Obsah / Table of Contents. Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah / Table of Contents. Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic"

Transkript

1

2 Obsah / Table of Contents Ročenka dopravy České Republiky Transport Yearbook Czech Republic

3

4 Obsah / Table of contents Seznam použitých zkratek 14 List of abbreviations Rozvoj dopravního sektoru v roce Transport sector development in Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k Transport organisations under founding and establishing authority of the Ministry of Transport as of 31 st December Obchodní společnosti 22 Commercial companies 1.2. Státní organizace 22 State organizations 1.3. Státní podniky 22 State enterprises 1.4. Státní podniky v konkurzu 22 State enterprises in bankruptcy 1.5. Příspěvkové organizace 22 Subsidised organisations 1.6. Veřejná výzkumná instituce 22 Public research institution 1.7. Organizační složky státu 22 State organizational units 1.8. Státní fondy 22 State funds 1.9. Zbytkové podniky 22 Residual enterprises Podniky v likvidaci 22 Enterprises being liquidated Nadace Foundation Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru Economic indicators of the development of national economy and the transport sector 2.1. Vývoj národního hospodářství ČR Development of national economy in the Czech Republic Plnění státního rozpočtu ČR Current performance of the state budget of the Czech Republic Vybrané ukazatele ekonomiky ČR Selected economic indicators of the Czech Republic Odvětvová struktura HDP Gross Domestic Product by industry division Indexy životních nákladů domácností Cost of living indices for households Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ Number of units in the CSU business register Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ Number of units in the CSU business register Počty jednotek v odvětví doprava, skladování a spoje v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu Number of units in the transport, storage, posts and communications branches in the CSU register by kind of business Počty zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v jednotlivých odvětvích Number of employees and average monthly wages and salaries in the individual industries Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách Average recorded number of employees in natural persons Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby Average monthly gross wages and salaries per natural person Zahraniční obchod Foreign trade 2.2. Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru Summary indicators of transport sector economy Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy Gross value added in transport sector Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury Total investment expenditure in transport infrastructure

5 Obsah / Table of contents Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury Total maintenance expenditures in transport infrastructure Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI Investment expenditure in transport infrastructure from from the State Fund of Transport Infrastructure Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob Subsidies to scheduled public passenger transport Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok Gross expenditure on transport-annual average per capita Průměrné ceny pohonných hmot Average fuel prices 2.3. Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě Basic economic indicators of legal and natural persons in transport Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v pozemní a potrubní dopravě Basic economic indicators of legal and natural persons in land transport and transport via pipelines Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční osobní meziměstské a nákladní dopravě (CZ-NACE ) Basic economic indicators of legal and natural persons in passenger rail transport, interurban and in freightrail transport (CZ-NACE ) Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v ostatní pozemní osobní dopravě (CZ-NACE 49.3) Basic economic indicators of legal and natural persons in other passenger land transport (CZ-NACE 49.3) Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční nákladní dopravě a stěhovacích službách (CZ-NACE 49.4) Basic economic indicators of legal and natural persons in freight transport by road and removal services (CZ--NACE 49.4) Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vodní dopravě Basic economic indicators of legal and natural persons in water transport Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě Basic economic indicators of legal and natural persons in air transport 2.4. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR Comparisons of basic indicators among regions of the Czech Republic Rozloha regionů Area of regions Počet obcí v regionech Number of municipalities by region Počet částí obcí v regionech Number of parts of municipalities by region Počet obyvatel podle regionů The Czech Republic population by region Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v regionech Monthly gross average wages of employees by region Obecná míra nezaměstnanosti v regionech General unemployment rate by region Hrubý domácí produkt v regionech v běžných cenách GDP by region in current prices Hrubý domácí produkt v běžných cenách na 1 obyvatele v regionech GDP in current prices per capita by region 2.5. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi Comparisons of basic indicators with the selected European countries Hustota obyvatelstva Population density HDP na 1 obyvatele v běžných cenách GDP per capita in current prices 3. Dopravní infrastruktura Transport infrastructure 3.1. Infrastruktura železniční dopravy Railway infrastructure Koleje Tracks Tratě Lines 3.2. Infrastruktura silniční a městské hromadné dopravy Road and urban public transport infrastructure Infrastruktura silniční dopravy Road transport infrastructure

6 Obsah / Table of contents Infrastruktura městské hromadné dopravy Urban public transport infrastructure 3.3. Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu Navigable inland waterways regularly used for transport 3.4. Infrastruktura letecké dopravy Air transport infrastructure 3.5. Infrastruktura potrubní dopravy Pipeline transport infrastructure 3.6. Infrastruktura kombinované dopravy Combined transport infrastructure 3.7. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR Comparison of basic indicators among regions of the Czech Republic Provozní délka železničních tratí Length of operated railway lines Délka silnic Length of roads Délka silnic I.třídy Length of 1 st class roads Délka dálnic v provozu Length of motorways in operation Délka rychlostních komunikací Length of expressways Délka splavných vodních cest pro pravidelnou dopravu Length of navigable inland waterways regularly used for transport 3.8. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi Comparisons of basic indicators with the selected European countries Provozní délka tratí Length of operated lines Provozní délka elektrizovaných tratí Length of operated electrified lines Délka dálnic celkem Total length of motorways Délka státních a regionálních silnic celkem Total length of state and regional roads 4. Dopravní park Transport equipment 4.1. Železniční doprava Railway transport Lokomotivy Locomotives Elektrické jednotky a motorové vozy Electric and diesel railcars Vozy osobní dopravy Passenger railway vehicles Zavazadlové vozy Vans Nákladní železniční vozy Wagons 4.2. Silniční a městská hromadná doprava Road and urban public transport Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR Number of the road vehicles registered in the Czech Republic Motocykly registrované v ČR Motorcycles registered in the Czech Republic Osobní automobily registrované v ČR Passenger cars registered in the Czech Republic Mikrobusy a autobusy registrované v ČR Minibuses, buses and coaches registered in the Czech Republic Dopravní park elektrické trakce městské hromadné dopravy v ČR Number of electric vehicles in urban public transport in the Czech Republic

7 Obsah / Table of contents Nákladní vozidla registrovaná v ČR Lorries registered in the Czech Republic Silniční tahače registrované v ČR Road tractors registered in the Czech Republic Návěsy registrované v ČR Semi-trailers registered in the Czech Republic Přívěsy registrované v ČR Trailers registered in the Czech Republic Speciální automobily registrované v ČR Special purpose road vehicles registered in the Czech Republic 4.3. Vnitrozemská vodní doprava Inland waterway transport Motorové nákladní lodě Self propelled vessels Vlečné a tlačné čluny Dumb and pushed vessels Vlečné a tlačné remorkéry Tugs and pushers Osobní lodě Passenger vessels 4.4. Letecká doprava - rejstřík letadel Air transport - Civil Aircraft Register Počet letadel se vzletovou hmotností kg a více Number of aircrafts with a certificated take-off weight of kg and over Letadla podle jednotlivých typů se vzletovou hmotností vyšší než kg Aircrafts with a take-off weight over kg by type Počet letadel se vzletovou hmotností menší než kg Number of aircrafts with a certificated take-off weight under kg 4.5. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR Comparison of basic indicators among regions of the Czech Republic Motocykly registrované v regionech Motorcycles registered in regions Osobní automobily registrované v regionech Passenger cars registered in regions Autobusy registrované v regionech Buses and coaches registered in regions Nákladní vozidla registrovaná v regionech Lorries registered in regions Silniční tahače registrované v regionech Road tractors registered in regions Návěsy registrované v regionech Semi-trailers registered in regions Přívěsy registrované v regionech Trailers registered in regions Speciální automobily registrované v regionech Special purpose road vehicles registered in regions 4.6. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi Comparison of basic indicators with the selected European countries Železniční vozy osobní dopravy Passenger railway vehicles Železniční nákladní vozy Wagons Motocykly Motorcycles Osobní automobily Passenger cars Mikrobusy a autobusy Minibuses, buses and coaches Silniční nákladní vozidla Lorries

