Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku"

Transkript

1 Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009

2 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní øešení pro potrubí Izolaèní øešení pro nádrže Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení Izolaèní øešení pro kotle Izolaèní øešení pro spalinové kanály Izolaèní øešení pro zaøízení a filtry Izolaèní øešení pro prùmyslové komíny Tabulka pro výbìr produktù Certifikace produktù Skladování a montáž Kvalita a ekologie Spolehlivý servis a poradenství Reference Informace uvedené v tomto letáku jsou jediným a zevrubným popisem výrobku a jeho technických vlastností. Z obsahu tohoto letáku však nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovnì uvedena v tomto letáku, nemùžeme zaruèit jeho stálost a vhodnost pro tuto aplikaci bez našeho pøedchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tento leták nahrazuje veškeré døíve zveøejnìné letáky. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobkù si vyhrazujeme právo na úpravu tohoto letáku bez pøedchozího upozornìní. 2

3 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Návratnost investice Pøi rozhodnutí investovat do nových instalací bychom se mìli ujistit, že investice bude optimálnì funkèní, efektivní a samozøejmì návratná v pomìrnì krátké dobì. Jednoduchým zpùsobem, jak zvýšit efektivitu technologických procesù, je použití pøíslušné izolace. Díky správnì vybrané izolaci lze minimalizovat spotøebu energie a maximalizovat dobu fungování instalace bez nutnosti oprav. Spolehlivost a efektivita procesù Udržení tepelných ztrát, které vznikají pøi pøepravì a skladování média, na minimální úrovni má podstatný vliv na výsledek bilance spotøeby energie. Pøi procesech, pøi kterých je nutno udržet teplotu v potrubí a nádržích v rámci úzkého teplotního rozsahu, tento úkol plní správnì navržená a provedená izolace. Vede to k lepší celkové efektivitì procesu. Pøíslušná izolace napomáhá rovnìž omezit nutnost údržbáøských prací. Korozi zpùsobenou vlhkostí, která se dostane do izolace, lze podstatnì omezit použitím pøíslušného izolaèního øešení, což ještì více zvyšuje efektivitu a prodlužuje dobu používání daného procesu. Široký výbìr speciálnì navržených výrobkù Paroc má dlouhou historii výzkumu a rozvoje v oblasti izolací pro prùmysl. V tomto procesu hraje významnou roli blízká spolupráce se zákazníky. Veškeré produkty jsou navrhovány tak, aby zvýšily efektivitu a funkènost procesù a výrobních podnikù. Peèlivì nasloucháme potøebám našich zákazníkù a vytváøíme produkty tak, abychom jim vyhovìli. Naše izolaèní systémy pro prùmyslová potrubí, které lze rychle nainstalovat, jsou dobrým pøíkladem úsilí o vytvoøení nových inovaèních øešení. Široký výbìr speciálních izolaèních výrobkù Paroc pro prùmysl znamená, že snadno najdeme nejlepší øešení odpovídající potøebám klientù. Díky neustálé inovaci, vytváøení a poskytování nejlepších dostupných øešení si Paroc zajistil pozici jednoho z nejlepších expertù v oblasti technických izolací v Evropì. Investice do izolace, investice do péèe o životní prostøedí Ve svìtì, který si èím dál více uvìdomuje hrozby pro životní prostøedí, mají výhody vyplývající z použití pøíslušného izolaèního øešení velký význam. Nižší spotøebou energie podniky pøispívají ke snížení emisí skleníkových plynù a také ke snížení spotøeby paliv potøebných k její výrobì. Továrna, která si pøi své èinnosti uvìdomuje možné hrozby pro životní prostøedí, mnohem snadnìji udrží krok se stále pøísnìjšími požadavky v oblasti ochrany životního prostøedí. 3

4 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl? Paroc vyrábí izolace z kamenné vlny - nejúèinnìjší a nejrozšíøenìjší izolaèní materiál v prùmyslu a energetice. Výborná tepelná a zvuková izolaèní schopnost kamenné vlny a také její vysoká odolnost vùèi pùsobení nízkých a vysokých teplot jsou vysoce cenìny a díky nim je kamenná vlna nejpopulárnìjším izolaèním materiálem používaným v prùmyslu a energetice. Požární odolnost - vlastní tøída Kamenná vlna vzniká roztavením a rozvláknìním kamenù, jako napø. gabra, vápence a bazaltu. Je tedy dokonalým materiálem pro protipožární izolace. Teplota mìknutí vláken èiní pøibližnì 1200 C. Ve srovnání s jinými produkty klasifikovanými jako nehoølavé, jako napø. skelná vlna s teplotou mìknutí na úrovni 500 stupòù, je kamenná vlna svou vlastní tøídou. Vysoká provozní teplota V instalacích pro pøepravu a skladování média o teplotách do 750 C je klíèovou otázkou, aby izolace byla odolná vùèi neustálému pùsobení velmi vysokých teplot a nemìnila pøitom svùj tvar a vlastnosti. Pøi maximální provozní teplotì na úrovni 750 C si produkty Paroc s vysokou hustotou udržují svùj tvar, odolnost vùèi stlaèení a tepelnou izolaèní schopnost po celou dobu používání izolace. Teplota, C Sklenìné materiály se taví Døevìné materiály hoøí Plastové materiály se taví Vlevo vzorek kamenné vlny pøed zkouškou nehoølavosti, vpravo po zkoušce Èas, min Kamenná vlna PAROC nadále chrání konstrukci pøed ohnìm* * Centrum technických zkoušek Finska VTT Diagram 1. Chování vybraných stavebních materiálù v pøípadì celulózového požáru. Køivka simuluje nárùst teploty ohnì v prostøedí místnosti. Standardní køivka spalování ISO

