Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 Úplnost a velikost školy 6 Charakteristika pedagogického sboru 7 Dlouhodobé projekty 7 Dopravní výchova 7 Charakteristika ů 8 Podmínky školy 8 Mezinárodní spolupráce 9 Vlastní hodnocení školy 9 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika školního vzdělávacího programu 21 Zaměření školy 21 Výchovné a vzdělávací strategie 22 Zabezpečení výuky ů se speciálními vzdělávacími potřebami 24 Zabezpečení výuky ů mimořádně nadaných 25 Začlenění průřezových témat Učební plán (UP) 52 UP pro 1. st. pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 53 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 54 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou NJ od 4.r. - verze b) 55 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou NJ od 4. r. - verze b) 56 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. verze c) 57 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. verze c) 58 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. a NJ od 4. r. verze d) 59 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r a NJ od 4. r. verze d) 60 UP pro 2. st. pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 61 Poznámky k UP pro 2. st. - pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 62 UP pro 2. st. pro skup. s rozš. výukou NJ verze b) 63 Poznámky k UP pro 2. st. pro skup. s rozš. výukou NJ verze b) 64 UP pro 2. st. pro přechodné období 65 Poznámky k UP pro 2. st. pro přechodné období Učební osnovy 67 Český jazyk 67 Anglický jazyk 84 Další cizí jazyk 98 Ruský jazyk 99 Francouzský jazyk 104 Německý jazyk 108 Německý jazyk pro ročník (zkouška DSD) 112 Ruský jazyk pro přechodné období varianta a) 119 Ruský jazyk pro přechodné období varianta b) 122 Německý jazyk pro přechodné období varianta b) 125 Německý jazyk pro přechodné období varianta c) 127 Konverzace v anglickém jazyce 129 Matematika 133 Práce na počítači 151 Prvouka 166 Přírodověda 176 Vlastivěda 182 Dějepis 186 2

3 Výchova k občanství 193 Fyzika 205 Chemie 216 Přírodopis 224 Zeměpis 232 Hudební výchova 239 Výtvarná výchova 246 Tělesná výchova 254 Pracovní činnosti 268 Volitelné předměty 284 Volitelné předměty pro 6. ročník 284 Míčové hry 284 Výtvarné projekty 286 Regionální zeměpis 288 Literární výchova 290 Ţivotní styl 21. století 292 Přírodovědné praktikum se zaměřením na přírodopis 294 Sborový zpěv 296 Sport a pohybové aktivity 298 Volitelné předměty pro 8. ročník 300 Ţivotní styl 21. století 300 Sport a pohybové aktivity 302 Psaní všemi deseti na PC 304 Regionální zeměpis 305 Míčové hry 307 Ekologický seminář 309 Literární výchova 311 Chemické pokusy 313 Toulky anglickou literaturou a reáliemi 315 Ţurnalistika 317 Anglický jazyk na PC 319 Topografie a turistika 321 Historický seminář 323 Volitelné předměty pro 9. ročník 325 Výtvarné projekty 325 Ekologický seminář 327 Míčové hry 329 Psaní všemi deseti na PC 331 Ţivotní styl 21. století 331 Historický seminář 334 Přírodovědné praktikum se zaměřením na chemii 336 Regionální zeměpis 338 Rozšiřující matematika 340 Rozšiřující český jazyk 342 Ţurnalistika 344 Anglický jazyk v projektech Hodnocení výsledků vzdělávání ů 348 3

4 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem příspěvková organizace IČO: IZO: RED-IZO DIČ: Jméno ředitele: CZ Mgr. Ramona Grohová Kontakty: telefon: , fax: www stránky: Adresa odlouč. pracoviště ZŠ: Praţská 166/47, Ústí nad Labem telefon: Adresa odlouč. pracoviště MŠ: Ve Stráni 74, Ústí nad Labem telefon: www stránky: skolkavanov.rajce.idnes.cz Koordinátor tvorby ŠVP ZV: Zřizovatel: Název: Adresa: Mgr. Ramona Grohová Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Kontakty:

5 Dokument byl vypracován dle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze platná od ). Platnost dokumentu od: Tímto se ruší verze č.j. ZŠaMŠ/GR/823/2010, včetně dodatku č. 1 a č. 2 Ředitelka školy: Mgr. Ramona Grohová Schváleno na pedagogické radě dne

6 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše základní škola je úplná, má devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Kaţdoročně zpravidla otevíráme 15 aţ 17 tříd prvního stupně a 12 aţ 13 tříd druhého stupně. K naší škole patří dvě odloučená pracoviště: základní škola a mateřská škola. V základní škole se vzdělávají ţáci od 1. do 3. ročníku, mateřská škola je jednotřídní. Škola je umístěna v klidném sídlištním prostředí se stabilním sloţením obyvatelstva. Odloučená pracoviště jsou umístěna v příměstské části města Ústí nad Labem zvané Vaňov. Školu navštěvují zejména ţáci z města Ústí nad Labem, ale také dojíţdějí z jiných obcí (Dolní Zálezly, Dubice, Habrovany, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Kamýk nad Vltavou, Kostomlaty pod Milešovkou, Krupka, Libochovany, Malečov, Měcholupy u Ţatce, Nové Stadice, Povrly, Přestanov, Řehlovice, Stadice, Stebno, Tašov, Teplice, Trmice, Velké Březno, Verneřice ). Na škole pracuje ovská rada. Jejími členy jsou volení zástupci ů ročníků. Jejich volba probíhá na počátku kaţdého školního roku. Podílejí se na utváření školního prostředí a učí se organizovat různé akce pro své spoluy. Supervizí nad činností ovské rady je pověřen zástupce ředitele pro pedagogiku. Kapacita školy: 680 ů v ZŠ 30 dětí v MŠ Kapacita školní druţiny: 200 Kapacita školní jídelny: 780 Budovy školy a odloučená pracoviště hlavní budova - zde je většina ů 1. a 2. stupně. Školička - zde jsou umístěni výhradně ţáci 1. stupně, převáţně ţáci 1. ročníků, - zde nezvoníme, - ţáci mají moţnost vycházet ze tříd přímo do školní zahrady, - mlhovitě, - celkově klidné rodinné prostředí. Pavilon - zde je umístěna všechna oddělení školní druţiny, - ve druhé části křídla pavilonu se nachází školní jídelna s kuchyní. Odloučené pracoviště ZŠ - v této budově jsme v nájmu, nepatří zřizovateli (byla prodána), - stravování máme zajištěno smluvně, - pozemek pro volný pohyb ů je zajištěn na základě podnájemní smlouvy. Odloučené pracoviště MŠ - budova kapacitně odpovídá jednotřídce ; - malebná a prostorná školní zahrada. 6

7 Charakteristika pedagogického sboru Na základní škole pracuje okolo 40 učitelů, 7 vychovatelů, 5 asistentů pedagoga a 2 učitelky v mateřské škole. Provozních zaměstnanců je 22, z toho 3 pracují v ekonomickém oddělení, 9 ve školní jídelně, ostatních 10 zajišťuje úklid a údrţbu. Vedení školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky pro pedagogiku, zástupce ředitelky pro provoz a výchovní poradci pro 1. stupeň a pro 2. stupeň. Kolektiv je stabilní, průměrný věk učitelů je 43 let, odborná kvalifikovanost je 97,6 %. Dočasná výměna pedagogů bývá vesměs spojena pouze s jejich nástupem na mateřskou dovolenou. Výjimečně odcházejí pracovat mimo resort školství nebo se stěhují za svými partnery. Pedagogičtí pracovníci jsou flexibilní, nebojí se přijímat změny, a to jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti nových komunikačních technologií (např. bezproblémová elektronická komunikace se zákonnými zástupci, zavedení elektronické třídní knihy, elektronické ovské kníţky, elektronické vedení veškeré dokumentace ů). Vzájemné vztahy mezi y, učiteli a zákonnými zástupci jsou na kvalitní úrovni. Cílem všech pedagogů je pokračovat ve vzdělávání v rámci DVPP. Zejména se zaměřujeme na oblasti práce s nadanými y a se y se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti cizích jazyků, písma Comenia Script. Společnými silami bychom rádi rozšířili spolupráci s jazykovou agenturou What s English s rodilým mluvčím navýšením počtu vyučovacích hodin. Spolupracujeme s taneční skupinou FREEDOOM. Dlouhodobé projekty Kaţdým rokem uskutečňujeme několik celoškolních projektů napříč oběma stupni vycházející z integrace více oborů, dále pak krátkodobé projekty a jiţ některé pravidelně se opakující akce. Jsou to např.: Evropský den jazyků Den Země Jeden svět na SNPéčku filmový minifestival Čteme pro radost Oborové práce ů 9. ročníků Školní akademie Školní časopis Školní televize Školní divadlo Prodejní jarmark (vánoční, velikonoční) Měsíc knihy, burza knih Recyklohraní Uţ jsem čtenář Dopravní výchova Vyučujeme ji v rámci těchto předmětů: 1. ročník Prvouka 7

