Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 Úplnost a velikost školy 6 Charakteristika pedagogického sboru 7 Dlouhodobé projekty 7 Dopravní výchova 7 Charakteristika ů 8 Podmínky školy 8 Mezinárodní spolupráce 9 Vlastní hodnocení školy 9 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika školního vzdělávacího programu 21 Zaměření školy 21 Výchovné a vzdělávací strategie 22 Zabezpečení výuky ů se speciálními vzdělávacími potřebami 24 Zabezpečení výuky ů mimořádně nadaných 25 Začlenění průřezových témat Učební plán (UP) 52 UP pro 1. st. pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 53 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 54 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou NJ od 4.r. - verze b) 55 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou NJ od 4. r. - verze b) 56 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. verze c) 57 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. verze c) 58 UP pro 1. st. pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r. a NJ od 4. r. verze d) 59 Poznámky k UP pro 1. st. - pro skup. s rozš. výukou Tv od 1. r a NJ od 4. r. verze d) 60 UP pro 2. st. pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 61 Poznámky k UP pro 2. st. - pro skup. bez rozš. výuky - verze a) 62 UP pro 2. st. pro skup. s rozš. výukou NJ verze b) 63 Poznámky k UP pro 2. st. pro skup. s rozš. výukou NJ verze b) 64 UP pro 2. st. pro přechodné období 65 Poznámky k UP pro 2. st. pro přechodné období Učební osnovy 67 Český jazyk 67 Anglický jazyk 84 Další cizí jazyk 98 Ruský jazyk 99 Francouzský jazyk 104 Německý jazyk 108 Německý jazyk pro ročník (zkouška DSD) 112 Ruský jazyk pro přechodné období varianta a) 119 Ruský jazyk pro přechodné období varianta b) 122 Německý jazyk pro přechodné období varianta b) 125 Německý jazyk pro přechodné období varianta c) 127 Konverzace v anglickém jazyce 129 Matematika 133 Práce na počítači 151 Prvouka 166 Přírodověda 176 Vlastivěda 182 Dějepis 186 2

3 Výchova k občanství 193 Fyzika 205 Chemie 216 Přírodopis 224 Zeměpis 232 Hudební výchova 239 Výtvarná výchova 246 Tělesná výchova 254 Pracovní činnosti 268 Volitelné předměty 284 Volitelné předměty pro 6. ročník 284 Míčové hry 284 Výtvarné projekty 286 Regionální zeměpis 288 Literární výchova 290 Ţivotní styl 21. století 292 Přírodovědné praktikum se zaměřením na přírodopis 294 Sborový zpěv 296 Sport a pohybové aktivity 298 Volitelné předměty pro 8. ročník 300 Ţivotní styl 21. století 300 Sport a pohybové aktivity 302 Psaní všemi deseti na PC 304 Regionální zeměpis 305 Míčové hry 307 Ekologický seminář 309 Literární výchova 311 Chemické pokusy 313 Toulky anglickou literaturou a reáliemi 315 Ţurnalistika 317 Anglický jazyk na PC 319 Topografie a turistika 321 Historický seminář 323 Volitelné předměty pro 9. ročník 325 Výtvarné projekty 325 Ekologický seminář 327 Míčové hry 329 Psaní všemi deseti na PC 331 Ţivotní styl 21. století 331 Historický seminář 334 Přírodovědné praktikum se zaměřením na chemii 336 Regionální zeměpis 338 Rozšiřující matematika 340 Rozšiřující český jazyk 342 Ţurnalistika 344 Anglický jazyk v projektech Hodnocení výsledků vzdělávání ů 348 3

4 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem příspěvková organizace IČO: IZO: RED-IZO DIČ: Jméno ředitele: CZ Mgr. Ramona Grohová Kontakty: telefon: , fax: www stránky: Adresa odlouč. pracoviště ZŠ: Praţská 166/47, Ústí nad Labem telefon: Adresa odlouč. pracoviště MŠ: Ve Stráni 74, Ústí nad Labem telefon: www stránky: skolkavanov.rajce.idnes.cz Koordinátor tvorby ŠVP ZV: Zřizovatel: Název: Adresa: Mgr. Ramona Grohová Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Kontakty:

