What Is Biodiesel Fuel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "What Is Biodiesel Fuel"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment petroleum established fuel produced alkyl ester created chemically reacted lipids utilized commonly vegetable oil animal fat ability used alone within unmodified engine price natural ingredient discharge atmosphere running vehicle damage pollution air steadily peril cause global warming simple burn cleaner emission even [ fju:əl] [ sevərəl] [ seiv] [ wei] [ trai] [ θru:] [ gæs mani] [ indi vidžuəl] [ spend] [ gælən] [ in šuə] [ ə biliti] [ raid] [ mait] [ meməri] [ bi kam] [ komən] [ dis kavə] [ profit] [ wolit] [ in vairənmənt] [ pi trəuliəm] [ i stæblišt] [ fju:əl] [ prə dju:sd] [ ælkyl estə] [ kri: eitid] [ kemikli] [ ri æktid] [ lipid] [ ju:tilaizd] [ komənli] [ vedžtəbl oil] [ æniməl fæt] [ ə biliti] [ ju:zd] [ ə ləun] [ wið in] [ an modifaid] [ endžin] [ prais] [ næčərəl] [ in gri:diənt] [ dis ča:dž] [ ætməsfiə] [ raniŋ] [ vi:ikl] [ dæmidž] [ pə lu:šn] [ eə] [ stedili] [ peril] [ ko:z] [ gləubl wo:miŋ] [ simpl] [ bə:n] [ kli:nə] [ i mišn] [ i:vn] palivo, pohonná látka několik šetřit, spořit způsob zkusit prostřednictvím finance za palivo jedinec, člověk utratit, utrácet galon (Am) 3,785 litru zajistit schopnost jet, jezdit možná, snad vzpomínka stává se běžné, obvyklé objevují zisk, užitek peněženka prostředí ropa, nafta založené palivo, pohonná látka vyroben, produkován alkyl ester vytvořeno chemicky zareagovat lipid, tuk užité, využité běžně, obecně rostlinný olej živočišný tuk schopnost použitý samostatně uvnitř neupravený motor cena přírodní složka, přísada znečištění atmosféra, ovzduší provozování vozidlo, vůz škodí znečištění vzduch, ovzduší stabilně, stále nebezpečí, problém příčina globální oteplování snadný, jednoduchý spaluje čistěji emise i, dokonce

3 found manageable develop own backyard proper equipment direction hope pass out offer opportunity in its stead vehicle be able run farther tank [ faund] [ mænidžəbl] [ di veləp] [ əun] [ bæk ja:d] [ propə] [ i kwipmənt] [ di rekšn] [ həup] [ pa:s aut] [ ofə] [ opə tju:niti] [ in its sted] [ vi:ikl] [ bi: eibl] [ ran] [ fa:ðə] [ tæŋk] zjistili možné, proveditelné vyvinout vlastní zápraží, dvorek správný, vhodný zařízení návod naděje vytratit, zmizet nabídnout, nabízet příležitost namísto vozidlo, vůz může, být schopný jezdit, fungovat dále nádrž Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing deducing brain power nature whilst nurtured assist improving capacity condensed for convenience primacy recency task strategic break middle improve [ im pru:vmənt] [ meməri] [ in ə natšel] [ maind] [ ə meiziŋ] [ ri zo:s] [ fə :st step] [ tə wo:dz] [ ju:tilaiziŋ] [ bi li:v] [ pauə] [ bi: eibl tu] [ im pru:v] [ beist on] [ prəusesiŋ] [ di dju:siŋ] [ brein pauə] [ neičə] [ wailst] [ nə:čəd] [ ə sist] [ im pru:viŋ] [ kə pæsiti] [ kən denst] [ fo: kən vi:niəns] [ praiməsi] [ ri:snsi] [ ta:sk] [ strə ti:džik] [ breik] [ midl] [ im pru:v] zlepšení, vylepšení paměti v kostce, stručně mysl, myšlenky úžasný zdroj první krok k, směrem k využití, užití věřit síla být schopen zlepšit založené na zpracování dedukování inteligence přírozená zatímco rozvíjená pomáhat, přispět zlepšení kapacita, schopnost zhuštěný, kondenzovaný aby to vyhovovalo nadřazenost nedávný úkol, úloha strategická přestávka uprostřed zlepšit

