ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem

2 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s TANDEM COM, s.r.o. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš, Ing. Josef Horáček, Ing. Josef Adamčík, Ing. Jiří Berka, Mgr. Jitka Dvorská Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 600 ks Kontakt: Vydáno: prosinec 2012 Foto na titulní straně: Městské centrum v Bělé pod Bezdězem

3 1 ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, spolupracovníci Samáci, naše redakční rada v tomto předvánočním období, kdy je stavební sezóna 2012 před koncem, připravila základní přehled informací a zajímavostí ze života našich firem, o kterých bychom Vás chtěli touto formou informovat. Dále zde chceme zhodnotit uplynulé období a výhled na sezónu příštího roku Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti OBSAH 2 Slovo ředitele 6 Nové investice společnosti mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem 15 Slovo k ekonomice

4 2 Slovo ředitele Souhrnně se rok 2012 pro skupinu firem SAM dá charakterizovat jako velmi náročný. V prostředí změn legislativy, v tržním prostředí vyznačujícím se poklesem zadávání zakázek a celkovým útlumem poptávky ve stavebnictví a úsporných opatření, bylo velmi obtížné udržet si svou pozici na trhu. Vykročení do dalšího dvacetiletí existence naší firmy bylo počátkem roku okořeněno novými legislativními pohledy na spolupráci s OSVČ. To nás přinutilo změnit dosavadní dlouholeté dodavatelsko odběratelské vztahy s některými živnostníky. Výsledkem bylo přijetí 55 nových zaměstnanců. Osobní a mzdové náklady tak skokově vystoupaly na 10 mil. Kč měsíčně. Nastavení nových pravidel při zadávání veřejných zakázek na počátku stavební sezóny pak s sebou přinesla enormní nárůst vypisování výběrových řízení ze strany investorů těsně před uvedením těchto pravidel do platnosti, což způsobilo maximální nápor na naše oddělení přípravy a to místy až za hranici našich kapacitních možností. Ojedinělost tohoto roku spočívala také v četnosti stavebních zakázek směřujících k odstranění povodňových škod z roku Zde se vyplatilo úsilí let minulých, kdy jsme obcím velkou měrou dokázali pomoci při zabezpečování všech potřebných dokladů, posudků a zpracování žádostí o dotační prostředky. V některých obcích jsme bezplatně nainstalovali provizorní mosty a lávky. Náš další příspěvek takto postiženým obcím byl peněžního charakteru, a to ve financování překlenutí doby než byly obcím přislíbené dotace ze strany příslušných ministerstev poskytnuty. Někdy se jednalo až o 5 měsíců od dokončení díla, kdy jsme čekali na úhradu našich faktur. Rok 2012 byl celkově ve znamení nedostatku poptávky. Útlum poptávky ze strany stabilních odběratelů jsme se snažili nahradit expanzí do nového regionu Královéhradeckého kraje a snahou prosadit se v zakázkách pro SŽDC. Zaznamenali jsme ojedinělé úspěchy, nicméně i na tomto poli jde o dlouhodobý časový horizont, kdy by se mělo podařit dostat se s obje-

5 3 Přeložka I/9 MÚK Sosnová mem zakázek v novém regionu a v novém segmentu prací na úroveň našeho záměru. Stále se dá ale konstatovat, že naše českolipská akciová společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje devět ocenění Mostní dílo roku a další ceny SFDI a čestná uznání, která byla v minulém období naší firmě udělena. Je na místě také připomenout zavazující ocenění značku Czech Made, kterou naše společnost, v rámci programu Česká kvalita vyhlášeného Sdružením pro Cenu České republiky za jakost, má právo stále užívat pro své služby v oblasti mostního a silničního stavitelství. V roce 2012 jsme pokračovali na zakázkách rozpracovaných v roce Na počátku roku šlo zejména o popovodňové stavební zakázky v Hejnicích, Kunraticích u Cvikova, Lázních Libverda, Jetřichovicích, Chotyni, Novém Městě pod Smrkem, Dolních Řasnicích a ve Višňové. Poměrně významná zakázka na cyklomagistrále pro Mikroregion Ralsko byla z legislativních důvodů na několik měsíců ze strany investora pozastavena, ale v červenci se podařilo stavební práce obnovit. Dále se pokračovalo na rozpracovaných zakázkách na Turnovsku, Mělnicku, Jablonecku. V průběhu roku se pak podařilo zahájit a dokončit několik zakázek, mezi něž můžeme zařadit revitalizaci

