U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Advokátní kancelář Usnesení č. 1704/30 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 30. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 30. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodu č. 3/G/2 a doplnění k bodu č. 2/5 a 2/6. Předřazení bodu č. 3/G/3 (ústní informace o rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4). Usnesení č. 1705/30 (OSOM-bez materiálu č. 3/G/3) Ústní informace o probíhající rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4 informace technického dozoru investora o průběhu prací na rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4, (b) s c h v a l u j e změnu řídícího systému dle projektové dokumentace předložené zhotovitelem, (c) u k l á d á technickému dozoru investora projednat změnu s projektantem. 1

2 Usnesení č. 1706/30 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 28. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 28. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 1707/30 (EO-materiál č. 2/1-na stůl) Zápis z 19. jednání finanční komise Rady MO Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna 2009 b e r e n a v ě d o m í zápis z 19. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna Usnesení č. 1708/30 (EO-materiál č. 2/2) Informace o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit přehled pohledávek k doplněný o stav k na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne Usnesení č. 1709/30 (EO-materiál č. 2/3) Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k

3 předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál doplněný o aktuální údaje k na XVI. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 22. září Usnesení č. 1710/30 (EO-materiál č. 2/4) Rozpočtový výhled do roku 2014 předložený materiál dle důvodové zprávy, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne předložený materiál, Usnesení č. 1711/30 (EO-materiál č. 2/5) Rozpočtová opatření v rozpočtu na rok 2009 (b) s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2009 spočívající ve zvýšení příjmů i výdajů schváleného rozpočtu ze dne ZMO na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,89 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,25 tis. Kč financování ,36 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO dne Usnesení č. 1712/30 (EO-materiál č. 2/6 a dodatek 2/6-na stůl) Poskytnutí finančních příspěvků na rok 2009 a Žádost o mimořádný finanční příspěvek 3

4 předložené materiály, (b) s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Místní skupinu Českého červeného kříže Ústí nad nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Fotbalový klub Ravel junior, Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Mgr. Martina Košnara, ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100, ve výši 8000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, ve výši 4000,- Kč, 6) poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro dopravní obslužnost, ve výši 10000,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, zajistit realizaci poskytnutí finančního příspěvku. předložený materiál, Usnesení č. 1713/30 (EO-materiál č. 2/7) Úprava plánu VHČ MO ÚL město na rok 2009 (b) s o u h l a s í s úpravou plánu VHČ na rok 2009, která spočívá ve zvýšení výnosů i nákladů. Plán VHČ MO ÚL město na rok 2009 je v následujících hodnotách: Výnosy celkem ,00 tis. Kč Náklady celkem ,90 tis. Kč Hospodářský výsledek zisk ,10 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 1714/30 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z komise pro správu obecního majetku ze dne

5 b e r e n a v ě d o m í zápis z 5. zasedání komise pro správu obecního majetku Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne Usnesení č. 1715/30 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Zveřejnění NP v nemovitosti W. Churchilla 1368/4, 3. NP, místnost č. 23 (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu nebytového prostoru: NP v Kč/ /rok doba pronájmu místnost č ,30 min. 100,-- Kč W. Churchilla č. 1368/4, Ústí nad Labem - 3. NP způsob využití: učebna - kancelář na dobu neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v NS, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MO Ústí nad Labem město a na internetových stránkách MO Ústí nad Labem město. Usnesení č. 1716/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej p. p. č. 1626/48 v k. ú. Bukov, ČEZ Distribuce, a. s. 5

6 s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující cena Kč/ kupní cena Kč 1626/48 Bukov ČEZ Distribuce a. s., Teplická Děčín , ,-- pozemek pod trafostanicí zastavěná a nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1717/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části p. p. č. 3419/3 a p. p. č. 4190/15 a p. p. č. 4190/16 v k. ú. Ústí nad Labem, Ředitelství silnic a dálnic ČR s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující 3419/3 4190/ /15 Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Ing. Renné Komínek, ředitel správy Chomutov, IČO: cca 4 cca 3 cca 15 cena Kč/ 400,-- 400,-- 400,-- dopravní řešení povodňová hráz ostatní - kupní smlouva bude vypracována do 60-ti dnů ode dne vyhotovení geometrického plánu - GP bude vypracován po dokončení stavby Dopravní řešení Povodňová hráz v Ústí nad Labem, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. 6

