DFG/TFG Provozní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06"

Transkript

1 DFG/TFG Provozní návod C

2 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky. Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B. V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný popis. f m A Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy: Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k ohrožení osob. Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k materiálním škodám. Tento symbol je uveden před vysvětlivkami. t o Označuje sériovou výbavu. Označuje doplňkovou výbavu. Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti přístroje. Autorské právo Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo společnosti JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NĚMECKO Telefon: +49 (0) 40/ CZ

3 0108.CZ

4 Spis tre ci A Správné použití vozíku B Popis vozíku 1 Popis použití... B 1 2 Popis a funkce díl... B2 2.1 Vozík... B3 2.2 Sloup... B4 2.3 Zm ny v provozních požadavcích... B Bezpe nostní za ízení... B 4 3 Technické údaje - Standardní za ízení... B Tabulka - DFG/TFG 316/ B Tabulka - DFG/TFG B Tabulka - DFG/TFG B 20 4 Nálepky a štitky... B Výkonový štítek vozíku... B Nakládací schémata... B 26 C P eprava a uvedení do provozu 1 P eprava... C 1 2 Uveden do provozu... C 4 D Dopl ování paliva u vozíku 1 Bezpe nostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapaln ným topným plynem... D1 2 Pln ní naftovým palivem... D 2 3 Vým na plynové láhve... D 3 4 Nákladní vozidla vybavená dv ma plynovými nádržemi... D 5 E Obsluha... E 1 1 Bezpe nostní p edpisy, kterými se ídí obsluha vysokozdvižného vozíku... E 1 2 Popis ovládacích prvk a displeje... E 3 3 Kontrola a úkony p ed každodenním použitím... E 11 4 Použití vozíku... E Nastartování vozík série TFG... E Nastartování vozík série DFG... E Displej poruch b hem provozu... E 23 5 Ovládání vysokozdvižného vozíku... E Bezpe nostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku... E Jízda... E ízení... E Brzd ní... E Operating the Mast and Attachments... E Zdvihání, p eprava a skládání nákladu... E Pokny k použití bezpe nostního pásu... E Bezpe né zaparkování vozíku... E Motorová sk í a údržbá ský kryt... E Vle ení... E Tažení p ív s... E Hmotnost p ív su... E 46 6 Postup p i hledání závad... E CZ

5 F Údržba vysokozdvižného vozíku 1 Provozní bezpe nost a ochrana životního prost edí... F 1 2 Bezpe nostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku... F 1 3 Servis a prohlídky... F 2 4 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG... F 3 5 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG... F 5 6 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG... F 6 7 Specifikace chladicí kapaliny... F 7 8 Specifikace maziva... F 9 9 Palivové specifikace - DFG... F Schéma mazání... F Schéma mazání - DFG/TFG 316/ F Schéma mazání - DFG/TFG F Popis údržbá ských a opravá ských prací... F P íprava vozíku k údržb a opravám... F Údržba motoru u model TFG 316/ F Údržba motoru na modelech DFG 316/ F Údržba motoru u model TFG F Údržba motoru na modelech DFG F Údržba motoru na modelech TFG F Údržba motoru u model DFG F Kontrola koncentrace chladicí kapaliny... F ist ní/vým na kazety se vzduchovým filtrem... F P evodovka - DFG/TFG 316/ F P evodovka - DFG/TFG F P evodovka - DFG/TFG F Brzdy... F Vým na kol... F Hydraulický systém... F Electrický systém... F Výfukový systém... F Vy azení z innosti... F Prohlídky... F Bezpe nostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a po nehodách (D: Kontrola v rámci nehodové prevence podle na ízení BGV D27)... F Skladování... F Likvidace... F 53 Dodatek pro Filtr výfukových plyn vzn tovéhomotoru-typstx. 1 1 Úvod Regenerace CZ