6 4 náměstí ve Verneřicích, komunikace Diama a pro Město Lišov, práce pro ŘSD a KSSLK. Podařilo se získat také zakázky v mostařských profesích most na trase Kladno Kralupy, ve Velkém Grunově, Mimoni, Kytlicích, most před Borečkem, v Jablonci nad Nisou, Chotovicích a mostní objekty na železniční trati Praha Chomutov. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout stabilní přínos v zakázkách od závodů Turnov a Mladá Boleslav. Nelehkou pozici mají stále naši kolegové v Českých Budějovicích. Naděje vkládáme také do nově zřízeného závodu v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější stavební zakázky dceřiné společnosti v Děčíně můžeme pro rok 2012 zařadit popovodňové zakázky v obcích Jánská, Kunratice a Srbská Kamenice. Další zakázky se povedly získat v Dolním Podluží, Starém Křečově, Markvarticích a Stružnici. Mezi nejvýznamnější získané zakázky v roce 2012 lze považovat rekonstrukci kanalizace v Krásné Lípě, OK na I/9 v Rumburku a práce pro TOS Varnsdorf. Dá se říci, že rok 2012 byl i pro děčínskou společnost obtížný, zejména v navázání na velmi dobré výsledky hospodaření a zabezpečení zakázek z předcházejícího roku. Celková zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst v roce 2012 i pro příští rok 2013 byla a je celkově srovnatelná s minulými lety, ale současně náročnější z hlediska přetrvávajícího vlivu krize ve stavebnictví a přípravy ze strany ŘSD ČR na směřování většího objemu financí do oprav na dálnici D1 na úkor regionálních zakázek. Náš obchodní úsek společně s dalšími pracovníky přípravy a výroby vyvinul veliké úsilí, s cílem zabezpečit dostatečný objem zakázek, vytěžující plně kapacitu skupiny SAM. Přes dílčí těžkosti se podařilo tento úkol splnit. Bohužel musím připomenout, že výjimečný člověk pracující v tomto úseku Jan Kadeřábek, nás po těžkém boji se zákeřnou nemocí opustil. Čest jeho památce.smutné chvíle se nám v tomto roce až příliš nakumulovaly. Zemřel bývalý spolumajitel firmy Ing. Ladislav Lapáček, zaměstnanec Radek Jelínek, několik zaměstnanců se potýkalo s nemocemi, zraněními a srdečními příhodami. Pevně věřím, že další rok bude v tomto směru milosrdnější. Poj me pokračovat v bilanci roku 2012 dále. V oblasti technického rozvoje byla v období dokončena rekonstrukce obalovny s firmou ASKOM a splněn záměr zkapacitnění výrobní technologie na požadovaných 160 tun/hodinu. Nové nákladní i osobní vozy doplnily naši již poměrně širokou firemní flotilu. Pokračovaly práce na centru ocelářské výroby a zastřešení deponií. Po dlouholetém nájemním vztahu jsme přistoupili k odkoupení nemovitého majetku v katastru Česká Lípa sousedícího s areálem obalovny. V Děčíně bylo v oblasti strojního parku přistoupeno v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a finančními možnostmi firmy. Na tomto místě také musím zmínit propagaci našich firem a našich výrobků mostní zábradlí a silniční záchytný systém, které jsme s úspěchem předvedli na dubnovém Mostním sympóziu v Brně. Také na silniční konferenci v Plzni jsme měli své zastoupení v podobě šesti delegátů. V obchodní politice se daří stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav, Turnov a Ústí nad Labem převážně poddílem prací na akcích

7 5 Revitalizace náměstí v Ševětíně ŘSD, krajskou a místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu jsme upevnili pozice jako regionální firmy podporující místní zaměstnanost. Odštěpný závod v Českých Budějovicích a v Hradci Králové zajiš uje převážně krajskou a místní zakázku. První ovoce v podobě zakázek pro SŽDC přineslo naše úsilí angažovat se i v této sféře specializovaných prací. Naproti tomu se stále nedaří zaktivizovat závod v Karlových Varech, přes provedená opatření, která měla do budoucna přinést zlepšení v zabezpečení zakázek v této oblasti. Při hodnocení stavební sezony 2012 chci opět zdůraznit a vyzdvihnout skutečnost, že naše firmy realizovaly ve stavební sezoně velké množství poměrně náročných mostních objektů za přísných kvalitativních i časových podmínek a to kladlo velmi vysoké nároky na naše mostařské profese. Tesaři, železáři, betonáři a samozřejmě řídící technici stavbyvedoucí, předvýrobní a výrobní příprava staveb. Nemalé byly také nároky na celkovou řídící a koordinační činnost vedení skupiny firem SAM. Za to patří všem zaměstnancům Skupiny SAM poděkování. Na závěr bych chtěl poděkovat také všem našim objednatelům investorům za dlouholetou důvěru, se kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále děkuji i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš Ředitel a předseda představenstva akciové společnosti

