O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení"

Transkript

1 O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011

2 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II / bod 10.4 podle 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění v rozsahu přílohy č. 3 ČSPHM EuroOil Litoměřice Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II / 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková Slezská 549, Chrudim tel. : , Doklad o autorizaci podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : - osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 Obrázky na str. 1 a 2 : loga (zdroj : 2

3 OBSAH ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 8 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 8 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 9 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Energetické zdroje B.II.4. Surovinové zdroje B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření B.III.5. Moţná rizika havárií ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLOŢEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.I. CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI D.II. ROZSAH VLIVŮ D.III. ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ A KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H. PŘÍLOHY

4 VYSVĚTLENÍ ZKRATEK AIM Automatizovaný imisní monitoring BA Automobilový benzin BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka BSK 5 Biochemická spotřeba kyslíku CNG Stlačený zemní plyn, angl. Compressed Natural Gas CO Oxid uhelnatý ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV Čistírna odpadních vod ČSN Česká státní norma ČSPHM Čerpací stanice pohonných hmot H 2 S Sirovodík CHKO Chráněná krajinná oblast CHSK Chemická spotřeba kyslíku ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu k.ú. Katastrální území kat.č. Katalogové číslo LBC, LBK Lokální biocentrum, lokální biokoridor LPG Propan-butan, angl. Liquid Petroleum Gas MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MZem Ministerstvo zemědělství MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí NEL Nepolární extrahovatelné látky NL Nerozpuštěné látky NM Motorová nafta NN Nízké napětí NO 2 Oxid dusičitý ORL Odlučovač ropných látek p.č. Parcelní číslo PB Propan butan PD Projektová dokumentace PE Polyetylén PHM Pohonné hmoty PM 10 Suspendované částice, frakce do 10 µm PP Polypropylen 4

5 PVC RK ŘSD SO 2 STL, VTL SÚS TUV ÚSES VOC ZPF ZÚ Polyvinylchlorid Regionální biokoridor Ředitelství silnic a dálnic Oxid siřičitý Středotlak, vysokotlak Správa a údrţba silnic Teplá uţitková voda Územní systém ekologické stability Těkavé organické látky Zemědělský půdní fond Zdravotní ústav Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky např. fyzikální jednotky. 5

6 SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/ REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ CLP Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6

7 Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 7

8 ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI OZNAMOVATEL Název : ČEPRO, a.s. Sídlo : Dělnická 913/12, Praha 7 - Holešovice IČ : Odpovědný zástupce : Statutární orgán představenstvo : místopředseda : předseda představenstva : člen představenstva : člen představenstva : člen představenstva : Mgr. Jan Duspěva Praha 10, Jesenická 3005/8, PSČ Ing. Jiří Borovec, MBA Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ Ing. Helena Hostková Benešov, Hráského 1933, PSČ Ing. Ladislav Staněk Havlíčkův Brod, Na Výšině 3276, PSČ Ing. František Todt Řehlovice, Stadice 100, PSČ Kontakt : tel. : fax : GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název : MERIDIN, spol. s r.o. Sídlo : Bří Štefanů 238, Hradec Králové IC : Odpovědný zástupce : Ing. Josef Hloušek, CSc., jednatel Kontakt : tel. : , mobil

9 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ČSPHM EuroOil Litoměřice - kategorie II, bod 10.4 Záměr je dále podlimitní k bodu 7.4 a 7.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona. B.I.2. Kapacita záměru Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. V areálu bude také kompaktní čerpací stanice LPG a CNG s kapacitou nádrţí 5 m 3. B.I.3. Umístění záměru Kraj Ústecký, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, p.č. 2608/18, ul. Ţernosecká - parcela č. 2608/18 k.ú. Litoměřice je v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora - stávající parcela č. 2608/2 k.ú. Litoměřice (majitel Město Litoměřice), je provedeno oddělení na parcelu č. 2608/18, tato parcela bude vloţena do katastru po kolaudaci stavby Novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) se nachází na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části. Pouze přes hlavní silnici II/261 (p.č. 2573/1 a 2573/6) je prodejna stavebnin. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 80 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Ţalhostice, Velké Ţernoseky. Severním směrem ve vzdálenosti cca 170 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Lovosice. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 140 m od hranice pozemku investora protéká řeka Labe. Výstavba ČSPHM bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora. Pozemek je lehce svaţitý severojiţním směrem. Jedná se o dvoustrannou ČSPHM s moţností nájezdu i výjezdu z obou směrů. 9

