ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVALA: MGR. LEONA JEŽKOVÁ PŘEDKLÁDÁ: MGR. LEONA JEŽKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY V HORNÍ POLICI DNE

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: OBSAH Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací programy školy... 3 Personální zabezpečení činnosti školy... 5 Zápis do 1. třídy... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání... 6 Prevence sociopatologických jevů... 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 9 Údaje o inspekční činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty Spolupráce s odborovými organizacemi Závěr Fotodokumentace z akcí... 16

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Ø Základní škola Horní Police, sídlo 9. května 2, Horní Police, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace, bez odloučeného pracoviště. Ø Zřizovatelem školy je Obec Horní Police, Náměstí Odboje 12, Horní Police. Ø Právní forma školy příspěvková organizace IČO Ø Datum zařazení školy do sítě Ø Ředitelka školy Mgr. Leona Ježková. Ø Zástupce ředitelky školy Mgr. Miloslav Vítů. Ø Webové stránky: e- mail: Ø Telefon: Ø Na škole ustanoveno občanské sdružení rodičů, předsedkyně paní Martina Vaszilyová. Ø Na škole ustanovena Školská rada ve složení: o za rodiče: paní Marie Matysová; o za školu: Mgr. Miloslav Vítů; o za obec: paní Eva Dohnalová. PŘEHLED SOUČÁSTÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 400 ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO Kapacita 170 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro praktický život. Na I. stupni byly spojeny 2. a 3. ročník; 4. a 5. ročník. Na II. st. nebyly paralelní třídy, proto jsme na výuku tělesné, výtvarné výchovy, volitelných předmětů spojovali žáky z různých ročníků. Na škole nepracuje školní družina. Zajišťuje ji MŠ Horní Police. Ráno se žáci scházejí v MŠ a jsou učitelkou MŠ odvedeni do budovy ZŠ Horní Police. Po skončení vyučování si je učitelky MŠ vyzvedávají v šatně školy a odvádějí si je do MŠ. ŽÁCI SI V NABÍDCE VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VYBRALI TYTO VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Technická praktika Ø Domácnost 3

4 v 7. třída: Ø nemají VP v 8. třída: Ø nemají VP v 9. třída: Ø nemají VP 7. až 9. ročník nemá VP z důvodu zavedení dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu V NABÍDCE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ BYLY OTEVŘENY TYTO PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Práce s technickými materiály v 7. třída: Ø Pěstitelství a chovatelství Ø Práce s technickými materiály v 8. třída: Ø Svět práce v 9. třída: Ø Design a konstruování Ø Příprava pokrmů PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ: Školní rok 2013/2014 Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO V ročnících Počet žáků k 1.9. I. - IX. 148 PRAKTICKÝ ŽIVOT 4

5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, Poznámka aprobace 1. Ředitelka 8 1 VŠ I. stupeň+inf.- II. st. FS II, koord. ICT 2. Zástupce ředitelky VŠ Čj, D FS I, koord. ICT 3. Učitelka - I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 4. Učitelka I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 5. Učitelka I. stupeň 22 1 SŠ, studující Jazyk.zk., nekval. 6. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ Rj, Nj, Z Výchovné poradenství (nekval.) 7. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠST nekval. 8. Učitelka II. stupeň 11 0,5 VŠ RJ, Ov 9. Učitel II. stupeň 22 1 VŠ II. stupeň Fy 10. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ - andragogika 11. Učitel ka II. stupeň 22 1 SŠ Mezinárod. jazyk. zk., nekval. Pedagogičtí pracovníci 12. Účetní 0, Hospodářka/vedoucí šk. jídelny Domovník/topič Hlavní kuchařka 0,94 Nepedagogičtí pracovníci 16. Uklizečka/kuchařka 0, Uklizečka 0,87 JMÉNO APROBACE VYUČUJE Mgr. Leona Ježková 1. st. ZŠ, informatika 2. st. ZŠ + FS II MA, Inf., Fag Mgr. Miloslav Vítů ČJ+D, FS I ČJ, Inf., MV Mgr. Zdena Horáčková Mgr. Bohdana Přívratská 1. st. ZŠ 1. st., Tv, Vku 1. st. Mgr. Jaroslava Ferdanová RJ+OV Vko, Vkz, RJ Mgr. Hana Havlíková RJ+Z+NJ Ze, D, Pč, GV, Nj Mgr. Alice Nápravníková nemá AJ, Př, Ch Ing. Ludmila Boleslavová nemá Př, M, Prv, Tv, Vv, Pč Václava Adamčíková nemá TV, Čj, Vp Mgr. Jan Kacafírek FY+TP M, Fy, Pč, Tv, Tp Ivana Krejčová nemá Pč, Čas, AJ, Vv, Hv Ve škole chybí hlavně aprobace AJ, M, CH, PŘ, TV, HV, PČ- částečně. Je velice těžké zajistit plnou aprobovanost při nízkém počtu učitelů. 5

