O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení"

Transkript

1 O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011

2 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II / bod 10.4 podle 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění v rozsahu přílohy č. 3 ČSPHM EuroOil Litoměřice Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II / 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková Slezská 549, Chrudim tel. : , Doklad o autorizaci podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : - osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 Obrázky na str. 1 a 2 : loga (zdroj : 2

3 OBSAH ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 8 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 8 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 9 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Energetické zdroje B.II.4. Surovinové zdroje B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření B.III.5. Moţná rizika havárií ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLOŢEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.I. CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI D.II. ROZSAH VLIVŮ D.III. ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ A KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H. PŘÍLOHY

4 VYSVĚTLENÍ ZKRATEK AIM Automatizovaný imisní monitoring BA Automobilový benzin BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka BSK 5 Biochemická spotřeba kyslíku CNG Stlačený zemní plyn, angl. Compressed Natural Gas CO Oxid uhelnatý ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV Čistírna odpadních vod ČSN Česká státní norma ČSPHM Čerpací stanice pohonných hmot H 2 S Sirovodík CHKO Chráněná krajinná oblast CHSK Chemická spotřeba kyslíku ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu k.ú. Katastrální území kat.č. Katalogové číslo LBC, LBK Lokální biocentrum, lokální biokoridor LPG Propan-butan, angl. Liquid Petroleum Gas MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MZem Ministerstvo zemědělství MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí NEL Nepolární extrahovatelné látky NL Nerozpuštěné látky NM Motorová nafta NN Nízké napětí NO 2 Oxid dusičitý ORL Odlučovač ropných látek p.č. Parcelní číslo PB Propan butan PD Projektová dokumentace PE Polyetylén PHM Pohonné hmoty PM 10 Suspendované částice, frakce do 10 µm PP Polypropylen 4

5 PVC RK ŘSD SO 2 STL, VTL SÚS TUV ÚSES VOC ZPF ZÚ Polyvinylchlorid Regionální biokoridor Ředitelství silnic a dálnic Oxid siřičitý Středotlak, vysokotlak Správa a údrţba silnic Teplá uţitková voda Územní systém ekologické stability Těkavé organické látky Zemědělský půdní fond Zdravotní ústav Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky např. fyzikální jednotky. 5

6 SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/ REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ CLP Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6

7 Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 7

8 ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI OZNAMOVATEL Název : ČEPRO, a.s. Sídlo : Dělnická 913/12, Praha 7 - Holešovice IČ : Odpovědný zástupce : Statutární orgán představenstvo : místopředseda : předseda představenstva : člen představenstva : člen představenstva : člen představenstva : Mgr. Jan Duspěva Praha 10, Jesenická 3005/8, PSČ Ing. Jiří Borovec, MBA Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ Ing. Helena Hostková Benešov, Hráského 1933, PSČ Ing. Ladislav Staněk Havlíčkův Brod, Na Výšině 3276, PSČ Ing. František Todt Řehlovice, Stadice 100, PSČ Kontakt : tel. : fax : GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název : MERIDIN, spol. s r.o. Sídlo : Bří Štefanů 238, Hradec Králové IC : Odpovědný zástupce : Ing. Josef Hloušek, CSc., jednatel Kontakt : tel. : , mobil

9 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ČSPHM EuroOil Litoměřice - kategorie II, bod 10.4 Záměr je dále podlimitní k bodu 7.4 a 7.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona. B.I.2. Kapacita záměru Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. V areálu bude také kompaktní čerpací stanice LPG a CNG s kapacitou nádrţí 5 m 3. B.I.3. Umístění záměru Kraj Ústecký, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, p.č. 2608/18, ul. Ţernosecká - parcela č. 2608/18 k.ú. Litoměřice je v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora - stávající parcela č. 2608/2 k.ú. Litoměřice (majitel Město Litoměřice), je provedeno oddělení na parcelu č. 2608/18, tato parcela bude vloţena do katastru po kolaudaci stavby Novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) se nachází na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části. Pouze přes hlavní silnici II/261 (p.č. 2573/1 a 2573/6) je prodejna stavebnin. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 80 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Ţalhostice, Velké Ţernoseky. Severním směrem ve vzdálenosti cca 170 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Lovosice. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 140 m od hranice pozemku investora protéká řeka Labe. Výstavba ČSPHM bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora. Pozemek je lehce svaţitý severojiţním směrem. Jedná se o dvoustrannou ČSPHM s moţností nájezdu i výjezdu z obou směrů. 9

