Speciální spalovací motory a alternativní pohony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální spalovací motory a alternativní pohony"

Transkript

1 Jn Hrmádk s prblemtiku využívání lterntivních phnů. N první kpitly, které zřzují tém d celsvětvé sptřeby energií, nvzují kpitly mtrech speciální knstrukce splvcí turbín, Stirlingův mtr, Wnkelův mtr mderní prní mtr. Smsttná kpitl je věnván vzidlům n plynná pliv. Hlubší rzbr je změřen n prblemtiku lterntivníh způsbu phnu vzidel předstvvný elektrickými vzidly n bterie, hybridními vzidly elektrickými vzidly s plivvým článkem. Závěrečná část je věnván plivům bilgickéh půvdu nlýze buducnsti phnu mtrvých vzidel. Knih je určen studentům technických utmbilních škl všech typů (vyšší dbrné, střední i vyské škly), smzřejmě i dbrné veřejnsti tké zájemcům utmbilvu techniku. Grd Publishing,. s., U Průhnu 22, Prh 7 tel.: , fx: e-mil: Speciální splvcí mtry lterntivní phny Kmplexně pjtá dbrná publikce seznmuje čtenáře Jn Hrmádk Speciální y r t m í c splv y n h p í n iv t ltern Kmp prbl d e l h e ř p í lexn e mtik hny typy c e š v r p y techn ilních b m t u ických ův, Stirling ín b r u t í c tr splv r, prní m t m v lů Wnke mbily elektr ní phny hybrid liv v bip li p á n n ply cnst budu z lý n nů ních ph iv t n r e lt škl

2 Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

3 Jn Hrmádk Speciální splvcí mtry lterntivní phny Kmplexní přehled prblemtiky pr všechny typy technických utmbilních škl Grd Publishing.s.

4 Upzrnění pr čtenáře uživtele tét knihy Všechn práv vyhrzen. Žádná část tét štěné či elektrnické knihy nesmí být reprdukván šířen v ppírvé, elektrnické či jiné pdbě bez předchzíh písemnéh suhlsu nkldtele. Neprávněné uži tét knihy bude trestně s hán. Ing. Jn Hrmádk, Ph.D. Speciální splvcí mtry ltern vní phny Kmplexní přehled prblem ky pr všechny typy technických utmbilních škl TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydl Grd Publishing,.s. U Průhnu 22, Prh 7 tel.: , fx: jk svu publikci Odpvědná redktrk ing. Šárk Němečkvá Szb Artedit, spl. s.r.. Pčet strn 160 První vydání, Prh 2012 Vytiskly Tiskárny Hvlíčkův Brd,. s. Recenzvl: Ing. Pvel Štěrb Grd Publishing,.s., 2012 Cver Design Grd Publishing,.s., 2012 Názvy prduktů, fi rem pd. pužité v knize mhu být chrnnými známkmi neb registrvnými chrnnými známkmi příslušných vlstníků. ISBN TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN (ve frmštu PDF) ISBN (ve frmštu EPUB)

5 Obsh Předmluv Úvd Prblemtik prdukce xidu uhličitéh Sptřeb fsilních pliv Prdukce škdlivých emisí Splvcí mtry speciální knstrukce Splvcí turbín P-V digrm tepelná účinnst splvcí turbíny Zvýšení účinnsti splvcí turbíny Vzidl se splvcí turbínu Stirlingův mtr Histrický vývj Stirlingv mtru Princip funkce sučsnéh Stirlingv mtru Mdifi kce Stirlingv mtru Aplikce Stirlingv mtru Stirlingův mtr fi rmy Tedm Výhdy Stirlingv mtru Wnkelův mtr Histrický vývj Wnkelv mtru Rzbr prblémů výhd Wnkelvých mtrů Buducnst Wnkelv mtru Prní mtr Histrie prníh mtru Vývj prníh mtru ZEE (Zer Emissin Engine) Dsžené výsledky prjektu ZEE Elektrická vzidl n bterie Histrický vývj elektrmbilů Elektrmtr Stejnsměrný mtr s cizím buzením Asynchrnní mtr Trnsversální mtr Řízený reluktnční mtr Stejnsměrný mtr bez krtáčů Bterivé systémy energetické zásbníky Olvěný kumulátr Bterie Nikl-kdmium Bterie Nikl-metlhydridvá Bterie lithium-intvá Bterie vysktepltní

