BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum revize 06I2015 Číslo revize IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód Produktu Chemická skupina Doporučované použití W30120 Z ropných uhlovodíku Aditivum do paliva Adresa dodavatele Southwestern Petroleum Corporation, 534 North Main St, Fort Worth, TX USA Telefonní číslo pro naléhavé situace Chemtrec Č. OSN Žádný 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Produkt je zarazen a oznacen v souladu se smernicí 1272/2008/EC ve znění 286/2011/EC. Kategorie nebezpečí Klasifikace Symbol(y) R věty Pohotovostní souhrn Základní způsoby expozice Zdraví škodlivý Obsahuje Petroleum distillates, hydrotreated light Xn;R65 Xn Zdraví škodlivý Škodlivé: při požití může způsobit poškození plic ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ PŘI POŽITÍ. Může způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů. Styk s kůží. Kontakt s okem. Inhalace. Akutní vliv na zdraví Kůže Oči Inhalace Požití Karcinogenní účinky Chronické vlivy na zdraví Může způsobit podráždění kůže nebo dermatitidu. Vyhněte se dlouhodobému a/nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Dlouhodobý a/nebo opakovaný kontakt s tímto výrobkem může působit podráždění nebo zánět. Osoby s kožními problémy by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem. Kontakt s očima může způsobit podráždění. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Zdraví škodlivý při požití. Karcinogenní vliv kompletní směsi nebyl hodnocen. Informace o jednotlivých složkách, které mohou mít karcinogenní vliv, pokud takové jsou, je uvedena v Sekci 2 a 11. Výsledky testů ukazují na spojitost dlouhodobé a opakované nadměrné expozice vůči Stránka 1 / 6

2 ropným látkám s poškozením jater, ledvin, mozku a centrálního nervového systému. Není naopak prokázána spojitost působení těchto látek na lidské zdraví, pokud jsou dodrženy doporučené maximální expoziční limity: Důsledkem nadměrné expozice mohou také být ztráta váhy, anémie, slabost a přecitlivělost 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Pokud jakákoli složka tohoto produktu je definována jako nebezpečná a její obsah je 1% a více (0.1% a více pro karcinogeny), pak bude uvedena v této sekci. Pokud se v této sekci neobjeví žádné složky, potom žádná složka nepodléhá povinnému reportingu. * Důležitá poznámka: Ačkoli tento produkt obsahuje základové oleje, které jsou obecně v EU klasifikovány jako karcinogenní, Evropskáí komise stanovila, že základové oleje v tomto výrobku nemusí být označeny jako karcinogenní, pokud jejich DMSO extrakt měřený podle IP 346 je menší než 3% (viz Direktiva Evropské komise 67/548 EEC, pozn. L). Žádný ze základových olejů v tomto produktu neobsahuje DMSO v koncentraci 3% a více a není ani považován za karcinogenní podle Mezinárodní agentury na výzkum rakoviny (IARC). Plné znění všech R vět zmíněných v této Sekci viz Sekce POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Kontakt s okem Styk s kůží Inhalace Požití Informace pro lékaře Důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody opláchněte i prostor pod víčky. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře. Odstraňte věechny kontaminované oděvy a obuv a okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Přetrváváli podráždění kůže, zavolejte lékaře. Vyjděte na čistý vzduch. Dojdeli k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Nevyvolávejte zvracení bez rady lékaře. V případě zvracení držte hlavu pod úrovní boků, abyste zabránili vdechnutí. Symptomaticky ošetřete. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Hořlavé vlastnosti Vhodná hasiva Nebezpečné produkty spalování Konkrétní nebezpečí představovaná chemikálií Ochranné prostředky a opatření pro hasiče Vznětlivý materiál: může hořet, ale nevzplane ihned. Práškové hasivo, nebo CO2, Ochlazujte nádoby velkým množstvím vody až do úplného uhašení požáru Při teplotě nad 250 F (121 C) může vznikat sirovodík (H2S). Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. Použijte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Osobní bezpečnostní opatření ZLIKVIDUJTE všechny zdroje vznícení (nekuřte, nepoužívejte světlice, jiskry ani plameny v bezprostřední oblasti). Zajistěte odpovídající odvětrávání. Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Stránka 2 / 6