5 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Tepelná vodivost λ 10, W/mK Chloridy (Cl-), ppm Celková tepelná vodivost Nepøípustná úroveò Vyzaøování Vodivost vzduchem Vodivost vlákny Konvekce Pøípustná úroveò Kamenná vlna PAROC Diagram 2. Tepelná vodivost kamenné vlny. Hustota izolace, kg/m 3 Sodíkové a køemièitanové ionty (Na + a SiO 3 2- ), ppm Diagram 3. Obsah chloridù, køemièitanù a sody ve vodì po proplachu vlny Dokonalá tepelná odolnost Hlavním úkolem tepelné izolace je zabránit tepelným ztrátám. Díky své nízké tepelné vodivosti se kamenná vlna dokonale hodí k tomuto úèelu. Díky širokému výbìru produktù jsme vždy schopni dodat pøíslušné øešení, nezávisle na podmínkách, rozsahu teplot èi úrovni vlhkosti. V továrnách Paroc lze vyrobit produkty s rozsahem hustoty od 30 do 240 kg/m 3. Je to mnohem širší rozsah než u jiných izolaèních øešení. Umožòuje to vìtší pružnost pøi navrhování optimálního izolaèního øešení. Tlumení hluku Vzduch s vysokou rychlostí, pára a pøemís ování kapalin zpùsobují velký hluk a mohou negativnì ovlivnit pracovní prostøedí. Vzhledem ke své pórovité struktuøe vlákna a vysoké hustotì produkty Paroc zajiš ují dobrou zvukovou izolaci, která vytváøí pøíjemnìjší pracovní prostøedí. Odolnost vùèi korozi Koroze zaøízení a potrubí pod izolací vede k èetným nákladným a dlouhotrvajícím prostojùm a opravám. Klíèem k ochranì izolovaných kovových povrchù pøed pùsobením vlhkosti a jiných škodlivých látek je použití hydrofobního, nehygroskopického, chemicky odolného a stálého izolaèního materiálu. Produkty Paroc splòují veškeré tyto požadavky a navíc jejich nízký obsah chloru a široký výbìr obložení minimalizují riziko výskytu koroze. Pøíslušný produkt pro dané použití Díky všestrannému výbìru produktù, které Paroc nabízí, je snadné vybrat optimální izolaèní øešení pro každou situaci. Široká paleta prefabrikovaných výrobkù umožòuje snížení doby potøebné pro provedení instalace na nezbytné minimum. Instalaci a práce na plášti, obzvláštì v pøípadì potrubních pouzder, usnadòuje rovnìž u izolaèních materiálù stálost rozmìrù produktù Paroc. 5

6 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Zpracovatelský prùmysl Zpracovatelský prùmysl vyžaduje speciální izolaèní øešení. Teplota potrubí musí být udržována ve stanoveném rozsahu, tepelné ztráty je nutno minimalizovat a celý proces musí být spolehlivý, stálý a bezpeèný. Prùmyslovì vyrábìná a vzájemnì kompatibilní potrubní pouzdra Paroc zaruèují stejnou izolaèní schopnost jak u jednoduchých trubek, tak i u kolen potrubí, èímž umožòují udržet optimální vlastnosti pro celé potrubí. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro zpracovatelský prùmysl je zachycen na obrázku. Tlaková nádrž Skøíòka s izolací límce Skøíòka s izolací ventilu Výmìník tepla Zahøívané potrubí 6

7 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Koleno vysokoteplotního potrubí Vysokoteplotní potrubí Støecha nádrže Stìna nádrže 7

8 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Elektrárny Vysoké teploty vznikající bìhem výroby energie a rùznorodost prvkù, které je nutno izolovat, vyžadují široký výbìr speciálních izolaèních øešení. Napø. pro izolaci kotlù jsou zapotøebí vícevrstvá, pružná øešení založená na rohožích. Nádrže vyžadují výbìr desek o rùzné tlouš ce a vysoké odolnosti vùèi stlaèení. Paroc vyvinul izolaèní øešení pro kotle, nádrže, spalinové kanály, komíny a jiná zaøízení, která zvyšují efektivitu elektráren, jejich spolehlivost a prodlužují dobu používání. Široký výbìr speciálních izolaèních øešení Paroc pro elektrárny je zachycen na obrázku. Skøíòka s izolací ventilu Stìna kotle Výmìník Koleno vysokoteplotního potrubí Skøíòka s izolací límce Vysokoteplotní potrubí 8

9 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Spalinové vedení Plocha spalinového filtru Prùmyslový komín 9

