O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení"

Transkript

1 O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011

2 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II / bod 10.4 podle 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění v rozsahu přílohy č. 3 ČSPHM EuroOil Litoměřice Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II / 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková Slezská 549, Chrudim tel. : , Doklad o autorizaci podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : - osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 Obrázky na str. 1 a 2 : loga (zdroj : 2

3 OBSAH ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 8 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 8 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 9 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Energetické zdroje B.II.4. Surovinové zdroje B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření B.III.5. Moţná rizika havárií ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLOŢEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.I. CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI D.II. ROZSAH VLIVŮ D.III. ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ A KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H. PŘÍLOHY

4 VYSVĚTLENÍ ZKRATEK AIM Automatizovaný imisní monitoring BA Automobilový benzin BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka BSK 5 Biochemická spotřeba kyslíku CNG Stlačený zemní plyn, angl. Compressed Natural Gas CO Oxid uhelnatý ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV Čistírna odpadních vod ČSN Česká státní norma ČSPHM Čerpací stanice pohonných hmot H 2 S Sirovodík CHKO Chráněná krajinná oblast CHSK Chemická spotřeba kyslíku ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu k.ú. Katastrální území kat.č. Katalogové číslo LBC, LBK Lokální biocentrum, lokální biokoridor LPG Propan-butan, angl. Liquid Petroleum Gas MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MZem Ministerstvo zemědělství MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí NEL Nepolární extrahovatelné látky NL Nerozpuštěné látky NM Motorová nafta NN Nízké napětí NO 2 Oxid dusičitý ORL Odlučovač ropných látek p.č. Parcelní číslo PB Propan butan PD Projektová dokumentace PE Polyetylén PHM Pohonné hmoty PM 10 Suspendované částice, frakce do 10 µm PP Polypropylen 4

5 PVC RK ŘSD SO 2 STL, VTL SÚS TUV ÚSES VOC ZPF ZÚ Polyvinylchlorid Regionální biokoridor Ředitelství silnic a dálnic Oxid siřičitý Středotlak, vysokotlak Správa a údrţba silnic Teplá uţitková voda Územní systém ekologické stability Těkavé organické látky Zemědělský půdní fond Zdravotní ústav Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky např. fyzikální jednotky. 5

6 SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/ REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ CLP Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 6

7 Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška MŢP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 7

8 ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI OZNAMOVATEL Název : ČEPRO, a.s. Sídlo : Dělnická 913/12, Praha 7 - Holešovice IČ : Odpovědný zástupce : Statutární orgán představenstvo : místopředseda : předseda představenstva : člen představenstva : člen představenstva : člen představenstva : Mgr. Jan Duspěva Praha 10, Jesenická 3005/8, PSČ Ing. Jiří Borovec, MBA Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ Ing. Helena Hostková Benešov, Hráského 1933, PSČ Ing. Ladislav Staněk Havlíčkův Brod, Na Výšině 3276, PSČ Ing. František Todt Řehlovice, Stadice 100, PSČ Kontakt : tel. : fax : GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název : MERIDIN, spol. s r.o. Sídlo : Bří Štefanů 238, Hradec Králové IC : Odpovědný zástupce : Ing. Josef Hloušek, CSc., jednatel Kontakt : tel. : , mobil

9 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ČSPHM EuroOil Litoměřice - kategorie II, bod 10.4 Záměr je dále podlimitní k bodu 7.4 a 7.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona. B.I.2. Kapacita záměru Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. V areálu bude také kompaktní čerpací stanice LPG a CNG s kapacitou nádrţí 5 m 3. B.I.3. Umístění záměru Kraj Ústecký, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, p.č. 2608/18, ul. Ţernosecká - parcela č. 2608/18 k.ú. Litoměřice je v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora - stávající parcela č. 2608/2 k.ú. Litoměřice (majitel Město Litoměřice), je provedeno oddělení na parcelu č. 2608/18, tato parcela bude vloţena do katastru po kolaudaci stavby Novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) se nachází na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části. Pouze přes hlavní silnici II/261 (p.č. 2573/1 a 2573/6) je prodejna stavebnin. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 80 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Ţalhostice, Velké Ţernoseky. Severním směrem ve vzdálenosti cca 170 m od hranice pozemku investora je ţelezniční trať směr Litoměřice - Lovosice. Jiţním směrem ve vzdálenosti cca 140 m od hranice pozemku investora protéká řeka Labe. Výstavba ČSPHM bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora. Pozemek je lehce svaţitý severojiţním směrem. Jedná se o dvoustrannou ČSPHM s moţností nájezdu i výjezdu z obou směrů. 9

