Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31"

Transkript

1 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: [ ] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití Oblast použití SU21 Spotøebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veøejnost / spotøebitelé SU22 Profesionální použití: veøejná sféra (administrativa, školství, zábavní prùmysl, služby, øemeslníci) Kategorie produktù PC24 emulze, vazelíny a olejové separátory Použití látky / pøípravku Rozpouštìdlo rzi Mazivo/ maziva Ochranné prostøedky proti korozi 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeènostního listu Identifikace výrobce/dovozce: ANDREAS STIHL AG & Co. KG Badstr. 115 D Waiblingen Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Obor poskytující informace: Produktmanagement Forsttechnik Tel: +49(0) Fax: +49(0) Telefonní èíslo pro naléhavé situace: Toxikologické informaèní støedisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepøetržitì nebo , Informace pouze pro zdravotní rizika akutní otravy lidí a zvíøat * ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti 2.1 Klasifikace látky nebo smìsi Klasifikace v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008 GHS02 plamen Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrémnì hoølavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pøi zahøívání se mùže roztrhnout. Klasifikace podle smìrnice Rady 67/548/EHS nebo smìrnice 1999/45/ES F+; Extrémnì hoølavý R12: Extrémnì hoølavý. Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka a životní prostøedí pøi používání látky/pøípravku Pozor! Nádoba je pod tlakem. 2.2 Prvky oznaèení Oznaèování v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008 Produkt je klasifikován a oznaèen podle naøízení CLP. Piktogramy oznaèující nebezpeèí GHS02 Signální slovo Nebezpeèí Údaje o nebezpeènosti H222-H229 Extrémnì hoølavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pøi zahøívání se mùže roztrhnout. Bezpeènostní pokyny P102 Uchovávejte mimo dosah dìtí. P210 Chraòte pøed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevøeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouøení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo jiných zdrojù zapálení. P271 Používejte pouze venku nebo v dobøe vìtraných prostorách. (pokraèování na stranì 2)

2 strana 2/8 P260 Nevdechujte aerosoly. P410+P412 Chraòte pøed sluneèním záøením. Nevystavujte teplotì pøesahující 50 C/122 F. P501 Odstraòte obsah/obal v souladu s regionálními /národními pøedpisy. 2.3 Další nebezpeènost Výsledky posouzení PBT a vpvb PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít. (pokraèování strany 1) * ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Smìsi Popis: Pøípravek z tlakového plynu a minerálního oleje s aditivy v ropném destilátu Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky: CAS: EINECS: Reg.nr.: XXXX Èíslo ES: Reg.nr.: XXXX CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Reg.nr.: XXXX White mineral oil (petroleum) Asp. Tox. 1, H304 Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Xn R65 R66 Asp. Tox. 1, H304 Butan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 propan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 2,6-di-tert-butyl-p-kresol N R50/53 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H % 25-50% 5-10% 5-10% < 5% <1,0% Dodateèná upozornìní: Poznámka: Každý zápis ve sloupci è. ES, který zaèíná èíslicí 9, je èíslo v Pøedbìžném seznamu agentury ECHA, které èeká na zveøejnìní oficiálního inventárního èísla ES pro danou látku. Další informace o èísle CAS pro danou látku jsou uvedeny v oddíle 15. Znìní uvedených údajù o nebezpeènosti látky je uvedeno v kapitole 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na èerstvý vzduch. Odstranit zneèištìné obleèení Pøi nadýchání: Postarat se o pøívod èerstvého vzduchu. V pøípadì podráždìní dýchacích cest, závratích, nevolnostech nebo bezvìdomí okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi styku s kùží: Tento produkt nemá všeobecnì dráždicí úèinek na pokožku. Postižené místa pokožky omyjte vodou a jemným mycím prostøedkem. Pøi zasažení oèí: Oèi s otevøenými víèky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Pøi pøetrvávajících potížích se poradit s lékaøem. Pøi požití: Nepøivodit zvracení, ihned povolat lékaøskou pomoc. 4.2 Nejdùležitìjší akutní a opoždìné symptomy a úèinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování na stranì 3)

