Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS"

Transkript

1 Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS Aktuální legislativní stav předpisů pro parkování vozidel s alternativními pohony Ing. Michal Valouch ČKAIT, Praha

2 Obsah prezentace systém norem - proces schvalování přehled měněných norem a ovlivnění kodexu PBS vozidla s alternativními pohony přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde se vyskytují vozidla s AP garážování servisování

3 Systém norem - proces schvalování o námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv o prostřednictvím ÚNMZ může navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy o na tvorbě se prostřednictvím ÚNMZ podílejí odborníci z ČR technické normalizační komise - poradní orgány ÚNMZ o častější jsou však změny stávajících norem aktualizace, zapracování EU požadavků,

4 Systém norem - proces schvalování o tvorba původních ČSN tvoří pouze velmi malou část (5%) roční produkce vydávaných nových ČSN o většina, tj. více než každoročně vydávaných nových ČSN, jsou převzaté evropské (EN) a mezinárodní normy (ISO) o posun normalizace z národní úrovně na úroveň evropskou ISO normy soulad EN normy soulad ČSN normy není povinnost převzít povinnost převzít realita zcela jiná

5 Přehled měněných norem o ČSN EN Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (překlad) o ČSN PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu (revize) o ČSN Projektování tunelů pozemních komunikací (revize) o ČSN EPS - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna 1) o ČSN PBS - Výrobní objekty (změna)

6 Přehled měněných norem o ČSN PBS - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek o ČSN Z4 - PBS - Společná ustanovení o ČSN PBS - Společná ustanovení (revize) o ČSN Z2 - PBS - Shromažďovací prostory o ČSN EN Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

7 Závěr - tvorba norem o veřejné připomínkování - elektronický systém ÚNMZ o mezinárodní spolupráce technických komisí CEN o hodnocení činnosti tvůrců norem Cílem je: srozumitelné, jednoduché a snadno použitelné normy snížit příliš vysoký počet křížových odkazů výuka na VŠ a vzdělávání o technické normalizaci

8 Závěr - tvorba norem o mnohdy nemáme na vybranou - odstranění rozporů z norem vzhledem k přijatým EN normám o nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS - (CPR) překážka volného obchodu subsidiarita

9 Vozidla s alternativními pohony o projekty EU čistá mobilita cílem maximálně snížit emise o ČR (člen EU) se zavázala k zajištění 10% podílu zemního plynu v palivech pro dopravu do roku 2020 o závazek k odstranění technických a legislativních bariér vytvoření podmínek k naplnění tohoto cíle o z hlediska běžného uživatele se jedná o snížení provozních nákladů

10 Vozidla s alternativními pohony dle pohonu lze rozdělit na: o plynný pohon CNG - stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) LPG - zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) H 2 - vodík o elektropohon - elektrická energie

11 CNG lehčí než vzduch LPG těžší než vzduch Vlastnosti paliv

12 Vozidla na CNG

13 Vozidla na CNG - bezpečnostní prvky

14 Vozidla na LPG

15 Vozidla na LPG - bezpečnostní prvky

16 Přehled právních předpisů pro vozidla s AP garážování o vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 21 - Stavba garáže (5 odstavců) změna znění odst. 2 příloha č. 1: část 1 bod 2 - ČSN PBS - Výrobní objekty část 17 - ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže původní 30 odst. 8 - zrušen (v podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva) o vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (provedení ustanovení 169 stavebního zákona - upravuje obecné požadavky na výstavbu) 47 - Garáže (7 odstavců) - odkazy na normové hodnoty

17 Přehled právních předpisů pro vozidla s AP garážování o vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 19 (2 odstavce) - provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem odst. 1 určuje podmínky - zajímavý bod e): je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG legislativní podnět na změnu vyhlášky, součástí změny i bod e)

18 Technické normy ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o platí pro navrhování nových garáží, změny dokončených garáží (rekonstrukce) a změny v užívání staveb jednotlivá garáž řadová garáž hromadná garáž

19 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie: definovány bezpečnostní a technické požadavky s odkazem na ČSN popis požadavků na jednotlivé druhy větrání: provozní požární havarijní dle hyg. požadavků návrh - příloha I ČSN min. 6-ti násobná nucené/přirozené nucené detekce plynu: - 10% DMV aktivace provozního větrání - 20% DMV aktivace havarijního větrání - 50% DMV? vyhlášení požárního poplachu, zákaz vjezdu

