Evropa pro všechny generace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa pro všechny generace"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity

2 Obsah Stručné shrnutí Úvod: Demografický kontext Přizpůsobení politik a praxe stárnutí Výzvy: Proces stárnutí a nabídka práce Podpora rovným příležitostem mezi ženami a muži Přizpůsobení se stárnutí v oblasti odchodu do důchodu a důchodů Přizpůsobení věku odchodu do důchodu delšímu životu a lepšímu zdraví Krok za debatu o typu penzijního systému Produktivní agenda pro penzijní reformu: Odložení podpory a postupný odchod do důchodu Vytvoření penzijních systémů méně citlivých na demografické a jiné zásadní změny Vytvoření bezpečnějšího a ziskovějšího prostředí pro doplňkové důchody Zaručení adekvátního minimálního příjmu při zohlednění měnícího se kontextu redistribuce v rámci generace i mezi generacemi Zdravé stárnutí - reakce na zdravotní potřeby a potřebu péče Přínosy z podpory preventivních a opatrovnických přístupů Zlepšování přístupu k zdravotní péči pro všechny věkové skupiny a pro všechny starší osoby Poskytování adekvátní nabídky kvalitní péče o velmi staré/slabé Podpora významu a potenciálu rehabilitace Závěr: Více života do dalších let Příloha: Tabulky a grafy

3 Stručné shrnutí Sdělení Evropa pro všechny generace (Towards Europe of all ages) je příspěvkem Komise k Mezinárodnímu roku seniorů vyhlášenému OSN. Jeho cílem je stimulovat debatu s členskými státy a mezi nimi. Popisuje důsledky stárnutí populace na zaměstnanost, sociální ochranu, zdravotnické a sociální služby a navrhuje strategii pro efektivní reakci politik v těchto oblastech, založenou na posílení spolupráce mezi všemi aktéry, solidaritě a rovnosti mezi generacemi. Výzva naší společnosti vyvolaná stárnutím má několik rozměrů: Jedním rozměrem je relativní pokles populace v produktivním věku a stárnutí pracovních sil. V příštích 20 letech nastanou podstatné změny. V období poklesne počet lidí ve věku o 11 milionů (-20 procent), zatímco počet lidí ve věkové skupině vzroste o 16.5 milionu (více jak 25 procent). To si říká o zaměření se na věkové aspekty řízení lidských zdrojů, což je faktor, který byl až do současné doby ignorován. Také to implikuje přehodnocení politik, které nabádají k předčasnému odchodu z pracovního trhu místo motivování k celoživotnímu vzdělávání a k novým příležitostem. - Druhým rozměrem je tlak na důchodové systémy a veřejné finance vycházející z rostoucího počtu důchodců a poklesu populace v produktivním věku. V příštích 20 letech vzroste populace nad standardním věkem odchodu do důchodu (65 let) o 17 milionů. V rámci této skupiny počet velmi starých (přes 80 let) vzroste o 5.5 milionu. Mezigenerační rovnost vyžaduje, aby se k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí přistupovalo s patřičnou pozorností. Musí být zajištěna širší základna pro systémy sociální ochrany prostřednictvím vyšší míry zaměstnanosti těch, kteří jsou v produktivním věku. Penzijní systémy by měly být méně citlivé na demografické a jiné změny. - Třetím rozměrem je rostoucí potřeba péče o starší lidi a zdravotní péče. Prudký růst počtu velmi starých lidí, kteří potřebují péči, povede k rostoucí poptávce po formálních systémech péče. Tyto systém budou muset být dále vyvinuty, aby byly schopny vyrovnat se s novou situací. Zároveň by měly existovat politiky omezující růst závislosti na péči na základě podpory zdravého stárnutí, prevence nehod a rehabilitace po nemoci. - Čtvrtý rozměr se zabývá rostoucími rozdíly mezi staršími lidmi ve vztahu jejich zdrojů a potřeb. Rozdíly v rodinné a bytové situaci, vzdělání, zdravotním stavu, v příjmech a bohatství kriticky rozhodují o kvalitě života staršího člověka. Naštěstí je dnes dobře postaráno o velkou většinu starých lidí. Ovšem fakt, že většina starších lidí žije v lepších podmínkách než v minulosti, by neměl zastínit trvalou hrozbu sociálního vyloučení a bídy, které