Bubnové sušičky prádla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bubnové sušičky prádla"

Transkript

1 Bubnové sušičky prádla Kapacita 50 liber (25 kg) Kapacita 75 liber (34 kg) Počáteční výrobní č Identifikační čísla modelů naleznete na straně 9 Instalace/provoz/údržba TMB1277C_SVG Původní pokyny Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití. (Pokud se změní vlastník tohoto zařízení, musí tato příručka zůstat se zařízením.) Součást č CZR12 Srpen 2015

2

3 Instalace musí být v souladu s místními předpisy nebo, v případě jejich absence, s následujícími předpisy: V USA musí být instalace v souladu s nejnovějším vydáním americké státní normy Z223.1/ NFPA 54 Státní zákon o topném plynu a s normou ANSI/NFPA 70 Státní elektrický zákon. V Kanadě musí instalace být v souladu s normami CAN/CSA-B149.1 nebo se zákonem o instalaci zařízení na zemní plyn a propan a CSA C22.1, nejnovějším vydáním, kanadským elektrickým zákonem, část I. V Austrálii a na Novém Zélandu musí instalace být v souladu s normou o instalaci zařízení na plyn AS/NZS 5601 část 1: všeobecné instalace. UPOZORNĚNÍ KVŮLI VAŠÍ BEZPEČNOSTI je třeba dodržovat informace v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu nebo zabránilo škodám na majetku a zranění nebo usmrcení osob. W033 UPOZORNĚNÍ Neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti tohoto ani jakéhokoliv dalšího spotřebiče benzín ani další látky a kapaliny s hořlavými výpary. CO DĚLAT, KDYŽ UCÍTÍTE PLYN: Nepokoušejte se o zapálení žádného spotřebiče. Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače; nepoužívejte ve vaší budově žádný telefon. Zajistěte, aby místnost, budovu nebo prostor vyklidily všechny osoby. Okamžitě telefonem souseda zavolejte vašemu dodavateli plynu. Postupujte podle pokynů dodavatele plynu. Jestliže nemůžete navázat kontakt s vaším dodavatelem plynu, zavolejte hasiče. Instalaci a servis musí provádět kvalifikovaný technik, servisní firma nebo dodavatel plynu. W052 DŮLEŽITÉ: Od místního dodavatele plynu je třeba získat informace o pokynech, které musí být dodržovány, jestliže uživatel ucítí plyn. Tyto pokyny musí být umístěny na dobře viditelném místě. Pokyny krok za krokem podle výše uvedených bezpečnostních informací musí být umístěny na dobře viditelném místě v blízkosti sušičky tak, aby je zákazník mohl použít. DŮLEŽITÉ: Pracovník provádějící instalaci musí bubnovou sušičku po instalaci plně vyzkoušet a ukázat majiteli, jak zařízení používat. 3 Součást č CZR12

4 UPOZORNĚNÍ Aby se omezilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, vážného zranění nebo smrti: Před prováděním servisu odpojte elektrické napájení bubnové sušičky. Před prováděním servisu uzavřete uzavírací ventil přívodu plynu do plynové bubnové sušičky. Před prováděním servisu uzavřete ventil páry parní bubnové sušičky. Bubnovou sušičku nikdy nespouštějte, jestliže budou demontovány jakékoliv kryty/panely. Kdykoliv budou během provádění servisu demontovány zemnicí vodiče, musí se potom opět připojit, aby bylo zajištěno řádné uzemnění bubnové sušičky. W002R1 UPOZORNĚNÍ Instalace zařízení musí být provedena kvalifikovaným technikem. Bubnovou sušičku nainstalujte podle pokynů výrobce a místních předpisů. Bubnovou sušičku NEINSTALUJTE pomocí ohebných plastových materiálů pro odvod par. Jestliže se instaluje kovové vedení (fóliového typu), musí to být určitý typ určený výrobcem spotřebiče jako vhodný pro používání s bubnovou sušičkou. Viz kapitola týkající se připojení odsávacího systému. Je známo, že ohebné materiály pro odvod par se mohou zbortit, snadno může dojít k jejich rozmačkání a usazuje se v nich textilní prach. Tyto podmínky budou bránit v průtoku vzduchu bubnovou sušičkou a zvyšovat nebezpečí požáru. W752R1 Následující informace platí pro stát Massachusetts, USA. Toto zařízení smí být instalováno pouze instalatérem nebo plynařem s povolením státu Massachusetts. Toto zařízení musí být nainstalováno pomocí ohebné plynové přípojky o délce 91 cm [36 palců]. Na přívodu plynu do tohoto zařízení musí být nainstalován uzavírací ventil s rukojetí ve tvaru T". Toto zařízení se nesmí instalovat v ložnici ani v koupelně. 4 Součást č CZR12