3 Způsoby zamezení šíření Metody čištění Další informace Jeli to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písku, silikagelu, pojiva pro kyseliny, univerzálního pojiva, pilin). Úniky ohlaste příslušným úřadům. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení Skladování S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Expoziční limity Jestliže existují expoziční limity stanovené pro všechny složky tohoto produktu, jsou uvedeny níže. Je nutno vzít do úvahy, že tyto hodnoty se týkají čistých koncentrací těchto složek: Omezování expozice na pracovišti Technické kontroly Ochrana očí/obličeje Ochrana kůže Ochrana rukou Ochrana dýchacích cest Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorách. Ochranné brýle s bočními kryty. Používejte ochranné rukavice a oděv, pokud je pravděpodobný kontakt s výrobkem. Ochranné rukavice Pokud nelze dodržet limity maximální osobní expozice nebo v případě projevů podráždění, použijte schválené ochranné respirační pomůcky. Obecná opatření týkající se hygieny S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Omezování expozice životního prostředí Neumožněte materiálu vniknout do kanalizace nebo kontaminovat podzemní vody. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhled Jantar Zápach Ropné destiláty, Rozpouštědlo Fyzikální skupenství Kapalina ph 9.6 Bod vzplanutí 67 C Teplota samovznícení > 360 C Bod Paru/Rozmezí > 83 C Bod tání/rozmezí bodu tání K dispozici nejsou žádné údaje Limity vznětlivosti v ovzduší, K dispozici nejsou žádné údaje Spodní 1.0 Horní 10.0 % Měrná hmotnost (voda=1) 0.84 Rozpustnost ve vodě K dispozici nejsou žádné údaje rychlost odpařování K dispozici nejsou žádné údaje Tlak par K dispozici nejsou žádné údaje Hustota páry (vzduch=1) >3 Prchavý, % Vol >16 Stránka 3 / 6

4 Viskozita Stabilita K dispozici nejsou žádné údaje Rozdělovací koeficient (noktanol/voda) 10. STÁLOST A REAKTIVITA Stabilní za normálních podmínek K dispozici nejsou žádné údaje Podmínky, kterým je třeba zabránit Teplo, plameny a jiskry. Materiály, kterým je třeba se vyhnout Silná oxidační činidla. Nebezpečné produkty rozkladu Možnost nebezpečných reakcí Žádné známé. Nedochází k nebezpečné polymeraci 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita této celou smes nebyla hodnocena. Li k dispozici informace o všech jednotlivých složek smesi, je to uvedené v této sekci. Neníli informace se zobrazí v tomto oddíle, není toxikologické informace k dispozici pro všechny ze složek smesi. Akutní toxicita Níže uvedená tabulka udává toxikologické informace pro specifické součásti v uvedených koncentracích. Pokud není uvedena žádná tabulka, nebyly žádné toxikologické informace nalezeny. Chronická toxicita karcinogenita Výsledky testů ukazují na spojitost dlouhodobé a opakované nadměrné expozice vůči ropným látkám s poškozením jater, ledvin, mozku a centrálního nervového systému. Není naopak prokázána spojitost působení těchto látek na lidské zdraví, pokud jsou dodrženy doporučené maximální expoziční limity Důsledkem nadměrné expozice mohou také být ztráta váhy, anémie, slabost a přecitlivělost. Níže uvedená tabulka udává, zda jednotlivé látky mají některé své složky vedeny jako karcinogeny. Pokud není uvedena žádná tabulka, nebyly žádné toxikologické informace nalezeny. * Důležitá poznámka: Ačkoli tento produkt obsahuje základové oleje, které jsou obecně v EU klasifikovány jako karcinogenní, Evropskáí komise stanovila, že základové oleje v tomto výrobku nemusí být označeny jako karcinogenní, pokud jejich DMSO extrakt měřený podle IP 346 je menší než 3% (viz Direktiva Evropské komise 67/548 EEC, pozn. L). Žádný ze základových olejů v tomto produktu neobsahuje DMSO v koncentraci 3% a více a není ani považován za karcinogenní podle Mezinárodní agentury na výzkum rakoviny (IARC). Senzibilizace Neurologické účinky Mutagenní účinky Účinky na reprodukci Vývojové účinky Účinky na cílové orgány Stránka 4 / 6