10 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro potrubí Potrubí je klíèovým prvkem veškerých prùmyslových procesù. A už v elektrárnách èi ve zpracovatelském prùmyslu, dobøe navržené a efektivní potrubí je nutnou podmínkou zajištìní správného fungování procesù. Nároèné aplikace Funkènost a efektivita procesu vyžaduje, aby si látka pøepravovaná potrubím zachovala své nominální hodnoty a aby tepelné ztráty byly minimalizovány. Potrubí musí být nejen efektivní, ale i spolehlivé, stálé, bezpeèné a ekologické. V praxi je dùležitým zpùsobem, jak splnit všechny tyto podmínky, vybavení trubek úèinnou tepelnou izolací, která zabrání kolísání teplot. Kromì toho je podstatným faktorem rovnìž protipožární ochrana konstrukce, zabránìní kondenzaci vodní páry a korozi, redukce hluku, mechanická odolnost po celou dobu používání izolace. Samozøejmì je také dùležité, aby proces instalace izolace byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Kromì toho, že samotná instalace je ekonomiètìjší a zkracuje se doba prostojù, nedochází k chybám pøi instalaci, což zvyšuje spolehlivost izolace po dlouhou dobu. Izolaèní øešení Paroc pro prùmyslová potrubí se skládají ze standardní izolace trubek, vícevrstvé izolace trubek a izolace kolen potrubí. Pro nároènìjší podmínky je hlavním øešením kompatibilní vícevrstvá izolace. Rychlá, ekonomická instalace Jednou z hlavních pøedností vícevrstvých izolaèních øešení Paroc ve srovnání s øešeními založenými na rohožích s drátìným pletivem je snadnost a pøesnost pøi instalaci. Vzhledem k výjimeènì velké pøesnosti a kompatibilnosti prefabrikovaných komponent izolace je instalace jednoduchá a snadná. Izolace nevyžaduje žádné dodateèné opìrné konstrukce, které jsou nezbytné v pøípadì rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu se eliminuje hlavní pøíèina tepelných ztrát. Výhody systému Paroc mají obzvláštì podstatný význam pro izolaci kolen potrubí. Používá se stejný materiál, se stejnými vlastnostmi, ale bez potøeby jeho doøezávání na místì stavby a používání opìrných konstrukcí, èili pøíèin èasové nároènosti u instalace izolace z rohoží. Instalace prefabrikovaných komponent izolace je znaènì rychlejší než u komponent z rohoží s drátìným pletivem. Díky tomu lze podstatnì ušetøit na pøímých i nepøímých nákladech. Instalace vyžaduje menší poèet instalátorù a vybavení, vèetnì lešení. Je nutno zdùraznit fakt, že namontování izolace založené na potrubních pouzdrech a segmentech Paroc zvládne instalátor se základními znalostmi. Což není možné v pøípadì provádìní izolace založené na rohožích. Snadnìji se stanoví i harmonogram prací a práce jsou èasovì ménì nároèné. Vzhledem k vysoké pøesnosti továrních rozmìrù øešení Paroc nevznikají prakticky žádné zbytky izolace a místo stavby zùstává èisté. Je to jeden z viditelných dùkazù toho, jak se toto øešení vyplatí. Úèinná izolace Všechny tyto požadavky byly zohlednìny pøi vývoji izolaèního systému Paroc pro prùmyslová potrubí. Tento systém se skládá z prefabrikovaných, vzájemnì kompatibilních komponent izolace, pro jednoduché trubky jsou to potrubní pouzdra Paroc, pro kolena pak doporuèujeme segmenty Paroc. Pøi splòování požadavkù na izolaci pro prùmyslová potrubí systém Paroc vytvoøil vlastní tøídu, jak v kategorii dlouhodobého optimálního fungování, tak i v kategorii rychlosti a snadnosti instalace. Pøednosti izolace Paroc pro potrubí Jednoduchá instalace. Minimální tepelné ztráty vzhledem k eliminaci tepelných mostù díky pøekrývajícím se vrstvám izolace. Hustota do 140 kg/m 3 pro použití v nároèných a vysokoteplotních podmínkách. Stejné izolaèní vlastnosti jak u jednoduchých potrubních pouzder, tak i u kolen. Není potøebná opìrná konstrukce. Kompatibilní potrubní pouzdra a kolena. Snížení nepotøebných odpadù vznikajících kvùli øezání na místì stavby. Rychlejší a ekonomiètìjší instalace. Velký výbìr rozmìrù a tlouštìk pro standardní a speciální potrubí. Vysoká mechanická odolnost i pøi vysokých teplotách.! 10