5 Obsah Úvod...9 Označení modelu...9 Kontaktní informace...11 Informace týkající se bezpečnosti...13 Vysvětlení bezpečnostních hlášení...13 Důležité pokyny týkající se bezpečnosti Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Rozměry skříně...17 Místa výstupů odsávání Místa přípojek plynu Místa elektrických přípojek...20 Místa přípojek páry Instalace Kontrola před instalací Požadavky na místo Poloha a vyrovnání bubnové sušičky Systém pro hašení požáru (volitelné vybavení) Zkontrolujte místní zákony a povolení...24 Požadavky na vodu...24 Přípojky vody Požadavky na elektrické napájení...25 Pomocný výstražný signál...25 Volitelný úhelník upevňovaný šrouby...26 Obrácení vkládacích dvířek...27 Před uvedením bubnové sušičky do provozu...29 Požadováno pouze u modelů CE...31 Instalace bubnové sušičky se sušením plynem CE...31 Všeobecné informace...32 Hrdla CE Vlastnosti plynů CE...33 Změna konfigurace plynu...34 Příslušné postupy přestavby...35 Požadavky na odsávání Požadavky na odsávání...37 Uspořádání...37 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu této příručky nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. 5 Součást č CZR12

6 Dodávaný vzduch Větrání...37 Individuální větrání Větrání rozvodného potrubí...39 Požadavky na dodávku plynu...42 Požadavky na dodávku plynu...42 Dimenzování a zapojení potrubí pro dodávku plynu do okruhu Rozměry nízkotlakých plynových trubek Rozměry vysokotlakých plynových trubek...46 Dimenzování hrdla hořáku při vysoké nadmořské výšce Požadavky na elektrické napájení Požadavky na elektrické napájení Schéma zapojení...53 Zapojení pro centrální placení Pokyny pro uzemnění...55 Pouze pro modely CE Místo pro servis/uzemnění...56 Postup připojení elektrického napájení k bubnové sušičce...57 Pokyny pro konfiguraci můstku...57 Instalace feritového kroužku Elektrické specifikace...60 Požadavky na dodávku páry Požadavky na dodávku páry...64 Doporučení pro potrubí Instalace odvaděče kondenzátu a zapojení zpětných vedení kondenzátu Příprava tepelného oleje Časovač jednoduchého vhození Startovací režim...67 Režim Ready (Připraven)...67 Režim Start Režim provozu Režim Door Open (Otevřené dveře)...67 Režim End of Cycle (Konec cyklu)...67 Přepínače nastavení času sušení...67 Modely po výrobní číslo 0908xxxxx Modely počínaje výrobním číslem 0909xxxxx Vynulování času cyklu na nulu...67 Nastavení přepínače Dokončení...71 Spínač volby teploty...71 Pro naprogramování krátkého zkušebního cyklu Chybové kódy Provozní pokyny Součást č CZR12

7 Provozní pokyny...73 Tlačítko nouzového zastavení u modelů CE...73 Provozní pokyny...73 Obrácení provozu...74 Pokyny pro ovládání Ovládání pomocí dvojitého digitálního časového spínače Elektronické mikro ovládání OPL Ovladač jednoduchého vhození...77 Ovládání pomocí mincí a karet MDC Řízení množství Ovládání Galaxy Ovládání LED OPL Ovládání UniLinc...82 Ovládání mincí DX Ovládání DX4 OPL Ovládání mikroprocesoru diagnostiky Modely DMP OPL Mince DMP Ovládání zapalování a odstraňování závad u modelů od Porucha interního ovládání...90 Odstraňování závad Správné umístění elektrody Měření proudu plamene Ovládání zapalování pro modely určené mimo země CE do Ovládání zapalování pro modely pro země CE do Testy systému Diagnostická LED kontrolka (LED kontrolka DGN)/chybové kódy Seřízení...95 Seřízení...95 Závěrka přívodu vzduchu plynového hořáku Spínač průtoku vzduchu Spínač vkládacích dvířek Západka vkládacích dvířek...97 Hnací řemen - nereverzní modely Hnací řemen - reverzní modely Údržba Denně Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně Test systému pro hašení požáru (volitelné vybavení) během údržby Před voláním servisu Vyřaďte bubnovou sušičku z provozu Součást č CZR12

