Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku"

Transkript

1 Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009

2 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní øešení pro potrubí Izolaèní øešení pro nádrže Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení Izolaèní øešení pro kotle Izolaèní øešení pro spalinové kanály Izolaèní øešení pro zaøízení a filtry Izolaèní øešení pro prùmyslové komíny Tabulka pro výbìr produktù Certifikace produktù Skladování a montáž Kvalita a ekologie Spolehlivý servis a poradenství Reference Informace uvedené v tomto letáku jsou jediným a zevrubným popisem výrobku a jeho technických vlastností. Z obsahu tohoto letáku však nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovnì uvedena v tomto letáku, nemùžeme zaruèit jeho stálost a vhodnost pro tuto aplikaci bez našeho pøedchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tento leták nahrazuje veškeré døíve zveøejnìné letáky. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobkù si vyhrazujeme právo na úpravu tohoto letáku bez pøedchozího upozornìní. 2

3 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Návratnost investice Pøi rozhodnutí investovat do nových instalací bychom se mìli ujistit, že investice bude optimálnì funkèní, efektivní a samozøejmì návratná v pomìrnì krátké dobì. Jednoduchým zpùsobem, jak zvýšit efektivitu technologických procesù, je použití pøíslušné izolace. Díky správnì vybrané izolaci lze minimalizovat spotøebu energie a maximalizovat dobu fungování instalace bez nutnosti oprav. Spolehlivost a efektivita procesù Udržení tepelných ztrát, které vznikají pøi pøepravì a skladování média, na minimální úrovni má podstatný vliv na výsledek bilance spotøeby energie. Pøi procesech, pøi kterých je nutno udržet teplotu v potrubí a nádržích v rámci úzkého teplotního rozsahu, tento úkol plní správnì navržená a provedená izolace. Vede to k lepší celkové efektivitì procesu. Pøíslušná izolace napomáhá rovnìž omezit nutnost údržbáøských prací. Korozi zpùsobenou vlhkostí, která se dostane do izolace, lze podstatnì omezit použitím pøíslušného izolaèního øešení, což ještì více zvyšuje efektivitu a prodlužuje dobu používání daného procesu. Široký výbìr speciálnì navržených výrobkù Paroc má dlouhou historii výzkumu a rozvoje v oblasti izolací pro prùmysl. V tomto procesu hraje významnou roli blízká spolupráce se zákazníky. Veškeré produkty jsou navrhovány tak, aby zvýšily efektivitu a funkènost procesù a výrobních podnikù. Peèlivì nasloucháme potøebám našich zákazníkù a vytváøíme produkty tak, abychom jim vyhovìli. Naše izolaèní systémy pro prùmyslová potrubí, které lze rychle nainstalovat, jsou dobrým pøíkladem úsilí o vytvoøení nových inovaèních øešení. Široký výbìr speciálních izolaèních výrobkù Paroc pro prùmysl znamená, že snadno najdeme nejlepší øešení odpovídající potøebám klientù. Díky neustálé inovaci, vytváøení a poskytování nejlepších dostupných øešení si Paroc zajistil pozici jednoho z nejlepších expertù v oblasti technických izolací v Evropì. Investice do izolace, investice do péèe o životní prostøedí Ve svìtì, který si èím dál více uvìdomuje hrozby pro životní prostøedí, mají výhody vyplývající z použití pøíslušného izolaèního øešení velký význam. Nižší spotøebou energie podniky pøispívají ke snížení emisí skleníkových plynù a také ke snížení spotøeby paliv potøebných k její výrobì. Továrna, která si pøi své èinnosti uvìdomuje možné hrozby pro životní prostøedí, mnohem snadnìji udrží krok se stále pøísnìjšími požadavky v oblasti ochrany životního prostøedí. 3