10 Obrázek 3 : Orientační umístění záměru LITOMĚŘICE B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry Charakter záměru : Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM tak, aby vyhovovala poţadavkům příslušných zákonů, vyhlášek a ČSN. ČSPHM bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních automobilů, tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot včetně obsluţného kiosku s prodejem motoristických potřeb, balených potravin a nápojů. Provozní doba se uvaţuje 6,00-22,00 hod. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3. Výdejní plocha bude izolována proti případnému úniku ropných látek a pásovými vpustěmi svedena do bezodtoké podzemní jímky objemu 5 m 3, která je součástí podzemní nádrţe na pohonné hmoty. Čerpací stanice bude vybavena jedním jednostranným multiproduktovým, jedním oboustranným multiproduktovým a jedním jednoproduktovým jednostranným (rychlovýdej NM) výdejním stojanem. Stáčení PHM je navrţeno na středním výdejním ostrůvku. 10

11 Souběţně se základními sluţbami - výdejem pohonných hmot - bude součástí ČSPHM kiosek, ve kterém bude kromě pokladny i prodejní plocha s moţností nákupu běţných potřeb pro motoristy včetně potravin a nápojů v uzavřeném originálním balení, případně z nápojového automatu. Kromě této základní funkce bude v kiosku umístěno i sociální zařízení pro veřejnost včetně imobilních občanů. Kiosek bude vybaven klimatizační jednotkou. V kiosku budou kromě místností navrţených pro styk se zákazníky i prostory slouţící pro obsluhující personál. Předpokládají se 2 pracovníci v 1 směně, tedy celkem 4 osoby. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. Moţnost kumulace vlivů : Záměr je umístěn na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části; pouze přes silnici II/261 je prodejna stavebnin. Další záměry v lokalitě, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných informací připravovány. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním výběru Zdůvodnění záměru : Výstavba čerpací stanice PHM je podnikatelským záměrem investora vyplývající ze zjištěné situace ohledně poptávky a nabídky daného zařízení v oblasti. Lokalita je vybrána tak, aby stavba byla v blízkosti centra města Litoměřice a hlavního silničního tahu. Varianty : Záměr není navrhován ve variantách - umístění je z pohledu provozovatele zařízení optimální a velikost zařízení je jiţ výsledkem marketingového zvaţování. 11

12 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení Akciová společnost ČEPRO vznikla k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s. Zakladatelem a následně do jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku ČR. S platností od je jediným akcionářem ČEPRO, a.s. Ministerstvo financí České republiky. Posláním společnosti ČEPRO, a.s. je především : - přeprava, skladování a prodej ropných produktů - poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti dalším subjektům - ochraňování zásob státních hmotných rezerv ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 192 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, coţ ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodaných pohonných hmot. Čerpací stanice EuroOil poskytují sluţby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000. POPIS ZÁMĚRU Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot, které budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. 12

13 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Na stavbu nejsou z hlediska architektonického a výtvarného řešení kladeny ţádné poţadavky. Celá ČSPHM bude designově přizpůsobena charakteristickému vzhledu ČSPHM investora strukturální omítka světle šedá (RAL 7035), okna a dveře z exterieru barva modrá (RAL 5005), atika barva modrá (RAL 5005), sloupy přestřešení barva světle šedá (RAL 7035), obklad soklu v barvě modré (RAL 5005). ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Kiosek Jde o přízemní objekt zděné konstrukce se zastřešením ocelovým krovem s plechovou střešní krytinou. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm. V kiosku bude umístěna prodejna, sociální zařízení pro obsluhu, WC pro zákazníky a strojovna ručního mytí. Objekt kiosku je navrţen jako jednoduchá jednopodlaţní stěnová konstrukce se stropní konstrukcí tvořenou ocelovými stropními nosníky s překrytím trapézovým plechem VSŢ Ocelové stropní nosníky jsou uloţeny ve spádu střechy. Základové konstrukce jsou navrţeny plošné na základových pasech s konstrukční kleštinovou výztuţí při horním povrchu základových pasů. Nosné obvodové stěny budou pod úrovní ocelové stropní konstrukce ztuţeny ţelezobetonovým monolitickým věncem. Prosklená část průčelí je navrţena jako jednoduchá rámová konstrukce se stojkami z trubek čtyřhranného průřezu a svařovaným průvlakem. Mycí box Jedná se o přízemní zděný objekt, pro myté automobily průjezdný. Zastřešení VSŢ plechem na ocel. nosnících a hydroizolační fólií. Mycí box bude slouţit pro ruční mytí jednoho automobilu. V mycím boxu nebude umístěno ţádné technologické zařízení. Mycí box bude kompletní dodávkou vrchní stavby včetně technologického vybavení např. od firmy Šebesta, spol. s r.o. : kompletní dodávka horní stavby myčky - zateplený technologický box (strojovna) - zavětrování/opláštění stěn, přestřešení včetně atiky - kompletní elektro výstroj - doprava a montáţ horní stavby a technologií kompletní dodávka technologie ČOV a vysokotlakého ručního mytí dodávka PP jímek, které jsou součástí spodní stavby 13

