Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014"

Transkript

1 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1

2 Projednáno na pedagogické poradě dne: Obsah: 1 Škola a její vzdělávací program Identifikační údaje o škole Charakteristika školy a jejího okolí Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání: Charakteristika jednotlivých tříd: Přijímání dětí do mateřské školy: Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Oblasti předškolní vzdělávání Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Přehled jednotlivých integrovaných bloků Ahoj školko plná kamarádů Vítáme tě podzime Hrátky se zvědavým skřítkem Vánoční čas Zdravá holka, zdravý kluk" Naše překrásná země Probuzená příroda Co všechno už umím Rozhlédni se kolem sebe Hrajeme si s úsměvem Specifické činnosti v rámci vzdělávací nabídky Metoda dobrého startu aneb příprava na školu Práce s počítačem Muzikálový kroužek Výtvarný kroužek aneb malý umělec Pohybové hry a cvičení s jógovými prvky Jazykový kroužek aneb malý básník

3 5 Evaluace školy Struktura hodnocení Oblasti evaluace ŠVP ( Školní vzdělávací program) - soulad s RVP PV Podmínky ke vzdělávání (předpoklady, okolnosti, situace) Průběh vzdělávání (práce pedagogů) Výsledky vzdělávání (vzdělávací přínos u dětí) Hodnotící (evaluační) kritéria a škály Autoevaluační systém MŠ Hrob Seznam příloh Příloha č.1: Roční plán integrovaných bloků Příloha č.2: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Příloha č.3: Dílčí projekty a programy akce školy

4 1 Škola a její vzdělávací program 1.1 Identifikační údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mateřská škola Hrob Verneřice 128, Hrob Telefon: , mobil: www: IČO: DIČ: Ředitelka školy: Zřizovatel: Bc. Markéta Halířová Město Hrob Adresa: Město Hrob, U Radnice 234, Hrob Telefon: www: IČO: Na zpracování programu se podílel kolektiv pedagogických pracovnic MŠ Hrob. Vypracovala: Bc. Jana Šaurová, zástupkyně ředitelky mateřské školy Platnost dokumentu : od do Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne:

5 1.2 Charakteristika školy a jejího okolí Mateřská škola byla zaloţena jiţ v roce Byla vybudována svépomocí občanů města Hrobu. Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad v Hrobě. Od ledna 2003 přešla do právní subjektivity a právní forma mateřské školy je příspěvková organizace. Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Jedna je zděná budova, v té jsou dvě třídy s příslušenstvím o celkovém počtu dětí 41. Druhá je pavilónového typu, kde je umístěna 3.třída s příslušenstvím o celkovém počtu 28 dětí. Tato část školy byla dostavěna v roce Objekty jsou propojeny spojovací chodbou, na kterou navazují hospodářské části pavilónu. Zde jsou umístěny ředitelna, kancelář vedoucí stravování, knihovna, kuchyň, prádelna, sklady potravin a čistících prostředků, šatna provozních pracovníků. V celé mateřské škole je nainstalován rozvod plynu, zajišťuje vytápění a rozvody teplé vody. Celá škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, různými skluzavkami a prolézkami. Členění a vybavení zahrady umoţňuje herní (námětové), pohybové (prolézání), výtvarné (křídy na venkovní tabuli, na dlaţbu) a tvořivé aktivity (pískoviště a další materiály). Děti mají moţnost vycházky do středu města s pozorováním dopravní situace a významných budov, do zahrádkářské kolonie, ale i do nedaleko vzdáleného lesa, kde mají moţnost poznávat krásy přírody, učit se ji vnímat a nést zodpovědnost za své chování (neničit, neznečišťovat). Zařízení a poloha MŠ odpovídá zcela předškolnímu věku dětí. Mateřská škola je trojtřídní, kapacita je jiţ dlouhodobě maximálně vytíţena. Kaţdý rok ţádáme o výjimku z počtu dětí ve třídě. Zřizovatel ji uděluje za předpokladu, ţe budou dodrţeny pedagogické, hygienické, organizační a bezpečnostní opatření. Ze strany rodičů je o ni velký zájem. Jídlo se nedováţí, denně se ve školce vaří. Nejvyšší stanovená kapacita MŠ je 69 dětí (r upraveno v rejstříku škol). Děti jsou rozděleny do dvou tříd s provozem celodenním (2.tř. a 3.tř.) a jedné třídy s polodenním (1.tř.). Na odpolední činnosti se 1. a 2. třída spojují. Kaţdá třída si vytvořila své vlastní logo: 1. tř. KUŘÁTKA 17 dětí (3-4 let) 2. tř. VLČATA 24 dětí (4-5 let) 3. tř. MEDVĚDI 28 dětí (5 6 let) 2