8 6 Nové investice společnosti Také v dalším hospodářském období provedla akciová společnost SaM silnice a mosty investice, které dlouhodobě plánovala, respektive které si vyžadoval výrobní proces. Vedle standardní obnovy pracovních strojů jako například pořízení tandemového vibračního válce, nákladního automobilu nosiče kontejnerů, smykového nakladače, kontejnerů a pořízení několika osobních automobilů, se podařilo v roce 2012 Kč výrazně zrekonstruovat technologii výroby obalovaných asfaltových směsí, provést dílčí zastřešení deponií a pokročit v pracích na ocelářské dílně. O jednotlivých větších investicích bych se rád zmínil podrobněji. Původní obalovna Teltomat byla demontována a nahrazena moderní obalovnou Askom VS 2T o výkonu 160 tun/hodinu. Ve spolupráci s firmou ASKOM byla provedena rekonstrukce šaržové obalovací soupravy spočívající v dodávce nového filtračního zařízení, mísící věže, velína s úpravou a modernizací řídícího systému Progres, zařízení pro přidávání pevných granulovaných přísad a zařízení pro přidávání recyklovaného materiálu. Práce byly zahájeny již na konci roku 2011, kdy se využilo celkové zimní odstávky této výrobní technologie. Byla provedena demontáž původního technologického celku a provedeny nové základy. V průběhu února a března byla provedena montáž nové technologie a byl spuštěn zkušební provoz, při kterém se ještě odstraňovaly drobné nedostatky. Do trvalého provozu byla výroba obalovaných asfaltových směsí uvedena v polovině května Celá investice přinesla zkapacitnění výroby na 160 tun/hodinu, zlepšení vlivu na životní prostředí, zkvalitnění celého výrobního procesu a v neposlední řadě i snížení energetické náročnosti výroby se zpětným dopadem do úspory výrobních nákladů i s ohledem na požadavky environmentu. Realizací této investice se podařilo uskutečnit dlouhodobě plánovaný záměr vedení společnosti. Dalším záměrem společnosti je vybudování a zastřešení depa kameniva obalovny, které by vedlo ke zlepšení manipulace a zvýšení kvality vstupních materiálů na výrobu asfaltobetonových směsí. Depo o rozloze cca m se skládá z jednotlivých sekcí na různé druhy kameniva. Jednotlivé sekce jsou odděleny železobetonovými přepážkami. Ve výšce 11,5 m budou osazeny konstrukce zastřešení z ocelových příhradových nebo dřevěných nosníků a trapézových plechů. Zastřešení skládky sníží vlhkost kameniva na minimum, čímž bude dosažena značná energetická úspora při výrobě směsí. Celková kapacita skladových frakcí je cca m 3 tj. cca t. Vzhledem k rozsáhlosti a investiční náročnosti bude tento záměr rozdělen do delšího časového období. V letošním roce tak došlo k prvnímu kroku naplnění tohoto záměru zastřešení skládky R materiálu. Od konce roku 2011 bylo započato s přebudováním skladových prostor v areálu dopravy v Sosnové na halu výroby ocelových konstrukcí

9 7 Obalovna Askom VS 2T a povrchových úprav o celkové výměře m včetně sociálního zázemí a skladových prostor. Jedná se o větší investici, proto dochází k budování haly po etapách. V letošním roce došlo k vybourání stávajících příček a k postavení nových, vybetonování nové podlahy, usazení nových plastových oken do celé haly a k zabudování nových vrat do hal. Postavili jsme také přístavbu soustružny a místnosti pro umístění technologie vzduchotechniky. Do haly by měl být ještě letos osazen mostní jeřáb o nosnosti pěti tun. Realizací tohoto projektu dojde k zefektivnění výroby ocelových konstrukcí a povrchových úprav a ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. V průběhu roku probíhala také jednání s Libereckým krajem o odkoupení dlouhodobě pronajímaných pozemků. Tato jednání byla úspěšná a v průběhu září došlo k podpisu kupní smlouvy. Jednorázová investice se nám vrátí v podobě úspory nájemného, které dosahovalo ročně řádu několik stovek tisíců korun. Věřím, že všechny realizované investice přinesou zvýšení efektivity, úspory v nákladech, zlepšení pracovního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Ing. Josef Horáček Technický a výrobní ředitel

10 8 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Každoročně se konají na brněnském výstavišti STAVEBNÍ VELETRHY a souběžně s nimi veletrhy MOBITEX, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO. Soubor veletrhů přináší komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru.

