BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC"

Transkript

1 BEZPECNOSTNÍ LIST Datum revize 05/13/2011 Číslo revize IDENTIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód výrobku Skupina chemikálií Doporucená oblast použití SWEPCO 503 Gas & Diesel Fuel Improver W30120 Z ropných uhlovodíku Aditivum do paliva Adresa dodavatele Southwestern Petroleum Corporation, 534 North Main St, Fort Worth, TX USA Telefonní číslo pro naléhavé situace Chemtrec IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Produkt je zarazen a oznacen v souladu se smernicí 1999/45/EC Kategorie nebezpečí Klasifikace Symbol(y) R - věty Přehled stavů nouze Základní pravidla expozice Hořlavý, Zdraví škodlivý Xn, R10 - R22 Xn - Zdraví škodlivý Hořlavý Zdraví škodlivý při požití Hořlavá kapalina. Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Styk s kůží. Zasažení očí. Vdechnutí. Akutní vliv na zdraví Kůže Oči Vdechnutí Může způsobit podráždění pokožky a/nebo dermatitidu. Vyhněte se dlouhodobému a/nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Dlouhodobý a/nebo opakovaný kontakt s tímto výrobkem může působit podráždění nebo zánět. Osoby s kožními problémy by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem.. Škodlivá množství mohou proniknout pokožkou. Nebezpečí vážného poškození očí. Inhalace výparů nebo mlhy ve vysokých koncentracích může způsobit podráždění dýchacího ústrojí.. Symptomy zvýšené expozice jsou závratě, bolesti hlavy, únava, dráždění ke zvracení, bezvědomí, zástava dechu. Vdechování může způsobit vážné poškození plic. Strana 1 / 9

2 Požití karcinogenní účinky Chronické vlivy na zdraví Toxický při požití. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, žaludeční nevolnost, zvracení a průjem. May cause drowsiness and dizziness. Možnost nadýchání při požití. Může způsobit silnou pálivou bolest v ústech a žaludku se zvracením a průjmy tmavé krve. Může dojít k poklesu krevního tlaku. Okolo úst se mohou objevit nahnědlé nebo nažloutlé skvrny. Otok krku může způsobit dýchací problémy a dušení.. V případě zvracení držte hlavu pod úrovní boků, abyste zabránili vdechnutí. Karcinogenní vliv kompletní směsi nebyl hodnocen. Informace o jednotlivých složkách, které mohou mít karcinogenní vliv, pokud takové jsou, je uvedena v Sekci 2 a 11. Výsledky testů ukazují na spojitost dlouhodobé a opakované nadměrné expozice vůči ropným látkám s poškozením jater, ledvin, mozku a centrálního nervového systému. Není naopak prokázána spojitost působení těchto látek na lidské zdraví, pokud jsou dodrženy doporučené maximální expoziční limity.. Důsledkem nadměrné expozice mohou také být ztráta váhy, anémie, slabost a přecitlivělost.. 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Pokud jakákoli složka tohoto produktu je definována jako nebezpečná a její obsah je 1% a více (0.1% a více pro karcinogeny), pak bude uvedena v této sekci. Pokud se v této sekci neobjeví žádné složky, potom žádná složka nepodléhá povinnému reportingu. Nebezpecné složky Chemický název Č. CAS EINECS Hmotnostní Klasifikace* procento Propylene glycol monomethyl R10 Xylenes (o-, m-, p- isomers) R10 Xn;R20/21 Xi;R38 n-amyl acetate R10 R66 Solvent naphtha (petroleum), Xn;R65 medium aliphatic sec-butyl alcohol R10 Xi;R36/37 R67 Nitrobenzene Carc.Cat.3;R40 Repr.Cat.3;R62 T;R23/24/25-48/23/24 N;R51-53 * Důležitá poznámka: Ačkoli tento produkt obsahuje základové oleje, které jsou obecně v EU klasifikovány jako karcinogenní, Evropskáí komise stanovila, že základové oleje v tomto výrobku nemusí být označeny jako karcinogenní, pokud jejich DMSO extrakt měřený podle IP 346 je menší než 3% (viz Direktiva Evropské komise 67/548 EEC, pozn. L). Žádný ze základových olejů v tomto produktu neobsahuje DMSO v koncentraci 3% a více a není ani považován za karcinogenní podle Mezinárodní agentury na výzkum rakoviny (IARC). Plné znění všech R vět zmíněných v této Sekci - viz Sekce POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Zasažení očí Styk s kůží Vdechnutí Při zasažení očí ihned pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. Odstraňte věechny kontaminované oděvy a obuv a okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Vyjděte na čistý vzduch. Při potížích s dýcháním podejte kyslík. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Strana 2 / 9

