Bubnové sušičky prádla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bubnové sušičky prádla"

Transkript

1 Bubnové sušičky prádla Kapacita 50 liber (25 kg) Kapacita 75 liber (34 kg) Počáteční výrobní č Identifikační čísla modelů naleznete na straně 9 Instalace/provoz/údržba TMB1277C_SVG Původní pokyny Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití. (Pokud se změní vlastník tohoto zařízení, musí tato příručka zůstat se zařízením.) Součást č CZR12 Srpen 2015

2

3 Instalace musí být v souladu s místními předpisy nebo, v případě jejich absence, s následujícími předpisy: V USA musí být instalace v souladu s nejnovějším vydáním americké státní normy Z223.1/ NFPA 54 Státní zákon o topném plynu a s normou ANSI/NFPA 70 Státní elektrický zákon. V Kanadě musí instalace být v souladu s normami CAN/CSA-B149.1 nebo se zákonem o instalaci zařízení na zemní plyn a propan a CSA C22.1, nejnovějším vydáním, kanadským elektrickým zákonem, část I. V Austrálii a na Novém Zélandu musí instalace být v souladu s normou o instalaci zařízení na plyn AS/NZS 5601 část 1: všeobecné instalace. UPOZORNĚNÍ KVŮLI VAŠÍ BEZPEČNOSTI je třeba dodržovat informace v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu nebo zabránilo škodám na majetku a zranění nebo usmrcení osob. W033 UPOZORNĚNÍ Neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti tohoto ani jakéhokoliv dalšího spotřebiče benzín ani další látky a kapaliny s hořlavými výpary. CO DĚLAT, KDYŽ UCÍTÍTE PLYN: Nepokoušejte se o zapálení žádného spotřebiče. Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače; nepoužívejte ve vaší budově žádný telefon. Zajistěte, aby místnost, budovu nebo prostor vyklidily všechny osoby. Okamžitě telefonem souseda zavolejte vašemu dodavateli plynu. Postupujte podle pokynů dodavatele plynu. Jestliže nemůžete navázat kontakt s vaším dodavatelem plynu, zavolejte hasiče. Instalaci a servis musí provádět kvalifikovaný technik, servisní firma nebo dodavatel plynu. W052 DŮLEŽITÉ: Od místního dodavatele plynu je třeba získat informace o pokynech, které musí být dodržovány, jestliže uživatel ucítí plyn. Tyto pokyny musí být umístěny na dobře viditelném místě. Pokyny krok za krokem podle výše uvedených bezpečnostních informací musí být umístěny na dobře viditelném místě v blízkosti sušičky tak, aby je zákazník mohl použít. DŮLEŽITÉ: Pracovník provádějící instalaci musí bubnovou sušičku po instalaci plně vyzkoušet a ukázat majiteli, jak zařízení používat. 3 Součást č CZR12

4 UPOZORNĚNÍ Aby se omezilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, vážného zranění nebo smrti: Před prováděním servisu odpojte elektrické napájení bubnové sušičky. Před prováděním servisu uzavřete uzavírací ventil přívodu plynu do plynové bubnové sušičky. Před prováděním servisu uzavřete ventil páry parní bubnové sušičky. Bubnovou sušičku nikdy nespouštějte, jestliže budou demontovány jakékoliv kryty/panely. Kdykoliv budou během provádění servisu demontovány zemnicí vodiče, musí se potom opět připojit, aby bylo zajištěno řádné uzemnění bubnové sušičky. W002R1 UPOZORNĚNÍ Instalace zařízení musí být provedena kvalifikovaným technikem. Bubnovou sušičku nainstalujte podle pokynů výrobce a místních předpisů. Bubnovou sušičku NEINSTALUJTE pomocí ohebných plastových materiálů pro odvod par. Jestliže se instaluje kovové vedení (fóliového typu), musí to být určitý typ určený výrobcem spotřebiče jako vhodný pro používání s bubnovou sušičkou. Viz kapitola týkající se připojení odsávacího systému. Je známo, že ohebné materiály pro odvod par se mohou zbortit, snadno může dojít k jejich rozmačkání a usazuje se v nich textilní prach. Tyto podmínky budou bránit v průtoku vzduchu bubnovou sušičkou a zvyšovat nebezpečí požáru. W752R1 Následující informace platí pro stát Massachusetts, USA. Toto zařízení smí být instalováno pouze instalatérem nebo plynařem s povolením státu Massachusetts. Toto zařízení musí být nainstalováno pomocí ohebné plynové přípojky o délce 91 cm [36 palců]. Na přívodu plynu do tohoto zařízení musí být nainstalován uzavírací ventil s rukojetí ve tvaru T". Toto zařízení se nesmí instalovat v ložnici ani v koupelně. 4 Součást č CZR12

