Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku"

Transkript

1 Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009

2 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní øešení pro potrubí Izolaèní øešení pro nádrže Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení Izolaèní øešení pro kotle Izolaèní øešení pro spalinové kanály Izolaèní øešení pro zaøízení a filtry Izolaèní øešení pro prùmyslové komíny Tabulka pro výbìr produktù Certifikace produktù Skladování a montáž Kvalita a ekologie Spolehlivý servis a poradenství Reference Informace uvedené v tomto letáku jsou jediným a zevrubným popisem výrobku a jeho technických vlastností. Z obsahu tohoto letáku však nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovnì uvedena v tomto letáku, nemùžeme zaruèit jeho stálost a vhodnost pro tuto aplikaci bez našeho pøedchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tento leták nahrazuje veškeré døíve zveøejnìné letáky. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobkù si vyhrazujeme právo na úpravu tohoto letáku bez pøedchozího upozornìní. 2

3 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Návratnost investice Pøi rozhodnutí investovat do nových instalací bychom se mìli ujistit, že investice bude optimálnì funkèní, efektivní a samozøejmì návratná v pomìrnì krátké dobì. Jednoduchým zpùsobem, jak zvýšit efektivitu technologických procesù, je použití pøíslušné izolace. Díky správnì vybrané izolaci lze minimalizovat spotøebu energie a maximalizovat dobu fungování instalace bez nutnosti oprav. Spolehlivost a efektivita procesù Udržení tepelných ztrát, které vznikají pøi pøepravì a skladování média, na minimální úrovni má podstatný vliv na výsledek bilance spotøeby energie. Pøi procesech, pøi kterých je nutno udržet teplotu v potrubí a nádržích v rámci úzkého teplotního rozsahu, tento úkol plní správnì navržená a provedená izolace. Vede to k lepší celkové efektivitì procesu. Pøíslušná izolace napomáhá rovnìž omezit nutnost údržbáøských prací. Korozi zpùsobenou vlhkostí, která se dostane do izolace, lze podstatnì omezit použitím pøíslušného izolaèního øešení, což ještì více zvyšuje efektivitu a prodlužuje dobu používání daného procesu. Široký výbìr speciálnì navržených výrobkù Paroc má dlouhou historii výzkumu a rozvoje v oblasti izolací pro prùmysl. V tomto procesu hraje významnou roli blízká spolupráce se zákazníky. Veškeré produkty jsou navrhovány tak, aby zvýšily efektivitu a funkènost procesù a výrobních podnikù. Peèlivì nasloucháme potøebám našich zákazníkù a vytváøíme produkty tak, abychom jim vyhovìli. Naše izolaèní systémy pro prùmyslová potrubí, které lze rychle nainstalovat, jsou dobrým pøíkladem úsilí o vytvoøení nových inovaèních øešení. Široký výbìr speciálních izolaèních výrobkù Paroc pro prùmysl znamená, že snadno najdeme nejlepší øešení odpovídající potøebám klientù. Díky neustálé inovaci, vytváøení a poskytování nejlepších dostupných øešení si Paroc zajistil pozici jednoho z nejlepších expertù v oblasti technických izolací v Evropì. Investice do izolace, investice do péèe o životní prostøedí Ve svìtì, který si èím dál více uvìdomuje hrozby pro životní prostøedí, mají výhody vyplývající z použití pøíslušného izolaèního øešení velký význam. Nižší spotøebou energie podniky pøispívají ke snížení emisí skleníkových plynù a také ke snížení spotøeby paliv potøebných k její výrobì. Továrna, která si pøi své èinnosti uvìdomuje možné hrozby pro životní prostøedí, mnohem snadnìji udrží krok se stále pøísnìjšími požadavky v oblasti ochrany životního prostøedí. 3

