ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Mgr. Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec 2012 Foto na titulní straně: Městské centrum v Bělé pod Bezdězem

3 1 ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna 2012 před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem, o kterých bychom Vás chtěli touto formou informovat. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na sezónu příštího roku Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH 2 Slovo ředitele 6 Nové investice společnosti mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem 15 Slovo k ekonomice

4 2 Slovo ředitele Souhrnně se rok 2012 pro skupinu firem SAM dá charakterizovat jako velmi náročný. V prostředí změn legislativy, v tržním prostředí vyznačujícím se poklesem zadávání zakázek a celkovým útlumem poptávky ve stavebnictví a úsporných opatření, bylo velmi obtížné udržet si svou pozici na trhu. Vykročení do dalšího dvacetiletí existence naší firmy bylo počátkem roku okořeněno novými legislativními pohledy na spolupráci s OSVČ. To nás přinutilo změnit dosavadní dlouholeté dodavatelsko odběratelské vztahy s některými živnostníky. Výsledkem bylo přijetí 55 nových zaměstnanců. Osobní a mzdové náklady tak skokově vystoupaly na 10 mil. Kč měsíčně. Nastavení nových pravidel při zadávání veřejných zakázek na počátku stavební sezóny pak s sebou přinesla enormní nárůst vypisování výběrových řízení ze strany investorů těsně před uvedením těchto pravidel do platnosti, což způsobilo maximální nápor na naše oddělení přípravy a to místy až za hranici našich kapacitních možností. Ojedinělost tohoto roku spočívala také v četnosti stavebních zakázek směřujících k odstranění povodňových škod z roku Zde se vyplatilo úsilí let minulých, kdy jsme obcím velkou měrou dokázali pomoci při zabezpečování všech potřebných dokladů, posudků a zpracování žádostí o dotační prostředky. V některých obcích jsme bezplatně nainstalovali provizorní mosty a lávky. Náš další příspěvek takto postiženým obcím byl peněžního charakteru, a to ve financování překlenutí doby než byly obcím přislíbené dotace ze strany příslušných ministerstev poskytnuty. Někdy se jednalo až o 5 měsíců od dokončení díla, kdy jsme čekali na úhradu našich faktur. Rok 2012 byl celkově ve znamení nedostatku poptávky. Útlum poptávky ze strany stabilních odběratelů jsme se snažili nahradit expanzí do nového regionu Královéhradeckého kraje a snahou prosadit se v zakázkách pro SŽDC. Zaznamenali jsme ojedinělé úspěchy, nicméně i na tomto poli jde o dlouhodobý časový horizont, kdy by se mělo podařit dostat se s obje-

5 3 Přeložka I/9 MÚK Sosnová mem zakázek v novém regionu a v novém segmentu prací na úroveň našeho záměru. Stále se dá ale konstatovat, že naše českolipská akciová společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje devět ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. Je na místě také připomenout zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášeného Sdružením pro Cenu České republiky za jakost, má právo stále užívat pro své služby v oblasti mostního a silničního stavitelství. V roce 2012 jsme pokračovali na zakázkách rozpracovaných v roce Na počátku roku šlo zejména o popovodňové stavební zakázky v Hejnicích, Kunraticích u Cvikova, Lázních Libverda, Jetřichovicích, Chotyni, Novém Městě pod Smrkem, Dolních Řasnicích a ve Višňové. Poměrně významná zakázka na cyklomagistrále pro Mikroregion Ralsko byla z legislativních důvodů na několik měsíců ze strany investora pozastavena, ale v červenci se podařilo stavební práce obnovit. Dále se pokračovalo na rozpracovaných zakázkách na Turnovsku, Mělnicku, Jablonecku. V průběhu roku se pak podařilo zahájit a dokončit několik zakázek, mezi něž můžeme zařadit revitalizaci