7 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1718/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej p. p. č. 771/4 v k. ú. Klíše, p. Jan Apetický s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 771/4 Klíše Jan Apetický, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, cena Kč/ cena Kč , ,-- manipulační k prodejnímu stánku ostatní Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1719/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Prodej částí p. p. č. 1269/1 - části dle GP 1269/1, 1269/9, 1269/10 v k. ú. Klíše s věcným břemenem, Sdružení občanů obytného domu č. 841/17, ÚL, pí Ing. Jana Ottová, ÚL a pí Oksana Halyna Valdajeva, ÚL s prodejem částí pozemkové parcely z majetku města uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. kupující 1269/1 dle GP část 1269/1 Klíše Sdružení občanů obytného domu č. cena Kč/m 2 cena Kč , zázemí domu ostatní 7

8 1269/1 dle GP část 1269/9 1269/1 dle GP část 1269/10 Příloha k zápisu z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Klíše Klíše 841/17, ÚL Ing. Jana Ottová, ÚL Oksana Halyna Valdajeva, ÚL , , vjezd do garáže vjezd do garáže - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, - ve smlouvě bude zanesena skutečnost o existenci věcného břemene na předmětných částech ve prospěch vlastníka p. p. č. 1269/6 a 1269/8 v k. ú. Klíše, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září ostatní ostatní Usnesení č. 1720/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/7) Prodej části p. p. č. 1045/1 nově dle GP 1045/5 v k. ú. Bukov s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující část 1045/1 nově dle GP 1045/5 Bukov Přemysl Šimáně, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. cena Kč/ ,-- kupní cena ,-- zahrada zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1721/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/8) Prodej části p. p. č. 1922/5 dle GP 1922/24 v k. ú. Ústí n. L., p. Martin Trnka 8

9 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 1922/5 dle GP 1922/24 Ústí n. L. Martin Trnka Teplice , ,-- zeleň ostatní kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1722/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/9) Prodej p. p. č. 4302/2 v k. ú. Ústí n. L., Ing. Martin Krump a Mgr. Ivana Vrbová s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 4302/2 Ústí n. L. Ing. Martin , ,-- zahrada zastavěná Krump Malečov, nádvoří Mgr. Ivana Vrbová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1723/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/10) Prodej p. p. č. 4288/2 v k. ú. Ústí n. L. a 15/2 v k. ú. Předlice, ČEZ Distribuce, a. s. s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena 9

10 4288/2 15/2 Ústí n. L. Předlice ČEZ Distribuce, a. s. Děčín Kč/ cena Kč , ,-- zastavěná zastavěná , ,-- trafostanice nádvoří celkem 42000,-- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1724/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/11) Prodej části p. p. č. 4042/6 dle GP 4042/7 a p. p. č. 4042/2 v k. ú. Ústí n. L., p. Jiří Herna s prodejem části pozemkové parcely a pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující 4042/6 dle GP 4042/7 4042/2 Ústí n. L. Jiří Herna Chlumec Cena Kč/ 125,-- 125,-- celkem cena Kč 54000, , ,-- zahrada zastavěná trvalý travní porost zastavěná, nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1725/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/12) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/7 v k. ú. Ústí n. L., manželé Pavel a Lenka Hozovi 10

11 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. MUDr. Pavel , ,-- zahrada zahrada dle GP Hoza a DiS. 2257/7 Lenka Hozová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1726/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/13) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/6 v k. ú. Ústí n. L., pí Olga Nováková, p. Jiří Marek s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. Olga Nováková , ,-- zahrada zahrada dle GP Ústí n. L., 2257/6 Jiří Marek, Verneřice - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1727/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/14) Prodej části p. p. č. 2257/1 v k. ú. Ústí n. L. s věcným břemenem, Společenství Elišky Krásnohorské 22 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, s věcným břemenem spočívajícím v právu chůze a jízdy pro majitele p. p. č. 2257/2, č. 2257/3, č. 2257/4, č. 2257/6, č. 2257/9, č v k. ú. Ústí n. L. 11

12 p. p. č. k. ú. kupující 2257/1 Ústí n. L. Společenství Elišky Krásnohorské 22 El. Krásnohorské 1931/22 Ústí n. L., Dle GP 788 kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč/ cena Kč 70, ,-- obslužný pozemek zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1728/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje p. p. č. 704/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 704/1 Bukov ,-- přístupová cesta a zahrada ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, v případě zjištění veřejného osvětlení bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1729/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje p. p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 12