6 A Správné použití vozíku A V rámci dodávky tohoto vozíku obdrží kupující pokyny pro správné použití vozíku Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks (VDMA). Tyto pokyny jsou sou ástí návodu k obsluze a musejí se vždy respektovat. V plném rozsahu také platí konkrétní národní p edpisy. Vysokozdvižný vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je vozík, které je vhodný pro zvedání a p epravu náklad. Musí se používat a udržovat podle informací obsažených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití stojí mimo vymezení ur ené návrhem a m že vést k úrazu osob nebo poškození za ízení a majetku. P edevším se musí p edejít p et žování zp sobené nadm rnými nebo nevyváženými náklady. Maximální p ípustný náklad, který se m že zvedat je uveden na identifika ním štítku nebo zat žovacím grafu na vozíku. Vysokozdvižný vozík se nesmí používat v prostoru vystaveném nebezpe í ohn nebo výbuchu nebo v prostoru, kde p evládá p sobení korozního nebo velmi prašného prost edí. Povinnosti uživatele: Uživatelem je v rámci toho návodu k obsluze kterákoli osoba nebo právnická osoba, která bu sama vysokozdvižný vozík používá nebo v jejímž zastoupení se používá. Ve zvláštních p ípadech (nap. u leasingu nebo pronájmu) je za uživatele pokládána osoba, která v souladu s existujícími smluvními podmínkami mezi vlastníkem a uživatelem vysokozdvižného vozíku odpovídá za dodržování provozních povinností. Uživatel musí zajistit, že vozík není použit pro jiné ú ely, než pro které je ur en a že se používá v rámci svých konstruk ních mezí a že je vylou eno veškeré nebezpe í ohrožující život a kon etiny operátora nebo t etích stran. Vedle toho musí být zajišt no, že jsou dodržovány p íslušné p edpisy úrazové prevence a jiná ustanovení týkající se bezpe nosti, jakož i pokyny týkající se provozu, servisu a údržby. P i nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí, pokud bez souhlasu servisu výrobce budou na p edm tu zákazníkem a/nebo t etí osobou provedeny neodborné práce. Montáž p ídavného za ízení: Montáž nebo instalace jakéhokoli p ídavného za ízení, které bude zasahovat do funkce vozíku nebo je bude dopl ovat je p ípustné pouze po písemném schválení výrobce. Je-li to nutné, musí se získat schválení místních ú ad. Schválení místními ú ady však ne iní nepot ebným schválení výrobcem. Zav šení, p íp. vle ení b emen: Na vozidlo se smí v šet, resp. jím vléct pouze b emena, pro které je vozidlo schváleno CZ A1

7

8 B Popis vozíku 1 Popis použití Vidlicové stohovací vozíky série DFG/TFG jsou vozíky s kabinou pro idi e, 4 koly a spalovacím motorem. Vozíky série DFG mají naftový motor a vozíky série TFG mají motor na zkapaln ný topný plyn (liquid petroleum gas - LPG). Model DFG/TFG má hydrodynamický pohon. Kombinovaný pomalý/brzdový pedál umož uje rychlé zdvižení vidlic p i pomalém b hu. Vozíky typu DFG/TFG jsou od února 2007 vybaveny dalším pedálem. Levý pedál kombinuje funkce pedál plíživého pojezdu a brzdy a aktivuje funkci rychlého zdvihu b hem pomalého pojezdu. St ední pedál je standardní brzdový pedál a slouží také k nouzovému zabrzd ní. Únosnost závisí na modelu. Typové íslo nazna uje maximální povolené zatížení. Nap íklad model DFG/TFG 316 m že zdvihnout, p epravit a stohovat náklad do 1600 kg, zatímco model DFG/TFG 320 zdvihne náklad do 2000 kg. Model Nosnost (kg) Rozvor kol (mm) DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG CZ B1

9 2 Popis a funkce díl Pol. Popis Pol. Popis 1 F Zdvihací válec 8 F Vle ná spojka 2 F B emenový et z 9 F Protiváha 3 F Sloup 10 F ídicí náprava 4 F P ístrojová deska 11 F Kryt motoru 5 F Sloupek ízení 12 F Hnací náprava 6 F Chráni idi e 13 F Nosná plošina 7 F Sedadlo idi e 14 F Vidlice B CZ