4 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl? Paroc vyrábí izolace z kamenné vlny - nejúèinnìjší a nejrozšíøenìjší izolaèní materiál v prùmyslu a energetice. Výborná tepelná a zvuková izolaèní schopnost kamenné vlny a také její vysoká odolnost vùèi pùsobení nízkých a vysokých teplot jsou vysoce cenìny a díky nim je kamenná vlna nejpopulárnìjším izolaèním materiálem používaným v prùmyslu a energetice. Požární odolnost - vlastní tøída Kamenná vlna vzniká roztavením a rozvláknìním kamenù, jako napø. gabra, vápence a bazaltu. Je tedy dokonalým materiálem pro protipožární izolace. Teplota mìknutí vláken èiní pøibližnì 1200 C. Ve srovnání s jinými produkty klasifikovanými jako nehoølavé, jako napø. skelná vlna s teplotou mìknutí na úrovni 500 stupòù, je kamenná vlna svou vlastní tøídou. Vysoká provozní teplota V instalacích pro pøepravu a skladování média o teplotách do 750 C je klíèovou otázkou, aby izolace byla odolná vùèi neustálému pùsobení velmi vysokých teplot a nemìnila pøitom svùj tvar a vlastnosti. Pøi maximální provozní teplotì na úrovni 750 C si produkty Paroc s vysokou hustotou udržují svùj tvar, odolnost vùèi stlaèení a tepelnou izolaèní schopnost po celou dobu používání izolace. Teplota, C Sklenìné materiály se taví Døevìné materiály hoøí Plastové materiály se taví Vlevo vzorek kamenné vlny pøed zkouškou nehoølavosti, vpravo po zkoušce Èas, min Kamenná vlna PAROC nadále chrání konstrukci pøed ohnìm* * Centrum technických zkoušek Finska VTT Diagram 1. Chování vybraných stavebních materiálù v pøípadì celulózového požáru. Køivka simuluje nárùst teploty ohnì v prostøedí místnosti. Standardní køivka spalování ISO

5 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Tepelná vodivost λ 10, W/mK Chloridy (Cl-), ppm Celková tepelná vodivost Nepøípustná úroveò Vyzaøování Vodivost vzduchem Vodivost vlákny Konvekce Pøípustná úroveò Kamenná vlna PAROC Diagram 2. Tepelná vodivost kamenné vlny. Hustota izolace, kg/m 3 Sodíkové a køemièitanové ionty (Na + a SiO 3 2- ), ppm Diagram 3. Obsah chloridù, køemièitanù a sody ve vodì po proplachu vlny Dokonalá tepelná odolnost Hlavním úkolem tepelné izolace je zabránit tepelným ztrátám. Díky své nízké tepelné vodivosti se kamenná vlna dokonale hodí k tomuto úèelu. Díky širokému výbìru produktù jsme vždy schopni dodat pøíslušné øešení, nezávisle na podmínkách, rozsahu teplot èi úrovni vlhkosti. V továrnách Paroc lze vyrobit produkty s rozsahem hustoty od 30 do 240 kg/m 3. Je to mnohem širší rozsah než u jiných izolaèních øešení. Umožòuje to vìtší pružnost pøi navrhování optimálního izolaèního øešení. Tlumení hluku Vzduch s vysokou rychlostí, pára a pøemís ování kapalin zpùsobují velký hluk a mohou negativnì ovlivnit pracovní prostøedí. Vzhledem ke své pórovité struktuøe vlákna a vysoké hustotì produkty Paroc zajiš ují dobrou zvukovou izolaci, která vytváøí pøíjemnìjší pracovní prostøedí. Odolnost vùèi korozi Koroze zaøízení a potrubí pod izolací vede k èetným nákladným a dlouhotrvajícím prostojùm a opravám. Klíèem k ochranì izolovaných kovových povrchù pøed pùsobením vlhkosti a jiných škodlivých látek je použití hydrofobního, nehygroskopického, chemicky odolného a stálého izolaèního materiálu. Produkty Paroc splòují veškeré tyto požadavky a navíc jejich nízký obsah chloru a široký výbìr obložení minimalizují riziko výskytu koroze. Pøíslušný produkt pro dané použití Díky všestrannému výbìru produktù, které Paroc nabízí, je snadné vybrat optimální izolaèní øešení pro každou situaci. Široká paleta prefabrikovaných výrobkù umožòuje snížení doby potøebné pro provedení instalace na nezbytné minimum. Instalaci a práce na plášti, obzvláštì v pøípadì potrubních pouzder, usnadòuje rovnìž u izolaèních materiálù stálost rozmìrù produktù Paroc. 5

