Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31"

Transkript

1 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: [ ] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Oblast použití SU21 Spotøebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veøejnost / spotøebitelé SU22 Profesionální použití: veøejná sféra (administrativa, školství, zábavní prùmysl, služby, øemeslníci) Kategorie produktù PC24 emulze, vazelíny a olejové separátory Použití látky / pøípravku Rozpouštìdlo rzi Mazivo/ maziva Ochranné prostøedky proti korozi 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeènostního listu Identifikace výrobce/dovozce: ANDREAS STIHL AG & Co. KG Badstr. 115 D Waiblingen Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Obor poskytující informace: Produktmanagement Forsttechnik Tel: +49(0) Fax: +49(0) Telefonní èíslo pro naléhavé situace: Toxikologické informaèní støedisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepøetržitì nebo , Informace pouze pro zdravotní rizika akutní otravy lidí a zvíøat * ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti 2.1 Klasifikace látky nebo smìsi Klasifikace v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008 GHS02 plamen Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrémnì hoølavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pøi zahøívání se mùže roztrhnout. Klasifikace podle smìrnice Rady 67/548/EHS nebo smìrnice 1999/45/ES F+; Extrémnì hoølavý R12: Extrémnì hoølavý. Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka a životní prostøedí pøi používání látky/pøípravku Pozor! Nádoba je pod tlakem. 2.2 Prvky oznaèení Oznaèování v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008 Produkt je klasifikován a oznaèen podle naøízení CLP. Piktogramy oznaèující nebezpeèí GHS02 Signální slovo Nebezpeèí Údaje o nebezpeènosti H222-H229 Extrémnì hoølavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pøi zahøívání se mùže roztrhnout. Bezpeènostní pokyny P102 Uchovávejte mimo dosah dìtí. P210 Chraòte pøed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevøeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouøení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo jiných zdrojù zapálení. P271 Používejte pouze venku nebo v dobøe vìtraných prostorách. (pokraèování na stranì 2)

2 strana 2/8 P260 Nevdechujte aerosoly. P410+P412 Chraòte pøed sluneèním záøením. Nevystavujte teplotì pøesahující 50 C/122 F. P501 Odstraòte obsah/obal v souladu s regionálními /národními pøedpisy. 2.3 Další nebezpeènost Výsledky posouzení PBT a vpvb PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít. (pokraèování strany 1) * ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Smìsi Popis: Pøípravek z tlakového plynu a minerálního oleje s aditivy v ropném destilátu Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky: CAS: EINECS: Reg.nr.: XXXX Èíslo ES: Reg.nr.: XXXX CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Reg.nr.: XXXX White mineral oil (petroleum) Asp. Tox. 1, H304 Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Xn R65 R66 Asp. Tox. 1, H304 Butan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 propan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 2,6-di-tert-butyl-p-kresol N R50/53 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H % 25-50% 5-10% 5-10% < 5% <1,0% Dodateèná upozornìní: Poznámka: Každý zápis ve sloupci è. ES, který zaèíná èíslicí 9, je èíslo v Pøedbìžném seznamu agentury ECHA, které èeká na zveøejnìní oficiálního inventárního èísla ES pro danou látku. Další informace o èísle CAS pro danou látku jsou uvedeny v oddíle 15. Znìní uvedených údajù o nebezpeènosti látky je uvedeno v kapitole 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na èerstvý vzduch. Odstranit zneèištìné obleèení Pøi nadýchání: Postarat se o pøívod èerstvého vzduchu. V pøípadì podráždìní dýchacích cest, závratích, nevolnostech nebo bezvìdomí okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi styku s kùží: Tento produkt nemá všeobecnì dráždicí úèinek na pokožku. Postižené místa pokožky omyjte vodou a jemným mycím prostøedkem. Pøi zasažení oèí: Oèi s otevøenými víèky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Pøi pøetrvávajících potížích se poradit s lékaøem. Pøi požití: Nepøivodit zvracení, ihned povolat lékaøskou pomoc. 4.2 Nejdùležitìjší akutní a opoždìné symptomy a úèinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování na stranì 3)