8 Obsah / Table of contents 5. Přeprava Transport 5.1. Osobní doprava Passenger transport Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy Comparison of passenger transport performance by mode Přeprava cestujících po železnici Passenger transport by rail Dopravní obsluha po železnici Traffic service on rail Autobusová doprava Bus transport Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou Traffic service by public bus transport Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou Urban public passenger transport Letecká osobní doprava Air passenger transport Obchodní letecká přeprava cestujících (pouze čeští obchodní letečtí dopravci) Commercial passenger air transport (Czech commercial airlines only) Výkony letišť v osobní letecké dopravě Airport traffic - Passenger air transport 5.2. Nákladní doprava Transport of goods Souhrné přehledy o nákladní dopravě Goods transport - Total overview Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy Comparison of goods transport performance by mode Přeprava věcí podle druhu přepravy Goods transport by kind Železniční nákladní doprava Goods transport by rail Přeprava věcí po železnici Goods transport by rail Vnitrostátní přeprava věcí po železnici National goods transport by rail Silniční nákladní doprava Goods transport by road Přeprava věcí po silnici Goods transport by road Vnitrostátní nákladní silniční doprava National goods transport by road Vnitrozemská vodní nákladní doprava Goods transport by inland waterways Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách Transport of goods by inland waterways Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách National transport of goods by inland waterways Letecká nákladní doprava Freight and mail air transport Obchodní letecká přeprava nákladu a pošty Commercial freight and mail air transport Výkony letišť v letecké obchodní nákladní dopravě Airport traffic - Air freight and mail commercial transport Přeprava ropy na území ČR Transport of crude petroleum within the territory of the Czech Republic Kombinovaná doprava Combined transport Přeprava velkých kontejnerů po železnici Transport of large containers by rail

9 Obsah / Table of contents Přeprava výměnných nástaveb po železnici Transport of swap bodies by rail Nedoprovázená přeprava silničních návěsů a přívěsů po železnici Unaccompanied transport of trailers and semi-trailers by rail Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle komodit věcí klasifikace NST 2007 National transport of goods in the Czech Republic according to the NST 2007 commodity classification Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle jednotlivých komodit National transport of goods in the Czech Republic by commodity Vnitrostátní přeprava věcí po železnici v České republice podle jednotlivých komodit věcí National transport of goods in the Czech Republic by commodity - Rail transport Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit věcí National transport of goods in the Czech Republic by commodity - Road transport Vnitrostátní přeprava věcí po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit věcí National transport of goods in the Czech Republic by commodity - Inland waterway transport Vývoz věcí z České republiky podle jednotlivých komodit věcí klasifikace NST 2007 Export of goods from the Czech Republic according to the NST 2007 commodity classification Vývoz věcí z České republiky podle jednotlivých komodit Export of goods from the Czech Republic by commodity Vývoz věcí po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí Export of goods from the Czech Republic by commodity - Rail transport Vývoz věcí po po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí Export of goods from the Czech Republic by commodity - Road transport Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit věcí Export of goods from the Czech Republic by commodity - Inland waterway transport Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit věcí klasifikace NST 2007 Import of goods into the Czech Republic according to the NST 2007 commodity classification Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit Import of goods into the Czech Republic by commodity Dovoz věcí po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit věcí Import of goods into the Czech Republic by commodity - Rail transport Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit věcí Import of goods into the Czech Republic by commodity - Road transport Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit věcí Import of goods into the Czech Republic by commodity - Inland waterway transport Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky Goods transport flows from the Czech Republic Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky celkem Goods transport flows from the Czech Republic Total Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po železnici Goods transport flows from the Czech Republic - Rail transport Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po silnici Goods transport flows from the Czech Republic - Road transport Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po vodních cestách Goods transport flows from the Czech Republic - Inland waterway transport Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky Goods transport flows into the Czech Republic Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky celkem Goods transport flows into the Czech Republic Total Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po železnici Goods transport flows into the Czech Republic - Rail transport Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po silnici Goods transport flows into the Czech Republic - Road transport Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po vodních cestách Goods transport flows into the Czech Republic - Inland waterway transport 5.3. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR Comparison of basic indicators among regions of the Czech Republic Hl.m.Praha Region Hl.m.Praha Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport

10 Obsah / Table of contents Středočeský kraj Stredocesky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Jihočeský kraj Jihocesky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Plzeňský kraj Plzensky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Karlovarský kraj Karlovarsky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Ústecký kraj Ustecky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Liberecký kraj Liberecky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Královéhradecký kraj Kralovehradecky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Pardubický kraj Pardubicky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Vysočina Region Vysocina Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Jihomoravský kraj Jihomoravsky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Olomoucký kraj Olomoucky region

11 Obsah / Table of contents Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Zlínský kraj Zlinsky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport Moravskoslezský kraj Moravskoslezsky region Osobní doprava Passenger transport Nákladní doprava Goods transport 5.4. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi Comparisons of basic indicators with the selected European countries Přeprava cestujících po železnici Passenger transport by rail Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi Passenger car transport by vehicles registered in the country Autobusová doprava - autobusy registrovanými v zemi Bus transport by buses registered in the country Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě Total passenger movements at the major airports in the particular countries Přeprava věcí po železnici Goods transport by rail Přeprava věcí po silnici vozidly registrovanými v zemi Goods transport by road by vehicles registered in the country Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách Goods transport by inland waterways 6. Nehody v dopravě Transport accidents 6.1. Vážné nehody v železničním provozu Serious rail traffic accidents Počet vážných nehod v železničním provozu Number of serious rail traffic accidents Oběti vážných nehod v železničním provozu Victims of serious rail traffic accidents 6.2. Nehody v silniční dopravě, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob Road traffic accidents resulted in personal injury or death Počet nehod v silničním provozu podle místa a druhu nehody Number of road traffic accidents by location and nature of accident Počty usmrcených a zraněných osob podle místa a druhu nehody v silničním provozu Number of persons killed or injured by location and nature of accident Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých dnů v týdnu Number of road traffic accidents by day of week Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých měsíců Number of road traffic accidents by month 6.3. Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě Inland waterway traffic accidents 6.4. Nehody v civilním letectví Civil air traffic accidents 6.5. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR Comparison of basic indicators in the regions of the Czech Republic Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob Number of road traffic accidents resulted in personal injury or death Počet zraněných osob při nehodách v silničním provozu Number of persons injured in road accidents