se vztahují k věku. Je potřeba mít takové politiky, které zohledňují rozdílnost sociální situace starších lidí, tedy takové, které lépe mobilizují dostupné zdroje velkých skupin starších lidí a které efektivněji čelí hrozbě sociálního vyloučení v pozdním životě. - Také otázka pohlaví má zvláštní význam.dnes tvoří ženy skoro dvě třetiny populace nad 65 let. Jeden důležitý aspekt této otázky se vztahuje k sociální ochraně. Historicky nízká účast žen na pracovním trhu, systémy sociální ochrany založené na modelu mužského živitele a rozdíly v délce života vyústily v nedostatečné penze pro mnoho starších žen. Tyto dimenze stárnutí vedly Komisi k následujícím závěrům pro vytváření politik

4 1. V Evropské strategii zaměstnanosti, kterou Evropská unie vytvořila pro boj s nezaměstnaností a k dosažení podstatného vzestupu v míře zaměstnanosti na trvalém základě, byla nízká míra zaměstnanosti starších pracovníků identifikována jako významný faktor a členské státy byly povzbuzovány k opatřením zaměřeným na kapacity pracovníka, podporu celoživotnímu vzdělávání a flexibilní organizaci práce. Dál byly vybídnuty k revizi soustavy daní a transferů tak, aby zlepšily motivaci k přijmutí nabídky práce nebo možnosti dalšího vzdělávání. Strategie zdůrazňuje zvláštní význam sociálních partnerů v tomto ohledu. Komise vyzve sociální partnery k reflektování toho, jaký význam může být dán věkové dimenzi v řízení lidských zdrojů. 2. Politiky sociální ochrany. V pracovním programu na rok 1999 se komise zavázala k vytvoření politik pro další modernizaci a zlepšení sociální ochrany. To by mohlo mít podobu Sdělení o sociální ochraně, které by navrhlo nové způsoby spolupráce mezi Komisí a členskými státy na tomto poli. Přizpůsobení se výzvě stárnutí bude jednou z důležitých otázek adresovaných v tomto procesu. Zvláštní pozornost musí být věnována způsobům, jak obrátit trend směřující k předčasnému odchodu do důchodu, objevování nových forem postupného odchodu do důchodu a změně důchodových systémů tak, aby byly udržitelnější a pružnější. 3. Zdravotní politika, péče o staré lidi a nástroje výzkumu. Komise se bude zvláště věnovat lékařskému a sociálnímu výzkumu se vztahem ke stárnutí v pátém rámcovém programu pro výzkum společenství. Toto pokryje široký záběr výzkumných aktivit včetně základního, lékařského, technologického a sociálního výzkumu. Na zdravotní aspekty stárnutí se také zaměřuje vytváření nových instrumentů veřejného zdravotnictví na místní úrovni. Dále bude Komise podporovat členské státy i v jejich snaze vytvořit adekvátní odpovědi ke stárnutí ve zdravotní péči skrze studie o tom, jak rozličné systémy fungují. 4. Politiky proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení. V Akčním sociálním programu se Komise zavázala předložit návrhy založené na článku 13 SES, ve znění z Amsterdamu, podle kterého bude diskriminace na pracovišti se vztahem k věku řešena zároveň s ostatními příčinami. Program také konstatuje záměr Komise zjistit možnosti vytvoření nových akčních programů společenství založených na článcích 23, 129 a 137 SES ve znění z Amsterdamu. Podle těchto by starší muži a ženy v případě, že jsou ohroženi diskriminací, nezaměstnaností a sociálním vyloučením, byli chráněni. --- Velikost demografických změn na prahu 21. století donutí Evropskou unií znovu promyslet a změnit zastaralé praktiky a instituce. Aktivní společnost pro všechny věkové skupiny vyžaduje strategii, která motivuje starší lidi a zároveň jim umožňuje účastnit se pracovního a společenského života. Rostoucí počet lidí v důchodu vytváří bohatství málo využívaných zkušeností a schopností. Zároveň také vytváří nové potřeby, kterým musí vyjít vstříc firmy, veřejné organizace a neziskové organizace. Komise se hlásí ke stimulování debaty o společenských aspektech demografických změn a zároveň neustále prosazuje Evropu pro všechny generace - se silnou mezigenerační solidaritou a mezigenerační rovností. V průběhu roku Mezinárodního roku seniorů, podporuje Komise sérii studií a konferencí o různých aspektech aktivního stárnutí k podpoře členských států v jejich hledání dobrých strategií. 3