11 9 Veletrhu se zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí světa, návštěvníků z 31 zemí světa a to i přesto, že letos úplně chyběli vystavovatelé z oboru stavebních strojů. Doprovodný program zahrnoval semináře Systémy TZB pro budovy s nulovou spotřebou, konferenci Energie v komplexech budov a mnoho dalšího. O nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty se hovořilo na tradičním, již 17. mezinárodním symposiu MOSTY/BRIDGES Ve dnech se v brněnském hotelu Voroněž sešlo na 400 delegátů. SaM získal v pořadí již devátý titul MOSTNÍ DÍLO ROKU V úvodu prvního dne byly vyhlášeny ceny Mostní dílo roku V kategorii rekonstrukce naše společnost získala společně s projektantem Murus monumenta renovamus (Ing. Jan Vinař) titul MOSTNÍ DÍLO ROKU 2010 za rekonstrukci Zámeckého mostu v Mimoni. Most realizoval SaM silnice a mosty Děčín a.s. Diplom převzali společně Ing. Dušan Drahoš, ředitel podniku a předseda představenstva akciové společnosti SaM silnice a mosty a. s. a Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zaznělo 66 přednášek o zajímavých mostech v Evropě i ve světě. Prezentovala se řada příkladů zdařilých novostaveb nebo rekonstrukcí mostních konstrukcí, se kterými se můžeme chlubit nejen u nás, ale i v zahraničí. Dobré časy končí mosty zůstávají Některé příspěvky se ale zabývaly také neutěšeným či přímo katastrofickým stavem mostů v České republice. Ing. Menšík upozornil na desítky let trvající snahu o zvýšení pozornosti státních orgánů vzhledem k neutěšenému stavu mostů. Stát se stará o cca mostů

12 10 (dálnice a silnice I. třídy), mostů je na silnicích II. a III. třídy, ty spravují kraje. Kromě toho evidují na Ministerstvu pro místní rozvoj odhadem dalších až mostních objektů, které se nacházejí na místních komunikacích. Je zarážející, že ministerstvo nezná jejich přesný počet, natož pak jejich stavební stav! Odhad potřebných nákladů na opravy mostů v kategorii 5. špatný až 7. havarijní činí 30 miliard Kč, v této částce však nejsou zahrnuty mosty měst a obcí. V roce 2005 byla předána zákonodárcům petice Věc veřejná zhoršující se stav mostů na území ČR. O dva roky později byla opět zaslána předsedům Poslanecké sněmovny, Senátu a vládě ČR. Všechny dlouhodobé snahy odborníků narážejí na poměrně malý zájem centrálních orgánů a politiků o zlepšení mostních konstrukcí. Asi se čeká na nějakou tragédii. Profesní organizace mostařů Na letošním sympoziu byl zveřejněn záměr na vytvoření profesní organizace zastupující mostařskou obec. Je potřebný kontakt mezi správcem, majitelem, odborníkem a státním orgánem (ministerstvem, krajem, městem a obcí), který je pověřen řízením a kontrolní činností v oblasti výstavby a údržby mostů. Iniciátoři jsou přesvědčeni, že aktivita ve smyslu založení profesní organizace je jednou z možností, jak zlepšit zásadně neutěšený a již celá desetiletí zhoršující se stav mostů na našem území. Akciová společnost SaM silnice a mosty partnerem sympozia MOSTY 2012 Společnost SaM silnice a mosty a.s. se opět zúčastnila sympozia jako jeden z hlavních partnerů. Na stánku jsme se prezentovali aktualizovanou videosekvencí, mimo jiné s nově zařazenou obalovnou ASKOM VS 2T s hodinovým výkonem výroby 160 t. Obalovna byla zprovozněna těsně před konáním konference a podařilo se zrealizovat jedny z prvních výrob a pokládek z nové provozovny. Kromě paravanů s fotografiemi realizovaných mostů, komunikací a ploch, jsme předvedli díl ocelového mostního zábradlí, typ SAM 1.3A. V programu sympozia zazněl i náš příspěvek SaM silnice a mosty na Vašich cestách. Ve vymezeném čase Ing. J. Adamčík provedl rychlý přehled 20leté činnosti firmy. Od první zakázky v roce 1991 úprava účelové komunikace Husí cesta, první rekonstrukce mostu 1992 Kozlí Roh u Holan, přehled všech mostních děl, nově získané důležité certifikáty pro výrobu ocelových konstrukcí silniční záchytný systém a provádění ocelových konstrukcí pro třídu provedení EXC3 až po mostní realizace ocelových mostů mosty v Březinách a ve Varnsdorfu. V letošním roce připravujeme podání přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO ROKU 2011, tentokrát v kategorii novostaveb Estakáda MÚK Sosnová. Ing. Josef Adamčík Vedoucí závodu Ústí nad Labem