12 Obsah / Table of contents Počet usmrcených osob při nehodách v silničním provozu Number of persons killed in road accidents 6.6. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi Comparisons of basic indicators with the selected European countries Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob Number of road traffic accidents resulted in personal injury or death Počet nehod v silničním provozu na dálnicích, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob Number of road traffic accidents resulted in personal injury or death on motorways Počet usmrcených osob při nehodách v silničním provozu Number of persons killed in road traffic accidents Počet zraněných osob při nehodách v silničním provozu Number of persons injured in road traffic accidents 7. Vliv dopravy na životní prostředí Transport impact on environment 7.1. Spotřeba energie v dopravě Energy consumption in transport Spotřeba energie v železniční dopravě Energy consumption in rail transport Spotřeba energie v silniční dopravě Energy consumption in road transport Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě Energy consumption in inland waterway transport Spotřeba energie v letecké dopravě Energy consumption in air transport Spotřeba pohonných hmot v dopravě Driving fuel consumption in transport 7.2. Celkové emise z dopravy Total transport emissions Emise oxidu uhličitého za jednotlivé druhy dopravy Carbon dioxide emissions by mode of transport Emise oxidu uhelnatého za jednotlivé druhy dopravy Carbon monoxide emissions by mode of transport Emise oxidů dusíku za jednotlivé druhy dopravy Nitrogen oxides emissions by mode of transport Emise oxidu dusného za jednotlivé druhy dopravy Dinitrogen oxide emissions by mode of transport Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy Emissions of volatile organic compounds by mode of transport Emise methanu za jednotlivé druhy dopravy Methan emissions by mode of transport Emise oxidu siřičitého za jednotlivé druhy dopravy Sulphur dioxide emissions by mode of transport Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy Particulate emissions by mode of transport Emise olova za jednotlivé druhy dopravy Lead emissions by mode of transport 7.3. Měrné emise za jednotlivé druhy dopravy na 1 obyvatele Emissions by mode of transport per inhabitant Měrné emise oxidu uhličitého Carbon dioxide emissions Měrné emise oxidu uhelnatého Carbon monoxide emissions Měrné emise oxidů dusíku Nitrogen oxides emissions Měrné emise oxidu dusného Dinitrogen oxide emissions Měrné emise těkavých organických látek VOC emissions Měrné emise metanu Methan emissions

13 Obsah / Table of contents Měrné emise oxidu siřičitého Sulphur dioxide emissions Měrné emise pevných částic Particulate matter emissions Měrné emise olova Lead emissions 8. Grafy Graphs 8.1. Vývoj průměrné měsíční mzdy a ročních výdajů na dopravu na obyvatele Development of the average monthly wage and annual expenditure on transport per capital 8.2. Vývoj HDP a dotací do veřejné dopravy Development of the GDP and subsidies to public passenger transport 8.3. Vývoj dotací do linkové autobusové dopravy a jejích přepravních výkonů Development of the subsidies to scheduled bus transport and performances of the scheduled bus transport 8.4. Vývoj dotací do železniční osobní dopravy a jejích přepravních výkonů Development of the subsidies to passenger rail transport and performances of the passenger rail transport 8.5. Vývoj vydání na provoz osobních automobilů na 1 obyvatele a odhadovaných přepravních výkonů IAD Development of the expenditure on the passenger cars traffic per capita and estimated performances of the IAD 8.6. Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů Development of population and number of passenger cars 8.7. Vývoj HDP a přepravních výkonů nákladní dopravy Development of GDP and performances of the goods transport 8.8. Vývoj vlakových kilometrů železniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách v železničním provozu Development of the train kilometres in the rail transport and number of persons killed in the rail accidents 8.9. Vývoj odhadovaných vozových kilometrů silniční dopravy a počtu usmrcených osob při nehodách Development of the estimated vehicle kilometres in the road transport and number of persons killed in the accidents Vývoj emisí z IAD a jejích přepravních výkonů Development of the emissions from passenger car transport and its perfomance Vývoj emisí z veřejné autobusové dopravy (včetně MHD) a jejích přepravních výkonů Development of emissions from public bus transport and a performance Vývoj emisí ze silniční nákladní dopravy a jejích přepravních výkonů Development of emissions from road goods transport and a performance Vývoj emisí ze železniční dopravy a jejích dopravních výkonů Development of emissions from rail transport and a performance Vývoj emisí z letecké dopravy a jejích přepravních výkonů Development of emissions from air transport and a performance

14 Obsah / Table of Contents 13

15 Seznam 3. Infrastruktura použitých dopravy zkratek // Transport List of abbreviations Infrastructure Seznam použitých zkratek List of abbreviations a.s. akciová společnost joint-stock company CDV Centrum dopravního výzkumu Transport Research Centre CIS Celostátní informační systém o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy National timetable information system CNG Stlačený zemní plyn Compressed natural gas CRV Centrální registr vozidel Central Register of Vehicles ČAPPO Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Czech Association of Petroleum Industry and Trade ČD České dráhy Czech Railways ČNB Česká národní banka Czech National Bank ČSAD Československá automobilová doprava Czech Automobile Transport ČSAO České automobilové opravny Czech Automobile Repair Shops ČSÚ Český statistický úřad Czech Statistical Office DG MOVE Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Directorate-General for Mobility and Transport DI Drážní inspekce Railways Inspection DP Dopravní podnik Public Urban Transport Operator DÚ Drážní úřad Rail Authority EHK/OSN Evropská hospodářská komise OSN United Nations Economic Commission for Europe ESVO Evropské společenství volného obchodu European Free Trade Association EU Evropská unie European Union FISIM Finanční služby nepřímo měřené Financial Intermediate Services Indirectly Measured HDP Hrubý domácí produkt Gross domestic product IDS Integrované dopravní systémy Integrated transport systems IEA Mezinárodní agentura pro energii International Energy Agency IFR Pravidla pro let podle přístrojů Instrument flight rules ILO Mezinárodní organizace práce International Labour Organization ITF Mezinárodní fórum pro dopravu International Transport Forum KNV Krajský národní výbor Regional National Committee KÚ Krajský úřad Regional Authority LPG Zkapalněný rafinérský plyn Liquefied petroleum gas MD Ministerstvo dopravy Ministry of Transport MF Ministerstvo financí Ministry of Finance MHD Městská hromadná doprava Public urban transport MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade MV Ministerstvo vnitra Ministry of Interior MZe Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Organisation for Economic Co-operation and Development OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností Statistical Classification of Economic Activities (NACE) PP ČR Policejní prezídium ČR Presidium of Police of the Czech Republic PPS Parita kupní síly Purchasing power standard ŘSD Ředitelství silnic a dálnic Road and Motorway Directorate s.p. státní podnik State enterprise SEDVO Středoevropská dohoda o volném obchodu Central European Free Trade Agreement SFDI Státní fond dopravní infrastruktury State Fund of Transport Infrastructure SNS Společenství nezávislých států Commonwealth of Independent States SPS Státní plavební správa State Navigation Administration SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Railway Infrastructure Administration, state organization TJ Terra Joule Terra Joule ÚAN Ústřední autobusové nádraží Central coach station ÚCL Úřad pro civilní letectví ČR Civil Aviation Authority of the Czech Republic ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Air Accidents Investigation Institute VOC Těkavé organické látky Volatile organic compounds 14