5 1. Úvod: Demografický kontext Studium současných demografických trendů vede k následujícím zjištěním: Mezi roky 1960 a 1995 vzrostla průměrná očekávaná délka života občanů EU o 8 let u mužů a 7 let u žen. To je jedním z významných úspěchů poslední části 20. století. Tento velký úspěch v prodloužení života spolu se souběžným poklesem porodnosti pod reprodukční úroveň, které je dnes evidentní ve všech členských státech, učiní fenomén stárnutí zvláště dramatickým v 21. století. Evropská populace přestane brzy růst (viz graf 1). Postupně se začne snižovat, avšak různým tempem a v různém čase v různých zemích a regionech. Téměř v jedné čtvrtině evropských regionů přestane populace růst ještě před koncem tohoto století. Brzy bude v našich společnostech podstatně vyšší část starších lidí a menší populace v produktivním věku (viz graf 2). Nejmladší generace, věková skupina 0-14, která reprezentuje 17,6% populace v roce 1995, klesne na 15.7% v roce 2015, což znamená pokles téměř o 5 milionů. Generace 15-29, ze které se rekrutují lidé vstupující na pracovní trh, poklesne ještě více (-13%, což je pokles o 13 milionů). Mezi staršími věkovými skupinami se stane přesný opak. Generace vzroste o více než 16 milionů (26%) a nárůst lidí v důchodovém věku (65+) a velmi starých lidí (80+) dosáhne 30 respektive 40 procent. Změny ve skupině 80+ budou rychlejší a nastanou rychleji než změny v jakékoli jiné věkové skupině. Demografické stárnutí bude zjevnější v příštích dvou dekádách. Týká se to všech členských států, i když s rozdílnou naléhavostí a časovým průběhem. Podobné trendy jsou zjevné mezi kandidátskými zeměmi. S výjimkou Polska, Slovenska a Kypru, kde populace v produktivním věku pokračuje v růstu, avšak klesající rychlostí, se demografické stárnutí již projevuje a velmi pravděpodobně zesílí. Má-li být udržen ekonomický růst i přes podstatný pokles ve velikosti populace v produktivním věku, pak je nutná aktivace existujících rezerv pracovních sil. Navíc většina kandidátských států bude konfrontována s podstatným stárnutím a spojenými výzvami v oblasti sociální ochrany a zdraví, kde bude potřeba přijmout zvláštní opatření k zajištění udržitelnosti a nižší míry úmrtnosti. Podle Demografické zprávy z roku 1995 může příliv migrantů ze zemí mimo Společenství nanejvýš zpomalit proces stárnutí populace a i to pouze částečně. Ve srovnání se současnou úrovní by musela čistá migrace do Unie dosáhnout 4 milionů ročně po roce 2005, aby kompenzovala efekt stárnutí baby-boom generací 1. Stárnutí také vytváří důležité otázky o rovnosti příležitostí. Slabá účast současné generace žen nad 50 let na trhu práce je především důsledkem nepříznivého prostředí pro participaci žen v minulosti. Jelikož ženy žijí v průměru o 6 až 8 let déle než muži, má pro ně důchod zvláštní význam; jejich nízká míra participace na pracovní síle zvyšuje riziko, že budou špatně zajištěny. Nízká míra participace žen na pracovní síle často vede k jejich špatnému důchodovému zajištění. Demografické stárnutí donutí evropskou společnost, aby se přizpůsobila, a Evropany ke změně jejich chování. Míra, do jaké tyto změny, mohou přijít pozitivním způsobem velmi závisí na výběru politik na evropské, národní i místní úrovni. V tomto sdělení předkládá 1 Evropská komise (1995): Demografická situace v Evropské unii, str. 18 4