4 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl? Paroc vyrábí izolace z kamenné vlny - nejúèinnìjší a nejrozšíøenìjší izolaèní materiál v prùmyslu a energetice. Výborná tepelná a zvuková izolaèní schopnost kamenné vlny a také její vysoká odolnost vùèi pùsobení nízkých a vysokých teplot jsou vysoce cenìny a díky nim je kamenná vlna nejpopulárnìjším izolaèním materiálem používaným v prùmyslu a energetice. Požární odolnost - vlastní tøída Kamenná vlna vzniká roztavením a rozvláknìním kamenù, jako napø. gabra, vápence a bazaltu. Je tedy dokonalým materiálem pro protipožární izolace. Teplota mìknutí vláken èiní pøibližnì 1200 C. Ve srovnání s jinými produkty klasifikovanými jako nehoølavé, jako napø. skelná vlna s teplotou mìknutí na úrovni 500 stupòù, je kamenná vlna svou vlastní tøídou. Vysoká provozní teplota V instalacích pro pøepravu a skladování média o teplotách do 750 C je klíèovou otázkou, aby izolace byla odolná vùèi neustálému pùsobení velmi vysokých teplot a nemìnila pøitom svùj tvar a vlastnosti. Pøi maximální provozní teplotì na úrovni 750 C si produkty Paroc s vysokou hustotou udržují svùj tvar, odolnost vùèi stlaèení a tepelnou izolaèní schopnost po celou dobu používání izolace. Teplota, C Sklenìné materiály se taví Døevìné materiály hoøí Plastové materiály se taví Vlevo vzorek kamenné vlny pøed zkouškou nehoølavosti, vpravo po zkoušce Èas, min Kamenná vlna PAROC nadále chrání konstrukci pøed ohnìm* * Centrum technických zkoušek Finska VTT Diagram 1. Chování vybraných stavebních materiálù v pøípadì celulózového požáru. Køivka simuluje nárùst teploty ohnì v prostøedí místnosti. Standardní køivka spalování ISO

5 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Tepelná vodivost λ 10, W/mK Chloridy (Cl-), ppm Celková tepelná vodivost Nepøípustná úroveò Vyzaøování Vodivost vzduchem Vodivost vlákny Konvekce Pøípustná úroveò Kamenná vlna PAROC Diagram 2. Tepelná vodivost kamenné vlny. Hustota izolace, kg/m 3 Sodíkové a køemièitanové ionty (Na + a SiO 3 2- ), ppm Diagram 3. Obsah chloridù, køemièitanù a sody ve vodì po proplachu vlny Dokonalá tepelná odolnost Hlavním úkolem tepelné izolace je zabránit tepelným ztrátám. Díky své nízké tepelné vodivosti se kamenná vlna dokonale hodí k tomuto úèelu. Díky širokému výbìru produktù jsme vždy schopni dodat pøíslušné øešení, nezávisle na podmínkách, rozsahu teplot èi úrovni vlhkosti. V továrnách Paroc lze vyrobit produkty s rozsahem hustoty od 30 do 240 kg/m 3. Je to mnohem širší rozsah než u jiných izolaèních øešení. Umožòuje to vìtší pružnost pøi navrhování optimálního izolaèního øešení. Tlumení hluku Vzduch s vysokou rychlostí, pára a pøemís ování kapalin zpùsobují velký hluk a mohou negativnì ovlivnit pracovní prostøedí. Vzhledem ke své pórovité struktuøe vlákna a vysoké hustotì produkty Paroc zajiš ují dobrou zvukovou izolaci, která vytváøí pøíjemnìjší pracovní prostøedí. Odolnost vùèi korozi Koroze zaøízení a potrubí pod izolací vede k èetným nákladným a dlouhotrvajícím prostojùm a opravám. Klíèem k ochranì izolovaných kovových povrchù pøed pùsobením vlhkosti a jiných škodlivých látek je použití hydrofobního, nehygroskopického, chemicky odolného a stálého izolaèního materiálu. Produkty Paroc splòují veškeré tyto požadavky a navíc jejich nízký obsah chloru a široký výbìr obložení minimalizují riziko výskytu koroze. Pøíslušný produkt pro dané použití Díky všestrannému výbìru produktù, které Paroc nabízí, je snadné vybrat optimální izolaèní øešení pro každou situaci. Široká paleta prefabrikovaných výrobkù umožòuje snížení doby potøebné pro provedení instalace na nezbytné minimum. Instalaci a práce na plášti, obzvláštì v pøípadì potrubních pouzder, usnadòuje rovnìž u izolaèních materiálù stálost rozmìrù produktù Paroc. 5

6 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Zpracovatelský prùmysl Zpracovatelský prùmysl vyžaduje speciální izolaèní øešení. Teplota potrubí musí být udržována ve stanoveném rozsahu, tepelné ztráty je nutno minimalizovat a celý proces musí být spolehlivý, stálý a bezpeèný. Prùmyslovì vyrábìná a vzájemnì kompatibilní potrubní pouzdra Paroc zaruèují stejnou izolaèní schopnost jak u jednoduchých trubek, tak i u kolen potrubí, èímž umožòují udržet optimální vlastnosti pro celé potrubí. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro zpracovatelský prùmysl je zachycen na obrázku. Tlaková nádrž Skøíòka s izolací límce Skøíòka s izolací ventilu Výmìník tepla Zahøívané potrubí 6

