U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Advokátní kancelář Usnesení č. 1704/30 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 30. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 30. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodu č. 3/G/2 a doplnění k bodu č. 2/5 a 2/6. Předřazení bodu č. 3/G/3 (ústní informace o rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4). Usnesení č. 1705/30 (OSOM-bez materiálu č. 3/G/3) Ústní informace o probíhající rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4 informace technického dozoru investora o průběhu prací na rekonstrukci topného systému W. Churchilla 4, (b) s c h v a l u j e změnu řídícího systému dle projektové dokumentace předložené zhotovitelem, (c) u k l á d á technickému dozoru investora projednat změnu s projektantem. 1

2 Usnesení č. 1706/30 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 28. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 28. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 1707/30 (EO-materiál č. 2/1-na stůl) Zápis z 19. jednání finanční komise Rady MO Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna 2009 b e r e n a v ě d o m í zápis z 19. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konaného dne 31. srpna Usnesení č. 1708/30 (EO-materiál č. 2/2) Informace o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit přehled pohledávek k doplněný o stav k na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne Usnesení č. 1709/30 (EO-materiál č. 2/3) Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k

3 předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k , Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál doplněný o aktuální údaje k na XVI. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 22. září Usnesení č. 1710/30 (EO-materiál č. 2/4) Rozpočtový výhled do roku 2014 předložený materiál dle důvodové zprávy, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne předložený materiál, Usnesení č. 1711/30 (EO-materiál č. 2/5) Rozpočtová opatření v rozpočtu na rok 2009 (b) s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2009 spočívající ve zvýšení příjmů i výdajů schváleného rozpočtu ze dne ZMO na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,89 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,25 tis. Kč financování ,36 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO dne Usnesení č. 1712/30 (EO-materiál č. 2/6 a dodatek 2/6-na stůl) Poskytnutí finančních příspěvků na rok 2009 a Žádost o mimořádný finanční příspěvek 3

4 předložené materiály, (b) s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Místní skupinu Českého červeného kříže Ústí nad nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Fotbalový klub Ravel junior, Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Mgr. Martina Košnara, ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100, ve výši 8000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, ve výši 4000,- Kč, 6) poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro dopravní obslužnost, ve výši 10000,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, zajistit realizaci poskytnutí finančního příspěvku. předložený materiál, Usnesení č. 1713/30 (EO-materiál č. 2/7) Úprava plánu VHČ MO ÚL město na rok 2009 (b) s o u h l a s í s úpravou plánu VHČ na rok 2009, která spočívá ve zvýšení výnosů i nákladů. Plán VHČ MO ÚL město na rok 2009 je v následujících hodnotách: Výnosy celkem ,00 tis. Kč Náklady celkem ,90 tis. Kč Hospodářský výsledek zisk ,10 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 1714/30 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z komise pro správu obecního majetku ze dne

5 b e r e n a v ě d o m í zápis z 5. zasedání komise pro správu obecního majetku Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne Usnesení č. 1715/30 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Zveřejnění NP v nemovitosti W. Churchilla 1368/4, 3. NP, místnost č. 23 (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu nebytového prostoru: NP v Kč/ /rok doba pronájmu místnost č ,30 min. 100,-- Kč W. Churchilla č. 1368/4, Ústí nad Labem - 3. NP způsob využití: učebna - kancelář na dobu neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v NS, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MO Ústí nad Labem město a na internetových stránkách MO Ústí nad Labem město. Usnesení č. 1716/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej p. p. č. 1626/48 v k. ú. Bukov, ČEZ Distribuce, a. s. 5

6 s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující cena Kč/ kupní cena Kč 1626/48 Bukov ČEZ Distribuce a. s., Teplická Děčín , ,-- pozemek pod trafostanicí zastavěná a nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1717/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části p. p. č. 3419/3 a p. p. č. 4190/15 a p. p. č. 4190/16 v k. ú. Ústí nad Labem, Ředitelství silnic a dálnic ČR s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující 3419/3 4190/ /15 Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Ing. Renné Komínek, ředitel správy Chomutov, IČO: cca 4 cca 3 cca 15 cena Kč/ 400,-- 400,-- 400,-- dopravní řešení povodňová hráz ostatní - kupní smlouva bude vypracována do 60-ti dnů ode dne vyhotovení geometrického plánu - GP bude vypracován po dokončení stavby Dopravní řešení Povodňová hráz v Ústí nad Labem, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. 6