10 Obrázek 3 : Orientační umístění záměru LITOMĚŘICE B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry Charakter záměru : Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM tak, aby vyhovovala poţadavkům příslušných zákonů, vyhlášek a ČSN. ČSPHM bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních automobilů, tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot včetně obsluţného kiosku s prodejem motoristických potřeb, balených potravin a nápojů. Provozní doba se uvaţuje 6,00-22,00 hod. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3. Výdejní plocha bude izolována proti případnému úniku ropných látek a pásovými vpustěmi svedena do bezodtoké podzemní jímky objemu 5 m 3, která je součástí podzemní nádrţe na pohonné hmoty. Čerpací stanice bude vybavena jedním jednostranným multiproduktovým, jedním oboustranným multiproduktovým a jedním jednoproduktovým jednostranným (rychlovýdej NM) výdejním stojanem. Stáčení PHM je navrţeno na středním výdejním ostrůvku. 10

11 Souběţně se základními sluţbami - výdejem pohonných hmot - bude součástí ČSPHM kiosek, ve kterém bude kromě pokladny i prodejní plocha s moţností nákupu běţných potřeb pro motoristy včetně potravin a nápojů v uzavřeném originálním balení, případně z nápojového automatu. Kromě této základní funkce bude v kiosku umístěno i sociální zařízení pro veřejnost včetně imobilních občanů. Kiosek bude vybaven klimatizační jednotkou. V kiosku budou kromě místností navrţených pro styk se zákazníky i prostory slouţící pro obsluhující personál. Předpokládají se 2 pracovníci v 1 směně, tedy celkem 4 osoby. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. Moţnost kumulace vlivů : Záměr je umístěn na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části; pouze přes silnici II/261 je prodejna stavebnin. Další záměry v lokalitě, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných informací připravovány. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním výběru Zdůvodnění záměru : Výstavba čerpací stanice PHM je podnikatelským záměrem investora vyplývající ze zjištěné situace ohledně poptávky a nabídky daného zařízení v oblasti. Lokalita je vybrána tak, aby stavba byla v blízkosti centra města Litoměřice a hlavního silničního tahu. Varianty : Záměr není navrhován ve variantách - umístění je z pohledu provozovatele zařízení optimální a velikost zařízení je jiţ výsledkem marketingového zvaţování. 11

12 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení Akciová společnost ČEPRO vznikla k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s. Zakladatelem a následně do jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku ČR. S platností od je jediným akcionářem ČEPRO, a.s. Ministerstvo financí České republiky. Posláním společnosti ČEPRO, a.s. je především : - přeprava, skladování a prodej ropných produktů - poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti dalším subjektům - ochraňování zásob státních hmotných rezerv ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 192 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, coţ ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodaných pohonných hmot. Čerpací stanice EuroOil poskytují sluţby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000. POPIS ZÁMĚRU Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot, které budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. 12

13 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Na stavbu nejsou z hlediska architektonického a výtvarného řešení kladeny ţádné poţadavky. Celá ČSPHM bude designově přizpůsobena charakteristickému vzhledu ČSPHM investora strukturální omítka světle šedá (RAL 7035), okna a dveře z exterieru barva modrá (RAL 5005), atika barva modrá (RAL 5005), sloupy přestřešení barva světle šedá (RAL 7035), obklad soklu v barvě modré (RAL 5005). ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Kiosek Jde o přízemní objekt zděné konstrukce se zastřešením ocelovým krovem s plechovou střešní krytinou. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm. V kiosku bude umístěna prodejna, sociální zařízení pro obsluhu, WC pro zákazníky a strojovna ručního mytí. Objekt kiosku je navrţen jako jednoduchá jednopodlaţní stěnová konstrukce se stropní konstrukcí tvořenou ocelovými stropními nosníky s překrytím trapézovým plechem VSŢ Ocelové stropní nosníky jsou uloţeny ve spádu střechy. Základové konstrukce jsou navrţeny plošné na základových pasech s konstrukční kleštinovou výztuţí při horním povrchu základových pasů. Nosné obvodové stěny budou pod úrovní ocelové stropní konstrukce ztuţeny ţelezobetonovým monolitickým věncem. Prosklená část průčelí je navrţena jako jednoduchá rámová konstrukce se stojkami z trubek čtyřhranného průřezu a svařovaným průvlakem. Mycí box Jedná se o přízemní zděný objekt, pro myté automobily průjezdný. Zastřešení VSŢ plechem na ocel. nosnících a hydroizolační fólií. Mycí box bude slouţit pro ruční mytí jednoho automobilu. V mycím boxu nebude umístěno ţádné technologické zařízení. Mycí box bude kompletní dodávkou vrchní stavby včetně technologického vybavení např. od firmy Šebesta, spol. s r.o. : kompletní dodávka horní stavby myčky - zateplený technologický box (strojovna) - zavětrování/opláštění stěn, přestřešení včetně atiky - kompletní elektro výstroj - doprava a montáţ horní stavby a technologií kompletní dodávka technologie ČOV a vysokotlakého ručního mytí dodávka PP jímek, které jsou součástí spodní stavby 13