8 2. ročník Prvouka 3. ročník Prvouka (+ soutěţ Správný chodec ) 4. ročník Přírodověda (+ soutěţ Správný cyklista, malý projekt) 5. ročník Přírodověda (+ soutěţ Správný chodec a Správný cyklista, malý projekt) ročník Pracovní činnosti (+ projektové dny) Účastníme se různých projektů (e-twinning, Ovoce do škol, EU peníze školám, Škola pro udrţitelný ţivot, Člověk v tísni, charitativní projekt Čtení pomáhá atd.). Zajišťujeme jazykové pobyty v Anglii, lyţařské výcvikové kurzy, turistické kurzy, školy v přírodě, sportovně turistické výjezdy do Chorvatska. Spolupracujeme jiţ řadu let s okolními mateřskými školami. Pořádáme společné akce na základě předem připraveného plánu spolupráce. Charakteristika ů Na naší škole se vzdělává okolo 600 ů ročně. Z nich bývá 70 aţ 80 integrovaných do běţných tříd a 1 aţ 2 mimořádně nadaní ţáci. Mezi integrovanými y je největší počet ů s poruchami učení, chování, dále pak ţáci se zdravotním postiţením sluchovým, zrakovým, tělesným či kombinovanými vadami. Všichni se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Podmínky školy Všechny prostory jsou po stránce prostorové, technické a hygienické v pořádku a po stránce materiální jsou velmi slušně vybaveny. Budovy jsou v dobrém stavu. Celá škola je zasíťovaná, všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. V deseti třídách jsou zabudovány interaktivní tabule. Velká část oken hlavní budovy byla vyměněna za plastová, a to z vlastních finančních zdrojů. Na škole je 29 kmenových učeben a 7 odborných pracoven (učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramická dílna, dílna na pracovní činnosti, školní kuchyňka, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky). K odpočinku je vyuţívána relaxační místnost a školní knihovna. Pro výuku tělesné výchovy vyuţíváme tělocvičnu a školní sportovní areál se dvěma školními hřišti s umělým povrchem. Tyto prostory slouţí zároveň v odpoledních hodinách a ve dnech pracovního klidu k individuálnímu sportovnímu vyţití našich ů a široké veřejnosti. Součástí jsou prostoty pro převlékání před a po tělesné výchově. Třídy a chodby jsou barevně vymalovány. Učitelé 1. stupně mají ve třídách počítače, učitelé 2. stupně mají k dispozici počítače v jednotlivých kabinetech. Pro všechny jsou ještě k dispozici počítače ve sborovnách. V suterénu se nacházejí prostory pro odkládání oděvu a obuvi, na kaţdém patře pak prostory pro osobní hygienu ů a zaměstnanců. Součástí školy je školní jídelna s patřičným vybavením odpovídající příslušným poţadavkům. Dle finančních moţností nakupujeme moderní učební pomůcky a vybavení, jeţ pomáhají ke zkvalitňování vyučování a podporují tvořivost ů. 8