7 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Koleno vysokoteplotního potrubí Vysokoteplotní potrubí Støecha nádrže Stìna nádrže 7

8 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Elektrárny Vysoké teploty vznikající bìhem výroby energie a rùznorodost prvkù, které je nutno izolovat, vyžadují široký výbìr speciálních izolaèních øešení. Napø. pro izolaci kotlù jsou zapotøebí vícevrstvá, pružná øešení založená na rohožích. Nádrže vyžadují výbìr desek o rùzné tlouš ce a vysoké odolnosti vùèi stlaèení. Paroc vyvinul izolaèní øešení pro kotle, nádrže, spalinové kanály, komíny a jiná zaøízení, která zvyšují efektivitu elektráren, jejich spolehlivost a prodlužují dobu používání. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro elektrárny je zachycen na obrázku. Skøíòka s izolací ventilu Stìna kotle Výmìník Koleno vysokoteplotního potrubí Skøíòka s izolací límce Vysokoteplotní potrubí 8

9 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Spalinové vedení Plocha spalinového filtru Prùmyslový komín 9

10 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro potrubí Potrubí je klíèovým prvkem veškerých prùmyslových procesù. A už v elektrárnách èi ve zpracovatelském prùmyslu, dobøe navržené a efektivní potrubí je nutnou podmínkou zajištìní správného fungování procesù. Nároèné aplikace Funkènost a efektivita procesu vyžaduje, aby si látka pøepravovaná potrubím zachovala své nominální hodnoty a aby tepelné ztráty byly minimalizovány. Potrubí musí být nejen efektivní, ale i spolehlivé, stálé, bezpeèné a ekologické. V praxi je dùležitým zpùsobem, jak splnit všechny tyto podmínky, vybavení trubek úèinnou tepelnou izolací, která zabrání kolísání teplot. Kromì toho je podstatným faktorem rovnìž protipožární ochrana konstrukce, zabránìní kondenzaci vodní páry a korozi, redukce hluku, mechanická odolnost po celou dobu používání izolace. Samozøejmì je také dùležité, aby proces instalace izolace byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Kromì toho, že samotná instalace je ekonomiètìjší a zkracuje se doba prostojù, nedochází k chybám pøi instalaci, což zvyšuje spolehlivost izolace po dlouhou dobu. Izolaèní øešení Paroc pro prùmyslová potrubí se skládají ze standardní izolace trubek, vícevrstvé izolace trubek a izolace kolen potrubí. Pro nároènìjší podmínky je hlavním øešením kompatibilní vícevrstvá izolace. Rychlá, ekonomická instalace Jednou z hlavních pøedností vícevrstvých izolaèních øešení Paroc ve srovnání s øešeními založenými na rohožích s drátìným pletivem je snadnost a pøesnost pøi instalaci. Vzhledem k výjimeènì velké pøesnosti a kompatibilnosti prefabrikovaných komponent izolace je instalace jednoduchá a snadná. Izolace nevyžaduje žádné dodateèné opìrné konstrukce, které jsou nezbytné v pøípadì rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu se eliminuje hlavní pøíèina tepelných ztrát. Výhody systému Paroc mají obzvláštì podstatný význam pro izolaci kolen potrubí. Používá se stejný materiál, se stejnými vlastnostmi, ale bez potøeby jeho doøezávání na místì stavby a používání opìrných konstrukcí, èili pøíèin èasové nároènosti u instalace izolace z rohoží. Instalace prefabrikovaných komponent izolace je znaènì rychlejší než u komponent z rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu lze podstatnì ušetøit na pøímých i nepøímých nákladech. Instalace vyžaduje menší poèet instalátorù a vybavení, vèetnì lešení. Je nutno zdùraznit fakt, že namontování izolace založené na potrubních pouzdrech a segmentech Paroc zvládne instalátor se základními znalostmi. Což není možné v pøípadì provádìní izolace založené na rohožích. Snadnìji se stanoví i harmonogram prací a práce jsou èasovì ménì nároèné. Vzhledem k vysoké pøesnosti továrních rozmìrù øešení Paroc nevznikají prakticky žádné zbytky izolace a místo stavby zùstává èisté. Je to jeden z viditelných dùkazù toho, jak se toto øešení vyplatí. Úèinná izolace Všechny tyto požadavky byly zohlednìny pøi vývoji izolaèního systému Paroc pro prùmyslová potrubí. Tento systém se skládá z prefabrikovaných, vzájemnì kompatibilních komponent izolace, pro jednoduché trubky jsou to potrubní pouzdra Paroc, pro kolena pak doporuèujeme segmenty Paroc. Pøi splòování požadavkù na izolaci pro prùmyslová potrubí systém Paroc vytvoøil vlastní tøídu, jak v kategorii dlouhodobého optimálního fungování, tak i v kategorii rychlosti a snadnosti instalace. Pøednosti izolace Paroc pro potrubí Jednoduchá instalace. Minimální tepelné ztráty vzhledem k eliminaci tepelných mostù díky pøekrývajícím se vrstvám izolace. Hustota do 140 kg/m 3 pro použití v nároèných a vysokoteplotních podmínkách. Stejné izolaèní vlastnosti jak u jednoduchých potrubních pouzder, tak i u kolen. Není potøebná opìrná konstrukce. Kompatibilní potrubní pouzdra a kolena. Snížení nepotøebných odpadù vznikajících kvùli øezání na místì stavby. Rychlejší a ekonomiètìjší instalace. Velký výbìr rozmìrù a tlouštìk pro standardní a speciální potrubí. Vysoká mechanická odolnost i pøi vysokých teplotách.! 10

