SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE MŽP č. 6/2006"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo ), jako zprostředkujícího subjektu Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Státní fond ), jako realizačního orgánu Fondu soudržnosti, při implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti (dále jen projekt ). Směrnice navazuje na směrnici MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění. 2. Implementace projektů Fondu soudržnosti se řídí zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), nařízením Rady (ES) č. 1164/1994, o zřízení Fondu soudržnosti (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ), nařízení Rady (ES) č. 1264/1999, doplňující nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ) a nařízením Rady č. 1265/1999, doplňující Přílohu II k nařízení Rady č. 1164/1994 (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ), nařízením Komise (ES) č. 1386/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci Fondu soudržnosti a postupů pro provádění finančních oprav (dále jen nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ), nařízením Komise (ES) č. 16/2003, kterým se stanoví zvláštní podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se uznatelnosti výdajů, týkajících se opatření spolufinancovaných Fondem soudržnosti (dále jen nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ), nařízením Komise (ES) č. 621/2004, kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, týkající se informačních a propagačních opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti (dále jen nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ) a dalšími právními předpisy práva Evropských společenství (dále jen právo ES ). 1

2 3. Implementace projektů Fondu soudržnosti se dále řídí usnesením vlády 1 a metodickými předpisy vydanými Ministerstvem financí Pro účely této směrnice je: Článek 2 Definice a pojmy 1.1 řídícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj, které odpovídá za celkové řízení a koordinaci aktivit Fondu soudržnosti (dále jen řídící orgán ), 1.2 zprostředkujícím subjektem ministerstvo, na které řídící orgán delegoval výkon činností pro sektor životního prostředí; za ministerstvo vykonává všechny činnosti zprostředkujícího subjektu odbor integrovaného financování (dále jen zprostředkující subjekt ), 1.3 realizačním (implementačním) orgánem Státní fond, který je odpovědný za uskutečnění projektu pro sektor životního prostředí (dále jen realizační orgán ), 1.4 platebním orgánem Ministerstvo financí, které je odpovědné za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice (dále jen platební orgán ), 1.5 platební jednotkou Státní fond, na který platební orgán v rámci dohody o delegaci pravomocí delegoval výkony některých svých pravomocí pro sektor životního prostředí (dále jen platební jednotka ), 1.7 konečným příjemcem podpory žadatel o podporu dle příslušných směrnic ministerstva 3, jehož projekt schválila Evropská komise, 1.8 dodavatelem právnická osoba smlouvou zavázaná realizovat projekt, skupinu subprojektů nebo subprojekt v rámci projektu ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, 1.9 správcem stavby subjekt odpovědný za řízení a kontrolu stavby, 1.10 monitorování průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem, 1.11 vnitřní kontrolní systém komplex kontrolních a řídících opatření, včetně rozsahu vzorků operací u projektů, pokrývajících minimálně 15% celkově uznatelných výdajů. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu (kontrola operací před schválením, průběžné sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání) a vnitřní audit (organizačně oddělené a funkčně nezávislé vyhodnocování účinnosti řídící kontroly), Usnesení vlády č.125 ze dne 11. února 2004 k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti. Metodika finančních toků a kontroly Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a Metodika certifikace výdajů Fondu soudržnosti v jejich platném znění. Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění a směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti, v platném znění. 2

