Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, Děčín VI, , tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola lodní dopravy a. technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, Děčín VI, 405 02, tel. 412 535 942, 412 535 927"

Transkript

1 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Ú s t e c k é h o k r a j e Dělnická 15, Děčín VI, , tel , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K / M G R. B C. J A N A F É R O V Á z p r a c o va l a M g r. B c. J a n a F é r o vá ř e d i t e l k a š k o l y schváleno školskou radou dne 1. října 2014

2 ÚVOD Zřizovatel: Vedení školy: Školská rada: Ústecký kraj Mgr. Bc. Jana Férová ředitelka a statutární orgán školy mob.: Ing. Kateřina Sellnerová ZŘ TV a zástupce statutárního orgánu mob.: Rudolf Špaček ZŘ OV mob.: Ing. Martin Škařupová zástupce zřizovatele, předseda tel.: Pavel Sinko zástupce zřizovatele tel.: PaedDr. Václav Miller, Ph.D. zástupce pedagogických pracovníků tel.: Bc. Ladislav Hampejs zástupce pedagogických pracovníků tel.: Miloš Havlíček zástupce rodičů a zákonných zástupců (Dělnická) mob.: Radka Jánská - zástupce rodičů a zákonných zástupců (Dělnická) mob.: Střední odborná škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 15, Děčín VI předkládá Krajskému úřadu Ústeckého kraje odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Ústí nad Labem v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Zpráva zachycuje stav ke dni 31. srpna STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V současné době škola svou velikostí, naplněností a oborovou skladbou odpovídá ekonomicky dobře fungující organizaci a kromě optimálního počtu žáků (to je dáno dlouhodobým propadem demografické křivky) splňuje podmínky pro zařazení do páteřní sítě škol v Ústeckém kraji. Zaměření školy ve tříletých strojírenských učebních oborech typu H (Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů) má exkluzivitu v jižní části děčínského okresu. Pro obor Lodník je škola jedinečná nejen v ČR, ale v celém východním bloku EU. Studují zde proto i zahraniční žáci (Slovensko). Obory typu H zaměřené na stavebnictví (Zedník, Instalatér, Klempíř stavební výroba, Pokrývač) jsou dlouhodobě požadovány trhem práce a tato poptávka je bohužel zatím nenaplněna. Škola je zároveň i speciálním školským zařízením, jehož některé obory vzdělání typu E (Kuchařské práce, Strojírenské práce, Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, Zednické práce, Klempířské práce ve stavebnictví) a jejich vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E, soustředěnými na jednom místě. Škola dále nabízí dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Od jsme opět počítali s rozšířením vzdělávací nabídky o velmi perspektivní maturitní obor typu L - Mechanik seřizovač s profilací na NC a CNC obráběcí stroje a CAD/CAM systémy. To se bohužel nepodařilo, protože se ke studiu přihlásil nedostatečný počet žáků. Nicméně existuje zde vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně těch speciálních a také jejich nabídka není duplicitní. Škola má kromě hlavní budovy 5 odloučených pracovišť (budovu pro obory E v Křešicích, dílny pro stavební obory na Pivovarské, školní loď, domov mládeže v Želenicích a internát na Benešovské ulici). Strana 2 (celkem16)

3 Od je škola také Místním centrem celoživotního učení, takže vzdělává nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale nabízí i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace svých pěti oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Předpokládáme, že v budoucnu se součástí centra stane také středisko pro problémovou mládež a středisko pracovní rehabilitace. Tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace NSK. Škola také již nabízí zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů. Škola je také přímo příjemcem dotace z fondů ESF ve vlastních projektech: 1. Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.1.34/ EU peníze středním školám (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ Druhá šance je na tobě (OP LZZ) registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/ Škola je partnerem: 1. Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (OP VK) registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ EDINNA mezinárodní organizace, která sdružuje evropské školy vyučující lodní dopravu), 3. UNIV 3 Škola dále intenzivně spolupracuje s přibližně 35 zaměstnavatelskými subjekty a 16 základními školami v regionu (žáci 3. ročníků absolvují veškerou odbornou praxi ve firmách). Hlavní budova školy na Dělnické ulici Strana 3 (celkem16)

4 ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd denního studia (k ) 26 z toho tříd středního vzdělání s výučním listem (obory H) 14 z toho tříd středního vzdělání s výučním listem (obory E) 11 z toho tříd středního vzdělání s maturitní zkouškou 1 Počet žáků v denním studiu (k ) 442 z toho žáků středního vzdělání s výučním listem (obory H) 304 z toho žáků středního vzdělání s výučním listem (obory E) 124 z toho žáků středního vzdělání s maturitní zkouškou 14 Počet pedagogických pracovníků 52 Počet nepedagogických pracovníků 32 Výroční zpráva školy HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY 1. Vybudování ekonomicky fungující a optimálně naplněné školy s vysokou úrovní poskytnutého vzdělávání ve všech vyučovaných oborech. Tohoto cíle lze při dlouhodobě nízké populační křivce dosáhnout následujícími způsoby: a) Zajímavou vzdělávací nabídkou oborů uplatnitelných na trhu práce. Lze konstatovat, že všechny obory vzdělání (typu H) vyučované na této střední škole jsou obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. Vedení školy se již také daří propojit odbornou praxi žáků získaných stavebních oborů s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy nebo na zakázkách). Je tak více méně zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. A to je nesmírně pozitivní fakt. b) Změnou strategie náboru žáků Chtěli jsme navýšit např. kapacitu oboru Lodník o jednu třídu a rozjet náborovou kampaň nejen v celé ČR, ale i na Slovensku formou distribuce reklamních letáků školy obecně a oboru Lodník zvlášť, reklamních inzerátů do regionálních deníků, celorepublikově do MF DNES, rozšíření letáku a popisu oboru prostřednictvím IPS při úřadech práce, oslovení odborů školství při městských úřadech a magistrátech větších měst na Labi a Vltavě, účasti na některých burzách škol, účastí zástupců školy na rodičovských schůzkách 9. ročníků různých ZŠ apod. Toto se bohužel opět nepodařilo. Ředitelka školy společně se zřizovatelem požádala Ministerstvo financí ČR o mimořádnou dotaci ,- Kč vzhledem k jedinečnosti oboru. Zbývající ,- dodá Ústecký kraj. Ministerstvo tuto žádost opakovaně zamítlo a omezené prostory tak i v tomto školním roce limitovaly nábor žáků tohoto oboru vzdělání v celé republice. Díky vstřícnosti a pochopení Ústeckého kraje nám bylo nakonec poskytnuto celých ,- Kč z fondu zřizovatele, takže o hlavních prázdninách mohlo být spuštěno výběrové řízení na dodavatele prací. Ve spolupráci se ZŠ, OHK a Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Děčíně oslovit rodičovskou veřejnost, prosadit systém stabilizací ze strany strojírenských firem. To se již daří velmi dobře a navíc výrazně pomáhá projekt Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku. Od října 2012 do června 2014 vyšlo v rámci tohoto projektu celkem 10 čísel zpravodaje Šance 2012 (13) v elektronické podobě. Jeho cílem je informovat vycházející žáky a jejich rodiče o aktuálním stavu trhu práce a pomoci jim při rozhodování, jakou zvolit školu či pracovní kariéru. Využijeme jej i pro prezentaci speciálních technických oborů. Strana 4 (celkem16)