11 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Doporuèované produkty pro izolaci potrubí Níže uvedená tabulka pøedstavuje hlavní produkty a jejich kombinace pro rùzná použití. Izolaèní vrstvy obsažené v tabulce jsou produkty doporuèovanými firmou Paroc, ale lze použít i ménì vrstev izolace. Pokud je vyžadovaná PAROC Section nebo PAROC Segment, lze použít také PAROC Section 140 nebo PAROC Segment 140. Pøi teplotách pøesahujících 250 C se doporuèují alespoò dvì vrstvy izolace. Na základì dlouholetých zkušeností doporuèujeme použití potrubních pouzder o hustotì 140 kg/m 3 jako první vrstvy, pokud teplota trubky pøesahuje 350 C (viz tabulka). Izolaèní systém doporuèovaný firmou Paroc Teplota Tlouš ka izolace Izolace pro jednoduché trubky Izolace pro kolena potrubí C s, mm Izolaèní vrstva Izolaèní vrstva < 120 PAROC Section PAROC Segment > PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 120 PAROC Section 140 PAROC Section PAROC Section 1) z PAROC Lock system PAROC Segment 140 PAROC Segment PAROC Segment 1) PAROC Lock PAROC Segment + PAROC Segment > 250 > 160 PAROC Lock PAROC Section PAROC Segment + PAROC Segment PAROC Segment > 350 > 160 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment > 320 PAROC Lock 140 PAROC Section PAROC Section PAROC Segment PAROC Segment 140 2) PAROC Segment PAROC Segment 1) Instrukce týkající se jednovrstvých a dvouvrstvých øešení mají zabránit vzniku štìrbin tvoøících se v izolaci. Pokud je celková tlouš ka izolace tak velká, že tlouš ka dostupných produktù ve dvou vrstvách nevystaèuje, používají se tøi nebo více vrstev izolace. 2) Pøi použití PAROC Lock 140 jako první vrstvy izolace u jednoduchých trubek se první vrstva kolena potrubí izoluje produktem PAROC Segment 140 ve vrstvách do okamžiku, kdy je dosažena stejná tlouš ka izolace jako u PAROC Lock

12 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Jednoduchá potrubí Univerzální izolace Paroc poskytuje úèinné izolaèní øešení pro potrubí s rùznými požadavky. V závislosti na provozní teplotì potrubí lze standardní izolaci vyrobit za použití standardních produktù a u vysokých teplot za použití izolace s vysokou hustotou. Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry v jedné vrstvì Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními pouzdry ve dvou vrstvách Dvouvrstvou izolaci lze nahradit produktem PAROC Lock (z-lock), potrubním pouzdrem se zámky, které lze nainstalovat v jedné vrstvì 12

13 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Srovnání proudìní tepla u tøech izolaèních øešení na stejném jednoduchém potrubí Projektové hodnoty Teplota média 530 C Støední teplota okolí 20 C Støední teplota izolaèního materiálu 290 C Rychlost vìtru 0 (bezvìtøí) Vnìjší prùmìr trubky 406 mm Vybraná tlouš ka izolace 160 mm Materiál pláštì: pozinkovaná ocel Srovnání tepelné vodivosti PAROC Wired Mat 100 ve dvou vrstvách* PAROC Section PAROC Section PAROC Lock 140 v jedné vrstvì Hodnota lambda pøi støední teplotì, W/mK 0,078 0,109/0,052 0,075 Teoretická** tepelná ztráta, W/m Teoretická** teplota povrchu, C Celkový vliv rostoucích èinitelù ve vztahu k tepelným ztrátám 30% 3% 3% Skuteèná tepelná ztráta***, W/m Skuteèná teplota povrchu, C * Izolaèní øešení z rohoží s drátìným pletivem zahrnuje opìrné konstrukce. ** Poèítaná bez zohlednìní vlivu opìrných konstrukcí, které mohou zpùsobit dodateèné tepelné ztráty. *** Rozdíl mezi teoretickou a skuteènou tepelnou ztrátou vyplývá z dodatku k souèiniteli tepelné vodivosti. Tento dodatek je dle PN EN nutno zohlednit, pokud se ve vrstvì izolaèního materiálu nachází opìrná konstrukce. Pøi použití produktù PAROC Lock lze snížit tepelné ztráty minimálnì o 25-30% ve srovnání s izolacemi založenými na rohožích s drátìným pletivemu. Pokud je stanovena maximální tepelná ztráta v potrubí, mùže být tlouš ka izolace mnohem nižší než v pøípadì konstrukcí založených na rohožích s drátìným pletivem. Tak se snižují náklady na izolaèní materiál, náklady na pláš a práci. Celkem lze ušetøit pøibližnì 25% nákladù. Navíc je kratší doba instalace, což znamená, že lešení a jiné vybavení nezbytné pro provedení izolace se používá po kratší dobu a v souvislosti s tím jsou celkové náklady na místì stavby nižší. Kromì toho izolace èasem nesedá, takže její tlouš ka a vlastnosti se nemìní po celou dobu používání potrubí. 13

14 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Kolena velkých potrubí Paroc vyvinul speciální øešení pro izolaci kolen potrubí, které se vyznaèuje stejnými vlastnostmi jako izolace jednoduchého potrubí. Kolena vysokoteplotního potrubí izolovaná za použití potrubních pouzder a segmentù Øešení dvouvrstvého segmentu na kolenì potrubí za použití potrubních pouzder se zámky PAROC Lock Kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Pro kolena potrubí s malými a støedními rozmìry Paroc vyvinul PAROC Section Bends. Podobnì jako u segmentù Paroc pro kolena velkých potrubí jsou vlastnosti PAROC Section Bends stejnì dobré jako u potrubních pouzder pro jednoduchá potrubí. Byly navrženy pro kolena potrubí ohnutých pod úhlem 45 a 90 stupòù. Jak ukazuje níže uvedený obrázek, byly PAROC Section Bends navrženy tak, aby instalace byla co nejrychlejší a nejjednodušší