11 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Doporuèované produkty pro izolaci potrubí Níže uvedená tabulka pøedstavuje hlavní produkty a jejich kombinace pro rùzná použití. Izolaèní vrstvy obsažené v tabulce jsou produkty doporuèovanými firmou Paroc, ale lze použít i ménì vrstev izolace. Pokud je vyžadovaná PAROC Section nebo PAROC Segment, lze použít také PAROC Section 140 nebo PAROC Segment 140. Pøi teplotách pøesahujících 250 C se doporuèují alespoò dvì vrstvy izolace. Na základì dlouholetých zkušeností doporuèujeme použití potrubních pouzder o hustotì 140 kg/m 3 jako první vrstvy, pokud teplota trubky pøesahuje 350 C (viz tabulka). Izolaèní systém doporuèovaný firmou Paroc Teplota Tlouš ka izolace Izolace pro jednoduché trubky Izolace pro kolena potrubí C s, mm Izolaèní vrstva Izolaèní vrstva < 120 PAROC Section PAROC Segment > PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 120 PAROC Section 140 PAROC Section PAROC Section 1) z PAROC Lock system PAROC Segment 140 PAROC Segment PAROC Segment 1) PAROC Lock PAROC Segment + PAROC Segment > 250 > 160 PAROC Lock PAROC Section PAROC Segment + PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 160 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment > 320 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment PAROC Segment 1) Instrukce týkající se jednovrstvých a dvouvrstvých øešení mají zabránit vzniku štìrbin tvoøících se v izolaci. Pokud je celková tlouš ka izolace tak velká, že tlouš ka dostupných produktù ve dvou vrstvách nevystaèuje, používají se tøi nebo více vrstev izolace. 2) Pøi použití PAROC Lock 140 jako první vrstvy izolace u jednoduchých trubek se první vrstva kolena potrubí izoluje produktem PAROC Segment 140 ve vrstvách do okamžiku, kdy je dosažena stejná tlouš ka izolace jako u PAROC Lock

12 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Jednoduchá potrubí Univerzální izolace Paroc poskytuje úèinné izolaèní øešení pro potrubí s rùznými požadavky. V závislosti na provozní teplotì potrubí lze standardní izolaci vyrobit za použití standardních produktù a u vysokých teplot za použití izolace s vysokou hustotou. Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry v jedné vrstvì Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry ve dvou vrstvách Dvouvrstvou izolaci lze nahradit produktem PAROC Lock (z-lock), potrubním pouzdrem se zámky, které lze nainstalovat v jedné vrstvì 12

