Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014"

Transkript

1 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1

2 Projednáno na pedagogické poradě dne: Obsah: 1 Škola a její vzdělávací program Identifikační údaje o škole Charakteristika školy a jejího okolí Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání: Charakteristika jednotlivých tříd: Přijímání dětí do mateřské školy: Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Oblasti předškolní vzdělávání Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Přehled jednotlivých integrovaných bloků Ahoj školko plná kamarádů Vítáme tě podzime Hrátky se zvědavým skřítkem Vánoční čas Zdravá holka, zdravý kluk" Naše překrásná země Probuzená příroda Co všechno už umím Rozhlédni se kolem sebe Hrajeme si s úsměvem Specifické činnosti v rámci vzdělávací nabídky Metoda dobrého startu aneb příprava na školu Práce s počítačem Muzikálový kroužek Výtvarný kroužek aneb malý umělec Pohybové hry a cvičení s jógovými prvky Jazykový kroužek aneb malý básník

3 5 Evaluace školy Struktura hodnocení Oblasti evaluace ŠVP ( Školní vzdělávací program) - soulad s RVP PV Podmínky ke vzdělávání (předpoklady, okolnosti, situace) Průběh vzdělávání (práce pedagogů) Výsledky vzdělávání (vzdělávací přínos u dětí) Hodnotící (evaluační) kritéria a škály Autoevaluační systém MŠ Hrob Seznam příloh Příloha č.1: Roční plán integrovaných bloků Příloha č.2: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Příloha č.3: Dílčí projekty a programy akce školy

4 1 Škola a její vzdělávací program 1.1 Identifikační údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mateřská škola Hrob Verneřice 128, Hrob Telefon: , mobil: www: IČO: DIČ: Ředitelka školy: Zřizovatel: Bc. Markéta Halířová Město Hrob Adresa: Město Hrob, U Radnice 234, Hrob Telefon: www: IČO: Na zpracování programu se podílel kolektiv pedagogických pracovnic MŠ Hrob. Vypracovala: Bc. Jana Šaurová, zástupkyně ředitelky mateřské školy Platnost dokumentu : od do Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne:

5 1.2 Charakteristika školy a jejího okolí Mateřská škola byla zaloţena jiţ v roce Byla vybudována svépomocí občanů města Hrobu. Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad v Hrobě. Od ledna 2003 přešla do právní subjektivity a právní forma mateřské školy je příspěvková organizace. Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Jedna je zděná budova, v té jsou dvě třídy s příslušenstvím o celkovém počtu dětí 41. Druhá je pavilónového typu, kde je umístěna 3.třída s příslušenstvím o celkovém počtu 28 dětí. Tato část školy byla dostavěna v roce Objekty jsou propojeny spojovací chodbou, na kterou navazují hospodářské části pavilónu. Zde jsou umístěny ředitelna, kancelář vedoucí stravování, knihovna, kuchyň, prádelna, sklady potravin a čistících prostředků, šatna provozních pracovníků. V celé mateřské škole je nainstalován rozvod plynu, zajišťuje vytápění a rozvody teplé vody. Celá škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, různými skluzavkami a prolézkami. Členění a vybavení zahrady umoţňuje herní (námětové), pohybové (prolézání), výtvarné (křídy na venkovní tabuli, na dlaţbu) a tvořivé aktivity (pískoviště a další materiály). Děti mají moţnost vycházky do středu města s pozorováním dopravní situace a významných budov, do zahrádkářské kolonie, ale i do nedaleko vzdáleného lesa, kde mají moţnost poznávat krásy přírody, učit se ji vnímat a nést zodpovědnost za své chování (neničit, neznečišťovat). Zařízení a poloha MŠ odpovídá zcela předškolnímu věku dětí. Mateřská škola je trojtřídní, kapacita je jiţ dlouhodobě maximálně vytíţena. Kaţdý rok ţádáme o výjimku z počtu dětí ve třídě. Zřizovatel ji uděluje za předpokladu, ţe budou dodrţeny pedagogické, hygienické, organizační a bezpečnostní opatření. Ze strany rodičů je o ni velký zájem. Jídlo se nedováţí, denně se ve školce vaří. Nejvyšší stanovená kapacita MŠ je 69 dětí (r upraveno v rejstříku škol). Děti jsou rozděleny do dvou tříd s provozem celodenním (2.tř. a 3.tř.) a jedné třídy s polodenním (1.tř.). Na odpolední činnosti se 1. a 2. třída spojují. Kaţdá třída si vytvořila své vlastní logo: 1. tř. KUŘÁTKA 17 dětí (3-4 let) 2. tř. VLČATA 24 dětí (4-5 let) 3. tř. MEDVĚDI 28 dětí (5 6 let) 2