6 :\ Obsh > 3.4 Legendární elektrvzidl GM EV Sučsná elektrvzidl Hybridní phny utmbilů Princip činnsti hybridníh phnu Řešení hybridníh phnu u Tyty Prius Hybridní utbus Zásbníky energie Elektrický kumulátr bterie Vysk energetický kndenzátr superkndenzátr Mechnický kumulátr energie Hydrsttický kumulátr energie Hybridní phn s lineárním splvcím mtrem Elektrická vzidl s plivvými články Histrický vývj plivvéh článku Funkce plivvéh článku Typy plivvých článků Plivvé články s plymerní intměničvu membránu (PEMFC) Plivvé články s lklickým elektrlytem (AFC) Plivvé články s kyselinu fsfrečnu (PAFC) Plivvé články s uhličitnvu tveninu (MCFC) Plivvé články s pevným elektrlytem (SOFC) Plivvý článek pr přímu rekci methnlu (DMFC) Refrmvání pliv Příkld vzidel s plivvými články Vzidl n plynná pliv Histrický vývj využití plynných pliv v dprvě Vzidl n LPG (Liquefied petrleum gs) Vzidl n zemní plyn Výhdy zemníh plynu Nevýhdy zemníh plynu Výrb prmetry utmbilu s phnem n zemní plyn Plnící stnice CNG Přímý vstřik zemníh plynu d válce Zkplněný zemní plyn (LNG Liquefi ed Nturl Gs) Osttní plynná pliv Biplyn Vdík Bipliv Histrie využívání bipliv Legisltiv pr blst bipliv Výrb chrkteristik bipliv Výrb chrkteristik biethnlu Výrb chrkteristik methylesteru řepkvéh leje

7 Obsh > Výrb syntetické mtrvé nfty Anlýz lterntivních phnů Well t Wheel nlýz nejběžnějších lterntivních phnů pliv Zákldní pstup tvrby Well t Wheel nlýzy Výsledky Well t Wheel nlýzy pr nejpužívnější pliv Buducnst phnu mtrvých vzidel Využití slární energie v utmbilech Princip činnsti ftvltických článků Využití ftvltických článků u vzidel Využití energie splin dpdníh tepl splvcíh mtru Turbkmpudní systémy Termelektrický generátr Turbstemer Exhust Het Recvery Pužitá litertur

8 Výrb bipliv Výrb fsilních pliv Ustálená kncentrce CO 2 Phlcení CO 2 Prdukce CO 2 CO 2 zásb zásb 2 2 Vedlejší Výrb Skldvání Výrb Skldvání Vedlejší Knverze ve Knverze ve Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

9 Knižní publikce je určen studentům vyských, vyšších dbrných středních škl se změřením n utmbilvu dprvu. Dále je publikce určen dbrné veřejnsti všem zájemcům lterntivní phny mtrvých vzidel. Publikce seznmuje čtenáře s mtry speciální knstrukce jk je splvcí turbín, Stirlingův mtr, Wnkelův mtr prní mtr. Krmě th jsu uvedeny vzidl n elektrický phn, hybridní vzidl vzidl s plivvým článkem. N tut část nvzuje kpitl změřená n prblemtiku využití plynných pliv ve vzidlech. V publikci jsu tké uvedeny lterntivní pliv bilgickéh půvdu nvzující prblemtik hdncení jedntlivých lterntivních phnů. Závěrečná kpitl je změřen n buducí mžnsti získávání dlší energie ve vzidlech předstvvná slární energií energií dpdníh tepl. Autr by závěrem rád pděkvl svým spluprcvníkům z Ktedry vzidel pzemní dprvy všem sttním, kteří se nemlu měru pdíleli n vzniku tét publikce. V Prze Autr 9