16 Rozvoj dopravního 3. Infrastruktura sektoru v dopravy roce 2013 / /Transport Infrastructure sector development in 2013 Rozvoj dopravního sektoru v roce 2013 INFRASTRUKTURA Výdaje do infrastruktury Klesající trend celkových investičních výdajů do dopravní infrastruktury pokračoval i v roce Objem investičních finančních prostředků vložených do infrastruktury klesá již šestým rokem, a to od roku 2009 a v roce 2013 byl nejnižší od roku 2001, tedy za posledních 12 let. V roce 2013 činily tyto investiční náklady cca 27,4 mld. Kč. Celkově lze charakterizovat vývojový trend investičních výdajů za posledních 20 let jako vzrůstající v letech 1993 až 1997, jako stagnaci v následujících 4 letech, tedy do roku 2001 a následně pak opět jako vzrůstající až do roku 2008, kdy se začaly objevovat důsledky hospodářské a ekonomické krize a trend se obrátil. Finanční objem vyjádřený v běžných cenách tvořil v roce 2013 pouze třetinu investičních nákladů roku 2008, kdy bylo do dopravní infrastruktury investováno téměř 83 mld. Kč, což bylo nejvíce finančních prostředků za posledních více než 20 let. Obdobně jako v předcházejících letech pocházela i v roce 2013 většina investičních finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), přičemž jeho podíl na této částce činil o 2% více než v roce 2012, tedy přibližně 93%. Investiční výdaje ze SFDI poklesly meziročně o cca 5 mld. Kč, což činí asi 16%. Investiční výdaje do dopravní infrastruktury tvořily v roce ,71% HDP (vyjma výdajů do místních pozemních komunikací a ostatní infrastruktury MHD), což je opět pokles oproti předcházejícím letům. V roce 2012 to bylo 0,87% HDP. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 tvořily investice 1,2% HDP, došlo k poměrně výraznému snížení i u tohoto ukazatele a oproti roku 2010 došlo dokonce ke snížení na méně než polovinu, neboť v roce 2010 investiční výdaje do infrastruktury tvořily 1,7% HDP. Pokles investičních finančních prostředků vložených do pozemních komunikací pokračoval i v roce Snížení finančního objemu bylo však výrazně nižší než v roce 2012 a činilo cca 5 mld. Kč oproti meziročním snížení o téměř 10 mld. Kč v roce předcházejícím, rovněž procentuální pokles byl s téměř 24% nižší než v roce 2012, kdy činil více než 30%. Z toho investiční výdaje do silnic II. a III. třídy, tedy silnic ve vlastnictví krajů, činily v roce 2013 necelých 5 mld. Kč, tedy o zhruba 1 mld. Kč méně než v roce 2012, kdy tento finanční objem byl zhruba 6 mld. Kč a přibližně stejný jako v roce Procentuální podíl na celkových investičních nákladech do těchto pozemních komunikací byl v roce 2013 zhruba stejný jako v roce 2012, to je necelých 29%. Pokles investičních výdajů pokračoval i u železniční dopravy. Meziročně tyto finanční výdaje poklesly o necelou 1 mld. Kč, což je méně než v předchozím roce, kdy pokles činil cca 1,4 mld. Kč a rovněž méně než v roce 2011, kdy pokles činil dokonce 3 mld. Kč. Co se týče ostatních investičních výdajů, nárůst byl zaznamenán u infrastruktury letišť, přibližně o 20% a zhruba o 30% u dopravy potrubní. Investiční výdaje do infrastruktury vnitrozemských vodních cest poklesly výrazně více než v předchozím roce, pokles činil 57%, zatímco v roce 2011 to bylo pouze 21%. Celkové výdaje na opravu a údržbu dopravní infrastruktury nezaznamenaly výraznější změnu ani v roce 2013 a nekopírují tak strmý pokles investičních výdajů za posledních několik let. Úsporná opatření se zde příliš neprojevila a i v roce 2013 došlo dokonce k velmi nepatrnému nárůstu nepřevyšující 1%. Celkový vývoj u tohoto ukazatele nezaznamenává za posledních 8 let výrazné změny. Nárůst byl zaznamenán u všech druhů dopravy vyjma silniční, kde došlo k poklesu zhruba o 1 mld. Kč, což činí cca 7%. Výdaje na opravu a údržbu železniční infrastruktury vzrostly v roce 2013 o zhruba 10%, tedy o necelou 1 mld. Kč, u letecké infrastruktury pak činil nárůst více než 80%, výdaje na opravu a údržbu infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy vzrostly o cca 60% a výdaje na opravu a údržbu u potrubní dopravy vzrostly oproti roku 2012 asi o 20%. Transport sector development in 2013 INFRASTRUCTURE Infrastructure expenditures The total transport infrastructure expenditure volume continued to decrease also in The volume of investment financial resources spent on infrastructure has been decreasing for the sixth year in a row, more precisely since 2009, and in 2013 was the lowest since 2001, i.e. lowest in the past twelve years. In 2013, these investment costs amounted to approximately 27.4 billion CZK. Overall, the development trend of investment expenditure of the past 20 years can be characterised as increasing over the period , as stagnating over the next four years, i.e. until 2001, followed again by an increase until 2008 when the effects of the economic and financial crisis emerged and the trend thus changed again into a decreasing one. If expressed in current prices, this financial volume of 2013 represents just a third of the 2008 investment costs when almost 83 billion CZK were invested into transport infrastructure, this being the maximum financial volume of the past 20 years. Similarly as in the preceding years, also in 2013 the majority of investment financial resources were provided by the State Fund for Transport Infrastructure (SFTI); its share on the total amount increased by 2% compared to 2012, thus reaching approximately 93%. Investment expenditure from the State Fund for Transport Infrastructure saw a year-on-year reduction of approximately 5 billion CZK, which represents about 16%. In 2013, investment expenditures in transport infrastructure represented 0.71% of GDP (excluding expenditures into local roads and other infrastructure for urban public transport), which again represents a reduction as compared to previous years. As investments in 2012 amounted to 0.87 % of GDP, a significant year-on-year reduction can be observed also in this indicator, and when compared to 2010, the reduction is to less than half of the amount as the investment expenditure into infrastructure in 2010 represented 1.7% of GDP. Investment funds spent on roads continued to decrease also in However, the reduction of the financial volume was significantly lower than in 2010 and amounted to approximately 5 billion CZK, compared to the year-on-year reduction of 10 billion CZK of the previous year; the reduction in percentage of almost 24% was also substantially lower than in 2012 when it reached more than 30%. Of this, the investment expenditure in class II and class III roads, namely roads in the ownership of regions, amounted approximately to 5 billion CZK in 2013, i.e. about 1 billion less than in 2012 and nearly the same as in The percentage share of investments into these roads of the total investment expenditure in 2013 was thus approximately the same as in 2012, i.e. slightly less than 29%. The drop in investment expenditure also continued in rail transport infrastructure with a year-on-year decrease of approximately 1 billion CZK which is less than in the previous year when the reduction amounted to 1.4 billion CZK and also less than in 2011 when it amounted to 3 billion CZK. As for other investment expenditures, an increase was also recorded in air transport infrastructure, by approximately 20%, and also in pipeline transport by 30%. The reduction in inland waterway infrastructure expenditure was substantially higher than in 2012, namely by 57%, while in 2011, the reduction amounted only to 21%. The total transport infrastructure repair and maintenance expenditure did not experience a major change in 2013 and thus they did not follow the steep declining trend in investment expenditure of the previous years. The measures aimed at savings the financial resources did not affect this area so much and also in 2013, even a slight increase was observed not exceeding 1%. The general development trend of this indicator has not experienced any substantial changes over the past 8 years. An increase was observed in all modes of transport except for road transport that saw a reduction of approximately. 1 billion CZK, i.e. approximately 7%. Railway maintenance and repair expenditures increased in 2013 by approximately 10%, i.e. by slightly 15

