Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008"

Transkript

1 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn. Tento návod uschovejte pro píští použití! Typové oznaení Typové oznaení Souásti vaie Termopojistka Piezozapalování VP02006 ne ne VP02007 ano ne VP02008 ano ano Použití Tyto víceúelové vaidlové hoáky (dále jen vai) jsou ureny k ohevu nádob s kapalinami nebo potravinami (nap. domácí zabijaky atd.) ve venkovním prostedí. Vai je spotebi kategorie I 3+ a I 3B/P. Vai je konstruován jako nízkotlaký ke spalování paliv tetí tídy (propan, butan a jejich smsi dále jen PB). Vai je spotebi na propan-butan, který se pipojuje pes redukní ventil a spojovací hadici (odpovídající EN 559 nebo EN , o délce nepevyšující 1,5 m), na 10 nebo 5 kg tlakovou LPG lahev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa). Tlaková lahev je plnna propanem, butanem nebo propan-butanovou (PB) smsí A1 nebo B (znaení dle ISO 4706), což je oznaení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) sms. Ob smsi jsou použitelné, mají však mírn odlišné fyzikální vlastnosti. Pro jiné druhy paliv spotebi nelze použít ani provést pestavbu spotebie! Snaha o pipojení jiných typ lahví na plyn mže být nebezpená! V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnní Vám výmnným zpsobem zajistí oznaené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Pi každé výmn LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpené skladování a používání! LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalnný uhlovodíkový plyn Redukní ventil = regulátor 10 mbar = 1 kpa Technická data Zdroj nebo 5 kg LPG lahev plnná propanem, butanem nebo PB smsí A1 nebo B Maximální tepelný píkon... 7,5 kw Maximální spoteba g/h Pracovní tlak nebo 50 mbar (pro sms propanu a butanu) Pracovní tlak mbar (pro butan) Pracovní tlak mbar (pro propan) Prmr trysky... 1,4 mm

2 Hmotnost... 5,5 kg Datum oznaení spotebie CE Konkrétní druh paliva, kategorie spotebie a pipojovací petlak se ídí národními zvyklostmi zem a technickou normou EN 497 (Pro R platí: sms propan-butanu, I 3B/P(30), 30 mbar) Veškeré píslušenství potebné k pipojení vaie k LPG lahvi lze objednat u distributora (Meva a.s., tel.: , 391, 302, fax: , nebo u jeho obchodních partner. Podmínky pro provoz vaie Tento vai je uren pro použití ve venkovním prostedí. Vai musí být provozován na pevné, vodorovné, neholavé podložce. Tento spotebi musí být umísován mimo dosah holavých materiál. Povrchová teplota tlakové lahve nesmí pekroit 40 C a tlaková lahev nesmí být vystavena pímému slunenímu záení. Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze. Minimální odstupová vzdálenost tlakové lahve od zdroje tepla bez oteveného plamene musí být 0,5 m a od ostatních zdroj s oteveným plamenem ve smru pímého sálání 1,5 m. Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu. Je písn zakázáno provádt jakýkoliv pímý ohev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpaovací mohutnosti plynu. Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte pi každé výmn LPG lahve. Podrobné informace (pro eskou republiku) jsou stanoveny v SN a v TPG Je možno používat pouze typu spojovací hadice schválené výrobcem nebo distributorem plynu. Spojovací hadice musí být pi provozu zajištna proti odru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození (zkroucení apod.). Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpenostních dvod 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby hadici vymte. Je možno použít pouze redukní ventil pro LPG s pipojovacím závitem (na LPG lahev) W21,8 L a s výstupním trnem nebo závitem G 1/4 L. Montáž vaie Ped pipojením vaie k LPG lahvi je nutné pišroubovat k tlesu hoáku všechny ti litinové nohy. Vyšroubujte z tlesa hoáku šrouby s podložkami. Piložte pružnou podložku k tlesu hoáku tak, aby oba otvory v podložce byly proti otvorm pro šrouby v tlese hoáku. Poté na pružnou podložku (k otvorm pro šrouby) piložte litinovou nohu a pipevnte ji dvma šrouby s podložkami k tlesu hoáku. Šrouby pevn dotáhnte. Pro lepší stabilitu vaie pipevnte litinové nohy k tlesu hoáku vždy jejich širší ástí dol. Takto pipevnte všechny ti nohy. Pipojení vaie a kontrola tsnosti - Ped odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se pesvdit, zda hlavní uzávr lahve je ádn dotažen v poloze zaveno. - Ped pipojením vaie zkontrolujte pipojovací závit lahvového ventilu zda není zneištn i zda není poškozený. Pípadné neistoty odstrate. Pokud je poškozen závit nesmí být vai pipojen k lahvi. Poškozenou lahev vymte za bezvadnou. - Ped pipojením k lahvi na plyn zkontrolujte použití a dobrý stav všech tsnní. Pokud je tsnní poškozené, vymte jej za nové. Zvolte píslušnou variantu pipojení podle toho jestli na vstupu do ventilu vaie je trn nebo závit : 1) Varianta s pipojovacím trnem : Použití redukního ventilu s výstupním trnem, hadice a hadicových spon. - Na boní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáením doleva redukní ventil s výstupním trnem a dotáhnte klíem.