3 1.12 certifikace získání průběžného ujištění o tom, že nastavené řídící a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci a financování projektu dodržovány předpisy ES a ČR vztahující se k poskytování pomoci z Fondu soudržnosti, 1.13 způsobilými výdaji uznatelné výdaje, které jsou v souladu s nařízením komise (ES) č. 16/2003, respektive v souladu s Finančním memorandem u projektů, schválených před 30. dubnem 2004, 1.14 zadávací dokumentace dokumentace pro zadávací řízení, která obsahuje údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídek účastníků zadávacího řízení, podmínky smlouvy o dílo a podrobné technické vymezení parametrů díla včetně podmínek pro jeho provedení. Článek 3 Delegace pravomocí Delegace pravomocí mezi zprostředkujícím subjektem a realizačním orgánem je stanovena v příslušné dohodě 4. Článek 4 Realizace projektu 1. Hlavní zásadou realizace projektů je přísné oddělení linií realizační, platební a kontrolní. 2. Realizace projektů se skládá z následujících částí: 2.1 zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách, 2.2 financování projektu, 2.3 monitorování projektu, 2.4 kontrola projektu, 2.5 ukončení projektu a závěrečné vyhodnocení. 3. Řízení projektu Realizační orgán provádí řízení projektu ve vazbě na konečného příjemce podpory. Odbor integrovaného financování ministerstva odpovídá za dohled a kontrolou projektu. 4. Řízení stavby Realizační orgán odpovídá za administrativní dohled a kontrolu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) 1386/2002. Řízení stavby zajišťuje konečným příjemcem podpory kontrahovaný správce stavby vybraný v řádném výběrovém řízení. 4 Dohoda o přípravě a implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti Evropské unie mezi Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky z listopadu K dispozici u odboru integrovaného financování ministerstva a právního útvaru Státního fondu. 3

4 5. Podávání hlášení Realizační orgán do jednoho měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí předkládá, prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, řídícímu orgánu zprávu o postupu realizace projektu, finanční situaci projektu, zprávu o termínech budoucích nabídkových řízení a jiné dle příslušné dohody Proplácení podpory Platební jednotka proplácí podporu z Fondu soudržnosti konečnému příjemci podpory z prostředků státního rozpočtu. Proplácení podpory ze Státního fondu provádí úsek pro ekonomii a Fondu soudržnosti Státního fondu. Článek 5 Veřejné zakázky 1. Při zadávání veřejných zakázek (příprava dokumentace pro výběrové řízení, průběh výběrového řízení a uzavírání smluv) se postupuje dle zákona o veřejných zakázkách, včetně prováděcích předpisů. 2. Za zadávání veřejných zakázek a samotné výběrové řízení na správce stavby i dodavatele včetně uzavírání smluv odpovídá konečný příjemce podpory. Odbor integrovaného financování ministerstva vykonává administrativní dohled, Státní fond kontrolu dle článku 4 nařízení Komise (ES) 1386/ Příprava dokumentace pro zadání veřejné zakázky 3.1 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, do dvou měsíců od obdržení Rozhodnutí Evropské Komise na projekt Fondu soudržnosti (dále jen Rozhodnutí EK ), předložení rámcového harmonogramu konání jednotlivých výběrových řízení, které konečný příjemce podpory bude vyhlašovat k naplnění cílů projektu, vytýčených v žádosti o podporu a uvedených v příslušném Rozhodnutí EK. Vzorový formulář je uveden v příloze č.1 této směrnice. 3.2 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory postupné předkládání dokumentů souvisejících se zadáním veřejných zakázek, a to dle seznamu vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 2 této směrnice. 3.3 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory předložení zadávací dokumentace nejméně 30 dnů před vyhlášením zadávacího řízení. Zadávací dokumentaci předkládá konečný příjemce podpory ve dvou vyhotoveních v rozsahu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách Státní fond provede ve lhůtě zpravidla 30 dnů (u komplikovanějších případů může být lhůta i delší) ode dne doručení posouzení zadávací dokumentace především z hlediska zákona o veřejných zakázkách, Rozhodnutí EK, žádosti o podporu z Fondu soudržnosti, nařízení Rady č. 621/2004, nařízení Komise (ES) č. 16/2003 a nařízení Komise (ES) č.1386/2002 popř. dalších právních předpisů ČR a ES a zašle konečnému příjemci podpory své stanovisko. 3.5 Konečný příjemce podpory zohlední v zadávací dokumentaci připomínky Státního fondu a opravenou verzi zadávací dokumentace zašle zpět Státnímu 4

