Vývoj technologií pro čistá paliva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj technologií pro čistá paliva"

Transkript

1 Vývoj technologií pro čistá paliva Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, Česká rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, Kralupy n.vlt. Tel , Zpracováno jako příspěvek pro seminář Deset let činnosti ČAPPO, v rámci doprovodného programu 9.Mezinárodního chemického veletrhu CHEMTEC 2002, Sekce A, Výstaviště, Praha 7-Holešovice 13 stránek Úvod Současné požadavky na čistá motorová paliva, především dosažení dříve téměř neuvěřitelné koncentrace maximálně 10 ppm S, zásadně změnilo pohled na základní rafinérské procesy jakými jsou hydrogenační rafinace, katalytické reformování a fluidní katalytické krakování (FCC). Síra je ústředním předmětem pozornosti, protože významně snižuje účinnost katalytických konvertorů výfukových plynů. V projektu čistých paliv se ale změny týkají dalších parametrů, především obecně obsahu aromátů; u automobilových benzinů (BA) zejména pak obsahu benzenu, obsahu olefínů, tlaku par a dalšího využití MTBE; u motorové nafty (NM) zejména cetanového čísla, hustoty, konce destilace a obsahu polycyklických aromátů. Kvalitativní požadavky na čistá paliva nastartovaly další významný rozvoj rafinerií. V literatuře se uvádí, že tyto požadavky představují pro rafinérie výzvu jako nikdy předtím, protože: Budou investičně velmi náročné je spojeno s otázkami intenzifikovat stávající technologie nebo postavit nové, které technologie zvolit, kolik investovat? Není k dispozici mnoho času na jejich realizaci - v této souvislosti správné časování změn v rafinerii, které požadavky čistých paliv vyřešit dříve a které odložit na pozdější dobu. Nejedná se pouze o splnění nových specifikací, ale především o zajištění maximálního zisku rafinerií produkujících paliva s těmito specifikacemi. Jakkoliv jsou aktivity k zajištění čistých paliv povahy udržení v oboru, musí být koncipovány jako rozvojové, aby rafinerie mohlo v budoucnosti ekonomicky přežít. Jsou extrémně komplexní, nemohou být řešené pouze technologickými změnami, vyžadují změnu principů / kultury řízení a provozování rafinerií (operational excellence). Například riziko výroby nekvalitního produktu selháním personálu, jestliže ropa obsahuje ppm a produkt 10 ppm S, bude mnohem větší, než je tomu nyní. Normy kvality čistých paliv není definitivní, budou se dále měnit. To vnáší nejistotu do rozhodování, jak rafinerii rozvíjet Tento příspěvek se zabývá charakteristikou přístupů a přehledem technologií, které rafineriím umožňují naplnit požadavek čistých paliv. Opírá se především o poznatky publikované v posledních letech a vlastní text doplňuje přehledem nových nebo technologií relevantních k tématu čistých paliv. 1

2 Vývoj technologií pro čistá paliva obecně Pojem čistá paliva není zdaleka nový. Požadavky na zlepšení kvality motorových paliv, vyplývající z negativních důsledků jejich využívání na životní prostředí, se objevily již v sedmdesátých letech a dále pak vyústily do jasně definovaných programů, jakými byly: Odstranění olova z BA Výroba tzv. reformulovaných BA, především s použitím kyslíkatých sloučenin (především MTBE), které podporují čisté hoření Naopak, zákaz používání MTBE v BA, tj. nová reformulace Postupné snižování obsahu síry v palivech, které v současnosti vyústilo až požadavek 10 ppm v zemích Evropské unie nejpozději od roku Jedná se vlastně o aplikaci obecného principu udržitelnosti do oblasti rafinérského průmyslu. Implementace principu udržitelnosti při výrobě motorových paliv by nebyla možná bez významného rozvoje rafinérských technologií. Přitom se tímto nemyslí pouze nové technologie, ale i výrazné zlepšování existujících procesů a nalézání synergických efektů v rafinérském a petrochemickém průmyslu jako celku. Vývoj rafinerií nyní intenzivně probíhá na následujících úrovních: Jsou vyvíjeny aktivnější a selektivnější katalyzátory pro existující procesy. Pokrok je zcela zřetelný zejména u technologií hydrogenační rafinace, kde v kombinaci s nižší prostorovou rychlostí se i na nízkotlakých jednotkách daří dosáhnout odsíření středních destilátů 50 ppm a u selektivního odsíření krakových benzinů se daří snížit obsah síry až na 10 ppm, bez výrazného poklesu koncentrace olefínů. Jsou vyvíjena aditiva, která podporují určité selektivní funkce katalyzátorů. Typickým příkladem je technologie FCC, kde aditiva přidávaná v koncentraci až 15% ke katalyzátoru mohou ztrojnásobit výtěžek propylénu (aditiva OlefinMax, OlefinUltra společnosti Grace na bázi zeolitu ZSM 5 [Grace, 2002]) nebo snížit obsah síry v produktech až o 35 %. (GSR-1 - Grace, Convertor Engelhard, Resolve 700 a 750 Akzo [Grace 2002, Huphries, 2002]). Jsou modifikovány nebo doplňovány nové aparáty do existujících jednotek, např. [Li D. aj., 2001]: - Upravují se vestavby hydrorafinačních reaktorů instalováním nového rozdělovacího patra, které významně zlepšuje hydrodynamické poměry v reaktoru, tj.rovnoměrnost proudění reakční směsi ložem katalyzátoru a zvyšuje odolnost reaktoru proti růstu tlakové ztráty. - U hydrogenačních rafinací středních frakcí jsou doplňovány aminové pračky k odstranění sirovodíku z cirkulačního plynu, doplňuje se vypírání usazených anorganických solí z teplovýměnných aparátů a připojuje se modul na čištění cirkulačního vodíkového plynu, např. pomocí membrán (Prism Membrane System). - Významným se stává princip kontinuální regenerace katalyzátoru, aplikovaný původně u technologie FCC jako spojení reaktoru s fluidním ložem katalyzátoru a regenerátoru. Tento princip byl uplatněný i pro sunoucí se lože katalyzátoru u kontinuálního katalytického reformingu, u technologie 2