5 Dokument byl vypracován dle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze platná od ). Platnost dokumentu od: Tímto se ruší verze č.j. ZŠaMŠ/GR/823/2010, včetně dodatku č. 1 a č. 2 Ředitelka školy: Mgr. Ramona Grohová Schváleno na pedagogické radě dne

6 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše základní škola je úplná, má devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Kaţdoročně zpravidla otevíráme 15 aţ 17 tříd prvního stupně a 12 aţ 13 tříd druhého stupně. K naší škole patří dvě odloučená pracoviště: základní škola a mateřská škola. V základní škole se vzdělávají ţáci od 1. do 3. ročníku, mateřská škola je jednotřídní. Škola je umístěna v klidném sídlištním prostředí se stabilním sloţením obyvatelstva. Odloučená pracoviště jsou umístěna v příměstské části města Ústí nad Labem zvané Vaňov. Školu navštěvují zejména ţáci z města Ústí nad Labem, ale také dojíţdějí z jiných obcí (Dolní Zálezly, Dubice, Habrovany, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Kamýk nad Vltavou, Kostomlaty pod Milešovkou, Krupka, Libochovany, Malečov, Měcholupy u Ţatce, Nové Stadice, Povrly, Přestanov, Řehlovice, Stadice, Stebno, Tašov, Teplice, Trmice, Velké Březno, Verneřice ). Na škole pracuje ovská rada. Jejími členy jsou volení zástupci ů ročníků. Jejich volba probíhá na počátku kaţdého školního roku. Podílejí se na utváření školního prostředí a učí se organizovat různé akce pro své spoluy. Supervizí nad činností ovské rady je pověřen zástupce ředitele pro pedagogiku. Kapacita školy: 680 ů v ZŠ 30 dětí v MŠ Kapacita školní druţiny: 200 Kapacita školní jídelny: 780 Budovy školy a odloučená pracoviště hlavní budova - zde je většina ů 1. a 2. stupně. Školička - zde jsou umístěni výhradně ţáci 1. stupně, převáţně ţáci 1. ročníků, - zde nezvoníme, - ţáci mají moţnost vycházet ze tříd přímo do školní zahrady, - mlhovitě, - celkově klidné rodinné prostředí. Pavilon - zde je umístěna všechna oddělení školní druţiny, - ve druhé části křídla pavilonu se nachází školní jídelna s kuchyní. Odloučené pracoviště ZŠ - v této budově jsme v nájmu, nepatří zřizovateli (byla prodána), - stravování máme zajištěno smluvně, - pozemek pro volný pohyb ů je zajištěn na základě podnájemní smlouvy. Odloučené pracoviště MŠ - budova kapacitně odpovídá jednotřídce ; - malebná a prostorná školní zahrada. 6

7 Charakteristika pedagogického sboru Na základní škole pracuje okolo 40 učitelů, 7 vychovatelů, 5 asistentů pedagoga a 2 učitelky v mateřské škole. Provozních zaměstnanců je 22, z toho 3 pracují v ekonomickém oddělení, 9 ve školní jídelně, ostatních 10 zajišťuje úklid a údrţbu. Vedení školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky pro pedagogiku, zástupce ředitelky pro provoz a výchovní poradci pro 1. stupeň a pro 2. stupeň. Kolektiv je stabilní, průměrný věk učitelů je 43 let, odborná kvalifikovanost je 97,6 %. Dočasná výměna pedagogů bývá vesměs spojena pouze s jejich nástupem na mateřskou dovolenou. Výjimečně odcházejí pracovat mimo resort školství nebo se stěhují za svými partnery. Pedagogičtí pracovníci jsou flexibilní, nebojí se přijímat změny, a to jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti nových komunikačních technologií (např. bezproblémová elektronická komunikace se zákonnými zástupci, zavedení elektronické třídní knihy, elektronické ovské kníţky, elektronické vedení veškeré dokumentace ů). Vzájemné vztahy mezi y, učiteli a zákonnými zástupci jsou na kvalitní úrovni. Cílem všech pedagogů je pokračovat ve vzdělávání v rámci DVPP. Zejména se zaměřujeme na oblasti práce s nadanými y a se y se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti cizích jazyků, písma Comenia Script. Společnými silami bychom rádi rozšířili spolupráci s jazykovou agenturou What s English s rodilým mluvčím navýšením počtu vyučovacích hodin. Spolupracujeme s taneční skupinou FREEDOOM. Dlouhodobé projekty Kaţdým rokem uskutečňujeme několik celoškolních projektů napříč oběma stupni vycházející z integrace více oborů, dále pak krátkodobé projekty a jiţ některé pravidelně se opakující akce. Jsou to např.: Evropský den jazyků Den Země Jeden svět na SNPéčku filmový minifestival Čteme pro radost Oborové práce ů 9. ročníků Školní akademie Školní časopis Školní televize Školní divadlo Prodejní jarmark (vánoční, velikonoční) Měsíc knihy, burza knih Recyklohraní Uţ jsem čtenář Dopravní výchova Vyučujeme ji v rámci těchto předmětů: 1. ročník Prvouka 7

