ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Mgr. Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec 2012 Foto na titulní straně: Městské centrum v Bělé pod Bezdězem

3 1 ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna 2012 před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem, o kterých bychom Vás chtěli touto formou informovat. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na sezónu příštího roku Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH 2 Slovo ředitele 6 Nové investice společnosti mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem 15 Slovo k ekonomice

4 2 Slovo ředitele Souhrnně se rok 2012 pro skupinu firem SAM dá charakterizovat jako velmi náročný. V prostředí změn legislativy, v tržním prostředí vyznačujícím se poklesem zadávání zakázek a celkovým útlumem poptávky ve stavebnictví a úsporných opatření, bylo velmi obtížné udržet si svou pozici na trhu. Vykročení do dalšího dvacetiletí existence naší firmy bylo počátkem roku okořeněno novými legislativními pohledy na spolupráci s OSVČ. To nás přinutilo změnit dosavadní dlouholeté dodavatelsko odběratelské vztahy s některými živnostníky. Výsledkem bylo přijetí 55 nových zaměstnanců. Osobní a mzdové náklady tak skokově vystoupaly na 10 mil. Kč měsíčně. Nastavení nových pravidel při zadávání veřejných zakázek na počátku stavební sezóny pak s sebou přinesla enormní nárůst vypisování výběrových řízení ze strany investorů těsně před uvedením těchto pravidel do platnosti, což způsobilo maximální nápor na naše oddělení přípravy a to místy až za hranici našich kapacitních možností. Ojedinělost tohoto roku spočívala také v četnosti stavebních zakázek směřujících k odstranění povodňových škod z roku Zde se vyplatilo úsilí let minulých, kdy jsme obcím velkou měrou dokázali pomoci při zabezpečování všech potřebných dokladů, posudků a zpracování žádostí o dotační prostředky. V některých obcích jsme bezplatně nainstalovali provizorní mosty a lávky. Náš další příspěvek takto postiženým obcím byl peněžního charakteru, a to ve financování překlenutí doby než byly obcím přislíbené dotace ze strany příslušných ministerstev poskytnuty. Někdy se jednalo až o 5 měsíců od dokončení díla, kdy jsme čekali na úhradu našich faktur. Rok 2012 byl celkově ve znamení nedostatku poptávky. Útlum poptávky ze strany stabilních odběratelů jsme se snažili nahradit expanzí do nového regionu Královéhradeckého kraje a snahou prosadit se v zakázkách pro SŽDC. Zaznamenali jsme ojedinělé úspěchy, nicméně i na tomto poli jde o dlouhodobý časový horizont, kdy by se mělo podařit dostat se s obje-

5 3 Přeložka I/9 MÚK Sosnová mem zakázek v novém regionu a v novém segmentu prací na úroveň našeho záměru. Stále se dá ale konstatovat, že naše českolipská akciová společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje devět ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. Je na místě také připomenout zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášeného Sdružením pro Cenu České republiky za jakost, má právo stále užívat pro své služby v oblasti mostního a silničního stavitelství. V roce 2012 jsme pokračovali na zakázkách rozpracovaných v roce Na počátku roku šlo zejména o popovodňové stavební zakázky v Hejnicích, Kunraticích u Cvikova, Lázních Libverda, Jetřichovicích, Chotyni, Novém Městě pod Smrkem, Dolních Řasnicích a ve Višňové. Poměrně významná zakázka na cyklomagistrále pro Mikroregion Ralsko byla z legislativních důvodů na několik měsíců ze strany investora pozastavena, ale v červenci se podařilo stavební práce obnovit. Dále se pokračovalo na rozpracovaných zakázkách na Turnovsku, Mělnicku, Jablonecku. V průběhu roku se pak podařilo zahájit a dokončit několik zakázek, mezi něž můžeme zařadit revitalizaci