5 Obsah Úvod...9 Označení modelu...9 Kontaktní informace...11 Informace týkající se bezpečnosti...13 Vysvětlení bezpečnostních hlášení...13 Důležité pokyny týkající se bezpečnosti Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Rozměry skříně...17 Místa výstupů odsávání Místa přípojek plynu Místa elektrických přípojek...20 Místa přípojek páry Instalace Kontrola před instalací Požadavky na místo Poloha a vyrovnání bubnové sušičky Systém pro hašení požáru (volitelné vybavení) Zkontrolujte místní zákony a povolení...24 Požadavky na vodu...24 Přípojky vody Požadavky na elektrické napájení...25 Pomocný výstražný signál...25 Volitelný úhelník upevňovaný šrouby...26 Obrácení vkládacích dvířek...27 Před uvedením bubnové sušičky do provozu...29 Požadováno pouze u modelů CE...31 Instalace bubnové sušičky se sušením plynem CE...31 Všeobecné informace...32 Hrdla CE Vlastnosti plynů CE...33 Změna konfigurace plynu...34 Příslušné postupy přestavby...35 Požadavky na odsávání Požadavky na odsávání...37 Uspořádání...37 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu této příručky nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. 5 Součást č CZR12

6 Dodávaný vzduch Větrání...37 Individuální větrání Větrání rozvodného potrubí...39 Požadavky na dodávku plynu...42 Požadavky na dodávku plynu...42 Dimenzování a zapojení potrubí pro dodávku plynu do okruhu Rozměry nízkotlakých plynových trubek Rozměry vysokotlakých plynových trubek...46 Dimenzování hrdla hořáku při vysoké nadmořské výšce Požadavky na elektrické napájení Požadavky na elektrické napájení Schéma zapojení...53 Zapojení pro centrální placení Pokyny pro uzemnění...55 Pouze pro modely CE Místo pro servis/uzemnění...56 Postup připojení elektrického napájení k bubnové sušičce...57 Pokyny pro konfiguraci můstku...57 Instalace feritového kroužku Elektrické specifikace...60 Požadavky na dodávku páry Požadavky na dodávku páry...64 Doporučení pro potrubí Instalace odvaděče kondenzátu a zapojení zpětných vedení kondenzátu Příprava tepelného oleje Časovač jednoduchého vhození Startovací režim...67 Režim Ready (Připraven)...67 Režim Start Režim provozu Režim Door Open (Otevřené dveře)...67 Režim End of Cycle (Konec cyklu)...67 Přepínače nastavení času sušení...67 Modely po výrobní číslo 0908xxxxx Modely počínaje výrobním číslem 0909xxxxx Vynulování času cyklu na nulu...67 Nastavení přepínače Dokončení...71 Spínač volby teploty...71 Pro naprogramování krátkého zkušebního cyklu Chybové kódy Provozní pokyny Součást č CZR12

7 Provozní pokyny...73 Tlačítko nouzového zastavení u modelů CE...73 Provozní pokyny...73 Obrácení provozu...74 Pokyny pro ovládání Ovládání pomocí dvojitého digitálního časového spínače Elektronické mikro ovládání OPL Ovladač jednoduchého vhození...77 Ovládání pomocí mincí a karet MDC Řízení množství Ovládání Galaxy Ovládání LED OPL Ovládání UniLinc...82 Ovládání mincí DX Ovládání DX4 OPL Ovládání mikroprocesoru diagnostiky Modely DMP OPL Mince DMP Ovládání zapalování a odstraňování závad u modelů od Porucha interního ovládání...90 Odstraňování závad Správné umístění elektrody Měření proudu plamene Ovládání zapalování pro modely určené mimo země CE do Ovládání zapalování pro modely pro země CE do Testy systému Diagnostická LED kontrolka (LED kontrolka DGN)/chybové kódy Seřízení...95 Seřízení...95 Závěrka přívodu vzduchu plynového hořáku Spínač průtoku vzduchu Spínač vkládacích dvířek Západka vkládacích dvířek...97 Hnací řemen - nereverzní modely Hnací řemen - reverzní modely Údržba Denně Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně Test systému pro hašení požáru (volitelné vybavení) během údržby Před voláním servisu Vyřaďte bubnovou sušičku z provozu Součást č CZR12