14 Sklad PB Jedná se o částečně obezděný volný sklad s ocelovým zastřešením určený pro skladování tlakových lahví pro PB. Půdorysný rozměr 2,0 x 1,5 m, výška 2,3 m. Max. uskladňovací kapacita skladu je 300 kg v lahvích o obsahu max. 10 kg. Stanice LPG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou podzemní nádrţe 5 m 3. Stanice LPG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Stanice CNG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nadzemní nádrţe 5 m 3. Stanice CNG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Sklad a výdej PHM Nově budovaná čerpací stanice bude zahrnovat technologické zařízení pro výdej, stáčení a skladování PHM. Dále bude vybavena stabilním zařízením na vysávání interiérů vozidel a zařízením na huštění pneumatik, součástí bude téţ mycí zařízení osobních vozidel. Na čerpací stanici budou zaváţeny následující druhy pohonných hmot : nafta motorová (NM) nafta motorová (OPTIMAL DIESEL) benzin automobilový Natural (BA 95 N) benzin automobilový Natural (OPTIMAL 95 E) Stáčecí šachta bude umístěna na refýţi pod zastřešením spolu s výdejním stojanem. Stáčení z autocisteren bude prováděno samospádem po připojení stáčecích hadic na šroubení příslušného plnícího potrubí skladovací nádrţe ve stáčecí šachtě. Skladování pohonných hmot je navrţeno v dvouplášťové nádrţi objemu 100 m 3. Nádrţ bude dělená na jednotlivé komory (NM - 30 m 3, BA95N - 30 m 3, BA OPTIMAL 95E - 15 m 3, nafta OPTIMAL DIESEL - 20 m 3, úkapy - 5 m 3 ). Nádrţ bude uloţena pod výdejní plochou a poklopy budou pojíţděné. Jednotlivé komory nádrţe budou vybaveny sacími, plnícími a odvětrávacími armaturami včetně vratného potrubí benzinových par, měrnými armaturami, odkalovacími armaturami, zařízením pro hlídání hladin při stáčení a palivovými sondami. Nádrţ bude chráněna proti korozi povrchovou úpravou. Plnící armatura bude opatřena automatickým uzávěrem průtoků při dovršení maximální hladiny v nádrţi. Plnící potrubí bude vyúsťovat pod dolním koncem vyprazdňovací trubky. 14

15 Větrací potrubí a potrubí pro zpětné vedení par musí být odděleny od nádrţe protiplamennou pojistkou dle ČSN Odkalení nádrţe bude prováděno přes odkalovací armaturu. Meziplášť nádrţe bude vybaven signalizací netěsností. Plnící potrubí bude ocelové uloţené v ocelové chráničce. Výdejní potrubí bude plastové. Plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové, uloţené ve spádu směrem do nádrţe. Vratná potrubí benzinových par od výdejních stojanů budou jednoplášťová. Odvětrávací potrubí pro benzin a naftu budou jednoplášťová a ukončena pojistkami. Odvzdušnění budou ukončena tak, aby nebezpečné pásmo nezasahovalo za hranici pozemku. Čerpací stanice bude osazena 1x oboustranným stojanem, 1x jednostranným stojanem a 1x výdejním jednostranným stojanem pro výdej motorové nafty do nákladních vozidel. Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel, bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95N. Vany pod stojany budou ocelové, umoţňující zachycení případného úniku PHM. Prostupy budou řádně utěsněny, pro datové a silové kabely budou k výdejním stojanům poloţeny chráničky. Umístění výdejního stojanu bude vzdáleno od kanalizačních vpustí více jak poţadovaných 5 m. Výdejní stojan umístěný vedle stáčecí šachty musí být dle ČSN , čl po celou dobu stáčení autocisterny vyřazen z provozu. Provedení podzemního uloţiště včetně potrubních vedení musí být provedeno dle čl. 7.3 ČSN a ČSN Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe, potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz. Pro čerpací stanici bude vypracován provozní řád, poţární řád a poţárně poplachové směrnice, havarijní plán. Součástí projektové dokumentace technologie bude protokol o určení vnějších vlivů. Pro zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny bude provedeno uzemnění všech ocelových technologických zařízení, přírubové spoje budou vodivě propojeny. Z důvodu blízkosti ochranného prostoru katodické ochrany plynovodního potrubí bude podzemní nádrţ PHM opatřena zvýšenou protikorozní ochranou. Technické popisy všech objektů ČSPHM budou provedeny v dalším stupni PD. 15

