Propan-butanové topidlo BRI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propan-butanové topidlo BRI"

Transkript

1 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn. Tento návod uschovejte pro píští použití! Použití Toto propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 (dále jen topidlo) je ureno pro doasné vytápní místností (kde je zarueno dostatené vtrání), nap. chat, rekreaních chalup, dílen, kanceláí, ekáren apod., nebo jako doplnk ke stávajícímu vytápní mimo topné období (jaro, podzim). Topidlo je spotebi kategorie I 3B/P(30). Topidlo je konstruováno jako nízkotlaké ke spalování plynné smsi propan-butanu (dále jen PB). Topidlo je spotebi na propan-butan, který se pipojuje pes redukní ventil (s výstupním petlakem 30 mbar) a spojovací hadici (odpovídající EN 559 nebo EN , o délce nepevyšující 1,5 m), na 10 nebo 5 kg tlakovou LPG lahev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa). Tlaková lahev je plnna propan-butanovou (PB) smsí A1 nebo B (znaení dle ISO 4706), což je oznaení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) sms. Ob smsi jsou použitelné, mají však mírn odlišné fyzikální vlastnosti. Pro jiné druhy paliv spotebi nelze použít ani provést pestavbu spotebie! Snaha o pipojení jiných typ lahví na plyn mže být nebezpená! V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnní Vám výmnným zpsobem zajistí oznaené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Pi každé výmn LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpené skladování a používání! LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalnný uhlovodíkový plyn Redukní ventil = regulátor 10 mbar = 1 kpa Technická data Zem pímého urení spotebie... eská republika (CZ), Slovensko (SK) Zdroj nebo 5 kg LPG lahev plnná PB smsí A1 nebo B Maximální výkon... 3,45 kw Maximální spoteba... 0,25 kg/h Pracovní tlak mbar Minimální objem obytné místnosti m 3 Minimální vtrací otvor... 86,25 cm 2 Hmotnost... 1,7 kg Datum oznaení spotebie CE Píslušenství 1ks pevlená matice 1ks nátrubek s tsnním Veškeré píslušenství potebné k pipojení topidla k LPG lahvi lze objednat u distributora (Meva a.s., tel.: , 391, 302, fax: , nebo u jeho obchodních partner.

2 Podmínky pro provoz topidla Toto propan-butanové topidlo je ureno pro doasné vytápní místností, nap. chat, rekreaních chalup, dílen, kanceláí, ekáren apod., s minimálním objemem místnosti 69 m 3, ve které je topidlo umístno a je pímo vtratelná (výmnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevením oken, balkónových dveí, vtracích kídel apod.). Vtrací otvor musí být nejmén 86,25 cm 2. Topidlo pi provozu spotebovává kyslík a v nevtraných uzavených místnostech mže být uživatel vážn ohrožen na život z dvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO! Topidlo musí být provozováno ve svislé poloze. Ped zapoetím prací (s nátrovými hmotami, lepidly atd.), které mohou mít za následek zmnu prostedí, ve kterém je topidlo umístno, je poteba jej vypnout uzavením lahvového ventilu. Znovu zapnout topidlo je možné až po dkladném vyvtrání místnosti. LPG lahev umístte vždy za topidlo. Povrchová teplota tlakové lahve nesmí pekroit 40 C a tlaková lahev nesmí být vystavena pímému slunenímu záení. Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze. Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu. Je písn zakázáno provádt jakýkoliv pímý ohev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpaovací mohutnosti plynu. Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte pi každé výmn LPG lahve. Podrobné informace (pro eskou republiku) jsou stanoveny v SN a v TPG Je možno používat pouze typu spojovací hadice schválené výrobcem nebo distributorem plynu. Spojovací hadice musí být pi provozu zajištna proti odru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození (zkroucení apod.). Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpenostních dvod 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby hadici vymte. Montáž topidla Ped pipojením topidla k LPG lahvi je nutné pišroubovat k topidlu držák. Držák pišroubujte k topidlu tak, aby se opel o vyseknutou zarážku na noze (na spodní stran) topidla. Topidlo s držákem pevn pišroubujte na vhodnou, pevnou, neholavou podložku tak, aby keramické destiky hoáku byly vždy ve svislé poloze! Pipojení topidla a kontrola tsnosti - Ped odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se pesvdit, zda hlavní uzávr lahve je ádn dotažen v poloze zaveno. - Ped pipojením topidla zkontrolujte pipojovací závit lahvového ventilu zda není zneištn i zda není poškozený. Pípadné neistoty odstrate. Pokud je poškozen závit nesmí být topidlo pipojeno k lahvi. Poškozenou lahev vymte za bezvadnou. - Ped pipojením k lahvi na plyn zkontrolujte použití a dobrý stav všech tsnní. Pokud je tsnní poškozené, vymte jej za nové. Topidlo lze k LPG lahvi pipojit dvma zpsoby: 1) Použití piložené pevlené matice s nátrubkem, redukního ventilu s trnem (Typ NP01008), hadice a hadicových spon. - Na boní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáením doleva redukní ventil s výstupním trnem a dotáhnte klíem. - Do pevlené matice vložte nátrubek a našroubujte ji otáením doleva na vstupní šroubení topidla. - Na oba konce spojovací hadice navléknte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasute na trn redukního ventilu a dotáhnte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasute na trn nátrubku, pipojeného pevlenou maticí ke vstupnímu šroubení topidla, a dotáhnte hadicovou sponou. - Regulaní knoflík topidla musí být v uzavené poloze.