17 Rozvoj dopravního sektoru v roce 2013 /Transport sector development in Silniční infrastruktura V rámci výstavby dálniční sítě byla v roce 2013 uvedena do provozu část dálnice D3 Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko, a to úsek Tábor - Veselí nad Lužnicí. Tento úsek je souborem pěti staveb D3 0307A Tábor - Soběslav (délka cca 16,3 km), D3 0307B most přes rybník Koberný (délka 575 m), D3 0307C most přes Černovický potok (délka 765 m), D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí (délka cca 7,7 km) a D3 0308B most přes Lužnici (1063 m). Zároveň byla v roce 2013 zahájena modernizace dálnice D1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou, a to v úseku Mirošovice - Kývalka. Jedná se o stavby Modernizace D1 - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře (délka cca 7,3 km), Modernizace D1 - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice (délka 9,6 km), Modernizace D1 - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava (délka 8,5 km) a Modernizace D1 - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš (délka cca 9,0 km). V roce 2013 pokračovala také výstavba silnic I. třídy včetně rychlostních silnic. Mezi nejvýznamnější zprovozněné stavby rychlostních silnic v roce 2013 patří R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice o celkové délce cca 9,4 km (stavba obsahuje 2 mimoúrovňové křižovatky a 11 mostních objektů) a R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice o celkové délce cca 6,4 km (stavba obsahuje 2 mimoúrovňové křižovatky a 9 mostních objektů). V roce 2013 byla rovněž zahájena stavba R6 MÚK Hostivice - větve. Co se týče výstavby ostatních silnic I. třídy v roce 2013, realizovány byly například stavby I/37 Březhrad - Opatovice, I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka, I/49 Malenovice -Otrokovice (II. etapa), I/3 Čerčany, MÚK Na Pyšelce nebo I/38 Jihlava, MÚK - Pávov. K významnějším stavbám silnic II. a III. třídy realizovaným v roce 2013 patří například III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov, II/592 Chrastava (I. etapa) a III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka v Libereckém kraji, Via Lyžbice a Rekonstrukce mostů a vč. ramp, Kopřivnice v Moravskoslezském kraji nebo III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 a Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem Lísková a rekonstrukce průtahu Lísková v Plzeňském kraji. Do významnějších dopravních investic v oblasti silniční infrastruktury můžeme dále zařadit stavby II/150 Čechy - Domaželice v Olomouckém kraji, II/405 Zašovice - Okříšky v kraji Vysočina, II/303 Rozšíření o stoupací pruhy v Královéhradeckém kraji nebo Silnice II/432 Kroměříž - Koryčany, část 12 (Roštín - Cetechovice), část 15 (Koryčany, extravilán) ve Zlínském kraji. Železniční infrastruktura V roce 2013 opět pokračovaly práce na modernizaci tranzitních železničních koridorů. Na třetím tranzitním železničním koridoru státní hranice se SR - Dětmarovice - Přerov - Česká Třebová - Praha - Plzeň - Cheb - státní hranice se SRN byla v roce 2013 v úseku Praha - Plzeň dokončena stavba Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany (stavebně dokončena již v roce 2012). V témže úseku byla nadále v roce 2013 zahájena realizace stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň s plánovaným dokončením v roce V úseku státní hranice se SR - Dětmarovice byly v roce 2013 dokončeny stavby Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší a Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín (stavebně dokončena již v roce 2012). Na čtvrtém tranzitním železničním koridoru státní hranice s Rakouskem - České Budějovice - Tábor - Praha - Ústí nad Labem - Děčín - státní hranice se SRN byla v roce 2013 dokončena stavba Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy (stavebně dokončena již v roce 2012). Zároveň v roce 2013 pokračovala i realizace stavby Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I, jejíž dokončení se předpokládá v roce V roce 2013 byly rovněž zahájeny stavby Modernizace trati Tábor - Sudoměřice a Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí, obě s plánovaným dokončením v roce V návaznosti na modernizaci tranzitních železničních koridorů probíhala i modernizace důležitých železničních uzlů, jejímž účelem je zajištění stejných technických parametrů, jaké mají navazující less than 1 billion CZK; air transport infrastructure maintenance and repairs experienced an increase of more than 80%, for inland waterway infrastructure expenditure the increase was about 60% while in pipeline transport the increase represented approximately 20% compared to Road infrastructure Development of the motorway network in 2013 continued by putting into operation a part of the D3 motorway Prague Tábor České Budějovice Austria, namely the section Tábor Veselí nad Lužnicí. This section is composed of five constructions D3 0307A Tábor Soběslav (approx. length 16.3 km), D3 0307B bridge over the pond Koberný (length 575 m), D3 0307C bridge over the Černovický Creek (length 765 m), D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí (approx. length 7.7 km) and D3 0308B bridge over the Lužnice River (1,063 m). The upgrading of the D1 motorway Prague Brno Lipník nad Bečvou started in 2013 on the section Mirošovice Kývalka by the following constructions: Upgrading of D1 - Section 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře (approximate length 7.3 km), Upgrading of D1 - Section 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice (length 9.6 km), Upgrading of D1 Section 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava (length 8.5 km) and Upgrading of D1 Section 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš (approximate length 9.0 km). Construction of class I roads including expressways also continued in The most important constructions put into operation in 2013 are the following: R7 GSJ Vysočany - GSJ Droužkovice with the total length of approx. 9.4 km (the construction includes 2 grade separated junctions and 11 bridge structure) and R7 GSJ Droužkovice - GSJ Nové Spořice with the total length of approx. 6.4 km (the construction includes 2 grade-separated junctions and 9 bridge structures). In 2013, also the construction R6 GSJ Hostivice branches started. As for the construction of other class I roads in 2013, for example the following projects were implemented: I/37 Březhrad Opatovice, I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka, I/49 Malenovice Otrokovice (Stage II), I/3 Čerčany, MÚK Na Pyšelce or I/38 Jihlava, GSJ - Pávov. The following range among the most important constructions of class II and III roads implemented in 2013: III/03513 and III/03515 Heřmanice Dětřichov, II/592 Chrastava (Stage I) and III/0353 and III/0357 Víska - Višňová Poustka in the region of Liberec, Via Lyžbice and Reconstruction of bridges and including ramps, Kopřivnice in the region of Moravia-Silesia or III/11724 Bypass Rokycany - Hrádek, Section 1 and Road II/189 - Klenčí pod Čerchovem Lísková and reconstruction of the through pass of Lísková in the region of Pilsen.. Other important investments into road infrastructure include the constructions II/150 Čechy Domaželice in the region of Olomouc, II/405 Zašovice Okříšky in the region of Vysočina, II/303 Addition of climbing lanes in the region of Hradec Králové or Road II/432 Kroměříž - Koryčany, Part 12 (Roštín - Cetechovice), Part 15 (Koryčany, rural area) in the region of Zlín. Railway infrastructure Works on upgrading of transit railway corridors continued also in The third transit railway corridor CZ/SK state border Dětmarovice Přerov Česká Třebová Prague Plzeň Cheb CZ/DE state border saw the completion of the project Optimisation of the line Zbiroh Rokycany (construction works completed already in 2012) on the section Prague Pilsen. On the same section, the implementation of the construction Upgrading of the line Rokycany Plzeň started, with the planned completion in On the section state border with Slovakia Dětmarovice, the following constructions were completed in 2013: Optimisation of line state border with Slovakia Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší and Optimisation of the line Bystřice nad Olší - Český Těšín (construction works 16