6 Komise pohledy na požadované změny v oblasti zaměstnanosti, důchodů, zdravotních a pečovatelských strategií a politik k podpoře participace a sociální koheze. 2. Přizpůsobení politik a praxe stárnutí Změny na trzích, v technologiích a organizaci práce znamenají, že dovednosti pracovníka se musí stále rychleji přizpůsobovat. Demografické stárnutí znamená, že pracující se stanou zdrojem, se kterým se bude muset pracovat s daleko větší péčí než doposud. Proto vznikne intenzivnější potřeba dovednějších a lépe zaměstnatelných pracovníků a zároveň i přizpůsobivějších pracovišť Výzvy: Proces stárnutí a nabídka práce Jako důsledek celkového stárnutí populace a zvláště se stárnutím velké demografické vlny vzniklé z generace baby-boomu (konec let čtyřicátých až polovina let šedesátých), se populace v produktivním věku stává starší. Po dlouhém období stability, trvajícím okolo 40 let, průměrný věk populace v produktivním věku od roku 1995 postupně roste. V průběhu posledních 20 let došlo k výraznému vzestupu populace v produktivním věku, zvláště ve skupině v důsledku vstupu generace baby-boomu. V dalších 20 letech uvidíme podstatné změny v podílech různých věkových skupin. Věková skupina 20-29, která opětovně doplňuje populaci v produktivním věku, poklesne o 11 milionů. Střední skupina zůstane na současné úrovni a nejstarší skupina let vzroste o 16.5 milionu, což je více jak 25%. V kontextu demografického stárnutí budou míry participace, a tím i celkové pracovní síly, více a více ovlivňovány vzory aktivit (podstatně větších) starších generací. Graf 4 ukazuje, že pokud zaměstnanost bude pokračovat v průměru o 0.6%, tak jako od roku 1985, pak je potřeba snížit na polovinu nevyužité zdroje v populaci produktivního věku - nezaměstnané a neaktivní, včetně předčasných důchodců - do roku Na druhé straně bude nezaměstnanost hlavní otázkou ve většině členských států. Je proto nutné dosáhnout maximálních možných měr účasti všech skupin v populaci produktivního věku. Úspěch při mobilizaci neaktivních lidských zdrojů bude klíčovým faktorem zlepšení výkonu ve vztahu k vytváření pracovních míst a ekonomickému růstu. To vyžaduje akci v mnoha oblastech a na různých úrovních politik. Mezi hlavními prioritami je prosazování zaměstnatelnosti stárnoucích pracujících a přehodnocení pravidel a praktik zaměstnatelnosti tak, aby se pracovní místo přizpůsobilo stárnutí a podpora rovných příležitostí. V předcházejících desetiletích byla pro evropské míry aktivity přínosná vyšší účast žen na pracovním trhu. V posledních pěti letech byly celkové průměrné míry aktivity 2 docela stabilní (okolo 68%), s klesající mírou pro muže a rostoucí mírou u žen všeho věku. To zvláště reflektuje nižší míru aktivity u mužů, pracovníků po určitém věku, která se obvykle vztahuje k průmyslové restrukturalizaci. Ta se podílela na více než 6 procentním poklesu v participaci mužů ve věku 55 až 64 mezi lety 1986 a 1997, což kontrastuje s malým vzestupem o 4 procentní body pro ženy, což bylo ovšem z nižší úrovně. 2 Je potřeba rozlišovat mezi mírou aktivity, která indikuje procento populace v produktivním věku, která je zaměstnaná nebo hledá práci, a mírou zaměstnanosti, která se vztahuje pouze k procentu v zaměstnání. 5

7 Předčasný odchod do důchodu byl také považován za způsob, jak vytvořit více zaměstnaneckých příležitostí pro mladé nezaměstnané. Musí být řečeno, že přímý vztah mezi předčasným důchodem a vytvářením pracovních míst pro mladé je slabší než se očekávalo. Pokud bude pokračovat současná úroveň předčasných odchodů z pracovního procesu současně se stárnutím pracovní síly, vznikne v Evropě nedostatek pracovních sil a současně i velmi vzroste zatížení závislostí starých lidí. Obecně lze říci, že starší pracovníci jsou více soustředěni v upadajících odvětvích a statistiky ukazují, že mají tendenci být méně mobilní než mladší lidé. Jsou také více ovlivněni trendem, kdy firmy najímají progresivně méně modrých límečků a menší počet velmi kvalifikovaných výkonných pracovníků a šířeji užívají pružnější formy zaměstnanosti. Dnes se investice do výchovy a vzdělávání zaměstnanců zaměřují na mladší skupiny, což způsobuje postupně klesající kvalifikaci středních a starších skupin, které jsou proto méně schopni se přizpůsobit změně. V průběhu jejich pracovního života vzrůstá riziko, že budou marginalizováni a posléze úplně vytlačeni z pracovního trhu. Nakonec starší pracovníci často zjistí, že předčasný odchod do důchodu je jedinou možností, která jim zůstala. K udržení rostoucího počtu starých lidí v zaměstnání a k zamezení jejich vyloučení z trhu práce bude životně důležité zachovat a posílit jejich zaměstnatelnost. To znamená investovat do jejich dovedností, motivace a mobility. Dobré způsoby, jak zajistit celoživotní vzdělávání, musí být podporovány a rozšiřovány. 