Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you

2 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Za své jedenáctileté působení se W.A.G. vypracovala mezi nejuznávanější hráče na trhu. During the eleven years of its existence, W.A.G. has established itself as one of the most respected players on the market. Obsah Contents 1. Profil společnosti 1.1. Základní údaje 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada 1.3. Předmět činnosti 1.4. Mise a hodnoty společnosti 2. Externality 3. Historický vývoj 4. Zpráva o činnosti společnosti 4.1. Obchodní činnost v roce Úvod Velkoobchod a distribuce PHM EUROWAG diesel credit tank system Projekt bezobslužných čerpacích stanic Tank&Go Aktivity v oblasti zpracování odpadů Lidské zdoje 4.2. Výhled pro rok 2008 a následující období 4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti kultury a sportu 5. Zpráva auditora za rok Company profile 1.1. Basic details 1.2. Composition of statutory bodies Board of Directors Supervisory Board 1.3. Sphere of business 1.4. Company mission and values 2. Externalities 3. Historical development 4. Report on activities 4.1. Business activities in Introduction Fuel wholesale and distribution EUROWAG diesel credit fuel system Project for Tank&Go unattended petrol stations Activities in waste processing Human resources 4.2. Outlook for 2008 and the following periods 4.3. Charity and activities in culture and sport 5. Auditor s report for

3 04 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 05 Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet určených profesionálním dopravcům. Our efforts are aimed at becoming the leader among issuers of fleet credit cards intended for professional forwarders in Central and Eastern Europe. 1. Profil společnosti 1.1. Základní údaje Název W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo Na Pankráci 1685/ Praha 4 Česká Republika IČO Základní kapitál 100 mil. Kč Akcionáři Martin Vohánka (60 %) ENDORSED INVESTMENT Ltd., Bristol England (40 %) 1. Company profile 1.1. Basic details Name W.A.G. minerální paliva, a.s. Registered office Na Pankráci 1685/ Prague 4 Czech Republic Company ID no Registered capital CZK 100 million Shareholders Martin Vohánka (60 %) ENDORSED INVESTMENT Ltd., Bristol England (40 %) 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda Petr Husák místopředseda David Holý člen 1.2. Composition of statutory bodies Board of Directors Martin Vohánka Chairman Petr Husák Deputy Chairman David Holý Member Dozorčí rada Tim Cox předseda Hana Hradská člen Bohdan Resler člen Supervisory Board Tim Cox Chairman Hana Hradská Member Bohdan Resler Member

4 06 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 07 V roce 2007 W.A.G. dosáhla 33% podílu na trhu vydavatelů flotilových karet. In the year 2007, the estimated share in the market of fleet card issuers was 33% Předmět činnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.), je přední distribuční a retailovou organizací na trhu motorových minerálních paliv. Nosným produktem společnosti je především flotilová kreditní karta EUROWAG, určená profesionálním dopravním společnostem, a dále Tank&Go, síť expresních bezobslužných čerpacích stanic pro osobní automobily. W.A.G. je jedním z nejdynamičtějších hráčů na trhu i technologickým a inovačním lídrem v odvětví, jež je hodnoceno jako jedno z nejkonkurenčnějších v zemích EU. Mezi hlavní obchodní komodity patří motorová nafta a automobilové benzíny. W.A.G. nemá žádnou organizační složku v zahraničí Sphere of business: W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter W.A.G. ), is a leading distribution and retail organisation in the Czech market in mineral-based motor fuels. The company s key product is primarily its EUROWAG fleet credit card, intended for professional transportation companies, as well as the Tank&Go network of non-attended petrol stations for private cars. W.A.G. ranks among the most dynamic players in the market, and a technological and innovation leader in an industry considered one of the most competitive in the European Union. Among its main sales commodities are diesel fuel and petrol. W.A.G. has no organisational units abroad Mise a hodnoty společnosti Mise: Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet, určených profesionálním dopravcům. Díky vášni pro naplnění našich vizí a s plným respektem k vytýčeným hodnotám dosahujeme úspěchu, jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavé místo pro zhodnocení investic Company mission and values Mission: Our efforts are directed towards acquiring the position of leader in the central and eastern European region among issuers of fleet credit cards for transportation professionals. Thanks to the passion for fulfilling our vision and full respect for the stated values, we have been able to achieve success the quality that makes W.A.G. an attractive employer, reliable business partner, and an interesting subject for achieving high investment returns.