9 Za účelem pruţnější vzájemné komunikace se zákonnými zástupci jsme zavedli elektronickou ovskou kníţku, díky které mají aktuální přehled o známkách a chování svého dítěte. Rovněţ katalogové listy a třídní knihy jsou vedeny v elektronické podobě. Kromě rozpočtů na provoz a NIV se snaţíme získávat finanční prostředky doplňkovou činností, od sponzorů, z dotačních programů KÚ, finančních prostředků z rozpočtu města (zapojením do projektů). Plánujeme rozšířit nabídku doplňkové činnosti za účelem moţnosti získat další finanční prostředky v souladu se zřizovací listinou, pokračovat v získávání sponzorů (movité dary i finanční dary) prostřednictvím zajímavých akcí pořádaných školou a zapojením médií, pokračovat v psaní projektů, vybavit postupně všechny kmenové třídy interaktivními tabulemi, vybavit kmenové třídy 2. stupně počítači, pokračovat ve výměně oken za plastová, postupně opravovat sportovní hřiště, zajistit výměnu jejich povrchů a rozšiřovat moţnosti elektronické komunikace mezi zákonnými zástupci a školou. Mezinárodní spolupráce Jako jediná základní škola v Ústí nad Labem spolupracujeme s úřadem SRN - Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Naši ţáci si na konci školní docházky mohou u nás sloţit jazykovou zkoušku Sprachdiplom (die DSD Prüfung der Stufe I), která má návaznost na Gymnázium a Střední odbornou školu Dr. Václava Šmejkala. Jsme zapojeni do projektu e Twinning. Spolupracujeme s estonskou základní školou a naši ţáci se zdokonalují v anglickém jazyce. Vlastní hodnocení školy Hlavním cílem vlastního hodnocení školy je zhodnocení stavu školy a vzdělávání v ní. Oblasti hodnocení: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Cíle: - soulad školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s RVP ZV, - další programová nabídka např. pro y se speciálními vzdělávacími potřebami, pro y mimořádně nadané, časová dotace předmětů, nabídka volitelných předmětů, krátkodobé a dlouhodobé projekty, kurzy, začlenění průřezových témat, - dokument ŠVP ZV Škola pro všechny, - dokument plán EVVO, - identifikace sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik vč. šikany + přijímání opatření k jejich minimalizaci (dokument Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek ). Kritéria: - soulad ŠVP ZV s RVP ZV, - plnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, - relace mezi školním vzdělávacím programem, potřebami a podmínkami školy, 9

10 - programová nabídka ům se speciálními vzdělávacími potřebami, ům mimořádně nadaným, - soulad nabídky volitelných předmětů s představou ů a zákonných zástupců, - variabilita ŠVP ZV, - plnění plánu EVVO, - plnění dokumentu Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek, - plnění Minimálního preventivního programu (MPP). Nástroje: - kontrola souladu ŠVP ZV s RVP ZV a skutečné plnění ŠVP ZV, - hodnocení učitelů a ů, - kontrola plnění plánu EVVO, - kontrola naplňování dokumentu MPP, - kontrola naplňování dokumentu Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek, - besedy a rozhovory: určený pedagogický pracovník se zákonnými zástupci určený pedagogický pracovník se y vedení školy s pedagogy vedení školy se zákonnými zástupci - pozorování. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Cíle: - vliv personálních podmínek na vzdělávání, - materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání (prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky ), - kvalita pracovního prostředí školy, - efektivita vyuţívání finančních zdrojů, - rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ). Kritéria: - vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání, - tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a ů, - funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společných prostor (interiér, exteriér), - kvalita podmínek pro jednání se zákonnými zástupci a dalšími osobami ve škole, - vybavenost školy pro moţnost účinně a moderně vyučovat (didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem ), - efektivita vyuţívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy, - zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech). Nástroje: - pozorování - kontrola objektů - skupinové diskuse s pedagogickým sborem, poradním sborem, školskou radou, zákonnými zástupci, - sebehodnocení učitelů (viz hospitační záznamy), 10