3 Některé členské státy mají politiky k zamezení propouštění starších pracovníků v kontextu průmyslové restrukturalizace (např. Francie). Cíl udržení starší pracovní síly v práci nemusí nutně znamenat udržování staršího pracovníka ve stejném zaměstnání. Kombinace opatření, která odstraní institucionální omezení a jiné rigidity, může podpořit pracovní mobilitu starších lidí. Některé společnosti mohou zjistit, že je užitečné najmout starší lidi, aby vyhověly očekáváním stárnoucích spotřebitelům (např. maloobchodní sektor v Dánsku). Dočasné smlouvy, částečné úvazky a najímání externích dodavatelů znamenají rostoucí zdroje vytváření pracovních míst. Pracovní místa jsou stále více vytvářena skrze malé a střední podniky, nezávislé zaměstnání a různé formy pružné práce. Politiky zaměstnanosti musí usnadnit přístup stárnoucích pracovníků k těmto typům podnikání a formám zaměstnanosti. Také stojí za zaznamenání, že sektory, které nabízí dobré příležitosti k růstu zaměstnanosti, se nejvíce hodí pro použití nových a pružných pracovních uspořádání. Práce v sektoru služeb, v místní komunitě a v podnicích třetího sektoru je často nabízena na částečný úvazek a v krátkodobých formách. Proto mohou často naplnit požadavky na podporu aktivního stárnutí a postupného odchodu do důchodu. Tyto sektory by měly být přístupné starší části pracovních sil. Společnosti často pomíjí věkový rozměr v řízení lidských zdrojů a navrhování popisu práce. Moderní technologie a ergonomie může snížit napětí a zvýšit produktivitu starších pracovníků, což může kompenzovat pokles fyzického výkonu tam, kde je 3 Ve vzdělávacích programech společenství je důraz kladený na celoživotní vzdělávání už nyní velmi silný a bude ještě dále zdůrazněn v připravované verzi programu Sokrates a Leonardo da Vinci, které budou probíhat od roku 2000 do roku

8 kritickým faktorem. Zlepšení pracovního prostředí by také přispělo k rozšíření zdravého života a aktivního stárnutí. Stejně důležitou otázkou je také přizpůsobení organizace práce a řízení moderních forem stárnutí. Praktiky, které vedou nevyhnutelně k vyloučení, se používají dlouho před odchodem z trhu práce. Rychle rostoucí počet stárnoucích pracovníků vyžaduje nové přístupy ke všem záležitostem ve vztahu mezi věkem a produktivitou. Také opatření, která by umožnila pozdější a postupnější odchod do důchodu, jsou potřebná. Zvýšení zájmu a podpora dobrých praktik v této oblasti je předpokladem úspěšné, aktivní strategie stárnutí Podpora rovným příležitostem mezi ženami a muži Stárnutí klade několik otázek o rovných příležitostech. Rostoucí participace žen bude hlavním zdrojem budoucího růstu pracovní síly v mnoha členských státech. Tvořitelé politik stále více zjišťují, že demografické stárnutí zdůrazní, jak důležitá je participace žen pro ekonomický růst. Nicméně participace žen je stále příliš nízká v mnoha členských státech. Více než 50% žen v produktivním věku přes 50 let nemá placenou práci. To je částečně výsledkem obtížného kombinování rodinných závazků s ekonomickými aktivitami. Navíc ženy jsou více zastoupeny v citlivějších a méně placených sektorech, kde je největší riziko propouštění. Tyto trendy si žádají akční politiku zaměřenou na: Usnadnění přístupu žen k bezpečnějším a lépe placeným kariérám a zajištění rovných příležitostí pro účast ve vzdělávání a doškolování v průběhu pracovního života. Dále by se měla politika zaměřit na cíl vyvážit rodinný