13 11 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové Na základě rozhodnutí majitelů akciové společnosti SaM silnice a mosty byl v roce 2011 založen odštěpný závod v Hradci Králové. Sídlo závodu se nachází na ulici Bratří Štefanů 48, na výpadovce z Hradce směrem na Ostravu. Je nutné zmínit, že rozhodnutí o založení tohoto závodu padlo v době, pro silniční stavitelství poměrně složité. V prvním roce existence byla činnost zaměřena hlavně na personální zabezpečení a získávání zakázek. Po přijetí stavbyvedoucího a dalších zaměstnanců a po nezbytných základních stavebních úpravách sídla závodu, jsme začali realizovat drobné stavební zakázky, vzešlé z vítězných nabídek ve veřejných soutěžích. Jako první zakázku jsme získali Opravu kanalizace ZŠ ve Slatiňanech v objemu cca 100 tis. Kč. Tato zakázka dopadla díky kvalitě provedených prací výtečně. U dalších zakázek a to Komunikace Sylvárov ve Dvoře Králové o objemu cca 2 mil. Kč a Rekonstrukce ulice Zahradní v Častolovicích o objemu cca 500 tis. Kč, se ale bohužel projevila určitá nezkušenost pracovníků právě se silničními pracemi, proto bylo nutné přistoupit k určitým personálním změnám. Po dalších stavebních úpravách sídla OZ sem bylo umístěno i středisko železničních staveb. Závod byl vybaven základní stavební technikou a mechanizmy, poté byla zahájena realizace vysoutěžených zakázek v roce První z nich byla oprava opěrné zdi v Hlinsku na řece Chrudimce o objemu 0,5 mil. Kč, kterou jsme realizovali z pohledu investora ve výtečné kvalitě. Dále jsme realizovali Mlatové chodníky v památkově chráněném území okolí kostela v Černém Dole. I zde se můžeme pochlubit velmi dobrým hodnocením investora. Dále jsme realizovali zpomalovací pruhy v Rychnově nad Kněžnou za 800 tis. Kč. Zde se ale opět bohužel projevila určitá nezkušenost s charakterem prací. V době uzávěrky tohoto časopisu máme smluvně zajištěny práce o celkovém objemu 5,3 mil. Kč. Zatím všechny realizované zakázky jsme získali od přímých investorů. V příštím roce, kromě hlavního úkolu a to získávání zakázek, kterému se věnuje zejména obchodní oddělení, se budeme věnovat personálním otázkám, zaměříme se především na zvyšování a zkvalitňování počtu řídících pracovníků i zaměstnanců v odborných silničářských profesích. V současné době má závod 10 zaměstnanců a je zabezpečen základní technikou. Ing. Bedřich Kramer, vedoucí OZ Hradec Králové

14 12 Českou dopravní stavbou roku 2011 je rekonstrukce a regenerace městského centra v Bělé pod Bezdězem V Betlémské kapli v Praze byly 17. května 2012 vyhlášeny ceny a tituly 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba roku technologie 2011, kterými odborná porota ocenila ty nejlepší z rekordního počtu 88 přihlášek. Cílem soutěže, konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu, je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Vypisovateli soutěže bylo Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Soutěž organizačně zajiš ovalo TOP EXPO CZ. Tituly získalo 5 staveb, 1 technologie a 1 inovace, všechny rovnocenně bez určení pořadí. Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů předali jménem vypisovatelů náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman, MBA a ředitel SFDI Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v roce Naše společnost do soutěže přihlásila stavbu Celková rekonstrukce a regenerace městského centra Bělá pod Bezdězem. Tato naše stavba získala v kategorii A Dopravní stavby titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU Ocenění převzal za společnost SaM silnice a mosty a.s. Ing. Josef Horáček, výrobně-technický ředitel firmy a místopředseda představenstva. Celková rekonstrukce a regenerace městského centra města Bělá pod Bezdězem probíhala ve dvou etapách: I. etapa 01/ /2010 Rekonstrukce náměstí včetně přilehlého parku. II. etapa 04/ /2011 Regenerace zbylé části centrálního náměstí s parkem. Území je v městské památkové zóně, zahrnuje část centrálního náměstí, komunikace na jižní a západní straně a zhruba třetinu parku, včetně kaštanové aleje. Pokračuje ulicí Kostelní a prostorem před kostelem Povýšení sv. Kříže. Projekt řeší celkovou regeneraci zájmového území, úpravu komunikací, pokládky inženýrských sítí, zeleň a městský mobiliář. Komunikace navržené k rekonstrukci tvoří sí městských a pěších tras, místních obslužných komunikací a navazují na nadřazenou silniční sí. Byly prováděny geologické sondy, které ukázaly nedostatečnost podkladních vrstev komunikací. V rámci řešení přestavby komunikací byly provedeny potřebné rekonstrukce inženýrských sítí. Stavba byla ukončena montáží mobiliáře a výsadbou zeleně. Komunikace a chodníky obslužné komunikace na náměstí jsou položeny ze stávající žulové dlažby 10/10 cm kladené do segmentu. Provedena také nová konstrukce vozovek v tl. 65 cm včetně zpevnění pláně geotextilií