5 Pozorujeme také, že ze strany podniků a firem (i zahraničních), zabývajících se strojírenským odvětvím, je poptávka po kvalitních absolventech strojařských oborů velmi silná a neustále stoupá. To je pro nás pozitivní signál, že se ubíráme správným směrem, což potvrzují i samotná vyjádření podnikatelských subjektů i Okresní hospodářské komory v Děčíně. Významným faktem prohlubování spolupráce se strojírenskými firmami v děčínském regionu je zařazování žáků 3. ročníků na provozní praxi do jejich dílen a provozů. Tím se dosáhne jednak zvýšení manuální zručnosti v daných učebních oborech (obráběč, nástrojař, strojní mechanik, zedník, instalatér atd.) a současně samotná firma připraví budoucího zaměstnance podle svých potřeb. Nezanedbatelnou skutečností je i možnost okamžitého zaměstnání po získání výučního listu. Zajímavé je určitě i předávání certifikátů kvality všem vyznamenaným absolventům učebních oborů z rukou ředitele OHK v Děčíně při slavnostním vyřazení na děčínském zámku. Tento certifikát jim prakticky pootevírá dveře do kterékoliv firmy v regionu. c) Rozšířením doplňkové činnosti školy o celoživotní vzdělávání dospělých Od vzniklo při škole Místní centrum celoživotního učení v rámci projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 (www.univ.cz). Škola již také získala 14 akreditací pro jednotlivé dílčí kvalifikace pěti svých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) a stala se tak autorizovanou osobou pro další vzdělávání dospělých. Jedná se nejen o spolupráci s úřadem práce při rekvalifikačních kurzech, ale také o možnost dosažení kvalifikace i bez absolvování vzdělávání, nebo na základě účasti ve vzdělávacím programu zakončeném autorizovanou zkouškou. Kvalifikovaný projektový a vzdělávací tým pedagogických pracovníků je proškolený pro práci s dospělými a umí pro ně vytvářet modulové vzdělávací programy. Chce touto cestou přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Jde tedy o provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména v e- learningové formě) směřujících k získání dílčích kvalifikací. Jde o následující úplné (UK) a jejich dílčí (DK) kvalifikace: UK Instalatér (36-52-H/01, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H, úroveň 3) DK Topenář ( H, úroveň 3) DK Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H, úroveň 3) ÚK Zedník (36-67-H/01, úroveň 3 ) DK Zedník ( H, úroveň 3) DK Zhotovitel zateplovacích systémů ( H, úroveň 3) ÚK Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3) DK Opravář strojů a zařízení ( H, úroveň 3) DK Montér ocelových konstrukcí ( H, úroveň 3) DK Zámečník ( H, úroveň 3) DK Dělník ve strojírenské výrobě ( E, úroveň 2) ÚK Obráběč kovů (23-56-H/01, úroveň 3) DK Soustružení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Frézování kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Broušení kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Vrtání kovových materiálů ( H, úroveň 3) DK Obsluha CNC obráběcích strojů ( H, úroveň 3) podmíněno vybudováním učebny se simulátory v rámci projektu Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Součástí Místního centra celoživotního učení při škole by v budoucnu mělo být i středisko pro problémovou mládež. Škola intenzivně spolupracuje s magistrátem statutárního města Děčín a sociálními partnery v rámci již založeného a fungujícího sdružení s názvem Lokální partnerství, jehož hlavním cílem je koordinovat působení na občany se sociálním vyloučením. Od je škola ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín příjemcem Strana 5 (celkem16)

6 dotace v dalším vlastním projektu s názvem Druhá šance je na tobě v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, číslo výzvy 96. V neposlední řadě bude zdrojem příjmu Místního centra celoživotního učení i středisko pracovní rehabilitace, tedy nabídka rekvalifikačních kurzů a přípravných kurzů pro jednotlivé dílčí kvalifikace NSK. Škola také již nabízí tzv. zkrácené studium pro absolventy oborů s výučním listem i maturitní zkouškou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon a provádějících předpisů. Organizační struktura školy se zajištěním dalšího vzdělávání: Ředitel Sekretariát MCCU místní centrum celoživotníh o učení Úsek provozní Úsek teoretického vyučování Úsek odborného výcviku Úsek výchovně vzdělávací Úsek ekonomický Poradenství pro vzdělávání dospělých Středisko pracovní rehabilitace Středisko pro problémovou mládež Středisko pro zvyšování kvalifikace 2. Spektrum všech oborů musí reagovat na požadavky trhu práce v děčínském regionu. 3. Dále zvyšovat úroveň absolventů všech oborů tak, aby byli schopni orientovat se a především prosadit se na trhu práce. To lze dosáhnout pouze intenzivní spoluprací se zainteresovanými podnikatelskými subjekty. 4. Škola se chce i nadále v budoucnu orientovat své zaměření výhradně technickým směrem v odvětvích lodní dopravy, strojírenství, stavebnictví a v rámci E oborů i služeb. 5. Zajistit pro školu i jiné, vlastní zdroje příjmů formou doplňkové a především projektové činnosti. Je pro nás nepochopitelné, že ač má trh práce naprostý nedostatek absolventů strojírenských a stavebních oborů a tito lidé mají zaručené pracovní místo u nás či v sousedním Sasku, přesto často směřují svůj zájem na jiné obory a typy studia, které jsou pro ně v daný okamžik sice více atraktivní, ale které jim nezaručí pracovní místo a navíc je mnohdy nezvládají. My však chceme i nadále držet krok s požadavky a potřebami regionálního trhu práce a pevně věříme, že si řemeslo opět najde své příznivce i v řadách rodičů a potencionálních žáků a studentů. Naše škola poskytuje ve spádové oblasti Děčína jako jediná nabídku tříletých učebních oborů Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Lodník, Zedník, Instalatér. Pouze u nabídky nástavbového studia jsou v regionu ještě dvě školy v severní části okresu, poskytující stejný typ vzdělání. Existuje zde i horizontální prostupnost u jednotlivých oborů. Jejich nabídka není duplicitní. V tomto trendu by škola ráda pokračovala s důrazem na zlepšování materiálně Strana 6 (celkem16)