10 Obrázek 3 : Orientační umístění záměru LITOMĚŘICE B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry Charakter záměru : Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM tak, aby vyhovovala poţadavkům příslušných zákonů, vyhlášek a ČSN. ČSPHM bude poskytovat sluţby všem motoristům včetně nákladních automobilů, tzn., ţe je navrhována pro výdej všech základních druhů pohonných hmot včetně obsluţného kiosku s prodejem motoristických potřeb, balených potravin a nápojů. Provozní doba se uvaţuje 6,00-22,00 hod. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3. Výdejní plocha bude izolována proti případnému úniku ropných látek a pásovými vpustěmi svedena do bezodtoké podzemní jímky objemu 5 m 3, která je součástí podzemní nádrţe na pohonné hmoty. Čerpací stanice bude vybavena jedním jednostranným multiproduktovým, jedním oboustranným multiproduktovým a jedním jednoproduktovým jednostranným (rychlovýdej NM) výdejním stojanem. Stáčení PHM je navrţeno na středním výdejním ostrůvku. 10

11 Souběţně se základními sluţbami - výdejem pohonných hmot - bude součástí ČSPHM kiosek, ve kterém bude kromě pokladny i prodejní plocha s moţností nákupu běţných potřeb pro motoristy včetně potravin a nápojů v uzavřeném originálním balení, případně z nápojového automatu. Kromě této základní funkce bude v kiosku umístěno i sociální zařízení pro veřejnost včetně imobilních občanů. Kiosek bude vybaven klimatizační jednotkou. V kiosku budou kromě místností navrţených pro styk se zákazníky i prostory slouţící pro obsluhující personál. Předpokládají se 2 pracovníci v 1 směně, tedy celkem 4 osoby. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. Moţnost kumulace vlivů : Záměr je umístěn na západním okraji Litoměřic v nezastavěné části; pouze přes silnici II/261 je prodejna stavebnin. Další záměry v lokalitě, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných informací připravovány. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním výběru Zdůvodnění záměru : Výstavba čerpací stanice PHM je podnikatelským záměrem investora vyplývající ze zjištěné situace ohledně poptávky a nabídky daného zařízení v oblasti. Lokalita je vybrána tak, aby stavba byla v blízkosti centra města Litoměřice a hlavního silničního tahu. Varianty : Záměr není navrhován ve variantách - umístění je z pohledu provozovatele zařízení optimální a velikost zařízení je jiţ výsledkem marketingového zvaţování. 11

12 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení Akciová společnost ČEPRO vznikla k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s. Zakladatelem a následně do jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku ČR. S platností od je jediným akcionářem ČEPRO, a.s. Ministerstvo financí České republiky. Posláním společnosti ČEPRO, a.s. je především : - přeprava, skladování a prodej ropných produktů - poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti dalším subjektům - ochraňování zásob státních hmotných rezerv ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 192 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, coţ ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodaných pohonných hmot. Čerpací stanice EuroOil poskytují sluţby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000. POPIS ZÁMĚRU Záměrem je výstavba nové veřejné čerpací stanice PHM s obsluţným kioskem. V ČSPHM budou umístěny výdejní stojany pro všechny základní druhy pohonných hmot, které budou skladovány v podzemní dvouplášťové ocelové nádrţi o celkovém objemu 100 m 3, dělené na produkty : 30 m 3 NM, 30 m 3 BA 95, 20 m 3 NM Optimal a 15 m 3 BA Optimal. Další součástí ČSPHM je ruční mycí box, klec na PB lahve, místo pro huštění pneumatik a vysávání automobilů, parkovací místa včetně místa pro parkování invalidů, čerpací stanice LPG a čerpací stanice CNG. 12