3 2) Použití redukního ventilu s výstupním závitem G 1/4 L (Typ NP01033) a spojovací hadice se zalisovanými koncovkami (se závitem G 1/4 L). Zalisované koncovky hadice mají kulové nátrubky, které plní funkci tsnní. - Na boní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáením doleva redukní ventil s výstupním závitem a dotáhnte klíem. - Pevlenou matici na jednom konci spojovací hadice našroubujte otáením doleva na šroubení redukního ventilu a dotáhnte. Pevlenou matici na druhém konci spojovací hadice našroubujte otáením doleva na vstupní šroubení topidla a dotáhnte. - Regulaní knoflík topidla musí být v uzavené poloze. - Otevete lahvový ventil na LPG lahvi otoením knoflíku doleva a potením pnotvorným roztokem (nap. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem spoj. Regulaní knoflík topidla zstává v uzavené poloze. Kontrolu tsnosti je nutné provést potením všech spoj pnotvorným roztokem. Je zásadn zakázáno provádt kontrolu tsnosti pomocí oteveného ohn!!! Zapalování a zhášení topidla - Otevete lahvový ventil, stlate regulaní knoflík topidla a otote ho doleva (proti smru hodinových ruiek) a držte. Otvorem v plechovém krytu (na opané stran než je regulaní knoflík topidla) zapalte zápalkou plyn. Po zapálení plamene držte regulaní knoflík topidla zamáknutý asi 20 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene. Regulace se provádí nastavením regulaního knoflíku na topidle do zvolené polohy. - Zhášení topidla provete uzavením lahvového ventilu u LPG lahve a nechte dohoet zbytek plynu ze spojovací hadice. Potom teprve uzavete regulaní knoflík na topidle (doprava na doraz). - Pi dlouhodobém vypnutí odpojte topidlo od LPG lahve. - Pokud byl spotebi dlouhodob odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho pipojte a zkontrolujte tsnost (viz. Pipojení topidla a kontrola tsnosti). Únik plynu Cítíte-li unikat plyn zavete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhaste veškerý otevený ohe a vypnte elektrické spotebie. Místnost ádn vyvtrejte. Zkontrolujte hadici (viz. Údržba) a pipojení pívodu plynu (viz. Pipojení topidla a kontrola tsnosti). Pokud únik plynu nelze zastavit, peneste LPG lahev do oteveného, dobe vtraného prostoru a porate se s dodavatelem plynu. Údržba Ped každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj, pekontrolovat tsnost (viz. Pipojení topidla a kontrola tsnosti) a stav tsnní. Údržbu spotebie provádjte vždy v pravidelných intervalech, pi sníženém výkonu a dále v pípadech vtšího zneištní. Pi provozu dbejte na to, aby byla LPG lahev vždy níže než hoák topidla. Spotebi udržujte v suchu a istot. ištní topného tlesa provádjte vlhkou utrkou bez použití abrazivního prostedku. Neistte topidlo holavými nebo korozivními isticími prostedky. ištní se smí provádt pouze tehdy, je-li topidlo zcela vychladlé. Ped každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj a pekontrolovat tsnost (viz. Pipojení topidla a kontrola tsnosti). Vizuáln, popípad hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V pípad vydutí nebo jiného porušení je nutné ji ihned vymnit. Pokud je spojovací hadice pi užívání vystavena hrubšímu zacházení v nároných provozních podmínkách, je z bezpenostních dvod vhodné, aby uživatel provádl v pravidelných intervalech jednoduchou zkoušku tsnosti spojovací hadice a vasným odhalením netsnosti pedešel zpsobení požáru v dsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola tsnosti hadice se mže provádt nap. postupným protažením celé délky hadice v nádob s vodou za souasného sledování pípadného úniku plynu v podob bublinek. Hadice musí být pi zkoušce pod redukovaným tlakem (30 mbar) z tlakové LPG lahve.

