ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.controlengcesko.com 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction"

Transkript

1 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

2 2013 ediční kalendář 2013 editorial calendar LEDEN/ÚNOR JANUARY/FEBRUARY Uzávěrka vydání BŘEZEN / MARCH DUBEN / APRIL KVĚTEN / MAY ČERVEN / JUNE ČERVENEC/SRPEN JULY/AUGUST Ad close ZÁŘÍ / SEPTEMBER ŘÍJEN / OCTOBER LISTOPAD / NOVEMBER PROSINEC / DECEMBER Řídicí systémy a DCS, PAC a PLC, řízení smyčkou, PID, zabudované řízení, řízení strojů a polohování, přístrojová technika, senzory, I/O a počítačové vidění PID / Fixing PID Integrace bezpečnosti a zabezpečení / Integrating safety and security Distribuovaná inteligence hardware a software / Distributed intelligence software and hardware Radiofrekvenční identifikace (RFID) / Radio frequency identification (RFID) Implementace procesních I/O / Process I/O implementation HMI ve vzdálených aplikacích / HMIs in remote applications Co je nového v oblasti PLC/PAC / What s new in PLCs/PACs Virtualizace / Virtualization Pokročilé metody řízení procesů APC (zvládněte to sami) / Advanced process control (do it yourself) Informace a HMI, SCADA, datové sklady, správa alarmů, správa výrobních prostředků, prediktivní údržba, MES, SCM, APS, ERP, zálohování a obnova, kyberprostorové zabezpečení, simulace, energie, bezpečnost, optimalizace Vzdálené procesní I/O / Remote process I/O Control Systems and DCS, PACs & PLCs, loop control, PID, embedded, machine and motion control, instrumentation, sensors, I/O and vision Metody řízení: PID / Control methods: PID Software pro HMI / HMI software Inovace v počítačovém vidění / Machine vision innovations Simulační software procesních systémů / Process systems simulation software Lidé jako řídicí prvky procesu co nelze automatizovat / Humans as process controllers What cannot be automated Řídicí místnosti, HMI pro operátory nové generace / Control rooms, HMI for next generation operators Výběr strategie pro bezpečnostní zařízení / Selecting safety device strategy Stavební kameny simulace procesu / Building blocks of process simulation Migrace DCS: Je řídicí systém dostatečný? / DCS migration: Is the control system enough? Information and HMI, SCADA, historians, alarm management, asset management, predictive maintenance, MES, SCM, APS, ERP, backup and recovery, cyber security, simulation, energy, safety, optimization Řídící zařízení (akční členy) a motory, řídicí prvky a pohony, čerpadla, robotika, regulační ventily, mechatronika Control equipment (actuators) and motors, controllers and drives, pumps, robotics, control valves, mechatronics Obnovitelné zdroje / Regenerative power Výzvy práce na moři ropa a plyn / Chalenges of working offshore oil and gas Řízení servopohonů / Servodrive control CNC / CNC Robotika / Robotics Polohovací systémy na bázi krokových motorů / Stepper motor based motion control systems Mechatronika: Elektromechanické výrobní systémy / Mechatronics: Electro-mechanical manufacturing systems Bezpečnost: Interakce člověka a robota / Safety: Robot-human interactions Práce v síti a průmyslový Ethernet, bezdrátové sítě, řídicí sítě, senzorové sítě, polohovací sítě, bezpečnostní sítě, související komponenty, energie a optimalizace Integrované systémy zásobníků energie / Integrated energy storage system Outsourcing automatizace / Automation service contracts Proč dodavatelé a systémoví integrátoři spojují síly? / Why do vendors and system integrators join forces? Senzorové sítě / Sensor networks Vzdělávání, lidé, zdroje a systémoví integrátoři, poradci, předpisy a normy, školení, hodnocení a motivace, zdroje, služby Budoucnost automatizace: Pracovní síly nové generace / Automation future: Next generation workforce Průzkum: Posouzení kariéry v oblasti řídicí techniky / Survey: Control Engineering career study Networking and industrial Ethernet, wireless networks, control networks, sensor networks, motion networks, safety networks, related components, energy and optimization Kryty Globální příloha k HART / Enclosures Global HART supplement Harmonogramy automatizačních projektů / Automation project road maps Novinky v průmyslových sítích / Industrial networks update Bezpečnost: Řízení rizika / Safety: risk management Řídicí prvky pro obnovitelné zdroje energie / Renewable energy controls Distributoři automatizace: Nejen produkty / Automation distributors: beyond