U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Advokátní kancelář Usnesení č. 1704/30 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 30. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 30. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodu č. 3/G/2 a doplnění k bodu č. 2/5 a 2/6. Předřazení bodu č. 3/G/3 (ústní informace o rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4). Usnesení č. 1705/30 (OSOM-bez materiálu č. 3/G/3) Ústní informace o probíhající rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4 informace technického dozoru investora o průběhu prací na rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4, (b) s c h v a l u j e změnu řídícího systému dle projektové dokumentace předložené zhotovitelem, (c) u k l á d á technickému dozoru investora projednat změnu s projektantem. 1

2 Usnesení č. 1706/30 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 28. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 28. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 1707/30 (EO-materiál č. 2/1-na stůl) Zápis z 19. jednání finanční komise Rady MO Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna 2009 b e r e n a v ě d o m í zápis z 19. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna Usnesení č. 1708/30 (EO-materiál č. 2/2) Informace o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit přehled pohledávek k doplněný o stav k na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne Usnesení č. 1709/30 (EO-materiál č. 2/3) Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k

3 předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál doplněný o aktuální údaje k na XVI. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 22. září Usnesení č. 1710/30 (EO-materiál č. 2/4) Rozpočtový výhled do roku 2014 předložený materiál dle důvodové zprávy, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne předložený materiál, Usnesení č. 1711/30 (EO-materiál č. 2/5) Rozpočtová opatření v rozpočtu na rok 2009 (b) s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2009 spočívající ve zvýšení příjmů i výdajů schváleného rozpočtu ze dne ZMO na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,89 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,25 tis. Kč financování ,36 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO dne Usnesení č. 1712/30 (EO-materiál č. 2/6 a dodatek 2/6-na stůl) Poskytnutí finančních příspěvků na rok 2009 a Žádost o mimořádný finanční příspěvek 3

4 předložené materiály, (b) s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Místní skupinu Českého červeného kříže Ústí nad nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Fotbalový klub Ravel junior, Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Mgr. Martina Košnara, ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100, ve výši 8000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, ve výši 4000,- Kč, 6) poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro dopravní obslužnost, ve výši 10000,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, zajistit realizaci poskytnutí finančního příspěvku. předložený materiál, Usnesení č. 1713/30 (EO-materiál č. 2/7) Úprava plánu VHČ MO ÚL město na rok 2009 (b) s o u h l a s í s úpravou plánu VHČ na rok 2009, která spočívá ve zvýšení výnosů i nákladů. Plán VHČ MO ÚL město na rok 2009 je v následujících hodnotách: Výnosy celkem ,00 tis. Kč Náklady celkem ,90 tis. Kč Hospodářský výsledek zisk ,10 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 1714/30 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z komise pro správu obecního majetku ze dne

5 b e r e n a v ě d o m í zápis z 5. zasedání komise pro správu obecního majetku Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne Usnesení č. 1715/30 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Zveřejnění NP v nemovitosti W. Churchilla 1368/4, 3. NP, místnost č. 23 (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu nebytového prostoru: NP v Kč/ /rok doba pronájmu místnost č ,30 min. 100,-- Kč W. Churchilla č. 1368/4, Ústí nad Labem - 3. NP způsob využití: učebna - kancelář na dobu neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v NS, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MO Ústí nad Labem město a na internetových stránkách MO Ústí nad Labem město. Usnesení č. 1716/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej p. p. č. 1626/48 v k. ú. Bukov, ČEZ Distribuce, a. s. 5

6 s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující cena Kč/ kupní cena Kč 1626/48 Bukov ČEZ Distribuce a. s., Teplická Děčín , ,-- pozemek pod trafostanicí zastavěná a nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1717/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části p. p. č. 3419/3 a p. p. č. 4190/15 a p. p. č. 4190/16 v k. ú. Ústí nad Labem, Ředitelství silnic a dálnic ČR s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující 3419/3 4190/ /15 Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Ing. Renné Komínek, ředitel správy Chomutov, IČO: cca 4 cca 3 cca 15 cena Kč/ 400,-- 400,-- 400,-- dopravní řešení povodňová hráz ostatní - kupní smlouva bude vypracována do 60-ti dnů ode dne vyhotovení geometrického plánu - GP bude vypracován po dokončení stavby Dopravní řešení Povodňová hráz v Ústí nad Labem, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. 6