10 2.1 Vozík Rám a karosérie: Bytelný, pevný rám, na kterém je bezpe n p ipevn né za ízení a ovládání, zajiš uje stabilitu a bezpe nost vozíku. Kabina idi e je pérov zav šená, takže snižuje vibrace a hlu nost. Kryt motoru (11) je opat en širokým víkem a dv ma postranními panely, takže usnad uje p ístup p i údržb a servisu. Nádrž hydraulického oleje je vestav ná do rámu na pravé stran a u série DFG je na levé stran palivová nádrž. Plynové láhve pro modely série TFG jsou v držáku p ipevn ny k protiváze (9). Svislá samostatn stojící výfuková trubka je vyvedená vysoko nad strojem, takže do kabiny idi e nep enáší vibrace, hluk ani výfukové plyny. Kabina idi e: Vstup a výstup z kabiny usnad ují neklouzavé sch dky a držadlo na st ešním sloupku. idi e chrání st echa (6). Polštá a polohu idi ova sedadla (7) lze se ídit a na sloupku ízení (5) lze se ídit sklon volantu. Jednoduchý provoz ergonomicky uspo ádaných ovlada a kabina, která je tém zcela chrán ná p ed vibracemi znamenají, že idi je vystaven minimální námaze. Regula ní a výstražné displeje na p ístrojové desce (4) idi i umož ují, aby b hem provozu sledoval funkci všeho za ízení. Výsledkem toho je vozík velmi bezpe ný. f P ed spušt ním vozíku se musí kryt prostoru nad hlavou idi e zkontrolovat, zda není porušen trhlinami a je-li poškozen, musí se opravit nebo vym nit. Motor: Vodou chlazený, výkonný motor má tichý provoz a malou spot ebu paliva. Modely série DFG jsou vybaveny naftovými motory, které mají ve všech podmínkách isté spalování a nízký odpad sazí. Modely série TFG mají motor na zkapaln ný topný plyn vybavený ventilem na snížení výfukových emisí. Pohon: Nákladová p evodovka s olejovým chlazením a m ni em momentu je p ipevn ná p írubou p ímo k motoru. P evádí pohon na hnací nápravu (12). adicí pákou na provozní konzole se adí dop edu/zp t nebo neutrál. ízení: Hydrostatické ízení s ídicím válcem, který je ástí ídicí nápravy (10). ídicí náprava se v rámu voln pohybuje, aby se zajistila vysoká stabilita i na nerovném povrchu. Brzdy: Pomalým/brzdovým pedálem se ovládají dv hydraulické bubnové brzdy na hnacích kolech. Bubnové brzdy se p i ojetí automaticky se izují. Nastavením parkovací páky zap sobí parkovací brzda pomocí Bowdenových kabel mechanicky na bubnové brzdy. Kola: Uspo ádání kol je takové, že všechna zapadají do profilu vymezeného tvarem vozíku. Pneumatiky jsou bu vzduchové nebo plné. Hydraulický systém: P evodové erpadlo hydraulického systému se pohání motorem p es sekundární p evod z nákladové p evodovky. Rychlost erpadla, a tudíž p epravovaný objem, se ovládá plynovým pedálem, kterým se reguluje rychlost motoru. Hydraulické funkce se regulují ovládací pákou a multiplovým regula ním ventilem. Elektrický systém: Jde o 12 V systém se startovací baterií a 3-fázovým alternátorem s vestav ným regulátorem. Opakovací startovací blok zabrání p ípadným chybám p i startování a pojistný obvod dovolí, aby se motor spustil jen tehdy, je-li adicí páka v neutrální poloze. Naftové motory jsou vybaveny rychlým oh íváním, zatímco motory na zkapaln ný topný plyn mají bezkontaktové elektronické zapalování, pomocí kterého motor snadno nasko í. Motor se vypne spína em zapalování/startu CZ B3