6 4 náměstí ve Verneřicích, komunikace Diama a pro Město Lišov, práce pro ŘSD a KSSLK. Podařilo se získat také zakázky v mostařských profesích most na trase Kladno Kralupy, ve Velkém Grunově, Mimoni, Kytlicích, most před Borečkem, v Jablonci nad Nisou, Chotovicích a mostní objekty na železniční trati Praha Chomutov. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout stabilní přínos v zakázkách od závodů Turnov a Mladá Boleslav. Nelehkou pozici mají stále naši kolegové v Českých Budějovicích. Naděje vkládáme také do nově zřízeného závodu v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější stavební zakázky dceřiné společnosti v Děčíně můžeme pro rok 2012 zařadit popovodňové zakázky v obcích Jánská, Kunratice a Srbská Kamenice. Další zakázky se povedly získat v Dolním Podluží, Starém Křečově, Markvarticích a Stružnici. Mezi nejvýznamnější získané zakázky v roce 2012 lze považovat rekonstrukci kanalizace v Krásné Lípě, OK na I/9 v Rumburku a práce pro TOS Varnsdorf. Dá se říci, že rok 2012 byl i pro děčínskou společnost obtížný, zejména v navázání na velmi dobré výsledky hospodaření a zabezpečení zakázek z předcházejícího roku. Celková zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst v roce 2012 i pro příští rok 2013 byla a je celkově srovnatelná s minulými lety, ale současně náročnější z hlediska přetrvávajícího vlivu krize ve stavebnictví a přípravy ze strany ŘSD ČR na směřování většího objemu financí do oprav na dálnici D1 na úkor regionálních zakázek. Náš obchodní úsek společně s dalšími pracovníky přípravy a výroby vyvinul veliké úsilí, s cílem zabezpečit dostatečný objem zakázek, vytěžující plně kapacitu skupiny SAM. Přes dílčí těžkosti se podařilo tento úkol splnit. Bohužel musím připomenout, že výjimečný člověk pracující v tomto úseku Jan Kadeřábek, nás po těžkém boji se zákeřnou nemocí opustil. Čest jeho památce.smutné chvíle se nám v tomto roce až příliš nakumulovaly. Zemřel bývalý spolumajitel firmy Ing. Ladislav Lapáček, zaměstnanec Radek Jelínek, několik zaměstnanců se potýkalo s nemocemi, zraněními a srdečními příhodami. Pevně věřím, že další rok bude v tomto směru milosrdnější. Poj me pokračovat v bilanci roku 2012 dále. V oblasti technického rozvoje byla v období dokončena rekonstrukce obalovny s firmou ASKOM a splněn záměr zkapacitnění výrobní technologie na požadovaných 160 tun/hodinu. Nové nákladní i osobní vozy doplnily naši již poměrně širokou firemní flotilu. Pokračovaly práce na centru ocelářské výroby a zastřešení deponií. Po dlouholetém nájemním vztahu jsme přistoupili k odkoupení nemovitého majetku v katastru Česká Lípa sousedícího s areálem obalovny. V Děčíně bylo v oblasti strojního parku přistoupeno v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. Na tomto místě také musím zmínit propagaci našich firem a našich výrobků mostní zábradlí a silniční záchytný systém, které jsme s úspěchem předvedli na dubnovém Mostním sympóziu v Brně. Také na silniční konferenci v Plzni jsme měli své zastoupení v podobě šesti delegátů. V obchodní politice se daří stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav, Turnov a Ústí nad Labem převážně poddílem prací na akcích

7 5 Revitalizace náměstí v Ševětíně ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu jsme upevnili pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod v Českých Budějovicích a v Hradci Králové zajiš uje převážně krajskou a místní zakázku. První ovoce v podobě zakázek pro SŽDC přineslo naše úsilí angažovat se i v této sféře specializovaných prací. Naproti tomu se stále nedaří zaktivizovat závod v Karlových Varech, přes provedená opatření, která měla do budoucna přinést zlepšení v zabezpečení zakázek v této oblasti. Při hodnocení stavební sezony 2012 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezoně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. Za to patří všem zaměstnancům Skupiny SAM poděkování. Na závěr bych chtěl poděkovat také všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