6 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Zpracovatelský prùmysl Zpracovatelský prùmysl vyžaduje speciální izolaèní øešení. Teplota potrubí musí být udržována ve stanoveném rozsahu, tepelné ztráty je nutno minimalizovat a celý proces musí být spolehlivý, stálý a bezpeèný. Prùmyslovì vyrábìná a vzájemnì kompatibilní potrubní pouzdra Paroc zaruèují stejnou izolaèní schopnost jak u jednoduchých trubek, tak i u kolen potrubí, èímž umožòují udržet optimální vlastnosti pro celé potrubí. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro zpracovatelský prùmysl je zachycen na obrázku. Tlaková nádrž Skøíòka s izolací límce Skøíòka s izolací ventilu Výmìník tepla Zahøívané potrubí 6

7 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Koleno vysokoteplotního potrubí Vysokoteplotní potrubí Støecha nádrže Stìna nádrže 7

8 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Elektrárny Vysoké teploty vznikající bìhem výroby energie a rùznorodost prvkù, které je nutno izolovat, vyžadují široký výbìr speciálních izolaèních øešení. Napø. pro izolaci kotlù jsou zapotøebí vícevrstvá, pružná øešení založená na rohožích. Nádrže vyžadují výbìr desek o rùzné tlouš ce a vysoké odolnosti vùèi stlaèení. Paroc vyvinul izolaèní øešení pro kotle, nádrže, spalinové kanály, komíny a jiná zaøízení, která zvyšují efektivitu elektráren, jejich spolehlivost a prodlužují dobu používání. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro elektrárny je zachycen na obrázku. Skøíòka s izolací ventilu Stìna kotle Výmìník Koleno vysokoteplotního potrubí Skøíòka s izolací límce Vysokoteplotní potrubí 8

9 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Spalinové vedení Plocha spalinového filtru Prùmyslový komín 9

10 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro potrubí Potrubí je klíèovým prvkem veškerých prùmyslových procesù. A už v elektrárnách èi ve zpracovatelském prùmyslu, dobøe navržené a efektivní potrubí je nutnou podmínkou zajištìní správného fungování procesù. Nároèné aplikace Funkènost a efektivita procesu vyžaduje, aby si látka pøepravovaná potrubím zachovala své nominální hodnoty a aby tepelné ztráty byly minimalizovány. Potrubí musí být nejen efektivní, ale i spolehlivé, stálé, bezpeèné a ekologické. V praxi je dùležitým zpùsobem, jak splnit všechny tyto podmínky, vybavení trubek úèinnou tepelnou izolací, která zabrání kolísání teplot. Kromì toho je podstatným faktorem rovnìž protipožární ochrana konstrukce, zabránìní kondenzaci vodní páry a korozi, redukce hluku, mechanická odolnost po celou dobu používání izolace. Samozøejmì je také dùležité, aby proces instalace izolace byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Kromì toho, že samotná instalace je ekonomiètìjší a zkracuje se doba prostojù, nedochází k chybám pøi instalaci, což zvyšuje spolehlivost izolace po dlouhou dobu. Izolaèní øešení Paroc pro prùmyslová potrubí se skládají ze standardní izolace trubek, vícevrstvé izolace trubek a izolace kolen potrubí. Pro nároènìjší podmínky je hlavním øešením kompatibilní vícevrstvá izolace. Rychlá, ekonomická instalace Jednou z hlavních pøedností vícevrstvých izolaèních øešení Paroc ve srovnání s øešeními založenými na rohožích s drátìným pletivem je snadnost a pøesnost pøi instalaci. Vzhledem k výjimeènì velké pøesnosti a kompatibilnosti prefabrikovaných komponent izolace je instalace jednoduchá a snadná. Izolace nevyžaduje žádné dodateèné opìrné konstrukce, které jsou nezbytné v pøípadì rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu se eliminuje hlavní pøíèina tepelných ztrát. Výhody systému Paroc mají obzvláštì podstatný význam pro izolaci kolen potrubí. Používá se stejný materiál, se stejnými vlastnostmi, ale bez potøeby jeho doøezávání na místì stavby a používání opìrných konstrukcí, èili pøíèin èasové nároènosti u instalace izolace z rohoží. Instalace prefabrikovaných komponent izolace je znaènì rychlejší než u komponent z rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu lze podstatnì ušetøit na pøímých i nepøímých nákladech. Instalace vyžaduje menší poèet instalátorù a vybavení, vèetnì lešení. Je nutno zdùraznit fakt, že namontování izolace založené na potrubních pouzdrech a segmentech Paroc zvládne instalátor se základními znalostmi. Což není možné v pøípadì provádìní izolace založené na rohožích. Snadnìji se stanoví i harmonogram prací a práce jsou èasovì ménì nároèné. Vzhledem k vysoké pøesnosti továrních rozmìrù øešení Paroc nevznikají prakticky žádné zbytky izolace a místo stavby zùstává èisté. Je to jeden z viditelných dùkazù toho, jak se toto øešení vyplatí. Úèinná izolace Všechny tyto požadavky byly zohlednìny pøi vývoji izolaèního systému Paroc pro prùmyslová potrubí. Tento systém se skládá z prefabrikovaných, vzájemnì kompatibilních komponent izolace, pro jednoduché trubky jsou to potrubní pouzdra Paroc, pro kolena pak doporuèujeme segmenty Paroc. Pøi splòování požadavkù na izolaci pro prùmyslová potrubí systém Paroc vytvoøil vlastní tøídu, jak v kategorii dlouhodobého optimálního fungování, tak i v kategorii rychlosti a snadnosti instalace. Pøednosti izolace Paroc pro potrubí Jednoduchá instalace. Minimální tepelné ztráty vzhledem k eliminaci tepelných mostù díky pøekrývajícím se vrstvám izolace. Hustota do 140 kg/m 3 pro použití v nároèných a vysokoteplotních podmínkách. Stejné izolaèní vlastnosti jak u jednoduchých potrubních pouzder, tak i u kolen. Není potøebná opìrná konstrukce. Kompatibilní potrubní pouzdra a kolena. Snížení nepotøebných odpadù vznikajících kvùli øezání na místì stavby. Rychlejší a ekonomiètìjší instalace. Velký výbìr rozmìrù a tlouštìk pro standardní a speciální potrubí. Vysoká mechanická odolnost i pøi vysokých teplotách.! 10