3 OLEFLEX (u všech dále jmenovaných technologií vizte odkazy u popisu procesu) a nyní i u technologií ALKYLENE, S-ZORB, nebo v tzv. Multi Phase Slurry Reaktor (nezávisle vynález ExxonMobil a Sasol) pro výrobu syntetické ropy Fischer-Tropschovou syntézou [Graaf W., Schrauwen F., 2002; Chang T., 2002.] - Podstatnou se stává aplikace automatických analyzátorů a pokročilých řídících systémů jednotek. Nepoužívané, odstavené jednotky jsou s výhodou konvertovány na moderní technologie, z důvodu úspory investičních nákladů a zkrácení doby realizace projektu. Je to možné proto, že základní dva aparáty procesů zpracování ropy reaktor a destilační / stabilizační kolona jsou integrální součástí i nových procesů. Doporučuje se tuto cestu volit kdykoliv k tomu existují alespoň základní předpoklady. Jako příklady konverzí lze uvést: - MTBE jednotky, z důvodu připravovaného zákazu použití MTBE jako komponenty BA v USA od roku 2004, na technologii nepřímé alkylace INALK. K vlastní jednotce syntézy MTBE je přidána hydrogenační část. Surovina je prakticky shodná (C 4 olefíny, nikoliv ale jen i-buten), ale produkt zcela odlišný (místo MTBE směs isooktanů). - Katalytické reformingy nebo hydrogenační rafinace na selektivní odsíření, jakými jsou procesy PRIME G+ nebo SCANFINING. Využívá se synergie propojení různých technologií, kdy původně si konkurující procesy se s ohledem na nové kvalitativní požadavky účelně doplňují. Toto je v praktické podobě nejčastěji realizováno jako transfer uhlovodíků mezi rafineriemi. Lze uvést následující příklady: - Kombinace hydrokraku a FCC: Zpracování hydrokrakátu s nízkým obsahem síry na FCC představuje způsob, jak alternativně konvertovat těžkou frakci z hydrokraku na uhlovodíky pro výroba BA a současně napomáhá snížení obsahu síry v FCC benzinu. Olefíny produkované technologií katalytického krakování pak pomáhají ředit obsah aromátů v BA z reformování těžkých hydrokrakových benzinů.. - Kombinace technologií zpracování C 4 uhlovodíků, tj. např. technologie INALK s dříve vyvinutými izomerací alkánů BUTAMER a dehydrogenací alkánů OLEFLEX, které umožňují zvýšit množství suroviny pro alkylaci. - V čistých palivech se podstatně více prolínají technologie založené na standardním rafinérském zpracování uhlovodíků a zpracování syntézním plynu nebo LPG. Výroba velmi kvalitní komponenty motorové nafty Fischer- Tropschovou syntézou představuje příklad [Šebor G., 2002]. Jsou vyvíjeny zcela nové technologie, někdy svou podstatou vymykající se standardnímu chápání rafinérských procesů, jindy opírající se standartní chápání rafinérských technologií, ale opírající se o revolučně navržený katalyzátor / reaktor / regenerátor. Přitom některé technologie nejsou selektivně zaměřené na určitý produkt, jako spíše na řešení určitého problému. Jedná se zejména o: - Oxidační odsíření ropných destilátů a ropy technologií ASR-2. Technologie zatím nemá průmyslovou aplikaci, ale zejména zamýšlené využití pro odsíření 3