18 Rozvoj dopravního sektoru v roce 2013 /Transport sector development in 2013 koridorové tratě. V roce 2013 pokračovala například realizace stavby Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, u které se dokončení veškerých stavebních prací předpokládá v roce V roce 2013 rovněž pokračovala i realizace staveb Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba, Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba a Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, všechny s plánovaným dokončením v roce V pražském uzlu v roce 2013 pokračovala realizace stavby Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice a byla zahájena stavba Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly, obě s předpokládaným dokončením v roce Mezi další významné investiční akce patří stavby zajišťující interoperabilitu železniční sítě. V roce 2013 byla dokončena výstavba digitálního rádiového systému GSM-R na úsecích Ostrava - Mosty u Jablunkova - státní hranice SR, Přerov - Česká Třebová a Děčín - Všetaty - Kolín. V roce 2013 byl také, stejně jako v předešlých letech, opět kladen důraz na modernizaci ostatních tratí zařazených do evropského železničního systému. Byla například dokončena rekonstrukce Střelenského tunelu na trati Horní Lideč - státní hranice SR pro zlepšení spojení se Slovenskem. Infrastruktura vodní vnitrozemské dopravy Na čerpání finančních prostředků se v roce 2013 nejvýznamnější měrou podílela investiční akce Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, jejímž cílem je vybudování přístavu pro 73 malých plavidel a 2 osobní lodě. Její realizace bude probíhat až do roku V roce 2013 také došlo k započetí realizace investiční akce Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi, jejímž cílem je vybudování základní veřejné sítě malých přístavišť na labské vodní cestě a přispět tak k turistickému rozvoji dotčených lokalit. V roce 2013 byly pak dále započaty práce v lokalitách Dolní Zálezly, Libochovany, Lovosice, Nučnice a Libotenice, přičemž dokončeno bylo přístaviště Lovosice. V dalších lokalitách budou stavby dokončeny v roce Nadále v tomto roce pokračovala projektová příprava velkých strategických staveb typu Plavebního stupně Děčín a Stupně Přelouč II. Infrastruktura letecké dopravy Za největší položku v investicích v oblasti infrastruktury letecké dopravy lze v roce 2013 považovat investici do II. a III. etapy rekonstrukce hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY a pojezdové dráhy TWY E na letišti v Praze. Z investičních nákladů na ostatních letištích pak k významným projektům patří pořízení vybraných strojů a zařízení pro zvýšení kvality a počtu současně odbavených letadel, zajištění bezpečnosti letového provozu, inovace provozních a informačních technologií na letišti v Ostravě, pořízení strojů na zimní údržbu na letišti Brno Tuřany a na letišti v Karlových Varech pak pořízení nových bezpečnostních zařízení a pořízení prostředků pro odbavení letadel. SILNIČNÍ DOPRAVNÍ PARK Z dostupných údajů lze konstatovat, že v roce 2013 se mírně snížilo tempo růstu počtu silničních motorových vozidel, který lze meziročně odhadnout na 1,3%. V předchozím roce, tedy za rok 2012, činil tento odhad 2,3%. Z důvodu přechodu na nový systém evidence vozidel v Centrálním registru vozidel Ministerstva dopravy v souladu s legislativou EU nebyly bohužel údaje o počtu registrovaných vozidel, které se standardně v této publikaci uvádějí, k k dispozici. V příslušných tabulkách jsou pro rok 2012 uvedeny informace o počtu vozidel k Údaje za rok 2013 jsou již k dispozici za standardní období, tj. k Nárůst poštu osobních automobilů za rok 2013 byl rovněž nižší než v předchozím roce a lze ho odhadnout na 1,4%, v roce 2012 činil zhruba 2%. Nárůst počtu motocyklů v roce 2013 mírně překročil 1% a počet nákladních vozidel v témže roce poklesl o 3,6%. completed already in 2012). On the fourth transit railway corridor CZ/Austria state border České Budějovice Tábor Prague Ústí nad Labem Děčín - CZ/ DE state border, the project Upgrading of the line Votice Benešov u Prahy was completed in 2013 (construction works completed already in 2012). In parallel, the implementation of the project Upgrading of line České Budějovice Nemanice I continued in 2013, with the completion expected in The constructions Upgrading of the line Tábor Sudoměřice and Upgrading of the line Ševětín - Veselí nad Lužnicí, Part 2, Horusice Veselí were launched in 2013, the completion of both is expected in As a follow-up to the upgrading of railway transit corridors, the upgrading of important railway junctions was also in progress, the purpose of which is to guarantee the same technological parameters as on connecting corridor lines. For example, the implementation of the project Through pass of the Plzeň junction in the direction of the 3rd transit railway corridor with planned completion of all construction works in 2014, continued in In 2013, also the implementation of projects Reconstruction of station Přerov, Construction 1, Reconstruction of the railway junction Břeclav, Construction 2 and Through pass of the Ústí nad Orlicí junction continued, with planned completion of all the projects in In the junction of Prague, the implementation of the project Optimisation of the line Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice continued and the construction Upgrading of the line section Praha-Běchovice Úvaly, the completion of both expected in Projects aimed at ensuring interoperability of the railway network represent another example of substantial investments. In 2013, the implementation of the digital radio system GSM-R was completed on sections Ostrava Mosty u Jablunkova state border with Slovakia, Přerov Česká Třebová and Děčín Všetaty Kolín. Similarly as in previous years, also in 2013 the attention was directed onto upgrading of other lines that are part of the European railway system. For example, the reconstruction of the Střelenský Tunnel on the line Horní Lideč state border with Slovakia in order to improve the connection to Slovakia was completed. Inland waterway transport infrastructure The investment project Sports Port Hluboká nad Vltavou aiming at building of a port for 73 small vessels and 2 passenger boats contributed the most to drawing of financial resources. Its implementation will continue in Also the investment project Mooring site for passenger waterway transport on the lower Elbe started in 2013 that is aimed at building of the basic public network of small ports on the Elbe waterway and thus contributing to tourist development of the areas in question. In 2013, works also started in Dolní Zálezly, Libochovany, Lovosice, Nučnice and Libotenice and the port in Lovosice was completed in the same year. The works on the remaining sites shall be completed in The preparation of major strategic constructions such as the Děčín Weir and the Přelouč II Weir also continued in Air transport infrastructure In 2013, investments into Stages II and III of the reconstruction of the main take-off and landing runway RWY and the taxiway TWY E on Prague Airport represent the most important share of expenditure in air transport infrastructure. As for investment costs spent on other airports, the following range among the biggest investment projects: acquisition of selected machines and equipment to improve quality and increase the number of airplanes handled at the same time, ensuring security of air traffic, innovating operational and information technology equipment on the Ostrava Airport, acquisition of winter maintenance machines for the Brno-Tuřany Airport and acquisition of new security equipment and resources for handling of airplanes for the Karlovy Vary Airport. 17