3 strana 3/8 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaøské pomoci a zvláštního ošetøení Léèbu stanoví lékaø dle posouzení stavu pacienta. (pokraèování strany 2) ODDÍL 5: Opatøení pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Pìna Kyslièník uhlièitý Hasící prášek Vodní mlha Nevhodná hasiva: Plný proud vody 5.2 Zvláštní nebezpeènost vyplývající z látky nebo smìsi Pøi požáru se mùže uvolnit: Kyslièník uhelnatý (CO). Kyslièník siøièitý (SO2) 5.3 Pokyny pro hasièe Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Nevdechovat plyny z exploze a ohnì. Nosit dýchací pøístroj nezávislý na okolním vzduchu. Nosit celkový ochranný odìv. Další údaje: Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou. Kontaminovanou vodu oddìlenì sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace. ODDÍL 6: Opatøení v pøípadì náhodného úniku 6.1 Opatøení na ochranu osob, ochranné prostøedky a nouzové postupy Chránit pøed zápalnými zdroji. Starat se o dostateèné vìtrání. Nosit ochrannou výstroj. Nechránìné osoby se nesmí pøibližovat. 6.2 Opatøení na ochranu životního prostøedí: Nesmí proniknout do podloží/pùdy. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro èištìní: Zajistit dostateèné vìtrání. Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štìrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu Odkaz na jiné oddíly Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranìní viz kapitola 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatøení pro bezpeèné zacházení Na pracovišti zabezpeèit dobré vìtrání a odsávání. Upozornìní k ochranì pøed ohnìm a explozí: Nepøibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouøit. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneènímu záøení a teplotám nad 50 C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nestøíkat do ohnì a na žhavé pøedmìty. Pøi zpracování se budou uvolòovat snadno unikající zápalné látky. Páry mohou se vzduchem vytváøet exploze schopné smìsi. 7.2 Podmínky pro bezpeèné skladování látek a smìsí vèetnì nesluèitelných látek a smìsí Pokyny pro skladování: Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Zajistit nepropustné podlahy, odolné øedidlùm. Je tøeba dodržet obecné pøedpisy o skladování tlakových obalù. Upozornìní k hromadnému skladování: Skladovat oddìlenì od potravin. Další údaje k podmínkám skladování: Chránit pøed horkem a pøímým slunèním svìtlem. (pokraèování na stranì 4)

4 strana 4/8 Nádobu pøechovávat jen na dobøe vìtraném místì. Skladovat v chladu, zahøátí vede ke zvýšení tlaku a nebezpeèí roztržení. Doporuèená skladovací teplota: 20 C 7.3 Specifické koneèné / specifická koneèná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování strany 3) * ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostøedky 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry: Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hranièní hodnoty na pracovišti. DNEL White mineral oil (petroleum) Orálnì DNEL 40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects) Pokožkou DNEL 92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects) 220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects) Inhalováním DNEL 35 mg/m 3 (consumer) (long-term exposure - systemic effects) 160 mg/m 3 (worker) (long-term exposure - systemic effects) PNEC Orálnì PNEC 16,7 mg/kg food (human) PNEC 100 mg/l (Kläranlage) 0,004 mg/l (sporadic release) 0,004 mg/l (freshwater (Süßwasser)) 1,29 mg/kg (sediment (fresh water)) 0,0004 mg/l (sediment (sea water)) 1,04 mg/kg (soil) Další upozornìní: Jako podklad sloužily pøi zhotovení platné listiny. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické øídící zaøízení. Je nutné zajistit dostateèné vìtrání. Toho je možné dosáhnout lokálním odsáváním nebo bìžným vìtráním. Nestaèí-li to k udržení koncentrace pod limity na pracovišti, je nutné nosit vhodnou ochrannou roušku. Osobní ochranné prostøedky: Všeobecná ochranná a hygienická opatøení: Je nutné dodržet obvyklé bezpeènostní pøedpisy pro zacházení s chemikáliemi. Pøed pøestávkami a po práci umýt ruce. Zdržovat od potravin, nápojù a krmiv. Ochrana dýchacích orgánù: Za normálních okolností není nutné Pøi pøekroèení limitních hodnot na pracovišti: Doporuèuje se následující ochrana dýchacích cest: Respirátor pro organické plyny a páry (typ A) Charakteristická barva: Hnìdá [DIN EN 14387] Ochrana rukou: Za normálních okolností není nutné Ochrana oèí: Za normálních okolností není nutné ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné údaje Vzhled: Skupenství: Aerosol Barva: hnìdý - neprùhledná Zápach (vùnì): Charakteristický Prahová hodnota zápachu: (pokraèování na stranì 5)