10

11 1.Úvd Autmbilvá dprv se stl fenménem stletí. Vynález utmbilu ptžm splvcíh mtru lze pvžvt z jeden z největších vynálezů, který vlivnil vývj mderní splečnsti. S nrůstjícím pčtem utmbilů všk rychle rstu negtivní spekty spjené s prvzem mtrvých vzidel, které vedu ke snze nlézt lterntivní mžnsti phnů mtrvých vzidel s menšími negtivními spekty. V sučsné dbě předstvuje největší prblém prdukce xidu uhličitéh s tím spjená sptřeb fsilních pliv. Dlší význmný prblém je spjený s prdukcí škdlivých emisí. Závžnst tht prblému s rstucím zdknlváním knvenčních splvcích mtrů zejmén jejich systémů uprvující výfukvé plyny klesá. Dminntním důvdem prč tedy hledt lterntivní mžnsti prvzu mtrvých vzidel zůstává prdukce xidu uhličitéh sptřeb fsilních pliv. Mezi lterntivní phny vzidel lze zhrnut všechny kncepce phnů lišící se d knvenčníh způsbu phnu. Z histrickéh hledisk lze mezi první lterntivní phny zhrnut elektrvzidl, i když důvd jejich vyžívání byl dlišný. Vzhledem k jednduché knstrukci elektrvzidel, lehké bsluze nenárčnéh strtvání byly elektrvzidl n knci 19. stletí blíbenější než vzidl s klsickým splvcím mtrem. V rce 1900 se v USA dknce vyrbil třetinu více vzidel s elektrickým phnem než vzidel se splvcím mtrem. Dlší směr v lterntivních phnech byl změřen splvcí mtry speciální knstrukce. Mezi tyt mtry je mžné zhrnut splvcí turbínu, Stirlingův mtr Wnkelův mtr. V 90. letech minuléh stletí se tké bjevuje snh renesnci prníh mtru. Smsttnu kpitlu tvří lterntivní pliv v dnešní dbě předstvvná převážně biplivy. Tyt pliv jsu známá d zčátku uvedení splvcích mtrů. Není tjemstvím, že první splvcí mtry využívly, jk zdrj energie, převážně plynná pliv. První pužití bipliv je spjen s biethnlem, který se ve 30. letech minuléh stletí vyráběl téměř v kždé větší vesnici. Vstupní zdrj bimsy tvřily přebytky z grárníh sektru. 1.1 Prblem k prdukce xidu uhličitéh Kncentrce xidu uhličitéh se z bdbí před zčátkem průmyslvé revluce (přibližně plvin 18. stletí) zvýšil z půvdních 280 ppm n dnešních 387 ppm. Tent nárůst je zpříčiněn převážně splváním fsilních pliv, dlesňváním, kácením prlesů, změnu využívání půdy (přeměnu pstvin n rnu půdu) dlší lidsku činnstí. Krmě xidu uhličitéh se n skleníkvém efektu pdílí i řd dlších plynů. Jejich kncentrce je výrzně nižší, z t jejich fktr vyjdřující násbnst účinku prti xidu uhličitému je vyský. Kncentrce metnu vzrstl z půvdních 700 n nynějších 1800 ppb (pr per bilin, kncentrce vyjdřující pdíl v částech z jedné milirdy), kncentrce xidu dusnéh z 270 n 320 ppb kncentrce trpsférickéh znu z 25 n 34 ppb. Ekvivlent vyjádřený v násbcích účinku dnéh plynu prti xidu uhličitéh dshuje u metnu hdntu 23, u xidu dusnéh 296 u trpsférickéh zónu více jk 2000 [1]. Následující br. 1.1 znázrňuje pdíl jedntlivých látek n skleníkvém efektu. Pdíl jedntlivých látek je vyjádřen pmcí ekvivlentu vztženéh n xid uhličitý. Obr. 1.2 znázrňuje pdíl jedntlivých lidských činnstí n skleníkvém efektu. 11