products Interakce závodu a oddělení IT / Plant and IT interaction Navrhování systémů: Od nápadu k implementaci / System design: Idea to implentation Řízení internetu věcí (M2M) / Controlling the Internet of things (M2M) Education, people and resources and system integrators, consultants, regulations and standards, training, evaluating and motivating, resources, service Systémoví integrátoři: Kdy automatizovat / System integrators: When to automate Veletrhy, konference, semináře Trade shows, Seminars, Conferences AMPER , Brno FOR INDUSTRY , Praha MSV , Nitra MSV , Brno VIENNA-TEC 2013 říjen, Vídeň FOR ELECTRON , Praha Údržba 2013 říjen/listopad, Liblice Týden FM listopad, Praha Elosys 2013 říjen, Trenčín Každý měsíc, tištěná a online verze Control Engineering International, Zpět k základům, Představení produktu, Tipy a triky, Aplikace, Případové studie Every month, print and online: Control Engineering International, Back to Basics, Product Exclusive, Tips and Tricks, Applications, Case studies

3 íslo 8 (53) íslo 6 (51) íslo 5 (50) 2013 profil časopisu 2013 magazine profile Nasazování cloudu roste s jeho užitečností 36 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ÍJEN 2012 Zvyšujte kompetenci operátor školením na simulátoru 18 UVNIT STROJ Integrace polohovacího systému 10 Programování ízení kotle 12 PC v roli PLC, CNC a HMI 14 Plnění lahví: Zvolte průtokoměry 14 Posuzování systému bezpečnosti procesů 24 Síťová funkční bezpečnost 30 Kde a kdy použít pneumatické akční členy 48 SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Cloud computing a správa alarmů 6 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ERVENEC 2012 Kdy mohou ídicí systém procesu a bezpe nostní systém sdílet provozní za ízení? 16 Zavádění videa do HMI 20 Čistota signálu průmyslového Ethernetu 26 Optimalizujte čistotu signálu v průmyslové síti 28 Záplatování softwarových problémů 48 Obnova po zlém snu 30 PLC s integrovaným rozhraním HMI Jsou praktické, ale jen ve správných aplikacích 18 Doporučení pro návrhy řídicích panelů a skříní 24 Bezdrátové sítě LAN 38 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ERVEN 2012 Konkurenční výhodou Control Engineering Česko je jeho schopnost cíleného oslovení osob rozhodujících o nákupu produktů z oblasti automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Český a slovenský trh automatizace, řízení a přístrojového vybavení Control Engineering Česko aspiruje na titul nejčtenějšího zdroje informací z oblasti technologie, novinek a trendů na trhu automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Veškeré informace určené výrobním podnikům jsou dostupné v tradiční tištěné podobě a na internetu. V průběhu kalendářního roku vychází 10 čísel. Control Engineering Česko je nezbytnou četbou pro všechny, kteří se zabývají průmyslovou automatizací. Control Engineering Česko informuje o trhu průmyslové automatizace a zabývá se problematikou projektování, zavádění, údržby a správy systémů řízení a vybavení, komponenty, stroji a zařízením ve výrobních i nevýrobních průmyslových odvětvích, jako například: elektronika polovodiče výroba fi nálních produktů (OEM) letecký průmysl hutnictví výroba bílé techniky chemický průmysl strojní průmysl potravinářský průmysl automobilový průmysl Obsah Control Engineering Česko celulózový a papírenský průmysl farmaceutický průmysl petrochemický průmysl rafi nace Redakce Control Engineering má více než 50 let zkušeností s tvorbou publikací pro oblast průmyslu. Časopis Control Engineering Česko je toho nejlepším důkazem. Je to cenný zdroj informací o technologiích, produktech a novinkách z oblasti automatizace, řízení a přístrojového vybavení v těchto oblastech: procesní a zdokonalené řízení přístrojové vybavení a snímače automatické řízení a diskrétní snímače motory, pohony a řízení pohybu sítě a komunikace řídicí prvky integrace informací integrace programového vybavení rozhraní člověk-stroj zabudované systémy řízení systémová integrace Editorial coverage that reaches engineering decision-makers in the global control, instrumentation, and automation marketplace. Správní odběratelé čtenáři Control Engineering Česko Oslovte na stránkách Control Engineering Česko odbornou veřejnost: více než čtenářů časopisu ve výrobních podnicích vedoucích oddělení automatizace, vedoucích výroby, výrobních a automatizačních techniků, specialistů a konstruktérů zodpovědných za nákup produktů a systémů