8 6 Nové investice společnosti Také v dalším hospodářském období provedla akciová společnost SaM silnice a mosty investice, které dlouhodobě plánovala, respektive které si vyžadoval výrobní proces. Vedle standardní obnovy pracovních strojů jako například pořízení tandemového vibračního válce, nákladního automobilu nosiče kontejnerů, smykového nakladače, kontejnerů a pořízení několika osobních automobilů, se podařilo v roce 2012 Kč výrazně zrekonstruovat technologii výroby obalovaných asfaltových směsí, provést dílčí zastřešení deponií a pokročit v pracích na ocelářské dílně. O jednotlivých větších investicích bych se rád zmínil podrobněji. Původní obalovna Teltomat byla demontována a nahrazena moderní obalovnou Askom VS 2T o výkonu 160 tun/hodinu. Ve spolupráci s firmou ASKOM byla provedena rekonstrukce šaržové obalovací soupravy spočívající v dodávce nového filtračního zařízení, mísící věže, velína s úpravou a modernizací řídícího systému Progres, zařízení pro přidávání pevných granulovaných přísad a zařízení pro přidávání recyklovaného materiálu. Práce byly zahájeny již na konci roku 2011, kdy se využilo celkové zimní odstávky této výrobní technologie. Byla provedena demontáž původního technologického celku a provedeny nové základy. V průběhu února a března byla provedena montáž nové technologie a byl spuštěn zkušební provoz, při kterém se ještě odstraňovaly drobné nedostatky. Do trvalého provozu byla výroba obalovaných asfaltových směsí uvedena v polovině května Celá investice přinesla zkapacitnění výroby na 160 tun/hodinu, zlepšení vlivu na životní prostředí, zkvalitnění celého výrobního procesu a v neposlední řadě i snížení energetické náročnosti výroby se zpětným dopadem do úspory výrobních nákladů i s ohledem na požadavky environmentu. Realizací této investice se podařilo uskutečnit dlouhodobě plánovaný záměr vedení společnosti. Dalším záměrem společnosti je vybudování a zastřešení depa kameniva obalovny, které by vedlo ke zlepšení manipulace a zvýšení kvality vstupních materiálů na výrobu asfaltobetonových směsí. Depo o rozloze cca m se skládá z jednotlivých sekcí na různé druhy kameniva. Jednotlivé sekce jsou odděleny železobetonovými přepážkami. Ve výšce 11,5 m budou osazeny konstrukce zastřešení z ocelových příhradových nebo dřevěných nosníků a trapézových plechů. Zastřešení skládky sníží vlhkost kameniva na minimum, čímž bude dosažena značná energetická úspora při výrobě směsí. Celková kapacita skladových frakcí je cca m 3 tj. cca t. Vzhledem k rozsáhlosti a investiční náročnosti bude tento záměr rozdělen do delšího časového období. V letošním roce tak došlo k prvnímu kroku naplnění tohoto záměru zastřešení skládky R materiálu. Od konce roku 2011 bylo započato s přebudováním skladových prostor v areálu dopravy v Sosnové na halu výroby ocelových konstrukcí

9 7 Obalovna Askom VS 2T a povrchových úprav o celkové výměře m včetně sociálního zázemí a skladových prostor. Jedná se o větší investici, proto dochází k budování haly po etapách. V letošním roce došlo k vybourání stávajících příček a k postavení nových, vybetonování nové podlahy, usazení nových plastových oken do celé haly a k zabudování nových vrat do hal. Postavili jsme také přístavbu soustružny a místnosti pro umístění technologie vzduchotechniky. Do haly by měl být ještě letos osazen mostní jeřáb o nosnosti pěti tun. Realizací tohoto projektu dojde k zefektivnění výroby ocelových konstrukcí a povrchových úprav a ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. V průběhu roku probíhala také jednání s Libereckým krajem o odkoupení dlouhodobě pronajímaných pozemků. Tato jednání byla úspěšná a v průběhu září došlo k podpisu kupní smlouvy. Jednorázová investice se nám vrátí v podobě úspory nájemného, které dosahovalo ročně řádu několik stovek tisíců korun. Věřím, že všechny realizované investice přinesou zvýšení efektivity, úspory v nákladech, zlepšení pracovního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Ing. Josef Horáček Technický a výrobní ředitel

10 8 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Každoročně se konají na brněnském výstavišti STAVEBNÍ VELETRHY a souběžně s nimi veletrhy MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO. Soubor veletrhů přináší komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru.