14 Sklad PB Jedná se o částečně obezděný volný sklad s ocelovým zastřešením určený pro skladování tlakových lahví pro PB. Půdorysný rozměr 2,0 x 1,5 m, výška 2,3 m. Max. uskladňovací kapacita skladu je 300 kg v lahvích o obsahu max. 10 kg. Stanice LPG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou podzemní nádrţe 5 m 3. Stanice LPG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Stanice CNG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nadzemní nádrţe 5 m 3. Stanice CNG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Sklad a výdej PHM Nově budovaná čerpací stanice bude zahrnovat technologické zařízení pro výdej, stáčení a skladování PHM. Dále bude vybavena stabilním zařízením na vysávání interiérů vozidel a zařízením na huštění pneumatik, součástí bude téţ mycí zařízení osobních vozidel. Na čerpací stanici budou zaváţeny následující druhy pohonných hmot : nafta motorová (NM) nafta motorová (OPTIMAL DIESEL) benzin automobilový Natural (BA 95 N) benzin automobilový Natural (OPTIMAL 95 E) Stáčecí šachta bude umístěna na refýţi pod zastřešením spolu s výdejním stojanem. Stáčení z autocisteren bude prováděno samospádem po připojení stáčecích hadic na šroubení příslušného plnícího potrubí skladovací nádrţe ve stáčecí šachtě. Skladování pohonných hmot je navrţeno v dvouplášťové nádrţi objemu 100 m 3. Nádrţ bude dělená na jednotlivé komory (NM - 30 m 3, BA95N - 30 m 3, BA OPTIMAL 95E - 15 m 3, nafta OPTIMAL DIESEL - 20 m 3, úkapy - 5 m 3 ). Nádrţ bude uloţena pod výdejní plochou a poklopy budou pojíţděné. Jednotlivé komory nádrţe budou vybaveny sacími, plnícími a odvětrávacími armaturami včetně vratného potrubí benzinových par, měrnými armaturami, odkalovacími armaturami, zařízením pro hlídání hladin při stáčení a palivovými sondami. Nádrţ bude chráněna proti korozi povrchovou úpravou. Plnící armatura bude opatřena automatickým uzávěrem průtoků při dovršení maximální hladiny v nádrţi. Plnící potrubí bude vyúsťovat pod dolním koncem vyprazdňovací trubky. 14

15 Větrací potrubí a potrubí pro zpětné vedení par musí být odděleny od nádrţe protiplamennou pojistkou dle ČSN Odkalení nádrţe bude prováděno přes odkalovací armaturu. Meziplášť nádrţe bude vybaven signalizací netěsností. Plnící potrubí bude ocelové uloţené v ocelové chráničce. Výdejní potrubí bude plastové. Plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové, uloţené ve spádu směrem do nádrţe. Vratná potrubí benzinových par od výdejních stojanů budou jednoplášťová. Odvětrávací potrubí pro benzin a naftu budou jednoplášťová a ukončena pojistkami. Odvzdušnění budou ukončena tak, aby nebezpečné pásmo nezasahovalo za hranici pozemku. Čerpací stanice bude osazena 1x oboustranným stojanem, 1x jednostranným stojanem a 1x výdejním jednostranným stojanem pro výdej motorové nafty do nákladních vozidel. Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel, bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95N. Vany pod stojany budou ocelové, umoţňující zachycení případného úniku PHM. Prostupy budou řádně utěsněny, pro datové a silové kabely budou k výdejním stojanům poloţeny chráničky. Umístění výdejního stojanu bude vzdáleno od kanalizačních vpustí více jak poţadovaných 5 m. Výdejní stojan umístěný vedle stáčecí šachty musí být dle ČSN , čl po celou dobu stáčení autocisterny vyřazen z provozu. Provedení podzemního uloţiště včetně potrubních vedení musí být provedeno dle čl. 7.3 ČSN a ČSN Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe, potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz. Pro čerpací stanici bude vypracován provozní řád, poţární řád a poţárně poplachové směrnice, havarijní plán. Součástí projektové dokumentace technologie bude protokol o určení vnějších vlivů. Pro zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny bude provedeno uzemnění všech ocelových technologických zařízení, přírubové spoje budou vodivě propojeny. Z důvodu blízkosti ochranného prostoru katodické ochrany plynovodního potrubí bude podzemní nádrţ PHM opatřena zvýšenou protikorozní ochranou. Technické popisy všech objektů ČSPHM budou provedeny v dalším stupni PD. 15