13 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Srovnání proudìní tepla u tøech izolaèních øešení na stejném jednoduchém potrubí Projektové hodnoty Teplota média 530 C Støední teplota okolí 20 C Støední teplota izolaèního materiálu 290 C Rychlost vìtru 0 (bezvìtøí) Vnìjší prùmìr trubky 406 mm Vybraná tlouš ka izolace 160 mm Materiál pláštì: pozinkovaná ocel Srovnání tepelné vodivosti PAROC Wired Mat 100 ve dvou vrstvách* PAROC Section PAROC Section PAROC Lock 140 v jedné vrstvì Hodnota lambda pøi støední teplotì, W/mK 0,078 0,109/0,052 0,075 Teoretická** tepelná ztráta, W/m Teoretická** teplota povrchu, C Celkový vliv rostoucích èinitelù ve vztahu k tepelným ztrátám 30% 3% 3% Skuteèná tepelná ztráta***, W/m Skuteèná teplota povrchu, C * Izolaèní øešení z rohoží s drátìným pletivem zahrnuje opìrné konstrukce. ** Poèítaná bez zohlednìní vlivu opìrných konstrukcí, které mohou zpùsobit dodateèné tepelné ztráty. *** Rozdíl mezi teoretickou a skuteènou tepelnou ztrátou vyplývá z dodatku k souèiniteli tepelné vodivosti. Tento dodatek je dle PN EN nutno zohlednit, pokud se ve vrstvì izolaèního materiálu nachází opìrná konstrukce. Pøi použití produktù PAROC Lock lze snížit tepelné ztráty minimálnì o 25-30% ve srovnání s izolacemi založenými na rohožích s drátìným pletivemu. Pokud je stanovena maximální tepelná ztráta v potrubí, mùže být tlouš ka izolace mnohem nižší než v pøípadì konstrukcí založených na rohožích s drátìným pletivem. Tak se snižují náklady na izolaèní materiál, náklady na pláš a práci. Celkem lze ušetøit pøibližnì 25% nákladù. Navíc je kratší doba instalace, což znamená, že lešení a jiné vybavení nezbytné pro provedení izolace se používá po kratší dobu a v souvislosti s tím jsou celkové náklady na místì stavby nižší. Kromì toho izolace èasem nesedá, takže její tlouš ka a vlastnosti se nemìní po celou dobu používání potrubí. 13

14 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Kolena velkých potrubí Paroc vyvinul speciální øešení pro izolaci kolen potrubí, které se vyznaèuje stejnými vlastnostmi jako izolace jednoduchého potrubí. Kolena vysokoteplotního potrubí izolovaná za použití potrubních pouzder a segmentù Øešení dvouvrstvého segmentu na kolenì potrubí za použití potrubních pouzder se zámky PAROC Lock Kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Pro kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Paroc vyvinul PAROC Section Bends. Podobnì jako u segmentù Paroc pro kolena velkých potrubí jsou vlastnosti PAROC Section Bends stejnì dobré jako u potrubních pouzder pro jednoduchá potrubí. Byly navrženy pro kolena potrubí ohnutých pod úhlem 45 a 90 stupòù. Jak ukazuje níže uvedený obrázek, byly PAROC Section Bends navrženy tak, aby instalace byla co nejrychlejší a nejjednodušší

15 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Ventily a límce Ventily a límce potrubí je nutno izolovat za použití zvláštních, snadno otevíratelných krytù. Rohož s drátìným pletivem s hliníkovým potahem je pøipevnìna k vnitønímu povrchu krytu, fólií dovnitø. Díky tomu je provedení veškerých potøebných oprav a údržbáøských prací jednoduché a estetické a samotný kryt spolu s izolací lze použít nìkolikrát. Zahøívaná potrubí Aby bylo možno pøepravovat potrubím viskózní kapaliny, musí být potrubí zahøíváno. Trubky vybavené ohøevným vedením se nejprve pokrývají hliníkovou fólií tak, aby se teplo lépe rozvádìlo po povrchu trubky. Následnì se izolace instaluje kolem trubky normálním zpùsobem se zohlednìním zmìnìného vnìjšího prùmìru a teploty daného øešení. 15