3 Požití Pokyny pro lékaře Neprodleně zavolejte lékaře. Bez pokynu lékaře nevyvolávejte zvracení. V případě zvracení držte hlavu pod úrovní boků, abyste zabránili vdechnutí. Symptomatické ošetření. Nitrobenzen tvoří methemoglobin v krvi, omezuje přenos kyslíku a vyvolává kyanózu a anémii. Následně může způsobit křeče, kóma a smrt. Nadýchání může způsobit zánět plic.. 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Parametry hořlavosti Vhodná hasiva Nebezpečné produkty spalování Specifická nebezpečí pocházející z chemikálií Ochranné prostředky a bezpečnostní opatření pro hasiče Hořlavá kapalina. Suchá chemikálie nebo oxid uhelnatý, Po uhašení pořáru ochlazujte obaly tekoucí vodou Při teplotě nad 250 F (121 C) může vznikat sirovodík (H2S) Výrobek a prázdné nádoby neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný chemický oděv 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Opatřeních na ochranu osob Metody pro omezení Metody čištění Další informace Odstraňte všechny možné zdroje vznícení v betzprostředním okolí (kouření, otevřený oheň, jiskry apod.). Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny) Úniky ohlaste příslušným úřadům. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zacházení Skladování Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, chladném a dobře větraném místě 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB Mezní hodnotay expozice V níže uvedené tabulce jsou uvedeny úrovně expozice pro všechny složky tohoto produktu, které jsou považovány za nebezpečné. Je nutno vzít do úvahy, že tyto hodnoty se týkají čistých koncentrací těchto složek: Chemický název EU OEL Velká Británie Francie Španělsko Německo Propylene glycol monomethyl TWA: 375 mg/m 3 STEL: 568 mg/m 3 TWA: 375 mg/m3 STEL: 560 mg/m3 VME: 100 ppm VME: 375 mg/m 3 VLE: 150 ppm VLE: 568 mg/m 3 VLA-EC: 150 ppm VLA-EC; 568 mg/m 3 VLA-EC : 100 ppm ; 375 mg/m 3 MAK: 100 ppm MAK: 370 mg/m 3 Peak: 200 ppm Peak: 740 mg/m 3 Strana 3 / 9

4 Chemický název EU OEL Velká Británie Francie Španělsko Německo Xylenes (o-, m-, p- isomers) TWA: 221 mg/m 3 STEL: 442 mg/m 3 TWA: 220 mg/m3 STEL: 441 mg/m3 VME: 221 mg/m 3 VME: 50 ppm VLE: 100 ppm VLE: 442 mg/m 3 VLA-EC: 100 ppm VLA-EC; 442 mg/m 3 VLA-EC : 50 ppm ; 221 mg/m 3 MAK: 100 ppm MAK: 440 mg/m 3 Peak: 200 ppm Peak: 880 mg/m 3 n-amyl acetate TWA: 270 mg/m 3 STEL: 540 mg/m 3 sec-butyl alcohol Nitrobenzene TWA: 270 mg/m3 STEL: 541 mg/m3 TWA: 308 mg/m3 STEL: 462 mg/m3 TWA: 1 ppm STEL: 10 mg/m3 STEL: 2 ppm TWA: 5.1 mg/m3 VME: 100 ppm VME: 530 mg/m 3 VLE: 150 ppm VLE: 800 mg/m 3 VME: 100 ppm VME: 300 mg/m 3 VME: 1 ppm VME: 5 mg/m 3 VLA-EC: 100 ppm VLA-EC; 540 mg/m 3 VLA-EC : 50 ppm ; 270 mg/m 3 : 100 ppm ; 308 mg/m 3 : 1 ppm ; 5 mg/m 3 MAK: 270 mg/m 3 MAK: 50 ppm Peak: 270 mg/m 3 Peak: 50 ppm Chemický název Itálie Portugalsko Holandsko Finsko Rakousko Propylene glycol monomethyl MAC: 100 ppm TWA: 375 mg/m 3 MAC: 375 mg/m 3 Xylenes (o-, m-, p- isomers) TWA: 221 mg/m 3 n-amyl acetate TWA: 270 mg/m 3 MAC: 210 mg/m 3 MAC: 50 ppm TWA: 370 mg/m 3 STEL: 560 mg/m 3 TWA: 220 mg/m 3 STEL: 440 mg/m 3 TWA: 270 mg/m 3 STEL: 530 mg/m 3 STEL: 540 mg/m 3 sec-butyl alcohol MAC: 150 ppm TWA: 150 mg/m 3 MAC: 450 mg/m 3 STEL: 230 mg/m 3 STEL: 75 ppm Nitrobenzene TWA: 1 ppm MAC: 1 ppm MAC: 5 mg/m 3 TWA: 0.2 ppm TWA: 1 mg/m 3 STEL: 1 ppm STEL: 5.1 mg/m 3 MAK: 50 ppm MAK; 187 Ceiling: 50 ppm Ceiling; 187 mg/m 3 Ceiling STEL; 442 mg/m 3 STEL MAK: 50 ppm MAK; 221 (all isomers) STEL; 540 mg/m 3 STEL MAK: 50 ppm MAK; 270 STEL: 200 ppm STEL; 600 mg/m 3 STEL MAK: 50 ppm MAK; 150 STEL: 4 ppm STEL; 20 mg/m 3 STEL MAK: 1 ppm MAK; 5 Chemický název Švýcarsko Polsko Norsko Irsko Dánsko Propylene glycol monomethyl Xylenes (o-, m-, p- isomers) STEL: 200 ppm STEL; 720 mg/m 3 STEL MAK: 100 ppm MAK; 360 STEL: 200 ppm STEL; 870 mg/m 3 STEL MAK: 100 ppm MAK; 435 NDSCh: 360 mg/m 3 TWA: 180 mg/m 3 NDS: 180 mg/m 3 NDSCh: 350 mg/m 3 TWA: 108 mg/m 3 NDS: 100 mg/m 3 TWA: 25 ppm TWA: 184 mg/m 3 TWA: 360 mg/m 3 STEL: 1080 mg/m 3 STEL: 300 ppm STEL: 368 mg/m 3 TWA: 221 mg/m 3 STEL: 442 mg/m 3 TWA: 185 mg/m 3 TWA: 109 mg/m 3 TWA: 25 ppm Strana 4 / 9