6 4 náměstí ve Verneřicích, komunikace Diama a pro Město Lišov, práce pro ŘSD a KSSLK. Podařilo se získat také zakázky v mostařských profesích most na trase Kladno Kralupy, ve Velkém Grunově, Mimoni, Kytlicích, most před Borečkem, v Jablonci nad Nisou, Chotovicích a mostní objekty na železniční trati Praha Chomutov. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout stabilní přínos v zakázkách od závodů Turnov a Mladá Boleslav. Nelehkou pozici mají stále naši kolegové v Českých Budějovicích. Naděje vkládáme také do nově zřízeného závodu v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější stavební zakázky dceřiné společnosti v Děčíně můžeme pro rok 2012 zařadit popovodňové zakázky v obcích Jánská, Kunratice a Srbská Kamenice. Další zakázky se povedly získat v Dolním Podluží, Starém Křečově, Markvarticích a Stružnici. Mezi nejvýznamnější získané zakázky v roce 2012 lze považovat rekonstrukci kanalizace v Krásné Lípě, OK na I/9 v Rumburku a práce pro TOS Varnsdorf. Dá se říci, že rok 2012 byl i pro děčínskou společnost obtížný, zejména v navázání na velmi dobré výsledky hospodaření a zabezpečení zakázek z předcházejícího roku. Celková zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst v roce 2012 i pro příští rok 2013 byla a je celkově srovnatelná s minulými lety, ale současně náročnější z hlediska přetrvávajícího vlivu krize ve stavebnictví a přípravy ze strany ŘSD ČR na směřování většího objemu financí do oprav na dálnici D1 na úkor regionálních zakázek. Náš obchodní úsek společně s dalšími pracovníky přípravy a výroby vyvinul veliké úsilí, s cílem zabezpečit dostatečný objem zakázek, vytěžující plně kapacitu skupiny SAM. Přes dílčí těžkosti se podařilo tento úkol splnit. Bohužel musím připomenout, že výjimečný člověk pracující v tomto úseku Jan Kadeřábek, nás po těžkém boji se zákeřnou nemocí opustil. Čest jeho památce.smutné chvíle se nám v tomto roce až příliš nakumulovaly. Zemřel bývalý spolumajitel firmy Ing. Ladislav Lapáček, zaměstnanec Radek Jelínek, několik zaměstnanců se potýkalo s nemocemi, zraněními a srdečními příhodami. Pevně věřím, že další rok bude v tomto směru milosrdnější. Poj me pokračovat v bilanci roku 2012 dále. V oblasti technického rozvoje byla v období dokončena rekonstrukce obalovny s firmou ASKOM a splněn záměr zkapacitnění výrobní technologie na požadovaných 160 tun/hodinu. Nové nákladní i osobní vozy doplnily naši již poměrně širokou firemní flotilu. Pokračovaly práce na centru ocelářské výroby a zastřešení deponií. Po dlouholetém nájemním vztahu jsme přistoupili k odkoupení nemovitého majetku v katastru Česká Lípa sousedícího s areálem obalovny. V Děčíně bylo v oblasti strojního parku přistoupeno v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. Na tomto místě také musím zmínit propagaci našich firem a našich výrobků mostní zábradlí a silniční záchytný systém, které jsme s úspěchem předvedli na dubnovém Mostním sympóziu v Brně. Také na silniční konferenci v Plzni jsme měli své zastoupení v podobě šesti delegátů. V obchodní politice se daří stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav, Turnov a Ústí nad Labem převážně poddílem prací na akcích

7 5 Revitalizace náměstí v Ševětíně ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu jsme upevnili pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod v Českých Budějovicích a v Hradci Králové zajiš uje převážně krajskou a místní zakázku. První ovoce v podobě zakázek pro SŽDC přineslo naše úsilí angažovat se i v této sféře specializovaných prací. Naproti tomu se stále nedaří zaktivizovat závod v Karlových Varech, přes provedená opatření, která měla do budoucna přinést zlepšení v zabezpečení zakázek v této oblasti. Při hodnocení stavební sezony 2012 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezoně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. Za to patří všem zaměstnancům Skupiny SAM poděkování. Na závěr bych chtěl poděkovat také všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