5 08 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 09 Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlá implementace inovací představují naši mimořádnou sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní hodnoty. Flexibility flexible response to development on the market and prompt implementation of innovations are the basis of our exceptional ability to turn threats into opportunities and ideas into real values. Hodnoty společnosti: Corporate values: 2. Externality 2. Externalities Inovace tvořivost a chuť učit se novému nám Innovation creativity and desire to keep learning umožňuje nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke help us find new courses of development leading to Rok 2007 se nesl především ve znamení nebývalého růstu The year 2007 was marked primarily by the unexpected zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti. increasing the value of our work and competitiveness cen celého spektra komodit od potravin po fosilní paliva. increase in price of an entire spectrum of commodities, from Důvěra upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na Confidence honesty and reliability are pillars on Ropa Brent ve svém maximu dne dosáhla foodstuffs to fossil fuels. Brent crude oil reached, at its maxi- kterých budujeme důvěru a loajalitu. which we build trust and loyalty rekordních 95,92 USD za barel. Prostou analýzou poptávko- mum price on 12/28/2007, a record 95,92 USD per barrel. Integrita etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem Integrity ethical values are natural guidelines in our vých činitelů a reálných možností producentů však zjišťuje- Through the simple analysis of demand factors and realistic v našem každodenním rozhodování a napomáhají everyday decision making and help us act as not only me, že nastoupený trend roku 2007 není, tak jak tomu bylo possibilities of producers we find, however, that the abrupt nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem a significant, but also positive factor in our society v minulosti, časově omezeným výkyvem, ale dlouhodobým rising trend of 2007 is not, as has been the case in the past, lidské společnosti. Teamwork we support each other because we can trendem s velmi těžko definovatelným budoucím cenovým a fluctuation of limited duration, but a long-term prognosis Týmová práce podporujeme se navzájem, neboť jen only be successful as a well functioning team rozpětím. Úzce související problematika biopaliv rovněž that leaves the price range in the future very hard to define. jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní. Perfection we always strive for results that reflect the v roce 2007 odhalila některá dříve nedoceňovaná témata, The closely related problem of biofuels also uncovered Dokonalost vždy usilujeme o výsledky, které jsou best in us jako jsou intenzifikace mýcení deštných pralesů, globální ne- several previously overlooked questions in 2007, such as odrazem toho nejlepšího v nás. Independence freedom in decision making is dostatek potravin a konečně negativní energetická bilance intensifying destruction of tropical rainforests, global food Samostatnost svoboda v rozhodování je naším our commitment to use the conferred powers and výroby biopaliv první a druhé generace. V dané souvislosti shortages and finally the negative energy balance of the závazkem využít vložené pravomoci a dostupné infor- available information whenever an opportunity for se začaly silněji objevovat hlasy vládních garnitur jednotli- manufacture of biofuels of the first and the second gen- mace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení. improvement arises vých zemí k ústupu od doktríny výroby biopaliv, zejména erations. In this connection, increasingly strong calls from Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlá Flexibility flexible response to development on the pak z potravinářských plodin. public officials in a variety of countries have been heard, implementace inovací představují naši mimořádnou market and prompt implementation of innovations demanding a retreat from the doctrine of biofuel manufac- sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní are the basis of our exceptional ability to turn threats Z dalších relevantních makroekonomických jevů je třeba