Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS"

Transkript

1 Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS Aktuální legislativní stav předpisů pro parkování vozidel s alternativními pohony Ing. Michal Valouch ČKAIT, Praha

2 Obsah prezentace systém norem - proces schvalování přehled měněných norem a ovlivnění kodexu PBS vozidla s alternativními pohony přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde se vyskytují vozidla s AP garážování servisování

3 Systém norem - proces schvalování o námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv o prostřednictvím ÚNMZ může navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy o na tvorbě se prostřednictvím ÚNMZ podílejí odborníci z ČR technické normalizační komise - poradní orgány ÚNMZ o častější jsou však změny stávajících norem aktualizace, zapracování EU požadavků,

4 Systém norem - proces schvalování o tvorba původních ČSN tvoří pouze velmi malou část (5%) roční produkce vydávaných nových ČSN o většina, tj. více než každoročně vydávaných nových ČSN, jsou převzaté evropské (EN) a mezinárodní normy (ISO) o posun normalizace z národní úrovně na úroveň evropskou ISO normy soulad EN normy soulad ČSN normy není povinnost převzít povinnost převzít realita zcela jiná

5 Přehled měněných norem o ČSN EN Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (překlad) o ČSN PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu (revize) o ČSN Projektování tunelů pozemních komunikací (revize) o ČSN EPS - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna 1) o ČSN PBS - Výrobní objekty (změna)

6 Přehled měněných norem o ČSN PBS - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek o ČSN Z4 - PBS - Společná ustanovení o ČSN PBS - Společná ustanovení (revize) o ČSN Z2 - PBS - Shromažďovací prostory o ČSN EN Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

7 Závěr - tvorba norem o veřejné připomínkování - elektronický systém ÚNMZ o mezinárodní spolupráce technických komisí CEN o hodnocení činnosti tvůrců norem Cílem je: srozumitelné, jednoduché a snadno použitelné normy snížit příliš vysoký počet křížových odkazů výuka na VŠ a vzdělávání o technické normalizaci

8 Závěr - tvorba norem o mnohdy nemáme na vybranou - odstranění rozporů z norem vzhledem k přijatým EN normám o nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS - (CPR) překážka volného obchodu subsidiarita

9 Vozidla s alternativními pohony o projekty EU čistá mobilita cílem maximálně snížit emise o ČR (člen EU) se zavázala k zajištění 10% podílu zemního plynu v palivech pro dopravu do roku 2020 o závazek k odstranění technických a legislativních bariér vytvoření podmínek k naplnění tohoto cíle o z hlediska běžného uživatele se jedná o snížení provozních nákladů

10 Vozidla s alternativními pohony dle pohonu lze rozdělit na: o plynný pohon CNG - stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) LPG - zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) H 2 - vodík o elektropohon - elektrická energie

11 CNG lehčí než vzduch LPG těžší než vzduch Vlastnosti paliv

12 Vozidla na CNG

13 Vozidla na CNG - bezpečnostní prvky

14 Vozidla na LPG

15 Vozidla na LPG - bezpečnostní prvky

16 Přehled právních předpisů pro vozidla s AP garážování o vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 21 - Stavba garáže (5 odstavců) změna znění odst. 2 příloha č. 1: část 1 bod 2 - ČSN PBS - Výrobní objekty část 17 - ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže původní 30 odst. 8 - zrušen (v podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva) o vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (provedení ustanovení 169 stavebního zákona - upravuje obecné požadavky na výstavbu) 47 - Garáže (7 odstavců) - odkazy na normové hodnoty

17 Přehled právních předpisů pro vozidla s AP garážování o vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 19 (2 odstavce) - provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem odst. 1 určuje podmínky - zajímavý bod e): je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG legislativní podnět na změnu vyhlášky, součástí změny i bod e)

18 Technické normy ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o platí pro navrhování nových garáží, změny dokončených garáží (rekonstrukce) a změny v užívání staveb jednotlivá garáž řadová garáž hromadná garáž

19 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie: definovány bezpečnostní a technické požadavky s odkazem na ČSN popis požadavků na jednotlivé druhy větrání: provozní požární havarijní dle hyg. požadavků návrh - příloha I ČSN min. 6-ti násobná nucené/přirozené nucené detekce plynu: - 10% DMV aktivace provozního větrání - 20% DMV aktivace havarijního větrání - 50% DMV? vyhlášení požárního poplachu, zákaz vjezdu