3 - Na oba konce spojovací hadice navléknte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasute na trn redukního ventilu a dotáhnte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasute na vstupní trn vaie, a dotáhnte hadicovou sponou. - Regulaní knoflík vaie musí být v uzavené poloze. 2) Varianta s pipojovacím závitem : Použití redukního ventilu s výstupním závitem G 1/4 L a spojovací hadice se zalisovanými koncovkami (se závitem G 1/4 L). Zalisované koncovky hadice mají kulové nátrubky, které plní funkci tsnní. - Na boní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáením doleva redukní ventil s výstupním závitem a dotáhnte klíem. - Pevlenou matici na jednom konci spojovací hadice našroubujte otáením doleva na šroubení redukního ventilu a dotáhnte. Pevlenou matici na druhém konci spojovací hadice našroubujte otáením doleva na vstupní šroubení vaie a dotáhnte. - Regulaní knoflík vaie musí být v uzavené poloze. - Otevete lahvový ventil na LPG lahvi otoením knoflíku doleva a potením pnotvorným roztokem (nap. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem spoj. Knoflík ovládacího ventilu vaie zstává v uzavené poloze. Kontrolu tsnosti je nutné provést potením všech spoj pnotvorným roztokem. Je zásadn zakázáno provádt kontrolu tsnosti pomocí oteveného ohn!!! Zapalování a zhášení vaie - Otevete lahvový ventil na LPG lahvi otoením knoflíku doleva a potením pnotvorným roztokem (nap. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem šroubení. Knoflík ovládacího ventilu vaie zstává uzavený. Kontrolu tsnosti je nutné provést potením všech spoj pnotvorným roztokem. Je zásadn zakázáno provádt kontrolu tsnosti pomocí oteveného ohn!!! - vai s termopojistkou a piezozapalováním (Typ VP02008) : - Pokud nedochází k úniku plynu, zamáknte knoflík ovládacího ventilu vaie a otote ho doleva (proti smru hodinových ruiek) až uslyšíte slabé syení proudícího plynu, následn stisknutím knoflíku piezozapalovae zapalte plyn. Knoflík ovládacího ventilu držte zamáknutý asi 20 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene. - vai s termopojistkou, bez piezozapalování (Typ VP02007) : - Pokud nedochází k úniku plynu, zamáknte knoflík ovládacího ventilu vaie a otote ho doleva až uslyšíte slabé syení proudícího plynu, následn zapalte zápalkou plyn u hoáku. Knoflík ovládacího ventilu držte zamáknutý asi 20 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene. - vai bez termopojistky a bez piezozapalování (Typ VP02006) : - Pokud nedochází k úniku plynu, otote knoflík ovládacího ventilu vaie doleva až uslyšíte slabé syení proudícího plynu, následn zapalte zápalkou plyn u hoáku. - Regulace intenzity se provádí nastavením knoflíku ovládacího ventilu na vaii do zvolené polohy. - Bhem doby pedehívání (cca 1 min) nebo pi pohybu spotebiem mže plyn hoet tepotavým plamenem. - Plamen hoáku lze také regulovat posunutím ocelové objímky na trubce hoáku (u ovládacího ventilu hoáku) do nové polohy tak, aby se více odkryly nebo zakryly otvory primárního vzduchu. Novou polohu zajistte šroubem vespod objímky. Tímto seízením se zmní prchodnost a množství vzduchu pes otvory primárního vzduchu do smšovacího prostoru hoáku, což ovlivní úinnost spalování plynu. Plamen regulujte až po zahátí hoáku tj. asi po 2 min provozu. Pi optimálním spalování je plamen zbarven do modrozelena.