turing, in particular if it uses foodstuff crops. produkty. into opportunities and ideas into real values zmínit zvýšené tempo posilování středoevropských měn, ze- Radost dobrá nálada a skvělé vztahy se spolupra- Joy good atmosphere and excellent relationships jména pak české koruny v závěru roku Nad očekávání Of other relevant macroeconomic phenomena, it is neces- covníky jsou základními předpoklady pro vynikající are among the basic prerequisites for outstanding vysoké tempo zhodnocení přináší ztenčování výnosů nejen sary to mention the increased tempo of the strengthening of pracovní výsledky. work performance exportérům, ale také dopravním firmám, jejichž příjmy tvoří Central European currencies, particularly the Czech crown, at z větší části euro. the end of The unexpectedly rapid pace of the gain in currency value has brought reduced profits not only to Czech

6 10 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 11 Z lokálních elementů je třeba zmínit plánované odstávky největších českých rafinérských provozů v Kralupech a Litvínově v září 2007, jež se díky komplikacím při znovu uvádění do provozu projevily vážným nedostatkem zejména motorové nafty na trhu, a to až do konce roku Dalším z kategorie českých fenoménů jsou přetrvávající podvody v rámci obchodů s pohonnými hmotami, jež jsou založeny především na obcházení povinnosti odvodu DPH na importovaném zboží ze zahraničních rafinérií. V roce 2007 jsme rovněž zaznamenali významné přesuny aktiv v rámci petrolejářského byznysu. Americká ConocoPhilips prodala čerpací stanice JET ruské společnosti Lukoil a svůj minoritní podíl v českých rafinériích italské ENI (AGIP). Ta je tak po Unipetrolu druhým největším akcionářem, přičemž třetí díl drží Royal Dutch Shell. Z teritoria střední Evropy se stáhl rovněž koncern Exxon, jenž prodal svou síť čerpacích stanic ESSO v Maďarsku, ČR a na Slovensku již dříve zmiňované ENI (AGIP), která tak potvrzuje své dlouhodobé strategické záměry v dané oblasti. exporters, but also to transportation companies, whose earnings are predominantly denominated in the euro. In terms of local elements, it is necessary to note the planned production shutdowns in the two largest Czech refinery facilities, in Kralupy and Litvínov, during September; as a result of complications during the return of operations there was a serious lack of diesel fuel in the market, persisting until the end of Another item in the domestic market is the continuation of fraud within the trade in motor fuels. In 2007, we also witnessed significant shifts in asset ownership within the fuel business. The American company ConocoPhilips sold its JET filling stations to the Russian Lukoil and its minority stake in the Czech refineries to the Italian ENI (AGIP), making it the second largest stakeholder after Unipetrol, with the third share held by Royal Dutch Shell. Also leaving the territory of central Europe was the concern Exxon, which sold its ESSO network of filling stations in Hungary, Czech Republic and Slovakia to the previously mentioned ENI (AGIP), now confirming the Italian corporation s long-term strategic intentions in the area. Akceptační síť v současnosti zahrnuje 8 zemí Evropy s největším významem z pohledu množství čerpaných pohonných hmot mezinárodními dopravci. At the present time, the acceptance network includes 8 most important European countries regarding the amount of pumped fuel by international transporters. 3. Historický vývoj 3. Historical development W.A.G. group spol. s r.o. byla založena v roce První roky existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností, hledání identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického růstu. V roce 1999 W.A.G. v rámci programu zvyšování kvality a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení základního kapitálu, s cílem dále posílit důvěryhodnost společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a s., převzala veškeré závazky a pohledávky. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahraniční finanční investor ENDORSED INVESTMENT z Britských ostrovů, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu společnosti jako důležitý předpoklad jejího dalšího úspěšného rozvoje. V roce 2005, již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt EUROWAG, jenž se uplatňuje s velkým úspěchem rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V této době W.A.G. rovněž zahajuje masivní investice do výstavby sítě značkových W.A.G. group spol. s r.o. was established in The first few years of the company s existence were characterised by gathering experience and searching for identity, as well as numerous successes and very dynamic growth. In 1999, W.A.G. obtained the ISO 9002 certificate as the first privately owned organisation in the industry as a part of their program for improving quality and credibility. A decision to change the company s legal form and subsequently increase its registered capital in order to further strengthen the company s credibility with its business partners was made in W.A.G. minerální paliva, a.s., a newly established company thus assumed all obligations and receivables of the original company as at the 1st January The company s ownership structure changed between 2004 and 2005 as the foreign financial investor ENDORSED INVESTMENT from Great Britain became one of the shareholders and ensured a significant increase in the company s registered capital as an important prerequisite for the company s further successful development. By 2005, the dominant product in the W.A.G. asset portfolio was the EUROWAG card, which has also enjoyed great success in Slovakia and

7 12 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 13 truckparků EUROWAG v České republice. V závěru roku 2006 Hungary. During the same period, W.A.G. also commenced limitovanou kapacitou dvou důležitých distribučních litres. The above facts were influenced, on one hand, by se W.A.G. připravuje na zavedení mýtného na vybraných massive investment in the construction of a network of lokalit na Rozvadově a Ústí nad Labem a rovněž pokle- the limited capacity of two important distribution locali- komunikacích České republiky (v pozici oficiálního partnera) branded EUROWAG truckparks in the Czech Republic. At sem prodejů maďarským dopravcům v reakci na zave- ties in Rozvadov and Ústí nad Labem, and additionally a zároveň zahajuje své marketingové aktivity v rámci pro- the end of 2006, W.A.G. started to prepare for the introduc- dení mýtného v ČR. Na druhé straně tyto faktory zcela a fall in sales to Hungarian transporters in reaction to the duktu EUROWAG na dalších sedm zemí západní Evropy. tion of tolls on selected roads in the Czech Republic (in the vyvážil nárůst prodejů českým a slovenským doprav- introduction of road tolls in the Czech Republic. On the position of official partner) and simultaneously commenced cům, spolu s nečekaně výrazným úspěchem v oblasti other hand, these factors were completely balanced by its marketing activities regarding the EUROWAG product in prodeje mýtných transakcí, kdy W.A.G. před zahájením a growth in sales to Czech and Slovak transporters, along another seven countries in western Europe. provozu mýtného systému zaregistrovala největší with unexpectedly high success in the area of the sale počet vozidel vůbec ze všech karetních vydavatelů. of toll transactions, in which W.A.G. registered before 4. Zpráva o činnosti společnosti 4.1. Obchodní činnost v roce Úvod V Roce 2007 se W.A.G. koncentrovala především na vývoje a zavádění nových produktů zásadních pro společnost v následujících obdobích. Společnost v tomto ohledu soustředila své finanční a lidské zdroje, neboť již v roce 2006 bylo zřejmé, že míra penetrace současných trhů v rámci nosného produktu EUROWAG, se přiblížila hodnotám, kdy dosažení dalšího významného růstu je podmíněno hlubšími změnami v produktové a procesní oblasti. Meziroční srovnání objemu prodaných pohonných hmot tento fakt stvrzuje, neboť v roce došlo jen k nepatrnému navýšení na celkových 152 mil. litrů. Výše uvedené bylo ovlivněno na straně jedné 4. Report on the company s activities 4.1. Business activities in Introduction In 2007, W.A.G. focused primarily on development and implementation of new products vital for the company in the upcoming periods. The company has concentrated its financial as well as human resources on this issue, for even in 2006 it was obvious that the market share in the existing markets held by the key product of EUROWAG, has approached values when it becomes necessary to introduce significant changes