4 especially take a break counterintuitive exponentially result accomplish remember incomplete recently efficiency focus for example poetry achieve determine profession own requirement aspect necessary analyze precise idea cultivate subconscious dwell fodder in order to harness review recall accessible additional great deal heighten go through experience understanding breeze implement surefire routine assist recalling find usage alert efficient [ i spešli] [ teik ə breik] [ kauntə in tju:itiv] [ ekspə nenšəli] [ ri zalt] [ ə kampliš] [ ri membə] [ inkəm pli:t] [ ri:sntli] [ i fišənsi] [ fəukəs] [ fo: ig za:mpl] [ pəuətri] [ ə či:v] [ di tə:min] [ prə fešn] [ əun] [ ri kwaiəmənt] [ æspekt] [ nesəsəri] [ ænəlaiz] [ pri sais] [ ai diə] [ kaltiveit] [ sab konšəs] [ dwel] [ fodə] [ in o:də tu] [ ha:nəs] [ ri vju:] [ ri ko:l] [ ək sesəbəl] [ ə dišənəl] [ greit di:l] [ haitn] [ gəu θru:] [ ik spiəriəns] [ andə stændiŋ] [ bri:z] [ impliment] [ šuə faiə] [ ru: ti:n] [ ə sist] [ ri ko:liŋ] [ faind] [ ju:sidž] [ ə lə:t] [ i fišnt] zvláště dát si přestávku v rozporu, odporující exponenciálně výsledek dosáhnout pamatovat si nedokončené před nedávnem, nedávno výkonnost, efektivita zaměřit například báseň, poezie dosáhnout, dokázat určit, stanovit profese, povolání vlastní požadavek, potřeba aspekt, stránka nezbytné, nutné analyzovat, rozebrat přesnou představu rozvíjet podvědomí zabývat se, věnovat se krmivo aby, tak aby využít zhodnotit, zopakovat vzpomenout si, vybavit si přístupný dodatečný hodně zvětšení, zvýšení projít si zažít, pociťovat porozumění, pochopení hračka, jednoduchá věc provést, uskutečnit zaručené, spolehlivé běžná práce, rutina pomáhat, usnadnit vzpomenutí, vybavení objevit, zjistit použití, používání ostražitá, na pozoru výkonná

5 Tato slova jsou k článku: Amazon.com - Jeff Bezos Success Factors success famous quote vision consumer centric senior vice-president earning six-figure salary however despite assured future expectation rise further within pursue envision promising venture discovering thundering growth usage own unmapped territory risky untried recognized possibility list settled vast title available bookseller be able to fraction purchased while bookstore limited shelving space stepped down raised moved choice wide range picking savvy employee additionally warehouse rented empire [ sək ses] [ feiməs] [ kwəut] [ vižn] [ kən sju:mə] [ sentrik] [ si:niə] [ vais prezidənt] [ ə:niŋ] [ six figə] [ sæləri] [ hau evə] [ di spait] [ ə šuəd] [ fju:čə] [ ekspek teišn] [ raiz] [ fə:ðə] [ wið in] [ pə sju:] [ in vižən] [ promisiŋ] [ venčə] [ dis kavəriŋ] [ θandəriŋ] [ grəuθ] [ ju:sidž] [ əun] [ an mæpt] [ teritəri] [ riski] [ an traid] [ rekəgnaizd] [ posəbiliti] [ list] [ setld] [ va:st] [ taitl] [ ə veiləbəl] [ buk selə] [ bi: eibl tu] [ frækšn] [ pə:čəst] [ wail] [ buksto:] [ limitid] [ šelviŋ speis] [ stept daun] [ reizd] [ mu:vd] [ čois] [ waid reindž] [ pikiŋ] [ sævi] [ im ploi i:] [ ə dišənəli] [ weəhaus] [ rentid] [ empaiə] úspěch, úspěšný slavný citát vize zákazník, zákaznicky zaměřený vyšší nadřízený, vedoucí viceprezident vydělávající šesti-ciferný plat nicméně navzdory jistá, zaručená budoucnost očekávání stoupat dále uvnitř uskutečnit, věnovat se předvídat slibný, nadějný podnik, podnikání objevení burácející, raketový růst užívání vlastní nezmapované teritorium, sféra riskantní nevyzkoušené rozpoznal, pochopil možnost seznam určeny, stanoveny obrovský, ohromný titul k dispozici knihkupec schopni zlomek zakoupeno, koupeno zatímco knihkupectví limitované, omezené místo na policích odstoupil, odešel získané přestěhoval výběr, volba široká škála, rozsah vybírání, výběr chytrý zaměstnanec navíc, dodatečně sklad pronajatý říše, impérium