11 - zhodnocení inventarizace. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Cíle: - průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV. Kritéria: - podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV, - kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání (příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima), - vliv nových metod na kvalitu VVP, - vyváţenost struktury hodin (vztah k věku ů a k cílům výuky), - návaznost učiva, - rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření ţádoucích vzdělávacích způsobilostí ů, - účelnost pouţití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování, - vyuţívání sociálních forem vzdělávání, - vyuţívání metod samostatné práce ů, - individuální přístup k výuce, - efektivita vyuţívání učebnic, pomůcek, didaktické techniky, ICT techniky, - prostor pro individuální nebo skupinové aktivity, - uplatnění kooperativní techniky učení, - vyuţití vstupních motivačních metod, - motivace v průběhu výuky, - dodrţování stanovených pravidla hodnocení, - prověřování výchozích znalostí a dovedností, - průběţné vyhodnocování výsledků učení, - vedení ů k sebekontrole a sebehodnocení, - prostor pro vyjadřování vlastního názoru, - dodrţování pravidel komunikace. Nástroje: - školní dokumentace, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - kontrolní a hospitační činnost, - vzájemné hospitace vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti, - pozorování, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Cíle: - výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání, - výsledky vzdělávání v porovnání s jinými školami, 11

12 - výsledky vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy. Kritéria: - efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání, - dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP ZV, - zvládání očekávaných a ročníkových výstupů, - pouţívání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení), - dovednost spolupracovat, - dovednost komunikovat, - pracovní dovednosti, - úspěšnost vycházejících ů a jejich umístění na víceletých gymnáziích, SŠ, SOU, - počet ů umístěných do základních škol praktických, - počet ů se sníţenou známkou z chování (2. st., 3. st.), - počet ů prospívajících a neprospívajících, - počty omluvených a neomluvených hodin u ů (průměr na a), - stupeň podpory ů se speciálními vzdělávacími potřebami, - stupeň podpory ů mimořádně nadaných, - výsledky v testech, - výsledky srovnávacích školních prací v paralelních třídách, - výsledky ů v soutěţích a olympiádách, - existence zřetelného společenského a kulturního chování ů a jejich dobré disciplíny. Nástroje: - školní dokumentace, - kontrolní a hospitační činnost, - vzájemné předávání informací vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti při MS a PK, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - pozorování, - testování ů, - profesní testy vycházejících ů, - vlastní srovnávací práce školy, - srovnávání výsledků ů naší školy porovnávání s předchozími školními roky, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - hodnocení ů. PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŢÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDÉLÁVÁNÍ Cíle: - kvalita výchovného poradenství, 12

13 - kvalita předcházení patologickým jevům, - přístup k informacím a jejich přenos, - kvalita a vyuţívání ovské iniciativy a iniciativy zákonných zástupců, - vzájemné vztahy mezi školou, y, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na vzdělávání, - vztahy se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou, - klima třídy a školy, kultura školy. Kritéria: - kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, ů a zákonných zástupců, - kvalita činností školního metodika prevence, - kvalita spolupráce se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou, - přístup pracovníků školy, ů a rodičů k potřebným informacím, - vnímání školy z hlediska prostředí a mezilidských vztahů, - poskytování potřebných informací zákonným zástupcům ů, - kvalita spolupráce zákonných zástupců se školou a vyuţívání jejich námětů a připomínek, - úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC ), - existence pocitu sounáleţitosti a hrdosti na školu, - existence zřetelně přívětivého prostředí, - existence důvěry ů i zákonných zástupců k učitelům a vedení školy, - úroveň morálky ů a učitelů, vztahů /učitel, kultury vzájemných kontaktů. Nástroje: - školní dokumentace, - dotazníkové šetření, - skupinová diskuse, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - internetové příspěvky zákonných zástupců na našich www stránkách. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONALNÍ PRÁCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Cíle: - kvalita systémového řízení, - plánování řídících činností (koncepce školy, ŠVP ZV, plán práce, plán DVPP, plán kontrolní a hospitační činnosti ), - efektivita organizace školy, - metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium, - systém vedení pedagogických pracovníků, především efektivita výsledků hospitací, - kontrolní systém vedení školy, - dokument koncepční záměr rozvoje školy, - vize a strategie školy, - dokument školní řád. 13