5 fondu. V případě že tak neučiní, postupuje Státní fond podle článku 11 odst. 2 této směrnice. 3.6 Je-li v rámci zadávací dokumentace prokázán rozpor se zákonem o veřejných zakázkách s Rozhodnutím EK popř. s výše uvedenými nařízeními ES (bod 3.4 odst. 3 tohoto článku) a konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. 3.7 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory informace o všech změnách, které chce provést v zadávací dokumentaci o proti schválené žádosti o podporu z Fondu soudržnosti 5 a nebo Rozhodnutí EK. 3.8 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory předložení návrhu předběžného oznámení a návrhu oznámení zadávacího řízení nejméně 30 dnů před zasláním k publikování. 3.9 Po výše uvedených kontrolách postoupí Státní fond ministerstvu ke každému výběrovému řízení oznámení o zadávacím řízení, návrh smluvního vztahu (požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky) a řádně vyplněné kontrolní formuláře k provedené kontrole zadávací dokumentace, předběžnému oznámení a oznámení o zadávacím řízení, za účelem formálního odsouhlasení se zadáním akce a splnění požadavku pro vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále viz článek 8 této směrnice). 4. Příprava a organizace zadávacích řízení u konečného příjemce podpory 4.1 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, před zahájením zadávacího řízení, zaslání návrhu složení hodnotící komise k posouzení. Konečný příjemce podpory doloží splnění požadavků zákona o veřejných zakázkách. 4.2 Státní fond ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení posoudí složení hodnotící komise z hlediska splnění požadavků zákona o veřejných zakázkách a zašle konečnému příjemci podpory své stanovisko. 4.3 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, v případě ustanovení hodnotící komise, kterou musí jmenovat vláda ČR 6, zaslání návrhu složení hodnotící komise nejpozději dva měsíce před termínem pro otevírání obálek s nabídkami. 4.4 Je-li ve složení hodnotící komise prokázán rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, a konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. 4.5 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory umožnění účasti zástupce Státního fondu v roli nezávislého pozorovatele na jednotlivých jednáních hodnotící komise a pořídit o nich záznam. 4.6 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory průběžné předkládání kopií zpráv, protokolů a dalších souvisejících dokumentů se 5 6 Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění. Viz. zákon o veřejných zakázkách. 5

6 zadávacím řízením, a to dle seznamu vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky uvedeného v příloze č.2 této směrnice a dále dalších dokumentů na vyžádání Státního fondu (např. nabídky uchazečů). 4.7 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, nejpozději do 28 dnů po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem,poskytnutí kopie smlouvy a písemné zprávy zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 4.8 V případě, že zástupce Státního fondu shledá v průběhu zadávacího řízení jakýkoli rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, informuje o této skutečnosti konečného příjemce podpory a požádá jej o sjednání nápravy. V případě, že konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. Článek 6 Monitoring 1. Monitorování je založeno na sběru dat a informací prostřednictvím pravidelných zpráv podávaných konečným příjemcem podpory za projekty (např. úvodní zpráva, měsíční zpráva, výroční zpráva a závěrečná zpráva) a dále také zjišťováním a kontrolou Státního fondu na místě realizace projektu. Monitorování poskytuje nezbytná data pro následné vyhodnocování úspěšnosti projektů. 2. Monitorování projektů je na úrovni odpovědných subjektů za implementaci projektů 7 realizováno prostřednictvím informačního systému, který zajišťují sběr, ukládání a dostupnost všech dat. Informační systém je složen ze dvou základních částí: 2.1 monitorovací systém strukturálních fondů-centrální systém (MSSF_CENTRAL), 2.2 monitorovací systém strukturálních fondů-subsystém (IS_ Monit). 3. Monitorování projektu se řídí pokyny monitorovacího výboru 1, řídícího orgánu, platebního orgánu a pokyny vydanými Evropskou komisí. Realizační orgán zajišťuje veškeré údaje a potřebnou součinnost monitorování projektů. 4 V rámci realizace projektu se konají monitorovací výbory složené ze zástupců orgánů a subjektů České republiky, zástupců Evropské komise a případně i zástupců Evropské Investiční Banky. Účast na monitorovacích výborech je umožněna i pověřeným zástupcům konečných příjemců podpory. Článek 7 Finanční toky 1. Požadavky legislativy ES na systém a metodiku finančních toků jsou obsaženy v Nařízení Rady 1164/1994 ve vazbě na prováděcí Nařízení Komise č. 1386/2002. Tomu odpovídá i Metodika finančních toků a finanční kontroly Fondu soudržnosti 7 Ministerstvo, Státní fond, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise. 6

