SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE MŽP č. 6/2006"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo ), jako zprostředkujícího subjektu Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Státní fond ), jako realizačního orgánu Fondu soudržnosti, při implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti (dále jen projekt ). Směrnice navazuje na směrnici MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění. 2. Implementace projektů Fondu soudržnosti se řídí zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), nařízením Rady (ES) č. 1164/1994, o zřízení Fondu soudržnosti (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ), nařízení Rady (ES) č. 1264/1999, doplňující nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ) a nařízením Rady č. 1265/1999, doplňující Přílohu II k nařízení Rady č. 1164/1994 (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ), nařízením Komise (ES) č. 1386/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci Fondu soudržnosti a postupů pro provádění finančních oprav (dále jen nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ), nařízením Komise (ES) č. 16/2003, kterým se stanoví zvláštní podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se uznatelnosti výdajů, týkajících se opatření spolufinancovaných Fondem soudržnosti (dále jen nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ), nařízením Komise (ES) č. 621/2004, kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, týkající se informačních a propagačních opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti (dále jen nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ) a dalšími právními předpisy práva Evropských společenství (dále jen právo ES ). 1

2 3. Implementace projektů Fondu soudržnosti se dále řídí usnesením vlády 1 a metodickými předpisy vydanými Ministerstvem financí Pro účely této směrnice je: Článek 2 Definice a pojmy 1.1 řídícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj, které odpovídá za celkové řízení a koordinaci aktivit Fondu soudržnosti (dále jen řídící orgán ), 1.2 zprostředkujícím subjektem ministerstvo, na které řídící orgán delegoval výkon činností pro sektor životního prostředí; za ministerstvo vykonává všechny činnosti zprostředkujícího subjektu odbor integrovaného financování (dále jen zprostředkující subjekt ), 1.3 realizačním (implementačním) orgánem Státní fond, který je odpovědný za uskutečnění projektu pro sektor životního prostředí (dále jen realizační orgán ), 1.4 platebním orgánem Ministerstvo financí, které je odpovědné za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice (dále jen platební orgán ), 1.5 platební jednotkou Státní fond, na který platební orgán v rámci dohody o delegaci pravomocí delegoval výkony některých svých pravomocí pro sektor životního prostředí (dále jen platební jednotka ), 1.7 konečným příjemcem podpory žadatel o podporu dle příslušných směrnic ministerstva 3, jehož projekt schválila Evropská komise, 1.8 dodavatelem právnická osoba smlouvou zavázaná realizovat projekt, skupinu subprojektů nebo subprojekt v rámci projektu ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, 1.9 správcem stavby subjekt odpovědný za řízení a kontrolu stavby, 1.10 monitorování průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem, 1.11 vnitřní kontrolní systém komplex kontrolních a řídících opatření, včetně rozsahu vzorků operací u projektů, pokrývajících minimálně 15% celkově uznatelných výdajů. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu (kontrola operací před schválením, průběžné sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání) a vnitřní audit (organizačně oddělené a funkčně nezávislé vyhodnocování účinnosti řídící kontroly), Usnesení vlády č.125 ze dne 11. února 2004 k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti. Metodika finančních toků a kontroly Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a Metodika certifikace výdajů Fondu soudržnosti v jejich platném znění. Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění a směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti, v platném znění. 2