8 6 Nové investice společnosti Také v dalším hospodářském období provedla akciová společnost SaM silnice a mosty investice, které dlouhodobě plánovala, respektive které si vyžadoval výrobní proces. Vedle standardní obnovy pracovních strojů jako například pořízení tandemového vibračního válce, nákladního automobilu nosiče kontejnerů, smykového nakladače, kontejnerů a pořízení několika osobních automobilů, se podařilo v roce 2012 Kč výrazně zrekonstruovat technologii výroby obalovaných asfaltových směsí, provést dílčí zastřešení deponií a pokročit v pracích na ocelářské dílně. O jednotlivých větších investicích bych se rád zmínil podrobněji. Původní obalovna Teltomat byla demontována a nahrazena moderní obalovnou Askom VS 2T o výkonu 160 tun/hodinu. Ve spolupráci s firmou ASKOM byla provedena rekonstrukce šaržové obalovací soupravy spočívající v dodávce nového filtračního zařízení, mísící věže, velína s úpravou a modernizací řídícího systému Progres, zařízení pro přidávání pevných granulovaných přísad a zařízení pro přidávání recyklovaného materiálu. Práce byly zahájeny již na konci roku 2011, kdy se využilo celkové zimní odstávky této výrobní technologie. Byla provedena demontáž původního technologického celku a provedeny nové základy. V průběhu února a března byla provedena montáž nové technologie a byl spuštěn zkušební provoz, při kterém se ještě odstraňovaly drobné nedostatky. Do trvalého provozu byla výroba obalovaných asfaltových směsí uvedena v polovině května Celá investice přinesla zkapacitnění výroby na 160 tun/hodinu, zlepšení vlivu na životní prostředí, zkvalitnění celého výrobního procesu a v neposlední řadě i snížení energetické náročnosti výroby se zpětným dopadem do úspory výrobních nákladů i s ohledem na požadavky environmentu. Realizací této investice se podařilo uskutečnit dlouhodobě plánovaný záměr vedení společnosti. Dalším záměrem společnosti je vybudování a zastřešení depa kameniva obalovny, které by vedlo ke zlepšení manipulace a zvýšení kvality vstupních materiálů na výrobu asfaltobetonových směsí. Depo o rozloze cca m se skládá z jednotlivých sekcí na různé druhy kameniva. Jednotlivé sekce jsou odděleny železobetonovými přepážkami. Ve výšce 11,5 m budou osazeny konstrukce zastřešení z ocelových příhradových nebo dřevěných nosníků a trapézových plechů. Zastřešení skládky sníží vlhkost kameniva na minimum, čímž bude dosažena značná energetická úspora při výrobě směsí. Celková kapacita skladových frakcí je cca m 3 tj. cca t. Vzhledem k rozsáhlosti a investiční náročnosti bude tento záměr rozdělen do delšího časového období. V letošním roce tak došlo k prvnímu kroku naplnění tohoto záměru zastřešení skládky R materiálu. Od konce roku 2011 bylo započato s přebudováním skladových prostor v areálu dopravy v Sosnové na halu výroby ocelových konstrukcí

9 7 Obalovna Askom VS 2T a povrchových úprav o celkové výměře m včetně sociálního zázemí a skladových prostor. Jedná se o větší investici, proto dochází k budování haly po etapách. V letošním roce došlo k vybourání stávajících příček a k postavení nových, vybetonování nové podlahy, usazení nových plastových oken do celé haly a k zabudování nových vrat do hal. Postavili jsme také přístavbu soustružny a místnosti pro umístění technologie vzduchotechniky. Do haly by měl být ještě letos osazen mostní jeřáb o nosnosti pěti tun. Realizací tohoto projektu dojde k zefektivnění výroby ocelových konstrukcí a povrchových úprav a ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. V průběhu roku probíhala také jednání s Libereckým krajem o odkoupení dlouhodobě pronajímaných pozemků. Tato jednání byla úspěšná a v průběhu září došlo k podpisu kupní smlouvy. Jednorázová investice se nám vrátí v podobě úspory nájemného, které dosahovalo ročně řádu několik stovek tisíců korun. Věřím, že všechny realizované investice přinesou zvýšení efektivity, úspory v nákladech, zlepšení pracovního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Ing. Josef Horáček Technický a výrobní ředitel

10 8 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Každoročně se konají na brněnském výstavišti STAVEBNÍ VELETRHY a souběžně s nimi veletrhy MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO. Soubor veletrhů přináší komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru.