20 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl je možné určit pouze vyhrazený prostor hromadné garáže a ten vybavit podle požadavků výše prostor musí být stavebně oddělen pro zabezpečení větrání tohoto prostoru a současně může tvořit samostatný požární úsek o čl obecná formulace pro ostatní alternativní paliva: parkování je možné, pokud jsou splněny požadavky této normy, ČSN a právního předpisu (vyhl. č. 23/2008 Sb.) o čl vyhrazená stání pro vozidla na elektrickou energii se doporučuje vybavit zařízením pro dobíjení akumulátorů

21 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl v novostavbách hromadných garáží s více než 27 parkovacími stáními musí být nejméně 10 % parkovacích stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel na plynná paliva? k zamyšlení

22 Technické normy ČSN PBS - Výrobní objekty - Příloha I (normativní) o čl. I dle druhu paliv se vozidla člení do dvou skupin a to: b) s plynnými palivy, popř. v kombinaci s elektrickým zdrojem Vozidla podle bodu b) mohou být umístěny: 1) v jednotlivých garážích a v řadových garážích v nadzemních podlažích, nejvýše s polovičním potem vozidel v PÚ dle tabulky I.1 mohou být bez dalších opatření, avšak osazení detektory úniku plynu 2) v hromadných garážích, nebo v ostatních případech řadových garáží, pokud tyto garáže nejsou uzavřeny podle I.2.5 c) kde nejsou vymezeny vozidla s druhy paliv, nebo nejsou kontrolovatelná se předpokládají vozidla podle bodu b) - např. garáže obchodních center (i když jsou označována jako parkoviště v objektu) o garáže s vozidly podle bodu a) i b) musí být požárně zajištěny podle dalších ustanovení přílohy I

23 o čl. I.3.2 Počet stání v jednom PÚ řadové garáže stanoví tabulka I.1. pokud jsou v řadové garáži vozidla podle I b), nebo jsou-li vozidla umístěny v lokálním zakladačovém systému ve dvou až třech úrovních nad sebou, zařazují se garáže podle položky 3 nebo 4 tabulky I.1 o čl. I.3.4 Mezní počet stání v PÚ hromadných garážích - násobením údajů dle tab. I.2 ve všech případech hromadných garáží s počtem vozidel přes 20 % dle tab. I.2, musí být EPS s detektory hořlavých směsí (dle garážovaných vozidel) PÚ s vozidly dle I b) - EPS musí být doplněna plynovou detekcí (detekcí hořlavých směsí), zvukovou a světelnou signalizací poplachu

24 Jak chápat tuto poznámku. Poznámka k čl. I.2.3.1: U stávajících hromadných garáží, kde mají být umístěny i vozidla podle bodu b), aniž by šlo o skupinu otevřených garáží podle I.2.5a), se zajistí alespoň částečně otevřené požární úseky garáží podle I.2.5b) - jde-li zejména o garáže v podzemních podlažích. Garáže podle bodu b1) se považují za dostatečně odvětrané, jsou-li stavebně provedeny v souladu s příslušnými normami na projektování garáží. Hromadné garáže s vozidly podle bodu b2) s odvětráním podle I.2.5 a) nebo b) se nehodnotí podle 30, odst. 8, vyhlášky 23/2008 Sb., i když je podlaží označeno jako podzemní (SSHZ viz též I.3.5).

25 Technické předpisy TPG, TDG, TNI TPG ČPS CALPG HKČR Průběžně aktualizované Neaktualizované Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

26 TPG Vybavení prostorů garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonem na CNG ( ) o určují požadavky na vybavení garáží a jiných prostor používaných k parkování, odstavování a stání motorových vozidel s pohonem na CNG o vymezují podmínky pro projektování, výstavbu a provoz o konkrétně stanovují minimální požadavky na vybavení prostor PBZ o určují podmínky bezpečného provozního režimu v těchto objektech

27 TPG o vybavení objektů hromadných garáží vyžaduje zvláštní nároky na dovybavení z důvodu použití systému CNG prostory parkovacích míst garáží, kde budou vozidla na CNG, musí být: osazeny plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací při 1. stupni signalizace (10% koncentrace DMV) - samočinné ohlášení do místa trvalého střežení - aktivaci nuceného provozního větrání, pokud instalováno při 2. stupni signalizace (20% koncentrace DMV) - zapne nouzové osvětlení a havarijní větrání - v provozu zůstává i informační světelný a akustický systém kabelové rozvody - provedení odpovídajícím protokolu o určení vnějších vlivů čidla plynové detekce musí být osazena zejména u stropu