19 Rozvoj dopravního 3. Infrastruktura sektoru v roce dopravy 2013 /Transport / sector Infrastructure development in 2013 PŘEPRAVA Celkový přepravní výkon v osobní dopravě v roce 2013 velmi nepatrně vzrostl, naopak počet přepravených osob za stejné období velmi mírně poklesl. Vzhledem k tomu, že změny nepřesáhly 1%, lze tento vývoj považovat spíše za stagnaci, o které lze hovořit za období posledních 4 let. Celkový pokles přepravního výkonu v osobní dopravě v roce 2010 byl způsoben i poklesem individuální automobilové dopravy (IAD), jehož odborný odhad vychází i z údajů o vozových kilometrech získávaných ze sčítání silničního provozu, které se v ČR realizuje každých 5 let. V roce 2010 byla metodika celostátního sčítání silničního provozu změněna. Po mírném nárůstu IAD v roce 2011 došlo v roce 2012 k poklesu i u tohoto ukazatele. V roce 2013 se trend obrátil a výkony i počet přepravených osob v rámci IAD opět vzrostly. Co se týče veřejné osobní dopravy, došlo k poklesu o necelé procento u výkonů a o zhruba 2 % u počtu přepravených osob. Tyto ne příliš významné změny lze charakterizovat spíše jako stagnace. Železniční doprava pokračuje ve svém nárůstu zejména, co se týče jejich výkonů, kdy nárůst činil meziročně necelých 5%. Počet přepravených osob spíše stagnoval, neboť vzrostl pouze o necelé 1%. Přepravní výkony v osobní železniční dopravě rostou již 4. rokem po sobě a jsou nejvyšší od roku I v roce 2013 pokračuje trend poklesu počtu přepravených cestujících v autobusové dopravě. Meziroční pokles činil zhruba 2% a je tedy nižší než v roce předchozím, i tak ale tento ukazatel má nejnižší hodnotu za posledních více než 10 let. Přepravní výkony autobusové dopravy v meziročním srovnání stagnovaly a jejich hodnota je nejnižší za posledních 8 let. Ve vnitrozemské vodní dopravě, kde se v osobní dopravě jedná zejména o rekreační přepravu osob, došlo v roce 2013 oproti předchozímu roku, k nárůstu o zhruba 10% jak u počtu přepravených osob, tak u přepravních výkonů. Letecká osobní doprava po mnohaletém nárůstu, kdy výjimku tvořil pouze pokles přepravních výkonů v roce 2010, pokračuje v klesajícím trendu i v roce Pokles počtu přepravených cestujících byl však menší než v roce předchozím a činil cca 4%. Přepravní výkony naopak v meziročním srovnání poklesly více, a sice o téměř 10%. Počet odbavených cestujících na letištích v ČR pak v roce 2013 o 2% vzrostl. Co se týče nákladní dopravy, celkový objem přepravených věcí v roce 2013 po 3 letech vzrostl, a sice o necelá 3% a vrátil se zhruba na úroveň roku Celkové přepravní výkony pak vzrostly o více než 5% a obnovil se tak dlouhodobější vývojový trend tohoto ukazatele, kdy se za posledních 6 let pokles objevil pouze v letech 2009 a Pokles přepravních výkonů činil v roce 2012 cca 5% a vezmeme-li v úvahu přibližně stejně velký nárůst v roce 2011, tak se přepravní výkony v roce 2012 dostaly zhruba zpět na úroveň roku Podobný vývojový trend se vyskytl u železniční i u silniční nákladní dopravy. V železniční dopravě došlo u objemu přepravených věcí po nárůstu v roce 2011 opět k poklesu v roce 2012, a sice o necelých 5%, v roce 2013 pak opět dochází k mírnému nárůstu o 1,2%. Přepravní výkony nekopírují vývoj objemu přepravených věcí a pokračují v poklesu, v roce 2013 je tento meziroční pokles 2,1%. Ve statistice železniční nákladní dopravy došlo v roce 2006 ke změně metodiky a nově byli do statistického zjišťování zahrnuti i dopravci, kteří provádějí neveřejnou dopravu (jedná se rovněž o komerční přepravu, ale na základě vzájemně dohodnutých podmínek), čímž došlo v daném roce k nárůstu jak přepravního výkonu, tak i objemu přepravených věcí. Údaje za rok 2005 tedy nejsou zcela porovnatelné s hodnotami v dalších letech. Hodnoty od roku 2007 jsou již metodicky zcela srovnatelné s rokem 2006 a vzájemně mezi sebou. Objem přepravených věcí v roce 2013 v silniční nákladní dopravě po téměř 10 letech mírně vzrostl, a sice o necelá 4%. Klesající trend u tohoto ukazatele se objevoval již od roku Přepravní výkony za stejné období meziročně rovněž vzrostly a vrátily se zhruba na úroveň roku Nárůst v roce 2013 činil více než 7%. Objem přepravených věcí v letecké nákladní dopravě, kde došlo ke stagnaci, a zejména pak její přepravní výkony v roce 2013 nekopírovaly vývoj v předcházejících letech. Přepravní výkon se zvýšil o téměř 50%. ROAD TRANSPORT FLEET Based on available data, it is possible to conclude that the rate of growth in the number of registered road vehicles slightly decreased in 2013, with an estimated year-on-year reduction of 1.3%. In the previous year, i.e. in 2012, this estimate was 2.3%. Due to the introduction of a new registration system within the Central Vehicle Register of the Ministry of Transport that is in compliance with EU legislation, the data on the number of registered vehicles, that are standardly provided in this Yearbook, on 31 December 2012 was not available. The respective tables thus include information on the number of vehicles on 1 July 2013 for Data for 2013 are already provided for the standard period, i.e. as to 1 January The increase in number of passenger cars in 2013 was also lower than in the previous year and can be estimated to 1.4% while in 2012 it reached approximately 2%. The increase in number of motorcycles in 2013 was slightly higher than 1% while freight vehicles saw a reduction of 3.6% in the same year. TRANSPORT The total passenger transport performance slightly increased in 2013 but the number of passengers carried on the contrary saw a slight reduction. As the variations did not exceed 1%, this development rather represents stagnation. The period of the past four years can be characterised as stagnation. The overall reduction of passenger transport performance in 2010 was caused above all by the reduction of passenger car transport where the relevant expert estimate is based also on data on vehicle-kilometres as produced by road traffic census performed every five years in the Czech Republic. The methodology of national road traffic census has been changed in After a slight increase in individual car transport in 2011, in 2012 a drop was observed also for this indicator. In 2013, this trend was reversed and both the performance and number of passengers in individual car transport increased. As for public transport of passengers, the performance decreased by less than 1% and the total number of passengers carried by approximately 2%. These rather insignificant changes can be characterised as stagnation. In railway transport, the growth trend continued in particular in transport performance that saw a year-on-year increase by almost 5%. The number of passengers carried was rather stagnating as the increase was less than 1%. The transport performance values in passenger railway transport have been growing for the fourth year in a row and are the highest since The decreasing trend in number of passengers carried by bus transport and in transport performance continued also in The year-on-year reduction in the number of passengers carried by this mode of transport amounted to 2% and is thus lower than in the previous year. Value of this indicator is at its lowest in the past 10 years. Transport performance of bus transport experienced a year-on-year stagnation, reaching the lowest value in the past 8 years. As regards inland waterway transport, where particularly passenger transport of recreational character was involved, an increase of 10% was observed in 2013 when compared to the previous year both in the number of persons carried and in transport performance. After years of growth in air transport, with the only exception of the decline in air transport performance in 2010, the decreasing trend in the sector continued also in However, the drop in the number of passengers carried was lower than in the previous year, reaching approximately 4%, while the reduction in transport performance year-on-year was more substantial, reaching almost 10%. In 2013, the number of passengers at Czech airports increased by approximately 2%. As far as freight transport is concerned, the total volume of goods carried increased after a three-year period of decrease, namely by slightly less than 3%, thus returning approximately to the 2011 level. The total volume of transport performance increased by more than 5%, thus resuming the long-term development trend for this indicator where over the past six years, reductions were experienced only in 2009 and Transport performance decreased by approximately 18