6 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zapsaní do 1. třídy pro rok 2013/2014 Počet žádostí o odklad pro rok 2013/2014 Nastoupilo do 1. třídy ve šk. roce 2013/2014 Stav na konci školního roku 2013/ žákyně nastoupila po zápisu na jiné škole, ale rodiče zažádali v řádném termínu o odklad, který jí byl povolen. Během školního roku se jedna žákyně odstěhovala a 1 žák dočasně odjel do Anglie, na naší ZŠ je veden jako žák plnící školní docházku v zahraničí. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED POČTU TŘÍD, ŽÁKŮ: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU: PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,07 28,07 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,43 23,43 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,13 26,13 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,22 34,22 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,75 48,75 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,17 51,17 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,57 60,57 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,82 69,82 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,24 64,24 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,13 51,13 0 6

7 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,93 43,93 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,29 34,29 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,00 40,00 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,44 46,44 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,00 45,00 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,00 66,00 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,21 52,14 1,07 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,86 74,86 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,10 71,10 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,07 56,86 0,21 POČTY ZAMEŠKANÝCH VYUČOVACÍCH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE: Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí II. pololetí Celkem šk. rok ,21 POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU VE STŘENÍCH ŠKOLÁCH (VÍCELETÝCH G): Gymnázia 8 letá 4 letá SOŠ maturitní obory SOŠ Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Nepodal přihlášku PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Cílem minimálního preventivního programu byla prevence sociopatologických jevů a výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního chování ve škole, v rodině, v celé společnosti. 7

8 Na I. stupni je prevence a zdravý životní styl zahrnut do vyučovaných předmětů prvouka a přírodověda: základní hygienické návyky, zásady mezilidské komunikace, režim dne, zdraví a jeho ochrana, rodina, volný čas, ochrana proti obtěžování cizí osobou, Na II. stupni tuto problematiku probírají v předmětech výchova k občanství (soužití lidí, právní řád, sebepoznání, systém osobních hodnot), výchova ke zdraví a rodinná výchova (režim dne, hygiena, volný čas, funkce rodiny, ), chemie (vliv a složení chemických látek), přírodopisu (lidské tělo, ochrana zdraví). Mezi akce, které proběhly ve školním roce a přispěly k prevenci sociopatologických jevů, například patří: Ø environmentální týden 1. stupně (rozvoj komunikativních dovedností, environmentální výchova, péče o dobré vztahy, respektování zákonů); Ø Den CO (ochrany zdraví za mimořádných událostí) za účasti studentů SZŠ Děčín a SDH Žandov Ø výcvik žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti. Škola nabízí volnočasové aktivity zájmové útvary: tělesná zdatnost, matematika, anglický jazyk, konverzace v NJ, NPÚ, český jazyk. Problémem zůstává malý zájem ze strany žáků. Žáci byli po celý rok vedeni k ekologické výchově (sběr papíru, třídění odpadu, úklid v okolí). Ve škole je k dispozici školní knihovna, kterou využívá pouze třetina žáků, a to hlavně z nižších ročníků. V tomto školním roce se nadále prohlubovala užší spolupráce s rodiči, rodiče se zúčastnili společných tvořivých dílen (z dotace KÚ LK). Výuka v tomto školním roce byla časově ještě více přizpůsobena dojíždějícím žákům, byl upraven časový rozvrh tak, aby po odpoledním vyučování žáci stíhali často jediný spoj do svého bydliště. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ semináře DVPP interní školení 5 Krejčová, Kacafírek, Ježková, Vítů, Havlíková 2 Přívratská, Ježková 12 Do pracovní náplně učitele spadá i oblast jeho dalšího vzdělávání, a to jednak ve formě organizované (nabídky DVPP a semináře) nebo v samostatném studiu. Průběžně se má seznamovat s pedagogickou literaturou, směrnicemi, novými metodami výuky, s moderními ICT technologiemi, Škola učitelům umožňuje další vzdělávání a sebevzdělávání: vyčleněním rozpočtu na DVPP a studijním volnem v době vedlejších prázdnin. Učitel by se měl vzdělávat především v oblastech 8

