AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice"

Transkript

1 Flaga s.r.o. Nádražní , Hustopeče tel.: fax.: Zpracováno pro: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY ČÁST III. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ B ČÁST V. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST VI. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Dokumentace zpracována podle požadavků zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2006 Sb. Zpracoval: kolektiv autorů Brno

2 Zpracoval: Za řešitelský tým:. prof. Ing. František Babinec, CSc. Za Flaga s.r.o.:. Ing. Jaromír Špičák bezpečnostní poradce Schválil:. Ing. Peter Polák jednatel společnosti Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -2-

3 Použité zkratky AC ADR B BOZP BT ČS DMV DN DZP EPS HK HMV HP HSSE HZS IDP IZS JPO JSDH LPG MaR MPŘ MŽP NL OHS OOPP OPIS HZS OZO P PB PČR PHM PHP PO PoHP PPN PPP PZ PZH RID RT SaP SHZ THP TNS TZ VHP VZV ZR ŽC ŽP Autocisterna, automobilní cisterna Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici Butan Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnostní technik bezpečnostní poradce HSSE manager Čerpací stanice Dolní mez výbušnosti Jmenovitá světlost potrubí Dokumentace zdolávání požárů elektronická požární signalizace Havarijní komise Horní mez výbušnosti Havarijní plán Health Safety Security Environment (zdraví, bezpečnost, ostraha, životní prostředí) Hasičský záchranný sbor Izolační dýchací přístroj Integrovaný záchranný systém Jednotka požární ochrany Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Liquefied Petroleum Gas (propan-butan) Měření a regulace Místní provozní řád (vnitropodniková dokumentace) Ministerstvo životního prostředí Nebezpečná látka Okresní hygienická stanice Osobní ochranné pomůcky a prostředky Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Osoba odborně způsobilá v PO Propan propan-butan Policie ČR Pohonné hmoty Přenosný hasicí přístroj Požární ochrana Pojízdný hasicí přístroj Posouzení požárního nebezpečí Požární poplachový plán Vyhrazená plynová zařízení Prevence závažné havárie Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí Revizní technik Síly a prostředky (PO) Stabilní hasicí zařízení Technicko hospodářský pracovník Tlaková nádoba stabilní Vyhrazená tlaková zařízení Vnitřní havarijní plán Vysokozdvižný vozík Zdroj rizika Železniční cisterna Životní prostředí Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -3-

4 Definice pojmů kumulativní a synergické účinky nebezpečná látka objekt operátor výroby PEL [mg m -3 ] prevence provozovatel RID, ADR riziko závažné havárie skoronehoda umístění nebezpečné látky vyjádření veřejnosti zařízení závažná havárie zóna havarijního plánování zvýšení rizika vzniku závažné havárie a závažnosti jejích následků v důsledku blízkosti dalšího objektu nebo zařízení, v němž je umístěna nebezpečná látka vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností podle zákona č. 434/2004 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a jsou uvedeny v příloze č.1 k zákonu [1]. celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna nebezpečná látka v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, ve vlastnictví nebo v užívání provozovatele pracovník provádějí stáčení vagónů a operativně měnící medium, kterým se plní autocisterny a lahve PB přípustný expoziční limit, tj. celosměnový časový vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jímž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky na hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti každá právnická osoba nebo fyzická osoba, která ke dni účinnosti tohoto zákona užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k zákonu [1] mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí po železnici a po silnici je pravděpodobnost vzniku závažné havárie a jejích možných následků, které by mohly nastat během určitého období nebo za určitých okolností Za skoronehodu považujeme havárii či poruchu na zařízení, které má potenciál způsobit závažnou havárii, přičemž její následky však nedosáhly rozsahu závažné havárie. Tyto informace slouží ke zvyšování úrovně bezpečnosti provozovaných zařízení a tudíž nesmí být v žádném případě zatajovány, nebo zkreslovány a jejich zveřejnění v rámci společnosti nesmí být sankciováno. Za skoronehodu nepovažujeme např. únik plynné fáze snadno lokalizovatelný a odstranitelný projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie písemné vyjádření každé fyzické osoby nebo právnické osoby k bezpečnostnímu programu prevence závažné havárie nebo bezpečnostní zprávě nebo vnějšímu havarijnímu plánu anebo jejich aktualizaci v průběhu jejich veřejného projednávání je technická nebo technologická jednotka, ve které je NL vyráběna, používána, přepravována nebo skladována mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku, která přesahuje limity dle zákona [1] území v okolí objektu nebo zařízení, v němž okresní úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, (dále jen "krajský úřad") uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -4-

5 Přehled vybraných pracovních pozic odpovědných za prevenci závažných havárií ve společnosti Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Jednatel společnosti Bezpečnostní poradce Vedoucí výroby (Plnírna PB Praha Satalice) Vedoucí technického oddělení (Flaga s.r.o.) Vedoucí provozů a logistiky (Flaga s.r.o.) Ing. Peter Polák Ing. Jaromír Špičák Miloš Kindl Ing. Jiří Fischer M. Miartuš Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -5-

6 Obsah: 1. ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ Identifikační údaje o objektu nebo zařízení Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě, podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Údaje o činnosti a zaměstnancích ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY Technický popis objektu nebo zařízení ( 10 odst. 1 písm. c) zákona) Popis způsobu řízení objektu (organizační struktura), rozdělení funkcí, oblasti pravomocí a linie informačních toků s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu objektu nebo zařízení a jejich částí Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažné havárie a zranitelnosti okolí Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení Informace o technologii Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie Popis vnitřně zajišťovaných služeb Popis externě zajišťovaných služeb Informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení (k 10, odst. 1, písm. b zákona) Popis okolí a životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení Informace o průmyslových a skladových objektech (včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby) a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem nebo zařízením provozovatele zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií z objektu nebo zařízení provozovatele Meteorologické charakteristiky Další potencionální specifická ohrožení objektu nebo zařízení, např. nekontrolované požáry, letecké koridory atd ČÁST III. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ B Přehled objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastnosti potřebné k analýze a hodnocení rizik 70 Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -6-

7 3.3 Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku Výsledky posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, včetně vyznačení významných zdrojů na mapě podniku Postup a výsledky identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, včetně jejich popisu Postup a výsledky provedení odhadů následků havárií reprezentativních scénářů, závažných havárií a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně grafické presentace nejdůležitějších výsledků odhadů Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik Uvedení metodik použitých při analýze rizika Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik Výsledky stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií Výsledky hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizik, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Popis zásad, cílů a politiky prevence závažné havárie ve struktuře a obsahu podle přílohy č. 2 část III. 87 Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -7-

8 4.2 Uvedení soustavy důkazních prostředků a postupů, jimiž provozovatel prokazuje zavedení a funkčnost systému prevence závažné havárie, včetně popisu systému řízení bezpečnosti provedeného ve struktuře a obsahu podle přílohy č. 2 část IV ČÁST V. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko závažné havárie Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení Detekční a poplachové systémy Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnost-ních a ochranných opatření Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů Stabilní technické prostředky (např. stabilní hasicí zařízení, odvětrávací systémy) Mobilní technické prostředky (např. čerpadla, ventilátory, výsuvné plošiny, norné stěny) Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika) Zásahové a havarijní materiály Osobní ochranné prostředky Personální zajištění (početní stavy pohotovostních zaměstnanců) Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů Mobilní technické prostředky Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika apod.) Zásahové a havarijní materiály Osobní ochranné prostředky Personální zajištění (početní stavy) Informace k systémům vyrozumění a provádění zásahu Popis systému a způsob varování Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku závažné havárie Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky 99 Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -8-

9 6. ČÁST VI. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Základní informace o objektu společnosti Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Popis objektu a předmět činnosti Selekce zdrojů rizik Hodnocení rizik Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik LITERATURA PŘÍLOHY Příloha 1 Výpis z obchodního rejstříku (ze dne ) Příloha 2 - Technické sítě, Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. 106 Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -9-

10 1. ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ 1.1 Identifikační údaje o objektu nebo zařízení a) Obchodní firma (název): Flaga s.r.o. Ulice: Nádražní 47 Místo a PSČ: Hustopeče Telefon: Fax: IČ: DIČ: CZ Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka b) Název a adresa objektu: Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Ulice: Budovatelská 155 Místo a PSČ: Praha 9, Satalice, c) Identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem provozovatele: Jméno a přímení: Ing. Peter Polák Adresa: Výčapy Opatovce 493 Slovenská republika Telefon: Zplnomocněný zástupce: Jméno a přímení: Ing. Jaromír Špičák Adresa: Srbská 45 Brno Telefon: Fax: Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -10-

11 1.2 Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě, podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Bezpečnostní zprávu, ve spolupráci se zástupci společnosti Flaga s.r.o., vypracoval kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Františka Babince, CSc. Údaje o zástupci společnosti Flaga s.r.o. podílejícím se na vypracování bezpečnostní zprávy: Jméno a přímení: Pracovní pozice: Ing. Jaromír Špičák Bezpečnostní poradce Adresa: Srbská 45 Brno Telefon: Fax: Údaje o vedoucím kolektivu autorů podílejících se na vypracování bezpečnostní zprávy: Jméno a přímení: prof. Ing. František Babinec, CSc. Adresa: Hoblíkova 533/11, Brno - Černá Pole Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -11-

12 1.3 Údaje o činnosti a zaměstnancích a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem Hlavní provozovaná činnost společnosti Flaga s.r.o. je činnost plynárenského podniku, tzn. stáčení, přečerpávání a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (PB, atd.), jejich následné plnění do tlakových lahví, sudů nebo automobilních cisteren (železničních cisteren) a distribuce k jednotlivým zákazníkům (včetně plnění zásobníků u zákazníků). Mezi vedlejší provozované činnosti patří montáž, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Předmětem podnikání společnosti Flaga s.r.o. (podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku) je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw. Aktuální výpis z obchodního rejstříku, ve kterém je uveden předmět podnikání společnosti Flaga s.r.o., je uveden v příloze 1 tohoto dokumentu. Plnírna PB Praha Satalice je v současné době jedním z regionálních zastoupení společnosti Flaga s.r.o. Hlavními provozovanými činnostmi v objektu Plnírny PB Praha Satalice jsou stáčení (z železničních cisteren), přečerpávání a skladování (v zásobnících) zkapalněných uhlovodíkových plynů (PB, atd.), jejich následné plnění do tlakových lahví (0,4 kg, 1 kg, 2 kg, 10 kg a 33 kg), sudů 210 kg, nebo autocisteren, skladování tlakových lahví (plných i prázdných se zbytkovým PB) a distribuce zkapalněných uhlovodíkových plynů (PB, atd.) k jednotlivým zákazníkům. Areál plnírny byl založen v roce 1971 jako Východočeské plynárny, n.p. (areál zahrnoval plnírnu talkových lahví (LA) na propan butan (PB), propan a železniční vlečku). V roce 1981 byl vybudován 1. ležatý válcový zásobník 100 m 3 na LPG a dále kotelna na PB včetně zásobní nádrže o kapacitě 5 m 3. V roce 1984 byly přistavěny další dva 2 zásobníky á 100 m 3, další pak v roce V roce 1993 byl vystavěn stojan čerpací stanice (ČS) autonádrží LPG včetně zásobníku 16 m 3. V roce 1994 byly již Českým plynárenským podnikem k.p. postaveny zbývající 2 zásobníky á 100m 3. Podnik byl privatizován v roce 1995 společnostní Tyczka plyn s.r.o. jako prodejní sklad LA. V roce 1995 došlo ke změně názvu společnosti na Česká Tyczkaplyn k.s., která v následujícím roce integruje do společnosti Český plyn k.s., V roce 2000 byla provedena výstavba propylenového hospodářství a v loňském roce modernizace a rozšíření systému detekce PB. V roce 2007 došlo ke schválení bezpečnostní zprávy pro společnost Český plyn k.s.. V témže roce došlo ke sloučení firmy Český plyn k.s. a firmy Flaga plyn s.r.o. a byla Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -12-

13 vytvořena nová společnost Flaga Český plyn s.r.o. která se stala právním nástupcem obou společností. V roce 2010 došlo ke změně názvu společnosti na Flaga s.r.o. Tato změna proběhla k b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu Společnost Flaga s.r.o. zahájila činnost na území ČR v roce 1993 koupí plnírny PB Hustopeče v rámci privatizace. Významná data ve vztahu k Plnírně PB Praha Satalice: 1943 jako společnost Tyczka GmbH (sdružená plnírna, zásobníky LPG nadzemní a podzemní pravděpodobně 500 m 3 ), 1945 znárodnění a postupné úpravy provozu (pod názvem Středočeské plynárny n.p.), 1974 vybudování dvou kulových zásobníku 1000 m 3, 1985 vybudování plnírny a dvou zásobníků zbytků 16 m 3, 1994 vybudování tří ležatých válcových zásobníků o objemu 100 m 3 (název změněn na středočeský plynárenský podnik), 1995 privatizace, společnost Progas k.s., 1996 integrace do společnosti Český plyn k.s., 1998 stavba letní plnírny butanu se zásobníkem 5 m 3, 1999 ukončení provozu lakovny, zrušení čerpací stanice železničních cisteren propanu, 2000 ukončení provozu plnírny LA 2+10, zůstává universální plnírna LA /PB, propan, 2001 ukončení provozu lihového hospodářství, výstavba SHZ-4 sektory (stáčení AC/PB, AC/propan, ŽC, ČS PB), nový sdružený systém detekce úniku PB+EPS, 2002 rozšíření sektoru SHZ/ŽC, 2004 ukončení provozu plynové kotelny, decentralizace rozvodu zemního plynu, instalace a zprovoznění automatického záložního zdroje elektrické energie 200 kva, 2007 sloučení společností Český plyn k.s. a FLAGA PLYN, spol. s r.o. a vytvoření nové společnosti Flaga Český Plyn s.r.o. (právní nástupce obou uvedených společností), 2008 zrušení ukončení provozu letní plnírny, ukončení provozu lihového hospodářství, 2009 zrušení provozu čerpací stanice PHM, 2010 odpojení zásobníku o objemu 16 m 3, 2010 změna názvu společnosti na Flaga s.r.o. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -13-