28 TPG kapitola 5 - Požárně bezpečnostní podmínky o čl provozní větrání zakladačových garáží musí být zajištěno ve všech místech PÚ garáže tak, aby nemohlo dojít k hromadění zemního plynu při aktivaci plynové detekce musí být zajištěna blokace funkce zakladačového systému o čl činnost havarijního větrání v hromadných garážích musí mít: náhradní zdroj elektrické energie min. 60 minut spuštění vázáno na plynovou detekci možnost ručního spuštění u každých vchodových dveří - z obou stran havarijní větrání může být využito i jako větrání provozní intenzita větrání u nuceného provozního větrání se řeší podle ČSN elektroinstalace a zařízení pro větrání musí být provedeno podle protokolu o určení vnějších vlivů

29 TPG o čl před uvedením havarijního větrání do provozu zajistí osoba, která provedla montáž: provedení funkčních zkoušek funkčnost se ověřuje měřením návrhových parametrů, včetně změření navrženého větracího výkonu v souladu s ČSN EN po uvedení stavby do užívání musí provozovatel zabezpečit pravidelné kontroly provozuschopnosti (1x za rok)

30 Závěr ke garážování vozidel s AP o chybí definice účinného větrání - řešila Společnost pro techniku prostředí - úkol Větrání garáží podle nových předpisů rozbor způsobů provozního větrání (přirozené/nucené) stanovení větracího výkonu pro havarijní větrání dle množství unikajícího plynu pro potřeby požárního větrání - sestavení návrhového požárního scénáře a návrhového požáru pro výpočet hlavních výkonových parametrů příklad větrání hromadné podzemní garáže LPG/CNG - konkrétní projekt o při návrhu prolínání mnoho oborů - stěžejní návrh větrání, koordinace PBZ, protokol o určení vnějších vlivů prostředí

31 Závěr ke garážování vozidel s AP o pouze jediná metoda k definování úniku plynu z vozidla - netěsnost v palivové soustavě - Ing. Dr. Bernhard SCHNEIDER 330µm v tlakové nádobě zemního plynu l s poč. tlak 200 bar. 20 m 3 o zpracovává se analýza pro ověření podmínek větrání - nové návrhové scénáře úniku plynu z vozidla o snaha umožnit parkování v již existujících garážích problém?

32 Servisování vozidel na AP ČSN Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení o norma z roku 1977, změna a , změna platí pro projektování nových i stavebních změn stávajících autoservisů, opraven motorových vozidel, čerpacích stanic pohonných hmot PBS - řešena odkazem na ČSN PBS - servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot - zrušena 1995.ČSN odkaz na ČSN pro objekty čerpacích stanic čerpací stanice řešeny ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice (1999), Z1 (1999), Z2 (2012) - multi-stojany

33 TDG Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem na CNG ( ) o určují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly vozidel s pohonem na CNG o definují základní pojmy užívané v praxi pro pohon CNG o navazují na TPG a souvisejí s TPG Kapitola 9 - požadavky pro zajištění bezpečnosti, údržby a oprav vozidel o čl každý prostor, kde se bude provádět zásah do pohonného systému CNG motorového vozidla: musí být osazen plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací při dosažení 1. stupně (10% DMV) provede PD optickou a akustickou signalizaci a ohlášení do místa s trvalou obsluhou při dosažení 2. stupně (20% DMV) vypne přívod el. proudu do pracovního prostoru, zapne nouzové osvětlení v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, zapne havarijní větrání

34 TDG Kapitola 9 - pokračování o čl podlahová plocha stanoviště vozidla musí být zpevněná, vodorovná tř. r. C fl o čl v provozovnách musí být zajištěna výborná spolehlivost větrání, a to větrání buď přirozené nebo nucené. Nucené větrání se dále definuje jako provozní a havarijní o čl přirozené větrání se považuje za dostatečné, pokud: a) větrací otvory jsou neuzavíratelné opatřené sítem nebo mřížkou s oky minimálně 1 cm 2 a situované do venkovního volného prostoru; b) otvory jsou umístěny pod stropem a těsně u podlahy protilehlých stěn; c) volná plocha otvorů u podlahy nesmí být menší než 0,5 % vnitřní podlahové plochy prostoru, nejméně však 100 cm 2, pokud jsou větrací otvory umístěny u stropu, musí být jejich plocha nejméně dvojnásobek plochy otvorů u podlahy.