16 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Potrubí pøehøáté páry a trubky turbín Potrubí turbín fungují pøi vysokých teplotách dosahujících 540 C a vyžadují dobrou vícevrstvou tepelnou izolaci. Standardní tlouš ka izolace je obvykle pøibližnì mm. Kryty turbín mají velmi složité tvary, s mnoha otvory a zaobleními. Nejjednodušší a nejbezpeènìjší je izolace vysokoteplotního zaøízení tohoto typu rohožemi s drátìným pletivem s vysokou hustotou. Ideálním øešením pro konstrukci s rùznorodými tvary jsou rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií. Izolace vysokoteplotního potrubí je vždy vícevrstvým øešením. Poèet vrstev mùže být nižší pøi použití potrubních pouzder se zámky PA- ROC Lock. Chceme-li zabránit vypadávání vláken po vypálení pojiva, k èemuž dochází pøi použití izolaèního materiálu s nedostateènou hustotou, mìla by být alespoò jedna vnìjší vrstva izolována za použití PAROC Lock 140 nebo PAROC Section 140. Viz doporuèení týkající se izolaèních øešení pro potrubí na stranách Pro kolena potrubí jsou nejlepším øešením dvou- nebo vícevrstvé segmenty. Použitím PAROC Segments lze dosáhnout stejných termoizolaèních vlastností jako v pøípadì jednoduchých potrubí izolovaných potrubními pouzdry. 16

17 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Redukce hluku v prùmyslovém potrubí Potrubí, ve kterém proudí médium vysokou rychlostí nebo pára pod vysokým tlakem, vyžaduje izolaci redukující hluk. Dobrým øešením pro tato použití jsou potrubní pouzdra Paroc s vysokou hustotou. Nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce na vodorovném potrubí, které v mnoha pøípadech zhoršují tepelné a zvukové izolaèní vlastnosti. Pro tato prùmyslová použití jsou nejlepším produktem potrubní pouzdra PAROC Lock 140. Ve vícevrstvých øešeních je vhodné umístit nìjakou tìžkou krycí vrstvu mezi vrstvami vlny, aby se zlepšilo tlumení hluku. Redukce hluku, db Diagram 4. Nejškodlivìjší hluk, o nízkých frekvencích, lze podstatnì snížit pomocí vícevrstvého øešení o vysoké hustotì. Hz Diagram 4 zachycuje pøíklad redukce hluku v prùmyslovém potrubí. Zkoumaná izolaèní konstrukce se skládá z následujících materiálù: PAROC Section 140, tlouš ce 80 mm ocelový plech, o tlouš ce 1,0 mm PAROC Section, o tlouš ce 60 mm pláš z galvanizované oceli, o tlouš ce 0,75 mm celková tlouš ka izolace 140 mm Zkoumaná konstrukce. 17

18 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro nádrže Zásobní nádrže rùzných tvarù a rozmìrù jsou nedílnou souèástí mnoha prùmyslových procesù. Teplota uchovávaného materiálu se velmi liší v závislosti na daném procesu a vyžaduje øešení tepelné izolace, které dobøe funguje v širokém rozsahu teplot. Desky Paroc jsou optimálním øešením pro izolaci zásobních nádrží a jiných velkých cylindrických nebo plochých povrchù. Vzhledem k jejich nízké propustnosti vzduchu zajiš ují desky Paroc výbornou tepelnou izolaci v širokém rozsahu teplot. Bez ohledu na kolísání teplot, díky své vysoké odolnosti vùèi stlaèení, která zùstává zachována po celou dobu používání nádrže, izolaèní desky nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce, které by mohly zpùsobit vznik tepelných mostù. Výbìr øešení poskytujících dlouhodobou ochranu Hydrofobnost, neabsorpènost a nehoølavost kamenné vlny poskytují nádrži dodateènou ochranu a prodlužují dobu jejího používání. Navíc, podobnì jako u všech izolaèních øešení Paroc pro prùmysl, je proces instalace jednoduchý a øádný. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek z kamenné vlny, které byly speciálnì navrženy pro izolaci nádrží. Desky vyrábìné speciálnì pro stìny nádrží jsou k dispozici v rùzných hustotách, aby splòovaly teplotní požadavky rùzných nádrží. Pro izolaci støechy jsou nejlepším doporuèovaným øešením desky o vìtší hustotì, které pøenášejí zatížení, a pro dvojité konstrukce stìn granulát, s lepidlem nebo bez. Støecha nádrže je izolovaná tvrdými deskami PAROC Tank Roof Slabs. Samotné desky nevyžadují žádné upevnìní, ale pláš musí být podepøen izolací. Opìrné konstrukce se liší v závislosti na normách a specifikaci 18