8 Likvidace zařízení Součást č CZR12

9 Úvod Úvod Označení modelu Informace uvedené v této příručce platí pro uvedené modely. Modelové číslo je uvedeno na typovém štítku stroje. Plyn Pára/topný olej Elektrické napájení Řada 050 (25 kg) CA050L CA050N CK050N CT050L CT050N CU050L CU050N DR50G2- BA050L DR50G2- BA050N DR50G2- BK050N DR50G2- BT050D DR50G2- BT050L DR50G2- BT050N DR50G2- BU050L DR50G2- BU050N DR55G2- BA050L DR55G2- BA050N DR55G2- BT050D DR55G2- BT050L DR55G2- BT050N DR55G2- BU050L DR55G2- BU050N HA050L HA050N HK050N HT050D HT050L HT050N HU050L HU050N IPD50G2 IT050L IT050N LA050L LA050N LK050N LT050L LT050N LU050L LU050N MT050L MT050N PA050L PA050N PK050N PT050L PT050N PU050L PU050N SA050L SA050N SK050N ST050D ST050L ST050N SU050L SU050N UA050L UA050N UK050N UT050L UT050N UU050L UU050N YT050L YT050N YU050L YU050N CT050S CT050T CU050S CU050T DR50S2- BT050S DR50S2- BT050T DR50S2- BU050S DR50S2- BU050T DR55S2- BT050S DR55S2- BT050T DR55S2- BU050S DR55S2- BU050T HT050S HT050T HU050S HU050T IPD50S2 IT050S IT050T LT050S LT050T LU050S LU050T MT050S MT050T PT050S PT050T PU050S PU050T ST050S ST050T SU050S SU050T UT050S UT050T UU050S UU050T YT050S YT050T YU050S YU050T CT050E CU050E DR50E2- BT050E DR50E2- BU050E DR55E2- BT050E DR55E2- BU050E HT050E HU050E IPD50E2 IT050E LT050E LU050E MT050E PT050E PU050E ST050E SU050E UT050E UU050E YT050E YU050E Pokračování tabulky 9 Součást č CZR12

10 Úvod Plyn Pára/topný olej Elektrické napájení Řada 075 (34 kg) CA075L CA075N CK075N CK075R CT075L CT075N CT075R CU075L CU075N CU075R DR75G2- BA075L DR75G2- BA075N DR75G2- BK075N DR75G2- BK075R DR75G2- BT075D DR75G2- BT075L DR75G2- BT075N DR75G2- BT075R DR75G2- BU075L DR75G2- BU075N DR75G2- BU075R DR80G2- BA075L DR80G2- BA075N DR80G2- BT075D DR80G2- BT075L DR80G2- BT075N DR80G2- BU075L DR80G2- BU075N HA075L HA075N HK075N HK075R HT075D HT075L HT075N HT075R HU075L HU075N HU075R IPD75G2 IT075L IT075N IT075R LA075L LA075N LK075N LT075L LT075N LU075L LU075N MT075L MT075N MT075R PA075L PA075N PK075N PT075L PT075N PU075L PU075N SA075L SA075N SK075N SK075R ST075D ST075L ST075N ST075R STF75L STF75N SU075L SU075N SU075R UA075L UA075N UK075N UK075R UT075L UT075N UT075R UTF75L UTF75N UU075L UU075N UU075R YT075L YT075N YU075L YU075N CT075S CT075T CU075S CU075T DR75S2- BT075S DR75S2- BT075T DR75S2- BU075S DR75S2- BU075T DR80S2- BT075S DR80S2- BT075T DR80S2- BU075S DR80S2- BU075T HT075S HT075T HU075S HU075T IPD75S2 IT075S IT075T LT075S LT075T LU075S LU075T MT075S MT075T PT075S PT075T PU075S PU075T ST075S ST075T SU075S SU075T UT075S UT075T UU075S UU075T YT075S YT075T YU075S YU075T CT075E CT075F CU075E CU075F DR75E2- BT075E DR75E2- BT075F DR75E2- BU075E DR75E2- BU075F DR80E2- BT075E DR80E2- BU075E HT075E HT075F HU075E HU075F IPD75E2 IT075E IT075F LT075E LU075E MT075E MT075F PT075E PU075E ST075E ST075F SU075E SU075F UB075E UT075E UT075F UU075E UU075F YT075E YU075E Vysvětlení místa na 6. pozici modelového čísla: 10 Součást č CZR12