3 strana 3/8 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaøské pomoci a zvláštního ošetøení Léèbu stanoví lékaø dle posouzení stavu pacienta. (pokraèování strany 2) ODDÍL 5: Opatøení pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Pìna Kyslièník uhlièitý Hasící prášek Vodní mlha Nevhodná hasiva: Plný proud vody 5.2 Zvláštní nebezpeènost vyplývající z látky nebo smìsi Pøi požáru se mùže uvolnit: Kyslièník uhelnatý (CO). Kyslièník siøièitý (SO2) 5.3 Pokyny pro hasièe Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Nevdechovat plyny z exploze a ohnì. Nosit dýchací pøístroj nezávislý na okolním vzduchu. Nosit celkový ochranný odìv. Další údaje: Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou. Kontaminovanou vodu oddìlenì sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace. ODDÍL 6: Opatøení v pøípadì náhodného úniku 6.1 Opatøení na ochranu osob, ochranné prostøedky a nouzové postupy Chránit pøed zápalnými zdroji. Starat se o dostateèné vìtrání. Nosit ochrannou výstroj. Nechránìné osoby se nesmí pøibližovat. 6.2 Opatøení na ochranu životního prostøedí: Nesmí proniknout do podloží/pùdy. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro èištìní: Zajistit dostateèné vìtrání. Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štìrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu Odkaz na jiné oddíly Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranìní viz kapitola 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatøení pro bezpeèné zacházení Na pracovišti zabezpeèit dobré vìtrání a odsávání. Upozornìní k ochranì pøed ohnìm a explozí: Nepøibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouøit. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneènímu záøení a teplotám nad 50 C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nestøíkat do ohnì a na žhavé pøedmìty. Pøi zpracování se budou uvolòovat snadno unikající zápalné látky. Páry mohou se vzduchem vytváøet exploze schopné smìsi. 7.2 Podmínky pro bezpeèné skladování látek a smìsí vèetnì nesluèitelných látek a smìsí Pokyny pro skladování: Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Zajistit nepropustné podlahy, odolné øedidlùm. Je tøeba dodržet obecné pøedpisy o skladování tlakových obalù. Upozornìní k hromadnému skladování: Skladovat oddìlenì od potravin. Další údaje k podmínkám skladování: Chránit pøed horkem a pøímým slunèním svìtlem. (pokraèování na stranì 4)

4 strana 4/8 Nádobu pøechovávat jen na dobøe vìtraném místì. Skladovat v chladu, zahøátí vede ke zvýšení tlaku a nebezpeèí roztržení. Doporuèená skladovací teplota: 20 C 7.3 Specifické koneèné / specifická koneèná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování strany 3) * ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostøedky 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry: Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hranièní hodnoty na pracovišti. DNEL White mineral oil (petroleum) Orálnì DNEL 40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects) Pokožkou DNEL 92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects) 220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects) Inhalováním DNEL 35 mg/m 3 (consumer) (long-term exposure - systemic effects) 160 mg/m 3 (worker) (long-term exposure - systemic effects) PNEC Orálnì PNEC 16,7 mg/kg food (human) PNEC 100 mg/l (Kläranlage) 0,004 mg/l (sporadic release) 0,004 mg/l (freshwater (Süßwasser)) 1,29 mg/kg (sediment (fresh water)) 0,0004 mg/l (sediment (sea water)) 1,04 mg/kg (soil) Další upozornìní: Jako podklad sloužily pøi zhotovení platné listiny. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické øídící zaøízení. Je nutné zajistit dostateèné vìtrání. Toho je možné dosáhnout lokálním odsáváním nebo bìžným vìtráním. Nestaèí-li to k udržení koncentrace pod limity na pracovišti, je nutné nosit vhodnou ochrannou roušku. Osobní ochranné prostøedky: Všeobecná ochranná a hygienická opatøení: Je nutné dodržet obvyklé bezpeènostní pøedpisy pro zacházení s chemikáliemi. Pøed pøestávkami a po práci umýt ruce. Zdržovat od potravin, nápojù a krmiv. Ochrana dýchacích orgánù: Za normálních okolností není nutné Pøi pøekroèení limitních hodnot na pracovišti: Doporuèuje se následující ochrana dýchacích cest: Respirátor pro organické plyny a páry (typ A) Charakteristická barva: Hnìdá [DIN EN 14387] Ochrana rukou: Za normálních okolností není nutné Ochrana oèí: Za normálních okolností není nutné ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné údaje Vzhled: Skupenství: Aerosol Barva: hnìdý - neprùhledná Zápach (vùnì): Charakteristický Prahová hodnota zápachu: (pokraèování na stranì 5)