11 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Doporuèované produkty pro izolaci potrubí Níže uvedená tabulka pøedstavuje hlavní produkty a jejich kombinace pro rùzná použití. Izolaèní vrstvy obsažené v tabulce jsou produkty doporuèovanými firmou Paroc, ale lze použít i ménì vrstev izolace. Pokud je vyžadovaná PAROC Section nebo PAROC Segment, lze použít také PAROC Section 140 nebo PAROC Segment 140. Pøi teplotách pøesahujících 250 C se doporuèují alespoò dvì vrstvy izolace. Na základì dlouholetých zkušeností doporuèujeme použití potrubních pouzder o hustotì 140 kg/m 3 jako první vrstvy, pokud teplota trubky pøesahuje 350 C (viz tabulka). Izolaèní systém doporuèovaný firmou Paroc Teplota Tlouš ka izolace Izolace pro jednoduché trubky Izolace pro kolena potrubí C s, mm Izolaèní vrstva Izolaèní vrstva < 120 PAROC Section PAROC Segment > PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 120 PAROC Section 140 PAROC Section PAROC Section 1) z PAROC Lock system PAROC Segment 140 PAROC Segment PAROC Segment 1) PAROC Lock PAROC Segment + PAROC Segment > 250 > 160 PAROC Lock PAROC Section PAROC Segment + PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 160 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment > 320 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment PAROC Segment 1) Instrukce týkající se jednovrstvých a dvouvrstvých øešení mají zabránit vzniku štìrbin tvoøících se v izolaci. Pokud je celková tlouš ka izolace tak velká, že tlouš ka dostupných produktù ve dvou vrstvách nevystaèuje, používají se tøi nebo více vrstev izolace. 2) Pøi použití PAROC Lock 140 jako první vrstvy izolace u jednoduchých trubek se první vrstva kolena potrubí izoluje produktem PAROC Segment 140 ve vrstvách do okamžiku, kdy je dosažena stejná tlouš ka izolace jako u PAROC Lock

12 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Jednoduchá potrubí Univerzální izolace Paroc poskytuje úèinné izolaèní øešení pro potrubí s rùznými požadavky. V závislosti na provozní teplotì potrubí lze standardní izolaci vyrobit za použití standardních produktù a u vysokých teplot za použití izolace s vysokou hustotou. Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry v jedné vrstvì Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry ve dvou vrstvách Dvouvrstvou izolaci lze nahradit produktem PAROC Lock (z-lock), potrubním pouzdrem se zámky, které lze nainstalovat v jedné vrstvì 12