13 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Na stavbu nejsou z hlediska architektonického a výtvarného řešení kladeny ţádné poţadavky. Celá ČSPHM bude designově přizpůsobena charakteristickému vzhledu ČSPHM investora strukturální omítka světle šedá (RAL 7035), okna a dveře z exterieru barva modrá (RAL 5005), atika barva modrá (RAL 5005), sloupy přestřešení barva světle šedá (RAL 7035), obklad soklu v barvě modré (RAL 5005). ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Kiosek Jde o přízemní objekt zděné konstrukce se zastřešením ocelovým krovem s plechovou střešní krytinou. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm. V kiosku bude umístěna prodejna, sociální zařízení pro obsluhu, WC pro zákazníky a strojovna ručního mytí. Objekt kiosku je navrţen jako jednoduchá jednopodlaţní stěnová konstrukce se stropní konstrukcí tvořenou ocelovými stropními nosníky s překrytím trapézovým plechem VSŢ Ocelové stropní nosníky jsou uloţeny ve spádu střechy. Základové konstrukce jsou navrţeny plošné na základových pasech s konstrukční kleštinovou výztuţí při horním povrchu základových pasů. Nosné obvodové stěny budou pod úrovní ocelové stropní konstrukce ztuţeny ţelezobetonovým monolitickým věncem. Prosklená část průčelí je navrţena jako jednoduchá rámová konstrukce se stojkami z trubek čtyřhranného průřezu a svařovaným průvlakem. Mycí box Jedná se o přízemní zděný objekt, pro myté automobily průjezdný. Zastřešení VSŢ plechem na ocel. nosnících a hydroizolační fólií. Mycí box bude slouţit pro ruční mytí jednoho automobilu. V mycím boxu nebude umístěno ţádné technologické zařízení. Mycí box bude kompletní dodávkou vrchní stavby včetně technologického vybavení např. od firmy Šebesta, spol. s r.o. : kompletní dodávka horní stavby myčky - zateplený technologický box (strojovna) - zavětrování/opláštění stěn, přestřešení včetně atiky - kompletní elektro výstroj - doprava a montáţ horní stavby a technologií kompletní dodávka technologie ČOV a vysokotlakého ručního mytí dodávka PP jímek, které jsou součástí spodní stavby 13

14 Sklad PB Jedná se o částečně obezděný volný sklad s ocelovým zastřešením určený pro skladování tlakových lahví pro PB. Půdorysný rozměr 2,0 x 1,5 m, výška 2,3 m. Max. uskladňovací kapacita skladu je 300 kg v lahvích o obsahu max. 10 kg. Stanice LPG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou podzemní nádrţe 5 m 3. Stanice LPG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Stanice CNG Jedná se o kompaktní čerpací stanici s kapacitou nadzemní nádrţe 5 m 3. Stanice CNG bude částečně obezděna poţární stínící cihelnou stěnou tl. 250 mm. Sklad a výdej PHM Nově budovaná čerpací stanice bude zahrnovat technologické zařízení pro výdej, stáčení a skladování PHM. Dále bude vybavena stabilním zařízením na vysávání interiérů vozidel a zařízením na huštění pneumatik, součástí bude téţ mycí zařízení osobních vozidel. Na čerpací stanici budou zaváţeny následující druhy pohonných hmot : nafta motorová (NM) nafta motorová (OPTIMAL DIESEL) benzin automobilový Natural (BA 95 N) benzin automobilový Natural (OPTIMAL 95 E) Stáčecí šachta bude umístěna na refýţi pod zastřešením spolu s výdejním stojanem. Stáčení z autocisteren bude prováděno samospádem po připojení stáčecích hadic na šroubení příslušného plnícího potrubí skladovací nádrţe ve stáčecí šachtě. Skladování pohonných hmot je navrţeno v dvouplášťové nádrţi objemu 100 m 3. Nádrţ bude dělená na jednotlivé komory (NM - 30 m 3, BA95N - 30 m 3, BA OPTIMAL 95E - 15 m 3, nafta OPTIMAL DIESEL - 20 m 3, úkapy - 5 m 3 ). Nádrţ bude uloţena pod výdejní plochou a poklopy budou pojíţděné. Jednotlivé komory nádrţe budou vybaveny sacími, plnícími a odvětrávacími armaturami včetně vratného potrubí benzinových par, měrnými armaturami, odkalovacími armaturami, zařízením pro hlídání hladin při stáčení a palivovými sondami. Nádrţ bude chráněna proti korozi povrchovou úpravou. Plnící armatura bude opatřena automatickým uzávěrem průtoků při dovršení maximální hladiny v nádrţi. Plnící potrubí bude vyúsťovat pod dolním koncem vyprazdňovací trubky. 14