11 9 Veletrhu se zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí světa, návštěvníků z 31 zemí světa a to i přesto, že letos úplně chyběli vystavovatelé z oboru stavebních strojů. Doprovodný program zahrnoval semináře Systémy TZB pro budovy s nulovou spotřebou, konferenci Energie v komplexech budov a mnoho dalšího. O nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty se hovořilo na tradičním, již 17. mezinárodním symposiu MOSTY/BRIDGES Ve dnech se v brněnském hotelu Voroněž sešlo na 400 delegátů. SaM získal v pořadí již devátý titul MOSTNÍ DÍLO ROKU V úvodu prvního dne byly vyhlášeny ceny Mostní dílo roku V kategorii rekonstrukce naše společnost získala společně s projektantem Murus monumenta renovamus (Ing. Jan Vinař) titul MOSTNÍ DÍLO ROKU 2010 za rekonstrukci Zámeckého mostu v Mimoni. Most realizoval SaM silnice a mosty Děčín a.s. Diplom převzali společně Ing. Dušan Drahoš, ředitel podniku a předseda představenstva akciové společnosti SaM silnice a mosty a. s. a Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zaznělo 66 přednášek o zajímavých mostech v Evropě i ve světě. Prezentovala se řada příkladů zdařilých novostaveb nebo rekonstrukcí mostních konstrukcí, se kterými se můžeme chlubit nejen u nás, ale i v zahraničí. Dobré časy končí mosty zůstávají Některé příspěvky se ale zabývaly také neutěšeným či přímo katastrofickým stavem mostů v České republice. Ing. Menšík upozornil na desítky let trvající snahu o zvýšení pozornosti státních orgánů vzhledem k neutěšenému stavu mostů. Stát se stará o cca mostů

12 10 (dálnice a silnice I. třídy), mostů je na silnicích II. a III. třídy, ty spravují kraje. Kromě toho evidují na Ministerstvu pro místní rozvoj odhadem dalších až mostních objektů, které se nacházejí na místních komunikacích. Je zarážející, že ministerstvo nezná jejich přesný počet, natož pak jejich stavební stav! Odhad potřebných nákladů na opravy mostů v kategorii 5. špatný až 7. havarijní činí 30 miliard Kč, v této částce však nejsou zahrnuty mosty měst a obcí. V roce 2005 byla předána zákonodárcům petice Věc veřejná zhoršující se stav mostů na území ČR. O dva roky později byla opět zaslána předsedům Poslanecké sněmovny, Senátu a vládě ČR. Všechny dlouhodobé snahy odborníků narážejí na poměrně malý zájem centrálních orgánů a politiků o zlepšení mostních konstrukcí. Asi se čeká na nějakou tragédii. Profesní organizace mostařů Na letošním sympoziu byl zveřejněn záměr na vytvoření profesní organizace zastupující mostařskou obec. Je potřebný kontakt mezi správcem, majitelem, odborníkem a státním orgánem (ministerstvem, krajem, městem a obcí), který je pověřen řízením a kontrolní činností v oblasti výstavby a údržby mostů. Iniciátoři jsou přesvědčeni, že aktivita ve smyslu založení profesní organizace je jednou z možností, jak zlepšit zásadně neutěšený a již celá desetiletí zhoršující se stav mostů na našem území. Akciová společnost SaM silnice a mosty partnerem sympozia MOSTY 2012 Společnost SaM silnice a mosty a.s. se opět zúčastnila sympozia jako jeden z hlavních partnerů. Na stánku jsme se prezentovali aktualizovanou videosekvencí, mimo jiné s nově zařazenou obalovnou ASKOM VS 2T s hodinovým výkonem výroby 160 t. Obalovna byla zprovozněna těsně před konáním konference a podařilo se zrealizovat jedny z prvních výrob a pokládek z nové provozovny. Kromě paravanů s fotografiemi realizovaných mostů, komunikací a ploch, jsme předvedli díl ocelového mostního zábradlí, typ SAM 1.3A. V programu sympozia zazněl i náš příspěvek SaM silnice a mosty na Vašich cestách. Ve vymezeném čase Ing. J. Adamčík provedl rychlý přehled 20leté činnosti firmy. Od první zakázky v roce 1991 úprava účelové komunikace Husí cesta, první rekonstrukce mostu 1992 Kozlí Roh u Holan, přehled všech mostních děl, nově získané důležité certifikáty pro výrobu ocelových konstrukcí silniční záchytný systém a provádění ocelových konstrukcí pro třídu provedení EXC3 až po mostní realizace ocelových mostů mosty v Březinách a ve Varnsdorfu. V letošním roce připravujeme podání přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO ROKU 2011, tentokrát v kategorii novostaveb Estakáda MÚK Sosnová. Ing. Josef Adamčík Vedoucí závodu Ústí nad Labem