6 V roce 2011 jsme se podíleli na vzniku loga naší mateřské školy. Námět jsme čerpali z historie města. Městu je jiţ více neţ 700 let. Historicky je doloţeno, ţe dne 6. května 1282 prodala představená teplického ţenského kláštera dvě vesničky, Verneřice a Hrob, bohatšímu klášteru cisterciáků v Oseku. Hrob se stal pro dolování stříbra hospodářským střediskem panství oseckého kláštera, a proto měli osečtí mniši i nadále zájem o další rozvoj tohoto sídliště. Vznik názvu města Hrob, jediného to jména v Česku, není písemně doloţen. Soudí se, ţe souvisí s dolováním. Název daly místu pravděpodobně jámy, které vznikaly při primitivní těţbě stříbrné rudy. Původní název Grab, potom Klostergrab, Hroby, se měnil aţ k dnešnímu Hrob. Proto se v našem logu objevuje skřítek, který v jámě kutá zem. A přeneseno do současnosti? V naší školce je spousta takových skřítků, kteří rovněž dobývají a objevují svět. 3

7 1.3 Podmínky vzdělávání a) Věcné materiální podmínky: třídy s výjimkou 3.tř. nejsou dostatečně prostorné, jsou rozděleny do hracích koutků, podle kterých si mohou děti zvolit činnost nebo hru, velikost nábytku odpovídá různým věkovým skupinám a je přizpůsoben dětským poţadavkům, hračky jsou na dosah a dohled, vybavení hračkami a učebními pomůckami je velmi bohaté, jsou průběţně obměňovány, didaktické pomůcky a materiály na různé činnosti neustále doplňovány, děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy, celá škola je obklopena velkou zahradou, která je vybavena vhodným a účelným zařízením pro děti. Součástí zahrady je pískoviště, venkovní tabule, dřevěné průlezky, skluzavka, zahradní altán, dlaţební plocha pro dětské dopravní prostředky, všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost atd.). Záměr: Postupně obměnit starý dětský nábytek ve všech třídách, starý nábytek pro metodický a jiný materiál, zajistit rekonstrukci plotu kolem celé zahrady, opravit či provést celkovou výměnu dřevěných průlezek, postupně vyměnit zdravotně hygienické zařízení ve staré budově (1.tř.). b) Ţivotospráva: jídelníček je pestrý, skladba odpovídá poţadavků zdravé racionální výţivy, je zajištěn denní pitný reţim po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole, děti jsou vedeny k samostatnosti (při stolování, aranţování svačiny, odnášení nádobí, správné pouţívání příboru ), mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodrţovány vhodné intervaly. Záměr: Děti do jídla nenutíme, ale snaţíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování. U kaţdého dítěte respektujeme individuální potřebu jídla, závislou na 4

8 konzistenčním typu, zdravotním stavu, aktivitě apod. moţností poskytnuta dietní strava. Dětem s dietním omezením je podle je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umoţňoval organizaci v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, děti jsou kaţdodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamţité kvalitě ovzduší, činnosti dětí jsou dle potřeby přenášeny ven, v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, dětem s niţší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program (3. tř.), pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého ţivotního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměr: V zimním období nezkracovat dobu pobytu venku a promyslet organizaci pobytu v šatnách a sociálním zařízení, kdy je třeba zajistit sušení mokrých oděvů s obuví. V budoucnu bychom rádi realizovali stálou lehárnu v půdním prostoru, abychom usnadnili mladším dětem přechod a nemuseli tak komplikovaně přecházet a pouţívat prostory 3. třídy. c) Psychosociální podmínky: děti chodí do mateřské školy rády a těší se na další den, ve škole je klidná a příznivá atmosféra, děti i dospělí se cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěţovány, či neurotizovány spěchem, všechny děti mají rovnocenné postavení, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyváţená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodrţovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům souţití (pravidla třídy), nově příchozí dítě má moţnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace, 5