13 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 952/1 Bukov 841 cca ,-- výstavba garáže ostatní Upozornění odboru územního plánování: Odbor upozorňuje na skutečnost, že dne bylo vydáno územní rozhodnutí o stavební uzávěře, kde se zakazuje provádění veškerých novostaveb garáží, včetně změn stávajících staveb garáží. Součástí územního rozhodnutí jsou výjimky uvedené v bodech a) až g). Povolování výjimek je plně v kompetenci Rady města Ústí nad Labem. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1730/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje p. p. č. 881/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 881/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, výstavba rodinného domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1731/30 13

14 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje p. p. č. 464/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 464/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, obslužný pozemek okolo domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1732/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje p. p. č. 175 a p. p. č. 138 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 175 Božtěšice předzahrádka zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, (b) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely č. 138 v k. ú. Božtěšice, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) a (b) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1733/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje p. p. č. 765 a části p. p. č. 764/1 v k. ú. Ústí n. L. 14

15 (a) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje celé parcely p. č. 765 v k. ú. Ústí n. L. a části pozemkové parcely č. 764/1 z majetku města Ústí n. L.: (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemkové parcely a části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. doba celk. roční pronájmu a p. p. č. k. ú. Kč/ výpovědní /rok Kč lhůta /1 část Ústí n. L. Ústí n. L , , cca 200 5, ,-- neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců zahrada trvalý travní porost - roční né: 4.185,-- Kč, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a informovat žadatele. Usnesení č. 1734/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Snížení kupní ceny, změna výměry prodeje části p. p. č. 81 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ 81 Habrovice 553 cca ,-- obslužný pozemek pro č. p. 3 - kupující nechá vypracovat GP pro oddělení části pro přístup na sousedící ostatní 15

16 pozemky, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1735/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje části p. p. č. 1183/1, části p. p. č. 1185/1 a části p. p. č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje části pozemkových parcel z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1183/1 Klíše 118 cca 3,4 600, /1 Klíše 179 cca 2,4 600, Klíše 690 cca 3,2 600,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, vjezd do garáže vjezd do garáže vjezd do garáže zahrada ostatní ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1736/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje p. p. č. 193 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. min. p. p. č. k. ú. nabídková cena Kč/ 16

17 193 Všebořice zahrada zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1737/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/12) Záměr prodeje části p. p. č. 921/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 921/1 Ústí cca n. L ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, údržba zeleně ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1738/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje p. p. č. 1872/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1872/2 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní 17

18 - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1739/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/14) Záměr prodeje p. p. č. 2334/3 v k. ú. Ústí n. L., snížení ceny se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 2334/3 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1740/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/15) Záměr prodeje p. p. č. 1941/34 v k. ú. Ústí n. L., opakovaná žádost (a) t r v á na usnesení č z 28. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 3. června 2009, ve věci neodsouhlaseného záměru prodeje pozemkové parcely č. 1941/34 o výměře 2337 v k. ú. Ústí n. L., Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. 18

19 Usnesení č. 1741/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/16) Záměr prodeje částí p. p. č. 2257/1 dle GP č. 2257/8, č. 2257/9 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 2257/1 dle GP 2257/8 2257/9 Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, min. nabídková cena Kč/ 300,-- 300,-- zahrada zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1742/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/17) Záměr prodeje části p. p. č. 4921/13 v k. ú. Ústí n. L. opakovaná žádost o slevu (a) t r v á na usnesení č z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 15. července 2009, ve věci odsouhlaseného záměru prodeje části pozemkové parcely č. 4921/13 o výměře cca 200 z celkové výměry 2465 v k. ú. Ústí n. L. za minimální nabídkovou cenu ve výši 700,-- Kč/ s tím, že podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že VO zasahuje do prodávané pozemkové parcely bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 1743/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/18) Záměr prodeje části p. p. č. 1111/1 dle GP č. 1111/16 v k. ú. Ústí n. L. 19