15 13 z polypropylenu. Kostelní ulice byla vydlážděna původní divokou dlažbou až po úroveň náměstí včetně nové konstrukce vozovky jako na náměstí. V místě autobusové zastávky je rovněž zapracována původní žulová dlažba 20/16 cm. Silniční obrubníky byly použity vesměs stávající kamenné a nové žulové na oblouky. Obslužné komunikace byly zredukovány do šíře 7 m (2x3,5m), vzniklo 44 parkovacích míst na náměstí. Stání pro 4 autobusy bylo ponecháno. Dále byly vybudovány 4 bezbariérové přechody s naváděcími pruhy pro nevidomé, rovněž tak naváděcí pruh u autobusové zastávky. Pro odvod deš ových vod bylo provedeno 17 ks uličních vpustí svedených do místní kanalizace. Provedena byla také nová konstrukce chodníků v tl. 35 cm. Na západní straně náměstí byla použita původní barevná dlažba pokládaná do fragmentu obloukového a kosočtverečného vzoru, u domu vedle radnice do fragmentu tulipán. Před radnicí byla vytvořena plocha pro reprezentaci města a radnice, do řezané bílé mozaiky vsazen městský znak z barevné mozaiky. Chodník v místě autobusové zastávky až k parku byl proveden z nové žulové štípané dlažby barvy žluté, pokládané do segmentu. Veškeré ostatní chodníky na náměstí a v Kostelní ulici jsou provedeny z nové řezané mozaiky barvy bílé a černé, pokládané do čtvercových rastrů. V místech, kde dlažba chodníků přiléhá k stávajícím objektům, byla položena v celé délce nopová folie na výšku 35 cm (nová konstrukce chodníku) jako hydroizolace. Revitalizace parku tvar parku byl zachován, lemy živými ploty byly omlazeny a dosazeny. Mlatové cesty byly zrekonstruovány včetně štěrkových a štěrkopískových podkladů, obrubníky tvoří ocelové pásnice, do jejichž vrchní hrany je proveden vlastní mlat v tl. 4 cm. Hlavní chodníky v parku jsou vydlážděny štípanou mozaikou v barvě žluté, rozšířený chodník na ose radnice-gloriet byl vydlážděn do čtvercových rastrů se šedou mozaikou do betonových zahradních obrub. V tomto rozšířeném chodníku byla vybudována nová fontána jako liniová stavba na ose radnice gloriet. Vlastní gloriet byl zrekonstruován dle požadavku NPÚ.

16 14 Osvětlení v parku hlavní osa kolem nové fontány je osvětlena zemními svítidly, taktéž socha Na stráž. Fontána je osvětlena přímo světly u trysek. Vlastní osvětlení parku bylo nově provedeno dle původních svítidel. V parku osazen nový mobiliář lavičky, pítka, odpadkové koše, stojany na kola. Veškeré travnaté plochy byly obnoveny a byly zde vybudovány nové závlahy pro park. Prostor před kostelem cesta vedoucí ke kostelu, zde bylo ponecháno původních 6 ks dlážděných čtverců dle požadavku NPÚ, zbytek cesty až k chodníku byl rozebrán, byla provedena nová konstrukce a zpětné zadláždění z původního materiálu do čtverců dle vzoru původních 6 ks před vstupem do kostela. Chodník spojující kostel s farou byl rozebrán, provedena nová konstrukce chodníku a zpětně zadlážděn dle původního vzoru-divoká dlažba. Cesta ke hřbitovu byla rovněž provedena dle původního stavu (divoká dlažba), včetně nové konstrukce. Obvod dlažeb u všech těchto chodníků a cest okolo kostela byl stažen ocelovými pláty šíře 10 m, tl. 1 cm. Prostory mezi vstupy do kostela, sakristie a věže byly vydlážděny ze štípané šedivé mozaiky se spádem od kostela. Tato dlažba tvoří tzv. okapový chodník. Při předním obvodu kostela byla pod touto dlažbou provedena štěrková vsakovací vrstva do hloubky 1m šířky 80 cm pro odvod vody od kostela. Pro celé náměstí i prostor před kostelem bylo provedeno nové veřejné osvětlení podél linie komunikací. Jsou nasvíceny veškeré dominanty celého řešeného prostoru a to reflektory umístěnými v dlažbě, zeleni, domech či na samostatných konstrukcích. Inženýrské stavby odvodnění území bylo řešeno odvodněním komunikací do jednotné kanalizační sítě, ze zeleně není voda odváděna a je počítáno se vsakem deš ové vody. Byla zřízena nová vodovodní přípojka pro napojení pítek, fontány a závlahy parku, rovněž tak kanalizační přípojka pro fontánu a pítka. Byly provedeny zčásti nové rozvody NN, veřejné osvětlení (VO) prošlo celkovou rekonstrukcí, dále byl nově rozveden městský rozhlas a instalován infokiosek pro veřejný internet. Dopravní řešení zůstává hlavní sběrná komunikace silnice II/276 a ulice Zámecká jako páteřní komunikace, na kterou se napojují jednotlivé ulice. Stavební úpravy spočívají v úpravě stávajících komunikací pro pěší, návrhu parkovacích stání, regulaci šířkového uspořádání s ohledem na pěší. Obslužné komunikace byly upraveny na pruhy o šíři 3,5 m, místa pro parkování byla lokalizována a vymezena dle PD. Provedeno bylo i nové vodorovné a svislé dopravní značení. Památky křížek, umístěný ve spodní části parku, byl restaurován a přemístěn na kostelní náměstí a osazen před objekt fary. Celková plocha regenerovaného a revitalizovaného území činila 2,6 ha. Investor: Město Bělá pod Bezdězem Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Architekt: Ing. arch. Diana Juračková, Ústí n. L. Projekt: STAVOPROJEKT 91, Ústí n. L., CR PROJECT, Mladá Boleslav Realizace: leden 2009 listopad 2011 Cena díla: 48,604 mil. Kč bez DPH Akce byla z části financována dotacemi z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 85 %, další financování bylo ze státního rozpočtu ČR a města Bělá pod Bezdězem. Šárka Žejglicová Odštěpný závod Ústí nad Labem