16 ODHAD POTŘEBY VODY A ENERGIÍ PRO PROVOZ Mnoţství odebírané pitné vody - celkem denně l.d -1 z toho : pro sociální účely l.d -1 pro mycí box l.d -1 Celkem spotřeba TUV l.d -1 Spotřeba energie a paliva Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8 m 3 /h, min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. El. energie bude napojena na stávající rozvod NN z nově přeloţeného sloupu. Vodovod bude připojen na stávající vodovodní rozvod IPE225 v bezprostřední blízkosti hranice stavebního pozemku investora. Plynovod bude připojen na stávající plynovodní STL vedení v blízkosti hlavní komunikace. ZABEZPEČENÍ OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čerpací stanice PHM je navrţena s vysokým stupněm zabezpečení s ohledem na ochranu podzemních i povrchových vod proti úniku ropných látek i na ochranu ovzduší. ČSPHM je navrţena dle všech příslušných ČSN, vyhlášek a zákonů. - navrţeno je zpětné odsávání par II. stupně, tj. při výdeji pohonných hmot u výdejního stojanu i při stáčení z autocisterny - výdejní i stáčecí místo bude proti průsaku zabezpečeno izolací odolávající ropným látkám a kontaminované vody budou odvedeny do bezodtoké jímky - skladovací podzemní nádrţ a plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové - dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny přes ORL do stávající kanalizace - meziprostory dvouplášťových nádrţí a potrubí budou kontrolovány monitorovacím zařízením proti poruše kteréhokoliv pláště - dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu manipulace u stojanů Stavba ČSPHM vyhovuje z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem. Umístění jednotlivých objektů daného zařízení respektuje jejich poţární odstupové vzdálenosti. 16

17 B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru Zahájení stavby : 03/2011 Ukončení stavby : 03/2012 Doba výstavby je uvaţována cca 12 měsíců od vydání stavebního povolení. B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Ústecký kraj Město Litoměřice B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Městský úřad Litoměřice - stavební úřad, Pekařská 114/2, Litoměřice Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k provedení vodního díla podle 15 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení stavby; povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Souhlas podle 16 odst. 3 zákona o odpadech Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice 17

18 B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda Výstavba čerpací stanice PHM je situována na parcele č. 2608/18 k.ú. Litoměřice v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora. Staveniště je svou polohou, spádem terénu a dosahem inţenýrských sítí vhodné k zamýšlené výstavbě. Staveniště zasáhne pozemky, které jsou kvalifikovány jako orná půda. Bude nutné poţádat o vynětí ze ZPF v rozsahu m 2, částečně i půdy s I. třídou ochrany (BPEJ 10100). Výstavba se nachází na parcele, kde je umístěna podzemní trasa VTL plynovodu, trasa STL plynovodu je mimo pozemek stavby ČSPHM. U navrhované výstavby je nutné dodrţet ochranné pásmo : - podzemního vedení VTL plynovodu - katodické ochrany Stavba ČSPHM je umístěna mimo ochranné pásmo ţelezniční tratě. Nebudou dotčena ochranná pásma či území chráněná z přírodovědného hlediska. V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno zaměření dotčené lokality a zpracován polohopis a výškopis. Výškový systém je Balt po vyrovnání. Byl zajištěn a zpracován stavební hydrogeologický průzkum s charakteristikou a mechanicko fyzikálními vlastnostmi zemin pro zakládání, výškou a chemizmem spodní vody a radonu. Ţádné asanace a bourací práce nejsou uvaţovány. Bude třeba pokácet několik vzrostlých dřevin. Parcela pro výstavbu se nenachází v zátopovém území. Spád terénu svým charakterem neumoţňuje sesunutí. Dané území není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seizmicity. Příslušný stupeň radonového rizika vychází z provedeného průzkumu. Izolace kiosku ČSPHM proti radonu bude navrţena v dalším stupni PD. Prostor výstavby není podle dostupných informací zasaţen starou ekologickou zátěţí (znečištěním půdy). 18