15 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Ventily a límce Ventily a límce potrubí je nutno izolovat za použití zvláštních, snadno otevíratelných krytù. Rohož s drátìným pletivem s hliníkovým potahem je pøipevnìna k vnitønímu povrchu krytu, fólií dovnitø. Díky tomu je provedení veškerých potøebných oprav a údržbáøských prací jednoduché a estetické a samotný kryt spolu s izolací lze použít nìkolikrát. Zahøívaná potrubí Aby bylo možno pøepravovat potrubím viskózní kapaliny, musí být potrubí zahøíváno. Trubky vybavené ohøevným vedením se nejprve pokrývají hliníkovou fólií tak, aby se teplo lépe rozvádìlo po povrchu trubky. Následnì se izolace instaluje kolem trubky normálním zpùsobem se zohlednìním zmìnìného vnìjšího prùmìru a teploty daného øešení. 15

16 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Potrubí pøehøáté páry a trubky turbín Potrubí turbín fungují pøi vysokých teplotách dosahujících 540 C a vyžadují dobrou vícevrstvou tepelnou izolaci. Standardní tlouš ka izolace je obvykle pøibližnì mm. Kryty turbín mají velmi složité tvary, s mnoha otvory a zaobleními. Nejjednodušší a nejbezpeènìjší je izolace vysokoteplotního zaøízení tohoto typu rohožemi s drátìným pletivem s vysokou hustotou. Ideálním øešením pro konstrukci s rùznorodými tvary jsou rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií. Izolace vysokoteplotního potrubí je vždy vícevrstvým øešením. Poèet vrstev mùže být nižší pøi použití potrubních pouzder se zámky PA- ROC Lock. Chceme-li zabránit vypadávání vláken po vypálení pojiva, k èemuž dochází pøi použití izolaèního materiálu s nedostateènou hustotou, mìla by být alespoò jedna vnìjší vrstva izolována za použití PAROC Lock 140 nebo PAROC Section 140. Viz doporuèení týkající se izolaèních øešení pro potrubí na stranách Pro kolena potrubí jsou nejlepším øešením dvou- nebo vícevrstvé segmenty. Použitím PAROC Segments lze dosáhnout stejných termoizolaèních vlastností jako v pøípadì jednoduchých potrubí izolovaných potrubními pouzdry. 16

17 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Redukce hluku v prùmyslovém potrubí Potrubí, ve kterém proudí médium vysokou rychlostí nebo pára pod vysokým tlakem, vyžaduje izolaci redukující hluk. Dobrým øešením pro tato použití jsou potrubní pouzdra Paroc s vysokou hustotou. Nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce na vodorovném potrubí, které v mnoha pøípadech zhoršují tepelné a zvukové izolaèní vlastnosti. Pro tato prùmyslová použití jsou nejlepším produktem potrubní pouzdra PAROC Lock 140. Ve vícevrstvých øešeních je vhodné umístit nìjakou tìžkou krycí vrstvu mezi vrstvami vlny, aby se zlepšilo tlumení hluku. Redukce hluku, db Diagram 4. Nejškodlivìjší hluk, o nízkých frekvencích, lze podstatnì snížit pomocí vícevrstvého øešení o vysoké hustotì. Hz Diagram 4 zachycuje pøíklad redukce hluku v prùmyslovém potrubí. Zkoumaná izolaèní konstrukce se skládá z následujících materiálù: PAROC Section 140, tlouš ce 80 mm ocelový plech, o tlouš ce 1,0 mm PAROC Section, o tlouš ce 60 mm pláš z galvanizované oceli, o tlouš ce 0,75 mm celková tlouš ka izolace 140 mm Zkoumaná konstrukce. 17

18 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro nádrže Zásobní nádrže rùzných tvarù a rozmìrù jsou nedílnou souèástí mnoha prùmyslových procesù. Teplota uchovávaného materiálu se velmi liší v závislosti na daném procesu a vyžaduje øešení tepelné izolace, které dobøe funguje v širokém rozsahu teplot. Desky Paroc jsou optimálním øešením pro izolaci zásobních nádrží a jiných velkých cylindrických nebo plochých povrchù. Vzhledem k jejich nízké propustnosti vzduchu zajiš ují desky Paroc výbornou tepelnou izolaci v širokém rozsahu teplot. Bez ohledu na kolísání teplot, díky své vysoké odolnosti vùèi stlaèení, která zùstává zachována po celou dobu používání nádrže, izolaèní desky nevyžadují žádné dodateèné opìrné konstrukce, které by mohly zpùsobit vznik tepelných mostù. Výbìr øešení poskytujících dlouhodobou ochranu Hydrofobnost, neabsorpènost a nehoølavost kamenné vlny poskytují nádrži dodateènou ochranu a prodlužují dobu jejího používání. Navíc, podobnì jako u všech izolaèních øešení Paroc pro prùmysl, je proces instalace jednoduchý a øádný. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek z kamenné vlny, které byly speciálnì navrženy pro izolaci nádrží. Desky vyrábìné speciálnì pro stìny nádrží jsou k dispozici v rùzných hustotách, aby splòovaly teplotní požadavky rùzných nádrží. Pro izolaci støechy jsou nejlepším doporuèovaným øešením desky o vìtší hustotì, které pøenášejí zatížení, a pro dvojité konstrukce stìn granulát, s lepidlem nebo bez. Støecha nádrže je izolovaná tvrdými deskami PAROC Tank Roof Slabs. Samotné desky nevyžadují žádné upevnìní, ale pláš musí být podepøen izolací. Opìrné konstrukce se liší v závislosti na normách a specifikaci 18