8 Likvidace zařízení Součást č CZR12

9 Úvod Úvod Označení modelu Informace uvedené v této příručce platí pro uvedené modely. Modelové číslo je uvedeno na typovém štítku stroje. Plyn Pára/topný olej Elektrické napájení Řada 050 (25 kg) CA050L CA050N CK050N CT050L CT050N CU050L CU050N DR50G2- BA050L DR50G2- BA050N DR50G2- BK050N DR50G2- BT050D DR50G2- BT050L DR50G2- BT050N DR50G2- BU050L DR50G2- BU050N DR55G2- BA050L DR55G2- BA050N DR55G2- BT050D DR55G2- BT050L DR55G2- BT050N DR55G2- BU050L DR55G2- BU050N HA050L HA050N HK050N HT050D HT050L HT050N HU050L HU050N IPD50G2 IT050L IT050N LA050L LA050N LK050N LT050L LT050N LU050L LU050N MT050L MT050N PA050L PA050N PK050N PT050L PT050N PU050L PU050N SA050L SA050N SK050N ST050D ST050L ST050N SU050L SU050N UA050L UA050N UK050N UT050L UT050N UU050L UU050N YT050L YT050N YU050L YU050N CT050S CT050T CU050S CU050T DR50S2- BT050S DR50S2- BT050T DR50S2- BU050S DR50S2- BU050T DR55S2- BT050S DR55S2- BT050T DR55S2- BU050S DR55S2- BU050T HT050S HT050T HU050S HU050T IPD50S2 IT050S IT050T LT050S LT050T LU050S LU050T MT050S MT050T PT050S PT050T PU050S PU050T ST050S ST050T SU050S SU050T UT050S UT050T UU050S UU050T YT050S YT050T YU050S YU050T CT050E CU050E DR50E2- BT050E DR50E2- BU050E DR55E2- BT050E DR55E2- BU050E HT050E HU050E IPD50E2 IT050E LT050E LU050E MT050E PT050E PU050E ST050E SU050E UT050E UU050E YT050E YU050E Pokračování tabulky 9 Součást č CZR12

10 Úvod Plyn Pára/topný olej Elektrické napájení Řada 075 (34 kg) CA075L CA075N CK075N CK075R CT075L CT075N CT075R CU075L CU075N CU075R DR75G2- BA075L DR75G2- BA075N DR75G2- BK075N DR75G2- BK075R DR75G2- BT075D DR75G2- BT075L DR75G2- BT075N DR75G2- BT075R DR75G2- BU075L DR75G2- BU075N DR75G2- BU075R DR80G2- BA075L DR80G2- BA075N DR80G2- BT075D DR80G2- BT075L DR80G2- BT075N DR80G2- BU075L DR80G2- BU075N HA075L HA075N HK075N HK075R HT075D HT075L HT075N HT075R HU075L HU075N HU075R IPD75G2 IT075L IT075N IT075R LA075L LA075N LK075N LT075L LT075N LU075L LU075N MT075L MT075N MT075R PA075L PA075N PK075N PT075L PT075N PU075L PU075N SA075L SA075N SK075N SK075R ST075D ST075L ST075N ST075R STF75L STF75N SU075L SU075N SU075R UA075L UA075N UK075N UK075R UT075L UT075N UT075R UTF75L UTF75N UU075L UU075N UU075R YT075L YT075N YU075L YU075N CT075S CT075T CU075S CU075T DR75S2- BT075S DR75S2- BT075T DR75S2- BU075S DR75S2- BU075T DR80S2- BT075S DR80S2- BT075T DR80S2- BU075S DR80S2- BU075T HT075S HT075T HU075S HU075T IPD75S2 IT075S IT075T LT075S LT075T LU075S LU075T MT075S MT075T PT075S PT075T PU075S PU075T ST075S ST075T SU075S SU075T UT075S UT075T UU075S UU075T YT075S YT075T YU075S YU075T CT075E CT075F CU075E CU075F DR75E2- BT075E DR75E2- BT075F DR75E2- BU075E DR75E2- BU075F DR80E2- BT075E DR80E2- BU075E HT075E HT075F HU075E HU075F IPD75E2 IT075E IT075F LT075E LU075E MT075E MT075F PT075E PU075E ST075E ST075F SU075E SU075F UB075E UT075E UT075F UU075E UU075F YT075E YU075E Vysvětlení místa na 6. pozici modelového čísla: 10 Součást č CZR12