15 Větrací potrubí a potrubí pro zpětné vedení par musí být odděleny od nádrţe protiplamennou pojistkou dle ČSN Odkalení nádrţe bude prováděno přes odkalovací armaturu. Meziplášť nádrţe bude vybaven signalizací netěsností. Plnící potrubí bude ocelové uloţené v ocelové chráničce. Výdejní potrubí bude plastové. Plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové, uloţené ve spádu směrem do nádrţe. Vratná potrubí benzinových par od výdejních stojanů budou jednoplášťová. Odvětrávací potrubí pro benzin a naftu budou jednoplášťová a ukončena pojistkami. Odvzdušnění budou ukončena tak, aby nebezpečné pásmo nezasahovalo za hranici pozemku. Čerpací stanice bude osazena 1x oboustranným stojanem, 1x jednostranným stojanem a 1x výdejním jednostranným stojanem pro výdej motorové nafty do nákladních vozidel. Výdejní stojany budou umístěny pod zastřešením. Budou vybaveny zařízením pro odsávání par a předvolbou. Vracení par, prováděné při výdeji pohonných hmot do vozidel, bude svedeno samostatným potrubím do nádrţe s BA 95N. Vany pod stojany budou ocelové, umoţňující zachycení případného úniku PHM. Prostupy budou řádně utěsněny, pro datové a silové kabely budou k výdejním stojanům poloţeny chráničky. Umístění výdejního stojanu bude vzdáleno od kanalizačních vpustí více jak poţadovaných 5 m. Výdejní stojan umístěný vedle stáčecí šachty musí být dle ČSN , čl po celou dobu stáčení autocisterny vyřazen z provozu. Provedení podzemního uloţiště včetně potrubních vedení musí být provedeno dle čl. 7.3 ČSN a ČSN Po uloţení nádrţe a připojení potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti nádrţe, potrubí a ověřen výkon včetně sací schopnosti a těsnosti výdejních stojanů. Bude provedena kalibrace nádrţe a následně zkušební provoz. Pro čerpací stanici bude vypracován provozní řád, poţární řád a poţárně poplachové směrnice, havarijní plán. Součástí projektové dokumentace technologie bude protokol o určení vnějších vlivů. Pro zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny bude provedeno uzemnění všech ocelových technologických zařízení, přírubové spoje budou vodivě propojeny. Z důvodu blízkosti ochranného prostoru katodické ochrany plynovodního potrubí bude podzemní nádrţ PHM opatřena zvýšenou protikorozní ochranou. Technické popisy všech objektů ČSPHM budou provedeny v dalším stupni PD. 15

16 ODHAD POTŘEBY VODY A ENERGIÍ PRO PROVOZ Mnoţství odebírané pitné vody - celkem denně l.d -1 z toho : pro sociální účely l.d -1 pro mycí box l.d -1 Celkem spotřeba TUV l.d -1 Spotřeba energie a paliva Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8 m 3 /h, min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. El. energie bude napojena na stávající rozvod NN z nově přeloţeného sloupu. Vodovod bude připojen na stávající vodovodní rozvod IPE225 v bezprostřední blízkosti hranice stavebního pozemku investora. Plynovod bude připojen na stávající plynovodní STL vedení v blízkosti hlavní komunikace. ZABEZPEČENÍ OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čerpací stanice PHM je navrţena s vysokým stupněm zabezpečení s ohledem na ochranu podzemních i povrchových vod proti úniku ropných látek i na ochranu ovzduší. ČSPHM je navrţena dle všech příslušných ČSN, vyhlášek a zákonů. - navrţeno je zpětné odsávání par II. stupně, tj. při výdeji pohonných hmot u výdejního stojanu i při stáčení z autocisterny - výdejní i stáčecí místo bude proti průsaku zabezpečeno izolací odolávající ropným látkám a kontaminované vody budou odvedeny do bezodtoké jímky - skladovací podzemní nádrţ a plnící a výdejní potrubí bude dvouplášťové - dešťové vody z manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny přes ORL do stávající kanalizace - meziprostory dvouplášťových nádrţí a potrubí budou kontrolovány monitorovacím zařízením proti poruše kteréhokoliv pláště - dispoziční řešení čerpací stanice umoţňuje plynulé najíţdění vozidel a krátkou dobu manipulace u stojanů Stavba ČSPHM vyhovuje z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem. Umístění jednotlivých objektů daného zařízení respektuje jejich poţární odstupové vzdálenosti. 16