11 2.2 Sloup Sloup: Vozíky mají sklopný teleskopický sloup, který idi i umož uje dobrý rozhled. Zdvihacími válci (1), upevn nými za profilem sloupu (3), se zdvihne vnit ní sloup. B emenové et zy (2) s kladkovým vychýlením sou asn zdvihnou nosnou plošinu (13). Vidlice (14) je p ipevn ná k plošin a lze ji se ídit. Nastavitelné bo ní vále ky a kolejnice tlumí p ípadný bo ní tlak na plošinu, zp sobený nevyrovnaným nákladem. U dvojitého teleskopického sloupu (ZT) se náklad zdvihá pouze vysunutím vnit ního sloupu. U sloup s dvojitým zdvihem (ZZ) a u sloup s trojitým zdvihem (DZ) se plošina sb emenovými et zy zdvihne nejprve krátkým, st edov upevn ným válcem, takže p i po áte ním nadzdvihnutí se nemusí m nit výška vozíku (speciální pr jezdné zdvihnutí). Teprve poté se vysune vnit ní sloup. P íslušenství: Vozík lze opat it dodate ným mechanickým a hydraulickým p íslušenstvím (volitelné dopl ky). 2.3 Zm ny v provozních požadavcích Když se provoz vašeho vysokozdvižného vozíku zm ní tak, že je požadováno další vybavení, jako sv tla, kabina nebo pomocná hydraulika, bo ní posun atd., je možno použít pouze ú edn schválená p ídavná za ízení nebo pomocné vybavení. Pora te se svým nejbližším servisním st ediskem nebo distributorem ohledn jakýchkoli zm n v postupech manipulace s nákladem, které by vyžadovaly provedení zm n vozíku nebo pomocného vybavení. U vozíku se za žádných okolností nesm jí provád t žádné neoprávn né dopl ky nebo úpravy na vozíku, sloupu vozíku nebo na p ídavném za ízení, které bylo p vodn dodáno. D LEŽITÁ INFORMACE Je-li p ední zdvih upraven nebo se použije s jiným p íslušenstvím, než bylo p vodn dodané, musí se v kabin p ipevnit štítky s novými jmenovitými hodnotami a v zemích Evropské ekonomické oblasti (EEA) musí mít vozík nové osv d ení zp sobilosti podle nového zn ní Strojního na ízení. 98/37/EEC. 2.4 Bezpe nostní za ízení Vedle krytu v prostoru nad hlavou idi e pat í do t ídy bezpe nostních za ízení odpojova akumulátoru a spína zapalování ovládaný klí em. Odpojova akumulátoru: Baterie je zapojená a vozík je p ipraven k provozu, jakmile se zdvihne izola ní spína baterie. Baterie je vypnutá, je-li izola ní spína stisknutý. Spína zapalování ovládaný klí em: Vytažení klí ku zapalování oprávn ným idi em p i opušt ní vozidla zabrání tomu, aby vozík byl používán neoprávn nou osobou. idi nesmí dát klí zapalování jiné osob bez oprávn ní. B CZ

12 3 Technické údaje - Standardní za ízení A Údaje podle VDI 2198, s p ípadnými technickými zm nami a dodatky h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b 1206.CZ B5

13 Specifikace vysokozdvižných vozík DFG 316/320 ce ecifik fikac Spe No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu DFG 316 DFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vzn t.motor vzn t.motor 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Hmo motno ost ek odvo voze Kola a/po Rozm zm r ry Výk ýkon í r otor Mo atní Osta 2.2 Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 4000/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 1320/ /2030 Podélná stabilita 1,66 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (p esazení) 870 (p esazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/19,0 18,4/18,7 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 12,7/9,0 12,6/8,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 26/23 23/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 404C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 34,1 34,1 7.3 Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/2216 4/2216 max. krouticí moment Nm/ot/min 143/ / Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) <80 <80 B CZ