9 snaţíme se nepouţívat negativní komentáře a podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme, v dětech se snaţíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Cílem je spolehlivost a důvěryhodnost dospělých. vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Je naším zájmem, aby byla dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná. Záměr: Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzovat vzdělávací nabídku a vyuţívat zpětné vazby při dalším plánování. Podporovat bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole. Pravidla viditelně vyvěšená budeme všichni společně dodrţovat (děti i dospělí), pozor na formálnost, uţívat pro děti jasné a srozumitelné pokyny. d) Organizační zajištění chodu mateřské školy: organizační a reţimové prvky jsou obsaţeny ve školním řádu MŠ (viz. příloha), denní řád je dostatečně pruţný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační reţim, poměr spontánních a řízených činností je vyváţený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běţného programu, škola nabízí velké mnoţství specifických aktivit v rámci vzdělávací nabídky školy, rozvoj talentu a tvořivosti u všech dětí (komunikativní, hudební, dramatické, výtvarné, pohybové - prezentováno široké veřejnosti), děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, pokud to děti potřebují, mají moţnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, 6

10 plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moţnostem dětí, učitelky pečlivě vedou třídní dokumentaci a záznamy o individuálním vývoji dětí, nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Záměr: Pohybové aktivity dětí přenášet do činností při pobytu venku, zajistit intimitu na sociálním zařízení, umoţnit dětem rozehranou hru ukončit i během dalších dnů, nadále se snaţit maximálně omezit spojování tříd při absenci některé učitelky. Veškeré aktivity organizovat tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování. Vţdy se snaţit pro realizaci plánovaných činností vytvořit vhodné materiální podmínky. e) Řízení mateřské školy: povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (viz. příloha), MŠ má zavedená fungující vnitřní informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek, při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor, pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a vyuţívá zpětné vazby, ve škole je počítačová síť plně vyuţívaná zaměstnanci. Záměr: Nadále spolupracovat se zřizovatelem, základní školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy (Svaz důchodců, apod.). Podporovat a motivovat spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Být důslední při kontrolní a evaluační činnosti, které jsou smysluplné a uţitečné. Z výsledků vyvozovat závěry pro další práci. 7

11 f) Personální a pedagogické zajištění: všichni pracovníci splňují poţadovanou kvalifikaci. Pedagogové: ředitelka učitelka učitelka učitelka učitelka Domovnice : Uklízečka : Vedoucí stravování: Kuchařka : Pomocná kuchařka: Bc. Halířová Markéta Bc. Šaurová Jana Horálková Lenka Ţiţanovičová Simona (MD zastupuje Prachařová Brigita) Vlachová Iveta Havlíková Jana Hirschová Naděţda Prachařová Brigita (po dobu zastupování uč. Ţiţanovičové zastupuje Andělová Jana) Mičková Světlana Plomitzerová Marie celý pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel, ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (v rozsahu moţností mateřských škol i zřizovatelů), specializované sluţby, jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (dětský lékař, PPP, SPC v Teplicích, logoped apod.). Záměr: Nadále fungovat jako tým na základě jasně vymezených pravidel, průběţně plánovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude probíhat formou seminářů či samostatným studiem odborné literatury (viz. příloha). 8

12 g) Spoluúčast rodičů: ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení, jsou jim téţ nápomocni v odborných radách o společném postupu při výchově a vzdělávání, pedagogové chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis, rodiče mají moţnost zúčastnit se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle svého zájmu (MDS, výroba kostýmů, různé veřejné akce, apod.). Záměr: Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin a snaţit se jim porozumět a vyhovět. Nadále vyuţít ochoty a zájmu maminek na MD, ÚP ke spolupráci v MŠ. Program schůzek sestavovat tak, aby byl pro rodiče podnětem k jejich společné aktivitě s dětmi. Konzultační dny volit ve spolupráci s rodiči (domluvit pravidla s rodiči na zahajovací informační schůzce). Připravit a vyuţít dotazníků pro rodiče k evaluaci. 9