11 9 Veletrhu se zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí světa, návštěvníků z 31 zemí světa a to i přesto, že letos úplně chyběli vystavovatelé z oboru stavebních strojů. Doprovodný program zahrnoval semináře Systémy TZB pro budovy s nulovou spotřebou, konferenci Energie v komplexech budov a mnoho dalšího. O nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty se hovořilo na tradičním, již 17. mezinárodním symposiu MOSTY/BRIDGES Ve dnech se v brněnském hotelu Voroněž sešlo na 400 delegátů. SaM získal v pořadí již devátý titul MOSTNÍ DÍLO ROKU V úvodu prvního dne byly vyhlášeny ceny Mostní dílo roku V kategorii rekonstrukce naše společnost získala společně s projektantem Murus monumenta renovamus (Ing. Jan Vinař) titul MOSTNÍ DÍLO ROKU 2010 za rekonstrukci Zámeckého mostu v Mimoni. Most realizoval SaM silnice a mosty Děčín a.s. Diplom převzali společně Ing. Dušan Drahoš, ředitel podniku a předseda představenstva akciové společnosti SaM silnice a mosty a. s. a Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zaznělo 66 přednášek o zajímavých mostech v Evropě i ve světě. Prezentovala se řada příkladů zdařilých novostaveb nebo rekonstrukcí mostních konstrukcí, se kterými se můžeme chlubit nejen u nás, ale i v zahraničí. Dobré časy končí mosty zůstávají Některé příspěvky se ale zabývaly také neutěšeným či přímo katastrofickým stavem mostů v České republice. Ing. Menšík upozornil na desítky let trvající snahu o zvýšení pozornosti státních orgánů vzhledem k neutěšenému stavu mostů. Stát se stará o cca mostů

12 10 (dálnice a silnice I. třídy), mostů je na silnicích II. a III. třídy, ty spravují kraje. Kromě toho evidují na Ministerstvu pro místní rozvoj odhadem dalších až mostních objektů, které se nacházejí na místních komunikacích. Je zarážející, že ministerstvo nezná jejich přesný počet, natož pak jejich stavební stav! Odhad potřebných nákladů na opravy mostů v kategorii 5. špatný až 7. havarijní činí 30 miliard Kč, v této částce však nejsou zahrnuty mosty měst a obcí. V roce 2005 byla předána zákonodárcům petice Věc veřejná zhoršující se stav mostů na území ČR. O dva roky později byla opět zaslána předsedům Poslanecké sněmovny, Senátu a vládě ČR. Všechny dlouhodobé snahy odborníků narážejí na poměrně malý zájem centrálních orgánů a politiků o zlepšení mostních konstrukcí. Asi se čeká na nějakou tragédii. Profesní organizace mostařů Na letošním sympoziu byl zveřejněn záměr na vytvoření profesní organizace zastupující mostařskou obec. Je potřebný kontakt mezi správcem, majitelem, odborníkem a státním orgánem (ministerstvem, krajem, městem a obcí), který je pověřen řízením a kontrolní činností v oblasti výstavby a údržby mostů. Iniciátoři jsou přesvědčeni, že aktivita ve smyslu založení profesní organizace je jednou z možností, jak zlepšit zásadně neutěšený a již celá desetiletí zhoršující se stav mostů na našem území. Akciová společnost SaM silnice a mosty partnerem sympozia MOSTY 2012 Společnost SaM silnice a mosty a.s. se opět zúčastnila sympozia jako jeden z hlavních partnerů. Na stánku jsme se prezentovali aktualizovanou videosekvencí, mimo jiné s nově zařazenou obalovnou ASKOM VS 2T s hodinovým výkonem výroby 160 t. Obalovna byla zprovozněna těsně před konáním konference a podařilo se zrealizovat jedny z prvních výrob a pokládek z nové provozovny. Kromě paravanů s fotografiemi realizovaných mostů, komunikací a ploch, jsme předvedli díl ocelového mostního zábradlí, typ SAM 1.3A. V programu sympozia zazněl i náš příspěvek SaM silnice a mosty na Vašich cestách. Ve vymezeném čase Ing. J. Adamčík provedl rychlý přehled 20leté činnosti firmy. Od první zakázky v roce 1991 úprava účelové komunikace Husí cesta, první rekonstrukce mostu 1992 Kozlí Roh u Holan, přehled všech mostních děl, nově získané důležité certifikáty pro výrobu ocelových konstrukcí silniční záchytný systém a provádění ocelových konstrukcí pro třídu provedení EXC3 až po mostní realizace ocelových mostů mosty v Březinách a ve Varnsdorfu. V letošním roce připravujeme podání přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO ROKU 2011, tentokrát v kategorii novostaveb Estakáda MÚK Sosnová. Ing. Josef Adamčík Vedoucí závodu Ústí nad Labem