5 Chemický název Švýcarsko Polsko Norsko Irsko Dánsko n-amyl acetate STEL: 50 ppm STEL (15 min); 260 mg/m 3 STEL (15 min) NDSCh: 500 mg/m 3 NDS: 250 mg/m 3 TWA: 270 mg/m 3 STEL: 540 mg/m 3 TWA: 266 mg/m 3 sec-butyl alcohol Nitrobenzene Omezování expozice pracovníků STEL: 200 ppm STEL; 600 mg/m 3 STEL MAK: 100 ppm MAK; 300 STEL: 2 ppm STEL; 10 mg/m 3 STEL MAK: 1 ppm MAK; 5 NDSCh: 450 mg/m 3 NDS: 300 mg/m 3 NDS: 3 mg/m 3 TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m 3 TWA: 300 mg/m 3 STEL: 450 mg/m 3 TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 STEL: 2 ppm Ceiling: 150 mg/m 3 Ceiling: 50 ppm TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m 3 Technická opatření Ochrana očí/obličeje Ochrana kůže Ochrana rukou Ochrana dýchacích cest Všeobecné hygienické úvahy Omezování expozice životního prostředí Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Ochranné brýle s bočními kryty Používejte ochranné rukavice a oděv, pokud je pravděpodobný kontakt s výrobkem Ochranné rukavice Pokud nelze dodržet limity maximální osobní expozice nebo v případě projevů podráždění, použijte schválené ochranné respirační pomůcky.. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi Neumožněte materiálu vniknout do kanalizace nebo kontaminovat podzemní vody 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhled tmavě jantarový Zápach Ropné destiláty, Rozpouštědlo Skupenství kapalný ph 9.6 Bod vzplanutí >23 C Teplota samovznícení >360 C Bod Paru/Rozmezí >83 C Bod tání/rozmezí bodu tání data neudána Limity vznětlivosti v ovzduší, %data neudána dolní 1.0 horní 10.0 Měrná hmotnost (voda=1) 0.9 Rozpustnost ve vodě data neudána Rychlost odpařování data neudána Tlak páry data neudána Hustota páry (vzduch=1) >3 Prchavý, % Vol >16 Viskozita data neudána Rozdelovací koeficient (n-oktanol/voda) data neudána 10. STÁLOST A REAKTIVITA Stabilita Podmínky, kterým je třeba zabránit Materiály, kterých je třeba se vyvarovat Nebezpečné produkty rozkladu Možnost nebezpečných reakcí Za normálních podmínek stabilní Horko, plameny a jiskry. Silné oxidační prostředky Není známo. Nedochází k nebezpečné polymerizaci Strana 5 / 9