8 2. ročník Prvouka 3. ročník Prvouka (+ soutěţ Správný chodec ) 4. ročník Přírodověda (+ soutěţ Správný cyklista, malý projekt) 5. ročník Přírodověda (+ soutěţ Správný chodec a Správný cyklista, malý projekt) ročník Pracovní činnosti (+ projektové dny) Účastníme se různých projektů (e-twinning, Ovoce do škol, EU peníze školám, Škola pro udrţitelný ţivot, Člověk v tísni, charitativní projekt Čtení pomáhá atd.). Zajišťujeme jazykové pobyty v Anglii, lyţařské výcvikové kurzy, turistické kurzy, školy v přírodě, sportovně turistické výjezdy do Chorvatska. Spolupracujeme jiţ řadu let s okolními mateřskými školami. Pořádáme společné akce na základě předem připraveného plánu spolupráce. Charakteristika ů Na naší škole se vzdělává okolo 600 ů ročně. Z nich bývá 70 aţ 80 integrovaných do běţných tříd a 1 aţ 2 mimořádně nadaní ţáci. Mezi integrovanými y je největší počet ů s poruchami učení, chování, dále pak ţáci se zdravotním postiţením sluchovým, zrakovým, tělesným či kombinovanými vadami. Všichni se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Podmínky školy Všechny prostory jsou po stránce prostorové, technické a hygienické v pořádku a po stránce materiální jsou velmi slušně vybaveny. Budovy jsou v dobrém stavu. Celá škola je zasíťovaná, všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. V deseti třídách jsou zabudovány interaktivní tabule. Velká část oken hlavní budovy byla vyměněna za plastová, a to z vlastních finančních zdrojů. Na škole je 29 kmenových učeben a 7 odborných pracoven (učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramická dílna, dílna na pracovní činnosti, školní kuchyňka, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky). K odpočinku je vyuţívána relaxační místnost a školní knihovna. Pro výuku tělesné výchovy vyuţíváme tělocvičnu a školní sportovní areál se dvěma školními hřišti s umělým povrchem. Tyto prostory slouţí zároveň v odpoledních hodinách a ve dnech pracovního klidu k individuálnímu sportovnímu vyţití našich ů a široké veřejnosti. Součástí jsou prostoty pro převlékání před a po tělesné výchově. Třídy a chodby jsou barevně vymalovány. Učitelé 1. stupně mají ve třídách počítače, učitelé 2. stupně mají k dispozici počítače v jednotlivých kabinetech. Pro všechny jsou ještě k dispozici počítače ve sborovnách. V suterénu se nacházejí prostory pro odkládání oděvu a obuvi, na kaţdém patře pak prostory pro osobní hygienu ů a zaměstnanců. Součástí školy je školní jídelna s patřičným vybavením odpovídající příslušným poţadavkům. Dle finančních moţností nakupujeme moderní učební pomůcky a vybavení, jeţ pomáhají ke zkvalitňování vyučování a podporují tvořivost ů. 8