7 technického vybavení. Díky projektové činnosti jsme v tomto školním roce dosáhli na takové vybavení, které bychom jinak nemohli pořídit. Jedná se především o vybavení obrobny nejprve 2 univerzálními hrotovými soustruhy Colchester Harrison M300 a následně dalšími 10 univerzálními hrotovými soustruhy Colchester Harrison M300 s digitálním odměřováním polohy NEWALL, které významně přispějí k modernizaci odborného výcviku. Dále ke zřízení počítačové učebny s 12 simulátory CNC strojů. Všechny teoretické učebny jsou vybaveny plátnem a dataprojektory a všichni učitelé mají k dispozici osobní notebook pro multimediální výuku a umí tvořit a využívat digitální učební materiály. V dalších letech plánujeme zakoupení nových frézek, vrtaček a dalších strojů nezbytných pro modernizaci výuky. I nadále je počítáno se souběžnými renovacemi stávajících strojů. Díky projektu byla také zřízena a vybavena učebna při nástrojárně. Instalatérská a zednická dílna je postupně vybavována novým lešením, nářadím a dostatečnou zásobou materiálu. Využíváme rovněž výukové prezentace zaměstnavatelů nad rámec vyučování. V hodnoceném školním roce proběhly celkem čtyři: 1. Výukový seminář firmy REHAU (lektor Ing. Vokáč) dne od 8.00 do hod. Odborný seminář byl určen pro žáky oboru instalatér. Pro žáky 3. ročníku byla vyhrazena první část semináře. Byla zaměřena více odborně s ohledem na rozsah znalostí žáků posledního ročníku. Druhá část pro žáky 1. ročníku byla více motivační a seznamovací. Program výukového semináře: stručný přehled aktivit firmy REHAU ve všech divizích, popis výrobního programu zaměřeného na stavebnictví, vytápění a chlazení (zejména velkoplošné vytápění), domovní instalace (rozvod vody a kanalizace, potrubní materiály), inženýrské sítě, referenční stavby, spojování potrubí lisováním, diskuze, práce žáků Seminář byl veden velmi odborně v pozitivní atmosféře. Žákům byl dále předveden výrobní sortiment, montážní nářadí a zejména know-how firmy. Žáci měli možnost kdykoliv klást otázky a vyzkoušet si vlastnoručně různé techniky, například lisování spojů trubních instalací. 2. Výukový seminář firmy SELENA BOHEMIA s.r.o. dne od 9.00 do hod. Tento seminář byl určen pro žáky všech tří ročníků oborů zedník a zednické práce. Program výukového semináře: seznámení s firmou SELENA BOHEMIA, předvedení Styra 753 na zkušebním vzorku, seznámení se sortimentem značky Tytan, a) polyuretanové pěny b) trvale pružné tmely akrylátové, silikonové, polyuretanové, ms-polymerové, kaučukové, bitumenové, c) montážní lepidla, d) tekutá stavební chemie, vyhodnocení předvedené zkoušky Styra 753, diskuze a dotazy žáků. Seminář proběhl na odloučeném pracovišti školy na Pivovarské a jednalo se o ryze praktický seminář s předvedením mnoha materiálů, vysvětlením jejich použití. Žáci měli možnost se ptát a sami si vyzkoušet některé postupy. 3. Výukový seminář firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Tento odborný seminář byl určen pro všechny žáky 3. ročníku oborů vzdělání zedník a zednické práce. Vzhledem k povaze semináře bylo nutno žáky dělit na několik skupin. Program výukového semináře: založení firmy HELUZ a její historie v ČR, Strana 7 (celkem16)

8 seznámení se sortimentem a výrobním procesem v jednotlivých závodech, výhody systému přesného zdění, jednotlivé prvky systému firmy HELUZ, ukázka nářadí pro zdění, pojiva pro zdění, praktická ukázka založení stavby s přímou účastí žáků, diskuze a dotazy žáků. Seminář vedl přímo technik firmy a prezentace byla skutečně na vysoké úrovni, o čemž svědčilo velké zaujetí žáků. Důkazem bylo velké množství dotazů a ochota žáků podílet se na praktických ukázkách při dělení materiálů a při zakládání stavby. 4. Výukový seminář firmy XELLA CZ s.r.o. Odborný seminář firmy XELLA CZ s.r.o. proběhl dne na odloučeném pracovišti pro stavební obory na Pivovarské ulici a byl opět určen pro žáky 3. ročníků oborů zedník a zednické práce. V první části byli žáci seznámeni s historií a činností firmy na území ČR, druhá se týkala praktické ukázky. Program výukového semináře: stručné obeznámení s historií a činností firmy, popis systému přesného zdění v teoretické rovině, výčet jednotlivých prvků používaných v tomto systému, seznámení se s nářadím potřebným pro zdění a doplňky pro úpravu materiálu YTONG, pojiva pro zdění, vyjmenování výhod systému, ukázky realizovaných staveb, praktická ukázka zakládání stavby a práce s materiálem YTONG, diskuze a samostatná práce žáků, Seminář byl veden velmi odborně v celkově pozitivní atmosféře. Žáci se seznámili se sortimentem firmy, s nářadím a měli možnost si sami vyzkoušet své manuální schopnosti (řezání YTONGU, nanášení maltovin apod.). Název oboru Kód oboru listem PŘEHLED OBORŮ - DENNÍ STUDIUM Počet žáků (k ) stř.vzděl. s výuč. Ukončeno závěr. zkouškou (k ) Počet žáků (k ) Ukončeno MZ (k ) stř.vzděl. s výuč. listem stř. vzděl. s mat. stř. vzděl. s mat. Stroj. mechanik H/ Obráběč kovů H/ Nástrojař H/ Instalatér H/ Zedník H/ Lodník H/ Podnikání L/ Klempířské práce Ve stavebnictví E/ Malířské a natěr. práce E/ Pečovatelské sl E/ Zednické práce E/ Strana 8 (celkem16)