9 předmětových znalostí, znalostech kurikula, metod a forem výuky, chování žáků, komunikace s rodiči, v oblastech souvisejících se strategickými cíli školy, Nabídka DVPP učitelům i vedoucím pracovníkům je sice široká, ale ne vždy vyhovující a finanční prostředky jsou omezené. Celoročního vzdělávání- koordinátor ŠVP se zúčastnila Bohdana Přívratská a Leona Ježková. Soustavně sledovanou oblastí jsou kompetence k užívávání ICT pedagogických pracovníků, proto i v tomto roce proběhly ve škole interní kurzy vzdělávání z oblasti ICT: Ø Word, Excel, PowerPoint, Smart Response, které vedla Mgr. Leona Ježková, Ø cloudové služby, nastavení intranetu, jež vedl Mgr. Miloslav Vítů. Zároveň jednotlivým učitelům byla nabídnuta Mgr. Leonou Ježkovou i metodická pomoc při tvorbě digitálních učebních materiálů a tvorbě testů a Mgr. Miloslav Vítů pomáhal při zavádění testování a shrnutí výsledků přímo v jednotlivých předmětech. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V letošním školním roce se škola prezentovala na veřejnosti formou vývěsek v Horní Polici a v Žandově a na webových stránkách. Vyučující přispívali články s aktualitami školy do Regionálního zpravodaje. V prosinci se konal Den otevřených dveří spojený se školním projektem Advent. Bohatý program se líbil nejenom žákům školy, ale i jejich rodičům a všem, kdo se přišli podívat. Bohužel účast ze strany rodičů nesplnila naše očekávání. Z pravidelné účasti na Dni ochrany obyvatel za mimořádných situací se omluvili příslušníci Policie ČR z OO Žandov. Pro žáky si paní učitelky připravily projektové dny: Den stromů a zvířat, Advent, Den vody, Velikonoce, Den Země. Pod vedením Mgr. Jana Kacafírka žáci reprezentovali školu ve sportu: ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 7 - postup z okresního kola v Kamenickém Šenově jako druzí, účast v krajském kole v Krupce u Teplic, kde jsme sehráli pěkné utkání s tehdy úřadujícím republikovým mistrem a současným vicemistrem ZŠ Edisonova Teplice. (Na základě tohoto zápasu David Skalický byl odchycen skauty Teplic a kvůli dojíždění umístěn do klubu v Děčíně.) ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 9 - postup z okresního kola v Děčíně jako první (vyhrané všechny zápasy), účast na krajském kole v Kamenickém Šenově 9