20 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl je možné určit pouze vyhrazený prostor hromadné garáže a ten vybavit podle požadavků výše prostor musí být stavebně oddělen pro zabezpečení větrání tohoto prostoru a současně může tvořit samostatný požární úsek o čl obecná formulace pro ostatní alternativní paliva: parkování je možné, pokud jsou splněny požadavky této normy, ČSN a právního předpisu (vyhl. č. 23/2008 Sb.) o čl vyhrazená stání pro vozidla na elektrickou energii se doporučuje vybavit zařízením pro dobíjení akumulátorů

21 ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl v novostavbách hromadných garáží s více než 27 parkovacími stáními musí být nejméně 10 % parkovacích stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel na plynná paliva? k zamyšlení

22 Technické normy ČSN PBS - Výrobní objekty - Příloha I (normativní) o čl. I dle druhu paliv se vozidla člení do dvou skupin a to: b) s plynnými palivy, popř. v kombinaci s elektrickým zdrojem Vozidla podle bodu b) mohou být umístěny: 1) v jednotlivých garážích a v řadových garážích v nadzemních podlažích, nejvýše s polovičním potem vozidel v PÚ dle tabulky I.1 mohou být bez dalších opatření, avšak osazení detektory úniku plynu 2) v hromadných garážích, nebo v ostatních případech řadových garáží, pokud tyto garáže nejsou uzavřeny podle I.2.5 c) kde nejsou vymezeny vozidla s druhy paliv, nebo nejsou kontrolovatelná se předpokládají vozidla podle bodu b) - např. garáže obchodních center (i když jsou označována jako parkoviště v objektu) o garáže s vozidly podle bodu a) i b) musí být požárně zajištěny podle dalších ustanovení přílohy I

23 o čl. I.3.2 Počet stání v jednom PÚ řadové garáže stanoví tabulka I.1. pokud jsou v řadové garáži vozidla podle I b), nebo jsou-li vozidla umístěny v lokálním zakladačovém systému ve dvou až třech úrovních nad sebou, zařazují se garáže podle položky 3 nebo 4 tabulky I.1 o čl. I.3.4 Mezní počet stání v PÚ hromadných garážích - násobením údajů dle tab. I.2 ve všech případech hromadných garáží s počtem vozidel přes 20 % dle tab. I.2, musí být EPS s detektory hořlavých směsí (dle garážovaných vozidel) PÚ s vozidly dle I b) - EPS musí být doplněna plynovou detekcí (detekcí hořlavých směsí), zvukovou a světelnou signalizací poplachu

24 Jak chápat tuto poznámku. Poznámka k čl. I.2.3.1: U stávajících hromadných garáží, kde mají být umístěny i vozidla podle bodu b), aniž by šlo o skupinu otevřených garáží podle I.2.5a), se zajistí alespoň částečně otevřené požární úseky garáží podle I.2.5b) - jde-li zejména o garáže v podzemních podlažích. Garáže podle bodu b1) se považují za dostatečně odvětrané, jsou-li stavebně provedeny v souladu s příslušnými normami na projektování garáží. Hromadné garáže s vozidly podle bodu b2) s odvětráním podle I.2.5 a) nebo b) se nehodnotí podle 30, odst. 8, vyhlášky 23/2008 Sb., i když je podlaží označeno jako podzemní (SSHZ viz též I.3.5).

25 Technické předpisy TPG, TDG, TNI TPG ČPS CALPG HKČR Průběžně aktualizované Neaktualizované Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

26 TPG Vybavení prostorů garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonem na CNG ( ) o určují požadavky na vybavení garáží a jiných prostor používaných k parkování, odstavování a stání motorových vozidel s pohonem na CNG o vymezují podmínky pro projektování, výstavbu a provoz o konkrétně stanovují minimální požadavky na vybavení prostor PBZ o určují podmínky bezpečného provozního režimu v těchto objektech