4 Výmna lahve na plyn se musí provádt ve venkovním prostedí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. Ped odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda je topidlo zhasnuto. Pro bezporuchový a bezpený chod doporuujeme na topidle provést údržbu v servise každé 2 roky. Zárove je teba vykonávat obasný dozor bhem provozu spotebie. Opravy závad Veškeré opravy smí provádt pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovolte nekvalifikované osob jakkoli zasahovat do Vašeho topidla. Opravy zajišuje distributor a smluvní servisní stediska. Skladování spotebie - Po použití nebo v pípad poruchy vždy zavete lahvový ventil na LPG lahvi. - Odpojte od spotebie LPG lahev. - Zkontrolujte tsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, pedejte LPG lahev dodavateli plynu k výmn. - Odpojenou lahev opatete ochranou zátkou. - Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu. - Spotebi smí být skladován až po úplném vychladnutí. - Uložte spotebi tak, aby bylo zabránno jeho zneistní nebo poškození. - Spotebi musí být skladován v uzavených, dobe vtraných místnostech neobsahujících agresivní látky, pi teplot nejmén 10 C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %. - Pokud je spotebi pipojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu. Likvidace spotebie Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotebie, a už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu urené (nap. Sbr druhotných surovin, Sbrný dvr apod.). Likvidace obalu Obal odložte na místo urené obcí k ukládání odpadu. Bezpenostní požadavky - Ped instalací a použitím si pette pokyny! - Instalace tohoto spotebie a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými pedpisy! - Pokud je spotebi v provozu, nepemísujte jej! - Ped pemístním spotebie uzavete ventil lahve na LPG a spotebi nechte zcela vychladnout! - Nikdy nepoužívejte poškozený spotebi! - Nepoužívejte topidlo, který by mlo poškozená nebo opotebovaná tsnní! - Neodkládejte vci na topidlo a nezakrývejte ho! - Používejte topidlo pouze v dobe vtraném prostoru! Topidlo pi provozu spotebovává kyslík a v nevtraných uzavených místnostech mže být uživatel vážn ohrožen na život z dvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO! Zajistte dostatený pívod vzduchu! Vtrací otvor musí mít prez nejmén 86,25 cm 2, rovnomrn rozdlený mezi horní a spodní vtrací otvor. - Ochranná zástna tohoto spotebie má zabránit riziku požáru nebo zranní zpsobenému popálením a žádná její ást nesmí být trvale odstranna! Nezajišuje úinnou ochranu pro malé dti, staré osoby ani tlesn postižené. - Topidlo je pi provozu a bezprostedn po nm velmi horké! Zamezte pístupu malých dtí ke spotebii! - Vnujte zvláštní pozornost pi použití na kluzkých podlahách, aby dti nebo zvíata nezpsobily nehodu! - Chrate ped dtmi (pi použití i skladování)!