14 Kritéria: - vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy, - realizovatelnost koncepčních záměrů zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu, - koncepčnost řídících činností ve škole, - míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy, - účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy, - účelnost rozvrhu hodin, - kvalita a efektivita školního řádu, - koncepční zajištění personálního rozvoje, - systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy, - zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím, - systém prosazování progresivních trendů vzdělávání, - kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (ţáci), - kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé), - kvalita kontroly provozu. Nástroje: - školní dokumentace, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - pravidelné kontroly objektů dle plánu kontrolní a hospitační činnosti. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDÉLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Cíle: - kvalita výsledků vzdělávání, - prezentace školy, - image školy na veřejnosti, - spolupráce s partnery, - organizace akcí školy. Kritéria: - zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání, - propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy, - prezentace školy na veřejnosti a odezva, - zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit, - plnění plánu akcí školy, - organizace akcí školy, - účast ů na soutěţích, olympiádách, - účast ů a zákonných zástupců na akcích školy. 14

15 Nástroje: - pozorování, - kontrolní a hospitační činnost vedení školy, - vzájemné předávání informací vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti při MS a PK, - diskuse, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - internetové příspěvky na našich Časové rozvržení Srpen - dokument ŠVP ZV Škola pro všechny bude vycházet ze současné koncepce, dle potřeby bude doplňován přílohami (zodpovídá ředitelka školy) - dokument koncepční záměry rozvoje školy jeho funkčnost, efektivita (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění fungujícího kontrolního systémy vedení školy (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky (zodpovídají zástupci ředitele v rámci svých kompetencí) - tvorba plánu environmentální výchovy (EVVO) (zodpovídá koordinátor EVVO) - tvorba Minimálního preventivního programu (MPP) - (zodpovídá školní metodik prevence) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Září - nabídka ambulantní nápravy, logopedické péče pro y se speciálními vzdělávacími potřebami (zodpovídají výchovní poradci) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola práce MS a PK 15

16 (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Říjen - získávání informací (zpětné vazby) prostřednictvím poradního sboru, školské rady, zákonných zástupců (úroveň vzdělávání, akce školy, spolupráce se zákonnými zástupci, image školy v očích veřejnosti apod.) (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Listopad - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Prosinec - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - profesní testy (zodpovídají výchovní poradci) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Leden - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) 16

17 Únor - zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy srovnávací práce ů 2. stupně (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Březen - nabídka volitelných předmětů (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Duben - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - mapování, na jaké školy vycházející ţáci odcházejí (zodpovídají výchovní poradci) - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s jinými školami (dle nabídky testování ů) (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Květen - hodnocení třídních učitelů, výchovného poradce, předsedů předmětových komisí a metodických sdruţení - (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zjišťování, jak se absolventi školy uplatnili ve svém dalším ţivotě a zda vykonávají povolání, které si vybrali 17