13 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Srovnání proudìní tepla u tøech izolaèních øešení na stejném jednoduchém potrubí Projektové hodnoty Teplota média 530 C Støední teplota okolí 20 C Støední teplota izolaèního materiálu 290 C Rychlost vìtru 0 (bezvìtøí) Vnìjší prùmìr trubky 406 mm Vybraná tlouš ka izolace 160 mm Materiál pláštì: pozinkovaná ocel Srovnání tepelné vodivosti PAROC Wired Mat 100 ve dvou vrstvách* PAROC Section PAROC Section PAROC Lock 140 v jedné vrstvì Hodnota lambda pøi støední teplotì, W/mK 0,078 0,109/0,052 0,075 Teoretická** tepelná ztráta, W/m Teoretická** teplota povrchu, C Celkový vliv rostoucích èinitelù ve vztahu k tepelným ztrátám 30% 3% 3% Skuteèná tepelná ztráta***, W/m Skuteèná teplota povrchu, C * Izolaèní øešení z rohoží s drátìným pletivem zahrnuje opìrné konstrukce. ** Poèítaná bez zohlednìní vlivu opìrných konstrukcí, které mohou zpùsobit dodateèné tepelné ztráty. *** Rozdíl mezi teoretickou a skuteènou tepelnou ztrátou vyplývá z dodatku k souèiniteli tepelné vodivosti. Tento dodatek je dle PN EN nutno zohlednit, pokud se ve vrstvì izolaèního materiálu nachází opìrná konstrukce. Pøi použití produktù PAROC Lock lze snížit tepelné ztráty minimálnì o 25-30% ve srovnání s izolacemi založenými na rohožích s drátìným pletivemu. Pokud je stanovena maximální tepelná ztráta v potrubí, mùže být tlouš ka izolace mnohem nižší než v pøípadì konstrukcí založených na rohožích s drátìným pletivem. Tak se snižují náklady na izolaèní materiál, náklady na pláš a práci. Celkem lze ušetøit pøibližnì 25% nákladù. Navíc je kratší doba instalace, což znamená, že lešení a jiné vybavení nezbytné pro provedení izolace se používá po kratší dobu a v souvislosti s tím jsou celkové náklady na místì stavby nižší. Kromì toho izolace èasem nesedá, takže její tlouš ka a vlastnosti se nemìní po celou dobu používání potrubí. 13

14 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Kolena velkých potrubí Paroc vyvinul speciální øešení pro izolaci kolen potrubí, které se vyznaèuje stejnými vlastnostmi jako izolace jednoduchého potrubí. Kolena vysokoteplotního potrubí izolovaná za použití potrubních pouzder a segmentù Øešení dvouvrstvého segmentu na kolenì potrubí za použití potrubních pouzder se zámky PAROC Lock Kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Pro kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Paroc vyvinul PAROC Section Bends. Podobnì jako u segmentù Paroc pro kolena velkých potrubí jsou vlastnosti PAROC Section Bends stejnì dobré jako u potrubních pouzder pro jednoduchá potrubí. Byly navrženy pro kolena potrubí ohnutých pod úhlem 45 a 90 stupòù. Jak ukazuje níže uvedený obrázek, byly PAROC Section Bends navrženy tak, aby instalace byla co nejrychlejší a nejjednodušší

15 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Ventily a límce Ventily a límce potrubí je nutno izolovat za použití zvláštních, snadno otevíratelných krytù. Rohož s drátìným pletivem s hliníkovým potahem je pøipevnìna k vnitønímu povrchu krytu, fólií dovnitø. Díky tomu je provedení veškerých potøebných oprav a údržbáøských prací jednoduché a estetické a samotný kryt spolu s izolací lze použít nìkolikrát. Zahøívaná potrubí Aby bylo možno pøepravovat potrubím viskózní kapaliny, musí být potrubí zahøíváno. Trubky vybavené ohøevným vedením se nejprve pokrývají hliníkovou fólií tak, aby se teplo lépe rozvádìlo po povrchu trubky. Následnì se izolace instaluje kolem trubky normálním zpùsobem se zohlednìním zmìnìného vnìjšího prùmìru a teploty daného øešení. 15