5 - Spotebi nesmí být používán v obytných vozidlech, nap. karavanech nebo v motorových karavanech! - Spotebi nesmí být používán v obytných místnostech výškových budov, v suterénech, koupelnách nebo ložnicích! - Topidlo lze používat v místnostech kde se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí -5 C až +30 C a relativní vlhkost nepesahuje 80%. - Pi provozu dodržujte bezpenou vzdálenost od holavých pedmt stupn holavosti B, C1, C2, C3, 1m ve smru sálání a 0,5 m nad topidlem! (B hmoty nesnadno holavé, C1 hmoty tžce holavé, C2 hmoty stedn holavé, C3 hmoty lehce holavé). - Pi umístní spotebie v blízkosti stn, nábytku, závs, záclon, ložního prádla a jiných holavých materiál hrozí riziko požáru. - Pi práci s nátrovými hmotami, lepidly apod., v místnosti kde je topidlo používáno, odstavte ho z provozu a nechte vychladnout! - Udržujte topidlo v istot! - Tlakové LPG lahve vymujte podle pokyn v tomto návodu! - Výmna lahve na plyn se musí provádt ve venkovním prostedí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Ped odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda je topidlo zhasnuto! - Kontrolu tsnosti provádjte v dobe vtrané místnosti, pop. ve venkovním prostedí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Nezjišujte úniky oteveným ohnm, použijte pnotvorný roztok! - Tento spotebi vyžaduje hadici a regulátor tlaku paliva, ovte správnost u Vašeho dodavatele paliva! - Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní petlak 30 mbar! - Zabrate zkrucování hadice! Používejte hadice pro propan-butan odpovídající EN 559 nebo EN o délce nepevyšující 1,5 m! Stav hadice je nutné pravideln kontrolovat a v pípad poteby ji vymnit! - Výmna hadice se musí provádt v pedepsaných intervalech! - Redukní ventil a hadice musí být umístny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny! - Dbejte na to, aby topidlo bylo v suchém a istém prostedí! - Po každém použití spotebi uzavít ventilem na lahvi! - Pi dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou lahev! - Jestliže ucítíte unikat plyn, ite se instrukcemi viz. Únik plynu! - Je zakázáno pestavovat spotebi na jiný druh plynu! - Neprovádjte žádné úpravy tohoto spotebie mimo rámec návodu k obsluze! - Po pipojení topidla k LPG lahvi se vyvarujte naklánní a obracení LPG lahve! - Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu! - Topidlo smí obsluhovat pouze dosplá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Pi provozu topidla musí obsluha dále respektovat všeobecné požárn bezpenostní pedpisy a mít spotebi pod dohledem! Poznámka Zmny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovanímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny. Záruní podmínky Záruní doba je 24 msíc ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po kterou je výrobek v oprav). 1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za pedpokladu, že výrobek je užíván v souladu s piloženým návodem k obsluze. 2. Vyskytne-li se závada výrobku v záruní dob, má kupující nárok na bezplatnou opravu v urených servisních stediscích za pedpokladu, že se jedná prokazateln o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

6 3. Podmínkou pro uplatnní nárok ze záruky je pedložení správn a iteln vyplnného záruního listu, jenž musí být opaten adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje. 4. Nároky na záruku zanikají: nebyla-li záruka uplatnna v záruní dob nebo pi svévolných zmnách pvodních zápis v záruním list, pi neodborných zásazích nebo opravách výrobk jiným než ureným servisním stediskem nebo v pípad, že byl výrobek uživatelem i jinou osobou mechanicky i jinak poškozen. 5. Záruka se nevztahuje na bžné provozní opotebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí pi používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo zmny. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené neodborným zacházením i údržbou mimo rámec píslušného návodu k obsluze. Na zmny níže vyjmenované jako bžné opotebení se nevztahují záruní podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Bžné provozní opotebení Za bžné provozní opotebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku nap. : - zabarvení ochranné mížky pedevším ástí v blízkosti keramických destiek hoáku - zabarvení plechového krytu pedevším ásti v blízkosti keramických destiek hoáku Nkteré výše uvedené zmny na výrobku se mohou projevit již po nkolika málo použitích, piemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku. Pokud se vyskytne njaká nejasnost ohledn provozu i údržby spotebie, obrate se na odborný servis distributora (Meva a.s., tel.: , 391, 302). Výrobce Ningbo I.G.I. Gas Industry, ína Opravy a servis Záruní i mimozáruní opravy tohoto výrobku provádí distributor: MEVA a.s. Tel.: * Na Urbance 632 Fax.: Roudnice nad Labem Internet: Adresa prodejny: Datum prodeje : Razítko prodejny: Podpis prodávajícího:

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah:

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah: Plynový průtokový ohřívač vody Návod k instalaci a použití THERM 18-25 POE Popis jednotlivých modelů: THERM 18 POE, THERM 25 POE Obsah: Strana 1. Vlastnosti...2 2. Podmínky instalace...3 3. Montáž průtokového

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více