9 Stravovací a Ubytovací služ E/ Strojírenské práce E/ CELKEM ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU LODNÍK jedinečný obor vzdělání v ČR LODNÍK (23-65-H/02) tříletý učební obor s výučním listem Zajišťování technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí, včetně jejich oprav při provozu. Znalost práce při ovládání lodí. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá absolvent Plavební knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech říčních vodních cestách, a to nejen v ČR. Absolventy oboru podporují a mají zájem zaměstnat ČSPL, a.s., Evropská vodní doprava, TOS Rotterdam, Sonntrans a celá řada dalších firem v rámci EU. Dílenská školní loď DL 2 Díky pochopení a vstřícnosti Ústeckého kraje a také mimořádné situaci při vyhlášení konkurzní správy na společnost ČSPL a.s. došlo v roce 2004 k nákupu plovoucích dílen DL2 za 8,4 milionů korun. Kotví v děčínském zimním přístavu Rozbělesy. Pořizovací hodnota nové lodi stejného typu v současnosti je v přepočtu 100 milionů korun. Jedná se o movitý majetek Ústeckého kraje, který má škola ve správě. V Evropě kotví pouze jedna sesterská loď v Holandsku. V době nákupu plně odpovídaly tyto plovoucí dílny potřebám školy i platným předpisům. Bohužel legislativa se průběžně změnila, a protože loď již není určena pro zaměstnance, ale pro výuku žáků, nevyhovuje Strana 9 (celkem16)

10 současným přísným podmínkám a nemá proto schválen plný provoz Českým lodním a průmyslovým registrem (ČLPR) a Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem (KHS). Toto schválení je podmíněno celou řadou úprav, loď je třeba dovybavit a v plném rozsahu jde o investici 12 milionů korun. Na tomto plavidle probíhá odborný výcvik druhého a částečně i prvního ročníku oboru Lodník v režimu týden škola týden odborný výcvik. Ale pouze ve vymezených prostorách, o jejichž povolení musíme každé dva roky ČLPR a KHS opakovaně žádat. Samozřejmě se občas chlapci pohybují i v těch nepovolených, protože to prostě jinak nejde (šatny, sociální zařízení, chodby.) Třetí ročníky provádějí souvislou praxi na plavidlech českých zaměstnavatelů (ČSPL a.s., EVD Praha) doma i v zahraničí po dobu celého pololetí školního roku, takže jich se to již netýká. Jednoduše řečeno škola má k dispozici 3 velké krásné dílny na školní lodi, ale užívat se mohou zatím jen tři malé, takže první ročníky zabírají zbytečně místo ve škole strojírenským a stavebním oborům. Tato neutěšená situace bohužel trvá už velmi dlouho. Proto jsme společně se zřizovatelem požádali Ministerstvo financí ČR o mimořádnou dotaci ,- Kč na rekonstrukci tohoto plavidla. Ústecký kraj potvrdil spoluúčast ,- Kč a MF ČR (po změně vlády) spoluúčast nakonec pro nás zcela nepochopitelně odmítlo. Naši absolventi přitom nestojí ve frontách na úřadech práce a jsou doma i za hranicemi ceněni. Jejich podmínky ke vzdělávání se ale zatím absolutně nedají srovnat s podmínkami naší partnerské školy v německém Schönebecku nebo holandské školy Maritime Academie v Harlingenu. A školní loď k tomuto oboru neodmyslitelně patří. Druhá školní loď vodometka ARGO (cvičné plavidlo v bazénu přístavu) Strana 10 (celkem16)

11 Nejvýznamnější úspěch školy v tomto školním roce! Výroční zpráva školy Zpráva o auditu Zentralkomission für die Rheinschifffahrt (ZKR) a ukončení akreditačního procesu uznávání kavlifikace matrose našim absolventům i na Rýně. Dne 19. června 2014 proběhl na naší škole audit Zentralkomission für die Rheinschifffahrt (ZKR), který provedli pan Thomas Richter (přímý člen ZKR a pracovník německého ministerstva dopravy), pan Manfred Wieck (pověřená osoba ZKR a ředitel školy Schiffer - Berufskolleg RHEIN v Duisburgu) a jeho zástupce pan Klaus Paulus (pověřená osoba ZKR). Dále byl osobně přítomen pan Vojtěch Dabrowski (Ministerstvo dopravy ČR, zastupující ČR v ZKR) a pracovního oběda se zúčastnili pánové Hamalčík (zástupce ČSPL), Jan Hamza (Česká paroplavební společnost - EVD), paní Urbanová a paní Ďuranová (SPS, pobočka Děčín). Intenzivní jednání začala v 9.00 hodin ráno a skončila ve hod, večer. Program: Středa Ředitelka školy Jana Férová, ZŘOV Rudolf Špaček a učitelka Nj Mira Malcová vyzvedli hosty z Německa přímo na letišti v Drážďanech v hodin a odvezli je rovnou do hotelu S- centrum v Děčíně. Čtvrtek odjezd do hlavní budovy školy, kde proběhlo jednání s učiteli odborných předmětů oboru lodník (K. Kalina a J. Rusnák), metodikem školních vzdělávacích programů (M. Tomášek), ZŘ OV (R. Špaček), žáky školy a čerstvými absolventy krátká prohlídka školy pracovní oběd s vedením školy, se zástupci Státní plavební správy ČR, zástupci zaměstnavatelů (zajišťují odborný výcvik 3. ročníků ČSPL, EVD) a panem Vojtěchem Dabrowskim (zástupce MD ČR) prohlídka školní lodi DL krátká prohlídka domova mládeže Strana 11 (celkem16)

12 15.30 pokračování jednání s učiteli teoretického vyučování a učiteli odborného výcviku oboru lodník, ZŘOV, metodikem školních vzdělávacích programů a V. Dabrowskim ukončení jednání a závěr Pátek odjezd kontrolním člunem SPS do Drážďan a rozloučení Auditu předcházelo přeložení zřizovacích listin školy, rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu včetně jednotné závěrečné zkoušky (cca 330 stran textu během jednoho měsíce) do němčiny a samozřejmě uhrazení všech nákladů na dopravu, pobyt a stravování auditorů u nás i následném slyšení 3. Září 2014 ve Štrasburku. Jednalo se tedy o velmi nákladnou záležitost (cca ,- Kč), kterou škola hradila z vlastních prostředků, protože MŠMT ČR odmítlo finančně pomoci. Závěr auditu: po drobných úpravách školního vzdělávacího programu (např. navýšení počtu dnů přímé praxe na plavidle ve 3. ročníku na 100, navýšení počtu hodin OV s lodní tématikou na úkor počtu hodin práce s kovem a navýšení praktického výcviku práce s radarem) bude všem absolventům, kteří nastoupí do vzdělávání od a následně uznávána automaticky, všichni absolventi, kteří úspěšně dostudovali podle ŠVP H/02 Lodník a opustili školu dříve než v červnu 2017, musejí splnit pro uznání hodnosti matrose i na Rýně pevně stanovený počet dnů odježděných na plavidle, který stanoví ZKR na svém zasedání dne 3. září 2014 ve Štrasburku. Kdo tedy bude prokazatelně absolventem naší školy a zároveň splní požadovaný počet dnů přímé práce na plavidle nově stanovený ZKR (včetně té školní), neměl by mít problém s uznáním kvalifikace na kterékoliv pobočce ZKR. Strana 12 (celkem16)