6 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita této celou smes nebyla hodnocena. Li k dispozici informace o všech jednotlivých složek smesi, je to uvedené v této sekci. Není-li informace se zobrazí v tomto oddíle, není toxikologické informace k dispozici pro všechny ze složek smesi. Akutní toxicita Níže uvedená tabulka udává toxikologické informace pro specifické součásti v uvedených koncentracích. Pokud není uvedena žádná tabulka, nebyly žádné toxikologické informace nalezeny. Chemický název EINECS LD50 Oralní LD50 Kožní LC50 Inhalace Propylene glycol monomethyl mg/kg ( Rat ) mg/kg ( Rabbit ) 54.6 mg/l ( Rat ) 4 h 24 mg/l ( Rat ) 1 h Xylenes (o-, m-, p- isomers) mg/kg ( Rat ) 1700 mg/kg ( Rabbit ) 5000 ppm ( Rat ) 4 h n-amyl acetate mg/kg ( Rat ) Solvent naphtha (petroleum), mg/kg ( Rat ) 3000 mg/kg ( Rabbit ) 5.28 mg/l ( Rat ) 4 h medium aliphatic sec-butyl alcohol mg/kg ( Rat ) Nitrobenzene mg/kg ( Rat ) 2100 mg/kg ( Rat ) 760 mg/kg ( Rabbit ) 556 ppm ( Rat ) 4 h Chronická toxicita Karcinogenita Výsledky testů ukazují na spojitost dlouhodobé a opakované nadměrné expozice vůči ropným látkám s poškozením jater, ledvin, mozku a centrálního nervového systému. Není naopak prokázána spojitost působení těchto látek na lidské zdraví, pokud jsou dodrženy doporučené maximální expoziční limity. Důsledkem nadměrné expozice mohou také být ztráta váhy, anémie, slabost a přecitlivělost. Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek, které IARC klasifikuje jako karcinogeny (Skupina I), potenciální karcinogeny (Skupina 2A) nebo možné karcinogeny (Skupina 2B) Chemický název IARC EU Carc* Nitrobenzene Group 2B Category 3 * Důležitá poznámka: Ačkoli tento produkt obsahuje základové oleje, které jsou obecně v EU klasifikovány jako karcinogenní, Evropskáí komise stanovila, že základové oleje v tomto výrobku nemusí být označeny jako karcinogenní, pokud jejich DMSO extrakt měřený podle IP 346 je menší než 3% (viz Direktiva Evropské komise 67/548 EEC, pozn. L). Žádný ze základových olejů v tomto produktu neobsahuje DMSO v koncentraci 3% a více a není ani považován za karcinogenní podle Mezinárodní agentury na výzkum rakoviny (IARC). Senzibilizace Neurologické účinky mutagenní účinky Vliv na reprodukční schopnost Rozvojové efekty Vliv na orgány Krev, Centrální nervový systém, Centrální vaskulární systém, Oči, Ledviny, Játra, Reprodukční systém, Dýchací systém, Kůže. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Ekotoxicita Ekotoxicita a biologická odbouratelnost kompletní směsi nebyly hodnoceny. Produkt by neměl přicházet do styku s vodou, drenážními a kanalizačními systémy. Nelze jej považovat za biologicky odbouratelný. Pokud jsou známy jakékoli informace o jednotlivých komponentech celé směsi, jsou uvedeny v této části. Pokud zde takové informace nejsou uvedeny, pak žádné informace ohledně ekotoxicity a biologické odbouratelnosti jednotlivých komponentů nejsou dostupné. Strana 6 / 9

7 Chemický název Sladkovodní řasy Sladkovodní ryby Microtox Vodní blecha IMDG mořský polutant Propylene glycol monomethyl EC50 = mg/l 96 h Xylenes (o-, m-, p- isomers) EC50 = mg/l 24 h LC50 = 0.6 mg/l 48 h EC50 = 3.82 mg/l 48 h sec-butyl alcohol EC50 = 3750 mg/l 24 h Nitrobenzene EC50 = 44.1 mg/l 96 h EC50 = 18 mg/l 15 min EC50 = mg/l 30 min EC50 = 98 mg/l 24 h EC50 = 33 mg/l 48 h Mobilita Známé partiční koeficienty jsou uvedeny níže: Chemický název log POW Propylene glycol monomethyl Xylenes (o-, m-, p- isomers) sec-butyl alcohol 0.6 Nitrobenzene 1.86 Stálost/Odbouratelnost Bioakumulační potenciál 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky Znečištěné obaly Zlikvidujte v souladu s místními předpisy Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci nebo na skládku odpadů Č. EIWC Další informace Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU IMDG/IMO EmS No. F-E, _S-E_ Popis, Flammable liquid, n.o.s.(petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic,xylenes (o-, m-, p- isomers))),3,pg RID Klasifikační kód F1 Popis Flammable liquid, n.o.s.(petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic,xylenes (o-, m-, p- isomers))),3,,rid Výstražné štítky 3 ADR Příslušný název OSN pro zásilku Hořlavé kapaliny Strana 7 / 9