11 Úvod D = Liquid Petroleum (L.P.) Gas, Japonsko E = Elektrika F = Snížený elektrický (Eco Line) L = L.P. Gas (zkapalněný plyn) N = Zemní plyn R = Snížený plyn, zemní plyn (Eco Line) S = Pára T = Tepelný olej Zahrnuje modely s ovládáním s následujícími příponami: 3B zpětný chod DX4 vended 3K zpětný chod DX4 přípr. na centrální úhradu 3L DX4 přípr. na centrální úhradu 3O DX4 OPL 3V DX4 vended 3W zpětný chod DX4 přípr. na minci 3X DX4 přípr. na minci BB reverzní základní elektronika, mince BC základní elektronika, mince BG základní elektronika, model OPL BK reverzní základní elektronika, příprava na centrální platby BL základní elektronika, příprava na centrální platby BW reverzní základní elektronika, příprava na mince BX základní elektronika, příprava na mince BY základní elektronika, příprava na kartu BZ reverzní základní elektronika, příprava na kartu DO DMP OPL EO LED OPL KB zpětný chod jedna mince KC jedna mince KK zpětný chod přípr. na centrální úhradu KL přípr. na centrální úhradu KW zpětný chod přípr. na minci KX přípr. na minci KY přípr. na kartu KZ zpětný chod přípr. na kartu LB reverzní síť adaptabilní mince LC síť adaptabilní mince LK reverzní adaptabilní síť, připravená k centrální platbě LL adaptabilní síť, přip. k centrální platbě LW reverzní adaptabilní síť, přip. na mince LX adaptabilní síť, přip. na mince LY adaptabilní síť, přip. na kartu LZ reverzní adaptabilní síť, přip. na kartu OM OPL mikro QT dvojitý digitální časový spínač R3 zpětný chod DX4 OPL RD zpětný chod DMP OPL RE reverzní LED OPL RM reverzní systém OPL mikro RQ reverzní dvojitý digitální časový spínač RU zpětný chod UniLinc OPL SD jedno vhození SX jedno vhození, přípr. na minci UO UniLinc OPL WB reverzní sít, přip. na mince WC síť přip. na mince WK reverzní síť, přip. na centrální platbu WL přip. síť, přip. na centrální platbu WW reverzní síť přip., přip. na mince WX síť připravena, přip. na mince WY síť připravena, přip. na kartu WZ reverzní síť přip., přip. na kartu Kontaktní informace Pokud bude vyžadován servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko výrobce. 11 Součást č CZR12

12 Úvod Jestliže nebudete moci žádné autorizované servisní středisko najít, nebo nebudete spokojeni se servisem provedeným na vašem zařízení, kontaktujte: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI USA Telefon: +1 (920) Ripon, Wisconsin Wevelgem, Belgie Jestliže budete v souvislosti s vaším zařízením volat nebo psát, UVÁDĚJTE MODELOVÉ A VÝROBNÍ ČÍSLO. Modelové a výrobní číslo je uvedeno na výrobním štítku. Výrobní štítek je upevněn na místě znázorněném na Obrázek 1. Datum zakoupení Modelové číslo Výrobní číslo Prosíme, přiložte kopii kupní smlouvy a jakákoliv potvrzení o servisu, jestliže je máte. UPOZORNĚNÍ Abyste omezili nebezpečí vážného zranění nebo smrti, NEOPRAVUJTE ani nevyměňujte žádnou část zařízení ani se nepokoušejte o žádný servis, pokud to není konkrétně doporučeno v návodu k obsluze/ údržbě nebo ve vydaných pokynech k obsluze/opravám, které jste pochopili a máte dostatečnou zručnost pro jejich provádění. W329 Jestliže jsou vyžadovány náhradní díly, kontaktujte zdroj, ze kterého jste vaše zařízení zakoupili, nebo zavolejte na číslo +1 (920) nebo , kde vám sdělí jméno a adresu nejbližšího autorizovaného distributora dílů. 1 1 TMB2235N_SVG 1. Výrobní štítek Obrázek 1 12 Součást č CZR12