14 c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách V objektu společnosti Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice pracovalo ke dni celkem 9 zaměstnanců, z toho je 3 THP a zbytek jsou dělnické profese. Na dopolední směně pracuje 7 zaměstnanců, na odpolední směně 2 zaměstnanci. Provoz v objektu Plnírna PB Praha Satalice je dvousměnný (od 6:00 hod. do 14:30 hod. a od 13:30 hod. do 21:30 hod.). Nepřetržitý provoz platí pro vrátnici (ostraha objektu je zajišťována externí firmou C.I.D. service, spol. s r.o.). Cizích osob pracujících v objektu Plnírny PB Praha Satalice (zaměstnanci externích firem) je cca 30 až 50, pracují na dopolední směně ve společnostech: City LED lighting, a.s., HC, PM FINANCIAL s.r.o., Delloro Soft s.r.o, Václav Vejvoda, Mbakwe Obinna Arinze, HC Roudnice n. L. Průměrný počet návštěvníků v objektu je cca 1 osoba/den. Řidičů vozidel (autocisteren) je cca 4/den. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -14-

15 2. ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY 2.1 Technický popis objektu nebo zařízení ( 10 odst. 1 písm. c) zákona) Popis způsobu řízení objektu (organizační struktura), rozdělení funkcí, oblasti pravomocí a linie informačních toků s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu objektu nebo zařízení a jejich částí Plnírna PB Satalice je součástí společnosti Flaga s.r.o. Vedení společnosti Flaga s.r.o. má sídlo v Hustopečích u Brna. Vedením firmy je pověřen jednatel společnosti se sídlem v Hustopečích. Nezávisle na této svislé organizační struktuře působí bezpečnostní poradce. V organizačním řádu společnosti Flaga s.r.o. jsou definovány výše uvedené osoby, které jsou odpovědné za bezpečnost a PZH. Součástí tohoto dokumentu je organigram, ze kterého je zřejmé hierarchické postavení těchto pracovníků. Obrázek 1 Organizační struktura společnosti Flaga s.r.o. Povinnosti jednotlivých osob a jejich pozice jsou uvedeny v Bezpečnostní zprávě část IV. Popis systému prevence závažné havárie resp. v samostatném dokumentu AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Satalice, část IV. Popis systému prevence závažné havárie, který je součástí předkládané dokumentace. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -15-

16 2.1.2 Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažné havárie a zranitelnosti okolí a) přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj objektu nebo zařízení a územní plán okolí (pokud je zpracován) s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na mapách se zřetelně vyznačí: přístupové a únikové cesty z objektu nebo zařízení, ostatní komunikace významné pro záchranné operace, okolní stavby (např.průmyslová i občanská zástavba), infrastruktura (např.nemocnice, školy, komunikace), území chráněná podle zvláštních předpisů. Objekt Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o., leží severovýchodně od centra Prahy, přibližná vzdušná vzdálenost centra Prahy od areálu Plnírny PB Satalice činí přibližně 12 km. Areál plnírny se rozkládá na ploše o délce 240 m a šířce 190 m. Nadmořská výška areálu činí potom přibližně 250 m. n. m. Ve vzdálenosti 240 m se nachází čtyřproudová silnice, tzv. Vysočanská radiála. Dále 400 m severně od středu areálu je zástavba rodinných domů (ulice Před Tratí a ulice Hálova, 600 m jižně se potom rozkládají bytové domy (ulice Federova) a přibližně 400 m na severovýchod se nachází vlaková stanice Praha Satalice. V bezprostředním okolí areálu se nachází na západní straně velkoobchod se stavebninami, areál bývalé dřevovýroby na východní straně a sportovní areál s hotelem na severní straně. Situační mapa je zobrazena na Obrázku 2. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -16-

17 Obrázek 2 - Situační mapa Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. a okolí V blízkosti areálu se nacházejí chráněné přírodní prvky. Jedná se o památné stromy a jednu přírodní památku. První památné stromy (lípy srdčité a velkolisté) se nacházejí v blízkosti barokní kaple sv. Anny (ulice K Radonicům), další památný strom (dub letní) potom v Satalické oboře. Přírodní památka s názvem Bažantice v Satalicích se nachází mezi obcemi Satalice a Vinoř. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex, kde důvod ochrany je zachování listnatého lesa, zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu, krajinářsky cenné území v návaznosti na Vinořský park, s nímž bylo propojeno alejemi. V komplexu je zaznamenán výskyt brouků pralesního charakteru, vázaných na staré stromy, vzácný střevlíček Laemostenus terricola. Celý areál je bohatý na hajní druhy ptáků, jako např. žluva hajní, datel černý, strakapoud velký. Pravidelně hnízdí káně lesní a krahujec obecný. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -17-

18 Z drobných pěvců dlask obecný, lejsek bělokrký, hojná je pěnkava obecná, slavík obecný. Z hmyzožravců se zde pravidelně vyskytuje ježek západní a rejsek obecný. Památné stromy a přírodní památka Bažantice v Satalicích jsou vyznačeny na Obrázku 3. Obrázek 3 - Krajinné prvky v blízkém okolí objektu Plnírna PB Satalice Legenda: 1 Plnírna PB Satalice 2 Památné stromy v blízkosti barokní kaple, lípa srdčitá a lípa velkolistá - 5 ks 3 PP Bažantice v Satalicích 4 Památný strom dub letní v Satalické oboře Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -18-

19 b) plány v odpovídajícím měřítku, na kterých se zřetelně vyznačí objekt a zařízení jako celek a jejich jednotlivé části, vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty atd. Detailní schématická mapa s uvedeným měřítkem a orientací zobrazuje celý objekt společnosti Flaga v Satalicích. Jsou popsány jednotlivé stavební objekty (sklady, dílny, budovy, zásobníky, je vyznačen přístup do objektu po silnici a železnici. Ve schématu jsou barevně jsou vyznačeny přístupové a únikové cesty z jednotlivých prostor i z objektu jako celku. Obrázek 4 - Schéma objektu Flaga s.r.o. s vyznačenými únikovými cestami Na jihovýchodní straně areálu jsou situovány objekty pro skladování LPG. Jedná se o dva kulové zásobníky, kde každý z nich zaujímá objem 1000 m 3. Dále se zde nachází propan-butanové hospodářství, jež je složeno ze tří válcových (ležatých) zásobníků. Mimoto je zde umístěna stáčecí pozice pro železniční cisternu, kde je možné stáčet až dvě železniční cisterny v jeden okamžik, před stáčecí pozicí je dále umístěna železniční vlečka, kde se mohou nacházet maximálně tři železniční cisterny. Jižně od stáčecí pozice ŽC je umístěna čerpací stanice LPG. Přibližně uprostřed areálu se nachází jednopodlažní budova s čtvercovým půdorysem, která má funkci velínu. Na severní straně objektu se potom nachází objekty dílen (mimo provoz) a skladu lahví, který je také mimo provoz. Nachází se Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -19-

20 zde také sdružený objekt plnírny lahví se skladem lahví, dále opravna a zkušebna lahví (mimo provoz), plnírna sudů, provozní sklad, stáčiště LPG pro autocisterny. V areálu se nachází dále tyto budovy: sklad lahví, který je v současné době mimo provoz, zásobníky zbytkových plynů, garáže, hasičská zbrojnice, stáčecí pozice pro AC, dieselagregát, garáže apod. Na západní straně areálu se převážně nacházejí administrativní budovy, objekt bývalé plynové kotelny, vrátnice, požární nádrž s čerpadly. Popisovaný objekt je průmyslový objekt, ve kterém se provádí činnosti související se skladováním a distribucí zkapalněných uhlovodíkových plynů. V objektu firmy Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. je nutno uvažovat s následujícími zdroji rizika: 2 kulové zásobníky pro skladování LPG, 3 válcové zásobníky propan-butanového hospodářství 2 železniční cisterny na pozicích stáčení ŽC 2 automobilní cisterny na pozicích plnění, 3 železniční cisterny na odstavné koleji, sklad tlakových lahví, plnírna tlakových lahví, plnírna sudů. Dále se v areálu nacházejí stavební objekty: administrativní budova, velín. Mezi významnými nebezpečnými látkami umístěnými v objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. silně převažují zkapalněné ropné plyny LPG. Další používané a skladované chemické látky jsou metanol a nafta. V celém objektu s přihlédnutím k nejzávažnějším rizikům, existujícím v důsledku přítomnosti nebezpečných látek a provozovaných technologií, platí velmi přísné bezpečnostní podmínky Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -20-

21 c) plány objektu nebo zařízení v odpovídajícím měřítku vymezí místa činnosti v objektu nebo zařízení, včetně hlavních skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými látkami ukazující ca) cb) cc) cd) ce) cf) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat úložišť nebezpečných odpadů, obvyklého umístění automobilových a železničních cisteren s nebezpečnými látkami a míst manipulací s nimi, vzdáleností mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými částmi, infrastruktury objektu nebo zařízení např. potrubí a nádrže, manipulační místa hlavní kanalizační systémy průběhy recipientů), únikových cest ze zařízení a uvnitř objektu nebo zařízení, míst určených k řízení činnosti (grafický plán schéma s vyznačením míst významných pro řízení technologického procesu (velíny) a významných objektů infrastruktury Hasičský záchranný sbor ČR, lékařská pomoc, atd.) Z hlediska nebezpečných vlastností skladovaných látek se jedná především o zkapalněné, extrémně hořlavé plyny. Zařízení nebo objekty, kde se níže uvedené nebezpečné látky skladují, zpracovávají, používají či jsou s nimi prováděny manipulace, jsou situovány v celém areálu objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. Jedná se o látky propan, butan a propan-butan (PB) souhrnně označované jako LPG. Objekt Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. je členěn na následující technologické resp. stavební objekty: 2 kulové zásobníky K1 a K2 po m 3, betonová plocha + havarijní jímka 2 pozice plnění(stáčení automobilních cisteren (dvě plnicí pozice pro AC), 2 pozice stáčecí pro ŽC, čerpací stanice PB, 3 válcové zásobníky propan-butanového hospodářství (havarijní jímka) zásobník zbytků (havarijní jímka), požární nádrž o objemu 1000 m 3, čerpací stanice požární vody, kompresorovna (vzduch), objekt plynové kotelny (mimo provoz), regulační stanice plynu (zemní plyn), sklad 1000 ks lahví LPG (jižní strana areálu, mimo provoz), sklad 1000 ks lahví LPG (severní strana areálu, mimo provoz), garáže a hasičská zbrojnice, provozní sklad, plnírna sudů, plnírna lahví se skladem lahví LPG (hmotnost 10 a 33 kg) sklad hořlavých kapalin (mimo provoz) trafostanice 22 kv stavební objekt č. 4663/14, dílny administrativní budova, plnírna lahví pro 2 kg a 10 kg láhve (jižní strana areálu, mimo provoz), výdejní stojan na naftu s podzemní nádrží (mimo provoz) potrubní rozvody, železniční vlečka. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -21-

22 Podrobný popis rozmístění nebezpečných látek v objektu a zobrazení důležitých objektů je umístěn v dokumentu Selekce zdrojů rizika závažné havárie metodou výběru podle CPR 18E v objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. autocisterna AC1 na pozici plnění autocisterna AC2 na pozici plnění 3 ŽC na odstavné koleji ( v DEPU ŽC) 2 ŽC na pozicích stáčení ŽC Obrázek 5 - Schéma objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. umístění nebezpečných látek v objektu v Satalicích Na obrázku 5 jsou znázorněny stabilní kulové zásobníky, stabilní válcové zásobníky, železniční cisterny na odstavné koleji ( v DEPU ŽC), železniční cisterny na pozicích stáčení, automobilní cisterny na pozicích plnění Na obrázku jsou zobrazeny stavební objekty plníren lahví a sudů. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -22-

23 2.1.3 Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení seznam a popis umístěných nebezpečných látek (včetně nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách), a jejich rozčlenění do kategorií suroviny meziprodukty hotové výrobky vedlejší produkty odpadní a pomocné produkty produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů Přehled nebezpečných látek nacházejících se na území objektu firmy, včetně základních údajů o těchto látkách a jejich chemicko-fyzikálních vlastnostech je v následujících tabulkách. Při plnění a skladování LPG nedochází k tvorbě vedlejších nebo odpadních a jiných produktů nebo meziproduktů, všechny látky jsou produkty, které jsou dále distribuovány ke konečnému uživateli. Tabulka 1: Umístění nebezpečných látek v objektu Označení Zařízení Látka Proces/Sklad ování surovina/ produkt K1 K2 Kulové zásobníky 2 x 1000 m3 PB Skladování produkt ŽC1 ŽC2 Železniční cisterna na pozici stáčení 2x PB Proces produkt ŽC3 ŽC5 Železniční cisterny na vlečce 3x PB Skladování produkt H1 H3 Válcové zásobníky PB hospodářství PB Skladování produkt AC1 AC2 Autocisterna na pozici stáčení 2x PB Proces produkt PL Plnírna lahví PB Proces produkt PS Plnírna sudů PB Proces produkt Z1, Z2 Zásobníky zbytkového plynu PB Skladování produkt SM Sud s methanolem methanol Skladování technologické médium PHM Zásobník nafty nafta Skladování produkt ZP Rozvod zemního plynu zemní plyn Proces produkt PSL Potrubní systém LPG vč. čerpací stanice PB Proces produkt Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -23-