5 strana 5/8 Dùležité údaje týkající se bezpeènosti, ochrany zdraví a životního prostøedí Hodnota ph: Data úèinné látky bez hnacího plynu Nedá se použít. Zmìna stavu Teplota (rozmezí teplot) tání: Teplota (rozmezí teplot) varu: C Bod vzplanutí: 88 C (DIN 51758) Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Zápalná teplota: Teplota rozkladu: Samozápalnost: Nebezpeèí exploze: Meze výbušnosti: Dolní mez: Horní mez: Tenze par: Nedá se použít. (pokraèování strany 4) Pøi používání mùže vytváøet hoølavé nebo výbušné smìsi par se vzduchem. Hranice výbušnosti složek: Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: 0,6Vol% Hranice výbušnosti složek: Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: 7,0Vol% Hustota pøi 20 C: 0,83-0,85 g/cm 3 Relativní hustota Hustota par Rychlost odpaøování Rozpustnost ve / smìsitelnost s vodì: Rozdìlovací koeficient n-oktanol/voda: Vùbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. Viskozita: Doba výtoku pøi 20 C s (DIN EN ISO 2431/4mm) Dynamicky: Kinematicky pøi 40 C: >7 - <20,5 mm 2 /s (DIN 51562) 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Žádné nebezpeèné rekce nejsou známy Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpeèných reakcí Vyvíjí se lehce vznítitelné plyny/páry Podmínky, kterým je tøeba zabránit Zvyšování tlaku vede k explozi. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneènímu záøení a teplotám nad 50 C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nepøibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouøit. Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola Nesluèitelné materiály: silná oxidaèní èinidla 10.6 Nebezpeèné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpeèné produkty pøi rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických úèincích K této smìsi nejsou k dispozici žádné toxikologické nálezy. (pokraèování na stranì 6)

6 strana 6/8 Akutní toxicita: Zaøazení relevantní hodnoty LD/LC 50: White mineral oil (petroleum) Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) Pokožkou LD50 >2000 mg/kg (rabbit) Inhalováním LC50/4h >5000 mg/l (rat) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401) Pokožkou LD50 >5000 mg/kg (rabbit) (OECD 402) Inhalováním LC50/8h >5000 mg/m 3 (rat) (OECD 403) Butan Inhalováním LC50/4h 658 mg/l (rat) Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 401) Pokožkou LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402) Primární dráždivé úèinky: na kùži: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). na zrak: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). (pokraèování strany 5) Senzibilizace: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Toxicita po opakovaných dávkách Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Orálnì NOAEL 25 mg/kg (Ratte) Úèinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) Pro žádnou z úèinných látek není známo, že by zpùsobovala karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní úèinky. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita K této smìsi nejsou k dispozici žádné údaje ohlednì ekotoxicity. Aquatická toxicita: White mineral oil (petroleum) EC50 / 48h >100 mg/l (daphnia) LC 50 / 96 h >100 mg/l (fish) NOEC/NOEL 100 mg/l (fish) (96h) 100 mg/l (al) (72h) 100 mg/l (daphnia) (48h) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických ELO 48 h 1000 mg/l (Daphnia magna) ELO 72 h 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) LLO 96 h 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50 / 48h >0,17 mg/l (Daphnia magna) IC50 / 72h >0,42 mg/l (Desmodesmus subspicatus) LC 50 / 96 h >0,57 mg/l (Danio rerio) NOEC/NOEL 0,07 mg/l (Daphnia magna) 12.2 Perzistence a rozložitelnost White mineral oil (petroleum) Biodegradiation >60 % (-) (28d (OECD 301B)) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Biodegradiation 69 % (-) (28d) (pokraèování na stranì 7)