13 Informace týkající se bezpečnosti Informace týkající se bezpečnosti Vysvětlení bezpečnostních hlášení V tomto návodu a na štítcích zařízení se nacházejí bezpečnostní upozornění ( NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA a UPOZORNĚ- NÍ ), za kterými následují určité pokyny. Tato bezpečnostní upozornění jsou určena pro zajištění osobní bezpečnosti obsluhy, uživatele, servisního technika a osob provádějících údržbu zařízení. NEBEZPEČÍ Upozorňují na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která bude mít za následek vážná zranění nebo smrt osob, pokud jí nebude zabráněno. UPOZORNĚNÍ Upozorňují na nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek vážná zranění nebo smrt osob, pokud jí nebude zabráněno. POZOR Upozorňují na nebezpečnou situaci, která může mít za následek drobná nebo mírná zranění osob nebo škody na majetku, pokud jí nebude zabráněno. Za dalšími bezpečnostními upozorněními ( DŮLEŽITÉ a PO- ZNÁMKA ) také následují příslušné pokyny. DŮLEŽITÉ: Slovo DŮLEŽITÉ se používá pro informování čtenáře o určitých postupech, při kterých dojde k menšímu poškození zařízení, jestliže stanovený postup nebude dodržován. POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA se používá pro uvedení informací týkajících se instalace, používání, údržby nebo servisu, které jsou důležité, ale nesouvisejí s nebezpečím. Důležité pokyny týkající se bezpečnosti UPOZORNĚNÍ Aby se snížilo nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, vážného zranění nebo smrti osob při používání vaší bubnové sušičky, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření: Tyto pokyny si uložte. W776 Před používáním bubnové sušičky si všechny pokyny přečtěte. Bubnovou sušičku nainstalujte podle pokynů k INSTALACI. Pokud se týká správného uzemnění (zemnicího vedení) bubnové sušičky, postupujte podle pokynů pro UZEMNĚNÍ (zemnicí vedení). Všechny přípojky elektrického napájení, uzemnění (zemnicího vedení) a přívodu plynu musí být v souladu s místními předpisy a v případě požadavku musí být provedeny pracovníky s patřičným povolením. Doporučuje se, aby zařízení bylo nainstalováno kvalifikovanými techniky. Bubnovou sušičku neinstalujte tam, kde by mohla být vystavena vodě a/nebo povětrnostním vlivům. Bubnová sušička se nemůže používat v uzavřené místnosti s nedostatečnou dodávkou vzduchu. V případě potřeby musí být do dveří nebo oken nainstalovány větrací mřížky. Tento spotřebič se nesmí spouštět bez filtru textilního prachu/ pěny. Když ucítíte zápach plynu, ihned zastavte přívod plynu a vyvětrejte místnost. Nezapínejte elektrické spotřebiče a nepoužívejte elektrické vypínače. Nepoužívejte zápalky ani zapalovače. V budově nepoužívejte telefon. Upozorněte co nejdříve instalatéra, a pokud to bude vyžadováno, také dodavatele plynu. Abyste zabránili v požáru a výbuchu, odstraňte z okolních prostor vznětlivé a hořlavé látky. Buben sušičky pravidelně čistěte a odsávací potrubí musí být pravidelně čištěno kompetentními údržbáři. Každý den odstraňujte nahromaděný prach z filtru a vnitřku oddělení pro filtr. V blízkosti tohoto spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály. Nesušte výrobky, které byly dříve čištěny, prány nebo namočeny v benzínu nebo strojních olejích, rostlinných nebo jedlých olejích, čisticích voscích nebo chemikáliích, čisticích rozpouštědlech, ředidlech nebo dalších hořlavých nebo výbušných látkách, nebo znečištěny těmito látkami, jež uvolňují výpary, které by se mohly vznítit, vybouchnout nebo způsobit samovolné vznícení tkaniny. V blízkosti tohoto spotřebiče nestříkejte aerosoly, jestliže bude v provozu. 13 Součást č CZR12