7 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1718/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej p. p. č. 771/4 v k. ú. Klíše, p. Jan Apetický s prodejem pozemkové parcely z majetku města uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 771/4 Klíše Jan Apetický, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, cena Kč/ cena Kč , ,-- manipulační k prodejnímu stánku ostatní Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1719/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Prodej částí p. p. č. 1269/1 - části dle GP 1269/1, 1269/9, 1269/10 v k. ú. Klíše s věcným břemenem, Sdružení občanů obytného domu č. 841/17, ÚL, pí Ing. Jana Ottová, ÚL a pí Oksana Halyna Valdajeva, ÚL s prodejem částí pozemkové parcely z majetku města uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. kupující 1269/1 dle GP část 1269/1 Klíše Sdružení občanů obytného domu č. cena Kč/m 2 cena Kč , zázemí domu ostatní 7

8 1269/1 dle GP část 1269/9 1269/1 dle GP část 1269/10 Příloha k zápisu z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Klíše Klíše 841/17, ÚL Ing. Jana Ottová, ÚL Oksana Halyna Valdajeva, ÚL , , vjezd do garáže vjezd do garáže - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, - ve smlouvě bude zanesena skutečnost o existenci věcného břemene na předmětných částech ve prospěch vlastníka p. p. č. 1269/6 a 1269/8 v k. ú. Klíše, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září ostatní ostatní Usnesení č. 1720/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/7) Prodej části p. p. č. 1045/1 nově dle GP 1045/5 v k. ú. Bukov s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. kupující část 1045/1 nově dle GP 1045/5 Bukov Přemysl Šimáně, Ústí nad Labem - kupující uhradí náklady spojené s prodejem. cena Kč/ ,-- kupní cena ,-- zahrada zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1721/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/8) Prodej části p. p. č. 1922/5 dle GP 1922/24 v k. ú. Ústí n. L., p. Martin Trnka 8

9 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 1922/5 dle GP 1922/24 Ústí n. L. Martin Trnka Teplice , ,-- zeleň ostatní kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1722/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/9) Prodej p. p. č. 4302/2 v k. ú. Ústí n. L., Ing. Martin Krump a Mgr. Ivana Vrbová s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 4302/2 Ústí n. L. Ing. Martin , ,-- zahrada zastavěná Krump Malečov, nádvoří Mgr. Ivana Vrbová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1723/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/10) Prodej p. p. č. 4288/2 v k. ú. Ústí n. L. a 15/2 v k. ú. Předlice, ČEZ Distribuce, a. s. s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena 9

10 4288/2 15/2 Ústí n. L. Předlice ČEZ Distribuce, a. s. Děčín Kč/ cena Kč , ,-- zastavěná zastavěná , ,-- trafostanice nádvoří celkem 42000,-- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1724/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/11) Prodej části p. p. č. 4042/6 dle GP 4042/7 a p. p. č. 4042/2 v k. ú. Ústí n. L., p. Jiří Herna s prodejem části pozemkové parcely a pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující 4042/6 dle GP 4042/7 4042/2 Ústí n. L. Jiří Herna Chlumec Cena Kč/ 125,-- 125,-- celkem cena Kč 54000, , ,-- zahrada zastavěná trvalý travní porost zastavěná, nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1725/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/12) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/7 v k. ú. Ústí n. L., manželé Pavel a Lenka Hozovi 10

11 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. MUDr. Pavel , ,-- zahrada zahrada dle GP Hoza a DiS. 2257/7 Lenka Hozová Ústí n. L. kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1726/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/13) Prodej části p. p. č. 2257/1 dle GP 2257/6 v k. ú. Ústí n. L., pí Olga Nováková, p. Jiří Marek s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 2257/1 Ústí n. L. Olga Nováková , ,-- zahrada zahrada dle GP Ústí n. L., 2257/6 Jiří Marek, Verneřice - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1727/30 (OSOM-materiál č. 3/D1/14) Prodej části p. p. č. 2257/1 v k. ú. Ústí n. L. s věcným břemenem, Společenství Elišky Krásnohorské 22 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, s věcným břemenem spočívajícím v právu chůze a jízdy pro majitele p. p. č. 2257/2, č. 2257/3, č. 2257/4, č. 2257/6, č. 2257/9, č v k. ú. Ústí n. L. 11

12 p. p. č. k. ú. kupující 2257/1 Ústí n. L. Společenství Elišky Krásnohorské 22 El. Krásnohorské 1931/22 Ústí n. L., Dle GP 788 kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč/ cena Kč 70, ,-- obslužný pozemek zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL - město dne 22. září Usnesení č. 1728/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje p. p. č. 704/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 704/1 Bukov ,-- přístupová cesta a zahrada ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, v případě zjištění veřejného osvětlení bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1729/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje p. p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 12

13 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 952/1 Bukov 841 cca ,-- výstavba garáže ostatní Upozornění odboru územního plánování: Odbor upozorňuje na skutečnost, že dne bylo vydáno územní rozhodnutí o stavební uzávěře, kde se zakazuje provádění veškerých novostaveb garáží, včetně změn stávajících staveb garáží. Součástí územního rozhodnutí jsou výjimky uvedené v bodech a) až g). Povolování výjimek je plně v kompetenci Rady města Ústí nad Labem. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1730/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje p. p. č. 881/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 881/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, výstavba rodinného domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1731/30 13