16 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Potrubí pøehøáté páry a trubky turbín Potrubí turbín fungují pøi vysokých teplotách dosahujících 540 C a vyžadují dobrou vícevrstvou tepelnou izolaci. Standardní tlouš ka izolace je obvykle pøibližnì mm. Kryty turbín mají velmi složité tvary, s mnoha otvory a zaobleními. Nejjednodušší a nejbezpeènìjší je izolace vysokoteplotního zaøízení tohoto typu rohožemi s drátìným pletivem s vysokou hustotou. Ideálním øešením pro konstrukci s rùznorodými tvary jsou rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií. Izolace vysokoteplotního potrubí je vždy vícevrstvým øešením. Poèet vrstev mùže být nižší pøi použití potrubních pouzder se zámky PA- ROC Lock. Chceme-li zabránit vypadávání vláken po vypálení pojiva, k èemuž dochází pøi použití izolaèního materiálu s nedostateènou hustotou, mìla by být alespoò jedna vnìjší vrstva izolována za použití PAROC Lock 140 nebo PAROC Section 140. Viz doporuèení týkající se izolaèních øešení pro potrubí na stranách Pro kolena potrubí jsou nejlepším øešením dvou- nebo vícevrstvé segmenty. Použitím PAROC Segments lze dosáhnout stejných termoizolaèních vlastností jako v pøípadì jednoduchých potrubí izolovaných potrubními pouzdry. 16

17 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Redukce hluku v prùmyslovém potrubí Potrubí, ve kterém proudí médium vysokou rychlostí nebo pára pod vysokým tlakem, vyžaduje izolaci redukující hluk. Dobrým øešením pro tato použití jsou potrubní pouzdra Paroc s vysokou hustotou. Nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce na vodorovném potrubí, které v mnoha pøípadech zhoršují tepelné a zvukové izolaèní vlastnosti. Pro tato prùmyslová použití jsou nejlepším produktem potrubní pouzdra PAROC Lock 140. Ve vícevrstvých øešeních je vhodné umístit nìjakou tìžkou krycí vrstvu mezi vrstvami vlny, aby se zlepšilo tlumení hluku. Redukce hluku, db Diagram 4. Nejškodlivìjší hluk, o nízkých frekvencích, lze podstatnì snížit pomocí vícevrstvého øešení o vysoké hustotì. Hz Diagram 4 zachycuje pøíklad redukce hluku v prùmyslovém potrubí. Zkoumaná izolaèní konstrukce se skládá z následujících materiálù: PAROC Section 140, tlouš ce 80 mm ocelový plech, o tlouš ce 1,0 mm PAROC Section, o tlouš ce 60 mm pláš z galvanizované oceli, o tlouš ce 0,75 mm celková tlouš ka izolace 140 mm Zkoumaná konstrukce. 17

18 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro nádrže Zásobní nádrže rùzných tvarù a rozmìrù jsou nedílnou souèástí mnoha prùmyslových procesù. Teplota uchovávaného materiálu se velmi liší v závislosti na daném procesu a vyžaduje øešení tepelné izolace, které dobøe funguje v širokém rozsahu teplot. Desky Paroc jsou optimálním øešením pro izolaci zásobních nádrží a jiných velkých cylindrických nebo plochých povrchù. Vzhledem k jejich nízké propustnosti vzduchu zajiš ují desky Paroc výbornou tepelnou izolaci v širokém rozsahu teplot. Bez ohledu na kolísání teplot, díky své vysoké odolnosti vùèi stlaèení, která zùstává zachována po celou dobu používání nádrže, izolaèní desky nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce, které by mohly zpùsobit vznik tepelných mostù. Výbìr øešení poskytujících dlouhodobou ochranu Hydrofobnost, neabsorpènost a nehoølavost kamenné vlny poskytují nádrži dodateènou ochranu a prodlužují dobu jejího používání. Navíc, podobnì jako u všech izolaèních øešení Paroc pro prùmysl, je proces instalace jednoduchý a øádný. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek z kamenné vlny, které byly speciálnì navrženy pro izolaci nádrží. Desky vyrábìné speciálnì pro stìny nádrží jsou k dispozici v rùzných hustotách, aby splòovaly teplotní požadavky rùzných nádrží. Pro izolaci støechy jsou nejlepším doporuèovaným øešením desky o vìtší hustotì, které pøenášejí zatížení, a pro dvojité konstrukce stìn granulát, s lepidlem nebo bez. Støecha nádrže je izolovaná tvrdými deskami PAROC Tank Roof Slabs. Samotné desky nevyžadují žádné upevnìní, ale pláš musí být podepøen izolací. Opìrné konstrukce se liší v závislosti na normách a specifikaci 18