13 Zasedání ZKR ve Štrasburku dne 3. září 2014 Výroční zpráva školy Tohoto závěrečného slyšení před ZKR se zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Férová, ZŘOV Rudolf Špaček, Ing. Vojtěch Dabrowski (MD ČR) a samozřejmě všichni tři auditoři. Velmi nás těší, že se nám podařilo úspěšně projít velmi dlouhým a náročným akreditačním procesem a především prokázat kvalitu vzdělávání na naší škole, která je nyní již oficiálně srovnatelná se členskými státy ZKR. Stálo to hodně energie i finančních prostředků, trvalo to dlouho, ale nakonec se dobrá věc podařila. Dne se sejde ve Štrasburku v sídle ZKR valná hromada zástupců členských států a rozhodne o platnosti nové vyhlášky, kde v jedné z příloh bude již naše škola na seznamu vzdělávacích institucí, kterým je kvalifikace matrose i pro Rýn uznávána automaticky. Předpokládáme, že od 1. ledna STROJÍRENSKÉ OBORY Odborný výcvik ostatních učebních oborů probíhá v odborných dílnách. Kapacita pro OV je 264 míst v jednosměnném provozu. Dílny jsou vybaveny obráběcími stroji podle svého zaměření. Každý žák má své pracoviště vybavené vlastním nářadím. Vybavení nářadím a nástroji je na velmi dobré technické úrovni a snažíme se stroje průběžně obnovovat. Škola je vybavena i třemi NC školními stroji EMCO MAYER, CNC hrotovým soustruhem HARISON Alpha 330S a prozatím 4 univerzálními hrotový soustruh Colchester Harrison M300 z 12. I v tomto školním roce byla již tradičně zajištěna odborná praxe pro všechny žáky 3. ročníků učebních oborů na různých pracovištích soukromých firem. Žáci zde měli možnost setkat se dlouhodobě s modernější technikou ve svém oboru a prakticky si vyzkoušet různé postupy výroby. Přestože strojírenské firmy pocítily prohlubující se ekonomickou a finanční krizi velmi výrazně, můžeme s potěšením konstatovat, že většina z nich neustoupila od nasmlouvaných odborných praxí žáků 3. ročníků a nadále se školou velice intenzivně spolupracuje, dokonce částečně dotuje náklady na studium a stabilizuje své potencionální budoucí zaměstnance formou různých benefitů. NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) tříletý učební obor s výučním listem Výroba a opravy řezných a tvářecích nástrojů, různých druhů přípravků, speciálních měřidel a forem pro zpracování plastů a kovů. Spolupracující firmy: Bronswerk Heac Transfer s.r.o., Daymoon a.s., Denas s.r.o., Interkov s.r.o., Karned Tools s.r.o., MonosH s.r.o., Ortmann s.r.o., Wefa-Bohemia s.r.o., KS Kolbenschmidt Trmice. STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01) tříletý učební obor s výučním listem Ruční zpracování polotovarů, ruční a strojní zhotovování, montáž a svařování strojních součástí, celků a zařízení dle technické dokumentace. Stipendijní program firmy Chart Ferox nabízí žákům 2. ročníku vybaveni pracovním oděvem, obuví a ochrannými pracovními pomůckami Kč/měsíc, garanci pracovního místa, profilování již na konkrétní činnost, možnost brigád ve volném čase jako specialista. Dále nastoupí za zvýhodněných finančních podmínek a firma zaplatí zájemcům základní kurz sváření. Spolupracující firmy: Chart Ferox Děčín, a.s., Ryko, a.s., Alcan Děčín Extrusions, s.r.o., Sempra Praha, závod Děčín, a.s., MDG-Servis s.r.o. Varnsdorf, Kovos Teplice, s.r.o., závod Verneřice, Karned Tools, s.r.o., Stroj Union s.r.o., Eurometalgroup s.r.o. Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje. Strana 13 (celkem16)

14 OBRÁBĚČ KOVŮ (23-56-H/01) tříletý učební obor s výučním listem Třískové obrábění kovových a nekovových materiálů, nastavení, obsluha a údržba obráběcích strojů (např. soustruh, frézka, bruska, vrtačka atp.). Stipendijní program nabízí žákům 2. ročníku až 1500,- Kč/měsíc podle dosažených výsledků, žákům 3. ročníků až 3 000,- Kč/měsíc, garanci pracovního místa, profilování již na konkrétní činnost, možnost brigád ve volném čase jako specialista. Dále budou zdarma vybaveni pracovním oděvem, obuví a ochrannými pracovními pomůckami a nastoupí za zvýhodněných finančních podmínek. Spolupracující firmy: Karned Tools, s.r.o., Stroj Union, s.r.o., Eurometalgroup s.r.o., Monosh s.r.o., Kovos Teplice, s.r.o., závod Verneřice, Delfi, s.r.o., Interkov, s.r.o. Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje. STAVEBNÍ OBORY (aktivní) U stavebních oborů je třeba postupně zásadně přeorganizovat odborný výcvik tak, aby došlo k maximálnímu propojení s reálnou praxí. Žáci prvních ročníků jej absolvují ve školních dílnách, ve druhém ročníku s učitelem OV na drobných zakázkách a ve třetím ročníku většinou jednotlivě přímo u zaměstnavatelských subjektů nebo ti nejlepší s učitelem OV na zakázkách. Velkým úkolem vedení školy je i nadále oslovovat a motivovat jednotlivé podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a požádat je o spolupráci při odborném výcviku žáků. ZEDNÍK (36-67-H/01) tříletý učební obor s výučním listem Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace pozemního stavitelství v oboru hlavní stavební výroby a provádění staveb. Spolupracující firmy: STAVBY SEVER MOST s.r.o, Stavební firma Marek Kopinec s.r.o, Stavební firma Jiří Šeps s.r.o., Stavební firma Milan Rousek s.r.o. Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje. INSTALATÉR (36-52-H/01) tříletý učební obor s výučním listem Provádění montáží, oprav a údržby rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu. Orientuje se v technické instalační dokumentaci. Spolupracující firmy: Stavební firma Milan Rousek, VENTOS Ing, Petr Hanig, Oto Rybář vodoinstalatérství, topenářství Tento obor vzdělání je zahrnut v Motivačním programu Ústeckého kraje. OBORY SLUŽEB tříleté učební obory s výučním listem typu E Škola je také speciálním školským zařízením (odloučené pracoviště Křešice). Některé její vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků ze základních a speciálních základních škol i žákům s dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E se skupinovou integrací žáků. Škola poskytuje v učebních oborech střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Do střední školy se však žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník speciální základní školy, přijímají přednostně. Nejbližší zařízení podobného typu jsou v Ústí nad Labem (pro stavební obory), ve Šluknově a ve Varnsdorfu. Strana 14 (celkem16)