20 Rozvoj dopravního 3. Infrastruktura sektoru v dopravy roce 2013 / /Transport Infrastructure sector development in 2013 Rovněž výkon letišť zůstává v podstatě na úrovni předchozího roku. Co se týče vodní vnitrozemské dopravy, v roce 2013 vzrostl její objem, a sice o více než 8%, přepravní výkon se pak zvýšil o necelá 4%. NEHODY Policie ČR v roce 2013 šetřila celkem silničních dopravních nehod, což je oproti předcházejícímu roku nárůst o 3,7%. Nejméně nehod šetřila policie v roce 2009, což bylo pravděpodobně způsobeno i legislativní změnou od zvyšující hranici pro povinné hlášení nehody z původních 50 tis. Kč na 100 tis. Kč. Nejvíce nehod bylo šetřeno v roce Nicméně, co se týče počtu usmrcených a těžce zraněných osob byl rok 2013 ve srovnání s předchozím rokem příznivější, dokonce počet 583 usmrcených osob (jedná se o úmrtí do 24 hodin po nehodě; do statistik ES i do dalších mezinárodních statistik se uvádí počet osob zemřelých do 30 dnů od data nehody - tento počet byl ve stejném roce 654) byl v roce 2013 nejnižší od roku 1955 a poprvé se od tohoto roku dostal pod hranici 600 osob. Ani v jednom měsíci roku 2013 nepřekročil stejně jako v předchozích 2 letech měsíční počet usmrcených hranici 100 osob. Počet těžce zraněných v roce 2013 poklesl o 6,8% a byl nejnižší od roku Počet lehce zraněných rovněž velmi mírně poklesl o 0,1%. Odhad hmotné škody činil 6,28 mld. Kč., což je jen nepatrně více než v předchozím roce. Viníci nehod jsou stejně jako v minulých letech zejména řidiči motorových vozidel, kteří zavinili téměř 86% nehod, při kterých zemřelo více než 90% z celkově usmrcených osob. Zvýšil se počet nehod zaviněných řidiči osobních a nákladních automobilů a významně více bylo i nehod motocyklů. V oblasti nehod zaviněných alkoholem bylo za rok 2013 evidováno téměř nehod, což je 6,1% z celkového počtu nehod, při kterých bylo 52 usmrcených osob, tj. 9%. V porovnání s předchozím rokem je sice počet nehod nižší, ale počet usmrcených se zvýšil o 7. Nejvyšší podíl těchto nehod je u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili téměř třetinu z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů s 24% a chodci s 16%. V roce 2013 bylo rovněž evidováno přes 200 nehod, kde řidič byl pod vlivem drog, při těchto nehodách zahynulo 10 lidí. Co se týče časového rozložení nehod, nejvíce nehod připadá na říjen 2013, nejméně pak na březen. Nejvíce osob bylo usmrceno při dopravních nehodách v letních měsících červenci a v srpnu a nejméně v únoru. Ve vztahu ke dnům v týdnu připadá nejvíce nehod na pátek a nejméně na úterý. V roce 2013 bylo nejvíce evidovaných nehod v Praze a nejméně na území Karlovarského kraje. Nejvíce usmrcených osob bylo ve Středočeském kraji. Z celkového počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v roce 2013 představují řidiči osobních automobilů více než 36%, spolujezdci v osobních automobilech necelých 14%, řidiči motocyklů necelých 11%, cyklisté necelých 10% a chodci téměř 23%. V témže roce bylo opět zaznamenáno více než 13 tisíc případů, kdy viník z místa nehody ujel, což je téměř 16% z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Počet těchto nehod neustále narůstá a je vyšší než v r o více než 8% a zvýšil se u nich i počet usmrcených osob. 5% in 2012, and if we take into account the increase of approximately the same magnitude in 2011, transport performance levels of 2012 returned to the 2010 results. A similar development trend can be observed both in railway and road freight transport. After increase in the volume of goods carried in 2011, railway freight volumes dropped again in 2012, followed by a slight increase of 1.2% in Transport performance does not follow the development in volumes of transported goods and continues to decrease; the year-on-year reduction 2013 represents 2.1%. The methodology of railway freight transport statistics changed in 2006 and newly also the carriers performing non-public transport (also involving commercial transport, but on the basis of mutually agreed conditions) were included in the statistical surveys. This resulted in the increase both in transport performance expressed in tonne-kilometres and volume of goods carried in the given year. Consequently, the data for 2005 are not fully comparable with the values for the following year. However, on a methodological basis, the data available since 2007 are already fully comparable with the year 2006 and mutually. The volume of goods carried by road freight transport in 2013 experienced a slight increase of less than 4% after 10 years of decrease. This indicator has been experiencing a declining trend already since Transport performance for the same period also saw a year-onyear increase of more than 7% and returned thus approximately to the 2011 values. The volume of goods carried by air cargo that experienced a stagnation, and particularly air transport performance, in 2013 did not follow the development of preceding years. Transport performance increased by almost 50%. The performance of airports remains approximately at the same level as in the previous year. The volume of goods transported by inland waterway transport increased in 2013, namely by more than 8% and transport performance by less than 4%. ROAD ACCIDENTS In 2013, the Police of the Czech Republic investigated altogether 84,398 road traffic accidents which represents a year-on-year increase of 3.7%. The lowest number of investigated accidents was recorded in 2009, which was probably caused by a change in the legislation from 1 January 2009, increasing the threshold for obligatory notification of the accident from original 50 thousand CZK to 100 thousand CZK. The highest number of accidents was investigated in However, when looking at the number of persons killed or seriously injured, 2013 can be assessed positively compared to the previous year. Even more, the number of persons killed (death within 24 hours after the accident; EC statistics and other international statistics use number of people dead within 30 days since the date of an accident this number reached 654 in the same year) was the lowest since 1955 and is less than 600 for the first time since that year. The number of persons killed did not exceed the limit of 100 persons per month in any of the months of 2013, similarly as in the two previous years. The number of seriously injured persons decreased by 6.8% in 2013, thus becoming the lowest since The number of slightly injured persons recorded a minor year-on-year reduction of 0.1%. The estimated material damage amounted to CZK 6.28 billion which is only slightly more than in the previous year. As in preceding years, particularly the motor vehicle drivers were those who caused almost 86% of accidents during which more than 90% of the total number of persons killed died. The number of accidents caused by drivers of passenger and freight vehicles increased and also number of motorcycle accidents increased substantially. In 2013, the number of accidents caused under the influence of alcohol reached almost 5,000, i.e. 6.1% of the total number of accidents; 52 persons died during those accidents, i.e. 9% of the total number of persons killed. When compared to the previous year, the number of accidents is lower, but the number of persons killed increased by 7. Cyclists have the highest share of these accidents in almost a third of all accidents caused by cyclists, alcohol was involved; followed by motorcyclists with 24% and pedestrians with 16%. In 2013, 19

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q2 213 Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Prague City Report Q2 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2008 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více