16 ODHAD POTŘEBY VODY A ENERGIÍ PRO PROVOZ Mnoţství odebírané pitné vody - celkem denně l.d -1 z toho : pro sociální účely l.d -1 pro mycí box l.d -1 Celkem spotřeba TUV l.d -1 Spotřeba energie a paliva Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8 m 3 /h, min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. El. energie bude napojena na stávající rozvod NN z nově přeloţeného sloupu. Vodovod bude připojen na stávající vodovodní rozvod IPE225 v bezprostřední blízkosti hranice stavebního pozemku investora. Plynovod bude připojen na stávající plynovodní STL vedení v blízkosti hlavní komunikace. ZABEZPEČENÍ OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čerpací stanice PHM je navrţena s vysokým stupněm zabezpečení s ohledem na ochranu podzemních i povrchových vod proti úniku ropných látek i na ochranu ovzduší. ČSPHM je navrţena dle všech příslušných ČSN, vyhlášek a zákonů. - navrţeno je zpětné odsávání par II. stupně, tj. při výdeji pohonných hmot u výdejního stojanu i při stáčení z autocisterny - výdejní i stáčecí místo bude proti průsaku zabezpečeno izolací odolávající ropným látkám a kontaminované vody budou odvedeny do bezodtoké jímky - skladovací podzemní nádrţ a plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové - dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny přes ORL do stávající kanalizace - meziprostory dvouplášťových nádrţí a potrubí budou kontrolovány monitorovacím zařízením proti poruše kteréhokoliv pláště - dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu manipulace u stojanů Stavba ČSPHM vyhovuje z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem. Umístění jednotlivých objektů daného zařízení respektuje jejich poţární odstupové vzdálenosti. 16

17 B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru Zahájení stavby : 03/2011 Ukončení stavby : 03/2012 Doba výstavby je uvaţována cca 12 měsíců od vydání stavebního povolení. B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Ústecký kraj Město Litoměřice B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Městský úřad Litoměřice - stavební úřad, Pekařská 114/2, Litoměřice Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k provedení vodního díla podle 15 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení stavby; povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Souhlas podle 16 odst. 3 zákona o odpadech Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice 17

18 B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda Výstavba čerpací stanice PHM je situována na parcele č. 2608/18 k.ú. Litoměřice v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora. Staveniště je svou polohou, spádem terénu a dosahem inţenýrských sítí vhodné k zamýšlené výstavbě. Staveniště zasáhne pozemky, které jsou kvalifikovány jako orná půda. Bude nutné poţádat o vynětí ze ZPF v rozsahu m 2, částečně i půdy s I. třídou ochrany (BPEJ 10100). Výstavba se nachází na parcele, kde je umístěna podzemní trasa VTL plynovodu, trasa STL plynovodu je mimo pozemek stavby ČSPHM. U navrhované výstavby je nutné dodrţet ochranné pásmo : - podzemního vedení VTL plynovodu - katodické ochrany Stavba ČSPHM je umístěna mimo ochranné pásmo ţelezniční tratě. Nebudou dotčena ochranná pásma či území chráněná z přírodovědného hlediska. V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno zaměření dotčené lokality a zpracován polohopis a výškopis. Výškový systém je Balt po vyrovnání. Byl zajištěn a zpracován stavební hydrogeologický průzkum s charakteristikou a mechanicko fyzikálními vlastnostmi zemin pro zakládání, výškou a chemizmem spodní vody a radonu. Ţádné asanace a bourací práce nejsou uvaţovány. Bude třeba pokácet několik vzrostlých dřevin. Parcela pro výstavbu se nenachází v zátopovém území. Spád terénu svým charakterem neumoţňuje sesunutí. Dané území není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seizmicity. Příslušný stupeň radonového rizika vychází z provedeného průzkumu. Izolace kiosku ČSPHM proti radonu bude navrţena v dalším stupni PD. Prostor výstavby není podle dostupných informací zasaţen starou ekologickou zátěţí (znečištěním půdy). 18