7 strana 7/8 Biodegradiation 30 % (-) (MITI-Test II) 4,5 % (---) (OECD Richtlinie zur Untersuchung v. Chem.Nr 301C) 12.3 Bioakumulaèní potenciál log POW 5,1 log POW (-) 12.4 Mobilita v pùdì Další relevantní informace nejsou k dispozici. Další ekologické údaje: Všeobecná upozornìní: Produkt se nesmí nekontrolovanì dostat do okolí Výsledky posouzení PBT a vpvb Nedá se použít. PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít Jiné nepøíznivé úèinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování strany 6) ODDÍL 13: Pokyny pro odstraòování 13.1 Metody nakládání s odpady Nebezpeèný odpad v souladu s naøízením o seznamu odpadù Doporuèení: Odpady musí být odstranìny v souladu s místními úøedními pøedpisy. Evropský katalog odpadù Kód druhu odpadu + Kód druhu odpadu pro obal * Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèištìné ODDÍL 14: Informace pro pøepravu 14.1 Èíslo OSN ADR, IMDG, IATA 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku ADR IMDG IATA 14.3 Tøída/tøídy nebezpeènosti pro pøepravu ADR UN AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS, flammable tøída 2 5F Plyny Etiketa 2.1 IMDG, IATA Class 2.1 Label Obalová skupina ADR, IMDG, IATA 14.5 Nebezpeènost pro životní prostøedí: Látka zneèiš ující moøe: odpadá 14.6 Zvláštní bezpeènostní opatøení pro uživatele Viz body 6-8 Varování: Plyny Ne (pokraèování na stranì 8)

8 strana 8/8 Pøeprava/další údaje: ADR Omezené množství (LQ) 1L Pøepravní kategorie 2 Kód omezení pro tunely: D UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLY, 2.1 (pokraèování strany 7) ODDÍL 15: Informace o pøedpisech 15.1 Naøízení týkající se bezpeènosti, zdraví a životního prostøedí/specifické právní pøedpisy týkající se látky nebo smìsi Následující látka/látky obsažená/é v tomto produktu/produktech je/jsou oznaèen/y èíslem CAS v zemích, které nepodléhají naøízení REACH nebo naøízením, která ještì nebyla aktualizována novou úmluvou o názvosloví uhlovodíkových rozpouštìdel. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: CAS Evropské pøedpisy: Kategorie SEVESO ( 96/82/EG): 8 Národní pøedpisy: Upozornìní na omezení práce: Dodržet pracovní omezení pro mladistvé. Dodržet pracovní omezení pro budoucí a kojící matky Posouzení chemické bezpeènosti: Posouzení chemické bezpeènosti nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Údaje se opírají o dnešní stav našich vìdomostí, nepøedstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. Relevantní vìty H220 Extrémnì hoølavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pøi zahøívání mùže vybuchnout. H304 Pøi požití a vniknutí do dýchacích cest mùže zpùsobit smrt. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úèinky. R12 Extrémnì hoølavý. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí. R65 Zdraví škodlivý: pøi požití mùže vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice mùže zpùsobit vysušení nebo popraskání kùže. Zkratky a akronymy: vpvb: very persistent and very bioaccumulative PBT: persistent, bioaccumulative, toxic RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization NOEL = No Observed Effect Level NOEC = No Observed Effect Concentration LC = letal Conentration EC50 = half maximal effective conentraion log POW = Octanol / water partition coefficient ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent IOELV = indicative occupational exposure limit values * Údaje byly oproti pøedešlé verzi zmìnìny

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 435300 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21

Více

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/7 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Preparát

Více

Datum vydání: 29.01.2014 Číslo verze 1

Datum vydání: 29.01.2014 Číslo verze 1 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpeènostní list. Výrobek nepodléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody "Všeobecné smìrnice Evropského