24 Tabulka 2: Vlastnosti nebezpečných látek v objektu Druh a klasifikace látky Obchodní název - Propan Butan CAS EINECS IUPAC - Propan Butan RID třída / číslo - 2 / 2f 2 / 2f ADR třída / číslo - 2 / 2f 2 / 2f Kemler kód UN kód Chemický vzorec - C 3 H 8 (CH 3 -CH 2 -CH 3 ) C 4 H 10 (CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 ) Chemické složení hmot. % H 2 82,72 82,66 hmot. % C 2 18,28 17,34 Stupeň čistoty 90% 90% Nejdůležitější příměsi i-butan, n-butan, propen propan, i-butan Fyzikálně chemické vlastnosti Molekulová hmotnost g.mol -1 44,096 58,120 Výparné teplo kj.kg , ,791 Bod varu C -42,6-0,5 Bod tání C -190,16-134,96 Kritická teplota C 96,74 152,04 Kritický tlak MPa 4,256 3,800 Kritický objem cm 3.kmol Spalné teplo MJ.kmol , ,4 Výhřevnost MJ.kmol , ,5 Meze výbušnosti obj. % 2,12 9,35 1,86 8,41 Zápalná teplota C Bod vzplanutí C Bod vznícení C Klasifikace chemických látek (podle nařízení vlády č. 258/2001 Sb.) R věty - R12, F+ R12, F+ S věty - S (2-) 9-16 S (2-) 9-16 Ostatní specifické vlastnosti koroze - nepodporuje nepodporuje Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -24-

25 Klasifikace propanu a butanu podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [EU-GHS/CLP]: Propan Hořlavé plyny (Kategorie 1) Plyny pod tlakem (Zkapalněný plyn) Rizikové věty: H220 Extrémně hořlavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Bezpečnostní oznámení: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P410 + P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Doplňkové údaje o nebezpečí žádné. Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Signální slovo: Nebezpečí Butan Hořlavé plyny (Kategorie 1) Plyny pod tlakem (Zkapalněný plyn) Rizikové věty H220 Extrémně hořlavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Bezpečnostní oznámení P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P410 + P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Doplňkové údaje o nebezpečí žádné Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Signální slovo: Nebezpečí Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -25-

26 Tabulka 3: Přehled fyzikálně chemických vlastností PB Nebezpečná látka PROPAN-BUTAN Obchodní název látky LPG dále může být označen jako pohonný plyn, topný plyn Popis nebezpečné látky Hořlavý, lehce vznětlivý, bezbarvý, zkapalněný plyn; páry tvoří se vzduchem výbušné směsi; unikající kapalina přechází rychle do plynné fáze (tvorba chladných mlh těžších než vzduch); nad vodní hladinou zplyní a tvoří výbušné směsi; Chemický vzorec: C 3H 6/C 4H 10 Stupeň čistoty látky [%] Propan/butan letní směs (40/60) propan/butan zimní směs (60/40) Kvalita dle ČSN EN 589 a ČSN Relativní molekulová hmotnost 51,1 Výhřevnost [kj kg -1 ] Bod tání [ C] -138 až -186 Bod varu [ C] -42 až -0,5 dle složení Měrná hmotnost [kg m -3 ] 498 až 578 (20 C) Hutnota par 1,5 2 Výparné teplo [kj m -3 ] Tlak nasycených par [kpa] (20 C), max (70 C) Rozpustnost ve vodě [kg m -3 ] Nerozpustný Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Dobře rozpustný v ethanolu, diethyletheru, trichlorethanu, chloroformu, částečně rozpustný v benzenu Bod vzplanutí [ C] Třída nebezpečnosti Třída hořlavosti Extrémně hořlavý Teplota vznícení [ C] Stechiometrická koncentrace ve vzduchu 3,52 [% obj.] Mez výbušnosti dolní/horní [% obj.] 1,5/9,5 Bod výbušnosti dolní/horní [ C] Rozpustnost ve vodě [% hm.] Nerozpustný Přepočítávací faktory (podmínky) PEL [mg m -3 ] IDLH [ppm] ( mg/m 3 ) Hazchem kód 2WE R-věty R-12 Extrémně hořlavý S-věty (2-) 9-16 Označení pro dopravu (ADR) 2F (RID/ADR 2/2F) CAS: propan , butan Ostatní: (možné nebezpečné reakce, podpora koroze, rozklad při reakci nebo Nebezpečné reakce s acetonem, acetylenem, chlorem, fluorem, oxidem dusným a dusičitým, kyselinou chromovou, koncentrovanou např. vlhkostí, světlem apod., kyselinou dusičnou, peroxidem vodíku, chloristany, oxidem samovznětlivost, vznik toxických zplodin při hoření apod. chloričitým a dusičnanem amonným; většinu běžných materiálů nenapadá (ocel, hliník, měď, hliníkové a měděné slitiny); Účinky na lidský organismus: Páry působí slabě narkoticky; při kontaktu s kapalinou vznikají omrzliny; při úniku v uzavřených místnostech hrozí udušení (vytěsňování kyslíku); Příznaky: Slabost, závratě, únava, nevolnost, dýchací potíže, dušení; Třída požáru: C Hasební látky: Tříštěná voda, střední pěna; nádrž chladit vodou nebo odstranit z požářiště; rozsáhlý požár hasit z velké vzdálenosti nebo nechat vyhořet; hasit až po utěsnění trhliny v aparátu (nebezpečí UVCE); První pomoc: Přenést na čerstvý vzduch, umělé dýchání, event. kyslík, svléknout zasažený oděv a omrzlá místa sterilně překrýt; lékařské ošetření Ochrana osob: Při nehodě individuální dýchací přístroj, filtr A (hnědý) proti organickým plynům do koncentrace 0,5 %mol., celotělový ochranný oblek Při práci pracovní oděv (ne ze syntetického materiálu), rukavice, uzavřená obuv, individuální dýchací přístroj Poznámka: Obchodní produkt je odorizovaný merkaptany umožňují čichově detekovat únik LPG; bod varu je definován jako 50 % destilačního rozmezí; při úniku do kanalizace nebezpečí vzniku výbušných směsí; Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -26-

27 množství umístěných nebezpečných látek (včetně nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách). Tabulka 4: Množství umístěných látek v jednotlivých objektech Označení Zařízení Látka Skupenst ví Množství KZ1 Kulový zásobník K1 PB kapalné KZ2 Kulový zásobník K2 PB kapalné ŽC 1 Stáčecí pozice ŽC 1 PB kapalné ŽC 2 Stáčecí pozice ŽC 2 PB kapalné ŽC 3 DEPO-Stání pro železniční cisterny 1 PB kapalné ŽC 4 DEPO-Stání pro železniční cisterny 2 PB kapalné ŽC 5 DEPO-Stání pro železniční cisterny 3 PB kapalné H1 H2 H3 Válcový zásobník 1 PB hospodářství Válcový zásobník 2 PB hospodářství Válcový zásobník 3 PB hospodářství [kg] PB kapalné PB kapalné PB kapalné AC 1 Pozice plnění AC 1 PB kapalné AC 2 Pozice plnění AC 2 PB kapalné PL Plnící linka lahví PB kapalné 1000 PS Plnící linka sudů PB kapalné 4000 Z1 Zásobník zbytkového plynu 1 PB kapalné 8000 Z2 Zásobník zbytkového plynu 2 PB kapalné 8000 SM Sud s methanolem Methanol kapalné 200 PHM Zásobník nafty Nafta kapalné 200 ZP Rozvod zemního plynu Zem. plyn plynné 4* PSL Potrubní systém LPG PB kapalné 3350** * Hmotnost zemního plynu byla odhadnuta z délky potrubí (500 m), světlost potrubí (DN 100) a hustoty zemního plynu v plynném stavu (0,7 kg m -3 ). ** Hmotnost LPG byla odhadnuta z délky potrubí (přibližně 700 m), světlosti potrubí (DN 150) a hustoty LPG v plynném stavu (2,1 kg m -3 ) a kapalném stavu (540 kg m -3 ) za předpokladu, že v ½ potrubního systému se nachází plynná fáze ve druhé ½ potom kapalná fáze. Podrobný popis bezpečnostních jednotek umístěných v objektu Flaga a.s., Plnírna PB v Satalicích, detailní popis rozmístění nebezpečných látek v objektu a zobrazení důležitých objektů je v dokumentu Selekce zdrojů rizika závažné havárie metodou výběru podle CPR 18E v objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -27-

28 údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti). Požadované údaje o nebezpečných látkách jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3. vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové využívání nebo odstraňování odpadů Neprovádí se. vypouštění a úprava odpadních plynů S ohledem na čistotu vstupních produktů se operace vypouštění a úprava odpadních plynů neprovádějí.. ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze V případě potřeby je možno provést odkalení zásobníků pomocí odkalovacích ventilů Informace o technologii Princip procesů ve společnosti Flaga s.r.o. je založen na skladování a přečerpávání surovin, nejedná se o procesy provázené s chemickými reakcemi. Proces Legenda lze : doložit potrubí DN 150 od KZ 1 a KZ potrubním schématem 2 PF plynná fáze KF kapalná fáze ŽC žel. cisterna KZ - kulový zásobník PF ŽC 1 a 2 ZCzvaděč R2 KF ŽC rozvaděč R1 rozvaděč R2 rozvaděč R3 kompresory Obrázek 6 Potrubní schéma rozvodu PB, propojení od KZ1 a KZ2 k cisternám včetně rozvaděčů Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -28-

29 Skladování, stáčení a přečerpávání zkapalněných uhlovodíkových plynů probíhá na tankovišti propan-butanu (PB). Řídícím, ovládacím a kontrolním stanovištěm tankoviště PB je velín tankoviště. Tankoviště PB má tyto technologické části: velín tankoviště, čerpací stanice PB a zásobníky zbytků, kulové zásobníky, stáčení železničních cisteren (ŽC), stáčecí stanoviště a vlečka, stáčení autocisteren (AC), potrubní mosty, propanové hospodářství, čerpací stanice vody. Zkapalněný uhlovodíkový plyn (propan-butan, propan, butan) se stáčí z železničních cisteren potrubím do stabilních zásobníků (2 kulové zásobníky o objemu 2x1000 m3 a 3 ležaté válcové zásobníky o objemu 3x100 m3). Přečerpávání se provádí na dvou stáčecích stanovištích železničních cisteren. Ke zvyšování tlaku při stáčení slouží agregáty (čerpadla, kompresory), které jsou umístěny v čerpací stanici PB. Stabilní zásobníky jsou propojeny potrubím se stanovišti stáčení AC a s plnírnou PB lahví a sudů prostřednictvím čerpací stanice PB. Potrubí jsou vedena převážně po potrubních mostech. Ze stabilních zásobníků se zkapalněný plyn (propan-butan, resp. propan) plní do autocisteren (AC) na stáčecím stanovišti AC propan-butanu, resp. na stáčecím stanovišti AC propanu. K čerpání plynu do AC slouží agregáty, které jsou umístěny v čerpací stanici PB. V plnírně PB lahví se zkapalněný uhlovodíkový plyn (propan-butan) plní na plnicích váhách do ocelových svařovaných lahví k dopravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (převládající obaly jsou lahve o hmotnosti náplně 2 kg, 10 kg a 33 kg). Menší podíl obalů tvoří atypické láhve a sudy. Propan se plní do lahví o hmotnosti náplně 11 kg a 33 kg v plnírně propanu, která je součástí propanového hospodářství. Potrubní rozvody a hlavní technologická zařízení jsou zobrazeny v příloze č. 1. a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení Základní potrubní schéma je na obrázku č.6 b) popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího vybavení Kulové zásobníky V objektu jsou umístěny 2 velkokapacitní kulové zásobníky. Jedná se o tlakové nádoby, kulové zásobníky mají průměr mm a objem V =1 000 m 3, jsou svařované z tvářených segmentů, jsou opatřené průlezy a hrdly s výstrojí. Kulové zásobníky stojí na tangenciálních ocelových podporách, které tvoří podpůrný systém pevně zakotvený v základech. Pod zásobníky je betonová záchytná plocha spádovaná do havarijní jímky, ve které je hydraulický uzávěr. Odtud je pak svedena dešťová (případně skrápěcí) voda do cirkulačního okruhu (přebytky jsou odváděny do kanalizace). Přístup na zásobníky je zajištěn ocelovými schody, na horní části je umístěna obslužná kruhová plošina. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -29-

30 Tabulka 5: Množství nebezpečné látky v jednotlivých zásobnících KZ 1 KZ 2 výrobce Vítkovice železárny a strojírny Klementa Gottwalda n.p. Ostrava výrobní číslo rok výroby typ nadzemní kulová tlaková nádoba průměr mm mm objem m m 3 maximální plnění 85 % 85 % výpočtový přetlak 1,64 MPa 1,64 MPa nejvyšší pracovní 1,64 MPa 1,64 MPa přetlak zkušební přetlak 2,13 MPa 2,13 MPa výpočtová teplota + 50 až 40 C + 50 až 40 C tloušťka stěny pláště 28 mm 28 mm propan / propan-butan 430 až 440 t 430 až 440 t Zásobníky slouží ke skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů. Jsou propojeny plnicím a vyprazdňovacím potrubím kapalné fáze a potrubím plynné fáze s čerpací stanicí PB. pojišťovací ventily: 1 ks pojistný ventil REGO, 4 tělesový DN 100, měření hladiny: měření tlaku: 1 ks pojistný ventil REGO, 4 tělesový DN 80, radarový hladinoměr KROHNE s přenosem hodnot na velín, snímač s ukazovacím tlakoměrem a s dálkovým přenosem hodnoty tlaku na velín, skrápěcí zařízení: s ručním i automatickým spouštěním (při teplotě 70 C pod KZ), detektor úniku plynu: s dvoustupňovou signalizací (20 % a 50 % DMV) pod KZ (signalizace na velínu). Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -30-