automatizace v největších výrobních podnicích v České republice a na Slovensku předplatitele zodpovědné za projektování systémů, řízení a přístrojové vybavení, systémovou integraci, kontrolu kvality a standardů, výrobu (zpracovatelskou či diskrétní) a inženýrství průměrně čtenářů Control Engineering Česko. Časopis je distribuován na nejdůležitějších oborových veletrzích a konferencích podrobnější informace najdete v Edičním plánu PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / JOB FUNCTION Control Engineering Czech delivers the right audience Reach Control Engineering s Česko qualified audience over confi rmed subscribers of the magazine automation managers, production managers, automation and production engineers, experts and designers responsible for products and automation system purchases for the largest manufacturing plants in the Czech Republic and Slovakia engineering subscribers job function include: system design, control and/ or instrument, systems integration, quality control, standards, production (process or manufacturing) and other engineering there are readers of Control Engineering Czech. The circulation is widely distributed on all more important branch trade fairs and conferences exact data are in the Publisher s Calendar Provozní management / poradenství Engineering Management / Consulting 48 % Řídicí & přístrojová technika Control & Instrument Engineering 25 % Jiné Others 14 % Řízení jakosti & zkušební technika Quality Control & Test Engineering 4 % Projektování & vývoj Design & Development Engineering 2 % Generální & podnikové řízení General & Corporate Management 4 % Provoz & údržba Operations & Maintenance 3 % Celkem Total 100 % PRŮMYSL / INDUSTRY OBLAST / REGION The Czech and Slovak automation, control and instrumentation market Control Engineering Česko strives to be must-read information source, providing more information on technology, products, news and trend in automation, control and instrumentation in print and online than any other source for personal and plant-wide productivity. Control Engineering Česko covers the automation market, which designs, implements, maintains, and manages control/instrumentation systems, components, and equipment in manufacturing and non-manufacturing industries such as: electronics semiconductors pulp & paper food & beverage appliances metallurgy OEM energy paper products refining automotive pharmaceuticals chemical aerospace Control Engineering Czech editorial coverage Control Engineering s editorial staff has many years experience in manufacturing making it a trusted and authoritative industry source. Control Engineering Czech covers automation, control, and instrumentation in the following areas: process & advanced control machine control and discrete sensors embedded control control components instrumentations and process sensors human machine interface (HMI) networks and communication software integration information integration motors, drivers and motion control system integration Časopis Control Engineering Česko zahrnuje celou škálu průmyslových odvětví v České republice a na Slovensku. Control Engineering Czech circulation goes deep into all of the large scale manufacturing industries in the Czech Republic and Slovakia. Strojírenský průmysl Engineering 24 % Potraviny a nápoje Food and Beverage 16 % Chemický průmysl Chemical 16 % Zpracování nerostných surovin Minerals 7 % Energetický průmysl Energy 6 % Rafi nace ropy a plynu Petroleum and Gas Refi ning 4 % Hutní průmysl Metallurgy 4 % Průmysl papíru a celulózy Pulp and Paper 2 % Farmaceutický průmysl Pharmaceutical 3 % Jiné Others 18 % Celkem Total 100 % Časopis Control Engineering Česko je distribuován ve všech rychle se rozvíjejících průmyslových městech a oblastech České republiky a rovněž na Slovensku. Control Engineering Czech circulation covers industrial cities and areas whose economy developed rapidly in Czech Republic and also Slovakia. 13 krajů a hlavní město Praha 13 Regions and the Capital City of Prague Jihočeský kraj / Region Jihomoravský kraj / Region Karlovarský kraj / Region Královéhradecký kraj / Region Liberecký kraj / Region Moravskoslezský kraj / Region Olomoucký kraj / Region Pardubický kraj / Region Plzeňský kraj / Region Praha / Prague Středočeský kraj / Region Ústecký kraj / Region Vysočina / Region Vysočina Zlínský kraj / Region Slovensko / Slovakia