13 11 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové Na základě rozhodnutí majitelů akciové společnosti SaM silnice a mosty byl v roce 2011 založen odštěpný závod v Hradci Králové. Sídlo závodu se nachází na ulici Bratří Štefanů 48, na výpadovce z Hradce směrem na Ostravu. Je nutné zmínit, že rozhodnutí o založení tohoto závodu padlo v době, pro silniční stavitelství poměrně složité. V prvním roce existence byla činnost zaměřena hlavně na personální zabezpečení a získávání zakázek. Po přijetí stavbyvedoucího a dalších zaměstnanců a po nezbytných základních stavebních úpravách sídla závodu, jsme začali realizovat drobné stavební zakázky, vzešlé z vítězných nabídek ve veřejných soutěžích. Jako první zakázku jsme získali Opravu kanalizace ZŠ ve Slatiňanech v objemu cca 100 tis. Kč. Tato zakázka dopadla díky kvalitě provedených prací výtečně. U dalších zakázek a to Komunikace Sylvárov ve Dvoře Králové o objemu cca 2 mil. Kč a Rekonstrukce ulice Zahradní v Častolovicích o objemu cca 500 tis. Kč, se ale bohužel projevila určitá nezkušenost pracovníků právě se silničními pracemi, proto bylo nutné přistoupit k určitým personálním změnám. Po dalších stavebních úpravách sídla OZ sem bylo umístěno i středisko železničních staveb. Závod byl vybaven základní stavební technikou a mechanizmy, poté byla zahájena realizace vysoutěžených zakázek v roce První z nich byla oprava opěrné zdi v Hlinsku na řece Chrudimce o objemu 0,5 mil. Kč, kterou jsme realizovali z pohledu investora ve výtečné kvalitě. Dále jsme realizovali Mlatové chodníky v památkově chráněném území okolí kostela v Černém Dole. I zde se můžeme pochlubit velmi dobrým hodnocením investora. Dále jsme realizovali zpomalovací pruhy v Rychnově nad Kněžnou za 800 tis. Kč. Zde se ale opět bohužel projevila určitá nezkušenost s charakterem prací. V době uzávěrky tohoto časopisu máme smluvně zajištěny práce o celkovém objemu 5,3 mil. Kč. Zatím všechny realizované zakázky jsme získali od přímých investorů. V příštím roce, kromě hlavního úkolu a to získávání zakázek, kterému se věnuje zejména obchodní oddělení, se budeme věnovat personálním otázkám, zaměříme se především na zvyšování a zkvalitňování počtu řídících pracovníků i zaměstnanců v odborných silničářských profesích. V současné době má závod 10 zaměstnanců a je zabezpečen základní technikou. Ing. Bedřich Kramer, vedoucí OZ Hradec Králové

14 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem V Betlémské kapli v Praze byly 17. května 2012 vyhlášeny ceny a tituly 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba roku technologie 2011, kterými odborná porota ocenila ty nejlepší z rekordního počtu 88 přihlášek. Cílem soutěže, konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu, je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Vypisovateli soutěže bylo Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Soutěž organizačně zajiš ovalo TOP EXPO CZ. Tituly získalo 5 staveb, 1 technologie a 1 inovace, všechny rovnocenně bez určení pořadí. Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů předali jménem vypisovatelů náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman, MBA a ředitel SFDI Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v roce Naše společnost do soutěže přihlásila stavbu Celková rekonstrukce a regenerace městského centra Bělá pod Bezdězem. Tato naše stavba získala v kategorii A Dopravní stavby titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU Ocenění převzal za společnost SaM silnice a mosty a.s. Ing. Josef Horáček, výrobně-technický ředitel firmy a místopředseda představenstva. Celková rekonstrukce a regenerace městského centra města Bělá pod Bezdězem probíhala ve dvou etapách: I. etapa 01/ /2010 Rekonstrukce náměstí včetně přilehlého parku. II. etapa 04/ /2011 Regenerace zbylé části centrálního náměstí s parkem. Území je v městské památkové zóně, zahrnuje část centrálního náměstí, komunikace na jižní a západní straně a zhruba třetinu parku, včetně kaštanové aleje. Pokračuje ulicí Kostelní a prostorem před kostelem Povýšení sv. Kříže. Projekt řeší celkovou regeneraci zájmového území, úpravu komunikací, pokládky inženýrských sítí, zeleň a městský mobiliář. Komunikace navržené k rekonstrukci tvoří sí městských a pěších tras, místních obslužných komunikací a navazují na nadřazenou silniční sí. Byly prováděny geologické sondy, které ukázaly nedostatečnost podkladních vrstev komunikací. V rámci řešení přestavby komunikací byly provedeny potřebné rekonstrukce inženýrských sítí. Stavba byla ukončena montáží mobiliáře a výsadbou zeleně. Komunikace a chodníky obslužné komunikace na náměstí jsou položeny ze stávající žulové dlažby 10/10 cm kladené do segmentu. Provedena také nová konstrukce vozovek v tl. 65 cm včetně zpevnění pláně geotextilií