35 TDG Kapitola 9 - pokračování o čl provozní nucené větrání je dostatečné, je-li zajištěna alespoň trojnásobná výměna vzduchu za hodinu o čl havarijní nucené větrání = dostatečné při minimálně šestinásobné výměně vzduchu za hodinu (ke spuštění větrání dojde samočinně při dosažení 20% DMV) o čl nucené větrání (provozní i havarijní): záložní zdroj nejméně 60 minut havarijní větrání - možnost ručního spuštění - minimálně u každých vchodových dveří, a to z obou stran havarijní větrání může být využito i jako větrání provozní o čl nucené větrání musí být schopno činnosti v prostoru s nebezpečím výbuchu

36 TDG Kapitola 9 - pokračování Kapitola 9.2 požární bezpečnost staveb o čl požadavky kapitoly platí pro: projektování nových (a pro změny stávajících) stavebních objektů, které se navrhují dle ČSN (02) pokud se v nich vyskytují provozovny pro opravy, údržbu a kontroly vozidel s pohonným systémem CNG. Tyto objekty musí tvořit samostatný požární úsek.???? o čl požární úseky autoprovozů CNG nesmějí být umístěny v objektech se shromažďovacími prostory dle ČSN pro určité VP a SP. v LZ 1 a LZ 2 dle ČSN v budovách pro bydlení a ubytování OB 2 až OB 4 podle ČSN v jiných nevýrobních budovách s požární výškou h > 9 m umístění lze připustit - PÚ vybaveny současně PD, havarijním větráním a JPO není v H 3

37 TDG Kapitola pokračování o čl požární úseky autoprovozů CNG: taxativní zařazení do III. SPB nesmí mít konstrukční systém druhu DP3 povrch podlahy klasifikovaný A1 fl až C1 fl odvětrání do volného prostoru buď přirozené nebo nucené musí být vybaveny plynovou detekcí s půdorysnou plochou nad 200 m 2 musí být opatřeny výfukovou plochou s půdorysnou plochou nad 50 m 2 v podzemních podlažích nebo s dojezdovým časem JPO v H 3 - polostabilní hasicí zařízení??? vybaveny PHP se 100% navýšením jejich počtu oproti výpočtu dle ČSN (02)??? pro účely stanovení třídy vnějších vlivů považují za prostory s možným výskytem výbušné atmosféry

38 TDG Kapitola pokračování o čl jedna ÚC z PÚ pouze v případě, kdy počet osob nikdy nepřevýší polovinu z počtu osob stanoveného tab. 19 ČSN o čl bezpečnostní pásmo, prostor ohrožený výbuchem a výfuková plocha se musí stanovit zakreslením do grafické části PBŘ. zakreslení doplňuje stanovení odstupových vzdáleností dle ČSN (02) netýká se prostorů vybavených stabilním hasicím zařízením o čl pro každý PÚ autoprovozu CNG s S půd 50 m 2 se v PBŘ musí zhodnotit možnost požárního zásahu neplatí u PÚ vybavených SHZ SHZ může být nahrazeno polostabilním, pokud je dojezdový čas předurčené JPO v časovém pásmu H 2 o čl pokud v PÚ autoprovozu CNG s S půd 50 m 2 nevyplyne povinnost zpracovat DZP z právních předpisů - doporučuje zpracovat

39 Závěr k servisování vozidel s AP o podmínky popsaného TDG dosti přísně o v praxi zabezpečení u daných staveb není aplikováno o v rámci projektu se nepřizná provoz i pro CNG - zabezpečení dle podmínek zvyšuje náklady řešení..???? o v letošním roce plánováno TDG udělat úpravy v požadavcích PBS!!! TPG, mírnější a splnitelnější požadavky

40 Slovo na závěr pro LPG obdobná pravidla (parkování a servisování) neexistují

41 Děkuji za pozornost

42

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požadavky požární bezpečnosti v projektové dokumentaci stavby Vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 41. Projektová dokumentace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

TPG konečný návrh I. Stlačený zemní plyn (CNG), související zařízení TECHNICKÁ PRAVIDLA

TPG konečný návrh I. Stlačený zemní plyn (CNG), související zařízení TECHNICKÁ PRAVIDLA TPG Stlačený zemní plyn (CNG), související zařízení G 982 02 TECHNICKÁ PRAVIDLA PODMÍNKY PROVOZU, OPRAV, ÚDRŽBY, KONTROLY, VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJE MOTOROVÝCH VOZIDEL S POHONNÝM SYSTÉMEM CNG REQUIREMENTS