13 11 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové Na základě rozhodnutí majitelů akciové společnosti SaM silnice a mosty byl v roce 2011 založen odštěpný závod v Hradci Králové. Sídlo závodu se nachází na ulici Bratří Štefanů 48, na výpadovce z Hradce směrem na Ostravu. Je nutné zmínit, že rozhodnutí o založení tohoto závodu padlo v době, pro silniční stavitelství poměrně složité. V prvním roce existence byla činnost zaměřena hlavně na personální zabezpečení a získávání zakázek. Po přijetí stavbyvedoucího a dalších zaměstnanců a po nezbytných základních stavebních úpravách sídla závodu, jsme začali realizovat drobné stavební zakázky, vzešlé z vítězných nabídek ve veřejných soutěžích. Jako první zakázku jsme získali Opravu kanalizace ZŠ ve Slatiňanech v objemu cca 100 tis. Kč. Tato zakázka dopadla díky kvalitě provedených prací výtečně. U dalších zakázek a to Komunikace Sylvárov ve Dvoře Králové o objemu cca 2 mil. Kč a Rekonstrukce ulice Zahradní v Častolovicích o objemu cca 500 tis. Kč, se ale bohužel projevila určitá nezkušenost pracovníků právě se silničními pracemi, proto bylo nutné přistoupit k určitým personálním změnám. Po dalších stavebních úpravách sídla OZ sem bylo umístěno i středisko železničních staveb. Závod byl vybaven základní stavební technikou a mechanizmy, poté byla zahájena realizace vysoutěžených zakázek v roce První z nich byla oprava opěrné zdi v Hlinsku na řece Chrudimce o objemu 0,5 mil. Kč, kterou jsme realizovali z pohledu investora ve výtečné kvalitě. Dále jsme realizovali Mlatové chodníky v památkově chráněném území okolí kostela v Černém Dole. I zde se můžeme pochlubit velmi dobrým hodnocením investora. Dále jsme realizovali zpomalovací pruhy v Rychnově nad Kněžnou za 800 tis. Kč. Zde se ale opět bohužel projevila určitá nezkušenost s charakterem prací. V době uzávěrky tohoto časopisu máme smluvně zajištěny práce o celkovém objemu 5,3 mil. Kč. Zatím všechny realizované zakázky jsme získali od přímých investorů. V příštím roce, kromě hlavního úkolu a to získávání zakázek, kterému se věnuje zejména obchodní oddělení, se budeme věnovat personálním otázkám, zaměříme se především na zvyšování a zkvalitňování počtu řídících pracovníků i zaměstnanců v odborných silničářských profesích. V současné době má závod 10 zaměstnanců a je zabezpečen základní technikou. Ing. Bedřich Kramer, vedoucí OZ Hradec Králové

14 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem V Betlémské kapli v Praze byly 17. května 2012 vyhlášeny ceny a tituly 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba roku technologie 2011, kterými odborná porota ocenila ty nejlepší z rekordního počtu 88 přihlášek. Cílem soutěže, konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu, je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Vypisovateli soutěže bylo Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Soutěž organizačně zajiš ovalo TOP EXPO CZ. Tituly získalo 5 staveb, 1 technologie a 1 inovace, všechny rovnocenně bez určení pořadí. Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů předali jménem vypisovatelů náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman, MBA a ředitel SFDI Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v roce Naše společnost do soutěže přihlásila stavbu Celková rekonstrukce a regenerace městského centra Bělá pod Bezdězem. Tato naše stavba získala v kategorii A Dopravní stavby titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU Ocenění převzal za společnost SaM silnice a mosty a.s. Ing. Josef Horáček, výrobně-technický ředitel firmy a místopředseda představenstva. Celková rekonstrukce a regenerace městského centra města Bělá pod Bezdězem probíhala ve dvou etapách: I. etapa 01/ /2010 Rekonstrukce náměstí včetně přilehlého parku. II. etapa 04/ /2011 Regenerace zbylé části centrálního náměstí s parkem. Území je v městské památkové zóně, zahrnuje část centrálního náměstí, komunikace na jižní a západní straně a zhruba třetinu parku, včetně kaštanové aleje. Pokračuje ulicí Kostelní a prostorem před kostelem Povýšení sv. Kříže. Projekt řeší celkovou regeneraci zájmového území, úpravu komunikací, pokládky inženýrských sítí, zeleň a městský mobiliář. Komunikace navržené k rekonstrukci tvoří sí městských a pěších tras, místních obslužných komunikací a navazují na nadřazenou silniční sí. Byly prováděny geologické sondy, které ukázaly nedostatečnost podkladních vrstev komunikací. V rámci řešení přestavby komunikací byly provedeny potřebné rekonstrukce inženýrských sítí. Stavba byla ukončena montáží mobiliáře a výsadbou zeleně. Komunikace a chodníky obslužné komunikace na náměstí jsou položeny ze stávající žulové dlažby 10/10 cm kladené do segmentu. Provedena také nová konstrukce vozovek v tl. 65 cm včetně zpevnění pláně geotextilií