19 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Výbìr pøíslušné hustoty izolace Stìny nádrží jsou èasto velmi vysoké. Vzhledem k odlišnosti teplot mezi izolací a pláštìm, kde se vzduch pohybuje smìrem vzhùru, vzniká takzvaný komínový efekt. Právì proto je dùležité použití izolaèních desek s pøíslušnou hustotou tak, aby se zabránilo pohybu vzduchu uvnitø izolace a aby se minimalizovaly tepelné konvekce (viz diagram 5). Pøíslušná hustota izolací pro nízkoteplotní nádrže je pøibližnì 40 kg/ m 3 a pro vysokoteplotní nádrže 60 kg/ m 3 nebo více. Propustnost vzduchu, m 2 /s Pa Izolaci stìn nádrže lze instalovat pomocí rùzných upevnìní a opìrných metod. Liší se v jednotlivých zemích a závisí na použitých specifikacích. Na tomto snímku jsou izolaèní desky pøipevnìné pomocí navaøovacích trnù. Hustota izolace, kg/m 3 Diagram 5. Redukce pohybu vzduchu použitím produktù o vysoké hustotì Pøednosti použití izolací Paroc pro nádrže Dobrá tepelná izolaèní schopnost v širokém rozsahu teplot. Nízká propustnost vzduchu zlepšující tepelnou izolaèní schopnost v nároèných podmínkách. Vysoká odolnost vùèi stlaèení - nejsou vyžadovány žádné opìrné konstrukce na støeše nádrže, èímž se redukují studené mosty. Dobrá hydrofobnost. Dobré izolaèní vlastnosti. Nehoølavý materiál, který vydrží vysoké teploty.! 19

20 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro dodateèné vybavení V závislosti na tvaru, rozmìrech a provozní teplotì klade dodateèné vybavení rùzné nároky na izolaci. U prvkù se složitými tvary jsou nejlepším izolaèním materiálem rohože s drátìným pletivem. Pro izolaci vìtších vysokotlakých nádrží lze rovnìž použít desky. Rùzné souèásti menšího vybavení, jako napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí rohoží s drátìným pletivem. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nutné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, aby se zabránilo sedání izolace. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Rùzné èásti menšího vybavení, jako jsou napø. výmìníky tepla, se izolují pomocí elastických rohoží s drátìným pletivem. Mnohá z tìchto zaøízení mají rùzné tvary, s nerovnými povrchy, a proto je vyžadována elastická izolace, aby se vyplnily všechny rohy. Pøi použití elastických rohoží s drátìným pletivem je nezbytné zajištìní pláštì opìrnou konstrukcí, napø. opìrnými prstenci, aby se zabránilo sedání izolace. Pro izolaci vybavení a tlakových nádrží se používají desky nebo rohože s drátìným pletivem v závislosti na jejich velikosti a rozmìrech. Rohože s drátìným pletivem se používají u menších prùmìrù nádrží a desky u vìtších. Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádrže nebo ne. Pokud je to možné, je nejsnadnìjší upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù. Pøednosti izolace Paroc pro dodateèné vybavení Snadnost nalezení pøíslušného izolaèního materiálu splòujícího stanovené požadavky. Snadnost instalace a upevnìní. Dobøe instalovaná izolace využívající dobré materiály je tak stálá jako samotné vybavení. Dobré izolaèní vlastnosti v širokém rozsahu teplot.! 20