14 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje p. p. č. 464/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 464/1 Bukov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, obslužný pozemek okolo domu ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1732/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje p. p. č. 175 a p. p. č. 138 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 175 Božtěšice předzahrádka zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, (b) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely č. 138 v k. ú. Božtěšice, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) a (b) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1733/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje p. p. č. 765 a části p. p. č. 764/1 v k. ú. Ústí n. L. 14

15 (a) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje celé parcely p. č. 765 v k. ú. Ústí n. L. a části pozemkové parcely č. 764/1 z majetku města Ústí n. L.: (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemkové parcely a části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. doba celk. roční pronájmu a p. p. č. k. ú. Kč/ výpovědní /rok Kč lhůta /1 část Ústí n. L. Ústí n. L , , cca 200 5, ,-- neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců neurčitá s výpovědní lhůtou 12 měsíců zahrada trvalý travní porost - roční né: 4.185,-- Kč, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a informovat žadatele. Usnesení č. 1734/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Snížení kupní ceny, změna výměry prodeje části p. p. č. 81 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ 81 Habrovice 553 cca ,-- obslužný pozemek pro č. p. 3 - kupující nechá vypracovat GP pro oddělení části pro přístup na sousedící ostatní 15

16 pozemky, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1735/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje části p. p. č. 1183/1, části p. p. č. 1185/1 a části p. p. č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje části pozemkových parcel z majetku Statutárního města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1183/1 Klíše 118 cca 3,4 600, /1 Klíše 179 cca 2,4 600, Klíše 690 cca 3,2 600,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, vjezd do garáže vjezd do garáže vjezd do garáže zahrada ostatní ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1736/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje p. p. č. 193 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku Statutárního města Ústí n. L. min. p. p. č. k. ú. nabídková cena Kč/ 16

17 193 Všebořice zahrada zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1737/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/12) Záměr prodeje části p. p. č. 921/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 921/1 Ústí cca n. L ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, údržba zeleně ostatní Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1738/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje p. p. č. 1872/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 1872/2 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní 17

18 - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1739/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/14) Záměr prodeje p. p. č. 2334/3 v k. ú. Ústí n. L., snížení ceny se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena Kč/ 2334/3 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek ostatní - podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že veřejné osvětlení zasahuje do prodávané pozemkové parcely, bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1740/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/15) Záměr prodeje p. p. č. 1941/34 v k. ú. Ústí n. L., opakovaná žádost (a) t r v á na usnesení č z 28. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 3. června 2009, ve věci neodsouhlaseného záměru prodeje pozemkové parcely č. 1941/34 o výměře 2337 v k. ú. Ústí n. L., Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. 18

19 Usnesení č. 1741/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/16) Záměr prodeje částí p. p. č. 2257/1 dle GP č. 2257/8, č. 2257/9 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 2257/1 dle GP 2257/8 2257/9 Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, min. nabídková cena Kč/ 300,-- 300,-- zahrada zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1742/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/17) Záměr prodeje části p. p. č. 4921/13 v k. ú. Ústí n. L. opakovaná žádost o slevu (a) t r v á na usnesení č z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 15. července 2009, ve věci odsouhlaseného záměru prodeje části pozemkové parcely č. 4921/13 o výměře cca 200 z celkové výměry 2465 v k. ú. Ústí n. L. za minimální nabídkovou cenu ve výši 700,-- Kč/ s tím, že podmínkou prodeje je zaměření veřejného osvětlení a v případě, že VO zasahuje do prodávané pozemkové parcely bude zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 1743/30 (OSOM-materiál č. 3/D2/18) Záměr prodeje části p. p. č. 1111/1 dle GP č. 1111/16 v k. ú. Ústí n. L. 19

20 se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. 1111/1 dle GP 1111/16 Ústí n. L. min. nabídková cena Kč/ ,-- zastavěná ostatní - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1744/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení č z 25. schůze RMO ÚL - město ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 v k. ú. Bukov (a) r e v o k u j e usnesení č ze 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 11. března 2009, ve věci prodeje p. p. č. 1261/19 o výměře 15, za kupní cenu ,-- Kč, kupující manželé Irena a Jaroslav Fantovi, bytem Ústí nad Labem. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVI. zasedání ZMO ÚL město, konané dne 22. září Usnesení č. 1745/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Návrh na revokaci usnesení RMO ÚL - město č. 1274/21 ze dne zrušení prodeje p. p. č. 1305/6 v k. ú. Klíše (a) r e v o k u j e usnesení č. 1274/21 ze dne v tom smyslu, že se prodej pozemkové parcely č. 1305/6 v k. ú. Klíše pro Společenství vlastníků Klíšská 446/87 v Ústí nad Labem na jejich žádost ruší, 20