8 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Klasifikační kód F1 Popis Flammable liquid, n.o.s.(petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic,xylenes (o-, m-, p- isomers))),3,,adr Výstražné štítky 3 ICAO IATA Příslušný název OSN pro Hořlavé kapaliny zásilku Popis Hořlavé kapaliny (Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic,xylenes (o-, m-, p- isomers))),3,pg ERG kód 3L Popis, Flammable liquid, n.o.s.*(petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic,xylenes (o-, m-, p- isomers))),3,pg 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Produkt je zarazen a oznacen v souladu se smernicí 1999/45/EC Oznacování Symbol(y) Xn - Zdraví škodlivý R - věty S - věty R10 - Hořlavý R22 - Zdraví škodlivý při požití S52 - Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S15 - Chraňte před teplem S47 - Uchovávejte pri teplote nepresahující C.35 S 7/9 - Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 16. DALŠÍ INFORMACE Strana 8 / 9

9 16. DALŠÍ INFORMACE Znení R vet uvedených v 3 R10 - Hořlavý R22 - Zdraví škodlivý při požití\par R48 - Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví\par R51 - Toxický pro vodní organismy R53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí\par R40 - Podezření na karcinogenní účinky R62 - Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti Regulační Seznamy Hledaná a další zdroje informací Definice ADN - European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR - European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Road AICS - Australian Inventory of Chemical Substances CAS - Chemical Abstract Services EINECS - Evropský seznam existujících komerčních chemických substancí IARC - International Agency for Research on Cancer IATA - International Air Transport Association ICAO - International Civil Aviation Organization IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code NIOSH - United States National Institute for Occupational Safety & Health RID - Evropská dohoda o mezinárodní dopravě nebezpečného zboží po železnici EC50 - Efektivní koncentrace (koncentrace směsi, při které je pozorováno 50% očekávaného efektu) LC50 - Smrtelná koncentrace (koncentrace ve vodě, při které během určeného času, obvykle 96 hodin, zemře 50% pokusných zvířat) LD50 - Smrtelná dávka (jednorázová dávka podaná jiným způsobem než inhalací, např. požitím nebo kontaktem s pokožkou, při které zemře 50% zkušebních zvířat) OEL - limit expozice pri práci PEL - povolené limity expozice Krátkodobý limit expozice TLV-Prahová hodnota limitu TWA - Časově vážený průměr TWAEV - časově vážený průměr hodnoty expozice Připravil Soulad s předpisy ministerstva Údaje uvedené v tomto MSDS jsou k datu jejich publikace pravdivé podle našich nejlepších informací, vědomí a svědomí. Tyto údaje jsou míněny pouze jako návod k bezpečné manipulaci, použití, zpracování, skladování, dopravě a likvidaci a nelze je považovat ze záruku nebo specifikaci jakosti. Údaje se tákají pouze specificky určených materiálů a nemusí být platné pro tyto materiály použité v kombinaci s jinými materiály, pokud to v textu není výslovně uvedeno. Konec bezpecnostního listu Strana 9 / 9

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 12-IV-2012 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 1 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0425 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES Imagin na nerez BEZPECNOSTNl LIST podle směrnice EK 1907/2006/ES Datum vydání: 27.01.2011 Verze 2 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Název výrobku: Imagin na nerez Určená použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 10.02.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN Určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use.

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A8545G 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostlin herbicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL Datum poslední revize 24/04/2014 Upraveno 0 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU BEZPECNOSTNl LIST Código do produto 7900005 / 9528-20 Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: 7900005 / 9528-20 Název výrobku: CellSave Tube Strana @STRANA z @POCTU STRAN

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AR TO1 Chemický název: Topný olej,těžký topný olej,zbytkový 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Hardener Bona Wave Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Hardener Bona Wave ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více