14 Informace týkající se bezpečnosti Výrobky jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové závěsy, vodotěsné textilie, pogumované materiály a oděvy nebo polštáře naplněné materiálem z pěnové pryže by se v bubnové sušičce neměly sušit. Tento spotřebič nepoužívejte pro sušení materiálů s nízkou teplotou tání (PVC, pryž atd.). Neprovádějte sušení záclon a závěsů obsahujících lamináty, pokud na štítku nebude uvedeno, že se to smí. Pokud se tyto materiály budou sušit, vytřete buben vlhkou utěrkou, abyste odstranili částice laminátu. Nedovolujte dětem přístup do bubnové sušárny ani na ni. Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl používán dětmi nebo postiženými osobami bez dozoru. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Jestliže se buben otáčí, nesahejte do bubnové sušičky. Bubnovou sušičku používejte pouze pro její určený účel, sušení prádla. Vždy dodržujte pokyny pro ošetřování prádla a oděvů dodané výrobcem textilií a bubnovou sušičku používejte pouze pro sušení textilií, které byly prány ve vodě. Do sušičky vkládejte pouze odstředěné prádlo. Vždy si přečtěte pokyny výrobce na prádle a čisticích přípravcích a dodržujte je. Dbejte všech výstrah a bezpečnostních upozornění. Aby se snížilo nebezpečí otravy nebo popálenin chemickými látkami, uchovávejte je neustále mimo dosah dětí (přednostně v zamykatelné skříni). Nepoužívejte změkčovadla textilií nebo výrobky pro odstraňování statické elektřiny, pokud to není doporučeno výrobcem změkčovače textilií nebo výrobku. Ihned po zastavení bubnové sušičky prádlo vyjměte. Bubnovou sušičku NEPOUŽÍVEJTE, jestliže se z ní kouří, je z ní slyšet zvuk drhnutí nebo má chybějící nebo prasklé díly nebo demontované kryty nebo panely. NEMANIPULUJTE zbytečně s ovládacími prvky ani neobcházejte žádná bezpečnostní zařízení. Bubnová sušička nebude s otevřenými vkládacími dvířky pracovat. NEPŘEMOSŤUJTE bezpečnostní spínač dveří, abyste umožnili provoz bubnové sušičky s otevřenými dvířky. Jestliže se dvířka otevřou, bubnová sušička se zastaví. Bubnovou sušičku nepoužívejte, jestliže se při otevření dvířek nepřestane otáčet, nebo jestliže se začne otáčet bez stisknutí nebo zapnutí SPOUŠTĚCÍHO mechanismu. Vyřaďte bubnovou sušičku z používání a přivolejte servis. Bubnová sušička (sušičky) nebude s otevřeným panelem pro zachycování textilního prachu pracovat. NEPŘEMOSŤUJTE bezpečnostní spínač panelu pro zachytávání textilního prachu, abyste umožnili provoz s tímto panelem otevřeným. Tento spotřebič neupravujte. Filtr textilního prachu každý den vždy vyčistěte. Udržujte prostor kolem odsávacího otvoru a okolní oblast zbavenou nahromaděného textilního a dalšího prachu a nečistot. Vnitřek bubnové sušičky a odsávací vedení musí být pravidelně čištěno kvalifikovanými servisními pracovníky. Výpary z rozpouštědel ze strojů pro chemické čištění vytváří při odsávání topným tělesem sušicí jednotky kyseliny. Tyto kyseliny jsou žíravé vůči bubnové sušičce i vloženému sušenému prádlu. Dbejte na to, aby přiváděný vzduch neobsahoval žádné výpary z rozpouštědel. Na konci každého pracovního dne uzavřete všechny hlavní přívody plynu, páry a proudu. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část bubnové sušičky ani se nepokoušejte o žádný servis, pokud to není konkrétně doporučeno v návodu k obsluze/údržbě nebo ve vydaných pokynech k obsluze/opravě, které jste pochopili a máte dostatečnou zručnost pro jejich provádění. VŽDY před provádění servisu odpojte a zablokujte elektrické napájení bubnové sušičky. Odpojte napájení vypnutím příslušného jističe nebo pojistky. Před vyřazením bubnové sušičky z provozu nebo její likvidací demontujte dvířka prostoru pro sušení a dvířek prostoru pro zachytávání textilního prachu. Nedodržování pokynů výrobce při instalaci, údržbě a/nebo používání bubnové sušičky může mít za následek podmínky, které mohou být příčinou zranění a/nebo škody na majetku. POZNÁMKA: VÝSTRAHY a DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKA- JÍCÍ SE BEZPEČNOSTI uvedené v tomto návodu nemají za cíl pokrýt všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Při instalaci, údržbě nebo používání bubnové sušičky je třeba používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost. Vždy při výskytu jakýchkoliv problémů nebo podmínek, kterým nebudete rozumět, kontaktujte vašeho dodavatele, distributora nebo výrobce. 14 Součást č CZR12