7 dle Ministerstva financí v platném znění a usnesení vlády č. 125/2004 k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti. 2. Finanční toky projektu se skládají z přesunu finančních prostředků: 2.1 od konečného příjemce podpory k dodavateli, 2.2 z platební jednotky/od poskytovatele dotace konečnému příjemci podpory, 2.3 z platebního orgánu do platební jednotky, 2.4 z platební jednotky poskytovateli dotace na příjmový účet kapitoly 315, 2.5 z Evropské komise na účet Národního Fondu. 3. Finanční toky vycházející z legislativy Evropské unie jsou podrobně popsané v manuálech ministerstva a Státního fondu 8 a metodice Ministerstva financí 9. Článek 8 Čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti 1. Čerpání podpory z Fondu soudržnosti je možné až po: 1.1 vydání Rozhodnutí EK o dotaci z Fondu soudržnosti, 1.2 vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí ), které obsahuje náležitosti stanovené zákonem č.218/2000 Sb, zejména výši dotace, účel na který je dotace poskytnuta, lhůta v níž má být účelu dosaženo, podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet pro poskytnutí dotace, aby byla zachována způsobilost určitého výdaje k financování z prostředků Fondu soudržnosti, rozčlenění poskytovaných prostředků, a den vydání rozhodnutí. Rozhodnutí vydává odbor rozpočtu ministerstva, 1.3 podpisu smlouvy o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti a ze Státního fondu, za předpokladu, že součástí projektu je financování ze Státního fondu. Toto ustanovení se týká projektů Fondu soudržnosti, na které bylo vydáno Rozhodnutí EK a u kterých bylo vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z prostředků Fondu soudržnosti před 1. červencem V případě projektů s více kontrakty je smlouva podepsána až po uzavření smluv o dílo pro více jak 20% z celkového objemu prací daných Rozhodnutí EK. 2. Rozhodnutí je vydáváno ministerstvem po schválení projektu Evropskou komisí, tj. po vydání Rozhodnutí EK a po té, co byly splněny podmínky pro vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Z hlediska splnění podmínky o zadání veřejné zakázky je mimo jiné nutné, aby dokumentace zadání veřejné zakázky byla předmětem posouzení a odsouhlasení v souladu s článkem Manuál pracovních postupů zprostředkujícího a realizačního orgánu Fondu soudržnosti. Metodika finančních toků a kontroly Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, vydávaná Ministerstvem financí. Tj. v režimu Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vydané Ministerstvem Financí (MF č.j. 55/69.397/ ). 7