12 1 :\ Úvd > Prti klsické terii škdlivsti xidu uhličitéh jeh vlivu n skleníkvý efekt vystupuje řd skeptiků, které pdpruje řd výzkumných prjektů, jež shdně uvádějí, že největší pdíl n skleníkvém efektu má vdní pár její schpnst vytvářet rdiční clnu [2]. 1,10% 2,80% 7,90% 56,60% 14,30% Obr. 1.1 Pdíl jedntlivých plynů n skleníkvém efektu 17,30% dprv; 13,10% stvebnictví; 7,90% dpdní technlgie; 2,80% energií; 29,90% lesnictví; 14,40% 13,50% 19,40% Obr. 1.2 Pdíl lidské činns n skleníkvém efektu Eurpen Envirnment Agency ve své zprávě z rku 2010 uvádí, že prdukce xidu uhličitéh ve většině dvětví lidské činnsti mírně klesl neb zznmenl stgnci. N rzdíl d th dprvní sektr zznmenl vyský nárůst. V letech dprv zznmenl nárůst v prdukci xidu uhličitéh 28 % ve všech členských státech Eurpen Envirnment Agency. Dprv tk d buducn předstvuje jednu z nejprblemtičtějších blstí z phledu prdukce xidu uhličitéh [3]. Nejvýznmnější celsvětvá snh snížení prdukce xidu uhličitéh je předstvván Kjótským prtklem, který byl přijt v rce 1997 jk prtkl k Rámcvé úmluvě OSN změně klimtu. V Kjótském prtklu se průmyslvě vyspělé státy zvázly ke snížení skleníkvých plynů 5,2 % v kntrlním bdbí ve srvnání se stvem v rce Úhrnné redukce emisí 5,2 % měl být dsžen diferencvným snížením, které je uveden v ddtku prtklu. Prcentuální změn prdukce skleníkvých plynů pr jedntlivé státy úmluvy je uveden v tb. 1. Redukce skleníkvých plynů se týkl šesti nejpdsttnějších, xidu uhličitéh (CO 2 ), metnu (CH 4 ), xidu dusnéh (N 2 O), hydrgenvných flurvdíku (HFCs), plyflurvdíku (PFCs) fluridu sírvéh (SF 6 ), vyjádřených ve frmě ekvivlentu CO 2 (tzv. uhlíkvý ekvivlent) ntrpgenních emisí. Krmě emisí skleníkvých plynů bere Prtkl v úvhu i jejich prpdy, tj. bsrpci vyvlnu změnmi ve využívání krjiny (zlesňvání, péče lesní prsty, resp. dlesňvání). Sučástí Prtklu jsu tzv. flexibilní mechnismy, které umžňují průmyslvým státům, by snížily emise n území jinéh státu neb dkupily d jinéh státu práv vypuštět skleníkvé plyny. Jsu jimi: bchdvání s emisemi (Emissin Trding, ET), splečně zvděná ptření (Jint Implementtin, JI), mechnismus čistéh rzvje (Clen Develpment Mechnism, CDM). 12

13 Prblemtik prdukce xidu uhličitéh > Česku republiku byl Prtkl pdepsán n zákldě usnesení vlády č. 669/1998 rtifikván (č. 81/2005 Sb. m. s.). Prtkl má ke dni celkem 190 smluvních strn. Země přílhy I Úmluvy se n celkvých emisích pdílejí 63,7 % [4]. Tb. 1 Prcentuální změn prdukce skleníkvých plynů pr jedntlivé státy úmluvy Austrálie 108 Mnk 92 Belgie 92 Německ 92 Bulhrsk 92 Nizzemsk 92 Česká republik 92 Nrsk 101 Dánsk 92 Nvý Zélnd 100 Estnsk 92 Plsk 94 Evrpské splečenství 92 Prtuglsk 92 Finsk 92 Rkusk 92 Frncie 92 Rumunsk 92 Chrvtsk 95 Ruská federce 100 Irsk 92 Řeck 92 Islnd 110 Slvensk 92 Itálie 92 Slvinsk 92 Jpnsk 94 Knd 94 Spjené králvství Velké Británie Severníh Irsk 92 Lichtenštejnsk 92 Spjené státy merické 93 Litv 92 Špnělsk 92 Ltyšsk 92 Švédsk 92 Lucembursk 92 Švýcrsk 92 Mďrsk 94 Ukrjin 100 Zákldní prblém Kjótskéh prtklu byl spjený s dmítnutím rtifikce smluvy Spjenými státy merickými. Kjótský prtkl i přest vyšel v pltnst (pdmínku byl rtifikce lespň 55 státy tlik státy, by jejich pdíl n skleníkvých plynech dshvl lespň 55 % prdukce států Ddtku I) zejmén p rtifikci Rusku federcí. Kjótský prtkl, přes dmítnutí některými státy nesplnil dsžení cíle snížení prdukce skleníkvých plynů 5,2 % s rkem 1990, přest jej lze pvžvt z úspěšný prjekt. V sučsné dbě vrchlí snhy n příprvě nástupce Kjótskéh prtklu. Ztím pslední jednání hledně nvéh prtklu byl uskutečněn n klimtlgickém kngresu v jihfrickém Durbnu. Nvý prtkl by měl zhrnvt i prdukci skleníkvých plynů z rychle rstucích eknmik, jk jsu Čín Indie. K připrvvnému prtklu by se měly připjit i Spjené státy merické. Pltnst nvéh prtklu je plánvná n rk