6 spent navigable user-friendly layout source idea community developed foster atmosphere in particular allow customer review rate suggest based purchased previously self-proclaimed launched rocketed forward incredible success merchandise generating sales globally account for pour promotion reputation recognizable brand name covetous number one spot threatened presence through fiery campaign claimed provide twice branched out boast season expanding toy instigate commission customer link competing retailer site share pharmacy as well following join [ spent] [ nævigəbl] [ ju:zə frendli] [ leiaut] [ so:s] [ aɪ diə] [ kə mju:niti] [ di veləpt] [ fostə] [ ætməsfiə] [ in pə tikjulə] [ ə lau] [ kastəmə] [ ri vju:] [ reit] [ sə džest] [ beist] [ pə:čəst] [ pri:viəsli] [ self prə kleimd] [ lo:nčt] [ rokitid] [ fo:wəd] [ in kredəbl] [ sək ses] [ mə:čəndaiz] [ dženəreitiŋ] [ seilz] [ gləubəli] [ ə kaunt fo:] [ po:] [ prə məušn] [ repju teišn] [ rekəgnaizbl] [ brænd neim] [ kavətəs] [ nambə] [ θretnd] [ prezns] [ θru:] [ faiəri] [ kæm pein] [ kleimd] [ prə vaid] [ twais] [ bra:nčt aut] [ bəust] [ si:zn] [ ik spændiŋ] [ toi] [ instigeit] [ kə mišn] [ kastəmə] [ liŋk] [ kəm pi:tiŋ] [ ri:teilə] [ sait] [ šeə] [ fa:məsi] [ əz wel] [ foləuiŋ] [ džoin] strávil ovládaný uživatelsky přívětivý rozložení, dispozice dodávat myšlenka, nápad komunita, společenství vyvinuté pomáhat v rozvoji atmosféra obzvlášť, zejména umožnil, dovolil zákazník hodnocení, kritika ohodnotit navrhnout, doporučit založeno na, vycházející z zakoupili předtím, dříve sebe vychvalující spuštěn, zahájen vyletěl, vystřelil vpřed neuvěřitelný úspěch zboží vytváření prodej celosvětově tvoří, číní nalít, nasypat podpora prodeje pověst, reputace zřetelná, rozeznatelná značka, značkové jméno dychtící, bažící umístění na první pozici ohrožený přítomnost prostřednictvím plamenná, energická kampaň tvrdil, prohlašoval poskytnout dvakrát rozšířil se vychloubat se, chvástat sezóna rozšíření hračka podněcovat provize, odměna zákazník odkázat konkurenční maloobchodník, prodejce webová stránka podíl farmacie také následovat, opakovat připojit se, přidat se