17 15 Slovo k ekonomice Výsledky hospodaření roku 2011, kdy jsme vytvořili čistý zisk po zdanění 12 mil. Kč za českolipskou společnost, 10,2 mil. Kč za děčínskou společnost a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění tak činil 22,2 mil. Kč, nám poskytly v roce 2012 poměrně solidní základ v cash flow pro další rok. Bylo potřeba financovat fixní náklady firem v nevýrobním zimním období, pokrýt náklady na rozbíhající se novou stavební sezónu hrazením režijních nákladů, dodavatelských faktur i nákupu materiálu. V neposlední řadě bylo také nutné z těchto zdrojů překlenout období od vystavení do termínu inkasa nově vystavených odbytových faktur. Současně se podařilo obnovit úvěrové linky u bank v takovém objemu, který dostatečně vykrýval nesoulad nutných výdajů a inkas našich pohledávek a podporovaly zvýšenou potřebu provozního kapitálu. Oproti dostatečnému cash flow jsme se však od počátku nové sezóny potýkali s nedostatkem zakázek. Naše významná stavba Přeložka I/9 MÚK Sosnová byla dokončena a velké stavby typu regenerací náměstí, rekonstrukce mostů v řádu několika desítek milionů korun nebo oprav velkých úseků silnic se nepodařilo v četných soutěžích získat. S ohledem na změny legislativy v zadávacích řízeních bylo vypsáno do konce dubna mnoho soutěží, o které jsme se ucházeli, ale díky vysoké konkurenci se nepodařilo většinu výběrových řízení vyhrát. Pokud jsme se přeci jen stali zhotoviteli některé zakázky, její marže byla velmi nízká jako důsledek tlaku investorů a ostrého konkurenčního prostředí. Celkový trend zadávání nových zakázek ze strany státních institucí byl po