11 Úvod D = Liquid Petroleum (L.P.) Gas, Japonsko E = Elektrika F = Snížený elektrický (Eco Line) L = L.P. Gas (zkapalněný plyn) N = Zemní plyn R = Snížený plyn, zemní plyn (Eco Line) S = Pára T = Tepelný olej Zahrnuje modely s ovládáním s následujícími příponami: 3B zpětný chod DX4 vended 3K zpětný chod DX4 přípr. na centrální úhradu 3L DX4 přípr. na centrální úhradu 3O DX4 OPL 3V DX4 vended 3W zpětný chod DX4 přípr. na minci 3X DX4 přípr. na minci BB reverzní základní elektronika, mince BC základní elektronika, mince BG základní elektronika, model OPL BK reverzní základní elektronika, příprava na centrální platby BL základní elektronika, příprava na centrální platby BW reverzní základní elektronika, příprava na mince BX základní elektronika, příprava na mince BY základní elektronika, příprava na kartu BZ reverzní základní elektronika, příprava na kartu DO DMP OPL EO LED OPL KB zpětný chod jedna mince KC jedna mince KK zpětný chod přípr. na centrální úhradu KL přípr. na centrální úhradu KW zpětný chod přípr. na minci KX přípr. na minci KY přípr. na kartu KZ zpětný chod přípr. na kartu LB reverzní síť adaptabilní mince LC síť adaptabilní mince LK reverzní adaptabilní síť, připravená k centrální platbě LL adaptabilní síť, přip. k centrální platbě LW reverzní adaptabilní síť, přip. na mince LX adaptabilní síť, přip. na mince LY adaptabilní síť, přip. na kartu LZ reverzní adaptabilní síť, přip. na kartu OM OPL mikro QT dvojitý digitální časový spínač R3 zpětný chod DX4 OPL RD zpětný chod DMP OPL RE reverzní LED OPL RM reverzní systém OPL mikro RQ reverzní dvojitý digitální časový spínač RU zpětný chod UniLinc OPL SD jedno vhození SX jedno vhození, přípr. na minci UO UniLinc OPL WB reverzní sít, přip. na mince WC síť přip. na mince WK reverzní síť, přip. na centrální platbu WL přip. síť, přip. na centrální platbu WW reverzní síť přip., přip. na mince WX síť připravena, přip. na mince WY síť připravena, přip. na kartu WZ reverzní síť přip., přip. na kartu Kontaktní informace Pokud bude vyžadován servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko výrobce. 11 Součást č CZR12

12 Úvod Jestliže nebudete moci žádné autorizované servisní středisko najít, nebo nebudete spokojeni se servisem provedeným na vašem zařízení, kontaktujte: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI USA Telefon: +1 (920) Ripon, Wisconsin Wevelgem, Belgie Jestliže budete v souvislosti s vaším zařízením volat nebo psát, UVÁDĚJTE MODELOVÉ A VÝROBNÍ ČÍSLO. Modelové a výrobní číslo je uvedeno na výrobním štítku. Výrobní štítek je upevněn na místě znázorněném na Obrázek 1. Datum zakoupení Modelové číslo Výrobní číslo Prosíme, přiložte kopii kupní smlouvy a jakákoliv potvrzení o servisu, jestliže je máte. UPOZORNĚNÍ Abyste omezili nebezpečí vážného zranění nebo smrti, NEOPRAVUJTE ani nevyměňujte žádnou část zařízení ani se nepokoušejte o žádný servis, pokud to není konkrétně doporučeno v návodu k obsluze/ údržbě nebo ve vydaných pokynech k obsluze/opravám, které jste pochopili a máte dostatečnou zručnost pro jejich provádění. W329 Jestliže jsou vyžadovány náhradní díly, kontaktujte zdroj, ze kterého jste vaše zařízení zakoupili, nebo zavolejte na číslo +1 (920) nebo , kde vám sdělí jméno a adresu nejbližšího autorizovaného distributora dílů. 1 1 TMB2235N_SVG 1. Výrobní štítek Obrázek 1 12 Součást č CZR12