9 Za účelem pruţnější vzájemné komunikace se zákonnými zástupci jsme zavedli elektronickou ovskou kníţku, díky které mají aktuální přehled o známkách a chování svého dítěte. Rovněţ katalogové listy a třídní knihy jsou vedeny v elektronické podobě. Kromě rozpočtů na provoz a NIV se snaţíme získávat finanční prostředky doplňkovou činností, od sponzorů, z dotačních programů KÚ, finančních prostředků z rozpočtu města (zapojením do projektů). Plánujeme rozšířit nabídku doplňkové činnosti za účelem moţnosti získat další finanční prostředky v souladu se zřizovací listinou, pokračovat v získávání sponzorů (movité dary i finanční dary) prostřednictvím zajímavých akcí pořádaných školou a zapojením médií, pokračovat v psaní projektů, vybavit postupně všechny kmenové třídy interaktivními tabulemi, vybavit kmenové třídy 2. stupně počítači, pokračovat ve výměně oken za plastová, postupně opravovat sportovní hřiště, zajistit výměnu jejich povrchů a rozšiřovat moţnosti elektronické komunikace mezi zákonnými zástupci a školou. Mezinárodní spolupráce Jako jediná základní škola v Ústí nad Labem spolupracujeme s úřadem SRN - Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Naši ţáci si na konci školní docházky mohou u nás sloţit jazykovou zkoušku Sprachdiplom (die DSD Prüfung der Stufe I), která má návaznost na Gymnázium a Střední odbornou školu Dr. Václava Šmejkala. Jsme zapojeni do projektu e Twinning. Spolupracujeme s estonskou základní školou a naši ţáci se zdokonalují v anglickém jazyce. Vlastní hodnocení školy Hlavním cílem vlastního hodnocení školy je zhodnocení stavu školy a vzdělávání v ní. Oblasti hodnocení: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Cíle: - soulad školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s RVP ZV, - další programová nabídka např. pro y se speciálními vzdělávacími potřebami, pro y mimořádně nadané, časová dotace předmětů, nabídka volitelných předmětů, krátkodobé a dlouhodobé projekty, kurzy, začlenění průřezových témat, - dokument ŠVP ZV Škola pro všechny, - dokument plán EVVO, - identifikace sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik vč. šikany + přijímání opatření k jejich minimalizaci (dokument Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek ). Kritéria: - soulad ŠVP ZV s RVP ZV, - plnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, - relace mezi školním vzdělávacím programem, potřebami a podmínkami školy, 9

10 - programová nabídka ům se speciálními vzdělávacími potřebami, ům mimořádně nadaným, - soulad nabídky volitelných předmětů s představou ů a zákonných zástupců, - variabilita ŠVP ZV, - plnění plánu EVVO, - plnění dokumentu Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek, - plnění Minimálního preventivního programu (MPP). Nástroje: - kontrola souladu ŠVP ZV s RVP ZV a skutečné plnění ŠVP ZV, - hodnocení učitelů a ů, - kontrola plnění plánu EVVO, - kontrola naplňování dokumentu MPP, - kontrola naplňování dokumentu Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek, - besedy a rozhovory: určený pedagogický pracovník se zákonnými zástupci určený pedagogický pracovník se y vedení školy s pedagogy vedení školy se zákonnými zástupci - pozorování. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Cíle: - vliv personálních podmínek na vzdělávání, - materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání (prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky ), - kvalita pracovního prostředí školy, - efektivita vyuţívání finančních zdrojů, - rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ). Kritéria: - vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání, - tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a ů, - funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společných prostor (interiér, exteriér), - kvalita podmínek pro jednání se zákonnými zástupci a dalšími osobami ve škole, - vybavenost školy pro moţnost účinně a moderně vyučovat (didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem ), - efektivita vyuţívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy, - zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech). Nástroje: - pozorování - kontrola objektů - skupinové diskuse s pedagogickým sborem, poradním sborem, školskou radou, zákonnými zástupci, - sebehodnocení učitelů (viz hospitační záznamy), 10