3 1.12 certifikace získání průběžného ujištění o tom, že nastavené řídící a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci a financování projektu dodržovány předpisy ES a ČR vztahující se k poskytování pomoci z Fondu soudržnosti, 1.13 způsobilými výdaji uznatelné výdaje, které jsou v souladu s nařízením komise (ES) č. 16/2003, respektive v souladu s Finančním memorandem u projektů, schválených před 30. dubnem 2004, 1.14 zadávací dokumentace dokumentace pro zadávací řízení, která obsahuje údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídek účastníků zadávacího řízení, podmínky smlouvy o dílo a podrobné technické vymezení parametrů díla včetně podmínek pro jeho provedení. Článek 3 Delegace pravomocí Delegace pravomocí mezi zprostředkujícím subjektem a realizačním orgánem je stanovena v příslušné dohodě 4. Článek 4 Realizace projektu 1. Hlavní zásadou realizace projektů je přísné oddělení linií realizační, platební a kontrolní. 2. Realizace projektů se skládá z následujících částí: 2.1 zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách, 2.2 financování projektu, 2.3 monitorování projektu, 2.4 kontrola projektu, 2.5 ukončení projektu a závěrečné vyhodnocení. 3. Řízení projektu Realizační orgán provádí řízení projektu ve vazbě na konečného příjemce podpory. Odbor integrovaného financování ministerstva odpovídá za dohled a kontrolou projektu. 4. Řízení stavby Realizační orgán odpovídá za administrativní dohled a kontrolu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) 1386/2002. Řízení stavby zajišťuje konečným příjemcem podpory kontrahovaný správce stavby vybraný v řádném výběrovém řízení. 4 Dohoda o přípravě a implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti Evropské unie mezi Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky z listopadu K dispozici u odboru integrovaného financování ministerstva a právního útvaru Státního fondu. 3

4 5. Podávání hlášení Realizační orgán do jednoho měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí předkládá, prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, řídícímu orgánu zprávu o postupu realizace projektu, finanční situaci projektu, zprávu o termínech budoucích nabídkových řízení a jiné dle příslušné dohody Proplácení podpory Platební jednotka proplácí podporu z Fondu soudržnosti konečnému příjemci podpory z prostředků státního rozpočtu. Proplácení podpory ze Státního fondu provádí úsek pro ekonomii a Fondu soudržnosti Státního fondu. Článek 5 Veřejné zakázky 1. Při zadávání veřejných zakázek (příprava dokumentace pro výběrové řízení, průběh výběrového řízení a uzavírání smluv) se postupuje dle zákona o veřejných zakázkách, včetně prováděcích předpisů. 2. Za zadávání veřejných zakázek a samotné výběrové řízení na správce stavby i dodavatele včetně uzavírání smluv odpovídá konečný příjemce podpory. Odbor integrovaného financování ministerstva vykonává administrativní dohled, Státní fond kontrolu dle článku 4 nařízení Komise (ES) 1386/ Příprava dokumentace pro zadání veřejné zakázky 3.1 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, do dvou měsíců od obdržení Rozhodnutí Evropské Komise na projekt Fondu soudržnosti (dále jen Rozhodnutí EK ), předložení rámcového harmonogramu konání jednotlivých výběrových řízení, které konečný příjemce podpory bude vyhlašovat k naplnění cílů projektu, vytýčených v žádosti o podporu a uvedených v příslušném Rozhodnutí EK. Vzorový formulář je uveden v příloze č.1 této směrnice. 3.2 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory postupné předkládání dokumentů souvisejících se zadáním veřejných zakázek, a to dle seznamu vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 2 této směrnice. 3.3 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory předložení zadávací dokumentace nejméně 30 dnů před vyhlášením zadávacího řízení. Zadávací dokumentaci předkládá konečný příjemce podpory ve dvou vyhotoveních v rozsahu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách Státní fond provede ve lhůtě zpravidla 30 dnů (u komplikovanějších případů může být lhůta i delší) ode dne doručení posouzení zadávací dokumentace především z hlediska zákona o veřejných zakázkách, Rozhodnutí EK, žádosti o podporu z Fondu soudržnosti, nařízení Rady č. 621/2004, nařízení Komise (ES) č. 16/2003 a nařízení Komise (ES) č.1386/2002 popř. dalších právních předpisů ČR a ES a zašle konečnému příjemci podpory své stanovisko. 3.5 Konečný příjemce podpory zohlední v zadávací dokumentaci připomínky Státního fondu a opravenou verzi zadávací dokumentace zašle zpět Státnímu 4