27 TPG o vybavení objektů hromadných garáží vyžaduje zvláštní nároky na dovybavení z důvodu použití systému CNG prostory parkovacích míst garáží, kde budou vozidla na CNG, musí být: osazeny plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací při 1. stupni signalizace (10% koncentrace DMV) - samočinné ohlášení do místa trvalého střežení - aktivaci nuceného provozního větrání, pokud instalováno při 2. stupni signalizace (20% koncentrace DMV) - zapne nouzové osvětlení a havarijní větrání - v provozu zůstává i informační světelný a akustický systém kabelové rozvody - provedení odpovídajícím protokolu o určení vnějších vlivů čidla plynové detekce musí být osazena zejména u stropu

28 TPG kapitola 5 - Požárně bezpečnostní podmínky o čl provozní větrání zakladačových garáží musí být zajištěno ve všech místech PÚ garáže tak, aby nemohlo dojít k hromadění zemního plynu při aktivaci plynové detekce musí být zajištěna blokace funkce zakladačového systému o čl činnost havarijního větrání v hromadných garážích musí mít: náhradní zdroj elektrické energie min. 60 minut spuštění vázáno na plynovou detekci možnost ručního spuštění u každých vchodových dveří - z obou stran havarijní větrání může být využito i jako větrání provozní intenzita větrání u nuceného provozního větrání se řeší podle ČSN elektroinstalace a zařízení pro větrání musí být provedeno podle protokolu o určení vnějších vlivů

29 TPG o čl před uvedením havarijního větrání do provozu zajistí osoba, která provedla montáž: provedení funkčních zkoušek funkčnost se ověřuje měřením návrhových parametrů, včetně změření navrženého větracího výkonu v souladu s ČSN EN po uvedení stavby do užívání musí provozovatel zabezpečit pravidelné kontroly provozuschopnosti (1x za rok)

30 Závěr ke garážování vozidel s AP o chybí definice účinného větrání - řešila Společnost pro techniku prostředí - úkol Větrání garáží podle nových předpisů rozbor způsobů provozního větrání (přirozené/nucené) stanovení větracího výkonu pro havarijní větrání dle množství unikajícího plynu pro potřeby požárního větrání - sestavení návrhového požárního scénáře a návrhového požáru pro výpočet hlavních výkonových parametrů příklad větrání hromadné podzemní garáže LPG/CNG - konkrétní projekt o při návrhu prolínání mnoho oborů - stěžejní návrh větrání, koordinace PBZ, protokol o určení vnějších vlivů prostředí

31 Závěr ke garážování vozidel s AP o pouze jediná metoda k definování úniku plynu z vozidla - netěsnost v palivové soustavě - Ing. Dr. Bernhard SCHNEIDER 330µm v tlakové nádobě zemního plynu l s poč. tlak 200 bar. 20 m 3 o zpracovává se analýza pro ověření podmínek větrání - nové návrhové scénáře úniku plynu z vozidla o snaha umožnit parkování v již existujících garážích problém?

32 Servisování vozidel na AP ČSN Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení o norma z roku 1977, změna a , změna platí pro projektování nových i stavebních změn stávajících autoservisů, opraven motorových vozidel, čerpacích stanic pohonných hmot PBS - řešena odkazem na ČSN PBS - servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot - zrušena 1995.ČSN odkaz na ČSN pro objekty čerpacích stanic čerpací stanice řešeny ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice (1999), Z1 (1999), Z2 (2012) - multi-stojany

33 TDG Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem na CNG ( ) o určují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly vozidel s pohonem na CNG o definují základní pojmy užívané v praxi pro pohon CNG o navazují na TPG a souvisejí s TPG Kapitola 9 - požadavky pro zajištění bezpečnosti, údržby a oprav vozidel o čl každý prostor, kde se bude provádět zásah do pohonného systému CNG motorového vozidla: musí být osazen plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací při dosažení 1. stupně (10% DMV) provede PD optickou a akustickou signalizaci a ohlášení do místa s trvalou obsluhou při dosažení 2. stupně (20% DMV) vypne přívod el. proudu do pracovního prostoru, zapne nouzové osvětlení v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, zapne havarijní větrání

34 TDG Kapitola 9 - pokračování o čl podlahová plocha stanoviště vozidla musí být zpevněná, vodorovná tř. r. C fl o čl v provozovnách musí být zajištěna výborná spolehlivost větrání, a to větrání buď přirozené nebo nucené. Nucené větrání se dále definuje jako provozní a havarijní o čl přirozené větrání se považuje za dostatečné, pokud: a) větrací otvory jsou neuzavíratelné opatřené sítem nebo mřížkou s oky minimálně 1 cm 2 a situované do venkovního volného prostoru; b) otvory jsou umístěny pod stropem a těsně u podlahy protilehlých stěn; c) volná plocha otvorů u podlahy nesmí být menší než 0,5 % vnitřní podlahové plochy prostoru, nejméně však 100 cm 2, pokud jsou větrací otvory umístěny u stropu, musí být jejich plocha nejméně dvojnásobek plochy otvorů u podlahy.