13 Informace týkající se bezpečnosti Informace týkající se bezpečnosti Vysvětlení bezpečnostních hlášení V tomto návodu a na štítcích zařízení se nacházejí bezpečnostní upozornění ( NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA a UPOZORNĚ- NÍ ), za kterými následují určité pokyny. Tato bezpečnostní upozornění jsou určena pro zajištění osobní bezpečnosti obsluhy, uživatele, servisního technika a osob provádějících údržbu zařízení. NEBEZPEČÍ Upozorňují na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která bude mít za následek vážná zranění nebo smrt osob, pokud jí nebude zabráněno. UPOZORNĚNÍ Upozorňují na nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek vážná zranění nebo smrt osob, pokud jí nebude zabráněno. POZOR Upozorňují na nebezpečnou situaci, která může mít za následek drobná nebo mírná zranění osob nebo škody na majetku, pokud jí nebude zabráněno. Za dalšími bezpečnostními upozorněními ( DŮLEŽITÉ a PO- ZNÁMKA ) také následují příslušné pokyny. DŮLEŽITÉ: Slovo DŮLEŽITÉ se používá pro informování čtenáře o určitých postupech, při kterých dojde k menšímu poškození zařízení, jestliže stanovený postup nebude dodržován. POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA se používá pro uvedení informací týkajících se instalace, používání, údržby nebo servisu, které jsou důležité, ale nesouvisejí s nebezpečím. Důležité pokyny týkající se bezpečnosti UPOZORNĚNÍ Aby se snížilo nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, vážného zranění nebo smrti osob při používání vaší bubnové sušičky, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření: Tyto pokyny si uložte. W776 Před používáním bubnové sušičky si všechny pokyny přečtěte. Bubnovou sušičku nainstalujte podle pokynů k INSTALACI. Pokud se týká správného uzemnění (zemnicího vedení) bubnové sušičky, postupujte podle pokynů pro UZEMNĚNÍ (zemnicí vedení). Všechny přípojky elektrického napájení, uzemnění (zemnicího vedení) a přívodu plynu musí být v souladu s místními předpisy a v případě požadavku musí být provedeny pracovníky s patřičným povolením. Doporučuje se, aby zařízení bylo nainstalováno kvalifikovanými techniky. Bubnovou sušičku neinstalujte tam, kde by mohla být vystavena vodě a/nebo povětrnostním vlivům. Bubnová sušička se nemůže používat v uzavřené místnosti s nedostatečnou dodávkou vzduchu. V případě potřeby musí být do dveří nebo oken nainstalovány větrací mřížky. Tento spotřebič se nesmí spouštět bez filtru textilního prachu/ pěny. Když ucítíte zápach plynu, ihned zastavte přívod plynu a vyvětrejte místnost. Nezapínejte elektrické spotřebiče a nepoužívejte elektrické vypínače. Nepoužívejte zápalky ani zapalovače. V budově nepoužívejte telefon. Upozorněte co nejdříve instalatéra, a pokud to bude vyžadováno, také dodavatele plynu. Abyste zabránili v požáru a výbuchu, odstraňte z okolních prostor vznětlivé a hořlavé látky. Buben sušičky pravidelně čistěte a odsávací potrubí musí být pravidelně čištěno kompetentními údržbáři. Každý den odstraňujte nahromaděný prach z filtru a vnitřku oddělení pro filtr. V blízkosti tohoto spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály. Nesušte výrobky, které byly dříve čištěny, prány nebo namočeny v benzínu nebo strojních olejích, rostlinných nebo jedlých olejích, čisticích voscích nebo chemikáliích, čisticích rozpouštědlech, ředidlech nebo dalších hořlavých nebo výbušných látkách, nebo znečištěny těmito látkami, jež uvolňují výpary, které by se mohly vznítit, vybouchnout nebo způsobit samovolné vznícení tkaniny. V blízkosti tohoto spotřebiče nestříkejte aerosoly, jestliže bude v provozu. 13 Součást č CZR12