19 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Výbìr pøíslušné hustoty izolace Stìny nádrží jsou èasto velmi vysoké. Vzhledem k odlišnosti teplot mezi izolací a pláštìm, kde se vzduch pohybuje smìrem vzhùru, vzniká takzvaný komínový efekt. Právì proto je dùležité použití izolaèních desek s pøíslušnou hustotou tak, aby se zabránilo pohybu vzduchu uvnitø izolace a aby se minimalizovaly tepelné konvekce (viz diagram 5). Pøíslušná hustota izolací pro nízkoteplotní nádrže je pøibližnì 40 kg/ m 3 a pro vysokoteplotní nádrže 60 kg/ m 3 nebo více. Propustnost vzduchu, m 2 /s Pa Izolaci stìn nádrže lze instalovat pomocí rùzných upevnìní a opìrných metod. Liší se v jednotlivých zemích a závisí na použitých specifikacích. Na tomto snímku jsou izolaèní desky pøipevnìné pomocí navaøovacích trnù. Hustota izolace, kg/m 3 Diagram 5. Redukce pohybu vzduchu použitím produktù o vysoké hustotì Pøednosti použití izolací Paroc pro nádrže Dobrá tepelná izolaèní schopnost v širokém rozsahu teplot. Nízká propustnost vzduchu zlepšující tepelnou izolaèní schopnost v nároèných podmínkách. Vysoká odolnost vùèi stlaèení - nejsou vyžadovány žádné opìrné konstrukce na støeše nádrže, èímž se redukují studené mosty. Dobrá hydrofobnost. Dobré izolaèní vlastnosti. Nehoølavý materiál, který vydrží vysoké teploty.! 19

20 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení V závislosti na tvaru, rozmìrech a provozní teplotì klade dodateèné vybavení rùzné nároky na izolaci. U prvkù se složitými tvary jsou nejlepším izolaèním materiálem rohože s drátìným pletivem. Pro izolaci vìtších vysokotlakých nádrží lze rovnìž použít desky. Rùzné souèásti menšího vybavení, jako napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí rohoží s drátìným pletivem. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nutné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, aby se zabránilo sedání izolace. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Rùzné èásti menšího vybavení, jako jsou napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí elastických rohoží s drátìným pletivem. Mnohá z tìchto zaøízení mají rùzné tvary, s nerovnými povrchy, a proto je vyžadována elastická izolace, aby se vyplnily všechny rohy. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nezbytné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, napø. opìrnými prstenci, aby se zabránilo sedání izolace. Pro izolaci vybavení a tlakových nádrží se používají desky nebo rohože s drátìným pletivem v závislosti na jejich velikosti a rozmìrech. Rohože s drátìným pletivem se používají u menších prùmìrù nádrží a desky u vìtších. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Pøednosti izolace Paroc pro dodateèné vybavení Snadnost nalezení pøíslušného izolaèního materiálu splòujícího stanovené požadavky. Snadnost instalace a upevnìní. Dobøe instalovaná izolace využívající dobré materiály je tak stálá jako samotné vybavení. Dobré izolaèní vlastnosti v širokém rozsahu teplot.! 20

21 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro energetické kotle Vysoké teploty, složitá konstrukce, vibrace a potøeba omezení vyzaøování tepla z velkých povrchù elektrárenských kotlù na minimum kladou vysoké nároky na izolaèní øešení. Speciální požadavky - úèinné øešení Vzhledem k vysokým teplotám je za úèelem zajištìní dostateènì pevné a silné izolace zapotøebí nìkolik vrstev. Vyžaduje to izolaèní øešení, které se mùže lišit v závislosti na druhu kotle. Obvykle je potøebná dvou- nebo ètyøvrstvá izolace. Vnitøní vrstva obecnì je vytvoøena z rohoží s drátìným pletivem a vnìjší vrstva z rohoží s drátìným pletivem nebo desek. Izolaèní materiál musí být elastický tak, aby se jím vyplnily všechny štìrbiny a aby izolované povrchy pod vlivem tepla mohly pracovat. Mezi izolaèními vrstvami je dobré umístit hliníkovou fólii, aby se zabránilo vyzaøování tepla uvnitø izolace. Pøi prvním uvedení daného kotle do provozu po instalaci izolace se kotel nesmí ohøívat rychleji než 50 o C za hodinu. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek a rohoží z kamenné vlny, které byly navrženy speciálnì pro izolaci kotlù. Vysokoteplotní desky PAROC High Temperature Slabs lze použít jako pomocnou izolaci ve vysokoteplotních konstrukcích, jako napø. pro dno kotle. Všechna tato izolaèní øešení se mohou lišit v závislosti na požadavcích. Izolace kotlù je specifická, protože ve všech konstrukcích je nutno vzít v úvahu znaènou tepelnou roztažnost izolovaných povrchù pod vlivem tepla. Izolace stìn kotlù se upevòuje pomocí trnù navaøovaných k tenkým trubkám, které tvoøí stìnu kotle. Konstrukce izolace se pokrývá ocelovým pozinkovaným nebo hliníkovým plechem. Vnitøní vrstvu izolace tvoøí rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií, o hustotì 100 kg/ m 3. Vnìjší vrstvu mùže tvoøit stejný produkt nebo desky PAROC Process Slabs navržené speciálnì pro tento typ aplikace. Na vrchu kotlù se nachází øada trubkových spojù. Tyto spoje je nutno izolovat pomocí speciální izolaèní konstrukce of the boiler penthouse. Hlavní konstrukce se skládá z plochých trámù a ocelového pletiva pøizpùsobeného velkým zatížením a obvykle se izoluje rohožemi s drátìným pletivem nebo rohožemi s drátìným pletivem a deskami. Celá tato konstrukce se pokrývá trapézovým plechem s vysokou nosností. Nahoøe se nachází plech, který vydrží váhu zamìstnancù provádìjících údržbu zaøízení. Pøednosti použití izolace Paroc pro kotle Dobré izolaèní schopnosti a mechanická odolnost pøi vysokých teplotách. Elastiènost izolaèního materiálu i pøi velkých teplotních rozdílech. Velmi úèinná izolace pøi vícevrstvém použití.! 21