21 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro energetické kotle Vysoké teploty, složitá konstrukce, vibrace a potøeba omezení vyzaøování tepla z velkých povrchù elektrárenských kotlù na minimum kladou vysoké nároky na izolaèní øešení. Speciální požadavky - úèinné øešení Vzhledem k vysokým teplotám je za úèelem zajištìní dostateènì pevné a silné izolace zapotøebí nìkolik vrstev. Vyžaduje to izolaèní øešení, které se mùže lišit v závislosti na druhu kotle. Obvykle je potøebná dvou- nebo ètyøvrstvá izolace. Vnitøní vrstva obecnì je vytvoøena z rohoží s drátìným pletivem a vnìjší vrstva z rohoží s drátìným pletivem nebo desek. Izolaèní materiál musí být elastický tak, aby se jím vyplnily všechny štìrbiny a aby izolované povrchy pod vlivem tepla mohly pracovat. Mezi izolaèními vrstvami je dobré umístit hliníkovou fólii, aby se zabránilo vyzaøování tepla uvnitø izolace. Pøi prvním uvedení daného kotle do provozu po instalaci izolace se kotel nesmí ohøívat rychleji než 50 o C za hodinu. Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek a rohoží z kamenné vlny, které byly navrženy speciálnì pro izolaci kotlù. Vysokoteplotní desky PAROC High Temperature Slabs lze použít jako pomocnou izolaci ve vysokoteplotních konstrukcích, jako napø. pro dno kotle. Všechna tato izolaèní øešení se mohou lišit v závislosti na požadavcích. Izolace kotlù je specifická, protože ve všech konstrukcích je nutno vzít v úvahu znaènou tepelnou roztažnost izolovaných povrchù pod vlivem tepla. Izolace stìn kotlù se upevòuje pomocí trnù navaøovaných k tenkým trubkám, které tvoøí stìnu kotle. Konstrukce izolace se pokrývá ocelovým pozinkovaným nebo hliníkovým plechem. Vnitøní vrstvu izolace tvoøí rohože s drátìným pletivem s hliníkovou fólií, o hustotì 100 kg/ m 3. Vnìjší vrstvu mùže tvoøit stejný produkt nebo desky PAROC Process Slabs navržené speciálnì pro tento typ aplikace. Na vrchu kotlù se nachází øada trubkových spojù. Tyto spoje je nutno izolovat pomocí speciální izolaèní konstrukce of the boiler penthouse. Hlavní konstrukce se skládá z plochých trámù a ocelového pletiva pøizpùsobeného velkým zatížením a obvykle se izoluje rohožemi s drátìným pletivem nebo rohožemi s drátìným pletivem a deskami. Celá tato konstrukce se pokrývá trapézovým plechem s vysokou nosností. Nahoøe se nachází plech, který vydrží váhu zamìstnancù provádìjících údržbu zaøízení. Pøednosti použití izolace Paroc pro kotle Dobré izolaèní schopnosti a mechanická odolnost pøi vysokých teplotách. Elastiènost izolaèního materiálu i pøi velkých teplotních rozdílech. Velmi úèinná izolace pøi vícevrstvém použití.! 21

22 IZOLAÈNÍ ØEŠENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU Izolaèní øešení pro spalinové kanály Mnoho prùmyslových procesù je spojeno s pøepravou velkého množství vzduchu nebo jiných plynù. Tyto procesy spotøebovávají množství energie, kterou lze a je potøeba získat. Vysoká rychlost proudìní, kolísání teplot a tlaku a samotné rozmìry kanálù a zaøízení kladou vysoké požadavky na mechanickou odolnost konstrukce. Pøi prùmyslových procesech je øízení proudìní energie nezbytné z hlediska jejich funkènosti a ekonomiènosti. V tak nároèných aplikacích je zapotøebí speciálních izolaèních øešení navržených a vytvoøených speciálnì pro tento úèel. Izolace Paroc pro spalinové kanály zaruèují výbornou tepelnou izolaci pøi vysokých teplotách, dobrou mechanickou odolnost, hodí se k vícevrstvému použití a zabraòují kondenzaci vodní páry. Optimální øešení pro každé øešení V pøípadì spalinových kanálù se obvykle používá dvouvrstvá izolace, aby se zabránilo vzniku tepelných mostù. Obecnì jsou obì vrstvy tvoøeny z desek, ale lze rovnìž spojit desky a rohože. Optimální izolaèní materiál závisí na teplotì a druhu daného kanálu. U pravoúhlých kanálù se snadnìji instalují desky, ale je možno použít i rohože s drátìným pletivem. V aplikacích s nižšími teplotami jsou ideálním øešením rohože o nižší hustotì s hliníkovou fólií, jako napø. PAROC Duct Mat. Spalinové kanály lze snadno izolovat deskami PAROC Process Slabs, v jedné nebo více vrstvách. Desky se upevòují pomocí trnù a podložek. Izolaèní konstrukce se mùže lišit v závislosti na požadavcích Pøednosti použití izolace Paroc pro spalinové kanály Dobré izolaèní vlastnosti pøi vysokých teplotách. Dobrá mechanická odolnost. Vhodná k vícevrstvému použití. Vhodná k zabránìní kondenzaci vodní páry.! 22

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace KATALG PRDUKTÙ Technické Izolace Technické Izolace Leden 2006 bsah Technické izolace v prùmyslu a energetice... Topenáøství, ventilace a klimatizace... 2 4 Firma Paroc Polska, která je souèástí PAR Group,

Více

Řešení pro izolace průmyslových potrubí

Řešení pro izolace průmyslových potrubí Řešení pro izolace průmyslových potrubí Technické Izolace Aplikace Duben 2009 Prefabrikované izolační díly pro dokonalé izolace potrubí PAROC Výhody kolem dokola PAROC řešení izolací průmyslových potrubí

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Ceník. Technické Izolace

Ceník. Technické Izolace Technické Izolace Technické Izolace Duben 0 Revize..0 Klekáme na kolena! PAROC Section Bend AluCoat T PAROC Section Bend AluCoat T - hotové segmenty z kamenné vlny urèené pro termickou a akustickou izolaci

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

Katalog výrobků. Technické izolace. Technické izolace. Březen 2012

Katalog výrobků. Technické izolace. Technické izolace. Březen 2012 Katalog výrobků Technické izolace 09 Technické izolace Březen 2012 Obsah Technické izolace... 3 Technické izolace v průmyslu a energetice... 4 Rohože FELT a lamelové rohože... 7 Akustické izolace... 8

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže.