5 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Ekotoxicita mobilita Perzistence/rozložitelnost Bioakumulační potenciál Ekotoxicita a biologická odbouratelnost kompletní směsi nebyly hodnoceny. Produkt by neměl přicházet do styku s vodou, drenážními a kanalizačními systémy. Nelze jej považovat za biologicky odbouratelný. Pokud jsou známy jakékoli informace o jednotlivých komponentech celé směsi, jsou uvedeny v této části. Pokud zde takové informace nejsou uvedeny, pak žádné informace ohledně ekotoxicity a biologické odbouratelnosti jednotlivých komponentů nejsou dostupné. Známé partiční koeficienty jsou uvedeny níže: Informace nejsou k dispozici 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky Kontaminovaný obal Zlikvidujte v souladu s místními předpisy Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci nebo na skládku odpadů. Č. EIWC Informace nejsou k dispozici Další informace Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU IMDG/IMO RID ADR ICAO IATA 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Produkt je zarazen a oznacen v souladu se smernicí 1272/2008/EC ve znění 286/2011/EC označování Obsahuje Petroleum distillates, hydrotreated light Symbol(y) Xn Zdraví škodlivý Stránka 5 / 6

6 R věty S věty R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Znení R vet uvedených v 3 R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic Regulační Seznamy Hledaná a další zdroje informací 16. DALŠÍ INFORMACE ADN European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Road AICS Australský seznam chemických látek CAS Chemical Abstract Services EINECS Evropský seznam existujících komerčních chemických substancí IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association ICAO International Civil Aviation Organization IMDG International Maritime Dangerous Goods Code NIOSH United States National Institute for Occupational Safety & Health RID Evropská dohoda o mezinárodní dopravě nebezpečného zboží po železnici Definice EC50 Efektivní koncentrace (koncentrace směsi, při které je pozorováno 50% očekávaného efektu) LC50 Smrtelná koncentrace (koncentrace ve vodě, při které během určeného času, obvykle 96 hodin, zemře 50% pokusných zvířat) LD50 Smrtelná dávka (jednorázová dávka podaná jiným způsobem než inhalací, např. požitím nebo kontaktem s pokožkou, při které zemře 50% zkušebních zvířat) OEL limit expozice pri práci PEL povolené limity expozice STEL Short Term Exposure Limit (Limitní hodnota krátkodobé expozice) TLVPrahová hodnota limitu TWA Časově vážený průměr TWAEV časově vážený průměr hodnoty expozice Připraven (kým) Soulad s předpisy ministerstva Údaje uvedené v tomto MSDS jsou k datu jejich publikace pravdivé podle našich nejlepších informací, vědomí a svědomí. Tyto údaje jsou míněny pouze jako návod k bezpečné manipulaci, použití, zpracování, skladování, dopravě a likvidaci a nelze je považovat ze záruku nebo specifikaci jakosti. Údaje se tákají pouze specificky určených materiálů a nemusí být platné pro tyto materiály použité v kombinaci s jinými materiály, pokud to v textu není výslovně uvedeno. Konec bezpečnostního listu Stránka 6 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTI-USE EP GREASE (NLGI Grade 1)

BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTI-USE EP GREASE (NLGI Grade 1) Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika 1.1 Identifikátor produktu BEZPEČNOSTNÍ LIST TIMKEN MULTIUSE EP GREASE (NLGI Grade 1) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 12-IV-2012 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 1 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0425 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use.

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název

Více

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Krista MgS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více