14 Informace týkající se bezpečnosti Výrobky jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové závěsy, vodotěsné textilie, pogumované materiály a oděvy nebo polštáře naplněné materiálem z pěnové pryže by se v bubnové sušičce neměly sušit. Tento spotřebič nepoužívejte pro sušení materiálů s nízkou teplotou tání (PVC, pryž atd.). Neprovádějte sušení záclon a závěsů obsahujících lamináty, pokud na štítku nebude uvedeno, že se to smí. Pokud se tyto materiály budou sušit, vytřete buben vlhkou utěrkou, abyste odstranili částice laminátu. Nedovolujte dětem přístup do bubnové sušárny ani na ni. Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl používán dětmi nebo postiženými osobami bez dozoru. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Jestliže se buben otáčí, nesahejte do bubnové sušičky. Bubnovou sušičku používejte pouze pro její určený účel, sušení prádla. Vždy dodržujte pokyny pro ošetřování prádla a oděvů dodané výrobcem textilií a bubnovou sušičku používejte pouze pro sušení textilií, které byly prány ve vodě. Do sušičky vkládejte pouze odstředěné prádlo. Vždy si přečtěte pokyny výrobce na prádle a čisticích přípravcích a dodržujte je. Dbejte všech výstrah a bezpečnostních upozornění. Aby se snížilo nebezpečí otravy nebo popálenin chemickými látkami, uchovávejte je neustále mimo dosah dětí (přednostně v zamykatelné skříni). Nepoužívejte změkčovadla textilií nebo výrobky pro odstraňování statické elektřiny, pokud to není doporučeno výrobcem změkčovače textilií nebo výrobku. Ihned po zastavení bubnové sušičky prádlo vyjměte. Bubnovou sušičku NEPOUŽÍVEJTE, jestliže se z ní kouří, je z ní slyšet zvuk drhnutí nebo má chybějící nebo prasklé díly nebo demontované kryty nebo panely. NEMANIPULUJTE zbytečně s ovládacími prvky ani neobcházejte žádná bezpečnostní zařízení. Bubnová sušička nebude s otevřenými vkládacími dvířky pracovat. NEPŘEMOSŤUJTE bezpečnostní spínač dveří, abyste umožnili provoz bubnové sušičky s otevřenými dvířky. Jestliže se dvířka otevřou, bubnová sušička se zastaví. Bubnovou sušičku nepoužívejte, jestliže se při otevření dvířek nepřestane otáčet, nebo jestliže se začne otáčet bez stisknutí nebo zapnutí SPOUŠTĚCÍHO mechanismu. Vyřaďte bubnovou sušičku z používání a přivolejte servis. Bubnová sušička (sušičky) nebude s otevřeným panelem pro zachycování textilního prachu pracovat. NEPŘEMOSŤUJTE bezpečnostní spínač panelu pro zachytávání textilního prachu, abyste umožnili provoz s tímto panelem otevřeným. Tento spotřebič neupravujte. Filtr textilního prachu každý den vždy vyčistěte. Udržujte prostor kolem odsávacího otvoru a okolní oblast zbavenou nahromaděného textilního a dalšího prachu a nečistot. Vnitřek bubnové sušičky a odsávací vedení musí být pravidelně čištěno kvalifikovanými servisními pracovníky. Výpary z rozpouštědel ze strojů pro chemické čištění vytváří při odsávání topným tělesem sušicí jednotky kyseliny. Tyto kyseliny jsou žíravé vůči bubnové sušičce i vloženému sušenému prádlu. Dbejte na to, aby přiváděný vzduch neobsahoval žádné výpary z rozpouštědel. Na konci každého pracovního dne uzavřete všechny hlavní přívody plynu, páry a proudu. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část bubnové sušičky ani se nepokoušejte o žádný servis, pokud to není konkrétně doporučeno v návodu k obsluze/údržbě nebo ve vydaných pokynech k obsluze/opravě, které jste pochopili a máte dostatečnou zručnost pro jejich provádění. VŽDY před provádění servisu odpojte a zablokujte elektrické napájení bubnové sušičky. Odpojte napájení vypnutím příslušného jističe nebo pojistky. Před vyřazením bubnové sušičky z provozu nebo její likvidací demontujte dvířka prostoru pro sušení a dvířek prostoru pro zachytávání textilního prachu. Nedodržování pokynů výrobce při instalaci, údržbě a/nebo používání bubnové sušičky může mít za následek podmínky, které mohou být příčinou zranění a/nebo škody na majetku. POZNÁMKA: VÝSTRAHY a DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKA- JÍCÍ SE BEZPEČNOSTI uvedené v tomto návodu nemají za cíl pokrýt všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Při instalaci, údržbě nebo používání bubnové sušičky je třeba používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost. Vždy při výskytu jakýchkoliv problémů nebo podmínek, kterým nebudete rozumět, kontaktujte vašeho dodavatele, distributora nebo výrobce. 14 Součást č CZR12