18 16 celý rok ve znamení úsporných opatření a škrtů ve státním rozpočtu. Vzhledem k dalším změnám v legislativě jsme na začátku nové sezóny přistoupili ke změně dosavadní spolupráce s vybranými stálými dodavateli živnostníky, ze kterých se stali zaměstnanci naší firmy. Toto opatření rázem zvýšilo osobní náklady českolipské společnosti (mzdy, odvody, daně) o 2 mil. Kč. I když tento krok měl adekvátně snížit náklady na straně výkonové spotřeby dodavatelů, výsledek této bilance nebyl zcela lineární. Pozitivní aspekt přineslo přesunutí několika popovodňových akcí z roku 2011 až do roku letošního. Měli jsme tak možnost vytížit své kapacity a vytvořit prostor k intenzivnímu hledání a získávání zakázek dalších. Navíc marže z těchto povodňovek se ukázaly jako velmi dobré, díky spolupráci s projektanty a nacházení optimálních stavebních řešení. Tržby a vytvořená marže z těchto zakázek však nedokázaly zvrátit celkový nepříznivý vývoj. I když se nakonec podařilo zvýšeným úsilím marketingového oddělení nasmlouvat pro tento rok významný objem zakázek, přesahující 400 mil. Kč, nedaří se udržet loňská procenta hrubých marží. Proto se ještě v srpnu 2012 nepodařilo odmazat ztrátu hospodaření vytvořenou na začátku letošního roku v nevýrobním období. Přistoupili jsme proto k úsporným opatřením. Neobnovili jsme smlouvu o reklamě v liberecké Tipsport aréně. Snížili jsme náklady na sponzoring a další prezentaci. Na pravidelných IPOS rozborech se hlídá každý výdaj u nákladů jednotlivých staveb. Ale ani provedená úsporná opatření, zavedená v průběhu roku, nepřinesou okamžitý efekt a v konečné bilanci hospodaření tohoto roku se projeví jen minimálně. Ekonomické ukazatele rozvahy 31/8/2012 ale ukazují, že jsou naše firmy stále zdravé: SaM CL celková zadluženost 44 %, běžná likvidita 1,8, úvěrová zadluženost 36 %, vlastní kapitál 161 mil. Kč SaM DC celková zadluženost 49 %, běžná likvidita (po opatřeních vedoucích ke zpětnému leasingu některých strojů, pořízených původně z vlastních zdrojů) je větší než 1, úvěrová zadluženost 26 %, vlastní kapitál 41 mil. Kč Ukazatele Výkazu zisků a ztrát však potvrzují výše komentovaná nepříznivá fakta: SaM CL Obchodní a výrobní marže jen 27 % (v běžném roce přesahuje %), záporná rentabilita a ztráta hospodaření. SaM DC Obchodní a výrobní marže jen 22 %, záporná rentabilita a ztráta hospodaření. Na závěr lze tedy konstatovat, že po určité setrvačnosti let 2009 a 2010 a doběhu některých významných zakázek na naše firmy s plnou vahou dolehla finanční a hospodářská krize, která se projevila v nedostatku poptávky po nových zakázkách, nižších maržích v důsledku zvýšeného konkurenčního boje o zakázku a nutných úsporných opatřeních, které jsme nuceni v důsledku toho realizovat. Pevně věřím, že po překonání tohoto krizového roku, skupina firem SAM opět dokáže, že patří ke stabilním subjektům v oboru stavebnictví a že získá zpět své regionální i republikové postavení. Ing. Jiří Berka Finanční manažer

19 Pour féliciter 2013 Čas Vánoc nadešel, a proto nám na závěr dovolte popřát Vám příjemně strávené vánoční svátky, plné pohody a klidu. Děkujeme Vám za práci v letošním roce, kterou jste pro firmu odvedli. Vážíme si každého z Vás a budeme se na Vás těšit v novém roce. Veselé Vánoce a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

20 SaM silnice a mosty a.s. Máchova Česká Lípa Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Turnov Průmyslová Turnov Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Mladá Boleslav U Masokombinátu 1242, Kosmonosy Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod Ústí nad Labem Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Mobil: SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice Litvínovická České Budějovice Tel/fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Hradec Králové Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 48, Hradec Králové Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková Děčín III. Tel.: , Fax: SaM silnice a mosty a.s., závod Karlovy Vary Prokopa Holého Karlovy Vary Tel.: SaM silnice a mosty Děčín a.s., závod Varnsdorf Královská 173/ Rumburk Tel/fax.:

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ZPRAVODAJ. prosinec 2014. skupiny SAM. 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice

ZPRAVODAJ. prosinec 2014. skupiny SAM. 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2014 19. Mezinárodní sympozium MOSTY BRIDGES 2014 Informace z odštěpných závodů, Slovo k ekonomice OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spolupráci s

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA AUTORSKÁ ZPRÁVA Prostor náměstí jako centrum města slouží k setkávání či shromažďování lidí. Dle požadavku města Vratimov v zadání ke studii zůstává na náměstí zachováno 55 parkovacích míst, z toho 3 pro

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o.

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY 2013-2015 PRO MĚSTO FULNEK KE DNI 31.12.2015 Akční plán na roky 2013-2015 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 287/12/12 ze dne 06.09.2012, - vznikl v návaznosti

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY k projektové dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod OBSAH 1. Identifikační údaje stavby... 2 1.1 Stavba:... 2 1.2 Místo stavby:... 2

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08. 2012 Informace o realizaci projektu Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00660 V roce 2006 se Městu Špindlerův Mlýn podařilo za pomoci dotace

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace

07/01 018. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Název příspěvkové organizace ARCH.Č.SÚS JMK 07/01 018 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Název stavby III/0435 Skrchov, mosty 0435-2, 3 Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací Zpracoval:

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více