10 Fotbalový turnaj AŠSK v Zákupech - velmi dobré výkony v obou věkových kategoriích, kdy jsme pokaždé hráli o postup do finálové skupiny (postupovali první dva a pokaždé jsme byli třetí) Trunaj Vladimíra Šmicera ve Verneřicích - obě věkové kategorie zanechaly výborný sportovní dojem, opět postup do finále unikl o vlásek Pohár rozhlasu (atletika) - zúčastnili jsme se jako jediná vesnická škola, v konkurenci městských a sportovních škol jsme obstáli nad očekávání. V jednotlivých disciplínách zaujali především: Ø Martin Jonáš - celkově 4. ve vrhu koulí Ø David Samec - celkově 8. ve skoku vysokém (skákal to vůbec poprvé v životě) Ø dívčí štafeta 4x60 m - úžasný výkon na předávkách a konkurence schopný běh Ø Dana Hrabánková - solidní umístění v 800 m běh uprostřed výsledků Ø nikdo z chlapců na 1500 m nebyl poslední! Ø v soutěži družstev chlapci 15. s odstupem pouhých 70 bodů (celkově předposlední). Bylo by jistě pěkné vyzvednout fakt, že za velmi ubohých podmínek se daří přivádět děti ke sportu a jejich píle je korunována velmi dobrými výsledky při meziškolních akcích. Vycházející žáci se zúčastnili veletrhu EDUCA MY JOB Liberec a Burzy škol v České Lípě. V rámci výchovného poradenství pro vycházející žáky se osmáci a deváťáci v říjnu zapojili do projektu DEN Střední průmyslové školy v České Lípě (Projektový den s technickými obory na SPŠ Česká Lípa) a po jeho absolvování získali představu o oborech strojírenství a informační technologie, jejich specifických požadavcích a možnostech dalšího studia a zaměstnání v těchto průmyslových odvětvích. Zároveň si vyzkoušeli jednoduché úkony z obou oborů a viděli ukázku práce CNC obráběcích strojů. V tomto školním roce se žáci 2. stupně zúčastnili: Projektových fyzikálních dílen na SPŠ 1. elektřina, 2. zvuk; Dílenského projektu na SPŠ - úvodní přednášky o technických oborech - Ing. Badalec u nás, předvedení odborných učeben a vybavení + výroba vlastních výrobků na SPŠ Exkurze na ÚP Č. Lípa- Eva Bartošová - školení o volbě dalšího studia a povolání Profesní přednášky Lucie Kacafírkové - kadeřnictví, hairdesign, práce v zahraničí ZŠ uspěla se žádostí o dotaci Libereckého kraje na volnočasové aktivity s projektem Poznej svoje dovednosti, uplatníš je v budoucnosti! Harmonogram ukazují následující body: Ø Čarování s barvami: zaměření na rozvoj kreativity, prostorové představivosti, návrhářství, (batika studenými barvami, malujeme na trička) 10