31 Obrázek 7 - Kulový skladovací zásobník LPG Jestliže přetlak zásobníku překročí nastavenou funkční hodnotu pojistného ventilu, ventil prudce otevře a plným průchodem odpouští přetlak až do vyrovnání tlaku v zásobníku s nastavenou hodnotou. Nepřekročení max. hladiny PB v zásobníku je zajištěno zařízením Whesomatic 05. Obsahuje čidlo sestávající z jazýčkového relé a tištěných obvodů. Snímací čidlo je stíněné a vložené do ocelové trubice ve výši maximální hladiny. Po trubici se pohybuje spolu s hladinou prstencový plovák s permanentním magnetem. Relé sepne účinkem magnetického plováku. Při sepnutí signalizuje na velínu akusticky a opticky dosažení maximální hladiny PB a současně vypíná čerpadlo pro plnění zásobníku. Nepřekročení max. hladiny je možno kontrolovat ještě sondou, ručně obsluhovanou z horní plošiny. Ústí sondy je ve výši stanovené max. hladiny. Obsluha kulových zásobníků sleduje bilanci množství látky v zásobníku, bilance se zapisuje do knihy dvakrát denně. Bilance umožňuje kontrolu údajů z měřicího systému. Zásobník je opatřen kontaktním teploměrem, umístěným pod zásobníkem, který slouží pro signalizaci a spuštění skrápění zásobníku při dosažení teploty 70 C. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -31-

32 Kulový zásobník je schematicky znázorněn na dalším obrázku. Obrázek 8 - Schéma kulového zásobníku na LPG (V = 1000 m 3 ) Stáčecí stanice ŽC a AC V areálu objektu se nacházejí celkem 2 stáčecí pozice pro železniční cisterny a 2 pozice pro plnění automobilních cisteren. Stáčecí stanoviště ŽC: Stáčecí stanoviště jsou opatřeny hadicí DN 50/PN 40 pro plynnou i kapalnou fázi. Hadice pro kapalnou fázi je ukončena mezikusem zakončeným přírubou DN 80 s hrubou těsnicí lištou. Hadice pro plynnou fázi je ukončena mezikusem zakončeným přírubou DN 50 s hrubou těsnicí lištou. Oba mezikusy jsou opatřeny odfukovacími kohouty. Pozice jsou vybaveny trhací spojkou. max. provozní tlak 2,3 MPa zkušební tlak 3,5 MPa pracovní teplota 29 C až +100 C Užitečná délka koleje pro stáčení je 93 m. Užitečná délka koleje pro přistavovaní železniční cisterny je 93 m. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -32-

33 Stáčecí stanoviště AC: Stáčecí stanoviště jsou opatřeny stáčecími hadicemi DN 50/PN 40 pro kapalnou fázi. Stáčecími hadicemi DN 32/PN 40 pro plynnou fázi. Hadicemi pro kapalnou, resp. plynnou fázi jsou ukončeny převlečnou maticí 3 ¼ ACME, resp. 1 ¾ ACME pro připojení k plnicím hrdlům autocisteren. max. provozní tlak: 2,3 MPa zkušební tlak: 3,5 MPa pracovní teplota: 29 C až C Plnicí zařízení autocisteren jsou vybavena vždy párem bezpečnostních trhacích spojek Alfa Proces Controls DN 50. Obrázek 9 Železniční cisterny na pozicích stáčení Plnírna lahví Plnírna lahví se skládá z plnící linky, která je osazena celkem šesti vahami typu WAK 110 s výkonem 100 lahví o objemu 33 l za hodinu. Dále se skládá z dvou kusů kontrolní váhy na vstupu a výstupu typ WF 100, výkon 100 ks za hodinu, řetězového a válečkového dopravníkového systému s příslušenstvím (výkon 100 ks za hodinu), odsávacího zařízení (výkon 20 ks za hodinu), zařízení pro zkoušku těsnosti vč. nádoby, přívodu vody a vzduchotechnických šroubováků pro otevírání a zavírání ventilů (výkon 100 ks za hodinu), vysunovacího zařízení pro vadné lahve, stojanu pro vyšroubování ventilů, výkon (100 ks za hodinu) a dvou kusů plnicích váh pro atypické lahve Maximální plnící tlak kapalné fáze činí 1,67 MPa, překročí-li koncentrace PB v ovzduší plnírny hladinu 2. signalizačního stupně, signalizují tuto skutečnost čidla analyzátorů SIEGER do velínu, kde je umístěna signalizační jednotka. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -33-

34 Na její impuls se automaticky odstavuje celá plnírna a současně se zavírají havarijní ventily přívodního i vratného potrubí plynu. Obrázek 10 Plnicí linka PB lahví Plnírna sudů Technologie je tvořena plnícím místem. Toto plnící místo je mezi dvěma požárními stěnami a je doplněno váhou na kontrolu hmotnosti sudů. Objem plněných sudů činí 200 l. Celá technologie je umístěna na cca 1,5 m vysoké ocelové roštové lávce, která má půdorysný tvar písmene T. Obslužné lávky jsou přístupné a vyhovují požadavkům. Plnírna sudů je znázorněna na obrázku uvedeném níže. Obrázek 11 Plnicí linka PB sudů Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -34-

35 Čerpací stanice PB Čerpací stanice představuje komplex funkčních, ovládacích a kontrolních zařízení. Mimo základní funkce spočívající v přečerpávání KF PB pomocí čerpadel a přirozené i tlakově nucené manipulace s PF pomocí kompresorů je také ústředním propojovacím centrem všech technologických objektům, které vzájemně komunikují kapalnou nebo plynnou fází. Soustava potrubních rozdělovačů osazených armaturami umožňuje rychlé a účelné nastavení vzájemných propojení a jejich různých kombinací. Čerpadlo SIHI A0 (čerpání PB do plnírny) Q: 27 m 3 /h H dif : 1,1 MPa el. Motor: 38 kw počet: 3 Čerpadlo Blackmer LG 4C (stáčení PB) Q: 54 m 3 /h H dif : el. Motor: počet: 2 0,689 MPa 18,5 kw Kompresory SABROE Q: 151 m 3 /h (plynná fáze) P max : 0,689 MPa el. Motor: 30 kw počet: 2 Přepouštěcí ventil Kosan Crisplant Regulační rozsah 0 1,2 MPa Max. provozní tlak 2,1 MPa Max. průtok (do volna) 575 l/min. Provozní teplota - 20 až + 40 C Funkční rozsah + 0,1 MPa Hustoměr KF PB Kosan Crisplant Rozsah 0,5 0,6 kg/dm 3 Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -35-

36 Obrázek 12 Plnicí linka PB lahví Zásobníky zbytků PB Zásobníky zbytků se skládají ze dvou kusů zásobníků. Každý zásobník o objemu l. Zásobníky jsou umístěny v betonové záchytné jímce v prostoru za stáčecím stanovištěm autocisteren PB. Zásobníky jsou opatřeny příslušenstvím obslužnými lávkami s dvěma přístupovými schodišti se schodnicemi z poro-roštů výrobce Tabulka 6: Množství umístěných látek v jednotlivých zásobnících zásobník zbytků 1 zásobník zbytků 2 Vítkovice železárny a strojírny K. G. N.p. Ostrava výrobní číslo rok výroby typ Nadzemní válcová nádoba délka mm mm průměr mm mm objem 16 m 3 16 m 3 max. plnění 85 % 85 % výpočtový přetlak 1,67 MPa 1,67 MPa provozní přetlak max. 1,64 MPa 1,64 MPa zkušební přetlak 2,5 MPa 2,5 MPa pracovní teplota média - 40 až + 50 C - 40 až + 50 C tloušťka stěny pláště 16 mm 16 mm propan / propan-butan 8 t 8 t Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -36-

37 Zásobníky zbytků slouží k ukládání odkalů z plynu odkalovaného ze skladovacích zásobníků a zbytků plynu odsávaných z lahví PB. Zásobníky jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly být napojeny na kteroukoli technologii. Potrubí plynné fáze ze zásobníků zbytků je napojeno na kompresory v čerpací stanici PB, kterými se snižuje tlak v zásobnících zbytků (odsávání odpařitelných podílů z odkalů ze zásobníků zbytků zpět do skladovacích zásobníků). Proti poklesu tlaku pod hodnotu 50 kpa v zásobnících zbytků jsou kompresory jištěny manostatem, který automaticky vypíná chod kompresorů. Propan-butanové hospodářství Propan-butanové hospodářství se skládá ze třech kusů ležatých ocelových válcových tlakových nádob na zkapalněný plyn (propan, propan-butan, butan) o průměru mm o objemu 100 m 3. Zásobníky jsou uloženy na betonových podstavcích, pod zásobníky jsou zbudovány betonové záchytné jímky, pro každý zásobník je jímka samostatná o objemu 85 m 3. Zásobníky jsou opatřeny obslužnými lávkami s jedním přístupovým schodištěm v čelní části zásobníků a dvěma žebříky v zadní části. Tabulka 7: Množství umístěných látek v jednotlivých zásobnících L I L II L III výrobní číslo délka mm objem m max. plnění m výrobce ZVÚ Hradec Králové Královopolská strojírna Brno rok výroby provozní přetlak MPa 1,67 1,26 1,26 zkušební přetlak MPa 2,4 2,5 2,5 pracovní teplota o C -20 až až až +40 hmotnost kg PB / P / B t Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -37-

38 Zásobníky slouží ke skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů. Jsou propojeny plnicím a vyprazdňovacím potrubím kapalné fáze a potrubím plynné fáze s čerpací stanicí PB. Zásobníky jsou dále osazeny následujícími zařízeními: skrápěcí zařízení s ručním i automatickým spouštěním (při teplotě 70 C pod zásobníkem) plovákové hladinoměry EKOREX s přenosem hodnot na velín detektory úniku plynu s dvoustupňovou signalizací (20 % a 50 % DMV) v betonové jímce pod každým z ležatých zásobníků 100 m 3 (signalizace na velínu) Obrázek 13 Válcové zásobníky propan-butanového hospodářství, objem zásobníku V=100 m3, c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu Propan-butan se přepravuje do areálu podniku v železničních cisternách, z nichž se, pomocí čerpadel situovaných v čerpací stanici, stáčí do válcových a kulových skladovacích zásobníků. Ze zásobníků je pak propan-butan, opět čerpadly přes čerpací stanici, dodáván do objektu plnírny tlakových lahví a sudů, a na čerpací stanici. V případě, že je dodáván v železničních cisternách zvlášť propan a zvlášť butan, dochází v čerpací stanici ke smíchání obou médií v poměru, který má jiné složení v letních měsících (40% propan a 60% butan) a v zimních měsících (60% propan a 40% butan). Teplota skladované směsi propan-butanu se mění v závislosti na teplotě okolí. Propan-butan je skladován v rovnovážném stavu na bodu varu za tlaku odpovídajícímu tenzi par při dané teplotě kapaliny. V zásobníku je vždy určitá hladina propan-butanu v kapalné fázi a prostor nad hladinou vyplňuje propan-butan v plynné fázi. Při zvýšení okolní teploty se kapalná fáze ohřeje, část se odpaří a přejde do plynné fáze. Tlak v nádrži se při tom zvýší. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -38-

39 V zimě při t = 15 C je tlak cca 0,15 MPa, v létě při t = 30 C je tlak cca 1,2 MPa. Z tohoto důvodu jsou skladovací zásobníky vybaveny chladicím/skrápěcím zařízením sprinklery. Tabulka 8: Charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu ZAŘÍZENÍ BĚŽNÝ PROVOZ MIMOŘÁDNÝ PROVOZ Zásobníky LPG * Čerpací stanice Automobilové cisterny Žel. cisterny Rozvody LPG Plnící zařízení PB teplota tlak Teplota tlak -20 až +40 C max 1,67 MPa -20 až + 40 C Neprovozuje se Max 1,67 MPa d) parametry chemických látek vlastnosti a chování za normálních a mimořádných podmínek Zkapalněný plyn pod tlakem, klasifikován jako extrémně hořlavý, bod varu závisí na složení plynu od -41,5 C do -0,6 C. Nejedovatý, nedýchatelný, při odpařování odebírá teplo z okolí. Za mimořádných podmínek vytváří výbušné směsi se vzduchem cca od 2-10 % objemových. Teplota hoření až 2000 C. e) popis řídících a kontrolních technologických systémů K řízení provozu je zpracována technologická provozní dokumentace (technologické reglementy, pracovní instrukce) a bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní instrukce, havarijní plány, požární dokumentace). Řízení provozu Plnírna PB Satalice je řízeno podle organizačního schématu a podle instrukcí v dokumentu Místní provozní řád (MPŘ). Podrobný popis řídících a kontrolních technologických systémů uvádí jednotlivé MPŘ. Na tomto místě jsou uvedeny pouze nejdůležitější kontrolní technologické systémy pro stáčení cisteren. Kontrolu těsnosti AC, ŽC a stáčecích hadic před stáčením provádí obsluha stáčecího zařízení podle čl. Pokyny pro přípravu stáčení/plnění AC/ŽC. Kontroluje se vizuálně celkový stav AC, náležitosti tlakové nádoby, výstroj a stav armatur, hlavně po stránce těsnosti. Kontroluje se vizuálně celkový stav ŽC, správná funkce brzd, správnost předpisových náležitostí tlakové nádoby, její výstroje a stavu armatur, hlavně po stránce těsnosti. Kontrolu PZ podle Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. provádí revizní technik PZ. Kontrolu tlakoměrů provádí obsluha nulováním a údržba závodu porovnáním s kontrolním tlakoměrem. Je-li úchylka mezi údaji provozního a kontrolního manometru v rozmezí mezi nejnižším a nejvyšším používaným přetlakem větší než 5% nejvyššího přetlaku, uvedeného na stupnici, musí být provozní tlakoměr vyměněn. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -39-