15 13 z polypropylenu. Kostelní ulice byla vydlážděna původní divokou dlažbou až po úroveň náměstí včetně nové konstrukce vozovky jako na náměstí. V místě autobusové zastávky je rovněž zapracována původní žulová dlažba 20/16 cm. Silniční obrubníky byly použity vesměs stávající kamenné a nové žulové na oblouky. Obslužné komunikace byly zredukovány do šíře 7 m (2x3,5m), vzniklo 44 parkovacích míst na náměstí. Stání pro 4 autobusy bylo ponecháno. Dále byly vybudovány 4 bezbariérové přechody s naváděcími pruhy pro nevidomé, rovněž tak naváděcí pruh u autobusové zastávky. Pro odvod deš ových vod bylo provedeno 17 ks uličních vpustí svedených do místní kanalizace. Provedena byla také nová konstrukce chodníků v tl. 35 cm. Na západní straně náměstí byla použita původní barevná dlažba pokládaná do fragmentu obloukového a kosočtverečného vzoru, u domu vedle radnice do fragmentu tulipán. Před radnicí byla vytvořena plocha pro reprezentaci města a radnice, do řezané bílé mozaiky vsazen městský znak z barevné mozaiky. Chodník v místě autobusové zastávky až k parku byl proveden z nové žulové štípané dlažby barvy žluté, pokládané do segmentu. Veškeré ostatní chodníky na náměstí a v Kostelní ulici jsou provedeny z nové řezané mozaiky barvy bílé a černé, pokládané do čtvercových rastrů. V místech, kde dlažba chodníků přiléhá k stávajícím objektům, byla položena v celé délce nopová folie na výšku 35 cm (nová konstrukce chodníku) jako hydroizolace. Revitalizace parku tvar parku byl zachován, lemy živými ploty byly omlazeny a dosazeny. Mlatové cesty byly zrekonstruovány včetně štěrkových a štěrkopískových podkladů, obrubníky tvoří ocelové pásnice, do jejichž vrchní hrany je proveden vlastní mlat v tl. 4 cm. Hlavní chodníky v parku jsou vydlážděny štípanou mozaikou v barvě žluté, rozšířený chodník na ose radnice-gloriet byl vydlážděn do čtvercových rastrů se šedou mozaikou do betonových zahradních obrub. V tomto rozšířeném chodníku byla vybudována nová fontána jako liniová stavba na ose radnice gloriet. Vlastní gloriet byl zrekonstruován dle požadavku NPÚ.