5 fondu. V případě že tak neučiní, postupuje Státní fond podle článku 11 odst. 2 této směrnice. 3.6 Je-li v rámci zadávací dokumentace prokázán rozpor se zákonem o veřejných zakázkách s Rozhodnutím EK popř. s výše uvedenými nařízeními ES (bod 3.4 odst. 3 tohoto článku) a konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. 3.7 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory informace o všech změnách, které chce provést v zadávací dokumentaci o proti schválené žádosti o podporu z Fondu soudržnosti 5 a nebo Rozhodnutí EK. 3.8 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory předložení návrhu předběžného oznámení a návrhu oznámení zadávacího řízení nejméně 30 dnů před zasláním k publikování. 3.9 Po výše uvedených kontrolách postoupí Státní fond ministerstvu ke každému výběrovému řízení oznámení o zadávacím řízení, návrh smluvního vztahu (požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky) a řádně vyplněné kontrolní formuláře k provedené kontrole zadávací dokumentace, předběžnému oznámení a oznámení o zadávacím řízení, za účelem formálního odsouhlasení se zadáním akce a splnění požadavku pro vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále viz článek 8 této směrnice). 4. Příprava a organizace zadávacích řízení u konečného příjemce podpory 4.1 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, před zahájením zadávacího řízení, zaslání návrhu složení hodnotící komise k posouzení. Konečný příjemce podpory doloží splnění požadavků zákona o veřejných zakázkách. 4.2 Státní fond ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení posoudí složení hodnotící komise z hlediska splnění požadavků zákona o veřejných zakázkách a zašle konečnému příjemci podpory své stanovisko. 4.3 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, v případě ustanovení hodnotící komise, kterou musí jmenovat vláda ČR 6, zaslání návrhu složení hodnotící komise nejpozději dva měsíce před termínem pro otevírání obálek s nabídkami. 4.4 Je-li ve složení hodnotící komise prokázán rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, a konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. 4.5 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory umožnění účasti zástupce Státního fondu v roli nezávislého pozorovatele na jednotlivých jednáních hodnotící komise a pořídit o nich záznam. 4.6 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory průběžné předkládání kopií zpráv, protokolů a dalších souvisejících dokumentů se 5 6 Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, v platném znění. Viz. zákon o veřejných zakázkách. 5

6 zadávacím řízením, a to dle seznamu vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky uvedeného v příloze č.2 této směrnice a dále dalších dokumentů na vyžádání Státního fondu (např. nabídky uchazečů). 4.7 Státní fond je oprávněn požadovat od konečného příjemce podpory, nejpozději do 28 dnů po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem,poskytnutí kopie smlouvy a písemné zprávy zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 4.8 V případě, že zástupce Státního fondu shledá v průběhu zadávacího řízení jakýkoli rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, informuje o této skutečnosti konečného příjemce podpory a požádá jej o sjednání nápravy. V případě, že konečný příjemce podpory nesjedná nápravu, postupuje Státní fond podle článku 11 této směrnice. Článek 6 Monitoring 1. Monitorování je založeno na sběru dat a informací prostřednictvím pravidelných zpráv podávaných konečným příjemcem podpory za projekty (např. úvodní zpráva, měsíční zpráva, výroční zpráva a závěrečná zpráva) a dále také zjišťováním a kontrolou Státního fondu na místě realizace projektu. Monitorování poskytuje nezbytná data pro následné vyhodnocování úspěšnosti projektů. 2. Monitorování projektů je na úrovni odpovědných subjektů za implementaci projektů 7 realizováno prostřednictvím informačního systému, který zajišťují sběr, ukládání a dostupnost všech dat. Informační systém je složen ze dvou základních částí: 2.1 monitorovací systém strukturálních fondů-centrální systém (MSSF_CENTRAL), 2.2 monitorovací systém strukturálních fondů-subsystém (IS_ Monit). 3. Monitorování projektu se řídí pokyny monitorovacího výboru 1, řídícího orgánu, platebního orgánu a pokyny vydanými Evropskou komisí. Realizační orgán zajišťuje veškeré údaje a potřebnou součinnost monitorování projektů. 4 V rámci realizace projektu se konají monitorovací výbory složené ze zástupců orgánů a subjektů České republiky, zástupců Evropské komise a případně i zástupců Evropské Investiční Banky. Účast na monitorovacích výborech je umožněna i pověřeným zástupcům konečných příjemců podpory. Článek 7 Finanční toky 1. Požadavky legislativy ES na systém a metodiku finančních toků jsou obsaženy v Nařízení Rady 1164/1994 ve vazbě na prováděcí Nařízení Komise č. 1386/2002. Tomu odpovídá i Metodika finančních toků a finanční kontroly Fondu soudržnosti 7 Ministerstvo, Státní fond, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise. 6