8 této směrnice pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací (v případě více výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací alespoň pro jedno z nich) a správce stavby. 2.1 Dojde-li ke snížení skutečných nákladů (odvozených z nákladů projektu stanovených v dodavatelských smlouvách), bude Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, které stanoví skutečnou výši podpory změněno. Skutečná výše podpory je odvozena z procentního podílu stanoveném v Rozhodnutí EK a těchto nižších nákladů (respektive způsobilých výdajů). V tomto případě se do konečné výše podpory z Fondu soudržnosti zohlední projektová rezerva odvozená z Rozhodnutí EK (v případě, že v Rozhodnutí EK není jako samostatná položka rezerva vyčíslena, zohlední se rezerva z žádosti o podporu z Fondu soudržnosti), a to ve stejném procentuálním poměru vůči celkovým způsobilým výdajům vzešlých z dodavatelských smluv na stavební/montážní práce jako vychází procentuální poměr projektová rezerva/celkové náklady na stavební/montážní práce v Rozhodnutí EK popř. v žádosti o podporu. 2.2 V případě, že konečný příjemce podpory postupuje dle bodu 1.3 odst. 1 tohoto článku směrnice, postupuje se analogicky dle bodu 2.1 odst. 2 tohoto článku směrnice s tím, že konečná výše podpory je upřesněna ve smlouvě o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti. 3. Podmínkou pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti je dodržení postupů ze strany konečného příjemce podpory stanovených v Rozhodnutí a postupů stanovených touto směrnicí. 4. Podpora se poskytuje průběžně formou refundace bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet konečného příjemce podpory. 5. Platební jednotka průběžně refunduje uhrazené faktury příjemci podpory z prostředků státního rozpočtu (fakturační princip), a to v % poměru stanoveném v Rozhodnutí / ve smlouvě o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti. 6. Žádost o provedení platby zasílá konečný příjemce podpory Státnímu fondu spolu s fakturami a bankovními výpisy dokládajících jejich úhradu. Konečný příjemce podpory může předložit i faktury, u kterých začíná běžet lhůta splatnosti, tj. faktury neuhrazené, a to ke kontrole jejich věcné a formální správnosti. Státní fond provede do 55 dnů od obdržení žádosti o provedení platby její kontrolu a kontrolu oprávněnosti fakturace. Podpora je konečnému příjemci poskytnuta po provedených kontrolách a poté, co konečný příjemce podpory prokáže Státnímu fondu, výpisem z účtu, zaplacení dotyčných faktur. Konkrétní postup přidělení podpory stanoví Ministerstvo financí a správce programu, kterým je ministerstvo. Článek 9 Spolufinancování projektu z národních zdrojů 1. Každá akce financovaná z Fondu soudržnosti musí být financovaná jak ze zdrojů EU, tak i z národních zdrojů (státní rozpočet, Státní fond, územně samosprávný celek a soukromé zdroje). Každý z těchto zdrojů podléhá určitým pravidlům, ať už jsou to pravidla přímo stanovená legislativou EU, či pravidla vyplývající 8

9 z obecně závazných právních předpisů České republiky 11. Konečný příjemce podpory se musí podílet na financování projektu vlastními zdroji minimálně ve výši 10% ze způsobilých nákladů. Do vlastních zdrojů lze zahrnout i půjčku. 1.1 Státní rozpočet Je-li součástí daného projektu spolufinancování ze státního rozpočtu, jakým se např. rozumí dotace z prostředků kapitoly 315 ministerstva (program ), jsou podmínky poskytnutí podpory součástí samotného Rozhodnutí. 1.2 Státní fond a) Podpora ze Státního fondu je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu (dále jen smlouva ), uzavírané mezi Státním fondem a konečným příjemcem podpory na základě rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků Státního fondu (dále jen rozhodnutí ministra ). Rozhodnutí ministra se vydává až po schválení projektu Evropskou komisí. Podpora se poskytuje v souladu s příslušnou směrnicí ministerstva 12 a může být poskytnuta formou dotace, půjčky a nebo úroku z komerčního úvěru. Výše a forma podpory je uvedena v Rozhodnutí ministra. Nesplní-li žadatel podmínky, které podle rozhodnutí ministra mají být splněny před uzavřením smlouvy a následném poskytnutím podpory, má Stání fond právo od podpisu smlouvy odstoupit. b) Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora ze Státního fondu poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel jejího použití. Stanoví rovněž lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a další podmínky a povinnosti, stanovené zejména k zabezpečení řádné realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného opatření. Podpora ze Státního fondu má charakter zálohy až do doby celkového vyhodnocení plnění smluvních podmínek. Smlouva rovněž stanoví podmínky pro vracení zálohově poskytnuté podpory ze Státního fondu či její části a další sankce pro případ, že konečný příjemce podpory nebude plnit povinnosti stanovené smlouvou. c) Pokud konečný příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Státní fond požadovat vrácení podpory ze Státního fondu, případně její části, a to ve lhůtě dle rozhodnutí Státního fondu. Konečný příjemce podpory je povinen tento požadavek respektovat Zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnost, v platném znění. 9