40 Kontrolu těsnosti spojů provádí obsluha stáčecího stanoviště podle čl. Pokyny pro zkoušení zařízení a pro hledání netěsností. f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů energetické a materiálové bilance Neprovádí se, není nutné. g) popis stavebních jednotek objektů a zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, včetně jejich zabezpečení proti vnějším vlivům Objekt plnírny lahví se skladem láhví Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, ŽB skelet, zděné stěny, plechová střecha krytá silným eternitem na ocelové konstrukci, dveře mají charakter požárních uzávěrů. Světlá výška objektu je 3,5 m. Na střechu je možný výstup po žebříku na potrubní most nebo po samostatném žebříku na jihozápadní straně objektu. Podél objektu jsou zastřešené manipulační rampy ve výšce 1,4 m nad úrovní komunikace. Manipulační sklad lahví PB je od plnírny oddělen zděnou příčkou. V obvodových stěnách v části skladu jsou větrací otvory opatřené mřížemi. Z objektu je 9 východů. Objekt nelze dělit do požárních úseků, tvoří pouze jeden požární úsek. Podlaha v plnírně opatřena izolací z tvrdého asfaltu jako preventivním opatřením proti manipulaci s lahvemi. Objekt je opatřen hromosvodem. Elektroinstalace je v nevýbušném provedení, nouzové osvětlení není instalováno. Voda není zavedena, topným médiem je ústřední topení z plynové kotelny, je pouze v prostoru plníren, není ve skladech. Kulové zásobníky (à 1000 m 3 ) Jedná se o dva nadzemní kulové zásobníky, každý o objemu 1000 m 3, provozní plnění na 85% - cca 430 t 1-plášťové, umístěné na podpěrách, které jsou zakotveny v betonových patkách, osazené svítidly, hromosvodem, přístupovou lávkou na vrchol. Povrch barva světlá, slonová kost se žlutým pruhem uprostřed a červeným nápisem Propan-butan. Skladovaná látka je doplňována a odčerpávána prostřednictvím potrubních rozvodů, které jsou vyvedeny ze spodní části zásobníků a jsou volně vedeny cca 0,5 m nad zemí Ve smyslu ČSN se jedná o otevřené technologické zařízení. Havarijní uzávěr je u paty každého zásobníku. Mechanicky jej lze ovládat z místa, elektricky dálkově z velínu. Vodní prstence s tryskami lze spustit jak mechanicky na místě, tak dálkově z velínu. Skrápěcí trysky spustí vodu také automaticky při povrchové teplotě kulových zásobníků +70 C. Čerpací stanice propan-butanu, Stáčecí stanoviště železničních cisteren U stáčení se jedná o otevřené technologické zařízení. Konstrukce zastřešení včetně krytiny je provedena z nehořlavých materiálů, D1. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -40-

41 U stáčecí stanice se jedná o ocelovou konstrukci z I profilů, střecha je tvořena profilovým plechem uchyceným třmeny a šrouby. Tato budova vlastně vytváří zastřešení pro technologii. Ovládání je manuální. Budova má rozměry cca 21 x 6 m. Podlaha je betonová mazanina. Celá technologie je samostatný celek, který je však potrubím spojen s kulovými zásobníky. Elektroinstalace je nevýbušném provedení. Instalovaná technologie stáčení je schváleného typu. Na plášti budovy je tlačítkový hlásič EPS. Stáčecí stanoviště silničních cisteren Stáčení do autocisteren a související činnosti se provádí na vymezeném prostoru v jižní a severní části závodu na otevřeném prostranství, kam je přivedeno potrubí PB z čerpací stanice PB. Stáčecí stanoviště je kryté zastřešením (ocelová konstrukce a vlnitý plech). Válcové zásobníky (propan-butanové hospodářství) Válcové zásobníky propanu jsou umístěny na železobetonové konstrukci, jsou označeny římskými číslicemi I, II., III. Zásobníky jsou umístěny v betonových havarijních jímkách o rozměrech 20 x 6 m na železobetonové konstrukci, jsou opatřeny sklápěcím zařízením. Odtok vody z jímky je často ucpaný, voda se musí odčerpávat ručně. Přístup na horní část zásobníků je po ocelovém roštovém schodišti vedoucím na pochozí lávky. Konstrukce lávek je provedena z nehořlavých materiálů, D1. Další možnost přístupu je po dvou ocelových žebřících opatřených ochranným košem. Na každý zásobník vede jeden žebřík. Zásobníky jsou osvětleny, osvětlení je v nevýbušném provedení. Zásobníky zbytkových plynů Jedná se o otevřené technologické zařízení s pochozí lávkou umístěnou ve výšce cca 3,5 m, nosné konstrukce jak pochozí lávky, schodů, tak vlastní technologie jsou z ocelových profilů opatřených ochranným nátěrem, vše je uloženo v betonové vaně tvořící havarijní jímku. Půdorys havarijní jímky je cca 12 x 9 m. Zásobníky jsou opatřeny nápisem Zbytky PB v dostatečné velikosti. Jedná se o jednoúčelové technologické zařízení, jeho osvětlení je v nočních hodinách zajištěno prostřednictvím přilehlé pouliční lampy. Objekt plnírny sudů Jedná se o otevřené technologické zařízení. Konstrukce lávek a zastřešení včetně krytiny je provedena z nehořlavých materiálů, D1. Technologie je tvořena plnícím místem. Toto plnící místo je mezi dvěma požárními stěnami a je doplněno váhou na kontrolu hmotnosti sudů. Celá technologie je umístěna na cca 1,5 m vysoké ocelové roštové lávce, která má půdorysný tvar písmene T. Obslužné lávky jsou přístupné a vyhovují požadavkům. Na Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -41-

42 konci lávky severovýchodním směrem jsou instalovány tři uzávěry, kterými lze v případě potřeby bezpečně a v bezpečné vzdálenosti uzavřít přívod PB. Rozměry zastřešeného prostoru lávek jsou cca 20 x 20 m. Lávky i zastřešení jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Zastřešení je provedeno ocelovým vlnitým plechem na kovové nosné konstrukci z ocelových profilů. h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve kterých se manipuluje nebo vznikají nebezpečné látky, včetně zabezpečení proti vnějším vlivům Části zařízení, ve kterých probíhají nebezpečné procesy čerpací stanice včetně kompresorovny plnírna tlakových lahví plnírna sudů stáčecí stanoviště železničních cisteren stáčecí stanoviště silničních cisteren Nejvýznamnější zařízení, která jsou v plnírně PB Satalice nainstalovaná jsou zásobníky LPG. Každý ze zásobníků je vybaven předepsanou požadovanou výstrojí : soustavou uzávěrů kapalné fáze /KF/, a to plnicí, odběrné a vratné, soustavou uzávěrů plynné fáze /PF/, tlakoměry, hladinoměry, pojistnými ventily přetlaku ZTP, uzemňovací soustavou, odkalovací sestavou uzávěrů, pojistnými ventily na uzavíratelných úsecích potrubí kapalné fáze, dálkově ovládanými pneumatickými ventily na vstupním i výstupním potrubí kapalné i plynné fáze, zpětnou klapkou na výstupu kapalné fáze, umístěnou v potrubí za pneumatickým ventilem, místním měřením tlaku v zásobníku, místním měřením teploty, i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k provozované technologii Bližší informace o systému s řízením bezpečnosti ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. jsou uvedeny v podnikových dokumentech a směrnicích Plnírna PB Satalice. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -42-

43 Předpisy a technické normy pro provoz zařízení identifikovaných jako zdroje rizika Požadavky právních předpisů a technických norem týkající se provozu zařízení vykazujících riziko vzniku závažné havárie jsou uvedeny v: Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích pl. zněních Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. ČSN Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. ČSN Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. ČSN Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. ČSN Požární bezpečnost staveb výrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb Sklady. ČSN Plynová zařízení Zásady provozu. ČSN Tlakové stanice. ČSN EN ČSN EN Ostatní předpisy jsou uvedeny v dokumentaci společnosti. j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní technologická zařízení, případně na celý objekt za mimořádných podmínek Při posuzování rizik závažné havárie v objektech, kde jsou skladovány, přečerpávány, zpracovávány a přepravovány nebezpečné chemické látky se s ohledem na historické události, nedávné havárie a také s ohledem na havárie z posledních let ukazuje, jak důležité je posouzení možnosti vzájemného ovlivňování různých zdrojů rizika havárie, rozšíření havárie na jednotky sousední a vystupňování/eskalace havárie. Domino efekt se při hodnocení rizik v objektu může projevit dvěma základními způsoby: zvětšením rozsahu havárie, tj. zvětšením velikosti zasažení plochy, zvětšení rozsahu ztrát a dopadů, rozšířením havárie na více jednotek, zvýšením frekvence událostí vedoucích k havárii závažného zdroje rizika. Při hodnocení domino efektů se považuje za výchozí posouzení především následujících pěti událostí, které jsou podle stávajících zkušeností schopny vyvolat domino efekt: - plošný požár rozlité hořlavé kapaliny (Pool Fire), - hoření v trysce (Jet Fire / Jet Flame), - exploze oblaku par (VCE Vapour Cloud Explosion), - BLEVE efekt (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), - opožděná exploze oblaku par (VCE). Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -43-

44 Z výčtu výše uvedených událostí je možno ve vztahu k iniciačním událostem domino efektů rozpoznat následující typy ovlivňování: - mechanické (např. fragmenty, tlaková vlna), - tepelné (přímé zasažení, hustota tepelné radiace), - chemické (vzájemná reaktivita). V praxi to znamená doplnit ke zdrojům rizika identifikovaným selekcí (selekcí podle příručky CPR 18E a environmentální selekcí) hodnocení uvedených efektů zejména u těch zdrojů rizika, které byly identifikovány, nebyly však označeny za přímé zdroje rizika závažné havárie. Selekce zdrojů rizika závažné havárie v podniku Flaga s.r.o., provozovna Praha Satalice identifikovala takové zdroje rizika, které svými následky zasahují za hranice podniku, a proto jsou zdrojem rizika pro okolní obyvatelstvo. Zmíněné zdroje rizika jsou zdroje rizika závažné havárie ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. Cílem studie zaměřené na hodnocení domino efektů v posuzovaném objektu je posouzení a hodnocení domino efektů, které mohou vyvolat: vnější zdroje (zdroje umístěné v jiných objektech nebo za hranicemi objektu), vnitřní zdroje rizika závažné havárie (interakce a eskalace následků mezi zdroji rizika závažné havárie uvnitř objektu), ostatní zdroje rizika uvnitř objektu, které svými následky nepřesáhnou hranice objektu, avšak mohou být iniciačními zdroji. Ze seznamu zdrojů rizika závažné havárie je třeba v rámci domino efektů posoudit kulové zásobníky a železniční cisterny na pozici stáčení. U výše uvedených zdrojů je nutno posoudit a vyhodnotit možnost vzájemného ovlivňování v důsledku úniku nebezpečné látky ze sousedního zásobníku nebo jako důsledek vnějšího impaktu. Z vnějších zdrojů rizika je analýze podrobena havárie velké cisterny s LPG při transportu po komunikaci sousedící s objektem Flaga s r.o., provozovna Praha - Satalice. Zdroje rizika závažné havárie Ze seznamu zdrojů rizika závažné havárie umístěných uvnitř podniku je třeba v rámci hodnocení vzájemného ovlivňování (domino efektů) posoudit především následující zdroje rizika: - železniční cisterny na pozici stáčení, objem cisterny V = 95 m 3, - kulové zásobníky, objem jednoho zásobníku V = 1000 m 3, S ohledem na frekvence okamžitého a kontinuálního úniku celého objemu nebezpečné látky z tlakové nádoby do okolí v důsledku ztráty integrity tlakové nádoby je při posuzování vzájemného ovlivňování (domino-efektů) nutno u jednotlivých zdrojů rizika analyzovat následující scénáře závažné havárie: - exploze typu BLEVE (tepelná radiace, tlaková vlna, rozlet fragmentů), - Jet Fire (tepelná radiace), - Flash Fire (tepelná radiace), - Pool Fire (tepelná radiace), - exploze typu VCE (tepelná radiace a tlaková vlna). Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -44-

45 Z vnějších zdrojů rizika je posouzena havárie automobilní cisterny při pohybu po komunikaci v blízkosti areálu podniku. Podrobné hodnocení vlivů je obsaženo v příloze Posouzení domino efektů. Dalšími možnými způsoby ovlivnění jsou: Letový provoz V blízkosti areálu se nachází vojenské letiště Kbely. Avšak v blízkosti areálu se nevyskytují žádné letecké koridory, které by ohrožovaly objekt, nebo které by mohl objekt ohrozit. Přeprava nebezpečných látek po železnici V areálu objektu Plnírna PB Satalice se nachází vlečka ČD, která slouží k dopravě propan -butanu, resp. propanu pro objekt. V případě jejich úniku, by došlo k ohrožení osob v areálu a jeho okolí. Činnosti externích firem v areálu objektu Plnírna PB Praha-Satalice Ve společnosti se vyskytují zaměstnanci externích firem, ti jsou poučení a zaškolení. Možnost ohrožení z činností externích firem Stáčení AC provádějí řidiči, což nejsou vždy zaměstnanci společnosti Flaga, s.r.o. Proto je vydán předpis Plnění a vyprazdňování autociteren technologický postup pro obsluhu, v rámci tohoto postupu jsou stanoveny povinnosti pro řidiče, který nezasahuje do provozu technologie. Dále se pohyb osob v areálu řídí Návštěvním řádem. Opatření v případech vzniku mimořádných provozních situacích jsou stanovena v Místním provozním řádu. Při vzniku havarijní situace se tyto firmy, na základě smluv, řídí Vnitřním havarijním plánem objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. Meteorologické podmínky Při vzniku bouřek hrozí zasažení bleskem. Jedná se o zasažení zásobníků, tak i technologických zařízení otevřených prostorů, které dosahují větších výšek. I přesto, že jsou zařízení opatřena bleskovody, protivýbuchovými pojistkami, případně stabilním hasicím zařízením, nedá se naprosto vyloučit možné částečné, popř. úplné selhání těchto systémů. Účinek a následný dopad události, způsobené vlivem meteopodmínek záleží na: druhu události, místě zasažení (druh zařízení, zásobník, technologie) a s tím související množství a charakter nebezpečné látky jak přímo v epicentru, tak v jeho okolí, časovém intervalu mezi vznikem události, její identifikací, nahlášením rychlostí a efektivitou zásahu k omezení následků. Vzhledem k charakteru výroby a vlastnostem nebezpečných látek, umístěných v podniku, hrozí zejména nebezpeční výbuchu a požáru. Záplavy Areál objektu Plnírna PB Satalice, Flaga s.r.o. neleží v zátopovém ani záplavovém území. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -45-