14 1 :\ Úvd > 1.2 Sptřeb fsilních pliv rp; 34% uhlí; 26% zemní plyn; 17% Mžnst brzkéh vyčerpání zásb fsilních pliv předstvuje jeden z hlvních důvdů prč pdprvt lterntivní phny. Mezi nejdůležitější fsilní pliv ptří rp, zemní plyn uhlí. Tyt pliv tvří největší zdrje pkrývjící sptřebu energie. Pdíl jedntlivých zdrjů energie je uveden n br vdní energie; 5,50% jderná energie; 3,30% Obr. 1.3 Pdíl jedntlivých zdrjů energie n celsvětvé sptřebě energie Rp V sučsné dbě předstvuje rp největší zdrj energie, který se využívá ve většině dvětví lidské splečnsti. Rp vznikl nerbní fermentcí dumřelých bkterií řs přibližně v jurském bdbí. Mezi zákldní technlgické chrkteristiky rpy ptří hustt stnvená při tepltě 20 C při nrmálním tmsférickém tlku. V závislsti n bshu rzpuštěných látek se phybuje v rzmezí d 0,6 0,85 g/cm³ pr lehké rpy, 0,85 0,93 g/cm³ pr středně těžké ž 0,93 1,05 víc g/cm³ pr velmi těžké rpy. Pr měření bjemu rpy se pužívá míry 1 brel = 42 merických glnů = 35 britských glnů = 158,97 litrů. Jeden brel rpy tk v závislsti n druhu rpy váží d 96,972 kg d 166,92 kg. Mnžství rpy se tké někdy udává v tunách, jedn tun rpy tk dpvídá přibližně 6 10,32 brelům. Přibližnu předstvu slžení rpy dávjí následující hmtnstní pdíly, uhlík %, vdík %, kyslík ž 1 %, sír ž 4 %, dusík ž 1 %. Bez hledu n nvé bjevy je jsné, že fsilní pliv nejsu nevyčerptelná tké, že zejmén rp se sptřebvává mnhem větší rychlstí, než s jku se v přírdě vytváří. Pptávk p rpě neustále rste nehledě n její vyšší ceny. Zvýšená pptávk je způsben zejmén vzestupem eknmiky v rzvjvých zemích. Zvyšující se pptávk p rpě vede ke zmenšení její zásby. Vyhlídky všk nejsu tk chmurné, jk se může zdát. Někteří dbrníci dhdli, že věřené zásby rpy reprezentují jen jednu třetinu skutečných zásb skrytých pd zemí. Pmcí nvých technlgií bude mžné pdsttně zvýšit dhd zásb, které lze eknmicky těžit. Pčátkem 90. let tht stletí meričtí vědci vyvinuli techniku zvnu chemické zplvvání, která umžňuje získávt rpu z existujících nlezišť. Tt technik spčívá ve vyplvení rpy z hrnin pužitím chemikálie pdbné spnátu. Pužívání tét techniky byl v minulsti mezen pr vysku cenu tét chemikálie. Vědci le nyní tvrdí, že nlezli levný prces, který využívá vedlejších prduktů vznikjících při výrbě ppíru. Vědci se dmnívjí, že díky tét technice se mhu zvýšit ptenciální zásby USA téměř šestinásbně. Tké pdzemními výbuchy lze zvýšit hrnici, která určuje mnžství rpy vyčerptelné z vrtu. Pdzemními výbuchy se ttiž rzvlňuje hrnin, jejíž dutinky jsu nplněny rpu, t může lépe téci k čerpcímu vrtu. Osttní zdrje rpy zhrnují sfltvé písky, cž jsu hrniny nsycené lepkvu rpu. Získávání rpy z těcht písků je 14 Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