18 (zodpovídají výchovní poradci) - dotazníková šetření ů z oblasti Podpora školy ům, spolupráce se zákonnými zástupci, vliv vzájemných vztahů školy, ů, zákonných zástupců a dalších osob na vzdělávání (zodpovídá poradní sbor ředitelky školy) Červen - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy srovnávací práce ů 1. stupně (zodpovídá zástupkyně ředitelky pro pedagogiku) - hodnocení dosaţených výsledků (dosaţené výsledky ů, efektivita ŠVP ZV a jeho dopad na vyuţívání zajímavých a efektivních metod a forem práce, na přístup učitelů k ům, na chování ů ) (zodpovídá ředitelka školy) - zhodnocení činností EVVO (zodpovídá koordinátor EVVO) - zhodnocení činností Minimálního preventivního programu (zodpovídá školní metodik prevence) - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Červenec kvalitní plánování řídících činností (koncepce školy, ŠVP ZV, plán práce, plán DVPP, plán kontrolní a hospitační činnosti ) (zodpovídá ředitelka školy) Průběţně po celý školní rok: - sebehodnocení pedagogů v souvislosti s rozborem hospitace (ke kaţdému pedagogovi je naplánována 1 hospitace ročně, v případě potřeby pak následné hospitace; v případě event. problémů mohou být hospitace četnější) (zodpovídá vedení školy dle plánu kontrolní a hospitační činnosti) 18

19 - krátkodobé a dlouhodobé projekty (zodpovídají vţdy určení garanti) - rozvoj ekonomických zdrojů projekty, granty (zodpovídají pracovníci určení ředitelkou školy) - identifikace sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik vč. šikany + přijímání opatření k jejich minimalizaci (dokument Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek ) (zodpovídají výchovní poradci a školní metodik prevence) - soulad školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s RVP ZV, soulad psaného a realizovaného (zodpovídá ředitelka školy) - sledování vlivu personálních podmínek na vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění kvality pracovního prostředí školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - zajištění průběhu vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV, výuka bude rozvíjet oborové dovednosti a klíčové kompetence (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění efektivní výuky (aby výsledky ů odpovídaly vynaloţeným prostředkům a úsilí) (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - pedagogové budou ve vzdělávání vyuţívat pestrou škálu výukových nástrojů (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění kvality výchovného poradenství (zodpovídají výchovní poradci) - zajištění kvality předcházení patologickým jevům (zodpovídají výchovní poradci, školní metodik prevence - kaţdý v rámci svých kompetencí) - zajištění přístupu k informacím a jejich přenos (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - kvalita a vyuţívání ovské iniciativy a i iniciativy zákonných zástupců (zodpovídá ředitelka školy) - iniciování a podpora vzájemných vztahů mezi školou, y, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) 19

20 - udrţování dobrých vztahů se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou (zodpovídá ředitelka školy) - zajišťování optimálního klimatu třídy a školy, kultury školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - organizace akcí školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění kvality systémového řízení (zodpovídá ředitelka školy) - efektivita organizace školy (zodpovídá ředitelka školy) - metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium (zodpovídá ředitelka školy) - systém vedení pedagogických pracovníků, především efektivita výsledků hospitací (zodpovídají jednotliví vedoucí pracovníci v rámci plánu hospitací) - sledování naplňování vizí a strategií školy (zodpovídá ředitelka školy) - sledování kvality a efektivity dokumentu školní řád (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - prezentace školy a image školy na veřejnosti (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - spolupráce s partnery (zodpovídá ředitelka školy) Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Pravidelně 3x ročně pořádáme třídní schůzky a 1x ročně konzultační odpoledne, kde pedagogové a zákonní zástupci komunikují o plánovaných a uskutečněných činnostech školy, o prospěchu a chování jejich dětí. Mají moţnost si domluvit kdykoli mimo vyučování individuální schůzku s učiteli. Jsou také zváni na nejrůznější akce školy, mohou se podílet na jejich organizaci či být pouhým divákem. Často a rádi se podílejí na nejrůznějších projektech v době výuky i mimo ni. Zkoušíme i netradiční schůzky se zákonnými zástupci (grilování na zahradě, vánoční dílničky). Osvědčila se nám i elektronická komunikace se zákonnými zástupci. Zákonní zástupci mají rovněţ moţnost vyjadřovat své připomínky a náměty. K tomu mohou vyuţít osobní návštěvy školy, vyjádřit se em, telefonicky, faxem nebo přes elektronickou ovskou kníţku. Ředitel školy spolupracuje se školskou radou. Ta se schází minimálně dvakrát ročně v ředitelně školy, ředitel školy je zván na všechny schůzky. 20

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více