15 13 z polypropylenu. Kostelní ulice byla vydlážděna původní divokou dlažbou až po úroveň náměstí včetně nové konstrukce vozovky jako na náměstí. V místě autobusové zastávky je rovněž zapracována původní žulová dlažba 20/16 cm. Silniční obrubníky byly použity vesměs stávající kamenné a nové žulové na oblouky. Obslužné komunikace byly zredukovány do šíře 7 m (2x3,5m), vzniklo 44 parkovacích míst na náměstí. Stání pro 4 autobusy bylo ponecháno. Dále byly vybudovány 4 bezbariérové přechody s naváděcími pruhy pro nevidomé, rovněž tak naváděcí pruh u autobusové zastávky. Pro odvod deš ových vod bylo provedeno 17 ks uličních vpustí svedených do místní kanalizace. Provedena byla také nová konstrukce chodníků v tl. 35 cm. Na západní straně náměstí byla použita původní barevná dlažba pokládaná do fragmentu obloukového a kosočtverečného vzoru, u domu vedle radnice do fragmentu tulipán. Před radnicí byla vytvořena plocha pro reprezentaci města a radnice, do řezané bílé mozaiky vsazen městský znak z barevné mozaiky. Chodník v místě autobusové zastávky až k parku byl proveden z nové žulové štípané dlažby barvy žluté, pokládané do segmentu. Veškeré ostatní chodníky na náměstí a v Kostelní ulici jsou provedeny z nové řezané mozaiky barvy bílé a černé, pokládané do čtvercových rastrů. V místech, kde dlažba chodníků přiléhá k stávajícím objektům, byla položena v celé délce nopová folie na výšku 35 cm (nová konstrukce chodníku) jako hydroizolace. Revitalizace parku tvar parku byl zachován, lemy živými ploty byly omlazeny a dosazeny. Mlatové cesty byly zrekonstruovány včetně štěrkových a štěrkopískových podkladů, obrubníky tvoří ocelové pásnice, do jejichž vrchní hrany je proveden vlastní mlat v tl. 4 cm. Hlavní chodníky v parku jsou vydlážděny štípanou mozaikou v barvě žluté, rozšířený chodník na ose radnice-gloriet byl vydlážděn do čtvercových rastrů se šedou mozaikou do betonových zahradních obrub. V tomto rozšířeném chodníku byla vybudována nová fontána jako liniová stavba na ose radnice gloriet. Vlastní gloriet byl zrekonstruován dle požadavku NPÚ.