15 Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Pokud se týká doplňkových specifikací, přečtěte si výrobní štítek zařízení. Specifikace Řada 050 Řada 075 F75 Rozptyl tepla plochou povrchu volně přístupnou chladicímu vzduchu: joulů/m 2 [Btu/ft 2 ] Úroveň hluku měřená během provozu v místě obsluhy ve vzdálenosti 1 metr [3,3 stopy] před zařízením a výšce 1,6 metru [5,2 stopy] nad podlahou (přibližně) Čistá hmotnost (přibližná): kilogramů [liber] Standardní hmotnost balení: kilogramů [liber] [60] [60] [60] 60 dba 65 dba 67 dba 247 [545] 279 [615] 322 [710] 273 [602] 307 [677] 350 [772] Standardní přepravní rozměry balení: milimetry [palce] 1054 x 1323 x 2057 [41,5 x 52,1 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] Hmotnost balení v laťkové bedně: kilogramů [liber] 303 [669] 337 [742] 380 [837] Přepravní rozměry laťkové bedny: milimetry [palce] 1130 x 1397 x 2229 [44,5 x 55 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] Velikost bubnu: milimetry [palce] Kapacita bubnu (suchá hmotnost): kilogramů [liber] Průměr výstupu vzduchu: milimetry [palce] Maximální statický zpětný tlak: milibar, kpa [W.C.I.] 940 x 762 [37 x 30] 940 x 914 [37 x 36] 940 x 914 [37 x 36] 25 [50] 34 [75] 34 [75] 203 [8] 203 [8] 254 [10] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] Pokračování tabulky 15 Součást č CZR12

16 Specifikace a rozměry Specifikace Řada 050 Řada 075 F75 Maximální průtok vzduchu: 354 [750] Classic Line Eco Line 519 [1100] l/s [C.F.M.] Plyn/pára 60 Hz 354 [750] 60 Hz 434 [920] 50 Hz 295 [625] 50 Hz 354 [750] Elektřina 354 [750] Motor: kw [Výkon] Nereverzní 0,373 [1/2] 0,560 [3/4] Netýká se Reverzní ventilátor 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,746 [1] Reverzní buben 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] Plynové modely Přípojka plynu 1/2 palce NPT 1/2 palce NPT 3/4 palce NPT Dimenzování hořáku: 137, 38,1 [ ] Classic Line Eco Line 237, [ ] Mj/hod., kw [Btu/hod.] 174, 48,359 [ ] 60 Hz 137.2, 38.1 [130,000] 50 Hz 116.1, 32.2 [110,000] Elektrické modely Výkon topného tělesa: kilowatty 21 kw (240 V/50 Hz) 30 kw (jiná napětí) Classic Line 30 kw Eco Line 21 kw Netýká se Parní modely Přípojka páry 3/4 palce NPT 3/4 palce NPT Netýká se Výkon parního hada při 100 psig: kg/hod. [Btu/hod.] (doporučený pracovní tlak psig) 83,14 [ ] 98,5 [ ] Netýká se POZNÁMKA: Všechna zařízení jsou vybavena dalším výstupem pro přechod na metrický závit (ze standardního). 16 Součást č CZR12

17 Specifikace a rozměry Rozměry skříně C F B D A E K L J I H G TMB2422N_SVG Modely A B C D E* F Řada 050, pára a elektřina 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1226 mm [48,25 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 050, pára 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1226 mm [48,25 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 075, pára a elektřina 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1378 mm [54,25 palce] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 075, pára 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1378 mm [54,25 palce] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] F75, plyn 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1346 mm [53 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Modely G H* I* J* K L Řada 050, pára a elektřina 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 749 mm [29,5 pal.] 844 mm [33,24 palce] Pokračování tabulky 17 Součást č CZR12

18 Specifikace a rozměry Modely G H* I* J* K L Řada 050, pára 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 749 mm [29,5 pal.] 844 mm [33,24 palce] Řada 075, pára a elektřina 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] Řada 075, pára 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] F75, plyn 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] * Volitelný systém pro hašení požáru - zařízení jím nemusí být vybaveno. Místa výstupů odsávání B C A TMB2238N_SVG Modely A B C Řada 050/ mm [5,375 palce] 203 mm [8 palců] 340 mm [13,375 palce] F mm [6,5 palce] 254 mm [10 palců] 165 mm [6,5 palce] 18 Součást č CZR12

19 Specifikace a rozměry Místa přípojek plynu A B TMB2239N_SVG Průměr A B 050/075 1/2 palce NPT 375 mm [14,75 palce] 1670 mm [65,75 palce] F75 3/4 palce NPT 19 Součást č CZR12