4 ropy by znamenalo zcela revoluční řešení i pro samotnou výrobu čistých paliv, neboť odsíření by bylo vyřešeno již na samém počátku celého uhlovodíkového řetězce zpracování ropy - Adsorpční technologii S-ZORB, selektivní odsíření uhlovodíků obecně a krakových frakcí speciálně. Jedná se též o revoluční technologii, neboť k odsíření se též nepoužívá vodík, v průběhu odsíření nevzniká sirovodík, nýbrž oxid siřičitý a tudíž odpadá problém rekombinace sirovodíku a olefínů na vyšší merkaptany, který pronásleduje všechny technologie selektivního odsíření s použitím vodíku. - Reaktivní / katalytickou destilaci jako způsob překonání vážného problému řady rafinérských procesů termodynamické rovnováhy vratných chemických reakcí. Jedná se o spojení reaktoru a destilační kolony do jednoho aparátu tak, že náplňová patra kolony jsou nahrazena speciálními segmenty katalyzátoru. Dle ústního vyjádření Dr.Švajgla na konferenci Motorová palivá 2002 tento postup byl aplikován bývalých Chemických závodech Litvínov již v padesátých letech pro demetalizaci benzínů získaných hydrogenací hnědouhelných dehtů. Nově byl uplatněn v technologiích výroby éterů, tj.ethermax firmy UOP nebo obdobné technologii CD-Tech CD MTBE a CD TAME, dále pro selektivní hydrogenační odsíření benzínu z FCC procesy CD HYDRO a CD HDS / HDS+ - I tak zdánlivě jednoduchou technologii, jakou představuje extraktivní oxidativní přeměna merkaptanů na bisulfidy, lze vývojem nového rozpouštědla zdokonalit a to zvýšením účinnosti na merkaptany C 7 a vyšší, vznikající rekombinací olefínů a sirovodíku při hlubokém selektivním odsíření krakových benzínů proces EXOMER. Objevují se nové komponenty motorových paliv uhlovodíkyprodukty Fischer- Tropschovy syntézy jako součástí technologií Gas-To-Liquid (GTL) [Burke B.F., 2001; Graaf W., Schrauwen F, 2002; Chang T., 2002]. Je zajímavé, že v problematice čistých paliv se intenzivně angažují nejen tradiční technologické firmy jako UOP nebo Axens (IFP), ale do vývoje se znovu zapojují i firmy, které tuto oblast opustily, jako ExxonMobil a objevují se outsideři, jako Phillips Petroleum nebo docela malé společnosti typu CDTech. To jasně signalizuje skutečnost, že koncept čistých paliv je výzvou nejen pro rafinerie, ale i technologické společnosti. Firmy též vytvářejí aliance k řešení určitých problémů, např. UOP a INTEVEP SA (Venezuela) pro vývoj procesu ISAL, BP a Axens pro proces OATS, atd. Důvod spočívá v nutnosti spojit dostupné špičkové znalosti určitých dílčích chemických procesů (katalýza) s vynikajícími chemicko inženýrskými schopnostmi navrhování nových aparátů nebo nových uspořádání chemických aparátů. Přitom důležitost detailní znalosti chemie ropných uhlovodíků nabývá přednostního významu. Dále investoři vytvářejí aliance s inženýrskými firmami s cílem zkrátit a zlevnit klasické schéma od rozhodování o určitém projektu až po jeho realizaci Vývojem rafinerií v současnosti obecně a aplikací nových technologií se zabývají některé publikace [Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Švajgl, 2002]. 4

5 Vývoj technologií pro automobilové benziny Zde existují následující centrální problémy, každý reflektován v určitém vývoji technologií: 1) Odstranění síry z krakových (zejména FCC) benzínů. Je reflektován v celé řadě nových technologií, vizte ASR-2, CD HYDRO / CD HDS+, ISAL, OATS, OCTGAIN, PRIME G+, SCANFINING, S-ZORB. Kromě technologií GTL nikde jinde není vidět takový rozvoj, jako právě zde. Přitom i základní varianta selektivního odsíření benzínu z FCC není úplně triviální záležitostí - Nejprve musejí být katalyticky odstraněny dieny v surovině, aby se zabránilo vytváření úsad v zařízení; pak následuje vlastní selektivní odsíření, odseparování sirovodíku a nově vytvořených plynů; následuje odstranění merkaptánů vzniklých rekombinací olefínů a sirovodíku hydrogenačně nebo extraktivně. Proti standardní rafinérské technologii reaktor kolona se tedy jedná o relativně složitý systém zařízení. 2) Omezení možnosti míšení aromátů: Přítomnost aromátů v BA je spojena především se zhodnocením primárních benzinů a těžkých hydrokrakových benzínů katalytickým reformováním. Snížení maximální povolené koncentrace aromátů v BA z 42 na 35 % obj od roku 2005 vyžaduje nalezení alternativy, zejména za reformát z kontinuálního katalytického reformingu s OČMM > 90 jednotek a obsahem aromátů více než 80 % obj. Je nalezena ve vyšším uplatnění alkylátu. Alkylát z hlediska čistých BA je ideální složkou, dokonce má OČMM až 95 jednotek. Technologie alkylace kyselinou fluorovodíkovou, která se zdála z ekologického hlediska nepřijatelná, je dále zdokonalována jak s ohledem na spotřebu kyseliny, tak na prevenci eventuelních úniků kyseliny [de la Mata D.F., 2001]. Více firem operuje s pevným substrátem spojeným s kyselinou fluorovodíkovou, který má snížit její tlak par v procesu a tím i riziko při úniku [Wood C.B. aj, 2001]. Nejvýznamnější pokrok však představuje technologie využívající pevný katalyzátor ALKYLENE, zatím ale bez provozní reference. 3) Omezení možnosti mísení olefínů: Přítomnost olefínů je především spojena s použitím benzínu z FCC. Olefíny representují vedle aromátů a i-parafínů další cennou chemickou strukturu v BA. I když nepříjemně zapáchají a jsou chemicky nestabilní, přispívají k řešení omezené koncentrace aromátů. Moderní technologie odsíření krakových benzínů ale využívají reaktivnosti olefínů nejen k vlastnímu odsíření (OATS, alkylace thiofenů olefíny), ale též k jejich přeměně isomeračními a alkylačními reakcemi na isoparafíny (ISAL, OATS). V kombinaci s takovými technologii může být i samotné FCC nadále perspektivní technologií. 4) Omezení výroby BA motorovým oktanovým číslem: Průměrné OČMM BA se stále více blíží k hodnotě 85 jednotek pro BA SUPER 95. Jen málo složek používaných pro míšení BA však toto OČMM dosahuje nebo překračuje jsou to étery (ohrožené zákazem výroby), reformát z kontinuálního reformingu (omezený obsahem aromátů v BA) a alkylát (vyráběný zatím technologiemi problematickými z hlediska životního prostředí). Z uvedeného vyplývá, jak důležitý je zejména rozvoj technologie alkylace směrem k využití bezproblémového pevného katalyzátoru ALKYLENE a INALK, neboť vedle OČMM řeší současně i problém jak naložit s C 4 olefíny po zákazu produkce MTBE. 5) Vytlačování MTBE z poolu autobenzínu: Dochází k němu nyní v USA, nikdo se ale netroufá odhadnout dopad na Evropu. Řešeno využitím C 4 uhlovodíků alkylačními technologiemi, např. ALKYLENE a INALK. 5