a pracovní život. Lepší dělba rodinných povinností mezi muže a ženy a lepší politiky zaměstnanosti beroucí ohled na pečovatelské povinnosti (zohledňující péči o starší lidi závislé na této péči stejně jako péči o děti) musí být více podporovány; Další vyhodnocení možností pro použití nástrojů fiskální a rodinné politiky k podpoře participace žen na pracovních silách. V rámci Strategie zaměstnanosti EU se Komise zavazuje k podpoře politik, které mohou zajistit adekvátní přizpůsobení ke stárnutí pracovních sil a k podpoře snah členských států pomocí financování z Evropského sociálního fondu. Zvláště významná bude podpora pro aktivní politiky na trhu práce k boji s nezaměstnaností a zamezení tomu, aby muži a ženy sklouzávali do dlouhodobé nezaměstnanosti. V Pokynech pro zaměstnanost (Employment guidelines) na rok 1999 definovala Evropská unie cíl vytvoření všem otevřeného pracovního trhu a vyzvala sociální partnery, aby věnovali další pozornost k věkovému rozměru řízení lidských zdrojů. Opatření by mohla být jak aktivní, tak preventivní, a zvláště by měla zahrnovat celoživotní vzdělávání. V období se Komise zabývala širokými konzultacemi s cílem vytvořit návrhy podle článku 13 SES, v znění z Amsterdamu, aby zákonně vyloučila všechny formy diskriminace v zaměstnanosti, včetně diskriminace podle věku. 7

9 3. Přizpůsobení se stárnutí v oblasti odchodu do důchodu a důchodů 3.1. Přizpůsobení věku odchodu do důchodu delšímu životu a lepšímu zdraví Přizpůsobení se stárnutí zahrnuje přizpůsobení různých fází našich životů změnám a příležitostem vycházejícím z delšího života. Od padesátých let, kdy byl důchodový věk ve většině veřejných důchodových systémech zafixován na 65 letech, vzrostla očekávaná délka života o 8-10 let. Zároveň ovšem ve stejném období poklesla participace mužů ve věku let na pracovní síle z téměř 80% na přibližně 30%. Trend v průběhu posledních dvou dekád také podstatně erodoval míru participace pracovníků nad padesát let. Na to může být nahlíženo jako na výsledek rozšířeného přání nahradit příjem za volný čas podle toho, jak se společnost a jednotlivci stávají bohatšími. Předčasný odchod je bezpochyby zajímavou krátkodobou možností ve srovnání s tlaky z práce nebo dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale výzkumy ukazují, že 40% předčasných důchodců považuje jejich odchod z trhu práce za primárně nedobrovolný a rádi by nějakým způsobem pokračovali v práci. Dává nějaký smysl, aby jednotlivci odcházeli do důchodu o 5-10 let dříve než jejich rodiče, když se těší daleko lepšímu zdraví, mají obecně daleko lepší pracovní podmínky a pravděpodobně budou žít o 6 až 8 let déle? Nebylo by rozhodnutí jiné, pokud by starší pracovník měl možnost zlepšit své pracovní dovednosti a získávat nové? Kolik lidí by přivítalo postupný odchod z práce, pokud by tento byl běžněji dostupný? Tyto otázky musí být položeny a zodpovězeny nyní, když první skupiny z generace baby-boomu rychle dosahují věku pro předčasný odchod do důchodu. Už jen početnost generací baby-boomu znamená, že kdyby přijali současné vzory předčasného odchodu do důchodu, pak by došlo k výraznému zvýšení míry závislosti lidí staršího věku. Systém sociální ochrany by mohl být přetížen a v mnoha oblastech a sektorech by mohlo dojít k nedostatku pracovních sil. Generace baby-boomu je pravděpodobně největším zdrojem, je nejlépe vzdělaná a je nejzdravější generací, která kdy existovala. Má proto nejlepší předpoklady pro to, aby nejlépe využila příležitosti nabízené v důsledku prodloužení života. Promarnit jejich možný přínos kvůli současným praktikám na trhu práce by bylo velkým plýtváním. Zde, stejně jako v dalších oblastech, bude důležité, aby byly politiky aktivního stárnutí citlivé na potřeby, možnosti a preference jednotlivců Krok za debatu o typu penzijního systému Existují dobré důvody, proč reformovat penzijní systémy. Ale neexistuje žádný univerzální lék a adekvátní reformy si vyžádají čas a mohou být i bolestivé. V současnosti se debata soustřeďuje především na to, zda průběžné nebo fondové systémy budou lepší při řešení otázky transferu zboží a služeb od aktivní generace ke generaci v důchodu. Bez ohledu na zvolenou metodu bude nutné transfer zdrojů podstatně zvýšit. Je zřejmé, že k minimalizaci zvýšeného zatížení těch, kteří pracují, 4 Nerovnosti v příjmech, zdravotním stavu a v očekávané délce života se v posledních desetiletích rozšířily, což se také týká starých lidí. 8

