žáků naší školy od prvního až po devátý ročník. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI V letošním školním roce proběhly státní kontroly: veřejnosprávní kontrola vedená společností ACONTIS s. r. o, zadaná zřizovatelem a kontrola Krajské hygienické stanice, pracoviště Česká Lípa. Protokoly obou kontrol jsou uloženy ve spisovně školy. 13

14 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila do mezinárodních programů. Škola je zapojena do programu Aktivní škola (využívání nabídky a Les ve škole, Ovoce do škol a školní mléko. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Náklady rok 2013 Výnosy rok 2013 spotřeba materiálu ,25 provozní dotace obec ,-- předplatné, literatura 5 761,-- nájemné tělocvična ,-- pohonné hmoty 1 296,-- úroky z účtů 3,66 spotřeba el. energie ,-- ostatní tržby ,-- spotřeba vody ,-- stravné ŠJ ,-- spotřeba plynu ,37 tržby bufet ,-- opravy a udržování ,30 čerpání fondů ,-- učebnice 4 763,55 pojistné plnění ,-- telefon, internet ,44 bankovní poplatky 6 413,-- školení 400,-- ostatní služby ,14 poštovné 3 581,-- mzdy ,-- odvody ,-- FKSP 379,-- zákonné pojištění ,-- pojištění majetku ,-- majetek ,60 spotřeba potravin ,50 potraviny bufet ,-- spolufinancování dotace , , ,66 14

15 Náklady na rok 2013 školství Výnosy rok 2013 školství učebnice ,60 dotace z odboru školství ,-- učební pomůcky ,40 dotace sport ,-- pracovní pomůcky 4 917,-- dotace doprava 6 500,-- dotace - sport ,-- dotace volnočas ,-- dotace volnočas ,-- vzdělávání ,-- doprava dětí na veletrh 6 500,-- hrubá mzda ,-- náhrada mzdy ,-- odvody ,-- FKSP ,-- majetek 3 629, , ,-- ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V naší základní škole se nevyučují studenti v rámci celoživotního učení. PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY Škole se podařilo získat dotaci KÚ na volnočasové aktivity dětí. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Na škole nepracuje odborová organizace. 15

16 ZÁVĚR V příštím období chceme i nadále spolupracovat s firmou Sauer Žandov, oddělením Policie ČR v Žandově, se Sborem dobrovolných hasičů Žandov, se ZUŠ Žandov, MŠ Horní Police, ZŠ Žandov. Mgr. Miloslav Vítů pokračuje v práci ve školské radě, Mgr. Leona Ježková zůstává jako ředitelka na další období. Letos jsme museli dát výpověď nekvalifikované pedagogické pracovnici (nechtěla si doplnit pedagogické vzdělání) a jedna paní učitelka, která pracovala na poloviční úvazek, podala výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Naším cílem je zvýšit povědomí o škole mezi širší veřejností, udržet si žáky, aby neodcházeli do škol v České Lípě. Neustále budeme pracovat na školním vzdělávacím programu, ale rozšiřovat oblast volitelných předmětů již v podstatě není možné, MŠMT totiž svými úpravami RVP zbavuje školy původně proklamované autonomie v tvorbě školního vzdělávacího programu a zavedla povinné oblasti a výstupy. Žáci druhého stupně musí povinně absolvovat nejméně 6 hodin dalšího cizího jazyka. V dalším období nás čeká proškolení učitelů v novinkách oblasti ICT. Nadále chceme spolupracovat se zřizovatelem a budeme se snažit zapojit více rodičů do spolupráce se školou. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ Prvňáčci

17 Profesní přednáška slečny Lucie Kacafírkové Helppes, ukázka výcviku a přednáška Zuzany Rajtrové 17

18 Educa MYJOB Liberec 18

19 Severočeské muzeum Liberec Mikuláš v 1. ročníku 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Aktivity na SPŠ v České Lípě 20

21 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Den s Finanční a ekonomickou gramotností 21

22 Výroba daru - šachů pro sponzorskou firmu Sauer, a.s. 22

23 Divadélko ve škole Sázení lip u kostela 23

24 Školní akademie 24

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, 471 06 HORNÍ POLICE TEL. 487 861 238, E-MAIL: REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ, WWW.ZSHP.CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZPRACOVALA: PŘEDKLÁDÁ:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Český jazyk 4 Po ˇ ČJ M Vv Vv Tv Inf 1 Anglický jazyk 4 Mat Du Bo Bo Pz,Kr Mo Německý jazyk Matematika 4 Informatika 1 Út ČJ AJ M Dě Inf 2 Z Dějepis

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více