14 Specifikace vysokozdvižných vozík TFG 316/320 ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola Rozm zm r ry n Výk ýkon r otor í Mo atní Osta No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu TFG 316 TFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 4030/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 1270/ /2060 Podélná stabilita 1,69 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (p esazení) 870 (p esazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,5/19,5 18/ Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 10,1/8,6 9,8/7,8 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 24/22 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,2/4,6 5,4/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model FE FE 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 26,0 26,0 7.3 Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/1988 4/1988 max. krouticí moment Nm/ot/min 120/ / Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) <80 < CZ B7

15 Specifikace vysokozdvižných vozík DFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozm m ry n Výk ýkon í or Moto atní Osta No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu DFG 420 DFG 425 DFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vzn t.motor vzn t.motor vzn t.motor 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 5220/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 2000/ / /2690 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (p esazení) 938 (p esazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,9/11,8 16,7/10,8 16,6/12,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 31/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,6 5,12/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model (od ) (od ) (od ) 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/2955 4/2955 4/2955 max. krouticí moment Nm/ot/min 190/ / / Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) <80 <80 <80 B CZ

16 Specifikace vysokozdvižných vozík TFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozm m ry n Výk ýkon r í otor Mo atní Osta No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu TFG 420 TFG 425 TFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 5200/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 1980/ / /2680 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (p esazení) 938 (p esazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,4/11,7 16,2/10,8 16,1/12,1 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 30/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,15/4,8 5,31/4,5 6,3/5, Druh provozní brzdy mech.hydr. mech.hydr. mech.hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 max. krouticí moment Nm/ot/min 196/ / / Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) <80 <80 < CZ B9

17 Specifikace vysokozdvižných vozík DFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola ry y Roz ozm n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu DFG 540 DFG 545 DFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vzn t.motor vzn t.motor vzn t.motor 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) P ipojovací výška p ív su h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k oto nému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 34,00/16,5 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) Typ zav šení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B CZ

18 Specifikace vysokozdvižných vozík DFG (od 09/03) ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y ozm m ry Ro n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu DFG 540 DFG 545 DFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vzn t.motor vzn t.motor vzn t.motor 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 2860/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k oto nému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 1104C C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 max. krouticí moment Nm/ot/min 302/ / / Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) Typ zav šení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h 1206.CZ B11

19 Specifikace vysokozdvižných vozík TFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola ozm m ry Ro n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu TFG 540 TFG 545 TFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) P ipojovací výška p ív su h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k oto nému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,8/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 32,0/16,0 32,0/16,0 32,0/16,0 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26 30,7/24,5 28/22,6 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,6/4,5 5,7/4,7 6,3/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) Typ zav šení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B CZ

20 Specifikace vysokozdvižných vozík TFG (od 09/03) ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozm m ry n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. ís.popis ís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Ozna ení modelu TFG 540 TFG 545 TFG Pohon: na elekt., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 ízení:zruky,vch zi,vestoje,vsed, podle pokyn vsed vsed vsed 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 St ed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vp edu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vp edu/vzadu (kg) 2810/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vp edu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, po ty vp edu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vp edu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dop edu dozadu Stup 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / P ipojovací výška p ív su h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k elu vidlice l2(mm) Celková ší ka b1/b2(mm) Rozm ry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 t ída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Ší ka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Sv tlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Sv tlá výška spodku ve st edu rozvoru m2(mm) Ší ka uli ky s paletou 1000x1299 paleta p í n Ast(mm) Ší ka uli ky s paletou 800x1200 paleta podéln Ast(mm) Polom r otá ení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k oto nému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spušt ní nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tahnatažn.ty nalož./prázdn. vozíku (kn) 38,40/19,40 38,10/20,40 31,00/16, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 35,9/31 34/30 24,9/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,2 5,0/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otá ky (1/min) Po et válc /zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh ízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro p ídavná za ízení (bar) Pr tok oleje pro p ídavná za ízení l/min Hlu nost u ucha operátora db(a) Typ zav šení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h 1206.CZ B13

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více