7 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1718/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej p. p. č. 771/4 v k. ú. Klíše, p. Jan Apetický s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 771/4 Klíše Jan Apetický, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, cena Kč/ cena Kč , ,-- manipulační k prodejnímu stánku ostatní Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1719/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Prodej částí p. p. č. 1269/1 - části dle GP 1269/1, 1269/9, 1269/10 v k. ú. Klíše s věcným břemenem, Sdružení občanů obytného domu č. 841/17, ÚL, pí Ing. Jana Ottová, ÚL a pí Oksana Halyna Valdajeva, ÚL s prodejem částí pozemkové parcely z majetku města uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. kupující 1269/1 dle GP část 1269/1 Klíše Sdružení občanů obytného domu č. cena Kč/m 2 cena Kč , zázemí domu ostatní 7

8 1269/1 dle GP část 1269/9 1269/1 dle GP část 1269/10 Příloha k zápisu z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Klíše Klíše 841/17, ÚL Ing. Jana Ottová, ÚL Oksana Halyna Valdajeva, ÚL , , vjezd do garáže vjezd do garáže - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, - ve smlouvě bude zanesena skutečnost o existenci věcného břemene na předmětných částech ve prospěch vlastníka p. p. č. 1269/6 a 1269/8 v k. ú. Klíše, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září ostatní ostatní Usnesení č. 1720/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/7) Prodej části p. p. č. 1045/1 nově dle GP 1045/5 v k. ú. Bukov s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující část 1045/1 nově dle GP 1045/5 Bukov Přemysl Šimáně, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. cena Kč/ ,-- kupní cena ,-- zahrada zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1721/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/8) Prodej části p. p. č. 1922/5 dle GP 1922/24 v k. ú. Ústí n. L., p. Martin Trnka 8

9 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 1922/5 dle GP 1922/24 Ústí n. L. Martin Trnka Teplice , ,-- zeleň ostatní kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1722/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/9) Prodej p. p. č. 4302/2 v k. ú. Ústí n. L., Ing. Martin Krump a Mgr. Ivana Vrbová s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 4302/2 Ústí n. L. Ing. Martin , ,-- zahrada zastavěná Krump Malečov, nádvoří Mgr. Ivana Vrbová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1723/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/10) Prodej p. p. č. 4288/2 v k. ú. Ústí n. L. a 15/2 v k. ú. Předlice, ČEZ Distribuce, a. s. s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena 9

10 4288/2 15/2 Ústí n. L. Předlice ČEZ Distribuce, a. s. Děčín Kč/ cena Kč , ,-- zastavěná zastavěná , ,-- trafostanice nádvoří celkem 42000,-- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1724/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/11) Prodej části p. p. č. 4042/6 dle GP 4042/7 a p. p. č. 4042/2 v k. ú. Ústí n. L., p. Jiří Herna s prodejem části pozemkové parcely a pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující 4042/6 dle GP 4042/7 4042/2 Ústí n. L. Jiří Herna Chlumec Cena Kč/ 125,-- 125,-- celkem cena Kč 54000, , ,-- zahrada zastavěná trvalý travní porost zastavěná, nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1725/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/12) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/7 v k. ú. Ústí n. L., manželé Pavel a Lenka Hozovi 10

11 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. MUDr. Pavel , ,-- zahrada zahrada dle GP Hoza a DiS. 2257/7 Lenka Hozová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1726/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/13) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/6 v k. ú. Ústí n. L., pí Olga Nováková, p. Jiří Marek s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. Olga Nováková , ,-- zahrada zahrada dle GP Ústí n. L., 2257/6 Jiří Marek, Verneřice - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1727/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/14) Prodej části p. p. č. 2257/1 v k. ú. Ústí n. L. s věcným břemenem, Společenství Elišky Krásnohorské 22 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, s věcným břemenem spočívajícím v právu chůze a jízdy pro majitele p. p. č. 2257/2, č. 2257/3, č. 2257/4, č. 2257/6, č. 2257/9, č v k. ú. Ústí n. L. 11

12 p. p. č. k. ú. kupující 2257/1 Ústí n. L. Společenství Elišky Krásnohorské 22 El. Krásnohorské 1931/22 Ústí n. L., Dle GP 788 kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč/ cena Kč 70, ,-- obslužný pozemek zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1728/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje p. p. č. 704/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 704/1 Bukov ,-- přístupová cesta a zahrada ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, v případě zjištění veřejného osvětlení bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1729/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje p. p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 12