4 íslo 4 (49) íslo 3 (48) Mobilní pracovníci v pr myslu 12 Používání protokolu HART se systémy pro správu výrobních prostředků 20 Komunikace HART se osvědčuje v rámci velkého projektu a přispívá k jeho úspěšnému rozjezdu 24 Vypůjčování od spotřební elektroniky 30 Ochrana teploměrných jímek 48 Pokročilé metody řízení procesů u elektráren 36 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci KV TEN 2012 Zkoumání robotiky pro závody budoucnosti 10 Produkt roku Posuzování kybernetického zabezpečení 26 Rozšiřování kompatibility nad rámec zařízení 32 Nanosenzory pro stroje 46 Garantovaná úspěšnost investice oslovení lidí s rozhodovací pravomocí ve výrobních podnicích Čtenáři Control Engineering Česko jsou osoby rozhodující o nákupech produktů nebo systémů automatizace, řízení a přístrojového vybavení. 97,9 % předplatitelů Control Engineering Česko nám sdělilo, že doporučilo, specifi kovalo nebo nakoupilo nejméně jeden z produktů nebo systémů uvedených v anketě. V průměru každý čtenář Control Engineering Česko doporučil, specifi koval nebo nakoupil 7 vyrobků nebo systémů*. Investment effectiveness guarantee reaching people who make decisions in production companies All Control Engineering Česko subscribers have purchasing infl uence. 97,9 % of subscribers indicated that they recommended, specify, and / or buy at least one product or system. On average, each subscriber recommends, specifi es and / or buy 7 products or system*. * Zdroj: Vlastní údaje vydavatele, 2007 / Source: Publisher s own data, 2007 Inzerujte, když se čtenáři Control Engineering Česko chystají nakupovat Z našeho průzkumu vyplývá, že 100 % čtenářů po přečtení reklamy nebo článku v Control Engineering Česko učinilo kroky k seznámení se s inzerovaným produktem, řešením nebo službou. Čtenáři v Control Engineering Česko hledají produkty a služby, které jim mají pomoci v běžné činnosti, počínaje nákupy a konče zjišťováním a odstraňováním závad. Be there when Control Engineering Česko subscribers take action 100% of subscribers indicated that they have taken action as a result of an advertisement and/or article in Control Engineering Česko. Subscribers turn to Control Engineering Česko to fi nd products and services to help them in their day-to-day activities, from purchasing to troubleshooting. Na dotaz o rozhodnutích učiněných po přečtení reklamy nebo článku v Control Engineering Česko během posledního roku odpověděli techničtí pracovníci takto: What actions have you taken based on an editorial, product review or advertisement in Control Engineering Česko during the past year? Ceny a specifikace / Rates and specs Ceník reklamy / Rates Rozměr / Size Počet opakování / Number of editions Celá strana / Full Page Kč $ Kč $ Kč $ 2/3 strany / 2/3 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/2 strany / 1/2 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/3 strany / 1/3 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/4 strany / 1/4 Page Kč $ Kč $ Kč $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. Rozměr inzerátu v mm / Mechanical Requirements (mm) Celá strana Full Page ( ) Obálka / Cover 2/3 strany 2/3 Page ( ) Pro všechny inzeráty přidejte 3 mm pro ořez. II. obálka / II cover Kč / / $ III. obálka / III cover Kč / / $ IV. obálka / IV cover Kč / / $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. BANNERY / BANNERS Podrobná nabídka na straně 6. Details can be found on page 6. 1/2 strany 1/2 Page vert. ( ) Akceptovatelné inzertní materiály: Illustrator EPS, Photoshop EPS/TIFF, QuarkXpress a InDesign. Všechny obrázky musí být uloženy ve formátu CMYK, s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi spojenými soubory a včetně fontů. Skladování: Inzertní materiály jsou skladovány pouze jeden rok a nebude-li vyžádáno jinak, budou po této době skartovány. Nátisky: Pro všechny inzeráty je vyžadován jeden zkušební barevný nátisk. Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem inzerátu bezpečnou oblast 5 mm. Požadavky na ořezání specifi kujte na inzertní objednávce. Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být rozděleny mezi slova, nebo povoleny 5 mm do mezery mezi sloupci. 1/2 strany 1/2 Page hor. ( ) 1/3 strany 1/3 Page vert. (67 267) 1/3 strany 1/3 Page hor. (200 89) BURZA Control Engineering Česko / Product Marts Reklama v modulech / Advertising in moduls 1 modul (57 80 mm) 3300 Kč / 1 module (57 80 mm) 130 / 175 $ 2 moduly ( mm horizontální, mm vertikální) 5500 Kč; 2 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 220 / 290 $ 3 moduly ( mm horizontální, mm vertikální) 6500 Kč; 3 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 260 / 340 $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. 