20 Specifikace a rozměry Místa elektrických přípojek A A B B 1 2 TMB2240N_SVG 1. Plyn a pára 2. Elektrické napájení A B 83 mm [3,25 palce] 1918 mm [75,5 palce] POZNÁMKA: Tato čísla představují pouze přibližné rozměry. 20 Součást č CZR12

21 Specifikace a rozměry Místa přípojek páry A C B D E TMB2425N_SVG Průměr A B C D E 3/4 palce NPT 387 mm [15,25 palce] 2013 mm [79,23 palce] 190 mm [7,5 palce] 1642 mm [64,64 palce] 1985 mm [78,14 palce] 21 Součást č CZR12

22 Instalace Instalace Kontrola před instalací Po dodání bednu, karton a díly zkontrolujte, zda nenesou známky poškození během dopravy. Jestliže jsou bedna, karton nebo krycí materiál poškozeny nebo jsou zřejmé stopy možného poškození, nechejte přepravce před podepsáním přijetí zásilky popsat stav do přepravní dokumentace, nebo přepravce informujte o stavu co nejdříve po jeho zjištění. Bednu a krycí materiál co nejdříve odstraňte a zkontrolujte jednotlivé části uvedené v balicím listu. O jakýchkoliv chybějících nebo poškozených částech co nejdříve informujte přepravce. Jestliže je nějaká část zásilky poškozená nebo chybí, předložte přepravci písemnou reklamaci. DŮLEŽITÉ: Odstraňte přepravní pásku ze dvou zadních tlumičů umístěných ve výstupu odsávání. DŮLEŽITÉ: Pokud bubnová sušička nebude nainstalována podle pokynů v tomto návodu, bude to znamenat zrušení záruky. Instalace musí být v souladu s minimálními specifikacemi a požadavky popsanými v tomto návodu a příslušnými místními předpisy pro rozvody plynu, obecními stavebními předpisy, předpisy pro dodávku vody, předpisy pro elektrická zapojení a jakýmikoliv dalšími příslušnými zákonnými předpisy. Vzhledem k různým požadavkům je třeba příslušné zákony důkladně pochopit a provést všechny práce spojené s přípravou na instalaci v souladu s nimi. Požadované materiály (zajistěte je místně) Všechny modely Plynové modely Parní modely Jeden jednopólový odpojovač s pojistkou nebo jistič u jednofázových modelů. Jistič u trojfázových modelů. Jeden plynový uzavírací ventil na vedení pro přívod plynu do každé bubnové sušičky. Jeden parní uzavírací ventil na vedení pro přívod páry připojený před elektromagnetickým parním ventilem. Dva parní uzavírací ventily pro každé zpětné vedení kondenzátu. Pokračování tabulky Požadované materiály (zajistěte je místně) Ohebné hadice pro vedení páry s pracovním tlakem 8,79 kg/cm2 [125 psig [liber na čtvereční palec]] pro připojení parních hadů. Pokud se týká dimenzování a uspořádání přípojek, viz Obrázek 29. Dva oddělovače kondenzátu pro výstupy parních hadů pro zpětné vedení kondenzátu. Volitelné dva zpětné ventily pro zpětná vedení kondenzátu. DŮLEŽITÉ: Pouze trojfázové provedení každá bubnová sušička musí být připojena k jističi své vlastní jednotlivé větve, nikoliv k pojistkám, aby se zabránilo v možnosti jednofázového provozu a předčasnému selhání motoru (motorů). Požadavky na místo Bubnová sušička musí být nainstalována na rovné podlaze. Podlahové krytiny jako například koberce nebo dlaždice je třeba odstranit. Aby se zajistilo dodržení stanovených postupů, seznamte se s požadavky místních stavebních předpisů. Bubnová sušička se nesmí instalovat nebo skladovat na místech, v nichž by byla vystavena vodě a/nebo povětrnostním vlivům. DŮLEŽITÉ: NEBLOKUJTE průtok vzduchu na zadní straně bubnové sušičky prádlem ani jinými předměty. To by zabránilo v dostatečném přívodu vzduchu do spalovací komory bubnové sušičky. Obvyklý plášť bubnové sušičky je znázorněn na Obrázek 2. DŮLEŽITÉ: Bubnové sušičky instalujte s dostatečným prostorem kolem pro provádění servisu a obsluhy, viz Obrázek 2. UPOZORNĚNÍ Aby se snížilo nebezpečí vážného zranění, odstup skříně bubnové sušičky od hořlavé konstrukce musí splňovat minimální předepsané hodnoty a/nebo místní předpisy a nařízení. W Součást č CZR12

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více