and improvements in the area of products and processes to be able to grow markedly. Year-on-year comparison of volumes of sold fuels confirms this reality, for in 2007 we noticed just a small increase to the total number of 152 million Odhadovaný podíl na trhu karetních flotilových vydavatelů v segmentu užitkových vozidel činil na konci roku %, což staví W.A.G. na pozici č. 2 v segmentu flotilových karet pro užitková vozidla. Na poli velkoobchodu minerálních paliv W.A.G. dlouhodobě udržuje tříprocentní podíl Velkoobchod a distribuce PHM Vzhledem k vytyčené politice rozvoje obchodů s vyšší přidanou hodnotou nebyly ani v roce 2007 podporovány akvizice nových odběratelů v oblasti velkoobchodu, a to i přes velmi intenzivní poptávku na trhu v druhé polovině roku 2007, danou neplánovaně dlouhou odstávkou českých rafinerií. V průběhu celého roku tak docházelo pouze k dílčím optimalizacím zákaznického portfolia z pohledu platební kázně. Nové velkoobchodní the start of operation of the toll system the very highest number of vehicles in total of all fleet card issuers. The estimated share in the market of fleet card issuers for the goods vehicle segment was, by the end of 2007 around 33 %, which places W.A.G. at position no. 2 in the segment of fleet cards for goods vehicles. In the field of petroleum fuel wholesales, W.A.G. has over the long term maintained a three-percent share Wholesale and distribution of fuels With respect to the stated policy of developing business along the lines of higher added value, no support was offered in 2007 to the acquisition of new clients in the wholesale field, and this despite very intensive demand on the market in the second half of 2007, caused by the unplanned length of the closure of Czech refineries. In

8 14 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 15 příležitosti společnost realizuje, pouze pokud souběžně dochází k financování skladovacích kapacit pohonných hmot odběratele či v jinak specifických případech EUROWAG diesel credit tank system Flotilová kreditní karta EUROWAG je produktem určeným profesionálním dopravním společnostem, které jej využívají jako nástroj pro bezhotovostní platbu pohonných hmot, mýtného a dalších doprovodných služeb za zvýhodněných podmínek. Tento nosný produkt společnosti podstoupil v roce 2007 dosud nejintenzivnější vývojové změny od svého vzniku v roce Hlavními motivy bylo navýšení kapacity stávající distribuční sítě, dále rozšíření nabídky placených služeb směrem ke stávající klientele a v neposlední řadě opatření umožňující vstup na nové trhy Polska, Rumunska a Bulharska ve formě vlastních obchodních zastoupení. Následuje výčet nejdůležitějších položek ze seznamu přijatých opatření: Dokončení 28 měsíců trvajících příprav výstavby největšího truckparku EUROWAG na Rozvadově v podobě zisku stavebního povolení na sklonku roku 2007 a pokračování v projektových pracích na lokalitách Ústí nad Labem a Folmava. the course of the entire year, only partial optimisation of the client portfolio occurred, from the standpoint of payment discipline. The company plans to realise new wholesale opportunities only if there is the simultaneous possibility of financing the fuel storage capacities of the receivers, or in other specific cases EUROWAG diesel credit tank system The EUROWAG fleet credit card is a product intended for professional transportation companies who use it as an instrument for the cash-free payment of fuel, road tolls and other accompanying services under advantageous conditions. The vital company product, it underwent in 2007 the most intensive development changes ever since its creation in Chief factors were the increase of the capacity of the extant distribution network, as well as the expansion of the offering of paid services with respect to the current clientele, and with equal importance, measures allowing for entry into the new markets of Poland, Romania and Bulgaria in the form of trade representations. The following list summarises the most important items in the list of measures implemented: Completion of the 28-month-long preparations for the construction of the largest EUROWAG truck park