17 B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru Zahájení stavby : 03/2011 Ukončení stavby : 03/2012 Doba výstavby je uvaţována cca 12 měsíců od vydání stavebního povolení. B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Ústecký kraj Město Litoměřice B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Městský úřad Litoměřice - stavební úřad, Pekařská 114/2, Litoměřice Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k provedení vodního díla podle 15 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice Povolení stavby; povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Souhlas podle 16 odst. 3 zákona o odpadech Městský úřad - odbor ţivotního prostředí, Pekařská 114/2, Litoměřice 17

18 B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Půda Výstavba čerpací stanice PHM je situována na parcele č. 2608/18 k.ú. Litoměřice v majetku ČEPRO, a.s. tedy v majetku investora. Staveniště je svou polohou, spádem terénu a dosahem inţenýrských sítí vhodné k zamýšlené výstavbě. Staveniště zasáhne pozemky, které jsou kvalifikovány jako orná půda. Bude nutné poţádat o vynětí ze ZPF v rozsahu m 2, částečně i půdy s I. třídou ochrany (BPEJ 10100). Výstavba se nachází na parcele, kde je umístěna podzemní trasa VTL plynovodu, trasa STL plynovodu je mimo pozemek stavby ČSPHM. U navrhované výstavby je nutné dodrţet ochranné pásmo : - podzemního vedení VTL plynovodu - katodické ochrany Stavba ČSPHM je umístěna mimo ochranné pásmo ţelezniční tratě. Nebudou dotčena ochranná pásma či území chráněná z přírodovědného hlediska. V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno zaměření dotčené lokality a zpracován polohopis a výškopis. Výškový systém je Balt po vyrovnání. Byl zajištěn a zpracován stavební hydrogeologický průzkum s charakteristikou a mechanicko fyzikálními vlastnostmi zemin pro zakládání, výškou a chemizmem spodní vody a radonu. Ţádné asanace a bourací práce nejsou uvaţovány. Bude třeba pokácet několik vzrostlých dřevin. Parcela pro výstavbu se nenachází v zátopovém území. Spád terénu svým charakterem neumoţňuje sesunutí. Dané území není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seizmicity. Příslušný stupeň radonového rizika vychází z provedeného průzkumu. Izolace kiosku ČSPHM proti radonu bude navrţena v dalším stupni PD. Prostor výstavby není podle dostupných informací zasaţen starou ekologickou zátěţí (znečištěním půdy). 18

19 B.II.2. Voda Výstavba Napojení stavebního pozemku na zdroj vody je navrţeno ze stávajícího vedení IPE225. Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). Výstavba bude probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným počtem 6 pracovníků denně. Pracovníci budou mít k dispozici staveništní zázemí s mobilními WC buňkami. Výpočet očekávané spotřeby vody pro sociální účely během výstavby je následující : Denní spotřeba vody cca 0,72 m 3 Doba výstavby 12 měsíců Celková spotřeba vody po dobu výstavby cca 173 m 3 Vyuţívána bude jistě i pitná voda balená. Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela minimální odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. Provoz Předmětná stavba vyţaduje pro svůj provoz vodu pro pouţití v sociálním zařízení, pro úklid a také pro zařízení mycího boxu. Čerpací stanice PHM bude napojena na městský vodovod. Očekávaná spotřeba : - pracovníci čerpací stanice - 4 os á 60 l.os -1 d l.d -1 - návštěvníci - odhad 300 l.d -1 celkem denně pro sociální účely 540 l.d -1 - ruční myčka - max. 5 aut za hodinu á 80 l, 10 h provozu denně l.d -1 z toho 20 % do kanalizace (odpadní vody budou cirkulovány) 800 l.d -1 Roční bilance vody Sociální účely 0,54 x 330 dnů 178 m 3 Myčka 0,8 x 240 dnů (provoz myčky max. 8 měsíců v roce) 192 m 3 ročně celkem 370 m 3 Voda poţární (Q = 6,0 l.s -1 ) bude zabezpečena z podzemního hydrantu na veřejném vodovodním řadu. 19