15 Sptřeb fsilních pliv > všk velmi nákldné. Jiným zdrjem rpy je skupin hrnin zvná 100 břidlice, které jsu bhté n látku 80 zvnu kergen, z níž lze zís- 60 kávt vlnu rpu. Odhd světvé 40 prdukce rpy z různých nlezišť je uveden n br Pdle Interntinl Energy Agency lze rpná 20 0 nleziště rzdělit n neknvenční rpné zdrje; těžbu zkplněnéh zemníh plynu; těžbu z dsud nebjevených Obr. 1.4 Odhd světvé prdukce rpy z různých nlezišť [5] nlezišť; těžbu z nle- zišť, která jsu v sučsnsti známá, le nejsu rztěžen; těžb ze stávjících rpných plí. mb/d Uhlí Uhlí je druhým nejvýznmnějším zdrjem energie. Jedná se hřlvu hrninu vzniklu v průběhu desítek ž stvek miliónů let slžitými nerbními prcesy. Většin světvých zásb uhlí se zčl tvřit v bdbí krbnu, gelgické epše, která zčl před 360 milióny let sknčil před 286 milióny let. Půvdce uhlí tvří převážně strmvé přesličky, plvuně, kprdiny, u hnědéh uhlí pk tké jehličnté listnté strmy, které se pzvlným uhelntěním v mčálech přeměňvly n uhelntu hrninu. Uhlí lze rzdělit n: Lignit tké znčvný jk hnědé uhlí, je t nejméně kvlitní druh uhlí. Užívá se výhrdně pr výrbu elektřiny neb výrbu technlgickéh tepl. Leštěné byl využíván jk zdbný kámen d dby železné. Je třetihrníh půvdu. Hnědé uhlí pužívá se k vytápění dmácnstí neb k výrbě tepl elektřiny Hněd-černé jeh vlstnsti spdjí mezi hnědé černé uhlí. Využívá se pr výrbu elektřiny, tepl chemicku výrbu Černé uhlí má vysku husttu, jeh brv je bvykle černá ž hnědčerná. Uhlí je prvhrníh druhhrníh půvdu. Vzniká rzkldem pruhelňváním vyhynulých strmvých plvuní, které se prpdly d bžin (bdbí perm). Antrcit jde nejkvlitnější uhlí, pužívá se n vytápění k výrbě chemikálií. Jk je uveden výše převážné využití uhlí je v sučsné dbě spjenu s výrbu elektrické energie, přípdně tepl. V bdbí druhé světvé války tvřil uhlí zákld výrby kplných uhlvdíkvých pliv jk je utmbilvý benzín mtrvá nft. Nejčstější technlgický prces využívný pr tut výrbu je znčván z Fischer-Trpschvu syntézu. Tt technlgie se pět vrcí d ppředí zájmů dbrné veřejnsti zejmén z důvdů využití tét technlgie k výrbě bipliv II. generce. Výrb kplných pliv z uhlí je v sučsné dbě eknmicky nevýhdná její pětvné využití nelze čekávt. Zemní plyn Zemní plyn je nejméně zstupeným zdrjem fsilních pliv. Jeh hlvní slžku je metn (bvykle přes 90 %) etn (1 6 %). Nchází se v pdzemí buď smsttně, splečně s rpu neb černým uhlím. Díky vyskému bshu metnu vzniká při jeh splvání méně xidu uhličitéh než při splvání rpy neb uhlí. O vzniku zemníh plynu existuje více terií. Jelikž se zemní plyn vyskytuje velice čst splu s rpu neb s uhlím, přiklánějí se terie jeh vzniku nejčstěji 15

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více