7 dle Ministerstva financí v platném znění a usnesení vlády č. 125/2004 k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti. 2. Finanční toky projektu se skládají z přesunu finančních prostředků: 2.1 od konečného příjemce podpory k dodavateli, 2.2 z platební jednotky/od poskytovatele dotace konečnému příjemci podpory, 2.3 z platebního orgánu do platební jednotky, 2.4 z platební jednotky poskytovateli dotace na příjmový účet kapitoly 315, 2.5 z Evropské komise na účet Národního Fondu. 3. Finanční toky vycházející z legislativy Evropské unie jsou podrobně popsané v manuálech ministerstva a Státního fondu 8 a metodice Ministerstva financí 9. Článek 8 Čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti 1. Čerpání podpory z Fondu soudržnosti je možné až po: 1.1 vydání Rozhodnutí EK o dotaci z Fondu soudržnosti, 1.2 vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí ), které obsahuje náležitosti stanovené zákonem č.218/2000 Sb, zejména výši dotace, účel na který je dotace poskytnuta, lhůta v níž má být účelu dosaženo, podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet pro poskytnutí dotace, aby byla zachována způsobilost určitého výdaje k financování z prostředků Fondu soudržnosti, rozčlenění poskytovaných prostředků, a den vydání rozhodnutí. Rozhodnutí vydává odbor rozpočtu ministerstva, 1.3 podpisu smlouvy o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti a ze Státního fondu, za předpokladu, že součástí projektu je financování ze Státního fondu. Toto ustanovení se týká projektů Fondu soudržnosti, na které bylo vydáno Rozhodnutí EK a u kterých bylo vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z prostředků Fondu soudržnosti před 1. červencem V případě projektů s více kontrakty je smlouva podepsána až po uzavření smluv o dílo pro více jak 20% z celkového objemu prací daných Rozhodnutí EK. 2. Rozhodnutí je vydáváno ministerstvem po schválení projektu Evropskou komisí, tj. po vydání Rozhodnutí EK a po té, co byly splněny podmínky pro vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Z hlediska splnění podmínky o zadání veřejné zakázky je mimo jiné nutné, aby dokumentace zadání veřejné zakázky byla předmětem posouzení a odsouhlasení v souladu s článkem Manuál pracovních postupů zprostředkujícího a realizačního orgánu Fondu soudržnosti. Metodika finančních toků a kontroly Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, vydávaná Ministerstvem financí. Tj. v režimu Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vydané Ministerstvem Financí (MF č.j. 55/69.397/ ). 7

8 této směrnice pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací (v případě více výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací alespoň pro jedno z nich) a správce stavby. 2.1 Dojde-li ke snížení skutečných nákladů (odvozených z nákladů projektu stanovených v dodavatelských smlouvách), bude Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, které stanoví skutečnou výši podpory změněno. Skutečná výše podpory je odvozena z procentního podílu stanoveném v Rozhodnutí EK a těchto nižších nákladů (respektive způsobilých výdajů). V tomto případě se do konečné výše podpory z Fondu soudržnosti zohlední projektová rezerva odvozená z Rozhodnutí EK (v případě, že v Rozhodnutí EK není jako samostatná položka rezerva vyčíslena, zohlední se rezerva z žádosti o podporu z Fondu soudržnosti), a to ve stejném procentuálním poměru vůči celkovým způsobilým výdajům vzešlých z dodavatelských smluv na stavební/montážní práce jako vychází procentuální poměr projektová rezerva/celkové náklady na stavební/montážní práce v Rozhodnutí EK popř. v žádosti o podporu. 2.2 V případě, že konečný příjemce podpory postupuje dle bodu 1.3 odst. 1 tohoto článku směrnice, postupuje se analogicky dle bodu 2.1 odst. 2 tohoto článku směrnice s tím, že konečná výše podpory je upřesněna ve smlouvě o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti. 3. Podmínkou pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti je dodržení postupů ze strany konečného příjemce podpory stanovených v Rozhodnutí a postupů stanovených touto směrnicí. 4. Podpora se poskytuje průběžně formou refundace bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet konečného příjemce podpory. 5. Platební jednotka průběžně refunduje uhrazené faktury příjemci podpory z prostředků státního rozpočtu (fakturační princip), a to v % poměru stanoveném v Rozhodnutí / ve smlouvě o financování akce z prostředků Fondu soudržnosti. 6. Žádost o provedení platby zasílá konečný příjemce podpory Státnímu fondu spolu s fakturami a bankovními výpisy dokládajících jejich úhradu. Konečný příjemce podpory může předložit i faktury, u kterých začíná běžet lhůta splatnosti, tj. faktury neuhrazené, a to ke kontrole jejich věcné a formální správnosti. Státní fond provede do 55 dnů od obdržení žádosti o provedení platby její kontrolu a kontrolu oprávněnosti fakturace. Podpora je konečnému příjemci poskytnuta po provedených kontrolách a poté, co konečný příjemce podpory prokáže Státnímu fondu, výpisem z účtu, zaplacení dotyčných faktur. Konkrétní postup přidělení podpory stanoví Ministerstvo financí a správce programu, kterým je ministerstvo. Článek 9 Spolufinancování projektu z národních zdrojů 1. Každá akce financovaná z Fondu soudržnosti musí být financovaná jak ze zdrojů EU, tak i z národních zdrojů (státní rozpočet, Státní fond, územně samosprávný celek a soukromé zdroje). Každý z těchto zdrojů podléhá určitým pravidlům, ať už jsou to pravidla přímo stanovená legislativou EU, či pravidla vyplývající 8