Bezpeènostní list. Výrobek nepodléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody Všeobecné smìrnice Evropského strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 396099090 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Další relevantní

Více

Bezpeènostní list. Výrobek nepodléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody "Všeobecné smìrnice Evropského

Bezpeènostní list. Výrobek nepodléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody Všeobecné smìrnice Evropského strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 398029090 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 27.05.2015 Číslo verze 3

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 27.05.2015 Číslo verze 3 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 521100 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/7 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000742 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 390100, 390300 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 180 550, 180 530, 180 540, 180 510, 180 520 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Datum vydání: 14.10.2013 Číslo verze 3

Datum vydání: 14.10.2013 Číslo verze 3 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 34506 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Primer

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 415100 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 109000 Označení: Standardní (DIN/NBS) roztok pufru ph 1,679 / 1,68 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU19 Stavebnictví a stavitelské

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 108800 Označení: Technický roztok pufru ph 4,01 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP

Bezpečnostní list v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 160 655, 160 648 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 317100, 317200 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 208090 100626 700773 100623 700866 102528 701875 Číslo CAS: 10039-26-6 Číslo ES (EINECS): 200-559-2 Číslo

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 700357 Číslo CAS: 800-95-1 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Dentální cement

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 162649 Číslo CAS: 13746-66-2 Číslo ES: 237-323-3 Číslo CAS: 13746-66-2 Číslo ES (EINECS): 237-323-3 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 700486 Číslo CAS: 102-76-1 Číslo ES (EINECS): 203-051-9 Číslo CAS: 102-76-1 Číslo ES (EINECS): 203-051-9

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku - 1.1 Identifikátor výrobku - Obchodní označení: T-13000 THERMCUT COOLING LIQUID, Pink T-13001 + T-13002 THERMCUT COOLING LIQUID, Transparent

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V45017 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíčistič oken 1.3.

Více

Bezpeènostní list. Výrobek podléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody "Všeobecné smìrnice Evropského

Bezpeènostní list. Výrobek podléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody Všeobecné smìrnice Evropského strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 396029090 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 16004 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 104027 700438 Číslo CAS: 2444-46-4 Číslo ES (EINECS): 219-484-1 Číslo CAS: 2444-46-4 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 121521 100341 Číslo CAS: 58-08-2 Číslo ES: 200-362-1 Indexové číslo: 613-086-00-5 Číslo CAS: 58-08-2 Číslo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 308000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 701467 103108 Číslo CAS: 360-70-3 Číslo ES (EINECS): 206-639-3 Číslo CAS: 360-70-3 Číslo ES (EINECS): 206-639-3

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 159100 100566 Číslo CAS: 87-89-8 Číslo ES (EINECS): 201-781-2 Číslo CAS: 87-89-8 Číslo ES (EINECS): 201-781-2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 20.11.2015 Číslo verze 2

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 20.11.2015 Číslo verze 2 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540400 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 226071 101138 Číslo CAS: 9000-65-1 Číslo ES (EINECS): 232-552-5 Číslo CAS: 9000-65-1 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 210 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Povrchová

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 103770 Číslo CAS: 9002-89-5 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 R strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název přípravku: belton lak na ochranu grilů černá matná Číslo výrobku: REZ68 Příslušná určená použití látky

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME512 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 86027 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU3

Více

STOT RE 2 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

STOT RE 2 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 221500 101011 Číslo CAS: 68855-54-9 Číslo ES (EINECS): 272-489-0 Číslo CAS: 68855-54-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A8590 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 02.06.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - R 78460 1.2. Příslušná určená použití Suché

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 05.10.2015 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 05.10.2015 Číslo verze 1 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Resp. Sens. 1 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Resp. Sens. 1 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 700828 Číslo CAS: 41342-53-4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Čisticí přípravek

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 291141, 291200, 291900-050 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 108702 Označení: Technický roztok pufru ph 7,0 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 700963 101386 Číslo CAS: 303-98-0 Číslo ES (EINECS): 206-147-9 Číslo CAS: 303-98-0 Číslo ES (EINECS): 206-147-9