4 - Zhášení vaie provete uzavením lahvového ventilu u LPG lahve a nechte dohoet zbytek plynu ze spojovací hadice. Potom teprve uzavete knoflík ovládacího ventilu na vaii (doprava na doraz po smru hodinových ruiek). - Pi dlouhodobém vypnutí odpojte vai od LPG lahve. - Pokud byl vai dlouhodob odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho pipojte a zkontrolujte tsnost (viz. Pipojení vaie a kontrola tsnosti). Únik plynu Cítíte-li unikat plyn zavete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhaste veškerý otevený ohe. Zkontrolujte hadici (viz. Údržba) a pipojení pívodu plynu (viz. Pipojení vaie a kontrola tsnosti). Pokud únik plynu nelze zastavit porate se s dodavatelem plynu. Údržba Ped každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj, pekontrolovat tsnost (viz. Pipojení vaie a kontrola tsnosti) a stav tsnní. Údržbu spotebie provádjte vždy v pravidelných intervalech, pi sníženém výkonu a dále v pípadech vtšího zneištní. Spotebi udržujte v suchu a istot. ištní provádjte vlhkou utrkou. Neistte vai holavými isticími prostedky. ištní se smí provádt pouze tehdy, je-li vai zcela vychladlý. Vizuáln, popípad hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V pípad vydutí nebo jiného porušení je nutné ji ihned vymnit. Pokud je spojovací hadice pi užívání vystavena hrubšímu zacházení v nároných provozních podmínkách, je z bezpenostních dvod vhodné, aby uživatel provádl v pravidelných intervalech jednoduchou zkoušku tsnosti spojovací hadice a vasným odhalením netsnosti pedešel zpsobení požáru v dsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola tsnosti hadice se mže provádt nap. postupným protažením celé délky hadice v nádob s vodou za souasného sledování pípadného úniku plynu v podob bublinek. Hadice musí být pi zkoušce pod redukovaným tlakem z tlakové LPG lahve. Výmna lahve na plyn se musí provádt ve venkovním prostedí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. Ped odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda je vai zhasnutý. Opravy závad Veškeré opravy smí provádt pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovolte nekvalifikované osob jakkoli zasahovat do Vašeho spotebie. Opravy zajišuje distributor a smluvní servisní stediska. Skladování spotebie - Po použití nebo v pípad poruchy vždy zavete lahvový ventil na LPG lahvi. - Odpojte od spotebie LPG lahev. - Zkontrolujte tsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, pedejte LPG lahev dodavateli plynu k výmn. - Odpojenou lahev opatete ochranou zátkou. - Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu. - Spotebi smí být skladován až po úplném vychladnutí. - Uložte spotebi tak, aby bylo zabránno jeho zneistní nebo poškození. - Spotebi musí být skladován v uzavených, dobe vtraných místnostech neobsahujících agresivní látky, pi teplot nejmén 10 C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %. - Pokud je spotebi pipojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu. Likvidace spotebie Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotebie, a už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu urené (nap. Sbr druhotných surovin, Sbrný dvr apod.).