22 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro spalinové kanály Mnoho prùmyslových procesù je spojeno s pøepravou velkého množství vzduchu nebo jiných plynù. Tyto procesy spotøebovávají množství energie, kterou lze a je potøeba získat. Vysoká rychlost proudìní, kolísání teplot a tlaku a samotné rozmìry kanálù a zaøízení kladou vysoké požadavky na mechanickou odolnost konstrukce. Pøi prùmyslových procesech je øízení proudìní energie nezbytné z hlediska jejich funkènosti a ekonomiènosti. V tak nároèných aplikacích je zapotøebí speciálních izolaèních øešení navržených a vytvoøených speciálnì pro tento úèel. Izolace Paroc pro spalinové kanály zaruèují výbornou tepelnou izolaci pøi vysokých teplotách, dobrou mechanickou odolnost, hodí se k vícevrstvému použití a zabraòují kondenzaci vodní páry. Optimální øešení pro každé øešení V pøípadì spalinových kanálù se obvykle používá dvouvrstvá izolace, aby se zabránilo vzniku tepelných mostù. Obecnì jsou obì vrstvy tvoøeny z desek, ale lze rovnìž spojit desky a rohože. Optimální izolaèní materiál závisí na teplotì a druhu daného kanálu. U pravoúhlých kanálù se snadnìji instalují desky, ale je možno použít i rohože s drátìným pletivem. V aplikacích s nižšími teplotami jsou ideálním øešením rohože o nižší hustotì s hliníkovou fólií, jako napø. PAROC Duct Mat. Spalinové kanály lze snadno izolovat deskami PAROC Process Slabs, v jedné nebo více vrstvách. Desky se upevòují pomocí trnù a podložek. Izolaèní konstrukce se mùže lišit v závislosti na požadavcích Pøednosti použití izolace Paroc pro spalinové kanály Dobré izolaèní vlastnosti pøi vysokých teplotách. Dobrá mechanická odolnost. Vhodná k vícevrstvému použití. Vhodná k zabránìní kondenzaci vodní páry.! 22

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014 VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014 PROROX Průmyslové izolace ProRox Průmyslové izolace Produktový katalog 2014 Ceny platné od 18.08.2014 1 Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

Izolovaný komínový systém BokraSLIM Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM+ PDM SLIM Strana 4 Proti dešťová manžeta SLIM Roura SLIM 0,25 / 0,5

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES BUDOVY S NOVÝMI OD PIP Lidé si čím dál více vědomě volí zdravý životní styl. Chtějí omezit škodlivé důsledky věcí kolem nich, jak jen to je možné. Kromě toho, že chtějí čistý vzduch

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění KORUDRAIN drenážní trubky z PE = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění ck Sa GEO PROFIL A HISTORIE SPOLEÈNOSTI 1993 založení firmy Böhm-plast s.r.o. 1994-1997 rozvíjení obchodních aktivit 1997 koupě výrobního

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více