9 16 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 17 Akceptace karet EUROWAG vně České republiky. Tato iniciativa je potvrzením dlouhodobých vizí akcionářů společnosti. Pro splnění těchto cílů je nezbytné, aby se karta EUROWAG stala celoevropským nástrojem plateb služeb a produktů, spojených s mezinárodní dopravou nákladu. Bude tak srovnatelná z hlediska pokrytí s evropskými lídry v oboru, jakými jsou produkty EuroShell a DKV, avšak směle konkurující cenou a kvalitou doprovodných služeb. Tento nesmírně rozsáhlý projekt byl rozfázován do tří částí, přičemž v roce 2007 probíhala fáze první, zaměřená na země s největším významem z pohledu množství tankovaných pohonných látek mezinárodními dopravci, tzv. levných zemí, mezi které patří například Lucembursko, Belgie, Španělsko a Slovinsko. Druhá fáze, plánovaná k realizaci v roce 2008, zaciluje na mýtné systémy napříč Evropou a fáze třetí obsáhne méně důležité země pro čerpání paliva, doplněná akceptací ve vybraných sítích značkových servisů a opraven napříč Evropou. Nové informační systémy. Jedním ze základních předpokladů růstu společnosti a jejich produktů je vytvoření procesních a technických podmínek pro kapacitní a spolehlivé zpracování dat. Společnost proto v roce 2007 provedla kompletní obměnu veškerých do- at the German border in Rozvadov, concretely the acquisition of a building permit at the end of the year 2007, and continuation of project work for the localities of Ústí nad Labem and Folmava. Increasing the acceptance of EUROWAG cards within the Czech Republic. This initiative is a confirmation of the long-term vision of the company s shareholders. To meet this task, it is essential that the EUROWAG card become a Europe-wide instrument for payment for services and products associated with international road freight transport. The aim is for the card to become comparable in terms of coverage area with the European leaders in the field, such as the products EuroShell and DKV, yet competing strongly in terms of price and quality of ancillary services. This incredibly wide-ranging project has been broken down into three phases, in which 2007 witnessed the first phase, focusing on countries with the greatest importance in terms of quantities of supply of fuel to international transporters, the cheaper countries in this regard such as Luxembourg, Belgium, Spain and Slovenia. The second phase, planned for realisation in 2008, focuses on road toll systems across Europe, and the third contains the less important countries for fuel purchasing, supplemented with acceptance in selected brand-name service and repair facilities across Europe. sud používaných IT technologií. V prvé řadě se jednalo o implementaci nového ERP systému Microsoft Dinamics, přičemž celým procesem implementace prováděl W.A.G. externí poradce. Náběh do ostrého provozu proběhlo S implementací nového ERP došlo rovněž k zásadní změně vnitřní architektury celého systému, kdy došlo zejména k oddělení on-line autorizace karet, a to jak z bezpečnostních, tak procesních důvodů. Tato provozně velmi senzitivní funkcionalita byla zcela outsourcována do rukou předního světového providera bankovních technologií. K zavedení tohoto subsystému, nesoucího interní označení TASK, došlo v listopadu Poslední položkou celého projektu byla kompletní výměna hardwaru, nezbytná pro plnohodnotnou podporu nově instalovaných aplikací. Spoluúčast na projektu Mýto CZ. Podstatná část příprav na tomto projektu byla realizována již v roce předcházejícím. Počátek roku 2007 už jen potvrdil excelentní přípravu v raných fázích projektu, což se projevilo výraznými obchodními úspěchy (viz výše). I přes počáteční nedostatky, přetrvávající v první polovině roku v datové komunikaci mezi rozhodujícími účastníky projektu, lze považovat projekt Mýto CZ z pohledu W.A.G. za velmi úspěšný a přinášející dlouhodobé stabilní příjmy i pevnější vztahy s odběrateli. New information systems. One of the basic preconditions for growth of the company and its products is the creation of procedural and technical conditions for the large-scale and reliable processing of data. As a result, in 2007 performed a complete replacement of all of the IT technologies previously used. Predominantly, it concerned the implementation of a new ERP system from Microsoft Dinamics, in which the entire process of implementation was performed for W.A.G. by an external consultant. The start of real