19 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Výbìr pøíslušné hustoty izolace Stìny nádrží jsou èasto velmi vysoké. Vzhledem k odlišnosti teplot mezi izolací a pláštìm, kde se vzduch pohybuje smìrem vzhùru, vzniká takzvaný komínový efekt. Právì proto je dùležité použití izolaèních desek s pøíslušnou hustotou tak, aby se zabránilo pohybu vzduchu uvnitø izolace a aby se minimalizovaly tepelné konvekce (viz diagram 5). Pøíslušná hustota izolací pro nízkoteplotní nádrže je pøibližnì 40 kg/ m 3 a pro vysokoteplotní nádrže 60 kg/ m 3 nebo více. Propustnost vzduchu, m 2 /s Pa Izolaci stìn nádrže lze instalovat pomocí rùzných upevnìní a opìrných metod. Liší se v jednotlivých zemích a závisí na použitých specifikacích. Na tomto snímku jsou izolaèní desky pøipevnìné pomocí navaøovacích trnù. Hustota izolace, kg/m 3 Diagram 5. Redukce pohybu vzduchu použitím produktù o vysoké hustotì Pøednosti použití izolací Paroc pro nádrže Dobrá tepelná izolaèní schopnost v širokém rozsahu teplot. Nízká propustnost vzduchu zlepšující tepelnou izolaèní schopnost v nároèných podmínkách. Vysoká odolnost vùèi stlaèení - nejsou vyžadovány žádné opìrné konstrukce na støeše nádrže, èímž se redukují studené mosty. Dobrá hydrofobnost. Dobré izolaèní vlastnosti. Nehoølavý materiál, který vydrží vysoké teploty.! 19

20 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení V závislosti na tvaru, rozmìrech a provozní teplotì klade dodateèné vybavení rùzné nároky na izolaci. U prvkù se složitými tvary jsou nejlepším izolaèním materiálem rohože s drátìným pletivem. Pro izolaci vìtších vysokotlakých nádrží lze rovnìž použít desky. Rùzné souèásti menšího vybavení, jako napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí rohoží s drátìným pletivem. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nutné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, aby se zabránilo sedání izolace. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Rùzné èásti menšího vybavení, jako jsou napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí elastických rohoží s drátìným pletivem. Mnohá z tìchto zaøízení mají rùzné tvary, s nerovnými povrchy, a proto je vyžadována elastická izolace, aby se vyplnily všechny rohy. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nezbytné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, napø. opìrnými prstenci, aby se zabránilo sedání izolace. Pro izolaci vybavení a tlakových nádrží se používají desky nebo rohože s drátìným pletivem v závislosti na jejich velikosti a rozmìrech. Rohože s drátìným pletivem se používají u menších prùmìrù nádrží a desky u vìtších. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Pøednosti izolace Paroc pro dodateèné vybavení Snadnost nalezení pøíslušného izolaèního materiálu splòujícího stanovené požadavky. Snadnost instalace a upevnìní. Dobøe instalovaná izolace využívající dobré materiály je tak stálá jako samotné vybavení. Dobré izolaèní vlastnosti v širokém rozsahu teplot.! 20