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 7 Požární bezpečnost garáží

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ

Více

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem objektu, popř. oběma cestami. 9.1 Přístupové komunikace Ve všech případech přístupovou

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Platné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ 18. 6. 2014 por. Ing. Jaroslav Soukup HZS Jihočeského kraje ÚVOD Při požáru bývá nezbytně nutné, aby některá zařízení si zachovala svoji

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA PODMÍNKY PROVOZU, OPRAV, ÚDRŽBY A KONTROLY MOTOROVÝCH VOZIDEL S POHONNÝM SYSTÉMEM CNG

TECHNICKÁ PRAVIDLA PODMÍNKY PROVOZU, OPRAV, ÚDRŽBY A KONTROLY MOTOROVÝCH VOZIDEL S POHONNÝM SYSTÉMEM CNG TPG Stlačený zemní plyn (CNG), související zařízení G 982 02 TECHNICKÁ PRAVIDLA PODMÍNKY PROVOZU, OPRAV, ÚDRŽBY A KONTROLY MOTOROVÝCH VOZIDEL S POHONNÝM SYSTÉMEM CNG REQUIREMENTS FOR OPERATION, REPAIR,

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 541.427.32:725.384 Září 1995 Hořlavé kapaliny ČSN 65 0202 PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations Liquides combustibles. Remplissage

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006

Více

Požární úseky a požární riziko

Požární úseky a požární riziko VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: 1

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

pozdějších předpisů. 2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

pozdějších předpisů. 2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 23 VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Důvod k sepsání uvedené publikace byl velice prostý. Skutečnost, že máme kolem sebe umístěny hasicí přístroje,

Více

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR Investor: Objednavatel: Posuzovaný objekt: Typ hodnocené činnosti: Datum a místo posouzení objektu: Ústav jaderného výzkumu

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení

Více

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA PŘÍNÁŠÍ Hledisko negativní: Možnost vzniku požáru příčiny uvedeny v závěru Nebezpečí

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Národní akční plán čisté mobility NAP ČM

Národní akční plán čisté mobility NAP ČM Národní akční plán čisté mobility NAP ČM 19. září 2016 16. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM ČISTÁ MOBILITA PRAHY & ČR Představení projektu Cílem projektu Národní akční plán čistá mobilita (NAP CM) je: implementace

Více

Analýza nové změny vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., vyhláškou č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Analýza nové změny vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., vyhláškou č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Analýza nové změny vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., vyhláškou č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve vazbě na nutné změny vnitřních opatření organizací sdružených

Více

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR Tel.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS e-mail: jtronicek@iol.cz 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 http: www.uni-tron.eu STAVBA: osvědčení ČKAIT č. 3915 galerie

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Odborný seminář Protherm 2013

Odborný seminář Protherm 2013 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Odborný seminář Protherm 2013 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2012 Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Doc. Ing.

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek Václav Komárek 1 Počet požárů a úmrtí v objektech pro bydlení a ubytování v závislosti na denní době Počet požárů Mrtví při požárech 35 % v noci 65 % ve dne 30 % ve dne 70 % v noci 2 Specifika prostor

Více

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Čerpací stanice pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2007 odbor surovinové a energetické politiky oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Pavlovský projektování požární bezpečnosti staveb POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Místo: k. ú. Tábor, parc.č. 1798/1, 1798/8, 1798/9, 1798/10,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG SDH Klášterec nad Orlicí Odborná příprava členů výjezdové jednotky Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com leden 2013 Obsah Nebezpeční plynných paliv CNG LPG Identifikace

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

Sprinklerová ochrana podle

Sprinklerová ochrana podle Sprinklerová ochrana podle ČSN EN 12848:2015 a ČSN 73 0810:2016 Červený kohout 2016 Ing. P.Rybář ČSN EN 12 845:2015 rozsah použití Návrh, montáž, údržba Ochrana majetku + osob Vybraná nebezpečí LH, OH,

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1

Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1 Požárně bezpečnostní řešení Regulační stanice plynu RS 2,70x5,78-4000 =========================================== Projektant : Montgas, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín Autor PBŘ : Ing. Ivan Kučera, Scota

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01 /2015 Požární řád obce Martínkov Zastupitelstvo obce Martínkov

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.30 2004 Obytné budovy Červen ČSN 73 4301 Residential buildings Bâtiments d habitation Wohngebäuden Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více