10 by mělo dojít v maximální možné míře skrze rozšíření základny pro financování a vyšší míru aktivity a zaměstnanosti všech v produktivním věku. Penzijní reformy jsou důležitou částí nutného přizpůsobení se fenoménu stárnutí, ale budou opravdu efektivní pouze tehdy, pokud budou zajištěny aktivním stárnutím a vyšší obecnou mírou zaměstnanosti Produktivní agenda pro penzijní reformu: Odložení podpory a postupný odchod do důchodu Nejproduktivnějším a nejefektivnějším způsobem, jak čelit tlakům na udržitelnost penzijních systémů v důsledku stárnutí, je obrátit trend předčasných odchodů do důchodu. Budeme-li pracovníky motivovat a umožníme-li jim, aby zůstávali na pracovním trhu déle a odcházeli z něj postupně, můžeme redukovat důchodové náklady, získat dodatečné příjmy a větší produktivní vstupy pro růst. To, čeho musíme dosáhnout, je změna chování lidí při odchodu do důchodu. Penzijní reformy jako takové jsou pouze jednou z částí toho, co je potřeba. Změna zvyků odchodu do důchodu bude vyžadovat podporu sociálních partnerů, podporu veřejného trhu práce, daní a politik na pracovišti. Jakkoli není nabídka předčasného odchodu do důchodu jedinou příčinou předčasného odchodu, určitě hraje klíčovou roli. Umožňuje zaměstnavatelům, odborům a pracovníkům přenesení problému trhu práce na důchodový systém. Její existence nenutí relevantní partnery k zaměření se na nutné změny v řízení. Udržitelnost důchodových systémů vyžaduje omezení přístupu k předčasným odchodům do důchodu. Nicméně takové omezení je podmíněno odstraněním bariér a demotivačních vlivů, které brání mužům a ženám, aby pracovali déle; a zároveň i poskytováním lepších a více vyhovujících pracovních příležitostí pro stárnoucí pracovníky. Je potřeba jak snížit poptávku po předčasných odchodech, tak přístup k nim a zároveň je potřeba mít na paměti, že jiné způsoby odchodu, jako je invalidní důchod nebo podpora dlouhodobě nezaměstnaných, můžou hrát ekvivalentní roli jako předčasný důchod. Stále bude potřeba systém sociální ochrany, který lidem za určitých okolností dovolí odejít dříve do důchodu např. v případě dlouhodobé nemoci či postižení; nebo v regionech, kde jsou vyhlídky na opětovné zaměstnání propuštěných starších pracovníků zvláště špatné. Také mohou existovat sektory, kde bude vhodné motivace k předčasným důchodů po určitý čas zachovat a tím vyjít vstříc specifickým podmínkám a výzvám v daném sektoru 5. Předčasný odchod by se měl znovu stát výjimečnou situací, jak tomu bylo v minulosti. Možnosti zahrnující méně než plný odchod z trhu práce (např. částečný úvazek) by měly být využívány jako alternativa. Ve spolupráci se sociálními partnery musí být penzijní systém přizpůsoben tak, aby dovoloval postupný odchod v pružné kombinaci s různými formami pracovního příjmu. Postupný nebo částečný odchod do důchodu založený na kolektivních dohodách a možná i na podpoře vládních programů by se mohl stát jednou z důležitých cest, jak překonat mezeru mezi skutečným a zákonem stanoveným věkem odchodu do důchodu, zvláště v sektorech, kde je další práce na celý úvazek těžko 5 To se může týkat, za určitých okolností, například zemědělství: Jedno z doprovodných opatření Společné zemědělské politiky - Systém Společenství pro předčasné odchody do důchodu ze zemědělství podle Nařízení (EEC) č. 2079/92 si klade za cíl prosadit nezbytnou obnovu, restrukturalizaci a zlepšení ekonomické životaschopnosti zbývajících farem skrze poskytování dostatečného příjmu starým farmářům, kteří úplně přestali hospodařit a tím vytvořit mladým farmářům lepší podmínky pro vytváření a rozvoj farem. 9