6 V roce 2011 jsme se podíleli na vzniku loga naší mateřské školy. Námět jsme čerpali z historie města. Městu je jiţ více neţ 700 let. Historicky je doloţeno, ţe dne 6. května 1282 prodala představená teplického ţenského kláštera dvě vesničky, Verneřice a Hrob, bohatšímu klášteru cisterciáků v Oseku. Hrob se stal pro dolování stříbra hospodářským střediskem panství oseckého kláštera, a proto měli osečtí mniši i nadále zájem o další rozvoj tohoto sídliště. Vznik názvu města Hrob, jediného to jména v Česku, není písemně doloţen. Soudí se, ţe souvisí s dolováním. Název daly místu pravděpodobně jámy, které vznikaly při primitivní těţbě stříbrné rudy. Původní název Grab, potom Klostergrab, Hroby, se měnil aţ k dnešnímu Hrob. Proto se v našem logu objevuje skřítek, který v jámě kutá zem. A přeneseno do současnosti? V naší školce je spousta takových skřítků, kteří rovněž dobývají a objevují svět. 3

7 1.3 Podmínky vzdělávání a) Věcné materiální podmínky: třídy s výjimkou 3.tř. nejsou dostatečně prostorné, jsou rozděleny do hracích koutků, podle kterých si mohou děti zvolit činnost nebo hru, velikost nábytku odpovídá různým věkovým skupinám a je přizpůsoben dětským poţadavkům, hračky jsou na dosah a dohled, vybavení hračkami a učebními pomůckami je velmi bohaté, jsou průběţně obměňovány, didaktické pomůcky a materiály na různé činnosti neustále doplňovány, děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy, celá škola je obklopena velkou zahradou, která je vybavena vhodným a účelným zařízením pro děti. Součástí zahrady je pískoviště, venkovní tabule, dřevěné průlezky, skluzavka, zahradní altán, dlaţební plocha pro dětské dopravní prostředky, všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost atd.). Záměr: Postupně obměnit starý dětský nábytek ve všech třídách, starý nábytek pro metodický a jiný materiál, zajistit rekonstrukci plotu kolem celé zahrady, opravit či provést celkovou výměnu dřevěných průlezek, postupně vyměnit zdravotně hygienické zařízení ve staré budově (1.tř.). b) Ţivotospráva: jídelníček je pestrý, skladba odpovídá poţadavků zdravé racionální výţivy, je zajištěn denní pitný reţim po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole, děti jsou vedeny k samostatnosti (při stolování, aranţování svačiny, odnášení nádobí, správné pouţívání příboru ), mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodrţovány vhodné intervaly. Záměr: Děti do jídla nenutíme, ale snaţíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování. U kaţdého dítěte respektujeme individuální potřebu jídla, závislou na 4

8 konzistenčním typu, zdravotním stavu, aktivitě apod. moţností poskytnuta dietní strava. Dětem s dietním omezením je podle je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umoţňoval organizaci v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, děti jsou kaţdodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamţité kvalitě ovzduší, činnosti dětí jsou dle potřeby přenášeny ven, v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, dětem s niţší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program (3. tř.), pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého ţivotního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměr: V zimním období nezkracovat dobu pobytu venku a promyslet organizaci pobytu v šatnách a sociálním zařízení, kdy je třeba zajistit sušení mokrých oděvů s obuví. V budoucnu bychom rádi realizovali stálou lehárnu v půdním prostoru, abychom usnadnili mladším dětem přechod a nemuseli tak komplikovaně přecházet a pouţívat prostory 3. třídy. c) Psychosociální podmínky: děti chodí do mateřské školy rády a těší se na další den, ve škole je klidná a příznivá atmosféra, děti i dospělí se cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěţovány, či neurotizovány spěchem, všechny děti mají rovnocenné postavení, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyváţená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodrţovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům souţití (pravidla třídy), nově příchozí dítě má moţnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace, 5