16 14 Osvětlení v parku hlavní osa kolem nové fontány je osvětlena zemními svítidly, taktéž socha Na stráž. Fontána je osvětlena přímo světly u trysek. Vlastní osvětlení parku bylo nově provedeno dle původních svítidel. V parku osazen nový mobiliář lavičky, pítka, odpadkové koše, stojany na kola. Veškeré travnaté plochy byly obnoveny a byly zde vybudovány nové závlahy pro park. Prostor před kostelem cesta vedoucí ke kostelu, zde bylo ponecháno původních 6 ks dlážděných čtverců dle požadavku NPÚ, zbytek cesty až k chodníku byl rozebrán, byla provedena nová konstrukce a zpětné zadláždění z původního materiálu do čtverců dle vzoru původních 6 ks před vstupem do kostela. Chodník spojující kostel s farou byl rozebrán, provedena nová konstrukce chodníku a zpětně zadlážděn dle původního vzoru-divoká dlažba. Cesta ke hřbitovu byla rovněž provedena dle původního stavu (divoká dlažba), včetně nové konstrukce. Obvod dlažeb u všech těchto chodníků a cest okolo kostela byl stažen ocelovými pláty šíře 10 m, tl. 1 cm. Prostory mezi vstupy do kostela, sakristie a věže byly vydlážděny ze štípané šedivé mozaiky se spádem od kostela. Tato dlažba tvoří tzv. okapový chodník. Při předním obvodu kostela byla pod touto dlažbou provedena štěrková vsakovací vrstva do hloubky 1m šířky 80 cm pro odvod vody od kostela. Pro celé náměstí i prostor před kostelem bylo provedeno nové veřejné osvětlení podél linie komunikací. Jsou nasvíceny veškeré dominanty celého řešeného prostoru a to reflektory umístěnými v dlažbě, zeleni, domech či na samostatných konstrukcích. Inženýrské stavby odvodnění území bylo řešeno odvodněním komunikací do jednotné kanalizační sítě, ze zeleně není voda odváděna a je počítáno se vsakem deš ové vody. Byla zřízena nová vodovodní přípojka pro napojení pítek, fontány a závlahy parku, rovněž tak kanalizační přípojka pro fontánu a pítka. Byly provedeny zčásti nové rozvody NN, veřejné osvětlení (VO) prošlo celkovou rekonstrukcí, dále byl nově rozveden městský rozhlas a instalován infokiosek pro veřejný internet. Dopravní řešení zůstává hlavní sběrná komunikace silnice II/276 a ulice Zámecká jako páteřní komunikace, na kterou se napojují jednotlivé ulice. Stavební úpravy spočívají v úpravě stávajících komunikací pro pěší, návrhu parkovacích stání, regulaci šířkového uspořádání s ohledem na pěší. Obslužné komunikace byly upraveny na pruhy o šíři 3,5 m, místa pro parkování byla lokalizována a vymezena dle PD. Provedeno bylo i nové vodorovné a svislé dopravní značení. Památky křížek, umístěný ve spodní části parku, byl restaurován a přemístěn na kostelní náměstí a osazen před objekt fary. Celková plocha regenerovaného a revitalizovaného území činila 2,6 ha. Investor: Město Bělá pod Bezdězem Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Architekt: Ing. arch. Diana Juračková, Ústí n. L. Projekt: STAVOPROJEKT 91, Ústí n. L., CR PROJECT, Mladá Boleslav Realizace: leden 2009 listopad 2011 Cena díla: 48,604 mil. Kč bez DPH Akce byla z části financována dotacemi z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 85 %, další financování bylo ze státního rozpočtu ČR a města Bělá pod Bezdězem. Šárka Žejglicová Odštěpný závod Ústí nad Labem

17 15 Slovo k ekonomice Výsledky hospodaření roku 2011, kdy jsme vytvořili čistý zisk po zdanění 12 mil. Kč za českolipskou společnost, 10,2 mil. Kč za děčínskou společnost a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění tak činil 22,2 mil. Kč, nám poskytly v roce 2012 poměrně solidní základ v cash flow pro další rok. Bylo potřeba financovat fixní náklady firem v nevýrobním zimním období, pokrýt náklady na rozbíhající se novou stavební sezónu hrazením režijních nákladů, dodavatelských faktur i nákupu materiálu. V neposlední řadě bylo také nutné z těchto zdrojů překlenout období od vystavení do termínu inkasa nově vystavených odbytových faktur. Současně se podařilo obnovit úvěrové linky u bank v takovém objemu, který dostatečně vykrýval nesoulad nutných výdajů a inkas našich pohledávek a podporovaly zvýšenou potřebu provozního kapitálu. Oproti dostatečnému cash flow jsme se však od počátku nové sezóny potýkali s nedostatkem zakázek. Naše významná stavba Přeložka I/9 MÚK Sosnová byla dokončena a velké stavby typu regenerací náměstí, rekonstrukce mostů v řádu několika desítek milionů korun nebo oprav velkých úseků silnic se nepodařilo v četných soutěžích získat. S ohledem na změny legislativy v zadávacích řízeních bylo vypsáno do konce dubna mnoho soutěží, o které jsme se ucházeli, ale díky vysoké konkurenci se nepodařilo většinu výběrových řízení vyhrát. Pokud jsme se přeci jen stali zhotoviteli některé zakázky, její marže byla velmi nízká jako důsledek tlaku investorů a ostrého konkurenčního prostředí. Celkový trend zadávání nových zakázek ze strany státních institucí byl po