46 Terorismus Účinky teroristického útoku by mohly způsobit havárii velkého rozsahu. k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu u těchto zařízení Zařízení musí být pevné a těsné. Kolem zařízení musí být dodrženy požadavky na ochranná pásma, ve kterých se nesmí vyskytovat zdroje iniciace, s výjimkou případů dle dokumentace ochrany před výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. Na zařízení se provádí pravidelně kontroly, revize a zkoušky dle platných předpisů. Obsluhovat zařízení a provádět na něm jiné činnosti smí pouze osoby k tomu zdravotně a odborně způsobilé, což je podrobně rozvedeno v bezpečnostním programu. Všechny osoby pracující na zařízeních nebo se vyskytují v jejich blízkosti, musí používat předepsané OOPP, zejména oděv zabraňující vzniku statické elektřiny Zásobníky LPG a potrubí kapalné fáze LPG jsou v potřebné míře osazeny samočinnými pojistnými ventily. U všech zařízení jsou instalovány detektory úniku plynu Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie a) přehled a popis hlavních, pro bezpečnost významných provozních činností, včetně popisu chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn Plnění PB lahví Plnění PB lahví na plnírnách PB lahví provádí kvalifikovaná proškolená obsluha. Před plněním obsluha třídí lahve od uživatelů, vyřazuje láhve, které nejsou způsobilé k plnění (poškozené, netěsné, s prošlou lhůtou periodické zkoušky). Po naplnění provádí kontrolu hmotnosti náplně (bezpečné plnění) a kontrolu těsnosti. Nepřekročení nejvyššího tlaku přiváděné kapalné fáze (1,67 MPa) je jištěno přepouštěcím ventilem, který vrací nespotřebovaný plyn do vratného potrubí a zpět do zásobníků. V hale plnírny jsou umístěny detektory úniku plynu se signalizací na velínu a na vrátnici. Ve vazbě na detektory úniku plynu je instalována dvoustupňová akustická a optická signalizace úniku plynu (nastavena na 20 % a 50 % dolní meze výbušnosti plynu ve vzduchu). Automatické uzavření přívodu plynu do plnírny (uzavření ventilů opatřených servopohony) a odstavení technologie z provozu nastane při překročení druhého stupně koncentrace plynu v ovzduší plnicí haly. Skladování LPG v stabilních zásobnících Kulové zásobníky jsou dvě tlakové nádoby určené k ukládání zásob PB. Každý zásobník má objem 1000 m 3. Jsou potrubím propojeny s čerpací stanicí PB. Na horním vrchlíku každého zásobníku jsou umístěny 2 ks pojišťovacích zařízení. Zásobníky jsou opatřeny radarovými hladinoměry a zařízením signalizujícím dosažení maximální povolené hladiny (85 %) s dálkovým přenosem na velín. Vstupní a výstupní potrubí je opatřeno kulovými kohouty se servopohony ovládanými dálkově z velínu. Zásobníky jsou opatřeny teploměry, které spouští skrápění povrchu zásobníků vodou při dosažení teploty 70 C. Pod kulovými zásobníky jsou umístěny detektory úniku plynu se signalizací na velínu a na vrátnici. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -46-

47 Propanové hospodářství sestává ze tří ležatých válcových zásobníků k uskladňování zásob PB. Každá z tlakových nádob má objem 100 m 3. Každý zásobník je vybaven 2 ks pojišťovacích ventilů. Zásobníky jsou opatřeny hladinoměry a zařízením signalizujícím dosažení maximální povolené hladiny s dálkovým přenosem na velín. Proti nadměrnému vzrůstu teploty jsou zásobníky jištěny automatickým skrápěcím zařízením (skrápění povrchu zásobníků vodou). Jako hlavní uzávěry zásobníku slouží kulové kohouty s elektropneumatickým dálkovým ovládáním z velína. Pod zásobníky jsou umístěny detektory úniku plynu se signalizací na velínu a na vrátnici. Součástí zařízení je stanoviště autocisteren. Je osazeno párem stáčecích hadic (pro kapalnou a plynnou fázi PB). Hadice jsou zavěšeny na otočných ramenech a napojeny na potrubí k zásobníkům. Prostor stanoviště je chráněn proti šíření požáru drenčerovým hasicím zařízením, které se uvádí do provozu automaticky ve vazbě na činnost čidel (detektor úniku plynu, teplotní čidlo, plamenné čidlo) nebo manuálně tlačítkem. Potrubí vzájemně propojují jednotlivé zásobníky mezi sebou. Dále slouží k propojení s čerpacími agregáty umístěnými ve venkovním prostoru i s čerpací stanicí PB a jsou vedena ke stáčecímu stanovišti autocisteren. Při manipulacích s nebezpečnými látkami včetně jejich skladování v rámci výrobní činnosti objektu Plnírna PB Hustopeče nedochází k žádným chemickým reakcím. b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie (včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren) Stáčení LPG z železničních cisteren Stanoviště stáčení ŽC je osazeno dvěma páry stáčecích hadic (pro propojení kapalné a plynné fáze PB). Hadice jsou napojeny na potrubí, která vedou do čerpací stanice PB. Lze stáčet dvě ŽC najednou. Prostor každého ze stanovišť je chráněn proti šíření požáru drenčerovým hasicím zařízením, které se uvádí do provozu automaticky ve vazbě na činnost čidel (detektor úniku plynu, teplotní čidlo, plamenné čidlo) nebo manuálně tlačítkem. Během stáčení ŽC je obsluha trvale přítomna. Po přistavení ŽC na místo stáčení je uzamčena brána, na které je umístěn výstražný terč. Obsluha čerpací stanice (operátor výroby) je povinna zkontrolovat, zda je ŽC zabrzděna, založena zarážkami proti pohybu (zarážky jsou uzamykatelné). Kontrolu, zda je výhybka koleje na stáčecí stanoviště přesměrována na jinou kolej vlečky a v této poloze uzamčena provádí obsluha vlečky. ŽC musí být uzemněna. Před vlastním čerpáním musí obsluha zajistit vnitřní hydraulický ventil upevněním lana na pákový mechanismus (viz dále). ŽC je vybavena hydraulickým systémem s vnějšími mechanickými a vnitřním (podlahovým) hydraulickým ventilem. Plnění LPG do AC Manipulační plocha je zařízena pro plnění jedné AC, která se připojuje k plnícímu potrubí pomocí pancéřované hadice. Propan-butan (propan) se čerpá některým z odstředivých čerpadel (jsou umístěna v ČS). Před vlastním zahájením plnění musí být AC zabrzděna a kola zajištěna klíny proti pohybu, motor vypnut a AC uzemněna. AC je vybavena vnitřními hydraulickými patními ventily, které mají přímou vazbu na spojku převodovky automobilu (zabránění rozjezdu AC po otevření ventilů). Tyto Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -47-

48 ventily je možno okamžitě uzavřít některým ze čtyř stop tlačítek umístěných na AC (v přední části za kabinou po obou stranách a v zadní části AC po obou stranách). ŽC na vlečce Uvažovaná hmotnost náplně činí v železničních cisternách přibližně 43 t propanbutanu (objem 95 m 3, max. plnění 85%, uvažovaná hustota PB: 538 kg/m 3 ). Železniční vlečka prochází ve východní části objektu ze severní na jižní stranu hranice objektu. Mimo železničních cisteren na stáčecích pozicích se v objektu Plnírny PB Satalice může na vlečce nacházet max. 3 železniční cisterny. Každá železniční cisterna je považovaná za samostatnou jednotku. c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, překládka, vykládka) včetně potrubní přepravy a. připojování a odpojování stáčecího zařízení hadice, b. přečerpávání železničních a silničních cisteren, c. přeprava plynu potrubím uvnitř objektu firmy, d. přeprava plynu v tlakových lahvích uvnitř objektu firmy, e. přeprava plynu v autocisterně a tlakových lahvích k odběratelům, f. plnění stabilních zásobníků u odběratelů, g. tankování LPG do osobních automobilů. d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, příp. zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích) a. odčerpávání zbytků plynu z tlakových lahví, b. výplachy tlakových lahví před periodickou opravou. - odčerpané zbytky plynů z tlakových lahví se vrací do zásobníku zbytků, který je plynnou fází propojen s ostatními zásobníky, - kaly z výplachu jsou předávány firmě Kaiser servis s.r.o. Blansko. e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy) Postupy, operace a opatření pro všechny provozní fáze jsou popsány v Provozním řádu. f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů Detekční zařízení V objektu Plnírny PB Praha Satalice je instalována detekce úniku uhlovodíkových plynů plynová signalizace SIEGER. Mezi další detekční a poplachové systémy v objektu lze uvažovat dálkové měření hladiny se signalizací max. povolené hladiny v zásobnících na LPG. Vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem nebezpečných chemických látek v objektu (P, B a PB) a provedení ploch v místech manipulace s těmito látkami nejsou případné úniky do vody či půdy resp. horninového prostředí speciálně monitorovány pouze pochůzková činnost obsluhy. Pro účely sledování povětrnostní situace v případě mimořádné události (únik P, B nebo PB v objektu Plnírny PB Praha Satalice) je v prostoru zásobníků 100 m 3 umístěn větrný pytel. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -48-

49 Zjišťování úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem skladované látky není zapotřebí. Zjišťování výskytu a pohybu nepovolaných osob v objektu V areálu je instalována technika pro monitorování vstupu a částečně pohybu cizích osob. Monitorování je prováděno v oblasti vrátnice, prostor před vrátnicí a prostoru kolejové váhy. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -49-

50 2.1.6 Popis vnitřně zajišťovaných služeb a) vnitřní energetická síť Elektroinstalace objektu sloužící pro jeho osvětlení, pro ovládání zařízení a technologií a pro pohon zařízení. Elektroinstalace jsou v místech se zvýšeným požárním nebezpečím v souladu se schváleným Posouzením požárního nebezpečí v nevýbušném provedení. b) vlastní zdroj elektrické energie V areálu společnosti je umístěn dieselagregát, který má funkci záložního zdroje elektrické energie. Další druhy energií nejsou v areálu vyráběny. Plynová kotelna byla zrušena v roce c) skladování a zásobování paliv Z paliv jsou skladovány pouze propan, butan a propan-butan. Jiná paliva se v objektu nevyskytují. d) havarijní dodávky médií Areál provozovny je vybaven automatickým záložním zdrojem 200 kva, který v případě náhlého výpadku elektrické energie z vnější sítě svým výkonem pokryje nejen potřeby všech havarijních zabezpečovacích a protipožárních systémů, ale také potřeby veškerých technologických agregátů potřebných k výrobě. e) vlastní zdroj vody Jako vlastní zdroj vody slouží požární nádrž 1000 m 3 umístěná vlevo za vjezdem do areálu (vlastní čerpací stanice vody a jímka PO, k jejímuž provozu je zpracován MPŘ). Kromě napojení na vodovodní řád obce a možnosti doplňování vody z cisternových hasičských vozů (na nádrži jsou instalovány tři potrubní vstupy, které jsou opatřeny hydrantovými koncovkami), je nádrž napojena na zdroj vody z vlastní studny umístěné v areálu. f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií Rozvody vody, vzduchu a plynu jsou znázorněny v příloze č. 1. g) požární zabezpečení a vlastní hasičský sbor, pokud je firmou zřízen V objektu je na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí (PPN) zřízena požární hlídka ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. v pl. znění. Hasičskou pohotovost v závodě zajišťují nepřetržitě ve všech směnách ostraha závodu s kvalifikací hasičů z povolání (2 pracovníci na směně). V pracovní době, tj v době kdy jsou v provozu technologie, je tato hlídka posílena o dva kmenové pracovníky Flaga s.r.o. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -50-

51 Požární hlídka je vybavena následující technikou: CAS 25 Š 706 RTHP se standardní výbavou a kropící lištou, dva obleky OL2, pojízdné sněhové hasicí přístroje S 2x30 5 ks, S 1x30 3 ks, přívěsný hasicí přístroj S 4x30, hasicí přístroj VP ks, pojízdný práškový hasicí přístroj 50 kg 2 ks, zásoba pěnidla 400 l Pyronilu hadice, žebříky, dýchací přístroje (4 ks). Požární hlídka je určena pouze k provedení prvotního zásahu. h) zajištění zdravotní pomoci V areálu plnírny není závodní lékař přítomen, zdravotní péče je zabezpečena pouze informováním zaměstnanců o zásadách první pomoci. Poskytování první pomoci je věnována kapitola všech MPŘ, kde jsou zároveň uvedena telefonní čísla na závodní lékařku i lékařskou pohotovost na Proseku, resp. Černém Mostě. Pro poskytování první pomoci jsou školeny 2 osoby. i) řídící střediska bezpečnosti provozu objektu a zařízení (pokud existují) Základním řídícím střediskem provozu je velín. Jeho činnost je podrobně popsána v MPŘ. j) laboratoře V objektu nejsou žádné vlastní laboratoře. k) údržba a opravy (pokud existují) Drobnou údržbu zařízení provádí zaměstnanci sami. Větší opravy, revize a jiné činnosti, ke kterým je třeba zvláštní kvalifikace, jsou prováděny externě. elektroúdržba vlastní případně podle lokality a rozsahu externí dodavatelé - specialisté voda externí specialisté LPG vlastní údržba a podle rozsahu a lokality a dceřiná společnost LPG technik spol. s r.o se sídlem v Hustopečích) všeobecná údržba vlastní a podle potřeby a rozsahu externí specialisté Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -51-