9 snaţíme se nepouţívat negativní komentáře a podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme, v dětech se snaţíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Cílem je spolehlivost a důvěryhodnost dospělých. vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Je naším zájmem, aby byla dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná. Záměr: Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzovat vzdělávací nabídku a vyuţívat zpětné vazby při dalším plánování. Podporovat bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole. Pravidla viditelně vyvěšená budeme všichni společně dodrţovat (děti i dospělí), pozor na formálnost, uţívat pro děti jasné a srozumitelné pokyny. d) Organizační zajištění chodu mateřské školy: organizační a reţimové prvky jsou obsaţeny ve školním řádu MŠ (viz. příloha), denní řád je dostatečně pruţný, umoţňuje reagovat na individuální moţnosti dětí, do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační reţim, poměr spontánních a řízených činností je vyváţený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běţného programu, škola nabízí velké mnoţství specifických aktivit v rámci vzdělávací nabídky školy, rozvoj talentu a tvořivosti u všech dětí (komunikativní, hudební, dramatické, výtvarné, pohybové - prezentováno široké veřejnosti), děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, pokud to děti potřebují, mají moţnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, 6

10 plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moţnostem dětí, učitelky pečlivě vedou třídní dokumentaci a záznamy o individuálním vývoji dětí, nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. Záměr: Pohybové aktivity dětí přenášet do činností při pobytu venku, zajistit intimitu na sociálním zařízení, umoţnit dětem rozehranou hru ukončit i během dalších dnů, nadále se snaţit maximálně omezit spojování tříd při absenci některé učitelky. Veškeré aktivity organizovat tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování. Vţdy se snaţit pro realizaci plánovaných činností vytvořit vhodné materiální podmínky. e) Řízení mateřské školy: povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (viz. příloha), MŠ má zavedená fungující vnitřní informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek, při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor, pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a vyuţívá zpětné vazby, ve škole je počítačová síť plně vyuţívaná zaměstnanci. Záměr: Nadále spolupracovat se zřizovatelem, základní školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy (Svaz důchodců, apod.). Podporovat a motivovat spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Být důslední při kontrolní a evaluační činnosti, které jsou smysluplné a uţitečné. Z výsledků vyvozovat závěry pro další práci. 7

11 f) Personální a pedagogické zajištění: všichni pracovníci splňují poţadovanou kvalifikaci. Pedagogové: ředitelka učitelka učitelka učitelka učitelka Domovnice : Uklízečka : Vedoucí stravování: Kuchařka : Pomocná kuchařka: Bc. Halířová Markéta Bc. Šaurová Jana Horálková Lenka Ţiţanovičová Simona (MD zastupuje Prachařová Brigita) Vlachová Iveta Havlíková Jana Hirschová Naděţda Prachařová Brigita (po dobu zastupování uč. Ţiţanovičové zastupuje Andělová Jana) Mičková Světlana Plomitzerová Marie celý pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel, ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (v rozsahu moţností mateřských škol i zřizovatelů), specializované sluţby, jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (dětský lékař, PPP, SPC v Teplicích, logoped apod.). Záměr: Nadále fungovat jako tým na základě jasně vymezených pravidel, průběţně plánovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude probíhat formou seminářů či samostatným studiem odborné literatury (viz. příloha). 8

12 g) Spoluúčast rodičů: ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení, jsou jim téţ nápomocni v odborných radách o společném postupu při výchově a vzdělávání, pedagogové chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis, rodiče mají moţnost zúčastnit se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle svého zájmu (MDS, výroba kostýmů, různé veřejné akce, apod.). Záměr: Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin a snaţit se jim porozumět a vyhovět. Nadále vyuţít ochoty a zájmu maminek na MD, ÚP ke spolupráci v MŠ. Program schůzek sestavovat tak, aby byl pro rodiče podnětem k jejich společné aktivitě s dětmi. Konzultační dny volit ve spolupráci s rodiči (domluvit pravidla s rodiči na zahajovací informační schůzce). Připravit a vyuţít dotazníků pro rodiče k evaluaci. 9