13 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 952/1 Bukov 841 cca ,-- výstavba garáže ostatní Upozornění odboru územního plánování: Odbor upozorňuje na skutečnost, že dne bylo vydáno územní rozhodnutí o stavební uzávěře, kde se zakazuje provádění veškerých novostaveb garáží, včetně změn stávajících staveb garáží. Součástí územního rozhodnutí jsou výjimky uvedené v bodech a) až g). Povolování výjimek je plně v kompetenci Rady města Ústí nad Labem. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1730/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje p. p. č. 881/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 881/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, výstavba rodinného domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1731/30 13

14 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje p. p. č. 464/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 464/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, obslužný pozemek okolo domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1732/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje p. p. č. 175 a p. p. č. 138 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 175 Božtěšice předzahrádka zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, (b) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely č. 138 v k. ú. Božtěšice, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) a (b) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1733/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje p. p. č. 765 a části p. p. č. 764/1 v k. ú. Ústí n. L. 14

15 (a) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje celé parcely p. č. 765 v k. ú. Ústí n. L. a části pozemkové parcely č. 764/1 z majetku města Ústí n. L.: (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemkové parcely a části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. doba celk. roční pronájmu a p. p. č. k. ú. Kč/ výpovědní /rok Kč lhůta /1 část Ústí n. L. Ústí n. L , , cca 200 5, ,-- neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců zahrada trvalý travní porost - roční né: 4.185,-- Kč, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a informovat žadatele. Usnesení č. 1734/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Snížení kupní ceny, změna výměry prodeje části p. p. č. 81 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ 81 Habrovice 553 cca ,-- obslužný pozemek pro č. p. 3 - kupující nechá vypracovat GP pro oddělení části pro přístup na sousedící ostatní 15

16 pozemky, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1735/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje části p. p. č. 1183/1, části p. p. č. 1185/1 a části p. p. č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje části pozemkových parcel z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1183/1 Klíše 118 cca 3,4 600, /1 Klíše 179 cca 2,4 600, Klíše 690 cca 3,2 600,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, vjezd do garáže vjezd do garáže vjezd do garáže zahrada ostatní ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1736/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje p. p. č. 193 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. min. p. p. č. k. ú. nabídková cena Kč/ 16

17 193 Všebořice zahrada zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1737/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/12) Záměr prodeje části p. p. č. 921/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 921/1 Ústí cca n. L ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, údržba zeleně ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1738/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje p. p. č. 1872/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1872/2 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní 17

18 - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1739/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/14) Záměr prodeje p. p. č. 2334/3 v k. ú. Ústí n. L., snížení ceny se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 2334/3 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1740/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/15) Záměr prodeje p. p. č. 1941/34 v k. ú. Ústí n. L., opakovaná žádost (a) t r v á na usnesení č z 28. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 3. června 2009, ve věci neodsouhlaseného záměru prodeje pozemkové parcely č. 1941/34 o výměře 2337 v k. ú. Ústí n. L., Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. 18

19 Usnesení č. 1741/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/16) Záměr prodeje částí p. p. č. 2257/1 dle GP č. 2257/8, č. 2257/9 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 2257/1 dle GP 2257/8 2257/9 Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, min. nabídková cena Kč/ 300,-- 300,-- zahrada zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1742/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/17) Záměr prodeje části p. p. č. 4921/13 v k. ú. Ústí n. L. opakovaná žádost o slevu (a) t r v á na usnesení č z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 15. července 2009, ve věci odsouhlaseného záměru prodeje části pozemkové parcely č. 4921/13 o výměře cca 200 z celkové výměry 2465 v k. ú. Ústí n. L. za minimální nabídkovou cenu ve výši 700,-- Kč/ s tím, že podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že VO zasahuje do prodávané pozemkové parcely bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 1743/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/18) Záměr prodeje části p. p. č. 1111/1 dle GP č. 1111/16 v k. ú. Ústí n. L. 19