9 z obecně závazných právních předpisů České republiky 11. Konečný příjemce podpory se musí podílet na financování projektu vlastními zdroji minimálně ve výši 10% ze způsobilých nákladů. Do vlastních zdrojů lze zahrnout i půjčku. 1.1 Státní rozpočet Je-li součástí daného projektu spolufinancování ze státního rozpočtu, jakým se např. rozumí dotace z prostředků kapitoly 315 ministerstva (program ), jsou podmínky poskytnutí podpory součástí samotného Rozhodnutí. 1.2 Státní fond a) Podpora ze Státního fondu je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu (dále jen smlouva ), uzavírané mezi Státním fondem a konečným příjemcem podpory na základě rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků Státního fondu (dále jen rozhodnutí ministra ). Rozhodnutí ministra se vydává až po schválení projektu Evropskou komisí. Podpora se poskytuje v souladu s příslušnou směrnicí ministerstva 12 a může být poskytnuta formou dotace, půjčky a nebo úroku z komerčního úvěru. Výše a forma podpory je uvedena v Rozhodnutí ministra. Nesplní-li žadatel podmínky, které podle rozhodnutí ministra mají být splněny před uzavřením smlouvy a následném poskytnutím podpory, má Stání fond právo od podpisu smlouvy odstoupit. b) Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora ze Státního fondu poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel jejího použití. Stanoví rovněž lhůty a způsob čerpání prostředků, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a další podmínky a povinnosti, stanovené zejména k zabezpečení řádné realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného opatření. Podpora ze Státního fondu má charakter zálohy až do doby celkového vyhodnocení plnění smluvních podmínek. Smlouva rovněž stanoví podmínky pro vracení zálohově poskytnuté podpory ze Státního fondu či její části a další sankce pro případ, že konečný příjemce podpory nebude plnit povinnosti stanovené smlouvou. c) Pokud konečný příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Státní fond požadovat vrácení podpory ze Státního fondu, případně její části, a to ve lhůtě dle rozhodnutí Státního fondu. Konečný příjemce podpory je povinen tento požadavek respektovat Zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnost, v platném znění. 9