52 Tab 9 - Harmonogram údržby, revizí a kontrol zařízení Druh zařízení Rozsah Předpis Termín min Revize plynová zařízení dle vyhl.č. 21/1979 Sb. V pl. znění Plnírna, rozvody plynu, technologie plnírny TPG , ČSN x za 3 roky Plynové spotřebiče do 50 kw ČSN EN 1775, TPG x za 3 roky Kontroly plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. Plnírna, rozvody plynu, technologie plnírny TPG , ČSN x za 1 rok Plynové spotřebiče do 50 kw ČSN EN 1775, TPG x za 1 rok Kontroly těsnosti a funkčnosti zařízení Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů ČSN , místní provozní Min 1 x za měsíc Kontrola ovladatelnosti uzávěrů řád Revize komínů Komíny a kouřovody ČSN x za rok Revize elektrického zařízení a uzemnění dle vyhl. č. 73/2010 Sb. V prostředí se zónou 1 a 2 dle NV č. 406/2004 Sb. (např. plnírny, přečerpávací stanoviště, stáčecí 1x za 2 roky místa, sklady PB apod. ČSN V prostředí základním např. plynové kotelny, opravna, administrativní 1x za 5 let budova, sklad materiálu aj. revize EZ zařízení držených v ruce a elektrická nářadí přenosná ČSN x 1 rok Revize tlakových nádob TNS dle vyhl.č. 18/1979 Sb. v pl. znění Kontroly (Revize) zásobníky na LPG ČSN , CSN EN , 1x za 2 roky Zkoušky pojistných ventilů zásobníky LPG CSN EN , písemný plán revizí 1 x 1 rok Revize tlakových nádob jiné než na LPG 1x za rok Zkoušky pojistných ventilů TNS jiné než na LPG ČSN x rok Vnitřní revize TNS jiné než LPG 1 x 5 let Tlakové nádoby stabilní jiné než na LPG tlakové zkoušky Zásobníky LPG- revize Tlakové nádoby na PB k dopravě plynů Revize a tlakové zkoušky tlakových nádob ČSN ČSN , CSN EN , ČSN EN 12819, písemný plán revizí ČSN EN ČSN EN 1440 Revize požárně bezpečnostních zařízení PO detektory úniky plynu Hasící přístroje EPS včetně hlásičů revize EPS - kontrola čidel Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. EPS kontrola ústředny Zařízení pro zásobování vodou, Stabilní hasící zařízení Kontroly a preventivní požární prohlídky PO Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Pracoviště bez vysokého požárního nebezpečí 1 x za 9 let 1 x 20 let, 1 x 12 let 1 x 10 let 1 x za 15 let 1x za 1 rok 1 x 1 rok 1 x 6 měsíců 1 x 1 měsíc 1 x 1 rok 1 x za 3 měsíce 1 x 1/2 roku 1 x za 1 rok Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -52-

53 l) ostraha objektu/zařízení Nepřetržitou ostrahu (nepřetržitě celých 24 hodin) objektu Plnírny PB Satalice nad Labem zabezpečuje externí firma C.I.D. service, spol. s r.o. Fyzická ostraha představuje střežení objektu, budov a zařízení. m) kanalizační síť V areálu plnírny Satalice je jednotná kanalizační síť (dešťová a splašková). Páteřní větev vede Budovatelskou ulicí při západní okraji plnírny (Js 300), na kterou jsou navázány dílčí větve (Js 250, 300 a 350) v areálu plnírny. Grafický plán kanalizační sítě včetně umístění jednotlivých vpustí a kanalizačních šachtic je obsahem přílohy č. 3 (není předmětem aktualizace). n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod (včetně likvidace hasební vody) V areálu plnírny se nenachází úpravna odpadních vod ani retenční nádrže s výjimkou jímky PO umístěné v objektu č. 24 a dále bezpečnostních jímek v prostoru zásobníků PB. Jedná se jednak o betonovou jímku pro kulové zásobníky PB o rozměrech cca 65 x 70 m vyspádované k bezpečnostnímu sifonu v jihovýchodní části jímky a také o betonové záchytné jímky pod ležatými zásobníky, kdy pro každý zásobník je vybudována samostatná jímka o objemu 85 m 3. Bezpečnostní jímka pod kulovými zásobníky slouží rovněž k záchytu skrápěcí, resp. hasební vody. Konstrukční výška sifonu tvoří hydraulický uzávěr, který nedovolí uniknutí do odtokového recirkulačního potrubí vody. Skrápěcí voda odtéká samospádem do čerpací jímky. o) komunikační a informační systémy Vnitřní telefonní síť je napojena na automatickou ústřednu a lze z ní volat i do vnější telefonní sítě. Rozhodující profese mají přiděleny mobilní telefony Popis externě zajišťovaných služeb a) dodávky elektrické energie Dodavatelem elektrická energie je PRE-Pražská energetika a.s., Praha 10. b) dodávky ostatních energetických médií Přívod zemního plynu je zajištěn potrubím napojeným na vlastní regulační stanici na území podniku. Dodavatelem zemního plynu je Pražská plynárenská a.s., Praha 1. c) dodávky vody V objektu firmy se nachází vlastní studna s užitkovou vodou. Dalším dodavatelem vody jsou Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 2. d) zásobování technologickými surovinami Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -53-

54 Dodavateli technologických surovin či dalších materiálů a služeb jsou nasmlouvaní dodavatelé, u jednorázových akcí se postupuje formou výběrového řízení. e) ostatní zásobování Ostatní zásobování se realizuje podle potřeby. f) požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních jednotek požární ochrany Plnírna PB Satalice má ustanovenou požární hlídku, která je však určena pouze k provedení prvotního, pokud možno účinného zásahu proti požáru nebo jiné mimořádné události. Zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru je uvedeno ve schváleném Posouzení požárního nebezpečí, které je zároveň součástí Vnitřního havarijního plánu. Z tohoto zhodnocení vyplývá, že se v žádném případě nedá uvažovat, že by požární hlídka schopně a účinně zasáhnout v případě závažné havárie. V případě požáru nebo havárie je nutné využití složek integrovaného záchranného systému. g) zdravotnická pomoc Zdravotní službu zajišťuje v pracovní době ve stanovených ordinačních hodinách závodní lékařka MUDr. Věra Bačkovská (mimo areál plnírny v Praze 9 - Satalicích). Zdravotní služba by, v případě závažné havárie, byla zajišťována přes integrovaný záchranný systém. h) laboratorní rozbory Laboratorní rozbory plynu jsou prováděny akreditovanou laboratoří VŠCHT. i) údržba a servisní služby (pokud existuje) Viz vnitřní služby. K zajištění jednotlivých úkonů jsou využívání vlastní pracovníci a externí oprávněné organizace s kvalifikovanými pracovníky. j) ostraha objektu Ostraha společnosti je zajišťována nepřetržitě strážní službou (Agentura C.I.D. service s.r.o.). Pracovníci této služby mají stanoviště na vrátnici. Ostraha je zajištěna po 24 hod denně. V mimopracovní dobu a ve dnech klidu provádí tito pracovníci (vždy dva ve službě) kontrolní obchůzky. Pracovníci strážní služby jsou zároveň členy Požární hlídky objektu. k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody) Jak je uvedeno výše, podnik je odkanalizován městskou kanalizací vedoucí Budovatelskou ulicí. Použitá hasební voda je ze zpevněných povrchů svedena kanalizací do čistírny odpadních vod. Na nezpevněném povrchu (travní porost) není likvidace použité hasební vody nijak provedena (v areálu podniku se nenakládá s toxickými látkami). Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -54-

55 l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.) Pro telefonní spojení je využívána pevná a mobilní telefonní síť společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a telefonní síť ostatních mobilních operátorů. Určení pracovníci např. vedoucí výroby Praha Satalice nebo technolog společnosti mají k dispozici služební mobilní telefony. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -55-

56 2.2 Informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení (k 10, odst. 1, písm. b zákona) Popis okolí a životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení Popisy okolí objektu nebo zařízení a životního prostředí v rozsahu odpovídajícím možným rizikům, včetně dosahů závažné havárie a následkům možných havárií pro osoby, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek Plnírna PB Praha Satalice společnosti Flaga s.r.o. je situována na jihozápadním okraji městské části Satalice. Jedná se o řídce zastavěnou oblast s převažujícími plochami zemědělského charakteru a lokalitami firemních objektů. Západní hranici areálu tvoří silnice Hloubětín Satalice (Budovatelská ulice), na severu areál sousedí se sportovním areálem (fotbalovým hřištěm), na severovýchodě s areálem Dřevařských závodů, jižní hranici tvoří zemědělská plocha (ve vzdálenosti 150 m J od objektu vede vysočanská radiála) a západě je areál obklopen zemědělskou půdou. Skladovací zásobníky LPG jsou umístěny v jihovýchodní části objektu. Informace související s demografickými a geografickými charakteristikami a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.) Objekt se nachází na okraji městské části Satalice. b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy, rodinné domky, chaty apod.) V okruhu 1 km od areálu plnírny se nachází občanská zástavba: městské části Satalice (300 m severně od areálu železniční trať se železniční stanicí Satalice, na kterou severně navazuje občanská zástavba), městské části Kbely (750 m VSV), sídliště Černý Most (750 m jižně a jihozápadně). Z občanské vybavenosti a budov správních úřadů se v okolí provozovny Satalice nacházejí fotbalové hřiště v přímém sousedství provozovny, místní úřady v Satalicích a Kbelích, obchodní zóna na Černém Mostě (síť supermarketů a multikino). Z dalších objektů je nutno zmínit vojenské letiště Kbely s kasárnou a leteckým muzeem. c) počet obyvatel V okruhu 1 km od objektu se nachází občanská zástavba: městské části Satalice (2 453 obyvatel k ), městské části Kbely (6 808 obyvatel k ), sídlištní čtvrť Černý Most ( obyvatel k ). Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -56-

57 d) existence objektů správních úřadů a samosprávy a dalších institucí V okolí společnosti se tedy nachází následující objekt správních úřadů a samosprávy: Úřad městské části Praha-Satalice (1). Výše uvedený úřad je vyznačen na obr. č. 14. e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.) V blízkosti objektu se nachází sportovní areál (Sportareál Praha Satalice, s.r.o.) na kterém jsou umístěna 2 fotbalová hřiště, 9 tenisových kurtů, hotel a restaurace (2). Na ulici k Radonicům se nachází tělocvična Sokol Satalice (3). Výše uvedená místa jsou vyznačena na obr. č. 14. f) další ohrožená místa v infrastruktuře okolí (školy, nemocnice, apod.) V okolí objektu společnosti se nachází následující ohrožené objekty: Základní škola Satalice (4), Obchodní akademie Satalice (5), Mateřská škola Satalice - u Obory (6), Místní veřejná knihovna (7). Výše uvedené objekty jsou vyznačeny na obr. č. 14. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -57-

58 Flaga s.r.o. Obrázek 14 - Vyznačení citlivých objektů g) popis významných krajinných prvků v dosahu potencionálních účinků závažné havárie (např. památkové objekty atd.) V dosahu potenciálních účinků jsou umístěny následující nemovité památky: kaple sv. Anny (číslo rejstříku 41256/1-1987) (1), stacionární lokomobila. v. č. 5305/1928, výkon 500HP (číslo rejstříku 52207/1-2320) (2), myslivna (číslo rejstříku 41342/1-2046) (3), staniční budova železniční stanice Satalice (číslo rejstříku 51997/1-2298) (4). Výše uvedené objekty jsou vyznačeny na obr. č. 15. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -58-

59 h) zvláště chráněná území přírody (dle zákona č. 114/1992 Sb.), územní systémy ekologické stability, cenné biotopy atd. V okolí objektu společnosti se nachází přírodní památka Bažantice v Satalicích. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a Vinoř: K.ú. Satalice, Vinoř. Výměra 15,18 ha, nadmořská výška kolem 270 m. Zápis ve výnosu MŠVU č /51 z (5). V okolí se nacházejí následující památné stromy: dub letní (kód ) (6), linda v poli u Satalic (kód ) (7), lípy srdčité a velkolisté 5 stromů (kód ) (8), skupina dubů letních v Satalické bažantnici (kód ) (9). Výše uvedené objekty jsou vyznačeny na obr. č Obrázek 15 Vyznačení chráněných objektů Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -59-

60 2.2.2 Informace o průmyslových a skladových objektech (včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby) a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem nebo zařízením provozovatele zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií z objektu nebo zařízení provozovatele. Průmyslové objekty: V okolí objektu se nachází následující průmyslová a obchodní zástavba: VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o. (20 m západně, cca 10 zaměstnanců) (1), TEZAS servis a.s. (300 m severozápadně, cca 10 zaměstnanců) (2), České dřevařské závody Praha, a.s., pila Satalice (20 m východně, cca 10 zaměstnanců) (3). Pragis a.s. (250 m severozápadně, cca 10 zaměstnanců) (4), SIKOP s.r.o. (200 m severozápadně, cca 8 zaměstnanců) (5). Výše uvedené objekty jsou vyznačeny na obr. č. 16. Silniční doprava: Objekt společnosti Plnírna PB Praha Satalice je situován u silnice Budovatelská. Asi ve vzdálenosti 150 m J od objektu vede vysočanská radiála (6). Železniční doprava: Přibližně ve vzdálenosti 300 m severovýchodně od hranic pozemku objektu vede železniční trať 070 Praha - Všetaty. Nejbližší zastávkou je železniční zastávka Praha - Satalice. (7) Říční doprava: V blízkosti objektu není žádný vodní tok, který by umožňoval říční dopravu. Letecká doprava: Nad objektem se nenachází letecký koridor v nízkých polohách (LOWER AIRSPACE). Nad obcí se nachází letecký koridor UZ21. Skládkování: V nejbližším okolí objektu se skládky komunálního ani jiného odpadu nenacházejí. Vojenské objekty: V okolí objektu, které by mohlo být zasaženo havárií, se nenachází objekt využívaný k vojenským účelům. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -60-

61 Obrázek 16 - Umístění průmyslových a dopravních objektů Meteorologické charakteristiky Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leží zájmové území v mírně teplé oblasti, okrsek T2 (mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou). a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě Z hlediska srážek se jedná o mírně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v okolí zájmového území se pohybuje na úrovni 528 mm. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních měsících s maximem v červenci (69 mm). Nejsuššími měsíci jsou listopad až březen (25 33 mm), s minimem v únoru (25 mm). Průměrné měsíční srážky jsou umístěny v následující tabulce. Tabulka 10 - Průměrné měsíční srážky ve stanici Vinoř (mm) Číslo měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Průměrné měsíční srážky [mm] Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -61-