20 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 1111/1 dle GP 1111/16 Ústí n. L. min. nabídková cena Kč/ ,-- zastavěná ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1744/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení č z 25. schůze RMO ÚL - město ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 v k. ú. Bukov (a) r e v o k u j e usnesení č ze 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 11. března 2009, ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 o výměře 15, za kupní cenu ,-- Kč, kupující manželé Irena a Jaroslav Fantovi, bytem Ústí nad Labem. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL město, konané dne 22. září Usnesení č. 1745/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Návrh na revokaci usnesení RMO ÚL - město č. 1274/21 ze dne zrušení prodeje p. p. č. 1305/6 v k. ú. Klíše (a) r e v o k u j e usnesení č. 1274/21 ze dne v tom smyslu, že se prodej pozemkové parcely č. 1305/6 v k. ú. Klíše pro Společenství vlastníků Klíšská 446/87 v Ústí nad Labem na jejich žádost ruší, 20

21 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 21 z XII. zasedání ZMO ÚL město ze dne 9. prosince 2008 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1746/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/3) Revokace usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL město z zrušení prodeje + odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků část p. p. č. 36 o výměře po doložení GP, část p. p. č. 39/1 o výměře po doložení GP a p. p. č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice (a) r e v o k u j e usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL - město ze dne o prodeji části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (b) s o u h l a s í s odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 20 z II. zasedání ZMO ÚL město ze dne 12. prosince 2006 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1747/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pro části p. p. č. 779 v k. ú. Ústí nad Labem výběrové řízení protokol z výběrového řízení ze dne 29. července 2009, (b) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční doba pronájmu 21

22 779 Ústí nad Labem Miroslava Kubelková, bytem Ústí nad Labem Kč a výpověd. lhůta neurčitá s , ,-- měsíční výpovědní lhůtou zahrada - v případě odstoupení pí Kubelkové od podpisu NS schvaluje pro s dalším v pořadí : Vylosované pořadí: Jméno: č. OP Bydliště Žádost ze dne: 2. Basnic Inca Iosif průkaz ČR ÚL Josef Bartoň ÚL Petr Nedvěd Irena Ponechalová ÚL (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1748/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/2) Pro části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí nad Labem manželé Sedlákovi (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. žadatel k. ú. část 949/1 Ing. Zdeněk a Mgr. Vladimíra Sedlákovi, bytem Ústí nad Labem Ústí nad Labem celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 22

23 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1749/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/3) Pro části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše - Ponechalová Irena, Nedvěd Petr (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následujícím žadatelům: p. p. č. k. ú. žadatel 1908/1 část Klíše Irena Ponechalová, ÚL, Petr Nedvěd, ÚL Kč/ / rok pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1750/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/4) Pro p. p. č. 852/3 v k. ú. Ústí nad Labem p. Kozler a pí Bureschová (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou p. p. č. k. ú. žadatel. 852/3 Ústí nad Labem Petr Kozler a Vendula Bureschová, bytem Ústí celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 23

24 nad Labem Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1751/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/5) Pro p. p. č. části 4045/6, 4042/6, 4043/3 a p. p. č. 4043/2 v k. ú. Ústí nad Labem Petr Vyleťal (a) s c h v a l u j e pro části pozemkových parcel a pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 4045/6, část 4042/6 část 4043/3 Ústí nad Labem Petr Vyleťal, Ústí nad Labem ,-- 5,-- 5, ,-- 280,-- 170,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 4043/ ,-- 80,-- pozemek pod chatou Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1752/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/6) Pro p. p. č. 3688/10, Ústí nad Labem,Olga Frišová 24

25 (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 3688/10 Ústí nad Labem Olga Frišová, Ústí nad Labem , ,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1753/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/7) Pro části p. p. č v k. ú. Bukov Julie Jírová (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí n. L.: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 1862 Bukov Julie Jírová, Ústí nad Labem ,-- 255,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou údržba zeleně - podmínkou pronájmu části p. p. č v k. ú. Bukov není přípustné oplocení, 25

26 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1754/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/8) Pro části p. p. č. 457/1 v k. ú. Klíše - Kouřilová Jarmila (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následující žadatelce: p. p. č. k. ú. žadatel 457/1 část Klíše Kouřilová Jarmila, Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada určitá do pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1755/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/9) Změna ní smlouvy č na pro části p. p. č. 1046/1 v k. ú. Ústí nad Labem Josef Balvín (a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 v tom smyslu, že bude do ní smlouvy č na pro části p. p. č. 4060/1 v k. ú. Ústí nad Labem připsán ý ce, a to p. Milan Balog, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 k NS č ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1756/30 26

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více