13 1.4 Organizace vzdělávání Organizační a reţimové prvky jsou obsaţeny ve školním řádu MŠ (viz příloha). Naše mateřská škola má tři třídy. Kaţdá třída má své zázemí sociální zařízení, šatny, přípravné kuchyňky. Děti jsou rozděleny do dvou tříd s provozem celodenním(2.tř. a 3.tř.) a jedné třídy s polodenním (1. tř.). Na odpolední činnosti se 1. a 2. třída spojují. Po obědě se děti z 1. a 2. tř. přemístí do prostoru 3. tř., kde jsou připravena lehátka a současně děti z 3. tř. odchází do prostoru 2. tř., kde jim je nabídnut klidový reţim a další činnosti Charakteristika jednotlivých tříd Třída KUŘÁTKA zděná budova, přízemí: děti ve věku 3-4 let, plánovaný počet 17 dětí. Hlavním cílem je postupná adaptace dětí na mateřskou školu a navázání dobré spolupráce s novými rodiči. Nenásilné, postupné přizpůsobování na uspořádání dne v mateřské škole, dohodnout se s rodiči, ţe dítěti poskytnou ráno dostatek času na vstávání, oblékání a ţe omezí ranní shon a vyloučí křik, který nepřispívá k dobré adaptaci. Vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro proţitek z činnosti a harmonický rozvoj pohybových činností spojený s duševní pohodou, děti vést k poznávání hodnot, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si navzájem pomáhat, chránit své zdraví, přírodu a ţivotní prostředí. Třída VLČATA - zděná budova, první patro: děti ve věku 4-5 let, plánovaný počet 24 dětí Budeme navazovat na získané kompetence v prvním ročníku předškolního vzdělávání a pokračovat v dalším rozvoji děti v oblastech dle RVP PV. Opět navázání dobré spolupráce s novými rodiči a vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro proţitek z činnosti a harmonický rozvoj pohybových činností spojený s duševní pohodou, děti vést k poznávání hodnot, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si navzájem pomáhat, chránit své zdraví, přírodu a ţivotní prostředí. Třída MEDVĚDI - přízemní pavilon, dostavěn k zděné budově: děti ve věku 5 6 (7) let, plánovaný počet 28 dětí Budeme navazovat na získané kompetence v druhém ročníku předškolního vzdělávání. Zaměříme se na skupinové i částečně řízené činnosti. Současně bude kladen důraz na individuální 10

14 práci s odkladovými dětmi, v rámci odpoledních klidových činností či ranních individuálních chvilek na základě doporučení PPP, se kterou má naše škola velmi dobrou spolupráci. Děti se také v rámci nadstandardní péče pravidelně účastní Metody dobrého startu. ( Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně rozvíjející funkce). Nadále spolupracovat s rodiči. Názvy tříd mohou být dle návrhů dětí, pedagogů či rodičů obměňovány. Aktualizováno k Přijímání dětí do mateřské školy Zápis dětí do mateřské školy probíhá v daném termínu (květen) po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Vše je dostatečně včas zveřejněno. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku s ohledem na naplněnost školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě ţádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu obdrţí rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Mateřská škola můţe přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Děti jsou přijímány podle Organizačního řádu školy Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ č.j.34/2009. Kritéria přijímání dětí jsou nastavena a zveřejněna rodičovské veřejnosti. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky, děti zaměstnaných rodičů od 3 let věku s bydlištěm v Hrobě (v případě nejasností je moţné si vyţádat potvrzení zaměstnavatele), opakované ţádosti, tj.děti neumístěné v minulém školním roce, sourozenci dětí umístěných v MŠ, mimo termín ofic. zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané ţádosti!!! 11

15 2 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP Dobýváme a objevujeme svět vychází z RVP PV Anotace vzdělávací program naší mateřské školy je vlastní, vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání, které charakterizují naši mateřskou školu. Snaţíme se co nejvíce vyuţívat proţitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Program naší školy je obohacen o prvky programu Začít spolu a Zdravé mateřské školy. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na zdravý ţivotní styl, aktivní účast rodičů jako partnerů školy, vytváření pozitivního sociálního klimatu v mateřské škole, na souţití dětí v kolektivu, na socializaci dětí, kázeň, sebeobsluhu, hygienické návyky, rozvíjení samostatnosti, sebedůvěry dětí, respektování jejich potřeb, zájmů a moţností a na rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách dle úkolů RVP PV. Filozofie dlouhodobý záměr - mateřské školy Aby kaţdý náš malý skřítek objevil stříbro!!! Společně proţívat kaţdý den k plné spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců školy. Stále poznávat a objevovat svět všemi smysly. Snaţíme se, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat poţadavky, které na něj budou běţně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (zejména v prostředí jemu blízkém). Naší snahou je dosáhnout vzdělávacích a vývojových pokroků všech dětí ve třídě, ale také jejich psychosociální pohodu. Dítě se musí cítit úspěšně, svým okolím přijímané a uznávané. Vzhledem k potřebám dětí ve třídě převaţují ve výchovně vzdělávací práci formy individuální a skupinové činnosti. K posílení sounáleţitosti s kolektivem vyuţíváme společné aktivity v ranním bloku. Poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty si děti osvojují především metodou proţitkového a kooperativního učení, tedy nápodobou, přímým proţitkem a hrou. 12