13 1.4 Organizace vzdělávání Organizační a reţimové prvky jsou obsaţeny ve školním řádu MŠ (viz příloha). Naše mateřská škola má tři třídy. Kaţdá třída má své zázemí sociální zařízení, šatny, přípravné kuchyňky. Děti jsou rozděleny do dvou tříd s provozem celodenním(2.tř. a 3.tř.) a jedné třídy s polodenním (1. tř.). Na odpolední činnosti se 1. a 2. třída spojují. Po obědě se děti z 1. a 2. tř. přemístí do prostoru 3. tř., kde jsou připravena lehátka a současně děti z 3. tř. odchází do prostoru 2. tř., kde jim je nabídnut klidový reţim a další činnosti Charakteristika jednotlivých tříd Třída KUŘÁTKA zděná budova, přízemí: děti ve věku 3-4 let, plánovaný počet 17 dětí. Hlavním cílem je postupná adaptace dětí na mateřskou školu a navázání dobré spolupráce s novými rodiči. Nenásilné, postupné přizpůsobování na uspořádání dne v mateřské škole, dohodnout se s rodiči, ţe dítěti poskytnou ráno dostatek času na vstávání, oblékání a ţe omezí ranní shon a vyloučí křik, který nepřispívá k dobré adaptaci. Vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro proţitek z činnosti a harmonický rozvoj pohybových činností spojený s duševní pohodou, děti vést k poznávání hodnot, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si navzájem pomáhat, chránit své zdraví, přírodu a ţivotní prostředí. Třída VLČATA - zděná budova, první patro: děti ve věku 4-5 let, plánovaný počet 24 dětí Budeme navazovat na získané kompetence v prvním ročníku předškolního vzdělávání a pokračovat v dalším rozvoji děti v oblastech dle RVP PV. Opět navázání dobré spolupráce s novými rodiči a vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro proţitek z činnosti a harmonický rozvoj pohybových činností spojený s duševní pohodou, děti vést k poznávání hodnot, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si navzájem pomáhat, chránit své zdraví, přírodu a ţivotní prostředí. Třída MEDVĚDI - přízemní pavilon, dostavěn k zděné budově: děti ve věku 5 6 (7) let, plánovaný počet 28 dětí Budeme navazovat na získané kompetence v druhém ročníku předškolního vzdělávání. Zaměříme se na skupinové i částečně řízené činnosti. Současně bude kladen důraz na individuální 10

14 práci s odkladovými dětmi, v rámci odpoledních klidových činností či ranních individuálních chvilek na základě doporučení PPP, se kterou má naše škola velmi dobrou spolupráci. Děti se také v rámci nadstandardní péče pravidelně účastní Metody dobrého startu. ( Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně rozvíjející funkce). Nadále spolupracovat s rodiči. Názvy tříd mohou být dle návrhů dětí, pedagogů či rodičů obměňovány. Aktualizováno k Přijímání dětí do mateřské školy Zápis dětí do mateřské školy probíhá v daném termínu (květen) po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Vše je dostatečně včas zveřejněno. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku s ohledem na naplněnost školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě ţádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu obdrţí rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Mateřská škola můţe přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Děti jsou přijímány podle Organizačního řádu školy Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ č.j.34/2009. Kritéria přijímání dětí jsou nastavena a zveřejněna rodičovské veřejnosti. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky, děti zaměstnaných rodičů od 3 let věku s bydlištěm v Hrobě (v případě nejasností je moţné si vyţádat potvrzení zaměstnavatele), opakované ţádosti, tj.děti neumístěné v minulém školním roce, sourozenci dětí umístěných v MŠ, mimo termín ofic. zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané ţádosti!!! 11

15 2 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP Dobýváme a objevujeme svět vychází z RVP PV Anotace vzdělávací program naší mateřské školy je vlastní, vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání, které charakterizují naši mateřskou školu. Snaţíme se co nejvíce vyuţívat proţitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Program naší školy je obohacen o prvky programu Začít spolu a Zdravé mateřské školy. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na zdravý ţivotní styl, aktivní účast rodičů jako partnerů školy, vytváření pozitivního sociálního klimatu v mateřské škole, na souţití dětí v kolektivu, na socializaci dětí, kázeň, sebeobsluhu, hygienické návyky, rozvíjení samostatnosti, sebedůvěry dětí, respektování jejich potřeb, zájmů a moţností a na rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách dle úkolů RVP PV. Filozofie dlouhodobý záměr - mateřské školy Aby kaţdý náš malý skřítek objevil stříbro!!! Společně proţívat kaţdý den k plné spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců školy. Stále poznávat a objevovat svět všemi smysly. Snaţíme se, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat poţadavky, které na něj budou běţně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (zejména v prostředí jemu blízkém). Naší snahou je dosáhnout vzdělávacích a vývojových pokroků všech dětí ve třídě, ale také jejich psychosociální pohodu. Dítě se musí cítit úspěšně, svým okolím přijímané a uznávané. Vzhledem k potřebám dětí ve třídě převaţují ve výchovně vzdělávací práci formy individuální a skupinové činnosti. K posílení sounáleţitosti s kolektivem vyuţíváme společné aktivity v ranním bloku. Poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty si děti osvojují především metodou proţitkového a kooperativního učení, tedy nápodobou, přímým proţitkem a hrou. 12