19 B.II.2. Voda Výstavba Napojení stavebního pozemku na zdroj vody je navrţeno ze stávajícího vedení IPE225. Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). Výstavba bude probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným počtem 6 pracovníků denně. Pracovníci budou mít k dispozici staveništní zázemí s mobilními WC buňkami. Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby je následující : Denní spotřeba vody cca 0,72 m 3 Doba výstavby 12 měsíců Celková spotřeba vody po dobu výstavby cca 173 m 3 Vyuţívána bude jistě i pitná voda balená. Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela minimální odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. Provoz Předmětná stavba vyţaduje pro svůj provoz vodu pro pouţití v sociálním zařízení, pro úklid a také pro zařízení mycího boxu. Čerpací stanice PHM bude napojena na městský vodovod. Očekávaná spotřeba : - pracovníci čerpací stanice - 4 os á 60 l.os -1 d l.d -1 - návštěvníci - odhad 300 l.d -1 celkem denně pro sociální účely 540 l.d -1 - ruční myčka - max. 5 aut za hodinu á 80 l, 10 h provozu denně l.d -1 z toho 20 % do kanalizace (odpadní vody budou cirkulovány) 800 l.d -1 Roční bilance vody Sociální účely 0,54 x 330 dnů 178 m 3 Myčka 0,8 x 240 dnů (provoz myčky max. 8 měsíců v roce) 192 m 3 ročně celkem 370 m 3 Voda poţární (Q = 6,0 l.s -1 ) bude zabezpečena z podzemního hydrantu na veřejném vodovodním řadu. 19

20 B.II.3. Energetické zdroje Výstavba Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii odběr bude minimální; zdroj elektřiny v místě stavby bude k dispozici (bude provedeno napojení na stávající vedení NN). Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy. Provoz ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN pro venkovní výpočtovou teplotu -15 C. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat poţadavky normy ČSN : 2007; objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat příslušným právním poţadavkům. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN s přihlédnutím na pouţité materiály. Tepelné ztráty objektu 6,8 kw Spotřeba energie a paliva : Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8m 3 /h Spotřeba plynu min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. B.II.4. Surovinové zdroje Výstavba Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, resp. pro přípravu plochy k umístění zařízení čerpací stanice, vybudování objektu a zpevněných ploch, tedy běţné stavební hmoty a materiály - kamenivo, štěrkopísek, betonové a další stavební směsi, armaturní ocel, ocelové nosníky, trapézový plech, izolační přípravky, elektrické kabely a elektromateriál, klempířské prvky, zámková dlaţba a další. Specifikace a vyčíslení bude provedeno v dalším stupni PD. Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit. 20

21 Provoz Surovinami při provozu budou skladované pohonné látky : - nafta motorová (NM, OPTIMAL DIESEL) - benzin automobilový Natural (BA 95 N, OPTIMAL 95 E) - LPG - CNG Nakládání s PHM bude spočívat ve výdeji, stáčení a skladování; nebude prováděna ţádná úprava chemických látek a přípravků. MOTOROVÁ NAFTA (zdroj : (Motorová nafta pro mírné klima třídy B, D, F; motorová nafta pro arktické klima třídy 2) Další názvy : NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arktická nafta) Údaje o nebezpečnosti Motorová nafta je klasifikována podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek. Klasifikace : karcinogenní, zdraví škodlivá Symbol : Xn R-věty : R40 Podezření na karcinogenní účinky R65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe Nebezpečí pro lidské zdraví Motorová nafta je při častém a opakovaném kontaktu podezřelá z moţných karcinogenních účinků. Je zdraví škodlivá vzhledem k nízké viskozitě můţe při poţití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a dráţdí pokoţku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ţaludeční nevolnost, dráţdění očí a dýchacích cest. Nebezpečí pro ţivotní prostředí Látka/přípravek znečišťuje vodu, je nutno zabránit průniku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. Nebezpečné fyzikálně chemické účinky Hořlavá kapalina. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou elektřinu. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství při 20 C : kapalina Barva : bezbarvá aţ ţlutá Zápach (vůně) : typický Hustota (při 15 C) : 800 aţ 845 kg/m 3 21

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ke zjišťovacímu řízení podle 6 zákona č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek 2010 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více