Více

Datum vydání: 26.06.2014 Číslo verze 77

Datum vydání: 26.06.2014 Číslo verze 77 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Výroba zubních

Více

strana 1/6 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/6 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000592 Číslo CAS: 811-97-2 Číslo ES (EINECS): 212-377-0 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 209331 Označení: Inhibitor nitrifikace Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 103419 115728 Číslo CAS: 13900-12-4 Číslo ES (EINECS): 237-671-6 Číslo CAS: 13900-12-4 Číslo ES (EINECS):

Více

strana 1/11 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/11 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/11 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 106580 Označení: ISA roztok pro měření draslíku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100121 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 701768 101176 247012 247130 247152 700123 Číslo CAS: 72-18-4 Číslo ES (EINECS): 200-773-6 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1907/2006 (REACH) a narízení Komise (EU) c. 453/2010)

Bezpečnostní list podle narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1907/2006 (REACH) a narízení Komise (EU) c. 453/2010) strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní označení: Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR CP 606 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Povrchová ochrana

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Příslušná určená použití:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 3563963 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky /

Více

Bezpeènostní list. ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti. strana 1/8

Bezpeènostní list. ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti. strana 1/8 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 396119090, 396129090 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: SAK8725 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku : For

Více

Bezpečnostní list (dle Zákona c.371/2008 Sb. a Vyhlášky c. 231/2004) podle 1907/2006 EHS

Bezpečnostní list (dle Zákona c.371/2008 Sb. a Vyhlášky c. 231/2004) podle 1907/2006 EHS strana 1/9 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 101236-109119, 112287-129049, 130434-132117, 140723-141751, 143243, 143274, 143540-144035, 158049,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 54154 3554154 Číslo ES: 231-791-2 Číslo CAS: 7732-18-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 700571 100687 170510 100688 Číslo CAS: 39409-82-0 Číslo ES (EINECS): 208-915-9 Číslo CAS: 39409-82-0 Číslo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní označení: Muraplast FK 8021 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40126 Číslo CAS: 8012-95-1 Číslo ES: 232-384-2 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A-P-AA404 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1632109, 9703991, 9704850, 10040623 Číslo CAS: 144-48-9 Číslo ES (EINECS): 205-630-1 1.2 Příslušná

Více

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. 3 Složení/informace o složkách. 4 Pokyny pro první pomoc

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. 3 Složení/informace o složkách. 4 Pokyny pro první pomoc strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A1387 Číslo CAS: 25322-68-3 NLP-číslo: 500-038-2 Číslo CAS: 25322-68-3 Číslo ES (EINECS): 500-038-2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 136310 104023 Číslo CAS: 135-58-0 Číslo ES (EINECS): 205-202-4 Číslo CAS: 135-58-0 Číslo ES (EINECS): 205-202-4

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Datum vydání: 03.09.2014 Číslo verze 2

Datum vydání: 03.09.2014 Číslo verze 2 strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A-I-PU014-DIY 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40176 Číslo CAS: 7440-44-0 Číslo ES (EINECS): 231-153-3 Registrační číslo - Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 3578136 78136 7814V Číslo CAS: 65997-17-3 Číslo ES (EINECS): 266-046-0 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 63619 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky /

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 860190 Označení: Neutralizátor (kalibrační sada nulového bodu) Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: 471-34-1 Registrační číslo 207-439-9 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Kit Components. Magne Protein G Beads, 20% Slurry. Magne Protein G Beads

Kit Components. Magne Protein G Beads, 20% Slurry. Magne Protein G Beads 02/08/2016 Kit Components Product code G7473 Components: G747 Description Magne Protein G Beads, 20% Slurry Magne Protein G Beads strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Stavební chemie

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A9019 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100689 Číslo CAS: 22189-08-8 Číslo ES (EINECS): 231-298-2 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Kit Components. V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u. Components: cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme)

Kit Components. V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u. Components: cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme) 10/28/2015 Kit Components Product code Description V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u Components: V517 cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme) strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: FA17 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více