19 B.II.2. Voda Výstavba Napojení stavebního pozemku na zdroj vody je navrţeno ze stávajícího vedení IPE225. Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). Výstavba bude probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným počtem 6 pracovníků denně. Pracovníci budou mít k dispozici staveništní zázemí s mobilními WC buňkami. Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby je následující : Denní spotřeba vody cca 0,72 m 3 Doba výstavby 12 měsíců Celková spotřeba vody po dobu výstavby cca 173 m 3 Vyuţívána bude jistě i pitná voda balená. Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela minimální odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. Provoz Předmětná stavba vyţaduje pro svůj provoz vodu pro pouţití v sociálním zařízení, pro úklid a také pro zařízení mycího boxu. Čerpací stanice PHM bude napojena na městský vodovod. Očekávaná spotřeba : - pracovníci čerpací stanice - 4 os á 60 l.os -1 d l.d -1 - návštěvníci - odhad 300 l.d -1 celkem denně pro sociální účely 540 l.d -1 - ruční myčka - max. 5 aut za hodinu á 80 l, 10 h provozu denně l.d -1 z toho 20 % do kanalizace (odpadní vody budou cirkulovány) 800 l.d -1 Roční bilance vody Sociální účely 0,54 x 330 dnů 178 m 3 Myčka 0,8 x 240 dnů (provoz myčky max. 8 měsíců v roce) 192 m 3 ročně celkem 370 m 3 Voda poţární (Q = 6,0 l.s -1 ) bude zabezpečena z podzemního hydrantu na veřejném vodovodním řadu. 19

20 B.II.3. Energetické zdroje Výstavba Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii odběr bude minimální; zdroj elektřiny v místě stavby bude k dispozici (bude provedeno napojení na stávající vedení NN). Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy. Provoz ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN pro venkovní výpočtovou teplotu -15 C. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat poţadavky normy ČSN : 2007; objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat příslušným právním poţadavkům. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN s přihlédnutím na pouţité materiály. Tepelné ztráty objektu 6,8 kw Spotřeba energie a paliva : Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8m 3 /h Spotřeba plynu min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. B.II.4. Surovinové zdroje Výstavba Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, resp. pro přípravu plochy k umístění zařízení čerpací stanice, vybudování objektu a zpevněných ploch, tedy běţné stavební hmoty a materiály - kamenivo, štěrkopísek, betonové a další stavební směsi, armaturní ocel, ocelové nosníky, trapézový plech, izolační přípravky, elektrické kabely a elektromateriál, klempířské prvky, zámková dlaţba a další. Specifikace a vyčíslení bude provedeno v dalším stupni PD. Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit. 20

21 Provoz Surovinami při provozu budou skladované pohonné látky : - nafta motorová (NM, OPTIMAL DIESEL) - benzin automobilový Natural (BA 95 N, OPTIMAL 95 E) - LPG - CNG Nakládání s PHM bude spočívat ve výdeji, stáčení a skladování; nebude prováděna ţádná úprava chemických látek a přípravků. MOTOROVÁ NAFTA (zdroj : (Motorová nafta pro mírné klima třídy B, D, F; motorová nafta pro arktické klima třídy 2) Další názvy : NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arktická nafta) Údaje o nebezpečnosti Motorová nafta je klasifikována podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek. Klasifikace : karcinogenní, zdraví škodlivá Symbol : Xn R-věty : R40 Podezření na karcinogenní účinky R65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe Nebezpečí pro lidské zdraví Motorová nafta je při častém a opakovaném kontaktu podezřelá z moţných karcinogenních účinků. Je zdraví škodlivá vzhledem k nízké viskozitě můţe při poţití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a dráţdí pokoţku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ţaludeční nevolnost, dráţdění očí a dýchacích cest. Nebezpečí pro ţivotní prostředí Látka/přípravek znečišťuje vodu, je nutno zabránit průniku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. Nebezpečné fyzikálně chemické účinky Hořlavá kapalina. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou elektřinu. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství při 20 C : kapalina Barva : bezbarvá aţ ţlutá Zápach (vůně) : typický Hustota (při 15 C) : 800 aţ 845 kg/m 3 21

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Příl.3 Náleţitosti oznámení ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Příl.3 Náleţitosti oznámení ÚDAJE O OZNAMOVATELI Příl.3 Náleţitosti oznámení A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma: Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. 2. IČ: 252 33 556 3. Sídlo (bydliště) : Chebská 697, 357 51 Kynšperk nad Ohří 4. Jméno,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Podle 6 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více