15 Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Specifikace a rozměry Pokud se týká doplňkových specifikací, přečtěte si výrobní štítek zařízení. Specifikace Řada 050 Řada 075 F75 Rozptyl tepla plochou povrchu volně přístupnou chladicímu vzduchu: joulů/m 2 [Btu/ft 2 ] Úroveň hluku měřená během provozu v místě obsluhy ve vzdálenosti 1 metr [3,3 stopy] před zařízením a výšce 1,6 metru [5,2 stopy] nad podlahou (přibližně) Čistá hmotnost (přibližná): kilogramů [liber] Standardní hmotnost balení: kilogramů [liber] [60] [60] [60] 60 dba 65 dba 67 dba 247 [545] 279 [615] 322 [710] 273 [602] 307 [677] 350 [772] Standardní přepravní rozměry balení: milimetry [palce] 1054 x 1323 x 2057 [41,5 x 52,1 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] Hmotnost balení v laťkové bedně: kilogramů [liber] 303 [669] 337 [742] 380 [837] Přepravní rozměry laťkové bedny: milimetry [palce] 1130 x 1397 x 2229 [44,5 x 55 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] Velikost bubnu: milimetry [palce] Kapacita bubnu (suchá hmotnost): kilogramů [liber] Průměr výstupu vzduchu: milimetry [palce] Maximální statický zpětný tlak: milibar, kpa [W.C.I.] 940 x 762 [37 x 30] 940 x 914 [37 x 36] 940 x 914 [37 x 36] 25 [50] 34 [75] 34 [75] 203 [8] 203 [8] 254 [10] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] Pokračování tabulky 15 Součást č CZR12

16 Specifikace a rozměry Specifikace Řada 050 Řada 075 F75 Maximální průtok vzduchu: 354 [750] Classic Line Eco Line 519 [1100] l/s [C.F.M.] Plyn/pára 60 Hz 354 [750] 60 Hz 434 [920] 50 Hz 295 [625] 50 Hz 354 [750] Elektřina 354 [750] Motor: kw [Výkon] Nereverzní 0,373 [1/2] 0,560 [3/4] Netýká se Reverzní ventilátor 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,746 [1] Reverzní buben 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] Plynové modely Přípojka plynu 1/2 palce NPT 1/2 palce NPT 3/4 palce NPT Dimenzování hořáku: 137, 38,1 [ ] Classic Line Eco Line 237, [ ] Mj/hod., kw [Btu/hod.] 174, 48,359 [ ] 60 Hz 137.2, 38.1 [130,000] 50 Hz 116.1, 32.2 [110,000] Elektrické modely Výkon topného tělesa: kilowatty 21 kw (240 V/50 Hz) 30 kw (jiná napětí) Classic Line 30 kw Eco Line 21 kw Netýká se Parní modely Přípojka páry 3/4 palce NPT 3/4 palce NPT Netýká se Výkon parního hada při 100 psig: kg/hod. [Btu/hod.] (doporučený pracovní tlak psig) 83,14 [ ] 98,5 [ ] Netýká se POZNÁMKA: Všechna zařízení jsou vybavena dalším výstupem pro přechod na metrický závit (ze standardního). 16 Součást č CZR12

17 Specifikace a rozměry Rozměry skříně C F B D A E K L J I H G TMB2422N_SVG Modely A B C D E* F Řada 050, pára a elektřina 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1226 mm [48,25 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 050, pára 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1226 mm [48,25 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 075, pára a elektřina 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1378 mm [54,25 palce] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Řada 075, pára 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1378 mm [54,25 palce] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] F75, plyn 781 mm [30,75 palce] 860 mm [33,87 palce] 1346 mm [53 palců] 1946 mm [76,625 palce] 914 mm [36 palců] 981 mm [38,625 palce] Modely G H* I* J* K L Řada 050, pára a elektřina 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 749 mm [29,5 pal.] 844 mm [33,24 palce] Pokračování tabulky 17 Součást č CZR12

18 Specifikace a rozměry Modely G H* I* J* K L Řada 050, pára 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 749 mm [29,5 pal.] 844 mm [33,24 palce] Řada 075, pára a elektřina 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] Řada 075, pára 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] F75, plyn 838 mm [33 palců] 180 mm [7,1 palce] 140 mm [5,5 palce] 166 mm [6,53 palců] 902 mm [35,5 palců] 996 mm [39,22 palce] * Volitelný systém pro hašení požáru - zařízení jím nemusí být vybaveno. Místa výstupů odsávání B C A TMB2238N_SVG Modely A B C Řada 050/ mm [5,375 palce] 203 mm [8 palců] 340 mm [13,375 palce] F mm [6,5 palce] 254 mm [10 palců] 165 mm [6,5 palce] 18 Součást č CZR12

19 Specifikace a rozměry Místa přípojek plynu A B TMB2239N_SVG Průměr A B 050/075 1/2 palce NPT 375 mm [14,75 palce] 1670 mm [65,75 palce] F75 3/4 palce NPT 19 Součást č CZR12

20 Specifikace a rozměry Místa elektrických přípojek A A B B 1 2 TMB2240N_SVG 1. Plyn a pára 2. Elektrické napájení A B 83 mm [3,25 palce] 1918 mm [75,5 palce] POZNÁMKA: Tato čísla představují pouze přibližné rozměry. 20 Součást č CZR12