16 3 Vzdělávací obsah Každé dítě je vzděláváno v pěti základních oblastech. Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. 3.1 Oblasti předškolní vzdělávání Dítě a jeho tělo - biologická oblast /BIO/. Dítě a jeho psychika - psychologická oblast /PSY/. Dítě a ten druhý - interpersonální oblast /INT/. Dítě a společnost - sociálně kulturní oblast /SOC/. Dítě a svět - environmentální oblast /ENV/ DÍTĚ A JEHO TĚLO Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobsluţným dovednostem a vést je k zdravým ţivotním návykům a postojům. Specifické vzdělávací cíle: uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu. 13

17 3.1.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlíţení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti : - jazyk a řeč, - poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, - sebepojetí, city a vůle. A. Jazyk a řeč Specifické vzdělávací cíle: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). B. Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Specifické vzdělávací cíle: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), vytváření základů pro práci s informacemi. 14

18 C. Sebepojetí, city a vůle Specifické vzdělávací cíle: poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti), získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat, rozvoj poznatků a dovedností umoţňující pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit, rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání, získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci DÍTĚ A TEN DRUHÝ Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Specifické vzdělávací cíle: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důleţitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině), vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), rozvoj kooperativních dovedností, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 15

19 3.1.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel souţití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umoţnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Specifické vzdělávací cíle: poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináleţet k tomuto společenství (ve třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomě, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k ţivotu, ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umoţňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského i estetického vkusu. 16

20 3.1.5 DÍTĚ A SVĚT Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je zaloţit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na ţivotní prostředí (počínaje nejbliţším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu) a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k ţivotnímu prostředí. Specifické vzdělávací cíle: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, poznávání jiných kultur, pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy, rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, vytváření povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s ţivou a neţivou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi. Veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí : 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanské. A získalo tak předpoklady pro celoţivotní vzdělávání (podrobně v RVP PV). 17

21 4 INTEGROVANÉ BLOKY Jednotlivé bloky, které jsou podstatnou součástí Škoního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), jsme zpracovali v souladu s poţadavky Rámcově vzdělávavího programu pro předškolní vzdělávání (déle jen RVP PV), s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní podmínky školy. Učivo v jednotlivých blocích projektech je zpracováno průřezově tak, ţe je zasahují všechny oblasti z rámcového programu (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět). Předmětem integrovaných bloků - projektů je určitý výběr učiva z RVP PV, je zpracováno globálně pro všechny věkové skupiny dětí. Součástí kaţdého projektu, který je zpracován přibliţně na měsíc, je pedagogický záměr, vyuţití projektu a dílčí cíle v jednotlivých oblastech, které vycházejí z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek některých kulturních zařízení. Nejsou to pouze ohraničená témata, ale bloky, které spolu úzce souvisí a navazují na sebe. Plány mohou být krátkodobé, ale i střednědobé či dlouhodobé, záleţí na tom, jak se dané téma rozvine. Při tvorbě projektů jsme se snaţili, aby přispívaly k rozvoji a učení dětí v různých oblastech, aby děti získávaly potřebné dovednosti, vědomosti a návyky, uţitečné poznatky, ţádoucí hodnoty a samostatné osobnostní postoje. Kaţdý blok je stručně popsán a formuluje pedagogický záměr, vyuţití projektu a dílčí cíle v jednotlivých oblastech. Na konci kaţdého projektu vytváříme hodnotící a evaluační posouzení se zaměřením pro další činnosti a sebereflexi. Jednotlivé bloky zůstávají dostatečně otevřené aby je pedagogové měli moţnost dále rozvíjet, nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a dění v MŠ. Nevolíme pravidelně se opakující úseky, ale snaţíme se je operativně upravovat a měnit. Třídní vzdělávací plán (dále jen TVP) je pruţný, postupně a průběţně upravován podle aktuální situace s ohledem na ŠVP. Na ZŠ jsou děti v předškolním období připravovány speciálním programem, tj. Metoda dobrého startu, který je součástí ŠVP MŠ. Jednotlivé aktivity můţe pak učitelka operativně řadit tak, aby respektovala současnou situaci ve třídě a vzdělávací potřeby dětí. Stanovené pedagogické záměry zohledňují vývojové hledisko i individuální a specifické moţnosti dětí. Plánování na jednotlivých třídách vychází z diagnostiky a individuálních potřeb jednotlivých dětí. Je vedeno písemně, učitelky ve třídě je připravují společně, kaţdá třída si ho vytváří 18

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více