6 Souhrnně lze říci, že za perspektivní se pro výrobu BA považují alkylace, izomerizace, a moderní technologie selektivního i neselektivního odsiřování krakových benzinů. Éterifikace je sice pro čistá paliva velmi vhodnou technologií, protože kyslík v molekule přispívá k čistému spalování BA, ale s ohledem na zjištěný negativní vliv MTBE na životní prostředí v USA je budoucnost této technologie přinejmenším problematická. C 4 a C 5 uhlovodíky, používané nyní převážně pro syntézu éterů, však s ohledem na rozvoj alkylace stále zůstanou cennou surovinou. FCC bez spojení z dalšími technologiemi nebude moci existovat, katalytický reforming bude postupně ustupovat ze své role dominantní technologie pro výrobu BA. Jedná se o zásadní zvrat v pohledu na technologii výroby BA v rafineriích! Vývoj technologií pro motorovou naftu Dříve tyto technologie byly v určitém ústraní za produkcí BA, nyní ale s rozvojem silniční přepravy a malých, úsporných naftových motorů pro osobní automobily se dostaly do popředí pozornosti. Zatímco spotřeba BA v Evropě stagnuje, spotřeba NM se pravidelně zvyšuje o jednotky %/rok. Již dříve, v souvislosti s prohlubujícím se odsířením NM, byl vyřešen problém mazivosti motorové nafty a vodivosti přídavkem speciálních aditiv. NM z hlediska chemismu představuje daleko větší problém, než BA. Obsahuje výrazně větší počet chemických individuí, než BA a značně komplikovaného složení, jako například polycyklické aromáty, dibenzothiofeny apod. Složení není tak detailně probádáno, jako u BA. Ústřední problémy dalšího rozvoje čisté NM představují [Anon. 2002, Bharvani R.R., Henderson R.S, 2001; Hancsók J. aj., 2000; Li.D. a.j., 2001]: 1) Odsíření pod 10 ppm: U NM se jedná o cíl podstatně náročnější, než u BA. Překvapivě úspěšně se s tímto problémem vyrovnává standardní rafinérská technologie hydrogenační rafinace. Dále je uveden přehled opatření doporučovaných pro zvýšení účinnosti technologie, z nichž některé již byly zmíněné v obecné části příspěvku: - Nastavení konce destilace, zlepšení ostrosti destilačního dělení při přípravě suroviny pro NM; vhodný výběr složení suroviny. - Provozování jednotky při maximálním projektovém tlaku. - Regenerace katalyzátoru ex-situ místo in situ, zabezpečí vyšší počáteční aktivitu katalyzátoru. - Vestavba nového, moderního rozdělovacího patra do reaktoru, ke zvýšení rovnoměrnosti hydrodynamického toku v reaktoru a snížení vlivu mechanického zanášení vrchní vrstvy katalyzátoru. - Použití nového, aktivnějšího katalyzátoru. Rozvoj hydrogenačních katalyzátorů zaznamenal v krátké době až neuvěřitelný pokrok. Moderní katalyzátory jsou schopné dosáhnout odsíření primárních plynových olejů až 10 ppm na standardních hydrogenačních rafinacích [Novák V., Černý R, 2002]. - Zvýšení objemu katalyzátoru hustým sypáním nebo instalací dalšího reaktoru. - Zvýšení parciálního tlaku vodíku; existuje více možností, jak toho dosáhnout. 6