7 introduce auction expand continue accommodate innovating insist pay off template [ intrə dju:s] [ o:kšn] [ ik spænd] [ kən tinju:] [ ə komədeit] [ inəveitiŋ] [ in sist] [ pei of] [ templeit] uvést, zavést aukce, aukční rozšířit se, expandovat pokračovat pojmout inovující trvá, vyžaduje vyplatit se vzor, forma Tato slova jsou k článku: The Differences between Spirits and Liqueurs spirit liqueur produced ferment liquid through distillation whereby sweetened flavoured normally between versus table wine base although used to be medicine origination typically base grain sugar-based initial fermentation turn starch for example grapes region known as applejack contain blend malt whisky grain whisky barley distilled sugar cane molasses depending still patent [ spirit] [ li kjuə] [ prə dju:st] [ fə ment] [ likwid] [ θru:] [ disti leišn] [ weə bai] [ swi:tnd] [ fleivəd] [ no:məli] [ bi twi:n] [ və:səs] [ teibl wain] [ beis] [ o:l ðəu] [ ju:zd tə bi:] [ medsn] [ ə ridžineišn] [ tipikli] [ beis] [ grein] [ šugə beist] [ i nišl] [ fə men teišn] [ tə:n] [ sta:č] [ fo: ig za:mpl] [ greips] [ ri:džən] [ nəun æz] [ æpəl džæk] [ kən tein] [ blend] [ mo:lt wiski] [ grein wiski] [ ba:li] [ di stild] [ šugə kein] [ mə læsiz] [ di pendiŋ] [ stil] [ peitnt] tvrdý alkohol likér vyprodukovány, vyráběny kvas, kvašení tekutina přes destilování, destilaci zatímco oslazen ochucen obvykle mezi oproti tomu stolní víno základ i když bývali, bývávali lék, léčivo původ, počátek typicky základ obilí cukerný základ počáteční fermentace, kvašení přemění škrob například hrozny region, oblast známý jako calvados obsahuje směs sladová whisky obilná whisky ječmen destilovaná cukrová třtina melasa závisející destilační patent

8 determine compounded juniper coriander caraway aniseed generally dairy bean kernel herb commonly like primary added flavouring characterized content nature additional complement both item menu marinade barbeque dish flair endless wide variety choose [ di tə:min] [ kompaundid] [ džu:nipə] [ kori ændə] [ kærəwei] [ ænisi:d] [ dženərəli] [ deəri] [ bi:n] [ kə:nl] [ hə:b] [ komənli] [ laik] [ praiməri] [ ædid] [ fleivəriŋ] [ kærəktəraiz] [ kontent] [ neičə] [ ə dišənəl] [ komplimənt] [ bəuθ] [ aitəm] [ menju:] [ mæri neid] [ ba:bikju:] [ diš] [ fleə] [ endləs] [ waid] [ və raiəti] [ ču:z] určí složený jalovec koriandr kmín anýz obecně mléčné kávový jádrový bylinné běžně, obecně jako primární, hlavní přidané příchuť, aroma charakterizován obsah podstata, vlastnost dodatečné doplnění, zvýraznění oba, obě položka jídelní lístek, menu marináda grilování pokrm, jídlo styl nekonečný široká rozmanitost, různorodost vybrat si, zvolit si

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

The Health Benefits of Drinking Wine

The Health Benefits of Drinking Wine VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Health Benefits of Drinking Wine health benefit numerous in moderation medical studies surprisingly somewhat sceptical normally recommended health care provider

Více

An Introduction To Tuscany Italy

An Introduction To Tuscany Italy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: An Introduction To Tuscany Italy introduction movie invoke arouse sense smell taste budding artist master fashion cue rekindle flame celebrate perhaps known masterpiece

Více

The Chocolate Fantasy

The Chocolate Fantasy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Chocolate Fantasy produced cocoa bean cacao tree grow main ingredient numerous recipe constitute adult appreciate unique taste texture in comparison cocoa bean

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

The Wonders of Egypt Holidays

The Wonders of Egypt Holidays VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Wonders of Egypt Holidays wonder familiar amazing temple synonym attraction explorer couple bit mystery along tomb cast monument dating back then mean enjoy vibrant

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping boutique paradise witnessed unexpected growth few exclusive gear increased tremendously major role significant

Více

Rugby Avoiding Injuries

Rugby Avoiding Injuries VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Rugby Avoiding Injuries avoiding injury considered violent trauma serious demand amount physical known include shoulder knee ankle joint concussion spinal dangerous

Více

Pa-Kua Feng Shui Basics

Pa-Kua Feng Shui Basics VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Pa-Kua Feng Shui Basics basics literally environment darkness and so forth individual differently particular suited find however troubled relationship woe likely discord