20 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 1111/1 dle GP 1111/16 Ústí n. L. min. nabídková cena Kč/ ,-- zastavěná ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1744/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení č z 25. schůze RMO ÚL - město ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 v k. ú. Bukov (a) r e v o k u j e usnesení č ze 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 11. března 2009, ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 o výměře 15, za kupní cenu ,-- Kč, kupující manželé Irena a Jaroslav Fantovi, bytem Ústí nad Labem. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL město, konané dne 22. září Usnesení č. 1745/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Návrh na revokaci usnesení RMO ÚL - město č. 1274/21 ze dne zrušení prodeje p. p. č. 1305/6 v k. ú. Klíše (a) r e v o k u j e usnesení č. 1274/21 ze dne v tom smyslu, že se prodej pozemkové parcely č. 1305/6 v k. ú. Klíše pro Společenství vlastníků Klíšská 446/87 v Ústí nad Labem na jejich žádost ruší, 20

21 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 21 z XII. zasedání ZMO ÚL město ze dne 9. prosince 2008 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1746/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/3) Revokace usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL město z zrušení prodeje + odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků část p. p. č. 36 o výměře po doložení GP, část p. p. č. 39/1 o výměře po doložení GP a p. p. č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice (a) r e v o k u j e usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL - město ze dne o prodeji části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (b) s o u h l a s í s odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 20 z II. zasedání ZMO ÚL město ze dne 12. prosince 2006 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1747/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pro části p. p. č. 779 v k. ú. Ústí nad Labem výběrové řízení protokol z výběrového řízení ze dne 29. července 2009, (b) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční doba pronájmu 21

22 779 Ústí nad Labem Miroslava Kubelková, bytem Ústí nad Labem Kč a výpověd. lhůta neurčitá s , ,-- měsíční výpovědní lhůtou zahrada - v případě odstoupení pí Kubelkové od podpisu NS schvaluje pro s dalším v pořadí : Vylosované pořadí: Jméno: č. OP Bydliště Žádost ze dne: 2. Basnic Inca Iosif průkaz ČR ÚL Josef Bartoň ÚL Petr Nedvěd Irena Ponechalová ÚL (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1748/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/2) Pro části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí nad Labem manželé Sedlákovi (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. žadatel k. ú. část 949/1 Ing. Zdeněk a Mgr. Vladimíra Sedlákovi, bytem Ústí nad Labem Ústí nad Labem celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 22

23 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1749/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/3) Pro části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše - Ponechalová Irena, Nedvěd Petr (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následujícím žadatelům: p. p. č. k. ú. žadatel 1908/1 část Klíše Irena Ponechalová, ÚL, Petr Nedvěd, ÚL Kč/ / rok pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1750/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/4) Pro p. p. č. 852/3 v k. ú. Ústí nad Labem p. Kozler a pí Bureschová (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou p. p. č. k. ú. žadatel. 852/3 Ústí nad Labem Petr Kozler a Vendula Bureschová, bytem Ústí celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 23

24 nad Labem Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1751/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/5) Pro p. p. č. části 4045/6, 4042/6, 4043/3 a p. p. č. 4043/2 v k. ú. Ústí nad Labem Petr Vyleťal (a) s c h v a l u j e pro části pozemkových parcel a pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 4045/6, část 4042/6 část 4043/3 Ústí nad Labem Petr Vyleťal, Ústí nad Labem ,-- 5,-- 5, ,-- 280,-- 170,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 4043/ ,-- 80,-- pozemek pod chatou Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1752/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/6) Pro p. p. č. 3688/10, Ústí nad Labem,Olga Frišová 24

25 (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 3688/10 Ústí nad Labem Olga Frišová, Ústí nad Labem , ,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1753/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/7) Pro části p. p. č v k. ú. Bukov Julie Jírová (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí n. L.: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 1862 Bukov Julie Jírová, Ústí nad Labem ,-- 255,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou údržba zeleně - podmínkou pronájmu části p. p. č v k. ú. Bukov není přípustné oplocení, 25

26 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1754/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/8) Pro části p. p. č. 457/1 v k. ú. Klíše - Kouřilová Jarmila (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následující žadatelce: p. p. č. k. ú. žadatel 457/1 část Klíše Kouřilová Jarmila, Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada určitá do pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1755/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/9) Změna ní smlouvy č na pro části p. p. č. 1046/1 v k. ú. Ústí nad Labem Josef Balvín (a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 v tom smyslu, že bude do ní smlouvy č na pro části p. p. č. 4060/1 v k. ú. Ústí nad Labem připsán ý ce, a to p. Milan Balog, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 k NS č ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1756/30 26

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více