7 - Odstranění sirovodíku z cirkulačního plynu instalací aminové pračky, pokud doposud nebyla používána. Linde Process Plants, Inc. a Process Dynamics, Inc.[ Kane L., Romanow S., 2002] nabízejí novou technologii založenou na instalaci předřazeného reaktoru k existující jednotce hydrogenační rafinace a speciálním koncept průtoku vodíkového plynu v předřazeném reaktoru. Samozřejmě i pro odsíření NM by byla zcela revoluční aplikace technologie S-ZORB, jak je nyní poloprovozně ověřováno, nebo univerzální oxidativní technologie ASR-2, 2) Omezení obsah aromátů a polyaromátů: Existují dva základní postupy, jak tento problém řešit: - Intenzifikací běžné jednotky hydrogenačního odsíření, přidáním dalšího katalytického stupně s katalyzátorem na bázi drahého kovu. NM nastřikovaná na takový katalyzátor ale musí mít < 30 ppm S. - Hydrokrakování suroviny při zvýšeném tlaku. 3) Zvýšení produkce NM v rafineriích: Klíčovou technologií jak toho dosáhnout představuje především hydrokrakování. Protože střední destiláty z hydrokraku obsahují větší koncentraci naftenů, cetanové číslo této nafty není nejlepší. Zvýšení produkce NM je spojeno i se snahou uplatnit krakových frakcí, jaké představují těžký benzín z FCC, lehký cyklový olej z FCC, plynový olej z visbreakingu, koksování i pyrolýzy. Tyto frakce v sobě obsahují všechny možné vlastnosti špatné nafty, které tudíž musejí být technologicky zlepšeny. V současné době se tyto frakce zpracovávají hydrorafinačně s primárními frakcemi, ale do budoucnosti, s ohledem na limitování obsahu aromátů v NM, bude nezbytné alespoň mírné krakování. Souhrnně lze konstatovat, že výroba čisté NM více využívá zlepšování existujících technologií a katalyzátorů, než aplikaci nových technologií. Posun v teorii i praxi hydrogenační rafinace rafinerie příjemně překvapil a významně korigoval původní masivní investiční záměry. Zatímco u BA se rozhodující technologická zěmna odehrává již nyní, u NM se pravděpodobně posunuje do budoucnosti, až dojde k omezování obsahu aromátů. Skutečně ideální řešení by ale představovalo použití syntetické NM na bázi Fischer Tropschovy syntézy [Burke B.F., 2001; Graaf W., Schrauwen F., 2002]. Shell např. vyvinul MDS proces orientovaný na výrobu středních destilátů ze zemního plynu. Taková NM dosahuje cetanové číslo až 70, vyznačuje se koncentrací síry < 10 ppm, neobsahuje aromáty ani polyaromáty. Závěr: V současnosti se rafinerie velmi rychle a usilovně transformují na výrobu velmi čistých paliv. Jedná se o celosvětový trend. Rafinerie, která nebude schopna toho dosáhnout, bude muset být odstavena. 7

8 Technologie využívající vodík definitivně překonaly termální procesy, které bez spojení s nimi při produkci čistých prakticky již nemohou existovat. Existuje však i určitá synergie mezi nimi, protože reaktivní C 4 a C 5 olefíny z krakování tvoří důležitou surovinu pro syntézu čistých komponent BA a olefiny pomáhají řešit problém aromátů. Klíčovými procesy se staly především hydrokrakování, hydrogenační rafinace a selektivní odsíření. Toto doplňují procesy na využívající reaktivní C 4 a C 5 olefíny, tj syntéza MTBE, TAME, alkylace a izomerace. Nelze vyloučit široké uplatnění nových revolučních technologií. Neexistuje nějaké univerzálně použitelné nejlepší schéma rafinerie. Najít konfiguraci rafinerie produkující zisk má charakter velmi náročné tvůrčí činnosti a každá rafinerie má tak určitý charakter jedinečnosti. Lze vybírat z řady podobných procesů a také tyto procesy různým způsobem kombinovat, u stejného technologického procesu volit různé kapacity a technologické podmínky. To platí nejen na úrovní celé rafinerie, ale i pro řešení dílčích problémů v rafinerii. Odsíření benzínu z FCC je toho typickým příkladem. Při dalším rozvoji rafinerií je nutné velice intenzivně sledovat a konzultovat vývoj procesů, aby zvolená řešení vyhovovala i budoucím předpokládaným požadavkům na kvalitu motorových paliv. 8

9 PŘÍLOHA: Základní popis technologií zmíněných v příspěvku ALKYLENE: Licensor: UOP Princip: Využití pevného katalyzátoru HAL 100 ve tvaru kuliček (složení nepublikováno, ale může být blízký katalyzátoru pro izomeraci C 5 / C 6 uhlovodíků) pro syntézu alkylátu z C 4 olefínů. Tím se liší od běžných technologií využívajících kapalné kyselinu sírovou nebo fluorovodíkovou. Používá schéma s kontinuální regenerací katalyzátoru. Průmyslová aplikace: Ne Odkazy: Meister J.M. aj, 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. ASR-2 Licensor: Unipure Princip: Oxidační odsíření benzinu, středních destilátů, komponent pro výrobu maziv a dokonce i ropy. Reakce probíhá za nízkých teplot a tlaků. V případě odsíření paliv lze dosáhnout až 5 ppm S v produktu, u benzinů nedochází ke snížení OČ. Údajně jen poloviční investiční náklady než u standardní středotlaké hydrogenační rafinace. Průmyslová aplikace: Ne Odkazy: Firemní literatura BUTAMER: Licensor: BP Princip: Izomerace C 4 uhlovodíků na katalyzátoru Pt-alumina Odkazy: Firemní literatura CD Hydro Licensor: CDTech Princip: Odsíření lehkého krakového benzínu s použitím reaktivní destilace. Na destilační koloně se odděluje benzin do 65 C (lehký benzín) a těžký. Lehký benzín se přímo v horní části kolony odsiřuje na Ni katalyzátoru, uloženém v koloně v podobě strukturovaných bloků. Vodík se přivádí na spodek katalytického lože. Merkaptany reagují s olefíny na sulfidy. Ty mají vyšší bod varu a odcházejí z kolony v těžkém benzínu. Lehký benzín je tak odsířený, těžký benzín je zpracováván technologií CD HDS / HDS+. Odkazy: Gardner R., Schwarz E.A., 2001; Rock K., 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. CH HDS, HDS+ Licensor: CDTech Současná selektivní hydrogenace a destilace směsi středního a těžkého benzinu v koloně v celém objemu naplněné katalyzátorem v podobě strukturovaných bloků. Vodík se přivádí do spodku kolony. Odkazy: Gardner R., Schwarz E.A., 2001; Rock K., 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. 9