11 Ø Než zaplatit, tak raději vyrobit: výroba dětské dřevěné hračky: zaměřeno na práci s dřevem, zručnost, přesnost, kreativita Ø Dráteník bylo řemeslo: zaměření na zručnost, jemnou motoriku, estetické cítění (drátování nádob, korálkování, výroba šperku) Ø Hrátky s elektřinou: výroba přepínače a detektoru pohybu, zaměřeno na rozvoj myšlení, jemné motoriky a seznámení s praktickými možnostmi elektrotechnických zapojení Ø Pečení je či není dřina?: zaměřeno na estetiku, motoriku, kreativitu (pečeme dortíky, zdobíme cukroví) Ø Zkus si práci s kovem: výroba kovové svěrky, zaměřeno na poznávání materiálů, přesnost, zručnost, trpělivost Škola nabídla školení Práce s počítačem pro všechny dospělé: od maminek na MD po dědečky a babičky, kteří neustrnuli, neustále se chtějí vzdělávat, či si oživit své dovednosti práce s PC a hlavně nechtějí zaostávat za svými dětmi, vnoučaty, Kurzy byly zdarma, účast mizivá V rámci preventivního programu navštívil naši školu v Horní Polici pan Ing. Jiří Pachovský, vedoucí oddělení pro hlídkovou službu Městské policie Česká Lípa. Jelikož pan Pachovský sloužil spoustu let také u Policie ČR, mohl naše žáky seznámit s prací kriminalistů, dopravních policistů či členů zásahových jednotek. Jeho zážitky děti velmi zaujaly. Také žákům objasnil rozdíl mezi Policií ČR a městskou policií. Velice pečlivě dětem vysvětlil problémy šikany, drog, trestné činnosti nezletilých, přednesl i zásady chování při jízdě na kole po silnici, upozornil je na bezpečnost silničního provozu. Přednáška naše žáky upoutala a všichni se shodli na tom, že pan Ing. Pachovský je nejen skvělý policista, ale také milý, příjemný a vstřícný člověk. Žáci 1. stupně se zúčastnili besedy o cvičení asistenčních psů. Dorazila za námi Zuzana Rajtrová ze společnosti Helppes i se svými mazlíčky, kteří nám předvedli, jak dokážou pomoci svým pánům, kteří jsou upoutáni na vozík a potřebují často pomoc. Co všechno zvládli? Sundat pánovi botu, klobouk, brýle, bundu a dokonce i ponožku. Předvedli nám také, jak by dokázali podat v obchodě prodavači peněženku, otevřít a zavřít zásuvku u stolu a mnoho dalších činností, nad kterými jsme jenom kroutili hlavou a žasli údivem. Nesmíme zapomenout na výlet žáků 1. stupně do ZOO Liberec. I zde se dozvěděli mnoho nových informací. Zoo Liberec připravuje pro žáky základní škol různé zajímavé programy. My jsme se zúčastnili programu pod názvem Všechno souvisí se vším. Jeho cílem bylo se seznámit s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Provedli nás zaměstnanci zoologické 11

12 zahrady, kteří nás hravou formou vtáhli do tundry, savany, pouště a tropického lesa. Druhý den jsme si ve škole hned vyplnili pracovní listy, které jsme získali. Mohli jsme se přesvědčit, zda jsme si nové informace zapamatovali. V listopadu se konala Ekologická soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž byla pořádána SOŠ a SOU 28. října, Vlastivědným muzeem a Galerií v České Lípě. Letošního ročníku se zúčastnilo 32 družstev z 16 škol. Na žáky čekaly úkoly z oblasti ochrany přírody, třídění odpadů, poznávání invazních rostlin i minerálů a hornin nebo řada testových úloh, celkem 11 sad úkolů. Naše škola se zúčastnila v tomto složení: Jan Hlavnička (8. tř.), Alena Slaměná (8. tř.), Lukáš Ehrlich (9. tř.), Pavel Dibus (9. tř.), Jakub Kurjak (9. tř.) a Václav Pluhař (9. tř.). Žáci dosáhli výborných výsledků, ve velmi silné konkurenci obsadili 6. a 16. místo. Tímto všem ještě jednou gratulujeme. V úterý 15. dubna navštívila naši školu v Horní Polici paní Jana Hajduchová, která už několik let žije na hranicích Francie a Švýcarska. Jana měla u nás ve škole jen jeden úkol, a to seznámit žáky s tím, jaké je to žít v cizině, povědět něco o francouzské kultuře, o své práci pro Zoo Praha, Greenpeace a o projektu Pomáháme gorilám. Žákům pověděla něco i o práci svého muže v OSN a o městu Ženeva. Beseda byla určena pro žáky druhého stupně. Žáci byli rozděleni podle tříd, nejprve měli besedu žáci 8. a 9. ročníku. Jana našim osmákům a deváťákům řekla, co obnáší její práce pro Zoo Praha, jak je těžké se zapojit do pracovního procesu v zahraničí, že je velice důležité přijmout nabídku práce nebo studia v zahraničí. A že i dělník je schopen se umístit v nějaké zahraniční firmě, když svou práci dělá dobře. Ovšem základem všeho je umět cizí jazyk, nejlépe angličtinu. Žákům pověděla i několik zážitků ze svých cest a ze svého života. Žáky nejvíce zaujalo povídání o OSN a francouzské kultuře i jak ve Francii řeší problematiku s Romy. Naopak žáky 6. a 7. ročníku nejvíce zaujalo povídání o Greenpeace a projektu Pomáháme gorilám. Janino povídání bylo doplněno jejími fotografiemi, na kterých byla vidět např. největší hora Evropy Mont Blanc. Do celé besedy se zapojili žáci i učitelé, kteří kladli velice zajímavé dotazy. Jana naši školu opouštěla s velice příjemným a kladným pocitem a se slovy:,,máte hodné a chytré děti. Dne 22. dubna žáci 4. a 5. ročníku absolvovali závěrečnou lekci na Dopravním hřišti v České Lípě. V rámci této lekce si prověřili své znalosti dopravních předpisů a značek. A dále si praktickou formou vyzkoušeli různé dopravní situace. Na závěr jim byl slavnostně předán průkaz cyklisty. V dubnu jsme také s žáky 1. stupně navštívili státní zámek v Benešově nad Ploučnicí. Zúčastnili jsme se prohlídky zámku a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o jeho historii a o životě na zámku. Rovněž květen měli žáci zpestřen aktivitami mimo budovu školy, 22. května jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili Městskou knihovnu v České Lípě. Zúčastnili jsme se besedy nazvané Hrátky s 12