11 - zhodnocení inventarizace. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Cíle: - průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV. Kritéria: - podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV, - kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání (příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima), - vliv nových metod na kvalitu VVP, - vyváţenost struktury hodin (vztah k věku ů a k cílům výuky), - návaznost učiva, - rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření ţádoucích vzdělávacích způsobilostí ů, - účelnost pouţití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování, - vyuţívání sociálních forem vzdělávání, - vyuţívání metod samostatné práce ů, - individuální přístup k výuce, - efektivita vyuţívání učebnic, pomůcek, didaktické techniky, ICT techniky, - prostor pro individuální nebo skupinové aktivity, - uplatnění kooperativní techniky učení, - vyuţití vstupních motivačních metod, - motivace v průběhu výuky, - dodrţování stanovených pravidla hodnocení, - prověřování výchozích znalostí a dovedností, - průběţné vyhodnocování výsledků učení, - vedení ů k sebekontrole a sebehodnocení, - prostor pro vyjadřování vlastního názoru, - dodrţování pravidel komunikace. Nástroje: - školní dokumentace, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - kontrolní a hospitační činnost, - vzájemné hospitace vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti, - pozorování, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Cíle: - výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání, - výsledky vzdělávání v porovnání s jinými školami, 11

12 - výsledky vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy. Kritéria: - efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání, - dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP ZV, - zvládání očekávaných a ročníkových výstupů, - pouţívání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení), - dovednost spolupracovat, - dovednost komunikovat, - pracovní dovednosti, - úspěšnost vycházejících ů a jejich umístění na víceletých gymnáziích, SŠ, SOU, - počet ů umístěných do základních škol praktických, - počet ů se sníţenou známkou z chování (2. st., 3. st.), - počet ů prospívajících a neprospívajících, - počty omluvených a neomluvených hodin u ů (průměr na a), - stupeň podpory ů se speciálními vzdělávacími potřebami, - stupeň podpory ů mimořádně nadaných, - výsledky v testech, - výsledky srovnávacích školních prací v paralelních třídách, - výsledky ů v soutěţích a olympiádách, - existence zřetelného společenského a kulturního chování ů a jejich dobré disciplíny. Nástroje: - školní dokumentace, - kontrolní a hospitační činnost, - vzájemné předávání informací vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti při MS a PK, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - pozorování, - testování ů, - profesní testy vycházejících ů, - vlastní srovnávací práce školy, - srovnávání výsledků ů naší školy porovnávání s předchozími školními roky, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - hodnocení ů. PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŢÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDÉLÁVÁNÍ Cíle: - kvalita výchovného poradenství, 12

13 - kvalita předcházení patologickým jevům, - přístup k informacím a jejich přenos, - kvalita a vyuţívání ovské iniciativy a iniciativy zákonných zástupců, - vzájemné vztahy mezi školou, y, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na vzdělávání, - vztahy se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou, - klima třídy a školy, kultura školy. Kritéria: - kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, ů a zákonných zástupců, - kvalita činností školního metodika prevence, - kvalita spolupráce se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou, - přístup pracovníků školy, ů a rodičů k potřebným informacím, - vnímání školy z hlediska prostředí a mezilidských vztahů, - poskytování potřebných informací zákonným zástupcům ů, - kvalita spolupráce zákonných zástupců se školou a vyuţívání jejich námětů a připomínek, - úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC ), - existence pocitu sounáleţitosti a hrdosti na školu, - existence zřetelně přívětivého prostředí, - existence důvěry ů i zákonných zástupců k učitelům a vedení školy, - úroveň morálky ů a učitelů, vztahů /učitel, kultury vzájemných kontaktů. Nástroje: - školní dokumentace, - dotazníkové šetření, - skupinová diskuse, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - internetové příspěvky zákonných zástupců na našich www stránkách. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONALNÍ PRÁCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Cíle: - kvalita systémového řízení, - plánování řídících činností (koncepce školy, ŠVP ZV, plán práce, plán DVPP, plán kontrolní a hospitační činnosti ), - efektivita organizace školy, - metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium, - systém vedení pedagogických pracovníků, především efektivita výsledků hospitací, - kontrolní systém vedení školy, - dokument koncepční záměr rozvoje školy, - vize a strategie školy, - dokument školní řád. 13