21 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro energetické kotle Vysoké teploty, složitá konstrukce, vibrace a potøeba omezení vyzaøování tepla z velkých povrchù elektrárenských kotlù na minimum kladou vysoké nároky na izolaèní øešení. Speciální požadavky - úèinné øešení Vzhledem k vysokým teplotám je za úèelem zajištìní dostateènì pevné a silné izolace zapotøebí nìkolik vrstev. Vyžaduje to izolaèní øešení, které se mùže lišit v závislosti na druhu kotle. Obvykle je potøebná dvou- nebo ètyøvrstvá izolace. Vnitøní vrstva obecnì je vytvoøena z rohoží s drátìným pletivem a vnìjší vrstva z rohoží s drátìným pletivem nebo desek. Izolaèní materiál musí být elastický tak, aby se jím vyplnily všechny štìrbiny a aby izolované povrchy pod vlivem tepla mohly pracovat. Mezi izolaèními vrstvami je dobré umístit hliníkovou fólii, aby se zabránilo vyzaøování tepla uvnitø izolace. Pøi prvním uvedení daného kotle do provozu po instalaci izolace se kotel nesmí ohøívat rychleji než 50 o C za hodinu. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek a rohoží z kamenné vlny, které byly navrženy speciálnì pro izolaci kotlù. Vysokoteplotní desky PAROC High Temperature Slabs lze použít jako pomocnou izolaci ve vysokoteplotních konstrukcích, jako napø. pro dno kotle. Všechna tato izolaèní øešení se mohou lišit v závislosti na požadavcích. Izolace kotlù je specifická, protože ve všech konstrukcích je nutno vzít v úvahu znaènou tepelnou roztažnost izolovaných povrchù pod vlivem tepla. Izolace stìn kotlù se upevòuje pomocí trnù navaøovaných k tenkým trubkám, které tvoøí stìnu kotle. Konstrukce izolace se pokrývá ocelovým pozinkovaným nebo hliníkovým plechem. Vnitøní vrstvu izolace tvoøí rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií, o hustotì 100 kg/ m 3. Vnìjší vrstvu mùže tvoøit stejný produkt nebo desky PAROC Process Slabs navržené speciálnì pro tento typ aplikace. Na vrchu kotlù se nachází øada trubkových spojù. Tyto spoje je nutno izolovat pomocí speciální izolaèní konstrukce of the boiler penthouse. Hlavní konstrukce se skládá z plochých trámù a ocelového pletiva pøizpùsobeného velkým zatížením a obvykle se izoluje rohožemi s drátìným pletivem nebo rohožemi s drátìným pletivem a deskami. Celá tato konstrukce se pokrývá trapézovým plechem s vysokou nosností. Nahoøe se nachází plech, který vydrží váhu zamìstnancù provádìjících údržbu zaøízení. Pøednosti použití izolace Paroc pro kotle Dobré izolaèní schopnosti a mechanická odolnost pøi vysokých teplotách. Elastiènost izolaèního materiálu i pøi velkých teplotních rozdílech. Velmi úèinná izolace pøi vícevrstvém použití.! 21

22 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro spalinové kanály Mnoho prùmyslových procesù je spojeno s pøepravou velkého množství vzduchu nebo jiných plynù. Tyto procesy spotøebovávají množství energie, kterou lze a je potøeba získat. Vysoká rychlost proudìní, kolísání teplot a tlaku a samotné rozmìry kanálù a zaøízení kladou vysoké požadavky na mechanickou odolnost konstrukce. Pøi prùmyslových procesech je øízení proudìní energie nezbytné z hlediska jejich funkènosti a ekonomiènosti. V tak nároèných aplikacích je zapotøebí speciálních izolaèních øešení navržených a vytvoøených speciálnì pro tento úèel. Izolace Paroc pro spalinové kanály zaruèují výbornou tepelnou izolaci pøi vysokých teplotách, dobrou mechanickou odolnost, hodí se k vícevrstvému použití a zabraòují kondenzaci vodní páry. Optimální øešení pro každé øešení V pøípadì spalinových kanálù se obvykle používá dvouvrstvá izolace, aby se zabránilo vzniku tepelných mostù. Obecnì jsou obì vrstvy tvoøeny z desek, ale lze rovnìž spojit desky a rohože. Optimální izolaèní materiál závisí na teplotì a druhu daného kanálu. U pravoúhlých kanálù se snadnìji instalují desky, ale je možno použít i rohože s drátìným pletivem. V aplikacích s nižšími teplotami jsou ideálním øešením rohože o nižší hustotì s hliníkovou fólií, jako napø. PAROC Duct Mat. Spalinové kanály lze snadno izolovat deskami PAROC Process Slabs, v jedné nebo více vrstvách. Desky se upevòují pomocí trnù a podložek. Izolaèní konstrukce se mùže lišit v závislosti na požadavcích Pøednosti použití izolace Paroc pro spalinové kanály Dobré izolaèní vlastnosti pøi vysokých teplotách. Dobrá mechanická odolnost. Vhodná k vícevrstvému použití. Vhodná k zabránìní kondenzaci vodní páry.! 22

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více