20 B.II.3. Energetické zdroje Výstavba Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii odběr bude minimální; zdroj elektřiny v místě stavby bude k dispozici (bude provedeno napojení na stávající vedení NN). Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy. Provoz ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN pro venkovní výpočtovou teplotu -15 C. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat poţadavky normy ČSN : 2007; objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat příslušným právním poţadavkům. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN s přihlédnutím na pouţité materiály. Tepelné ztráty objektu 6,8 kw Spotřeba energie a paliva : Vytápění a větrání kwh Spotřeba plynu max. 2,8m 3 /h Spotřeba plynu min. 0,4 m 3 /h Zdroj tepla : Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody objektu je navrţen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus GB kW T50. B.II.4. Surovinové zdroje Výstavba Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, resp. pro přípravu plochy k umístění zařízení čerpací stanice, vybudování objektu a zpevněných ploch, tedy běţné stavební hmoty a materiály - kamenivo, štěrkopísek, betonové a další stavební směsi, armaturní ocel, ocelové nosníky, trapézový plech, izolační přípravky, elektrické kabely a elektromateriál, klempířské prvky, zámková dlaţba a další. Specifikace a vyčíslení bude provedeno v dalším stupni PD. Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit. 20

21 Provoz Surovinami při provozu budou skladované pohonné látky : - nafta motorová (NM, OPTIMAL DIESEL) - benzin automobilový Natural (BA 95 N, OPTIMAL 95 E) - LPG - CNG Nakládání s PHM bude spočívat ve výdeji, stáčení a skladování; nebude prováděna ţádná úprava chemických látek a přípravků. MOTOROVÁ NAFTA (zdroj : (Motorová nafta pro mírné klima třídy B, D, F; motorová nafta pro arktické klima třídy 2) Další názvy : NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arktická nafta) Údaje o nebezpečnosti Motorová nafta je klasifikována podle zákona č. 356/2003 Sb. jako nebezpečná chemická látka/přípravek. Klasifikace : karcinogenní, zdraví škodlivá Symbol : Xn R-věty : R40 Podezření na karcinogenní účinky R65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe Nebezpečí pro lidské zdraví Motorová nafta je při častém a opakovaném kontaktu podezřelá z moţných karcinogenních účinků. Je zdraví škodlivá vzhledem k nízké viskozitě můţe při poţití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a dráţdí pokoţku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, ţaludeční nevolnost, dráţdění očí a dýchacích cest. Nebezpečí pro ţivotní prostředí Látka/přípravek znečišťuje vodu, je nutno zabránit průniku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. Nebezpečné fyzikálně chemické účinky Hořlavá kapalina. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou elektřinu. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství při 20 C : kapalina Barva : bezbarvá aţ ţlutá Zápach (vůně) : typický Hustota (při 15 C) : 800 aţ 845 kg/m 3 21

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) NEVEŘEJNÁ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

O Z N Á M E N Í. Provozní sklad chemikálií

O Z N Á M E N Í. Provozní sklad chemikálií O Z N Á M E N Í podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro účely zjišťovacího řízení Provozní sklad chemikálií KATAFORESIS CZ, s.r.o., Dašice KVĚTEN 2008

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

O Z N Á M E N Í. podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

O Z N Á M E N Í. podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení O Z N Á M E N Í podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení Podniková ČS PHM Skoranov ecorec Česko s.r.o. DUBEN 2009 O Z N Á M E N Í záměru

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ VERAN s.r.o. provozovna Úhřetice LISTOPAD 2011 O Z N

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru výrobní a

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9616/ZP/2010-Čr 22.06.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor ţivotního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody Předložená dokumentace zdravotně technických instalací ve stupni pro provedení stavby, řeší rekonstrukci a přístavbu výrobny vína a biomoštu na p.č.465, 593 v k.ú. Rakvice. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Multifunkční objekt Triangl VYPRACOVAL: Bc. Miroslav Erben VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah: 1. Identifikace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

AREÁL DOPRAVNÍ SLUŽBY ODSTRANĚNÍ STAVBY D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA žadatel místo stavby: stupeň: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279 666 13 Tišnov Tišnov dokumentace pro odstranění stavby

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

STAVTES. spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVTES. spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov 796 01 tel/fax : 582 340 913 TECHNICKÁ ZPRÁVA BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO Akce Investor: : Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě -stavba Železné, 2. etapa

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 13. 12. 2013 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dle ust. 7 zákona č. 100/2001

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova

Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova Oznámení podle 6 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více