10 ETHERMAX: Licensor: UOP Princip: Reaktivní destilace isoolefínů a alkoholů na kyselém ionexu jako katalyzátoru s cílem syntézy MTBE, ETBE, TAME, TAEE. Odkazy: Anon EXOMER: Licensor: ExxonMobil a Merichem Princip: Extraktivní separace merkaptanů. Ve srovnání s procesem MEROX používá jiné rozpouštědlo, které odstraňuje i vyšší merkaptany, vznikající v hluboce odsířených krakových benzínech rekombinační reakcí olefínů a sirovodíku. Odkazy: Sweed N.H., Emmin R., Ryu H., 2002 INALK: Indirect Alkylation Licensor: UOP Princip: Kombinace dvou procesů oligomerace C 4 uhlovodíků na isookteny (katalyzátor podobný jako pro syntézu MTBE) a následující hydrogenace isooktenů na isooktany (katalyzátor na bázi alkalických nebo vzácných kovů). Produkt dosahuje OČMM více jak 94 jednotek a má hustotu jen 715 kg/m 3. Odkazy: Meister J.M. aj., 2002; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. ISAL: Vyvinuto ve spolupráci UOP a Intevep (PDVSA, Venezuela) Licensor: UOP Princip: Neselektivní odsíření krakových benzinů + hydrogenace olefínů + izomerační a alkylační reakce k udržení oktanového čísla produktu. Proces řeší současně problém síry a olefínů, bez výrazně negativního dopadu na OČ produktu. Reaktor s pevným ložem katalyzátoru a s chlazením cirkulačním plynem (quench stream) Odkazy: Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Stehen M., 2001; Internet viz; firemní literatura MDS: (Middle Distillate Synthesis) Licensor: Shell Princip: Výroba motorové nafty ze zemního plynu Fischer-Tropshovou syntézou Odkazy: Burke B.F., 2001 OATS Vyvinuto u BP Licensor: Axens, Princip: Selektivní rafinace krakových benzinů. Proces je založen na alkylaci thiofenů olefíny na produkty s vysokým bodem varu, které se od benzínu oddělí 10

11 destilačně a následně se hydrorafinují na již existující jednotce v rafinerii. Současně olefíny jsou izomerovány. Reakce probíhají na kyselém katalyzátoru, bez spotřeby vodíku. Odkazy: Anon. (d), 2001; Anon. (e), 2001; Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Internet OCTGAIN: Licensor: ExxonMobil Princip: Neselektivní odsíření krakového benzínu, tj. včetně hydrogenace olefínů. Krakuje vzniklé n-parafíny na LPG a tak obnovuje OČ produktu. Probíhá na pevném loži katalyzátoru OCT 125. Reaktor vybaven chlazením cirkulačním plynem (quench stream). Nízkotlaký proces. Odkazy: Anon. (f), 2001; Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Sweed N.H., Emmin R., Ryu H, 2002; Internet, firemní literatura OLEFLEX: Licensor: UOP Princip: Katalytická dehydrogenace alkánů C 3 a C 4. Implementována technologie kontinuální regenerace katalyzátoru. Odkazy: Firemní literatura PRIME G+: Licensor: Axens Princip: Selektivní odsíření krakových benzinů na bifunkčním katalyzátoru, nyní velmi rozšířený Odkazy: Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; firemní literatuta S-ZORB SRT: (Sulfur Removal Technology) Licensor: Philips Petroleum Princip: Adsorpce sirných sloučenin na speciálním sorbentu. Jedná se o aplikaci technologie vyvinuté na odsíření kouřových plynů. Sorbent se vyznačuje minimální hydrogenační a krakovací aktivitou, ale složení nebylo publikované. Minimální spotřeba vodíku. Kontinuální regenerace sorbentu, oxid siřičitý vzniklý při regeneraci konvertován na síru v Clausově jednotce. Použitelný pro odsíření benzinů a středních destilátů. Velmi selektivní, proto první aplikace na odsíření benzinů z FCC. U této technologie nevzniká sirovodík a proto neexistuje problém rekombinace sirovodíku a oxidu siřičitého na merkaptany - dosažení 10 ppm síry proto není problem. pro krakového benzínu Odkazy: 2001; Anon (b), 2001, Gislason J, 2001; Johnson B.G. aj., 2001; Stynes P.C. aj., 2001; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. SCANFINING (Selective Cat Naphtha hydrofining) Licensor: ExxonMobil Princip: Selektivní odsíření krakových benzinů na katalyzátoru RT 225, vyvinutém ve spolupráci ExxonMobil a Akzo Nobel. Může dosáhnout 30 ppm S v produktu 11