15 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ (36-55-E/01) MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE (36-57-E/01) ZEDNICKÉ PRÁCE (36-67-E/01) STROJÍRENSKÉ PRÁCE ( E/01) STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (75-41-E/01) Výroční zpráva školy I u těchto speciálních oborů byl zásadně přeorganizován odborný výcvik tak, aby došlo k maximálnímu propojení s reálnou praxí. Není účelem poskytnout těmto dětem střední vzdělání ve skleníkovém prostředí školy, ale naopak je co nejvíce přiblížit reálnému životu a naučit je pracovní proces s ohledem na jejich možnosti co nejlépe zvládat za asistence školy. Neméně důležitou skutečností pak je výrazná motivace žáků díky osobnímu příjmu za produktivní práci, vypláceného přímo firmou, nikoliv prostřednictvím školy. Vizí vedení školy je vytvořit z Křešic skutečně speciální pracoviště, výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Především z okresů Děčín a Ústí nad Labem, s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, doplněné o služby školského poradenského zařízení (školní psycholog i speciální pedagog), s možností kvalitního ubytování i stravování a smysluplného využití volného času. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Dlouhodobým úkolem vedení školy je trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst. Od jsme si vytvořili vlastní nástroj vnitřní systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Je také třeba zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení a dosáhnout jejich osobní vnitřní zainteresovanosti na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilujeme pomocí hodnotícího systému o co nejobjektivnější hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťujeme výraznější rozdíly v práci jednotlivých pedagogických pracovníků a odstraňujeme je. Za nejdůležitější a zároveň nejefektivnější nástroj hodnocení kvality školy je považována auto evaluace, tedy objektivní vlastní hodnocení školy ze strany vedení a všech zainteresovaných zaměstnanců, rodičů i žáků. To zajišťuje vedení školy formou různých dotazníkových i jiných šetření. VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI K Odborná kvalifikace Do 35 let celkem Bez OK Nad 35 let do 45 let celkem Bez OK Nad 45 let do 55 let celkem Bez OK Nad 55 let do důchod. věku (včetně) celkem Bez OK Důchodci celkem Bez OK Celkový souhrn celkem Bez OK Počet Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (částka: 135/2009 Sb., účinnost od 1. ledna 2010) jasně stanoví, že: Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost nejdéle do , pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebnou kvalifikaci získají a toto studium úspěšně ukončí. Většina pedagogických pracovníků bez potřebné kvalifikace již úspěšně studuje, ostatní budou od 1. ledna 2015 nahrazeni učiteli s plnou kvalifikací. Škola je pro některé obory intenzivně hledá pomocí webového portálu Úřadu práce ČR, inzercí v regionálních médiích apod. Strana 15 (celkem16)

16 V hodnoceném školním roce proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektů: státní maturita Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku (registrační číslo CZ.1.07/1.1.34/ ) Druhá šance je na tobě (registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/ ) Peníze středním školám (registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ ) UNIV 2 KRAJE UNIV 3 IPO Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje Škola může přispět zaměstnanci při zvyšování kvalifikace (nikoliv však při jejím doplnění) finanční částkou na základě projednané a ředitelem schválené žádosti. Mgr. Iva Stránská (vychovatelka internátu Benešovská) zahájila rozšiřující studium výchovného poradenství na FF UK Praha katedra psychologie Individuální semináře: Seminář ICT v Ústí nad Labem (Ing. Jiří Holpuch, František Rokůsek) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Můžeme konstatovat, že zájem žáků vycházejících ze ZŠ o studium na naší škole u některých oborů sice stoupá, ale projevil se bohužel výrazný pokles počtu vycházejících žáků, daný klesající demografickou křivkou. O učební obory zájem ze strany žáků i jejich rodičů pořád není takový, jak bychom si představovali, i když poptávka na trhu práce je značně vysoká a neutuchá ani během globální hospodářské krize. Zájem o studium maturitního nástavbového oboru Podnikání už také přestává být dostačující. I v letošním školním roce výrazně zkomplikoval situaci model přijímacího řízení, především absence přijímacích zkoušek do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Velký problém také vidíme v nedostatečných morálně volních vlastnostech některých žáků, kteří nejsou schopni a bohužel ani ochotni studovat systematicky a velmi často školu opouštějí předčasně již v průběhu studia. Za uplynulý školní rok to bylo 124 žáků. POČTY PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ0POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ5/2006' 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo celkem stř. vzděl. s výuč. listem stř. vzděl. s výuč. listem stř. vzděl. s maturitou stř. vzděl. s maturitou POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 1. kolo 2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem stř. vzděl. s výuč. listem Další kola stř. vzděl. s výuč. listem Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem 1. kolo 2. kolo stř. vzděl. S maturitou stř. vzděl. s maturitou Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat POČET ODVOLÁNÍ 1. kolo Odvolání celkem 2. kolo Další kola odvolání celkem 1. kolo přijatí autorem. 2. kolo přijatí autorem Strana 16 (celkem16)