18 16 celý rok ve znamení úsporných opatření a škrtů ve státním rozpočtu. Vzhledem k dalším změnám v legislativě jsme na začátku nové sezóny přistoupili ke změně dosavadní spolupráce s vybranými stálými dodavateli živnostníky, ze kterých se stali zaměstnanci naší firmy. Toto opatření rázem zvýšilo osobní náklady českolipské společnosti (mzdy, odvody, daně) o 2 mil. Kč. I když tento krok měl adekvátně snížit náklady na straně výkonové spotřeby dodavatelů, výsledek této bilance nebyl zcela lineární. Pozitivní aspekt přineslo přesunutí několika popovodňových akcí z roku 2011 až do roku letošního. Měli jsme tak možnost vytížit své kapacity a vytvořit prostor k intenzivnímu hledání a získávání zakázek dalších. Navíc marže z těchto povodňovek se ukázaly jako velmi dobré, díky spolupráci s projektanty a nacházení optimálních stavebních řešení. Tržby a vytvořená marže z těchto zakázek však nedokázaly zvrátit celkový nepříznivý vývoj. I když se nakonec podařilo zvýšeným úsilím marketingového oddělení nasmlouvat pro tento rok významný objem zakázek, přesahující 400 mil. Kč, nedaří se udržet loňská procenta hrubých marží. Proto se ještě v srpnu 2012 nepodařilo odmazat ztrátu hospodaření vytvořenou na začátku letošního roku v nevýrobním období. Přistoupili jsme proto k úsporným opatřením. Neobnovili jsme smlouvu o reklamě v liberecké Tipsport aréně. Snížili jsme náklady na sponzoring a další prezentaci. Na pravidelných IPOS rozborech se hlídá každý výdaj u nákladů jednotlivých staveb. Ale ani provedená úsporná opatření, zavedená v průběhu roku, nepřinesou okamžitý efekt a v konečné bilanci hospodaření tohoto roku se projeví jen minimálně. Ekonomické ukazatele rozvahy 31/8/2012 ale ukazují, že jsou naše firmy stále zdravé: SaM CL celková zadluženost 44 %, běžná likvidita 1,8, úvěrová zadluženost 36 %, vlastní kapitál 161 mil. Kč SaM DC celková zadluženost 49 %, běžná likvidita (po opatřeních vedoucích ke zpětnému leasingu některých strojů, pořízených původně z vlastních zdrojů) je větší než 1, úvěrová zadluženost 26 %, vlastní kapitál 41 mil. Kč Ukazatele Výkazu zisků a ztrát však potvrzují výše komentovaná nepříznivá fakta: SaM CL Obchodní a výrobní marže jen 27 % (v běžném roce přesahuje %), záporná rentabilita a ztráta hospodaření. SaM DC Obchodní a výrobní marže jen 22 %, záporná rentabilita a ztráta hospodaření. Na závěr lze tedy konstatovat, že po určité setrvačnosti let 2009 a 2010 a doběhu některých významných zakázek na naše firmy s plnou vahou dolehla finanční a hospodářská krize, která se projevila v nedostatku poptávky po nových zakázkách, nižších maržích v důsledku zvýšeného konkurenčního boje o zakázku a nutných úsporných opatřeních, které jsme nuceni v důsledku toho realizovat. Pevně věřím, že po překonání tohoto krizového roku, skupina firem SAM opět dokáže, že patří ke stabilním subjektům v oboru stavebnictví a že získá zpět své regionální i republikové postavení. Ing. Jiří Berka Finanční manažer

19 Pour féliciter 2013 Čas Vánoc nadešel, a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky, plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav U Masokombinátu 1242, Kosmonosy Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Hradec Králové Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 48, Hradec Králové Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Královská 173/ Rumburk Tel/fax.:

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2011 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2011 Českou dopravní stavbou roku 2010 je Křinické náměstí v Krásné Lípě Obhájili jsme značku CZECH MADE Oslavili jsme 20 let od založení naší společnosti SaM silnice a mosty

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Návrh rozqoctu 2011. Príjmy 3697570,33 32 304 594,00

Návrh rozqoctu 2011. Príjmy 3697570,33 32 304 594,00 Návrh rozqoctu 2011 Príjmy Návrh2800000,00 1 640000,00 rozpoctu 405000,00 225000,00 130000,00 100000,00 385000,00 25000,00 70000,00 80000,00 10000,00 3000,00 0,00 ODPA 2321 3341 3392 3613 6171 6310 3314

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE:

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE: II. DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice www.dopravnikonference.cz XII. 6. 9. 2013 - Pardubice 5. 6. 9. 2013 PARDUBICE 6. 9. 2013 - Pardubice 12. ročník DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013 Obsah: 1. O společnosti TSM Semily 2. Činnost společnosti TSM Semily 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Činnost jednotlivých středisek

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více