21 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 21 z XII. zasedání ZMO ÚL město ze dne 9. prosince 2008 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1746/30 (OSOM-materiál č. 3/D3/3) Revokace usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL město z zrušení prodeje + odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků část p. p. č. 36 o výměře po doložení GP, část p. p. č. 39/1 o výměře po doložení GP a p. p. č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice (a) r e v o k u j e usnesení č. 49/2, 2. RMO ÚL - město ze dne o prodeji části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (b) s o u h l a s í s odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemkové parcely č. 36 o výměře po doložení GP, části pozemkové parcely č. 39/1 o výměře po doložení GP a pozemkové parcely č. 40 o výměře 595, to vše v k. ú. Všebořice, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit revokaci usnesení č. 20 z II. zasedání ZMO ÚL město ze dne 12. prosince 2006 na jednání XVI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 22. září Usnesení č. 1747/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pro části p. p. č. 779 v k. ú. Ústí nad Labem výběrové řízení protokol z výběrového řízení ze dne 29. července 2009, (b) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční doba pronájmu 21

22 779 Ústí nad Labem Miroslava Kubelková, bytem Ústí nad Labem Kč a výpověd. lhůta neurčitá s , ,-- měsíční výpovědní lhůtou zahrada - v případě odstoupení pí Kubelkové od podpisu NS schvaluje pro s dalším v pořadí : Vylosované pořadí: Jméno: č. OP Bydliště Žádost ze dne: 2. Basnic Inca Iosif průkaz ČR ÚL Josef Bartoň ÚL Petr Nedvěd Irena Ponechalová ÚL (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1748/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/2) Pro části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí nad Labem manželé Sedlákovi (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. žadatel k. ú. část 949/1 Ing. Zdeněk a Mgr. Vladimíra Sedlákovi, bytem Ústí nad Labem Ústí nad Labem celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 22

23 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1749/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/3) Pro části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše - Ponechalová Irena, Nedvěd Petr (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následujícím žadatelům: p. p. č. k. ú. žadatel 1908/1 část Klíše Irena Ponechalová, ÚL, Petr Nedvěd, ÚL Kč/ / rok pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1750/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/4) Pro p. p. č. 852/3 v k. ú. Ústí nad Labem p. Kozler a pí Bureschová (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou p. p. č. k. ú. žadatel. 852/3 Ústí nad Labem Petr Kozler a Vendula Bureschová, bytem Ústí celk. Kč/ /rok roční Kč , ,-- doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 23

24 nad Labem Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1751/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/5) Pro p. p. č. části 4045/6, 4042/6, 4043/3 a p. p. č. 4043/2 v k. ú. Ústí nad Labem Petr Vyleťal (a) s c h v a l u j e pro části pozemkových parcel a pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 4045/6, část 4042/6 část 4043/3 Ústí nad Labem Petr Vyleťal, Ústí nad Labem ,-- 5,-- 5, ,-- 280,-- 170,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada 4043/ ,-- 80,-- pozemek pod chatou Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1752/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/6) Pro p. p. č. 3688/10, Ústí nad Labem,Olga Frišová 24

25 (a) s c h v a l u j e pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 3688/10 Ústí nad Labem Olga Frišová, Ústí nad Labem , ,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou zahrada Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1753/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/7) Pro části p. p. č v k. ú. Bukov Julie Jírová (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí n. L.: p. p. č. k. ú. žadatel celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta část 1862 Bukov Julie Jírová, Ústí nad Labem ,-- 255,-- neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou údržba zeleně - podmínkou pronájmu části p. p. č v k. ú. Bukov není přípustné oplocení, 25

26 Ústí nad Labem město, zajistit vypracování ní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1754/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/8) Pro části p. p. č. 457/1 v k. ú. Klíše - Kouřilová Jarmila (a) s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. následující žadatelce: p. p. č. k. ú. žadatel 457/1 část Klíše Kouřilová Jarmila, Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- zahrada určitá do pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1755/30 (OSOM-materiál č. 3/D4/9) Změna ní smlouvy č na pro části p. p. č. 1046/1 v k. ú. Ústí nad Labem Josef Balvín (a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 v tom smyslu, že bude do ní smlouvy č na pro části p. p. č. 4060/1 v k. ú. Ústí nad Labem připsán ý ce, a to p. Milan Balog, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 k NS č ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1756/30 26

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní Terasa

U S N E S E N Í. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní Terasa U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL ST, které se konalo dne 29.9.2004 od 16.00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. I./XIII. Zpráva o činnosti Městské policie Severní

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů.

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 12.5. 2004 od 9.00 do 13.00 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 6. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 763/28/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.1/2015, které se konalo dne 15.1.2015 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Žádost

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více