16 14 Osvětlení v parku hlavní osa kolem nové fontány je osvětlena zemními svítidly, taktéž socha Na stráž. Fontána je osvětlena přímo světly u trysek. Vlastní osvětlení parku bylo nově provedeno dle původních svítidel. V parku osazen nový mobiliář lavičky, pítka, odpadkové koše, stojany na kola. Veškeré travnaté plochy byly obnoveny a byly zde vybudovány nové závlahy pro park. Prostor před kostelem cesta vedoucí ke kostelu, zde bylo ponecháno původních 6 ks dlážděných čtverců dle požadavku NPÚ, zbytek cesty až k chodníku byl rozebrán, byla provedena nová konstrukce a zpětné zadláždění z původního materiálu do čtverců dle vzoru původních 6 ks před vstupem do kostela. Chodník spojující kostel s farou byl rozebrán, provedena nová konstrukce chodníku a zpětně zadlážděn dle původního vzoru-divoká dlažba. Cesta ke hřbitovu byla rovněž provedena dle původního stavu (divoká dlažba), včetně nové konstrukce. Obvod dlažeb u všech těchto chodníků a cest okolo kostela byl stažen ocelovými pláty šíře 10 m, tl. 1 cm. Prostory mezi vstupy do kostela, sakristie a věže byly vydlážděny ze štípané šedivé mozaiky se spádem od kostela. Tato dlažba tvoří tzv. okapový chodník. Při předním obvodu kostela byla pod touto dlažbou provedena štěrková vsakovací vrstva do hloubky 1m šířky 80 cm pro odvod vody od kostela. Pro celé náměstí i prostor před kostelem bylo provedeno nové veřejné osvětlení podél linie komunikací. Jsou nasvíceny veškeré dominanty celého řešeného prostoru a to reflektory umístěnými v dlažbě, zeleni, domech či na samostatných konstrukcích. Inženýrské stavby odvodnění území bylo řešeno odvodněním komunikací do jednotné kanalizační sítě, ze zeleně není voda odváděna a je počítáno se vsakem deš ové vody. Byla zřízena nová vodovodní přípojka pro napojení pítek, fontány a závlahy parku, rovněž tak kanalizační přípojka pro fontánu a pítka. Byly provedeny zčásti nové rozvody NN, veřejné osvětlení (VO) prošlo celkovou rekonstrukcí, dále byl nově rozveden městský rozhlas a instalován infokiosek pro veřejný internet. Dopravní řešení zůstává hlavní sběrná komunikace silnice II/276 a ulice Zámecká jako páteřní komunikace, na kterou se napojují jednotlivé ulice. Stavební úpravy spočívají v úpravě stávajících komunikací pro pěší, návrhu parkovacích stání, regulaci šířkového uspořádání s ohledem na pěší. Obslužné komunikace byly upraveny na pruhy o šíři 3,5 m, místa pro parkování byla lokalizována a vymezena dle PD. Provedeno bylo i nové vodorovné a svislé dopravní značení. Památky křížek, umístěný ve spodní části parku, byl restaurován a přemístěn na kostelní náměstí a osazen před objekt fary. Celková plocha regenerovaného a revitalizovaného území činila 2,6 ha. Investor: Město Bělá pod Bezdězem Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Architekt: Ing. arch. Diana Juračková, Ústí n. L. Projekt: STAVOPROJEKT 91, Ústí n. L., CR PROJECT, Mladá Boleslav Realizace: leden 2009 listopad 2011 Cena díla: 48,604 mil. Kč bez DPH Akce byla z části financována dotacemi z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 85 %, další financování bylo ze státního rozpočtu ČR a města Bělá pod Bezdězem. Šárka Žejglicová Odštěpný závod Ústí nad Labem

17 15 Slovo k ekonomice Výsledky hospodaření roku 2011, kdy jsme vytvořili čistý zisk po zdanění 12 mil. Kč za českolipskou společnost, 10,2 mil. Kč za děčínskou společnost a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění tak činil 22,2 mil. Kč, nám poskytly v roce 2012 poměrně solidní základ v cash flow pro další rok. Bylo potřeba financovat fixní náklady firem v nevýrobním zimním období, pokrýt náklady na rozbíhající se novou stavební sezónu hrazením režijních nákladů, dodavatelských faktur i nákupu materiálu. V neposlední řadě bylo také nutné z těchto zdrojů překlenout období od vystavení do termínu inkasa nově vystavených odbytových faktur. Současně se podařilo obnovit úvěrové linky u bank v takovém objemu, který dostatečně vykrýval nesoulad nutných výdajů a inkas našich pohledávek a podporovaly zvýšenou potřebu provozního kapitálu. Oproti dostatečnému cash flow jsme se však od počátku nové sezóny potýkali s nedostatkem zakázek. Naše významná stavba Přeložka I/9 MÚK Sosnová byla dokončena a velké stavby typu regenerací náměstí, rekonstrukce mostů v řádu několika desítek milionů korun nebo oprav velkých úseků silnic se nepodařilo v četných soutěžích získat. S ohledem na změny legislativy v zadávacích řízeních bylo vypsáno do konce dubna mnoho soutěží, o které jsme se ucházeli, ale díky vysoké konkurenci se nepodařilo většinu výběrových řízení vyhrát. Pokud jsme se přeci jen stali zhotoviteli některé zakázky, její marže byla velmi nízká jako důsledek tlaku investorů a ostrého konkurenčního prostředí. Celkový trend zadávání nových zakázek ze strany státních institucí byl po