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

Polar Bears, Rulers of the Arctic North

Polar Bears, Rulers of the Arctic North VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Polar Bears, Rulers of the Arctic North polar bear ruler region main source seal huge adult excellent camouflage when hunting most northerly mammal earth unlike species

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah 1. Přihlášení... 1 1.1. Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO... 1 1.2. Přihlášení do systému HU-GO... 4 1.3. Výběr aktuálního

Více

Seychelles What To Know Before You Go

Seychelles What To Know Before You Go VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Seychelles What To Know Before You Go truly paradise extraordinary island virtually deserted beautifully lush amazing dream whilst spellbound man made sight lack high

Více

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Obsah. Potravinářská prvovýroba a v ý ro b a Zemědělství Úkoly potravinářského průmyslu... 13

Obsah. Potravinářská prvovýroba a v ý ro b a Zemědělství Úkoly potravinářského průmyslu... 13 Obsah Potravinářská prvovýroba a v ý ro b a... 13 Zemědělství... 13 4 Úkoly potravinářského průmyslu... 13 2.3.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 Složení

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

An Introduction To Tuscany Italy

An Introduction To Tuscany Italy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: An Introduction To Tuscany Italy introduction movie invoke arouse sense smell taste budding artist master cue rekindle flame celebrate known masterpiece birth built

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Česko-anglická knihovnická terminologie Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Tato brožurka Vám nabízí výběr nejdůležitější anglické slovní zásoby a frází, využitelných v prostředí knihovny. Představuje

Více

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO PŮVODNÍ ZÁMĚR LIBERALIZACE TRHU BYL SPRÁVNÝ A MĚL VYTVOŘIT PROSTOR PRO TRŽNÍ PROSTŘEDÍ,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Text: Basic rules for combination of meals and drinks

Text: Basic rules for combination of meals and drinks Klíčová slova: 21. Keywords: basic rules, meals, drinks, order of wines Text: Basic rules for combination of meals and drinks The right combination of meals and drinks creates a unit where the drink doesn

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Handmade Chocolate. Tato slova jsou k článku:

Handmade Chocolate. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Handmade Chocolate handmade delicious luxuriate in treat stressful let melt tongue strain melt away however same unlikely preservative synthetic mass produced high

Více

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30.3.2016, Benediktinské opatství v Emauzích Alena

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

The Shower cleaner of contaminated spills

The Shower cleaner of contaminated spills Název funkčního vzorku v originále Sprchový čistič kontaminovaných úkapů Název funkčního vzorku česky (anglicky) The Shower cleaner of contaminated spills Obrázek 1. Model sprchového čističe pro kontaminované

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

How to Grow Bamboo. Tato slova jsou k článku:

How to Grow Bamboo. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: How to Grow Bamboo grow bamboo mysterious elusive plant baffle taxonomist contain space grass recent evolved including familiar even variety cultivar attain inch growth

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011

PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011 PRICING v recesi aneb když SLEVY tak chytře Marketing Trend podzim 2011 Praha, 30.listopadu 2011; verze 2.0 Václav Lorenc je PRICING IDIOT a Managing partner Pricewise CR vaclav.lorenc@pricewise.sk +420

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Pokyny k testimonialům o příležitosti

Pokyny k testimonialům o příležitosti Pokyny k testimonialům o příležitosti 1 TESTIMONIALY O PŘÍLEŽITOSTI V PÍSEMNÉ FORMĚ Obecně řečeno, testimonial o příležitosti je jakékoli tvrzení, které sděluje nebo naznačuje určitou úroveň nebo rozsah

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/7

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/7 Nejpoužívanější anglická slova část 3 - pořadí 2001-3000 () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 100 slov (rozsah všech 33 lekcí - 1000 slov - po registraci) Copyright

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic

GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic GLASS mosaic 2013 Skleněná mozaika je moderní obkladový materiál vyráběný v široké škále ba rev,

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Příloha č. 1 Výzvy I - úvěry v programu EXPANZE Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock.

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Číslo šablony: Číslo materiálu: Název dokumentu: Autor: Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: III/2 VY_32_INOVACE_AJ.S1.12 Australia PhDr. Jana Burianová Jazyk a jazyková komunikace

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU E c o n o m i c PlUs Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více