5 strana 5/8 Dùležité údaje týkající se bezpeènosti, ochrany zdraví a životního prostøedí Hodnota ph: Data úèinné látky bez hnacího plynu Nedá se použít. Zmìna stavu Teplota (rozmezí teplot) tání: Teplota (rozmezí teplot) varu: C Bod vzplanutí: 88 C (DIN 51758) Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Zápalná teplota: Teplota rozkladu: Samozápalnost: Nebezpeèí exploze: Meze výbušnosti: Dolní mez: Horní mez: Tenze par: Nedá se použít. (pokraèování strany 4) Pøi používání mùže vytváøet hoølavé nebo výbušné smìsi par se vzduchem. Hranice výbušnosti složek: Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: 0,6Vol% Hranice výbušnosti složek: Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: 7,0Vol% Hustota pøi 20 C: 0,83-0,85 g/cm 3 Relativní hustota Hustota par Rychlost odpaøování Rozpustnost ve / smìsitelnost s vodì: Rozdìlovací koeficient n-oktanol/voda: Vùbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. Viskozita: Doba výtoku pøi 20 C s (DIN EN ISO 2431/4mm) Dynamicky: Kinematicky pøi 40 C: >7 - <20,5 mm 2 /s (DIN 51562) 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Žádné nebezpeèné rekce nejsou známy Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpeèných reakcí Vyvíjí se lehce vznítitelné plyny/páry Podmínky, kterým je tøeba zabránit Zvyšování tlaku vede k explozi. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneènímu záøení a teplotám nad 50 C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nepøibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouøit. Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola Nesluèitelné materiály: silná oxidaèní èinidla 10.6 Nebezpeèné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpeèné produkty pøi rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických úèincích K této smìsi nejsou k dispozici žádné toxikologické nálezy. (pokraèování na stranì 6)

6 strana 6/8 Akutní toxicita: Zaøazení relevantní hodnoty LD/LC 50: White mineral oil (petroleum) Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) Pokožkou LD50 >2000 mg/kg (rabbit) Inhalováním LC50/4h >5000 mg/l (rat) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401) Pokožkou LD50 >5000 mg/kg (rabbit) (OECD 402) Inhalováním LC50/8h >5000 mg/m 3 (rat) (OECD 403) Butan Inhalováním LC50/4h 658 mg/l (rat) Orálnì LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 401) Pokožkou LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402) Primární dráždivé úèinky: na kùži: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). na zrak: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). (pokraèování strany 5) Senzibilizace: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Toxicita po opakovaných dávkách Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Orálnì NOAEL 25 mg/kg (Ratte) Úèinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) Pro žádnou z úèinných látek není známo, že by zpùsobovala karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní úèinky. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita K této smìsi nejsou k dispozici žádné údaje ohlednì ekotoxicity. Aquatická toxicita: White mineral oil (petroleum) EC50 / 48h >100 mg/l (daphnia) LC 50 / 96 h >100 mg/l (fish) NOEC/NOEL 100 mg/l (fish) (96h) 100 mg/l (al) (72h) 100 mg/l (daphnia) (48h) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických ELO 48 h 1000 mg/l (Daphnia magna) ELO 72 h 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) LLO 96 h 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50 / 48h >0,17 mg/l (Daphnia magna) IC50 / 72h >0,42 mg/l (Desmodesmus subspicatus) LC 50 / 96 h >0,57 mg/l (Danio rerio) NOEC/NOEL 0,07 mg/l (Daphnia magna) 12.2 Perzistence a rozložitelnost White mineral oil (petroleum) Biodegradiation >60 % (-) (28d (OECD 301B)) Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických Biodegradiation 69 % (-) (28d) (pokraèování na stranì 7)