13 češtinou, kdy žáci netradičním způsobem rozvíjeli své jazykové schopnosti a dovednosti. Na závěr nám bylo umožněno si knihovnu prohlédnout. Dětem se beseda se zaměstnanci knihovny i vlastní knihovna moc líbila a těšíme se na její další návštěvu. Následující den, tj. 23. května proběhl na naší škole Enviromentální den. Během něj se žáci 1. stupně seznámili s problematikou ochrany životního prostředí. Ve spolupráci s žáky 2. stupně pro ně bylo připraveno několik stanovišť s danými úkoly (poznávání zvířat, rostlin, třídění odpadů, ochrana životního prostředí). Na konci tohoto dne žáci měli možnost posedět si u táborového ohně. Žáci prvního stupně sázeli nových lip v aleji u polického kostela v rámci projektu Ziel 3. Naše škola se snaží reagovat na obecný trend snižujících se senzomotorických a technických dovedností dětí. Za přispění Libereckého kraje, firmy Sauer a.s. a rodičů jsme nakoupili čtrnáct tradičních stavebnic Merkur. Podobně jako školy v kraji Vysočina jsme tyto stavebnice zařadili do výuky a nabídli dětem poškolní program věnovaný práci s touto pomůckou. Tato nabídka se setkala s velmi kladnou reakcí dětí i rodičů. Technicky a manuálně zdatnější se vrhli rovnou na složitější modely, zatímco mladší, kteří se začali se stavebnicí teprve seznamovat, za pomoci učitele nebo rodičů zkoušeli jednodušší výrobky. Kromě celoškolních akcí se žáci spolu s třídními učitelkami účastnili exkurzí projekce Planeta 3000 a projekce Svět kolem nás v České Lípě. Zapojili jsme se do projektů Jeden svět na školách Příběhy bezpráví, Zdravá pětka, Les ve škole, Aktivní škola portálu proskoly.cz. Úspěch u žáků 9. ročníku měla přednáška s praktickým cvičením finanční gramotnosti firmy Broker Consulting. Po celý rok žáci sbírali papír. Pozvání do školy opakovaně přijaly děti a učitelky z MŠ Horní Police. Úspěch zaznamenala školní akademie a výstava žákovských prací nainstalovaná na konci školního roku ve výstavních prostorách hornopolického zámku. Výstava představovala průřez výtvarných prací a rukodělných výrobků žáků naší školy od prvního až po devátý ročník. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI V letošním školním roce proběhly státní kontroly: veřejnosprávní kontrola vedená společností ACONTIS s. r. o, zadaná zřizovatelem a kontrola Krajské hygienické stanice, pracoviště Česká Lípa. Protokoly obou kontrol jsou uloženy ve spisovně školy. 13