35 TDG Kapitola 9 - pokračování o čl provozní nucené větrání je dostatečné, je-li zajištěna alespoň trojnásobná výměna vzduchu za hodinu o čl havarijní nucené větrání = dostatečné při minimálně šestinásobné výměně vzduchu za hodinu (ke spuštění větrání dojde samočinně při dosažení 20% DMV) o čl nucené větrání (provozní i havarijní): záložní zdroj nejméně 60 minut havarijní větrání - možnost ručního spuštění - minimálně u každých vchodových dveří, a to z obou stran havarijní větrání může být využito i jako větrání provozní o čl nucené větrání musí být schopno činnosti v prostoru s nebezpečím výbuchu

36 TDG Kapitola 9 - pokračování Kapitola 9.2 požární bezpečnost staveb o čl požadavky kapitoly platí pro: projektování nových (a pro změny stávajících) stavebních objektů, které se navrhují dle ČSN (02) pokud se v nich vyskytují provozovny pro opravy, údržbu a kontroly vozidel s pohonným systémem CNG. Tyto objekty musí tvořit samostatný požární úsek.???? o čl požární úseky autoprovozů CNG nesmějí být umístěny v objektech se shromažďovacími prostory dle ČSN pro určité VP a SP. v LZ 1 a LZ 2 dle ČSN v budovách pro bydlení a ubytování OB 2 až OB 4 podle ČSN v jiných nevýrobních budovách s požární výškou h > 9 m umístění lze připustit - PÚ vybaveny současně PD, havarijním větráním a JPO není v H 3

37 TDG Kapitola pokračování o čl požární úseky autoprovozů CNG: taxativní zařazení do III. SPB nesmí mít konstrukční systém druhu DP3 povrch podlahy klasifikovaný A1 fl až C1 fl odvětrání do volného prostoru buď přirozené nebo nucené musí být vybaveny plynovou detekcí s půdorysnou plochou nad 200 m 2 musí být opatřeny výfukovou plochou s půdorysnou plochou nad 50 m 2 v podzemních podlažích nebo s dojezdovým časem JPO v H 3 - polostabilní hasicí zařízení??? vybaveny PHP se 100% navýšením jejich počtu oproti výpočtu dle ČSN (02)??? pro účely stanovení třídy vnějších vlivů považují za prostory s možným výskytem výbušné atmosféry

38 TDG Kapitola pokračování o čl jedna ÚC z PÚ pouze v případě, kdy počet osob nikdy nepřevýší polovinu z počtu osob stanoveného tab. 19 ČSN o čl bezpečnostní pásmo, prostor ohrožený výbuchem a výfuková plocha se musí stanovit zakreslením do grafické části PBŘ. zakreslení doplňuje stanovení odstupových vzdáleností dle ČSN (02) netýká se prostorů vybavených stabilním hasicím zařízením o čl pro každý PÚ autoprovozu CNG s S půd 50 m 2 se v PBŘ musí zhodnotit možnost požárního zásahu neplatí u PÚ vybavených SHZ SHZ může být nahrazeno polostabilním, pokud je dojezdový čas předurčené JPO v časovém pásmu H 2 o čl pokud v PÚ autoprovozu CNG s S půd 50 m 2 nevyplyne povinnost zpracovat DZP z právních předpisů - doporučuje zpracovat

39 Závěr k servisování vozidel s AP o podmínky popsaného TDG dosti přísně o v praxi zabezpečení u daných staveb není aplikováno o v rámci projektu se nepřizná provoz i pro CNG - zabezpečení dle podmínek zvyšuje náklady řešení..???? o v letošním roce plánováno TDG udělat úpravy v požadavcích PBS!!! TPG, mírnější a splnitelnější požadavky

40 Slovo na závěr pro LPG obdobná pravidla (parkování a servisování) neexistují

41 Děkuji za pozornost

42

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více