1/4 strany 1/4 Page ( ) Please add 3 mm bleed to all addvertisements placed on the edge of the page. Advertising specifications Digital fi les accepted: Illustrator EPS (fonts converted to curves), Photoshop EPS/TIFF. All images should be saved in CMYK format; 300 dpi resolution at actual print ad size, all linked fi les and fonts must be included. Storage: Ad materials are stored for one year only and will be destroyed unless special requests are made. Proofs: One progressive color proof is required for all ads. Bleed recommendation: Leave 5 mm safe area all around. Bleed requests must be specifi ed on insertion order. Headlines that cross a spread must be split between words, or be allowed 5 mm in gutter. CONTROL ENGINEERING ČESKO Milan Katrušák Vydavatel / Publisher Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: Barbora Byrtusová Zástupce šéfredaktora / Assistant Editor Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: GSM: REKLAMA Miroslava Pyszková Account Manager / Account Manager Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: GSM:

5 2013 on-line propagace 2013 on-line propagation Controlengcesko.com komunikační brána ke klientům Portál controlengcesko.com má ambici stát se jedničkou mezi internetovými informačními servisy pro specialisty na oblast řízení, přístrojového vybavení a automatizace v průmyslových podnicích. Koncem roku 2008 byla uvedena do provozu nová, zdokonalená a vysoce interaktivní tvář portálu controlengcesko.com. Čtenáři zde naleznou nejen kompletní archiv časopisů Control Engineering Česko, ale rovněž nejaktuálnější informace z trhu, případové studie, průzkumy trhu, katalogy dodavatelů produktů průmyslové automatizace či integrátorů automatizačních řešení. Reklamní sdělení klientů portálu controlengcesko.com tak sousedí s vysoce kvalitními a aktuálními informacemi z trhu průmyslové automatizace. Controlengcesko.com Communication Gate to the Clients The controlengcesko.com portal has the ambition to become No.1 among internet services for the specialists in control, instrumentation and automation in industrial plants. A new, improved and highly interactive design of the portal has been launched in the end of The readers are able to fi nd not only a comprehensive archive of Control Engineering Czech magazines, but also current information from the market, case studies, market surveys, Buyers Guide and Integrators Guide Catalogues. This way the commercial announcement of controlengcesko.com clients will be placed alongside top-quality and up-to-date information from the industrial automation market. Bannery / Banners C A D E B Typ banneru / Banner Type Rozměry / Resolution A Leaderboard px Cena / Price* Kč / 160 / 210 $ 3500 Kč / 140 / B SkyScraper px 185 $ 4000 Kč / 160 / C Boombox px 210 $ 3500 Kč / 140 / D POP-up px 185 $ E Box/Button px Kč / 70 / 95 $ * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT Jednotka / Unit Paket EFEKT Je řešením pro klienty, kteří plánují jednorázovou, velmi efektivní reklamní kampaň. Sponzoring jednoho vydání e-newsletteru (pozice č. 1) Leaderboard 1 měsíc Sponzorovaný odkaz na 1 měsíc Reklama 1/3 strany v časopise Control Engineering Česko. Cena (bez DPH): Kč / 996 / 1253 $ Textová reklama / Text Advertisement Textová reklama / Text Advertisement Téma měsíce / Topic of the Month TOP produkt / TOP Product Případové studie / Case Study Sponzorovaný odkaz / Sponsored Link Popis / Description Název článku + úvodní text (200 znaků), foto (190 pixelů na šířku), celý text (max znaků) / Article title + introduction (200 characters), photo (width 190 px), the whole text (max 3000 characters) Název produktu, popis produktu (200 znaků), logo firmy nebo foto produktu, odkaz na www firmy nebo na kompletní text o produktu (max znaků) / Product name, product description (200 characters), company logo or product photograph, link to the company web pages or to the complete product characteristics (max characters) Název článku + úvodní text (200 znaků), foto (190 pixelů na šířku), celý text (max znaků) / Article title + introduction (200 characters), photo (width 190 px), the whole text (max characters) Název reklamy, foto ( px), popis (200 znaků), odkaz