5 Likvidace obalu Obal odložte na místo urené obcí k ukládání odpadu. Bezpenostní požadavky - Ped použitím spotebie peíst návod! - Instalace tohoto spotebie a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými pedpisy! - Tento spotebi musí být umísován mimo dosah holavých materiál! - Bhem provozu spotebiem nepohybovat! - Ped pemístním spotebie uzavete ventil lahve na LPG a spotebi nechte zcela vychladnout nebo používejte ochranné rukavice pi manipulaci s horkými souástmi! - Po použití uzavít pívod paliva na lahvi na plyn! - Nikdy nepoužívejte poškozený spotebi! - Používat pouze ve venkovním prostedí! Vai pi provozu spotebovává kyslík a v nevtraných uzavených místnostech mže být uživatel vážn ohrožen na život z dvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO! - Pi použití úložného prostoru pro LPG lahev zabrate zakrytí vtracích otvor tohoto prostoru! - Vai je pi provozu a bezprostedn po nm velmi horký! Zamezte pístupu malých dtí ke spotebii! - Vnujte zvláštní pozornost pi použití na kluzkých podlahách, aby dti nebo zvíata nezpsobily nehodu! - Chrate ped dtmi (pi použití i skladování)! - Udržujte vai v istot! - Tlakové LPG lahve vymujte podle pokyn v tomto návodu! - Výmna lahve na plyn se musí provádt ve venkovním prostedí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Ped odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda je vai zhasnutý! - Kontrolu tsnosti provádjte ve venkovním prostedí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Nezjišujte úniky oteveným ohnm, použijte pnotvorný roztok! - Tento spotebi vyžaduje hadici a regulátor tlaku paliva, ovte správnost u Vašeho dodavatele paliva! - Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní petlak odpovídající použitému palivu a národním zvyklostem dané zem! - Zabrate zkrucování hadice! Používejte hadice pro propan-butan (LPG) odpovídající EN 559 nebo EN o délce nepevyšující 1,5 m! Stav hadice je nutné pravideln kontrolovat a v pípad poteby ji vymnit! - Výmna hadice se musí provádt v pedepsaných intervalech! - Redukní ventil a hadice musí být umístny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny! - Pi dlouhodobém vypnutí vaie vždy odpojte tlakovou lahev! - Jestliže ucítíte unikat plyn, ite se instrukcemi viz. Únik plynu! - Je zakázáno pestavovat spotebi na jiný druh plynu! - Neprovádjte žádné úpravy tohoto spotebie mimo rámec návodu k obsluze! - Po pipojení vaie k LPG lahvi se vyvarujte naklánní a obracení LPG lahve! - Je zakázáno umisovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdnné) v prostorech pod úrovní terénu! - Vai smí obsluhovat pouze dosplá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Pi provozu vaie musí obsluha dále respektovat všeobecné požárn bezpenostní pedpisy a mít spotebi pod dohledem! Poznámka Zmny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovanímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

6 Záruní podmínky Záruní doba je 24 msíc ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po kterou je výrobek v oprav). 1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za pedpokladu, že výrobek je užíván v souladu s piloženým návodem k obsluze. 2. Vyskytne-li se závada výrobku v záruní dob, má kupující nárok na bezplatnou opravu v urených servisních stediscích za pedpokladu, že se jedná prokazateln o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. 3. Podmínkou pro uplatnní nárok ze záruky je pedložení správn a iteln vyplnného záruního listu, jenž musí být opaten adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje. 4. Nároky na záruku zanikají: nebyla-li záruka uplatnna v záruní dob nebo pi svévolných zmnách pvodních zápis v záruním list, pi neodborných zásazích nebo opravách výrobk jiným než ureným servisním stediskem nebo v pípad, že byl výrobek uživatelem i jinou osobou mechanicky i jinak poškozen. 5. Záruka se nevztahuje na bžné provozní opotebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí pi používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo zmny. Výrobce neodpovídá za škody zpsobené neodborným zacházením i údržbou mimo rámec píslušného návodu k obsluze. Na zmny níže vyjmenované jako bžné opotebení se nevztahují záruní podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Pokud se vyskytne njaká nejasnost ohledn provozu i údržby spotebie, obrate se na odborný servis distributora (Meva a.s., tel.: , 391, 302). Výrobce Ningbo I.G.I. Gas Industry, ína Opravy a servis Záruní i mimozáruní opravy tohoto výrobku provádí distributor: MEVA a.s. Tel.: * Na Urbance 632 Fax.: Roudnice nad Labem Internet: Adresa prodejny: Datum prodeje : Razítko prodejny: Podpis prodávajícího:

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah:

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah: Plynový průtokový ohřívač vody Návod k instalaci a použití THERM 18-25 POE Popis jednotlivých modelů: THERM 18 POE, THERM 25 POE Obsah: Strana 1. Vlastnosti...2 2. Podmínky instalace...3 3. Montáž průtokového

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více