7 strana 7/8 Biodegradiation 30 % (-) (MITI-Test II) 4,5 % (---) (OECD Richtlinie zur Untersuchung v. Chem.Nr 301C) 12.3 Bioakumulaèní potenciál log POW 5,1 log POW (-) 12.4 Mobilita v pùdì Další relevantní informace nejsou k dispozici. Další ekologické údaje: Všeobecná upozornìní: Produkt se nesmí nekontrolovanì dostat do okolí Výsledky posouzení PBT a vpvb Nedá se použít. PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít Jiné nepøíznivé úèinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. (pokraèování strany 6) ODDÍL 13: Pokyny pro odstraòování 13.1 Metody nakládání s odpady Nebezpeèný odpad v souladu s naøízením o seznamu odpadù Doporuèení: Odpady musí být odstranìny v souladu s místními úøedními pøedpisy. Evropský katalog odpadù Kód druhu odpadu + Kód druhu odpadu pro obal * Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèištìné ODDÍL 14: Informace pro pøepravu 14.1 Èíslo OSN ADR, IMDG, IATA 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku ADR IMDG IATA 14.3 Tøída/tøídy nebezpeènosti pro pøepravu ADR UN AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS, flammable tøída 2 5F Plyny Etiketa 2.1 IMDG, IATA Class 2.1 Label Obalová skupina ADR, IMDG, IATA 14.5 Nebezpeènost pro životní prostøedí: Látka zneèiš ující moøe: odpadá 14.6 Zvláštní bezpeènostní opatøení pro uživatele Viz body 6-8 Varování: Plyny Ne (pokraèování na stranì 8)

8 strana 8/8 Pøeprava/další údaje: ADR Omezené množství (LQ) 1L Pøepravní kategorie 2 Kód omezení pro tunely: D UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLY, 2.1 (pokraèování strany 7) ODDÍL 15: Informace o pøedpisech 15.1 Naøízení týkající se bezpeènosti, zdraví a životního prostøedí/specifické právní pøedpisy týkající se látky nebo smìsi Následující látka/látky obsažená/é v tomto produktu/produktech je/jsou oznaèen/y èíslem CAS v zemích, které nepodléhají naøízení REACH nebo naøízením, která ještì nebyla aktualizována novou úmluvou o názvosloví uhlovodíkových rozpouštìdel. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatických: CAS Evropské pøedpisy: Kategorie SEVESO ( 96/82/EG): 8 Národní pøedpisy: Upozornìní na omezení práce: Dodržet pracovní omezení pro mladistvé. Dodržet pracovní omezení pro budoucí a kojící matky Posouzení chemické bezpeènosti: Posouzení chemické bezpeènosti nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Údaje se opírají o dnešní stav našich vìdomostí, nepøedstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. Relevantní vìty H220 Extrémnì hoølavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pøi zahøívání mùže vybuchnout. H304 Pøi požití a vniknutí do dýchacích cest mùže zpùsobit smrt. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úèinky. R12 Extrémnì hoølavý. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí. R65 Zdraví škodlivý: pøi požití mùže vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice mùže zpùsobit vysušení nebo popraskání kùže. Zkratky a akronymy: vpvb: very persistent and very bioaccumulative PBT: persistent, bioaccumulative, toxic RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization NOEL = No Observed Effect Level NOEC = No Observed Effect Concentration LC = letal Conentration EC50 = half maximal effective conentraion log POW = Octanol / water partition coefficient ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent IOELV = indicative occupational exposure limit values * Údaje byly oproti pøedešlé verzi zmìnìny

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo CAS: 9011-05-6 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 61020 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Přísada do

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více