14 Kritéria: - vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy, - realizovatelnost koncepčních záměrů zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu, - koncepčnost řídících činností ve škole, - míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy, - účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy, - účelnost rozvrhu hodin, - kvalita a efektivita školního řádu, - koncepční zajištění personálního rozvoje, - systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy, - zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím, - systém prosazování progresivních trendů vzdělávání, - kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (ţáci), - kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé), - kvalita kontroly provozu. Nástroje: - školní dokumentace, - sebehodnocení ů, pedagogů včetně vedení školy, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - pravidelné kontroly objektů dle plánu kontrolní a hospitační činnosti. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDÉLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Cíle: - kvalita výsledků vzdělávání, - prezentace školy, - image školy na veřejnosti, - spolupráce s partnery, - organizace akcí školy. Kritéria: - zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání, - propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy, - prezentace školy na veřejnosti a odezva, - zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit, - plnění plánu akcí školy, - organizace akcí školy, - účast ů na soutěţích, olympiádách, - účast ů a zákonných zástupců na akcích školy. 14

15 Nástroje: - pozorování, - kontrolní a hospitační činnost vedení školy, - vzájemné předávání informací vyučujících ze stejné vzdělávací oblasti při MS a PK, - diskuse, - rozhovory: vedení školy s pracovníky školy vedení školy se zákonnými zástupci učitelé se y učitelé se zákonnými zástupci, - internetové příspěvky na našich Časové rozvržení Srpen - dokument ŠVP ZV Škola pro všechny bude vycházet ze současné koncepce, dle potřeby bude doplňován přílohami (zodpovídá ředitelka školy) - dokument koncepční záměry rozvoje školy jeho funkčnost, efektivita (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění fungujícího kontrolního systémy vedení školy (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky (zodpovídají zástupci ředitele v rámci svých kompetencí) - tvorba plánu environmentální výchovy (EVVO) (zodpovídá koordinátor EVVO) - tvorba Minimálního preventivního programu (MPP) - (zodpovídá školní metodik prevence) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Září - nabídka ambulantní nápravy, logopedické péče pro y se speciálními vzdělávacími potřebami (zodpovídají výchovní poradci) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola práce MS a PK 15

16 (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Říjen - získávání informací (zpětné vazby) prostřednictvím poradního sboru, školské rady, zákonných zástupců (úroveň vzdělávání, akce školy, spolupráce se zákonnými zástupci, image školy v očích veřejnosti apod.) (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Listopad - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Prosinec - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - profesní testy (zodpovídají výchovní poradci) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Leden - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) 16

17 Únor - zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy srovnávací práce ů 2. stupně (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Březen - nabídka volitelných předmětů (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Duben - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - mapování, na jaké školy vycházející ţáci odcházejí (zodpovídají výchovní poradci) - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s jinými školami (dle nabídky testování ů) (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Květen - hodnocení třídních učitelů, výchovného poradce, předsedů předmětových komisí a metodických sdruţení - (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zjišťování, jak se absolventi školy uplatnili ve svém dalším ţivotě a zda vykonávají povolání, které si vybrali 17

18 (zodpovídají výchovní poradci) - dotazníková šetření ů z oblasti Podpora školy ům, spolupráce se zákonnými zástupci, vliv vzájemných vztahů školy, ů, zákonných zástupců a dalších osob na vzdělávání (zodpovídá poradní sbor ředitelky školy) Červen - zjišťování výsledků vzdělávání v porovnání s paralelními třídami naší školy srovnávací práce ů 1. stupně (zodpovídá zástupkyně ředitelky pro pedagogiku) - hodnocení dosaţených výsledků (dosaţené výsledky ů, efektivita ŠVP ZV a jeho dopad na vyuţívání zajímavých a efektivních metod a forem práce, na přístup učitelů k ům, na chování ů ) (zodpovídá ředitelka školy) - zhodnocení činností EVVO (zodpovídá koordinátor EVVO) - zhodnocení činností Minimálního preventivního programu (zodpovídá školní metodik prevence) - dokument pravidla hodnocení a klasifikace bude dodrţován, pedagogové budou pravidelně hodnotit y podle stanovených pravidel hodnocení a klasifikace, tato pravidla budou ţáci předem znát (zodpovídají jednotliví pedagogové) - efektivita vyuţívání finančních zdrojů (zodpovídá ředitelka školy) - kontrola práce MS a PK (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - kontrola objektů (zodpovídá celé vedení školy) Červenec kvalitní plánování řídících činností (koncepce školy, ŠVP ZV, plán práce, plán DVPP, plán kontrolní a hospitační činnosti ) (zodpovídá ředitelka školy) Průběţně po celý školní rok: - sebehodnocení pedagogů v souvislosti s rozborem hospitace (ke kaţdému pedagogovi je naplánována 1 hospitace ročně, v případě potřeby pak následné hospitace; v případě event. problémů mohou být hospitace četnější) (zodpovídá vedení školy dle plánu kontrolní a hospitační činnosti) 18