21 Specifikace a rozměry Místa přípojek páry A C B D E TMB2425N_SVG Průměr A B C D E 3/4 palce NPT 387 mm [15,25 palce] 2013 mm [79,23 palce] 190 mm [7,5 palce] 1642 mm [64,64 palce] 1985 mm [78,14 palce] 21 Součást č CZR12

22 Instalace Instalace Kontrola před instalací Po dodání bednu, karton a díly zkontrolujte, zda nenesou známky poškození během dopravy. Jestliže jsou bedna, karton nebo krycí materiál poškozeny nebo jsou zřejmé stopy možného poškození, nechejte přepravce před podepsáním přijetí zásilky popsat stav do přepravní dokumentace, nebo přepravce informujte o stavu co nejdříve po jeho zjištění. Bednu a krycí materiál co nejdříve odstraňte a zkontrolujte jednotlivé části uvedené v balicím listu. O jakýchkoliv chybějících nebo poškozených částech co nejdříve informujte přepravce. Jestliže je nějaká část zásilky poškozená nebo chybí, předložte přepravci písemnou reklamaci. DŮLEŽITÉ: Odstraňte přepravní pásku ze dvou zadních tlumičů umístěných ve výstupu odsávání. DŮLEŽITÉ: Pokud bubnová sušička nebude nainstalována podle pokynů v tomto návodu, bude to znamenat zrušení záruky. Instalace musí být v souladu s minimálními specifikacemi a požadavky popsanými v tomto návodu a příslušnými místními předpisy pro rozvody plynu, obecními stavebními předpisy, předpisy pro dodávku vody, předpisy pro elektrická zapojení a jakýmikoliv dalšími příslušnými zákonnými předpisy. Vzhledem k různým požadavkům je třeba příslušné zákony důkladně pochopit a provést všechny práce spojené s přípravou na instalaci v souladu s nimi. Požadované materiály (zajistěte je místně) Všechny modely Plynové modely Parní modely Jeden jednopólový odpojovač s pojistkou nebo jistič u jednofázových modelů. Jistič u trojfázových modelů. Jeden plynový uzavírací ventil na vedení pro přívod plynu do každé bubnové sušičky. Jeden parní uzavírací ventil na vedení pro přívod páry připojený před elektromagnetickým parním ventilem. Dva parní uzavírací ventily pro každé zpětné vedení kondenzátu. Pokračování tabulky Požadované materiály (zajistěte je místně) Ohebné hadice pro vedení páry s pracovním tlakem 8,79 kg/cm2 [125 psig [liber na čtvereční palec]] pro připojení parních hadů. Pokud se týká dimenzování a uspořádání přípojek, viz Obrázek 29. Dva oddělovače kondenzátu pro výstupy parních hadů pro zpětné vedení kondenzátu. Volitelné dva zpětné ventily pro zpětná vedení kondenzátu. DŮLEŽITÉ: Pouze trojfázové provedení každá bubnová sušička musí být připojena k jističi své vlastní jednotlivé větve, nikoliv k pojistkám, aby se zabránilo v možnosti jednofázového provozu a předčasnému selhání motoru (motorů). Požadavky na místo Bubnová sušička musí být nainstalována na rovné podlaze. Podlahové krytiny jako například koberce nebo dlaždice je třeba odstranit. Aby se zajistilo dodržení stanovených postupů, seznamte se s požadavky místních stavebních předpisů. Bubnová sušička se nesmí instalovat nebo skladovat na místech, v nichž by byla vystavena vodě a/nebo povětrnostním vlivům. DŮLEŽITÉ: NEBLOKUJTE průtok vzduchu na zadní straně bubnové sušičky prádlem ani jinými předměty. To by zabránilo v dostatečném přívodu vzduchu do spalovací komory bubnové sušičky. Obvyklý plášť bubnové sušičky je znázorněn na Obrázek 2. DŮLEŽITÉ: Bubnové sušičky instalujte s dostatečným prostorem kolem pro provádění servisu a obsluhy, viz Obrázek 2. UPOZORNĚNÍ Aby se snížilo nebezpečí vážného zranění, odstup skříně bubnové sušičky od hořlavé konstrukce musí splňovat minimální předepsané hodnoty a/nebo místní předpisy a nařízení. W Součást č CZR12

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508983 N Datum vydání: 20.1.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE by LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obsah 1. Úvod... 3 2. Obsah balení... 3 3. Bezpečnost... 4 4. Instalace... 5 4.1 Pokyny pro instalaci... 5 4.2 Instalace

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více