62 b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou lokalitu Průměrná roční teplota vzduchu je 9 C, průměrná teplota v lednu je 0,9 C, průměrná teplota v červenci je 19 C. Sezónní průběh teplot vzduchu je uveden v následující tabulce. Tabulka 11: Průměrné měsíční teploty vzduchu ve stanici Karlov ( C) Číslo měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Průměrná měsíční teplota [ C] -0,9 0,2 4,3 8,8 14,1 17,1 19,0 18,1 14,6 9,0 3,8 0,3 c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě Pole proudění větru je charakterizováno relativní četností rychlosti větru při různých stabilitách atmosféry. Tabulka 12: Průměrná četnost směrů větru v % všech pozorování (zdroj ČHMÚ 2013) směr větru S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří celkem Četnost 9,29 5,62 14,65 6,21 10,34 19,56 17,52 11,59 5,22 100,0 [%] Z SZ 11, S 9,29 5,62 SV 14,65 V 17,52 6,21 JZ 19,56 10,34 JV J Větrná růžice FLAGA s.r.o., Plnírna Praha Satalice Calm 5,22 % Obrázek 17 - Průměrná četnost směrů větru v celkové větrné růžici Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -62-

63 ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO LOKALITU Praha 9 Satalice, okres Praha, N , E Vytvořeno programem CALMETIntegrator, verze platná ve výšce 10 m nad zemí v % třída stability F m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet třída stability E m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet třída stability D m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet třída stability C m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet třída stability A + B m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet celková růžice m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1, , , součet , Obrázek 18 - Odborný odhad větrné růžice Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -63-

64 Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu a) obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika Podle hydrologického členění spadá posuzovaná lokalita do oblasti povodí Horní a střední Labe: Labe od Jizery po Vltavu, Labe od Výrovky po Jizeru. Číslo hydrologického pořadí: Vinořský potok 34, Jirenský potok. V blízkosti pozemku se nenachází žádný vodní tok. Nejbližší vodní tok je Vinořský potok. Na pozemku objektu nedochází k akumulaci povrchových vod. b) obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny podzemní vody, informace k svrchnímu kolektoru) Hydrogeologický rajon oblasti, ve které se nachází hodnocený objekt je 451, křída severně od Prahy. V rajonu je vyvinut jeden hlavní kolektor podzemní vody vázaný na uloženiny cenomanu. Z hydrologického pohledu leží zájmové území na rozvodnici dílčích povodí oblasti Horního a středního Labe. Cenomanské sedimenty (korycanské vrstvy) vystupují v zájmovém území v psamitickém vývoji. K oběhu podzemní vody dochází v průlinově-puklinovém prostředí pískovců. Celková průtočnost cenomanského kolektoru je charakterizována jako střední, specifické vydatnosti. Propustnost kolektoru se může orientačně charakterizovat koeficientem filtrace v řádech k f = 10-5 až 10-6 m/s. Infiltrace atmosférické vody probíhá v širším zájmovém území lokálně přes propustnější polohy kvartérního pokryvu. V kvartérním pokryvu se trvalé zvodnění nevytváří. Hladina podzemní vody je v zájmovém území volná, respektive mírné napjatá. Podzemní vody kolektoru se odvodňují prostřednictvím kvartérních sedimentů do místních erozních bází. Generelní směr proudění podzemní vody je k severovýchodu. Dle archivních podkladů se hladina podzemní vody nachází v hloubkách okolo 13 až 15 m. Na území se nenacházejí zdroje podzemní vody. Podzemní voda je calcium sulfát chlorid bikarbonátová, s vyšší celkovou tvrdostí, s optimálním ph a střední síranovou agresivitou na betonové konstrukce. c) obecná geologická charakteristika Z geomorfologického hlediska leží zkoumané území při severovýchodním okraji Velké Prahy. Území není morfologicky omezeno. Oblast náleží k Českobrodské tabuli, která je částí České křídové tabule. Morfologicky není území členité. Tvoří jen velmi mírně zvlněnou plošinu s jen velmi mírně plochým hřbetem směru východ západ, při severním okraji Horních Počernic. Od tohoto plochého hřbetu se území mírně sklání k jihu a severu. Průměrná nadmořská výška území je 280 m n.m. Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami svrchní křídy, které spočívají diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -64-

65 uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Perucké souvrství (svrchní cenoman) Bazálním členem křídové sedimentace jsou jílovce až jíly tmavošedých až černých barev s hojným uhelným pigmentem a relikty zuhelnatělých rostlin. Při bázi bývají zastiženy valouny křemene a ostrohranné úlomky, sedimenty mají charakter až slepenců a brekcií. Zjištěná mocnost je nepravidelná, kolísá v mezích 1 až 9 m. Tyto horniny jsou řazeny k sladkovodnímu cenomanu, pásmo I. Korycanské souvrství (svrchní cenoman) V nadloží bazálního souvrství je vyvinuta 20 až 28 m mocná poloha kvádrových pískovců, které jsou řazeny k brakickému cenomanu pásma I. II. Pískovce jsou převážně středně zrnité, místy jemnozrnné, kaolinické až slabě jílovité. Barvy jsou proměnlivé, nejčastěji byly zastiženy pískovce rezavě hnědé, žluté, žlutošedé až světle šedé. Povrch pískovců je silně rozvětrán až rozložen do nepravidelně mocných vrstev zahliněných až jílovitých písků (eluvií). Bělohorské souvrství (spodní turon) Nejsvrchnější část pískovcové sedimentace, která je typicky mořským sedimentem a bývá řazena již jako bazální polohy spodního turonu, jsou glaukonitické jemnozrnné jílovité pískovce až prachovce. Jsou zachovány v reliktech o mocnosti 0,5 2,0 m. Souvrství cenomanských jílovců a pískovců má zjištěnou mocnost v mezích 24 až 36 m a reprezentuje horniny skalního podkladu na zájmovém území. Má generelní sklon k SV. Kvartérní pokryv je tvořen sprašemi a sprašovitými hlínami, vátými písky a deluvii, příp. denundačními zbytky zvětralin podložních hornin. Deluviální sedimenty Deluvia cenomanských pískovců mají charakter písků až hlinitých středně zrnitých písků. Dosahují mocnosti maximálně 1 m, jejich přechod do podložních rozložených pískovců je plynulý, při běžné použité technologii vrtání jen obtížně rozlišitelné. Deluvia turonských jílů, slínovců a písčitých slínovců byla zastižena v malých nesouvislých plochách, deluvia písčitých slínovců byla zaznamenána jen archivními pracemi a jejich výskyt je sporný. Jejich mocnost nepřesahuje většinou 2 m. Mají charakter pevných slinitých jílů s úlomky zvětralých slínovců a písčitých hlín s úlomky slínovců. Vzhledem k jejich malému plošnému rozšíření a malé mocnosti nemají pro urbanistické plánování v širším okolí zájmového území praktický význam. Eolické sedimenty Spraše, sprašové hlíny a váté písky jsou jako eolický komplex pokryvných útvarů rozšířeny v širším okolí lokality, i když jejich mocnost na převážné části území je menší než 2 m. Mocnost eolických sedimentů kolísá v rozmezí 1 3 m. Spraše a sprašové hlíny jsou světlé hnědé eolické sedimenty prachovitého až jemně písčitého charakteru. Písčitá složka představuje středně až jemně zrnité, hlinité, váté písky. Spraše jsou vápnité s hojnými pseudomyceliemi a ojedinělými cicváry jsou kypré s makroskopicky patrnou pórovitostí sprašové hlíny jsou odvápněné, kompaktnější. Všechny facie těchto eolických sedimentů se velmi pozvolně vzájemně prolínají. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -65-

66 Navážky v zájmovém území jsou tvořeny převážně překopanými a přemístěnými místními zeminami s podílem stavebního odpadu a nemají zde významnější rozšíření. d) charakteristika a popis poměrů v okolí podniku, které mohou být příčinou vzniku nebo eskalace závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně - situování podniku v zátopovém území - rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady, hráze), kdy vznik mimořádné události na těchto vodohospodářských dílech by mohl mít vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení provozovatele - nestability horninového podloží, možnosti sesuvů svrchních vrstev zemského pokryvu, rizika projevů seizmické činnosti a jiných projevů - okolních významných důlních děl - průběhu okolních vodohospodářsky významných vodotečí a vodních ploch, potenciálně ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele - jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území akumulace podzemních vod ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele - propustnosti podloží pro kontaminanty (charakteristika geologických vrstev a jejich průběh, geologické zlomy a jiné anomálie) Objekt Plnírny PB Praha Satalice se nachází mimo záplavová území a rovněž mimo oblast s rizikem vyplývajícím z existence vodohospodářských děl (přehrad, hrází apod.). Mapa záplavových území v okolí objektu je na obr. č. 19. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -66-

67 FLAGA s.r.o. Obrázek 4 - Mapa záplavových území Z hlediska seismické činnosti se areál podniku nachází v oblasti, kde případná makroseismická intenzita v ohnisku dosahuje maximálně hodnoty 5 podle 12 makroseismické stupnice MSK Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN Seismické zatížení staveb. Výskyt geodynamické jevů není vzhledem k charakteru reliéfu v zájmovém území předpokládán. Ostatní faktory se nevyskytují. e) rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a dopadů závažné havárie na složky životního prostředí Nevyskytují se. f) způsob využití okolních pozemků, které by mohli být závažnou havárií z objektu zasaženy Okolní pozemky jsou ve většině využívány jako zemědělská (orná) půda, případně jsou využity pro průmyslovou výstavbu. Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice -67-

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Flaga s.r.o. Nádražní 47 693 01, Hustopeče tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flaga.cz Zpracováno pro: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Opatovice nad Labem

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Opatovice nad Labem Flaga s.r.o. Nádražní 47 69 01, Hustopeče tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flaga.cz Zpracováno pro: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Opatovice nad Labem Čeperka, Boženy Němcové 6 Opatovice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Terminologie, základní pojmy

Terminologie, základní pojmy Terminologie, základní pojmy Přednáška (3/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s. Olomouc, ul. Pavelkova www.kr-olomoucky.cz V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s., Olomouc, ul. Pavelkova Sestavil: Odbor životního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: LPG (zkapalněné ropné plyny) Chemický název: ropný plyn 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

P R O P A N 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku.

P R O P A N 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku. Datum revize: 20. 12. 2014 Strana 1 z 9 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: P R O P A N Jiné prostředky identifikace (další obecně známé názvy): zkapalněný

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Projekt: ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky AIR LIQUIDE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/ PROPAN - BUTAN Strana 1 z 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Propan butan Název chemických látek:

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 541.427.32:725.384 Září 1995 Hořlavé kapaliny ČSN 65 0202 PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations Liquides combustibles. Remplissage

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité podklady... 3 3. Parametry zemního plynu... 3 4. Bilance potřeb... 4 5. Technické řešení... 4 5.1 Rozsah řešení... 4 5.2 Uložení potrubí... 4 6. Materiál trubního rozvodu...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Posouzení vlivu lidského činitele na zařízení a proces stáčení LPG ze železničních cisteren v objektu Flaga s.r.o. plnírna PB Praha, Satalice

Posouzení vlivu lidského činitele na zařízení a proces stáčení LPG ze železničních cisteren v objektu Flaga s.r.o. plnírna PB Praha, Satalice FLAGA s.r.o. Nádražní 564/47 693 01 Hustopeče u Brna tel.: +420 519407111 fax.: +420 519415426 http://www.flaga.cz Zpracováno pro provoz: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Budovatelská 155, 190 15

Více

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

3. Složení / informace o složkách: Chemická charakteristika, popis: stlačený plyn j.n., dusík, vodík Chemický vzorec: směs H 2 /N 2

3. Složení / informace o složkách: Chemická charakteristika, popis: stlačený plyn j.n., dusík, vodík Chemický vzorec: směs H 2 /N 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Stlačený plyn, j.n., dusík / GA 235 Formovací

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST. dusíko-vodíková směs. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006

LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST. dusíko-vodíková směs. podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 LINDE VÍTKOVICE a. s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dusíko-vodíková směs podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 02.01.2004 Datum revize: 01.12.2008 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

GM electronic, spol. s r. o.

GM electronic, spol. s r. o. BEZPEČNOSTNÍ LIST Teplovodivá pasta KERAFOL Datum vydání: 11.7.2011 Datum revize: 11.7.2011 Název výrobku: Teplovodivá pasta KERATHERM KP98 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/5 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Tekutá fólie Číslo CAS:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: LUBRICANT TRANSMISSION K04874464 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ); Ing. Martin Bebčák SSHZ Samočinné stabilní hasicí zařízení slouží k uhašení, potlačení popř. uvedení požáru pod kontrolu na základě automatického či jiného zjištění požáru, tak aby likvidace tohoto požáru

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Dusík plynný stlačený 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Dusík plynný stlačený 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti podniku BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Dusík plynný stlačený 1. Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Obchodní název: Stihl rozpouštědlo pryskyřice Katalogové číslo: 0782 420 1002 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Metan 2.5, Metan 3.5, Metan 4.5, Metan 5.5 1.2 Číslo CAS: 74-82-8, Číslo ES (EINECS):

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality, s.r.o. Vypracoval: Martin Kubiš Kontroloval: Bc. Rostislav Beníček Schválil: Ing. Stanislav Mach Platnost od: 1. 1. 2016 1 OBSAH Identifikační

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Historie Zkapalněný uhlovodíkový plyn se objevil na trhu v prvním desetiletí minulého století. LPG

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 13.11.1998 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP HLX Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH

Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 6. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti podniku BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Oxid uhličitý 1. Identifikace látky / přípravku

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu.

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. 13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. Obchodní

Více

Tlakové nádoby k dopravě plynů

Tlakové nádoby k dopravě plynů 5.6.16.7.1.3. Tlakové nádoby k dopravě plynů http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/tlakove-nadoby-k-doprave-plynu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Vodík 3.0, Vodík 4.5, Vodík 5.0, Vodík 6.0, Vodík HG 1.2 Číslo CAS: 1333-74-0, Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více