17 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 2013/ pololetí 2013/ pololetí 2013/2014 Celkový počet žáků H, E oborů z toho prospělo s vyznamenáním 16 9 z toho prospělo z toho neprospělo Jedním z nejdůležitějších úkolů, které si vedení školy stanovilo, bylo výrazně prohloubit součinnost školy a rodiny žáka. Usilovat o soulad a partnerství ve výchovném působení a tak včas a intenzivně předcházet touto cestou všem sociálně-patologickým jevům je základní filozofií školy už několik let. Těžiště školního klimatu leží nepochybně v oblasti mezilidských vztahů. Vztah školy a rodičů nebo zákonných zástupců je vztah na našich školách asi nejproblematičtější. Na tomto typu školy je to jednak proto, že sami rodiče patří mnohdy do sociálně slabších vrstev společnosti, jejich vzdělání bývá nižší a někteří přímo patří k problémové skupině obyvatelstva. Mnoho dětí vyrůstá v neúplných rodinách a složitých materiálních i sociálních podmínkách. A hlavně, rodiče ve škole nevidí svého partnera, ale přímo protivníka. Spolupráce s nimi je pak omezena pouze na rodičovské schůzky, kde ve valné většině našich škol sedí rodiče v lavicích jako žáci a učitel od katedry informuje o kvalitách třídy. Proto v praxi pokračují někteří kolegové s modelem netradičně pojatých třídních schůzek, který zlepšuje jejich komunikaci s rodiči. Před prvními třídními schůzkami vytvoří učitel s žáky z lavic obdélník, připraví kávu nebo čaj (nelze nařídit, ale tato drobná investice 2x do roka se určitě vyplatí). Na tabuli pak napíše přivítání a informaci, že káva i čaj jsou volně k dispozici a posléze přichází do vstřícně naladěného prostředí plného očekávání, cože se to vlastně bude dít. Okamžitě se sníží na úroveň rodičů tím, že usedne mezi ně a seznámí je se základní filozofií naší školy. Tedy s tím, že rodiče nejsou protivníci ale partneři, zainteresovaní na velmi složitém a dlouhodobém úkolu - výchově a vzdělání jejich dítěte. V případě, že si škola skutečně za tímto přesvědčením stojí, a to rodiče velmi brzy zjistí, je vyhráno a rodiče se nebojí zavolat, přijít a poradit se. Problémem zůstává, že ti nejpotřebnější na rodičovské schůzky zpravidla nechodí. Na jednání do školy se ale díky problémům svého dítěte dostavit někdy musí (dnes už existují dostatečně silné páky) a pak je zase jen na nás, jak dokážeme eliminovat na minimum to nepříjemné a nahradit jej vstřícným přístupem, věcností, radou jak z dané situace ven a ochotou pomoci. Tento model třídní schůzky uplatňují zatím pouze někteří učitelé, ale jejich počet se pořád zvyšuje. Dobrou tradicí se na naší škole stalo také to, že se ředitel, výchovný poradce školy a učitelé praktického vyučování postupně představí při prvních třídních schůzkách rodičům ve všech třídách prvního ročníku a seznámí se tak s nimi osobně ještě dříve, než jakékoliv problémy nastanou. Třídní učitel, učitel praktického vyučování, výchovný poradce a případně vychovatel pak spolu velice úzce spolupracují po celý školní rok. Již v roce 2006 vznikla Studentská rada jako poradní orgán vedení školy (z každé třídy jeden demokraticky zvolený zástupce). Její předseda zastupuje školu i ve Studentském parlamentu děčínských škol. V uplynulém školním roce byla tato rada přejmenována na Školní parlament. Je potřeba důrazně upozornit na to, že neustále stoupá počet žáků, kteří odcházejí ze studia předčasně (za hodnocený školní rok to bylo na této škole 126 žáků, za předchozí dva 96 a 94). Nejčastěji jsou příčinou následující skutečnosti: nezvládnutí pravidel, pevně nastavených školním řádem (záškoláctví, závadné chování), nezvládnutí učiva a přestup na lehčí obor na jiné škole, špatně zvolený obor studia (nebaví ho to). Strana 17 (celkem16)

18 V této oblasti je velmi důležité intenzivně spolupracovat právě s výchovnými poradci a řediteli ZŠ, kteří mnohdy mohou volbu studijního oboru u dítěte velice významně ovlivnit, protože dobře znají dítě samotné i jeho rodinu. Bohužel rodičovská veřejnost na to mnohdy neslyší a dostat své dítě na střední školu pro ni znamená automaticky i její úspěšné absolvování. Jak hluboký je to omyl, to ukazují každoroční přesuny žáků mezi školami brzy po zahájení školního roku. Lze konstatovat, že předčasné odchody žáků ze středního odborného školství v České republice jsou závažným sociálním problémem. Postihují velkou skupinu mladých lidí, kteří jen výjimečně pocházejí z rodin, jež jim věnují náležitou pozornost a aktivně podněcují jejich osobnostní růst. Skupinu, jíž hrozí akutně sociální vyloučení, je třeba hledat mezi mladými lidmi, jež po předčasném opuštění školy přecházejí do evidence úřadů práce. Hrozí, že tato skupina se bez pomoci společnosti zařadí mezi dlouhodobě nezaměstnané, kteří budou odkázáni na sociální dávky a nabídku černého trhu práce. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA PROSPĚCH ŽÁKŮ U ZÁVĚREČNÉ A MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Název oboru Strojní mechanik Obrábeč kovů Instalatér Lodník Zedník Kód oboru H/ H/ H/ H/ H/01 Počet žáků ukonč. poslední ročník v řádném termínu střední vzděl. s výuč. listem z toho u ZZ z toho u prospělo ZZ s vyznamenáním prospělo z toho u ZZ neprospěl U opravné ZZ prospělo Počet žáků ukonč. poslední ročník v řádném termínu střední vzdělání s MZ z toho u MZ z toho u prospělo MZ s prospělo vyznamenáním u z toho u opravn MZ é MZ neprospěl prospě lo 8/0 0/0 5/0 3/0 3/ /0 1/0 6/0 1/0 1/ /1 0/0 7/1 0/0 0/ /14 0/0 17/0 8/14 4/ /0 0/0 3/0 1/0 1/ Podnikání Stravovací a ubytovací služby Zednické práce Pečovatelské služby Malířské a natěračské pr. Klempířské práce ve stavebnictví L/ E/ E/ E/ E/ E/ /6 0/0 1/0 2/6 1/0 10/3 0/0 10/3 0/0 0/ /1 0/0 1/1 1/0 1/ /0 1/0 6/0 0/0 0/ /1 1/1 1/1 0/1 0/ /1 1/0 2/0 0/1 0/ Strana 18 (celkem16)