10 Článek 10 Kontrola projektu a certifikace výdajů 1. Veškeré kontrolní činnosti musí být prováděny v souladu s platnými předpisy Státní fond zajišťuje řádné provádění kontrol jednotlivých projektů v souladu článkem 4 Nařízení komise (ES) č. 1386/ Odbor interního auditu a finanční kontroly ministerstva provádí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj kontroly v souladu s článkem 9 11 Nařízení komise (ES) č. 1386/ Audit provádí odbor interního auditu a finanční kontroly ministerstva a útvar interního auditu Státního fondu. Tyto mají za povinnost v pravidelných intervalech prověřovat funkčnost řídících a kontrolních systémů, na základě ročního plánu. 5. S prováděnou kontrolní činností souvisí i certifikace výdajů 14. Postupy pro certifikaci výdajů stanovuje Metodika certifikace výdajů vydaná Ministerstvem financí, a to v souladu s nařízením Komise (ES) č.1386/2002, dle kterého každá žádost platebního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje. Certifikaci výdajů provádí platební orgán zvlášť pro každý projekt nebo skupinu projektů. 6. Certifikace pro Fond soudržnosti se zpravidla provádí 3 x ročně, v případě nedostatku prostředků pro financování jednotlivých projektů Fondu soudržnosti je výjimečně možné provést mimořádnou certifikaci (nad rámec tří pravidelných) a následně vypracovat mimořádnou žádost o platbu z Evropské komise. Žádost o mimořádnou certifikaci iniciuje řídící orgán a nebo platební orgán. 7. Certifikaci uděluje platební orgán na základě doložení příslušných dokladů 15 od řídícího orgánu. Příslušné formuláře v souladu s metodikou zpracovává pro řídící orgán odbor integrovaného financování ministerstva a Státní fond. Článek 11 Porušení stanovených postupů Dojde-li ze strany konečného příjemce podpory k porušení pravidel uvedených v této směrnici má, vzhledem ke konkrétnímu případu, odbor integrovaného financování ministerstva resp. Státní fond oprávnění: 1. nezahájit poskytování podpory z prostředků Fondu soudržnosti a z národních zdrojů, případně nepodepsat smlouvu o poskytování podpory z prostředků Fondu soudržnosti v případě, že konečný příjemce usiluje o čerpání podpory v souladu s čl. 8 odst. 1 bod 1.3, 2. informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a požádat jej o stanovisko, Zejména Nařízení komise (ES) č. 1386/2002 a v rámci české legislativy zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a závazná metodika finančních toků a kontrola Strukturálních fondu a Fondu soudržnosti vydaná Ministerstvem financí. Nařízení Komise (ES) č.1386/2002. Metodika certifikace výdajů vydaná Ministerstvem financí. 10

11 3. informovat Evropskou komisi a zaslat podnět k přehodnocení výše podpory z Fondu soudržnosti. Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se směrnice MŽP č. 11/2004 o implementaci projektů Fondu soudržnosti vydaná dne 18. listopadu 2004, č.j. M/200459/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a je závazná pro všechny zaměstnance ministerstva a pro ředitele Státního fondu. Ředitel Státního fondu zabezpečí postup zaměstnanců Státního fondu v souladu s touto směrnicí. Odborný gestor: odbor integrovaného financování Zpracoval: Ing. Zdeněk Zelený, Ing. Jan Kříž RNDr. Libor Ambrozek ministr Přílohy: 1 Harmonogram postupu prací na zadávacích řízeních pro projekt- vzorový formulář 2 Seznam vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky 11

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument Obsah FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL EDKLÁDÁNÍ ŽÁDOST DOSTÍ O PLATBU Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Seznam zkratek Dokumenty

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více