11 uskutečnitelná. Úspěch při obracení trendu bude záviset na tom, zda se podaří najít rovnováhu mezi flexibilitou požadovanou jednotlivci a jim poskytovaným zabezpečením. Nedávné výpočty naznačují, že pokud bychom dokázali zvýšit skutečný věk odchodu mužů do důchodu na úroveň let a současně udržet současný růst míry participace žen, pak by bylo možné zamezit velké části nárůstu zátěže ze závislosti starých lidí 6. Přesto může být nutné znovu nastavit vzorce příspěvků/transferů, alespoň do určité míry. Výhodou takové produktivní reakce je, že nárůst požadavků na zvýšení příspěvků a snížení transferů bude řiditelnější. Zároveň to může nabídnout současným padesátníkům a šedesátníkům lepší možnosti participace ve společnosti: aktivní roli, lepší statut a lepší kvalitu života. Faktorů stojících za předčasnými důchody je mnoho a jsou komplexní. Změna praktik zaměstnavatelů a odborů při managementu věku bude vyžadovat velké úsilí a úzkou spolupráci se sociálními partnery i mezi nimi. K pozměnění očekávání a nálad starších pracovníků bude potřeba jim nabídnout lepší příležitosti a motivaci, aby zůstali v práci. Navíc další práce si, alespoň na počátku, vyžádá mnoho částečných pracovních úvazků. V krátkodobém až střednědobém horizontu je smysluplné, aby Evropská unie zvýšila průměrný skutečný věk odchodu do důchodu o 2 roky. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, kdy se naplno projeví dopad demografického stárnutí, bychom se měli snažit o to, aby velká většina mohla pracovat déle a skutečný věk odchodu do důchodu by se opět mohl přiblížit zákonnému Vytvoření penzijních systémů méně citlivých na demografické a jiné zásadní změny Detailní způsob, jak dosáhnout udržitelnosti důchodových systémů, se bude v jednotlivých členských státech lišit, neboť je potřeba zohlednit rozdíly, které existují v celkovém důchodovém systému; v kritériích definujících nárokovatelnost, vzorci příspěvek/transfer a mechanismu indexace veřejného systému. Přesto jsou některé obecné principy jasné. Vlády a sociální partneři by měli zohlednit potenciální přínosy politik zaměřených na: Zabezpečení co nejširší a co nejspravedlivější základny příjmů pro veřejný důchodový systém. Vytvoření udržitelné kombinace vzájemně se podporujících penzijních pilířů založených na legislativě, kolektivních smlouvách a soukromých smlouvách, a tím zajišťujících široké rozložení odpovědnosti mezi vládu, sociální partnery a jednotlivce při poskytování důchodu starým lidem. Upevnění implicitní smlouvy mezi generacemi nalezením správné rovnováhy v důchodových systémech mezi dlouhodobou finanční udržitelností, mezigenerační solidaritou a spravedlností mezi generacemi i v jejich rámci Vytvoření bezpečnějšího a ziskovějšího prostředí pro doplňkové důchody Řada členských států si zvolila dvouvrstvý důchodový systém, kdy primární systém poskytuje základní důchod a předplacený druhý pilíř poskytuje důchod udržující příjem na dané výši. Pro penzijní fondy je velmi přínosný přístup na jednotný trh a jednotná měna. Kapitálový trh celé EU dokáže lépe absorbovat růst vkladů do 6 OECD (1998): Udržení prosperity ve stárnoucí společnosti, str. 42 a poznámka 19 na str

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Czech Stručný pohled na důchody 2009: Důchodové systémy v zemích OECD Přehled v českém jazyce Krize a důchodová politika

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD

Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD OECD Employment Outlook: 2004 Edition Summary in Czech Výhled OECD na zaměstnanost: vydání 2004 Přehled v českém jazyce Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD John P. Martin Ředitel pro zaměstnanost,

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více