19 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ Výroční zpráva školy Úkolem formativní stránky výchovného procesu ve škole je respektovat osobnost žáka, posilovat jeho zdravé sebevědomí a korigovat nezdravé, podporovat jeho tvořivé samostatné myšlení. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu je úkolem každého pedagogického pracovníka. Specifikem učitelské profese je osobnost žáka či studenta. Interakce mezi učitelem a žákem zdaleka není jen o předávání vědomostí, ale rovněž o vzájemném potvrzování nebo znehodnocování obou osobností a jejich kvalit. Své svěřence proto hodnotíme podle toho, jak nám dovolí realizovat naše profesní ambice. Bez ohledu na to, jestli si to jako pedagogové uvědomujeme nebo ne, každý žák a student nás denně konfrontuje s našimi profesionálními a osobními hranicemi a ne všichni učitelé to zvládají dobře. Velcí nepřátelé dobrých interpersonálních vztahů mezi učitelem a žákem jsou především: 1. Nuda - to je nepřítel číslo jedna. Mnoho problémů by bez ní vůbec nevzniklo, a to se netýká jen školy. 2. Strach - brání žákům podat optimální výkon. 3. Nervozita a podrážděnost - vede k vyhrocení konfliktů, jež by jinak třeba ani nevznikly. Je třeba chovat se k žákům tak, aby brali učitele jako erudovanou, laskavou, ale zároveň důslednou pedagogickou i lidskou autoritu. V případě, že tomu tak není a ředitel školy to za pomoci své kontrolní činnosti zjistí, musí být zjednána náprava. Právní normou, která upravuje chod školy a určuje pravidla pro jednání žáků a ve vymezených oblastech i rodičů, a také pokrývá všechny důležité oblasti v činnosti školy, je Školní řád. Má významnou úlohu ve výchově žáků k občanství, ovlivňuje přístup učitelů k výchově a jeho formulace by měly zakládat demokratické vztahy. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů a při správné formulaci pomáhá velice výrazně omezit konfliktní situace na škole. Jeho nedílnou součástí je pak klasifikační řád. Oblast výchovného poradenství ošetřil Rámcový plán výchovného poradce pro školní rok 2013/2014 a oblast sociálně-patologických jevů Minimální preventivní program pro rok 2013/2014. Všechny tři dokumenty byly přílohami plánu práce a byly předloženy ke schválení všem pedagogickým pracovníkům na zahajovací pedagogické radě a Radě školy ( ). Početně velmi výraznou skupinu v oborech vzdělání s výučním listem (typ H, E) tvoří žáci, jejichž vybavenost je dostačující k zvládnutí zvoleného středoškolského oboru, ale hendikepuje je přístup ke studiu a vlastní morálně volní vlastnosti. Tito žáci mají většinou odmítavý vztah ke škole, ale i negativní vztah k práci a rebelující pohled na společnost. Tito neúspěšní žáci by rozhodně neměli zůstávat doma a už vůbec nemají co dělat v evidenci úřadů práce, minimálně do doby své zletilosti. Takový zákon, který by to umožňoval, by výrazně pomohl řešit např. problematiku záškoláctví, které je nejvýraznější příčinou předčasných odchodů ze středního odborného školství. Tak jak je tomu třeba v Holandsku. Nejedná se totiž o dospělé nezaměstnané, kterým stát automaticky platí zdravotní a sociální pojištění, ale většinou o nezralé, nezodpovědné, nevychované a mnohdy doslova prohnané mladé lidi, bez ohledu na barvu pleti. To považuji i za náš klíčový problém. Tito mladiství dobře vědí, kde si načerno přivydělat, doma je rodiče živí, stát jim platí pojištění a to jim stačí. Diskuze na téma, co bude za rok, za 10, případně 20 let, je vůbec nezajímá. Právě tyto děti je nutné okamžitě podchytit a znemožnit jim takový styl života. Přechodem na jinou školu, vzdělávacím kurzem či jakoukoliv pravidelnou prací. Bohužel u nás neexistuje instituce, jež by se věnovala péči o takovéto žáky (podobně jako např. probační a mediační služba v oblasti práva a trestu). Její roli by mohla převzít třeba nově vytvořená oddělení při úřadech práce, která by spolupracovala se školami a ostatními zainteresovanými institucemi a jednoduše nedopustila toto trestuhodné plýtvání státními finančními prostředky, které jen podporuje nezodpovědnost dětí i jejich zákonných zástupců za kvalitu vlastního života a napomáhá šíření sociálně patologických jevů v naší společnosti. Strana 19 (celkem16)

20 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Počet žáků na škole I. pol. k pol. 2. stupeň chování 1. pol. 3. stupeň chování 1. pol. podmínečné vyloučení 1. pol. vyloučení Počet žáků na škole 2. pol. k pol. 2. stupeň chování 2. pol. 3. stupeň chování pol. podmínečné vyloučení 2. pol. vyloučení 7 2 PROBLEMATIKA VÝCH. PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Systematicky a důsledně působit proti zneužívání návykových látek ve škole i mimo ni, proti vandalismu, záškoláctví, násilí, rasové nenávisti i xenofobii i všem ostatním sociálně-patologickým jevům ve společnosti je jedním z hlavních úkolů školy. Při tvorbě Minimálního preventivního programu je především třeba se zamyslet nad tím, jaký problém má pomoci řešit. Je tím problémem našich mladistvých kouření, alkohol, zneužívání drog, promiskuita, kriminalita apod. nebo je to pouze následek jejich života v citovém zanedbání, v nudě, s velice nízkým sebehodnocením, nepochopením ze strany dospělých, kteří na ně jednoduše nemají čas, v nedostatku finančních prostředků rodin na zaplacení zájmových kroužků apod. Naše společnost zůstává našim dospívajícím dětem skutečně hodně dlužná. Na prvním místě stojí materiální hodnoty, úspěch a výkon. Prostřednictvím médií, všudypřítomné reklamy i spotřebního způsobu života v nich často vytváří představu, že život má být pouze hezký, radostný, plnohodnotný, bezproblémový. Ale k životu přece patří i nepříjemné emoce. Patří k němu smutek, samota, nepochopení, fyzická i duševní bolest, neúspěch. V životě je vždy něco za něco a na nich je právo volby, ale také odpovědnost za tuto volbu. Škola má detailně rozpracovanou školní preventivní strategii, jejímž garantem vedle ředitelky školy a výchovné poradkyně v jedné osobě je metodik prevence. Ten spolupracoval se všemi pedagogickými pracovníky i vedením školy a v případě potřeby také pravidelně informoval a proškoloval své kolegy. Filozofií školy je, že její formativní stránka je minimálně stejně důležitá jako ta informativní a jakákoliv prevence má smysl pouze tehdy, je-li dlouhodobá a soustavná. Z toho také vychází právě preventivní strategie, která byla doslova ušita na míru tomuto typu školy a byla rozpracována na období 3-5 let podle délky studia jednotlivých oborů. Splňuje zásadu dobrovolnosti a obsahuje širokou nabídku akcí a aktivit, v nichž každý našel svoje uplatnění. Jejich úkolem je podporovat zdravý životní styl, sociální vztahy a profesionální i zájmovou orientaci žáků. Strana 20 (celkem16)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více