na www / Advert title, photo ( px), description (200 characters), link to the web pages * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT e-newsletter / e-newsletter Reklama v e-newsletteru / Advertisement in the e-newsletter EFFECT Packet Is suitable for clients who need a one-off effective advertising campaign. One sponsored edition of the e-newsletter (position No. 1) Leaderboard Sponsored link for Advertisement on 1/3 of a page in CE Czech. Price (without VAT): Kč / 996 / $ Zobrazení / Display Hlavní strana rámeček nebo sekce Aktuality / Main page frame or News section Hlavní strana - rámeček / Main page frame Hlavní strana - rámeček / Main page frame Hlavní strana + tematické oblasti / Main page + subject areas Cena / Price * Kč / 140 / 185 $ Kč / 120 / 160 $ Kč / 120 / 160 $ Kč / 40 / 55 $ Jednotka / Unit Popis / Description Cena / Price * Ideálním řešením propagujícím vaše výrobky či služby a současně podporujícím vaši značku jsou pakety: Paket TOP PRODUKT Ideální řešení propagující na trh nově uváděný produkt nebo podporující prodej již zavedeného produktu. Sponzorovaný článek o produktu v jednom vydání e-newsletteru Odkaz na www v sekci TOP produkt směřovaný na stránku s produkty 1 měsíc Článek v časopise Control Engineering Česko v sekci TOP PRODUKT Cena (bez DPH): Kč / 790 / 990 $ The following packets represent the ideal solution of how to advertise your products or services and support your brand at the same time: TOP PRODUCT Packet The ideal solution of how to introduce a new product to the market or support the sales of a well-established product. Sponsored article on the product in one edition of the e-newsletter Sponsored link to the product page for (in the section TOP Product) Article in Control Engineering Cesko magazine in the TOP PRODUCT section Price (without VAT): Kč / 790 / 990 $ Pozice č.1 / Position 1 Pozice č.2 / Position 2 Sponzorovaný článek / Sponsored Article Foto px, text max znaků, odkaz na www / Photo px, text max characters, sponsored link Logo px, text max znaků, odkaz na www / Logo px, text max characters, sponsored link Titul článku + úvodní text max. 200 znaků + foto o šířce 220 px + odkaz na celý text (max znaků)/ Title of the Article + Lead (200 spaces) + photo wide 200 px + link to the komplete text (max characters) Kč / 200 / 265 $ Kč / 115 / 150 $ Kč / 200 / 265 $ Banner px (jpg / gif) Kč / 100 / 130 $ * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT

6 SEVERNÍ AMERIKA / NORTH AMERICA Jim Langhenry Steven Rourke tel: fax: CONTROL ENGINEERING ČESKO / CONTROL ENGINEERING CZECH Milan Katrušák Šéfredaktor / Editor in Chief Barbora Byrtusová Zástupce šéfredaktora / Assistant Editor gsm: Lukáš Smelík Editor / Editor gsm: Miroslava Pyszková Account Manager gsm: Monika Galbová Asistentka / Office Manager Jiří Rataj grafika / DTP tel.: ASIE / ASIA JAPONSKO / JAPAN Toshiyuki Uematsu tel.: fax: TCHAJ-WAN / TAIWAN Charles Yang tel.: fax: KOREA Young Seoh-Chinn tel.: fax: SINGAPUR / HONG KONG SINGAPORE / HONG KONG June Tan tel.: fax: AUSTRÁLIE / AUSTRALIA Bud Keegan tel.: fax: INDIE / INDIA Kaushal Shah tel.: fax: EVROPA / EUROPE VELKÁ BRITÁNIE, SKANDINÁVIE / UK, SCANDINAVIA Stephen Waddell tel faks NIZOZEMSKO, BELGIE, LUCEMBURSKO / THE NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEM- BURG Hamilton Pearman tel.: fax: FRANCIE / FRANCE Alain Faure tel.: fax: NĚMECKO / GERMANY Erhardt Eisenacher tel.: fax: ITÁLIE / ITALY Riccardo Laureri tel.: fax: RAKOUSKO / AUSTRIA Peter Wokurka tel.: fax: IZRAEL / ISRAEL Asa Talbar tel.: (nebo/or 6) fax: VYDAVATELÉ / PUBLISHERS Control Engineering Severní Amerika / Control Engineering North America Jim Langhenry Steven Rourke Tel: Fax: Control Engineering Asie / Control Engineering Asia June Tan tel.: fax: Control Engineering Čína / Control Engineering China Liz Lee tel.: Control Engineering Polsko/Česko / Control Engineering Poland/Czech republic Michael Majchrzak tel.: w. 102 fax: Control Engineering Blízký Východ / Control Engineering Middle East Andrea Church tel.: fax: Trade Media International, s. r. o., Mánesova 536/27, Český Těšín,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné lokační Hotel Augustiniánský dům str. 21 superstar čísla snadný průvodce tipy pro eventy incentiva u sousedů R E K L W R E K L A M N 08.05.13 měří ROI eventů CATERINGOVÉ TRENDY 2014 vám zachutnají VYBÍRÁME

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více