18 16 celý rok ve znamení úsporných opatření a škrtů ve státním rozpočtu. Vzhledem k dalším změnám v legislativě jsme na začátku nové sezóny přistoupili ke změně dosavadní spolupráce s vybranými stálými dodavateli živnostníky, ze kterých se stali zaměstnanci naší firmy. Toto opatření rázem zvýšilo osobní náklady českolipské společnosti (mzdy, odvody, daně) o 2 mil. Kč. I když tento krok měl adekvátně snížit náklady na straně výkonové spotřeby dodavatelů, výsledek této bilance nebyl zcela lineární. Pozitivní aspekt přineslo přesunutí několika popovodňových akcí z roku 2011 až do roku letošního. Měli jsme tak možnost vytížit své kapacity a vytvořit prostor k intenzivnímu hledání a získávání zakázek dalších. Navíc marže z těchto povodňovek se ukázaly jako velmi dobré, díky spolupráci s projektanty a nacházení optimálních stavebních řešení. Tržby a vytvořená marže z těchto zakázek však nedokázaly zvrátit celkový nepříznivý vývoj. I když se nakonec podařilo zvýšeným úsilím marketingového oddělení nasmlouvat pro tento rok významný objem zakázek, přesahující 400 mil. Kč, nedaří se udržet loňská procenta hrubých marží. Proto se ještě v srpnu 2012 nepodařilo odmazat ztrátu hospodaření vytvořenou na začátku letošního roku v nevýrobním období. Přistoupili jsme proto k úsporným opatřením. Neobnovili jsme smlouvu o reklamě v liberecké Tipsport aréně. Snížili jsme náklady na sponzoring a další prezentaci. Na pravidelných IPOS rozborech se hlídá každý výdaj u nákladů jednotlivých staveb. Ale ani provedená úsporná opatření, zavedená v průběhu roku, nepřinesou okamžitý efekt a v konečné bilanci hospodaření tohoto roku se projeví jen minimálně. Ekonomické ukazatele rozvahy 31/8/2012 ale ukazují, že jsou naše firmy stále zdravé: SaM CL celková zadluženost 44 %, běžná likvidita 1,8, úvěrová zadluženost 36 %, vlastní kapitál 161 mil. Kč SaM DC celková zadluženost 49 %, běžná likvidita (po opatřeních vedoucích ke zpětnému leasingu některých strojů, pořízených původně z vlastních zdrojů) je větší než 1, úvěrová zadluženost 26 %, vlastní kapitál 41 mil. Kč Ukazatele Výkazu zisků a ztrát však potvrzují výše komentovaná nepříznivá fakta: SaM CL Obchodní a výrobní marže jen 27 % (v běžném roce přesahuje %), záporná rentabilita a ztráta hospodaření. SaM DC Obchodní a výrobní marže jen 22 %, záporná rentabilita a ztráta hospodaření. Na závěr lze tedy konstatovat, že po určité setrvačnosti let 2009 a 2010 a doběhu některých významných zakázek na naše firmy s plnou vahou dolehla finanční a hospodářská krize, která se projevila v nedostatku poptávky po nových zakázkách, nižších maržích v důsledku zvýšeného konkurenčního boje o zakázku a nutných úsporných opatřeních, které jsme nuceni v důsledku toho realizovat. Pevně věřím, že po překonání tohoto krizového roku, skupina firem SAM opět dokáže, že patří ke stabilním subjektům v oboru stavebnictví a že získá zpět své regionální i republikové postavení. Ing. Jiří Berka Finanční manažer

19 Pour féliciter 2013 Čas Vánoc nadešel, a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky, plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav U Masokombinátu 1242, Kosmonosy Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Hradec Králové Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 48, Hradec Králové Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Královská 173/ Rumburk Tel/fax.:

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 uvnitfi najdete 3. strana O ekonomickém rozvoji města i plánovaných investicích hovoří náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 4. strana Otevření moderního akvaparku v Městských

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více