16 3 Vzdělávací obsah Každé dítě je vzděláváno v pěti základních oblastech. Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. 3.1 Oblasti předškolní vzdělávání Dítě a jeho tělo - biologická oblast /BIO/. Dítě a jeho psychika - psychologická oblast /PSY/. Dítě a ten druhý - interpersonální oblast /INT/. Dítě a společnost - sociálně kulturní oblast /SOC/. Dítě a svět - environmentální oblast /ENV/ DÍTĚ A JEHO TĚLO Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobsluţným dovednostem a vést je k zdravým ţivotním návykům a postojům. Specifické vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu. 13

17 3.1.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlíţení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti : - jazyk a řeč, - poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, - sebepojetí, city a vůle. A. Jazyk a řeč Specifické vzdělávací cíle: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). B. Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Specifické vzdělávací cíle: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), vytváření základů pro práci s informacemi. 14

18 C. Sebepojetí, city a vůle Specifické vzdělávací cíle: poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti), získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat, rozvoj poznatků a dovedností umoţňující pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit, rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání, získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci DÍTĚ A TEN DRUHÝ Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Specifické vzdělávací cíle: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důleţitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině), vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), rozvoj kooperativních dovedností, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 15

19 3.1.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel souţití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umoţnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Specifické vzdělávací cíle: poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináleţet k tomuto společenství (ve třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomě, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k ţivotu, ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umoţňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského i estetického vkusu. 16

20 3.1.5 DÍTĚ A SVĚT Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je zaloţit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na ţivotní prostředí (počínaje nejbliţším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu) a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k ţivotnímu prostředí. Specifické vzdělávací cíle: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, poznávání jiných kultur, pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy, rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, vytváření povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s ţivou a neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi. Veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí : 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanské. A získalo tak předpoklady pro celoţivotní vzdělávání (podrobně v RVP PV). 17

21 4 INTEGROVANÉ BLOKY Jednotlivé bloky, které jsou podstatnou součástí Škoního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), jsme zpracovali v souladu s poţadavky Rámcově vzdělávavího programu pro předškolní vzdělávání (déle jen RVP PV), s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní podmínky školy. Učivo v jednotlivých blocích projektech je zpracováno průřezově tak, ţe je zasahují všechny oblasti z rámcového programu (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět). Předmětem integrovaných bloků - projektů je určitý výběr učiva z RVP PV, je zpracováno globálně pro všechny věkové skupiny dětí. Součástí kaţdého projektu, který je zpracován přibliţně na měsíc, je pedagogický záměr, vyuţití projektu a dílčí cíle v jednotlivých oblastech, které vycházejí z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek některých kulturních zařízení. Nejsou to pouze ohraničená témata, ale bloky, které spolu úzce souvisí a navazují na sebe. Plány mohou být krátkodobé, ale i střednědobé či dlouhodobé, záleţí na tom, jak se dané téma rozvine. Při tvorbě projektů jsme se snaţili, aby přispívaly k rozvoji a učení dětí v různých oblastech, aby děti získávaly potřebné dovednosti, vědomosti a návyky, uţitečné poznatky, ţádoucí hodnoty a samostatné osobnostní postoje. Kaţdý blok je stručně popsán a formuluje pedagogický záměr, vyuţití projektu a dílčí cíle v jednotlivých oblastech. Na konci kaţdého projektu vytváříme hodnotící a evaluační posouzení se zaměřením pro další činnosti a sebereflexi. Jednotlivé bloky zůstávají dostatečně otevřené aby je pedagogové měli moţnost dále rozvíjet, nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a dění v MŠ. Nevolíme pravidelně se opakující úseky, ale snaţíme se je operativně upravovat a měnit. Třídní vzdělávací plán (dále jen TVP) je pruţný, postupně a průběţně upravován podle aktuální situace s ohledem na ŠVP. Na ZŠ jsou děti v předškolním období připravovány speciálním programem, tj. Metoda dobrého startu, který je součástí ŠVP MŠ. Jednotlivé aktivity můţe pak učitelka operativně řadit tak, aby respektovala současnou situaci ve třídě a vzdělávací potřeby dětí. Stanovené pedagogické záměry zohledňují vývojové hledisko i individuální a specifické moţnosti dětí. Plánování na jednotlivých třídách vychází z diagnostiky a individuálních potřeb jednotlivých dětí. Je vedeno písemně, učitelky ve třídě je připravují společně, kaţdá třída si ho vytváří 18

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program 2014-2017. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Platný pro rok 2014-2017

Školní vzdělávací program 2014-2017. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Platný pro rok 2014-2017 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Platný pro rok 2014-2017 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27. 8. 2014 OBSAH: 1 ŠKOLA A JEJÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1 1.1 Identifikační údaje o

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.jednací 4/ 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007

Více