10 Článek 10 Kontrola projektu a certifikace výdajů 1. Veškeré kontrolní činnosti musí být prováděny v souladu s platnými předpisy Státní fond zajišťuje řádné provádění kontrol jednotlivých projektů v souladu článkem 4 Nařízení komise (ES) č. 1386/ Odbor interního auditu a finanční kontroly ministerstva provádí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj kontroly v souladu s článkem 9 11 Nařízení komise (ES) č. 1386/ Audit provádí odbor interního auditu a finanční kontroly ministerstva a útvar interního auditu Státního fondu. Tyto mají za povinnost v pravidelných intervalech prověřovat funkčnost řídících a kontrolních systémů, na základě ročního plánu. 5. S prováděnou kontrolní činností souvisí i certifikace výdajů 14. Postupy pro certifikaci výdajů stanovuje Metodika certifikace výdajů vydaná Ministerstvem financí, a to v souladu s nařízením Komise (ES) č.1386/2002, dle kterého každá žádost platebního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje. Certifikaci výdajů provádí platební orgán zvlášť pro každý projekt nebo skupinu projektů. 6. Certifikace pro Fond soudržnosti se zpravidla provádí 3 x ročně, v případě nedostatku prostředků pro financování jednotlivých projektů Fondu soudržnosti je výjimečně možné provést mimořádnou certifikaci (nad rámec tří pravidelných) a následně vypracovat mimořádnou žádost o platbu z Evropské komise. Žádost o mimořádnou certifikaci iniciuje řídící orgán a nebo platební orgán. 7. Certifikaci uděluje platební orgán na základě doložení příslušných dokladů 15 od řídícího orgánu. Příslušné formuláře v souladu s metodikou zpracovává pro řídící orgán odbor integrovaného financování ministerstva a Státní fond. Článek 11 Porušení stanovených postupů Dojde-li ze strany konečného příjemce podpory k porušení pravidel uvedených v této směrnici má, vzhledem ke konkrétnímu případu, odbor integrovaného financování ministerstva resp. Státní fond oprávnění: 1. nezahájit poskytování podpory z prostředků Fondu soudržnosti a z národních zdrojů, případně nepodepsat smlouvu o poskytování podpory z prostředků Fondu soudržnosti v případě, že konečný příjemce usiluje o čerpání podpory v souladu s čl. 8 odst. 1 bod 1.3, 2. informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a požádat jej o stanovisko, Zejména Nařízení komise (ES) č. 1386/2002 a v rámci české legislativy zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a závazná metodika finančních toků a kontrola Strukturálních fondu a Fondu soudržnosti vydaná Ministerstvem financí. Nařízení Komise (ES) č.1386/2002. Metodika certifikace výdajů vydaná Ministerstvem financí. 10

11 3. informovat Evropskou komisi a zaslat podnět k přehodnocení výše podpory z Fondu soudržnosti. Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se směrnice MŽP č. 11/2004 o implementaci projektů Fondu soudržnosti vydaná dne 18. listopadu 2004, č.j. M/200459/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a je závazná pro všechny zaměstnance ministerstva a pro ředitele Státního fondu. Ředitel Státního fondu zabezpečí postup zaměstnanců Státního fondu v souladu s touto směrnicí. Odborný gestor: odbor integrovaného financování Zpracoval: Ing. Zdeněk Zelený, Ing. Jan Kříž RNDr. Libor Ambrozek ministr Přílohy: 1 Harmonogram postupu prací na zadávacích řízeních pro projekt- vzorový formulář 2 Seznam vyžádané dokumentace o zadání veřejné zakázky 11

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 DODATEK č. 4 ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu 2007 Seminář je spolufinancován EU Realizace

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č..

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Euroregion Praděd česká část se sídlem: Nádražní 389, Vrbno

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se Směrnicí města o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

VÝZVA k podání nabídky na službu

VÝZVA k podání nabídky na službu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 75644 Police 142 VÝZVA k podání nabídky na službu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Audit MAS KLS za rok 2012 v rámci projektu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KOPIE Č. 18.5.2004 VERZE 1 REVIZE:1 STRANA 1 Úvodní ustanovení O B S A H : 1. Administrace žádosti FB

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/13 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Táboře Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

POKYN K UKONČENÍ PROJEKTU FONDU SOUDRŽNOSTI

POKYN K UKONČENÍ PROJEKTU FONDU SOUDRŽNOSTI Ministerstvo pro místní rozvoj POKYN K UKONČENÍ PROJEKTU FONDU SOUDRŽNOSTI Praha, březen 2006 Vydání 1 Obsah Úvod..1 1.Obecné údaje Finanční memorandum/rozhodnutí Komise...1 2.Subjekty účastnící se ukončování

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více