12 při ztrátě OČMM 1 jednotka.. Vhodná jak pro široký FCC benzín, tak pro jeho jednotlivé řezy. Při hlubokém odsíření kombinován s technologií EXOMER., nyní již velmi rozšířený Odkazy: Sweed N.H., Emmin R., Ryu H, 2002; Internet viz; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. Použité materiály: Časopisy, konference: 1) Anon.: European Chem.News (7), 24 (1991) (ETHERMAX) 2) Anon.: Zpravodaj Grace, červen 2002 (vývoj katalyzátorů a aditiv pro technologii FCC) 3) Anon. (a): Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 06 (07) (S-ZORB)) 4) Anon. (b): Oil Gas Journal 2001 (99), 37 (8) (S-ZORB) 5) Anon. (c): Kvapalné palivá vyrobené z plynu začínajů súperiť so skvapalneným zemným plynom. Ropa a uhlie 2001 (43), 01 (46) (GTL) 6) Anon. (d): BP and IFP have formed.... Hydrocarbon Processing 2001 (80), 05 (92G) (OATS) 7) Anon. (e): Process removes sulfur, octane not reduced. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (33) (OATS) 8) Anon. (f): Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (OCTGAIN) 9) Anon.: SYN technology selected for unit revamp in Hungary. Oil Gas Journal 2002 (100), 03 (Hydrogenační rafinace) 10) Avidan A., Klein B., Ragsdale R.: Improved planning can optimize solutions to produce clean fuels. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (47) 11) Bharvani R.R., Henderson R.S.: Revamp your hydrotreater for deep desulfurization. Hydrocarbon Processing 2001 (81), 02 (61) (hydrogenační rafinace) 12) Burke B.F.: Alert: Stranded Gas - Shell's GTL facility at Bintulu, Malaysia. Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (20) (GTL) 13) De la Fuente E., Low G.: Cost-effectively improve hydrotreater designs. Hydrocarbon Processing 2001(80), 11 (43) (hydrogenační rafinace) 14) De la Mata D.F.: A safer option. Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (28) (HF Alkylace) 15) Gardner R., Schwarz E.A.: Canadian refinery starts up first-of-kind gasoline desulfurization unit. Oil and Gas Journal 2001 (99), 25 (54) (CD HYDRO / CD HDS) 16) Gislason J.: Phillips sulfur-removal process nears commercialization. Oil Gas Journal 2001 (99) 47, (72) (S-ZORB) 17) Graaf W., Schrauwen F.: World scale GTL. Hydrocarbon Engineering 2002 (07), 05 (32) (GTL) 18) Hancsók J. aj.: Investigation of the two step hydrogenation of middle distillates. Petroleum and Coal 2000 (42), 3 a 4 (176) (Hydrogenační rafinace) 19) Humphries A.: An attractive path to follow. Hydrocarbon Engineering 2002 (07), 09 (59) (Aditiva pro FCC katalyzátor) 20) Chang T.: South African company commercializes new F-T process. Oil Gas Journal 2000 (98), 02 (42) (Fisher-Tropshova syntéza) 21) Johnson B.G. aj.: Application of Phillips' S Zorb process to Distillates - Meeting the Challenge. NPRA 2001 Annual Meeting. March 18-20, 2001, Marriott Hotel, New Orleans, L.A., USA. 22) Kane L., Romanow S.: Full-scale installation for ultra-low sulfur diesel. Hydrocarbon Processing 2002 (81), 02 (37). 23) Li D. aj.: German refiner debottlenecks diesel hydrotreater. Oil Gas Journal 2001 (99), 37 (68) (intenzifikace technologie hydrogenační rafinace) 24) Meister J.M. aj.: Optimize alkylate production for clean fuels. Hydrocarbon Processing 2000 (79), 05 (63). (INALK) 25) Novák V., Černý R.: Hluboké odsíření středních destilátů na progresivních katalyzátorech. Sborník konference Aprochem 2002, , str Mílovy. 26) Rock K.: Ultra low sulfur gasoline via optimal catalytic distillation processes. The 2000 European Oil Refining Conference and Exhibition, Maritim pro Arte Hotel, Berlin, Germany (Technologie CD Tech) 27) Stephen M.: Exploiting Synergies in FCC Naphtha Post-treating. Proceedings of UOP European Refining Seminar "Refining for Revenue". Eurobuilding Hotel, Madrid,

13 28) Stynes P.C. aj.: Innovation key to new technology project success - Phillips S ZORB becomes low sulfur gasoline solution. NPRA 2001 Annual Meeting. March 18-20, 2001, Marriott Hotel, New Orleans, L.A., USA. 29) Sweed N.H., Emmin R., Ryu H.: Low sulfur technology. Hydrocarbon Processing 2002 (81), 6 30) Šebor G.: Zemní plyn jako surovina pro výrobu syntetické ropy a kvalitních motorových paliv Sborník 5.mezinárodního sympózia Motorová palivá Vyhne, Slovenská republika, ) Švajg O.: Modifikace rafinérských procesů k výrobě motorových paliv do roku Sborník 5.mezinárodního sympózia Motorová palivá Vyhne, Slovenská republika, ) Wood C.B. aj.: Consider improved liquid alkylation catalysts. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (79) Firemní materiály společností Akzo, Axens, ExxonMobil, Grace, Phillips, UOP Internet: 1) (ISAL) 2) (ISAL) 3) (ISAL) 4) (OATS) 5) scanfining.html (Scanfining, Octgain) 13

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu Josef Sváta, Hugo Kittel ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Konference CHISA 2013 Srní 14. 17. října 2013 Obsah q Úvod q Analýza problému q

Více

Jakou budoucnost má automobilový benzín?