14 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila do mezinárodních programů. Škola je zapojena do programu Aktivní škola (využívání nabídky a Les ve škole, Ovoce do škol a školní mléko. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Náklady rok 2013 Výnosy rok 2013 spotřeba materiálu ,25 provozní dotace obec ,-- předplatné, literatura 5 761,-- nájemné tělocvična ,-- pohonné hmoty 1 296,-- úroky z účtů 3,66 spotřeba el. energie ,-- ostatní tržby ,-- spotřeba vody ,-- stravné ŠJ ,-- spotřeba plynu ,37 tržby bufet ,-- opravy a udržování ,30 čerpání fondů ,-- učebnice 4 763,55 pojistné plnění ,-- telefon, internet ,44 bankovní poplatky 6 413,-- školení 400,-- ostatní služby ,14 poštovné 3 581,-- mzdy ,-- odvody ,-- FKSP 379,-- zákonné pojištění ,-- pojištění majetku ,-- majetek ,60 spotřeba potravin ,50 potraviny bufet ,-- spolufinancování dotace , , ,66 14

15 Náklady na rok 2013 školství Výnosy rok 2013 školství učebnice ,60 dotace z odboru školství ,-- učební pomůcky ,40 dotace sport ,-- pracovní pomůcky 4 917,-- dotace doprava 6 500,-- dotace - sport ,-- dotace volnočas ,-- dotace volnočas ,-- vzdělávání ,-- doprava dětí na veletrh 6 500,-- hrubá mzda ,-- náhrada mzdy ,-- odvody ,-- FKSP ,-- majetek 3 629, , ,-- ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V naší základní škole se nevyučují studenti v rámci celoživotního učení. PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY Škole se podařilo získat dotaci KÚ na volnočasové aktivity dětí. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Na škole nepracuje odborová organizace. 15

16 ZÁVĚR V příštím období chceme i nadále spolupracovat s firmou Sauer Žandov, oddělením Policie ČR v Žandově, se Sborem dobrovolných hasičů Žandov, se ZUŠ Žandov, MŠ Horní Police, ZŠ Žandov. Mgr. Miloslav Vítů pokračuje v práci ve školské radě, Mgr. Leona Ježková zůstává jako ředitelka na další období. Letos jsme museli dát výpověď nekvalifikované pedagogické pracovnici (nechtěla si doplnit pedagogické vzdělání) a jedna paní učitelka, která pracovala na poloviční úvazek, podala výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Naším cílem je zvýšit povědomí o škole mezi širší veřejností, udržet si žáky, aby neodcházeli do škol v České Lípě. Neustále budeme pracovat na školním vzdělávacím programu, ale rozšiřovat oblast volitelných předmětů již v podstatě není možné, MŠMT totiž svými úpravami RVP zbavuje školy původně proklamované autonomie v tvorbě školního vzdělávacího programu a zavedla povinné oblasti a výstupy. Žáci druhého stupně musí povinně absolvovat nejméně 6 hodin dalšího cizího jazyka. V dalším období nás čeká proškolení učitelů v novinkách oblasti ICT. Nadále chceme spolupracovat se zřizovatelem a budeme se snažit zapojit více rodičů do spolupráce se školou. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ Prvňáčci

17 Profesní přednáška slečny Lucie Kacafírkové Helppes, ukázka výcviku a přednáška Zuzany Rajtrové 17

18 Educa MYJOB Liberec 18

19 Severočeské muzeum Liberec Mikuláš v 1. ročníku 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Aktivity na SPŠ v České Lípě 20

21 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Den s Finanční a ekonomickou gramotností 21

22 Výroba daru - šachů pro sponzorskou firmu Sauer, a.s. 22

23 Divadélko ve škole Sázení lip u kostela 23

24 Školní akademie 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více