19 - krátkodobé a dlouhodobé projekty (zodpovídají vţdy určení garanti) - rozvoj ekonomických zdrojů projekty, granty (zodpovídají pracovníci určení ředitelkou školy) - identifikace sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik vč. šikany + přijímání opatření k jejich minimalizaci (dokument Postup pedagogických pracovníků při řešení událostí souvisejících se zneuţíváním návykových látek ) (zodpovídají výchovní poradci a školní metodik prevence) - soulad školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s RVP ZV, soulad psaného a realizovaného (zodpovídá ředitelka školy) - sledování vlivu personálních podmínek na vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) - zajištění kvality pracovního prostředí školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - zajištění průběhu vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP ZV, výuka bude rozvíjet oborové dovednosti a klíčové kompetence (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění efektivní výuky (aby výsledky ů odpovídaly vynaloţeným prostředkům a úsilí) (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - pedagogové budou ve vzdělávání vyuţívat pestrou škálu výukových nástrojů (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění kvality výchovného poradenství (zodpovídají výchovní poradci) - zajištění kvality předcházení patologickým jevům (zodpovídají výchovní poradci, školní metodik prevence - kaţdý v rámci svých kompetencí) - zajištění přístupu k informacím a jejich přenos (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - kvalita a vyuţívání ovské iniciativy a i iniciativy zákonných zástupců (zodpovídá ředitelka školy) - iniciování a podpora vzájemných vztahů mezi školou, y, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na vzdělávání (zodpovídá ředitelka školy) 19

20 - udrţování dobrých vztahů se zřizovatelem, školskou radou, poradním sborem, ovskou radou (zodpovídá ředitelka školy) - zajišťování optimálního klimatu třídy a školy, kultury školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - organizace akcí školy (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - zajištění kvality systémového řízení (zodpovídá ředitelka školy) - efektivita organizace školy (zodpovídá ředitelka školy) - metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium (zodpovídá ředitelka školy) - systém vedení pedagogických pracovníků, především efektivita výsledků hospitací (zodpovídají jednotliví vedoucí pracovníci v rámci plánu hospitací) - sledování naplňování vizí a strategií školy (zodpovídá ředitelka školy) - sledování kvality a efektivity dokumentu školní řád (zodpovídá zástupce ředitelky pro pedagogiku) - prezentace školy a image školy na veřejnosti (zodpovídá zástupce ředitelky pro provoz) - spolupráce s partnery (zodpovídá ředitelka školy) Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Pravidelně 3x ročně pořádáme třídní schůzky a 1x ročně konzultační odpoledne, kde pedagogové a zákonní zástupci komunikují o plánovaných a uskutečněných činnostech školy, o prospěchu a chování jejich dětí. Mají moţnost si domluvit kdykoli mimo vyučování individuální schůzku s učiteli. Jsou také zváni na nejrůznější akce školy, mohou se podílet na jejich organizaci či být pouhým divákem. Často a rádi se podílejí na nejrůznějších projektech v době výuky i mimo ni. Zkoušíme i netradiční schůzky se zákonnými zástupci (grilování na zahradě, vánoční dílničky). Osvědčila se nám i elektronická komunikace se zákonnými zástupci. Zákonní zástupci mají rovněţ moţnost vyjadřovat své připomínky a náměty. K tomu mohou vyuţít osobní návštěvy školy, vyjádřit se em, telefonicky, faxem nebo přes elektronickou ovskou kníţku. Ředitel školy spolupracuje se školskou radou. Ta se schází minimálně dvakrát ročně v ředitelně školy, ředitel školy je zván na všechny schůzky. 20

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více