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže. Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k sestavení a montáži Úvod Chladící vìže FCT by mìly být sestavovány a montovány tak, jak je to uvedeno v tomto manuálu. Tyto postupy je nutno pøed

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu. ROCKWOOL, a.s. Pouzdro Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE nové uspořádání vláken = výrazná úspora tepla nehořlavost A2 L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda

Více

Protipožární ochrana. Desky OWAcoustic -premium- se dodávají ve tøídì stavebních hmot A2-s1,d0. Jsou identifikovatelné podle této zkušební znaèky:

Protipožární ochrana. Desky OWAcoustic -premium- se dodávají ve tøídì stavebních hmot A2-s1,d0. Jsou identifikovatelné podle této zkušební znaèky: Protipožární ochrana Desky OWAcoustic jako stavební materiál Podle DIN EN 1501-1 a DIN 4102 èást 1 jsou stavební materiály rozdìleny podle chování v pøípadì požáru do následujících tøíd: Název podle stavebního

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY SPIRÁLOVITÌ RÝHOVANÉ TROUBY Z POZINKOVANÉ OCELI HISTORIE Galvanizované ocelové trouby se používají v dopravním stavitelství k provádìní silnièních propustkù více než 80

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Tlakové rozvody vody a vzduchu

Tlakové rozvody vody a vzduchu PRÙMYSLOVÉ HADICE Firma DLplast, s.r.o., byla založena v roce 2000 po dlouholeté obchodní zkušenosti zakladatele firmy s prodejem hadic. Od založení se vìnujeme vývoji a výrobì prùmyslových plastových

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Ceramilux. Vetro Freddo

Ceramilux. Vetro Freddo Ceramilux Ceramilux je materál složený z pøírodních minerálù (uhlièitan vápenatý a trihydrát hliníku) a polyesterové pryskyøice. Ochranná vrstva, která pokrývá povrch materiálu je z akrylového polyesteru,

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost www.styrodur.com OBSAH 3 Styrodur - osvědčená izolace pro budoucnost již od roku 1964 4 50 let výrobků Styrodur - historie 6 Odolný - ve všech směrech 7

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237 Ecophon Gedina A Výrobek je určen pro použití tam, kde je vyžadován standardní systém zavěšeného stropu, kde však existují přísné funkční požadavky. Panely Ecophon Gedina A jsou umístěny ve viditelném

Více

www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY

www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYRETANOVÉ PANELY SENDVIÈOVÉ POLYRETANOVÉ PANELY støešní panely Pøednosti produktu - velmi dobrá tepelná - pìt prolisù pro vysoké statické požadavky - velmi zajímavý pomìr ceny

Více

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz.

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz. 06/2015 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 Hygienické systémy Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz TORK Výrobky znaèky Tork pøedstavují rozsáhlé spektrum hygienických výrobkù, za jejichž pomoci lze

Více

www.ruukki.cz SENDVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY PRODUKTOVÝ KATALOG

www.ruukki.cz SENDVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY PRODUKTOVÝ KATALOG www.ruukki.cz SENVIČOVÉ PANELY RUUKKI PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUOVY PROUKTOVÝ KATALOG Efektivita životnosti budovy Snižte vaše náklady na energii budovy až o 20% Pomůžeme vám snížit energetické náklady

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE VÁŠ ØEZNÝ PROCES FÓLIE UMÌLÁ VLÁKNA SKELNÁ VLÁKNA ZDRAVOTNICTVÍ POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL ØEMESLO/HOBBY AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL TECHNICKÉ

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Tork. Hygienické systémy. www.petruzalek.cz. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 Hygienické systémy Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz TORK Výrobky znaèky Tork pøedstavují rozsáhlé spektrum hygienických výrobkù, za jejichž pomoci lze

Více

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 Výrobky Etape Vám umožní prožít pøíjemné zážitky pøi sportu a ve volném èase. Jsou navrženy tak, aby Vás nijak mezovaly v pohybu a maximálnì ochránily pøed chladem. neo- Tìchto

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Panel je vhodný pro snížení hlučnosti průmyslových prostor, kde jsou vyžadovány různé rozměry a způsoby montáže. Ecophon Industry Modus se instaluje na viditelný rošt. Každý panel

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí.

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí. Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné)

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné) Austral IJX IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II (volitelné) Mìsta Rezidenèní zóny Promenády Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým nebo polykarbonátovým (volitelné) difuzorem kulovitého tvaru.

Více

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY PROÈ PØEMÝŠLET O LED OSVÌTLENÍ? stávající zdroje LED žárovky a záøivky jsou vyrábìny tak aby plnì nahradily stávající žárovky a záøivky. Nízké náklady na provoz a

Více