Jakou budoucnost má automobilový benzín? Jakou budoucnost má automobilový benzín? Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA 1. Úvod: Pokud se hovoří o budoucnosti určitého motorového paliva, musí se zvažovat nejen palivo jako takové, ale všechny aspekty jeho

Více

TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů

TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA (hugo.kittel@crc.cz), Ing.Branislav Posuch (brano.posuch@crc.cz), Česká rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, 278 52

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou Modelování dopadu mísenm sení MEŘO O na bilanci středn edních destilátů v ČeR a.s., s využit itím m lineárn rního programování Hugo KITTEL,, Pavel PELANT Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

15 let ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

15 let ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. 15 let ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Ivan Souček, PhD. Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA Ing.Josef Krch Ing.Václav Pražák Ing.Aleš Soukup, CSc. Ing.Milan Vitvar www.ceskarafinerska.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Revamp hydrokrakové jednotky České

Revamp hydrokrakové jednotky České Revamp hydrokrakové jednotky České rafinérské Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Obsah Hydrogenace Jednotka PSP Společné milníky rafinérie a jednotky PSP, I. revamp Synergie rafinerií a ethylenové

Více

proces pro výrobu moderních paliv

proces pro výrobu moderních paliv Hydrokrakování proces pro výrobu moderních paliv Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFInĚRSKÁ, a.s. Předneseno 6. června 2008, Litvínov Obsah Historie hydrokrakování, původní jednotky Výstavba jednotky PSP v Záluží

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

15 LET V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ A.S.

15 LET V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ A.S. 105 15 LET V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ A.S. Ing. Ivan Souček, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel * Tel. 736605120, Ivan.Soucek@crc.cz Ing. Hugo Kittel, CSc., MBA, vedoucí sekce hodnocení výkonnost

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBONÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PO VÝKON STÁTNÍ SPÁVY OCHANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ EPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 2. přednáška Složení ropy, základní schémata zpracování ropy, odsolování a

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:

Více

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 1. Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace,

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Role aditiv. a chemických. KOVÁ, Hugo KITTEL. rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou. E-mail:

Role aditiv. a chemických. KOVÁ, Hugo KITTEL. rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou. E-mail: Role aditiv a chemických přípravků v moderní rafinerii Agnieszka DVOŘÁKOV KOVÁ, Hugo KITTEL Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou E-mail: Agnieszka.Dvorakova@crc.cz Hugo.Kittel@crc.cz,

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Obsah Destilace Hydrokrakování Termálně krakové procesy Hydrogenační rafinace Fluidní kraky Obecné Závěr

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje 6 Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje Ing. Pavel Šimáček, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D. *), Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Suroviny organické technologie, vy_32_inovace_ma_09_32

Více

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Ing. Václav Pražák Česká rafinérská, a.s., Litvínov; ČAPPO, Praha, Pracovní skupina pro rozvoj petrolejářského průmyslu Všichni považujeme za

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Most, 29.11.2012 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání

KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání Příloha č. 3 Ke Kolektivní smlouvě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání Strana 1 z 10 Obsah: 1. Obecné zásady pro činnost operátora 2. Systém vývoje operátora 3.

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/738/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/738/EU) L 307/38 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových

Více

Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels,

Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels, Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels, předseda představenstva a generální ředitel Program Úvod

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku Ropa kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku elementární složení uhlík 80-88 % vodík 10-15 % kyslík 0,2-0,6 % síra 1,4-4,3 % dusík 0,06

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Posouzení budoucí úlohy technologie fluidního katalytického krakování v rafinerii r opy s využitím lineár ního pr ogramování

Posouzení budoucí úlohy technologie fluidního katalytického krakování v rafinerii r opy s využitím lineár ního pr ogramování Posouzení budoucí úlohy technologie fluidního katalytického krakování v rafinerii r opy s využitím lineár ního pr ogramování H.Kittel, Česká rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, 278 52 Kralupy n.vlt., tel.315

Více

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Některé aspekty hydrogenace

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

DEZA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 DEZA, a.s. Vypracovala: Bc. et Bc. Monika Janoušková Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace DEZA,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI PETROLSummit 14 Hotel Clarion, Praha 30.10.2014 NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI Ing. Daniel Dobeš, Ph.D. ředitel pro obchod a rozvoj Ing. Ladislav Fuka ředitel divize paliv a maziv V KOSTCE

Více

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy BIOPALIVA BIOFUELS Situace kolem ropy 1 barel ropy = 159 litrů Denní těžba ropy na světě : asi 75 milionů barelů Roční těžba ropy na světě : asi 27 miliard barelů Ropa pokrývá asi 40 % primární spotřeby

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. PŘEDNÁŠKY 1. Ropa jako zdroj energie, její zásoby a spotřeba ve světě,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Ing.Jiří Plitz, PARAMO a.s. seminář ČAPPO, 28.11.2013 Aktuální stav biopaliv Mísení biosložek z potravinářských plodin kolem 6 % objemu

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s.

Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s. Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s. Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA. Česká rafinérská a.s., Litvínov Česká republika Bylo vypracováno a předneseno na mezinárodní konferenci Motorová palivá 2002,

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Zplyňování a zkapalňování uhlí Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Zplyňování a zkapalňování uhlí Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zplyňování a zkapalňování uhlí Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Zplyňování uhlí technologický proces přeměny pevných

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3

spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3 4. Zpracování ropy 4.1 Ropa směs uhlovodíků (parafíny, nafteny, aromáty) kapalina hnědé až černé barvy složení: 84 87 % C, 11 14 % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = 800 1000 kg/m 3 spalné teplo h spal

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 2015 Obsah Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 Syntium - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů Témata prezentace Profil společnosti

Více

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen.

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Jaroslav Váňa, Zdeněk Kratochvíl Dílčí výstup řešení projektu NAZV QE 1324 "Technologie výroby bioetanolu z lignocelulózové

Více

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více