operations occurred on Along with the implementation of the new ERP, a basic change was also performed in the internal architecture of the entire system, in particular the separation of the functionality of on-line card authorisation, performed both for safety and procedural reasons. This highly sensitive operating function was entirely outsourced into the hands of a leading international provider of banking technologies. Introduction of this subsystem, bearing the internal designation TASK, took place in November The last item in the entire project was the complete replacement of hardware, as necessitated by the requirement of fully valid support for the newly installed applications. Co-participation in the road-toll project Mýto CZ. The essential part of preparation for this project was rea-

10 18 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 19 Klienti stanic Tank&Go jsou moderní motoristé, kteří oceňují rychlé tankování bez zbytečného zdržování, nízkou cenu pohonných hmot ve značkové kvalitě a prvotřídní prostření. The clients of Tank&Go are modern drivers who appreciate fast tanking without unnecessary delays, gasoline and diesel of renowned brands at a low price as well as firstclass environment Tank&Go Tank&Go je projekt expresních bezobslužných stanic pro osobní vozidla, vyvíjený W.A.G. minerální paliva, a.s. Tento neotřelý model čerpacích stanic, dosud neuplatněný v regionu střední a východní Evropy, je vstupem W.A.G. do zcela nového segmentu trhu a přirozeným teritoriem pro růst společnosti. Marketingová koncepce Tank&Go vychází z inovativního přístupu W.A.G. a opírá se o následující atributy: lised as early as the previous year. The start of 2007, as a result, simply confirmed the excellence of preparation in early phases of the project, which was reflected in striking commercial success (detailed above). Even despite initial deficiencies persisting in the first half of the year in terms of data communication between the central participants of the project, we can nonetheless consider Mýto CZ, from the standpoint of W.A.G., as a great success and the source of long-term stable income and reinforced relations with clients. Nová koncepce stanic, přirozeně poutající pozornost široké veřejnosti. Diskontní ceny pohonných látek, soupeřící s hypermarketovými stanicemi. Srozumitelný důvod prodeje levných a přitom kvalitních pohonných hmot (významná úspora investičních a provozních nákladů). Progresivní a nezaměnitelný design. Prvotřídní lokality. První stanice Tank&Go byla otevřena na počátku října 2007 v Praze Průhonicích jako jedné z nejlepších lokalit v ČR vůbec. Stanice od zahájení zaznamenává průměrné denní prodeje 29 tis. litrů, což je více než 3,5 násobek množství prodávaných u stanic mezinárodních Tank&Go Tank&Go is a project for the creation of express nonattended petrol stations for private cars, developed by W.A.G. minerální paliva, a.s. This unusual filling station model, never before introduced into the region of central and eastern Europe, represents the entry of W.A.G. into a completely new market segment, and hence natural territory for company growth. The marketing conception of Tank&Go is derived from the innovative approach of W.A.G. and relies on the following attributes: New concept of the filling station, naturally attracting the attention of the general public.

11 20 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 21 olejářských koncernů. Na základě úspěchu pilotního projektu v Průhonicích, zejména pak spontánních pozitivních reakcí motoristů, bylo rozhodnuto o intenzifikaci prací na projektu v dalších lokalitách. Vývoj ve formě projektových příprav bude probíhat současně v řadě lokalit v České republice a zejména na Slovensku Aktivity v oblasti zpracování odpadů Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních projektů, vhodných pro umístění technologie Stabilizace a Soldifikace. Spolu s každým průzkumem jsou prováděny dílčí studie následné využitelnosti produkovaných materiálů Lidské zdroje Lidským zdrojům, jako nejcennějšímu z výrobních prostředků, byla díky očekávanému výraznému růstu aktivit W.A.G. věnována mimořádná pozornost. Hlavním tématem v tomto smyslu bylo zejména obsazení pozic ve vrcholovém managementu a dále nově formujících se týmů, zajišťujících polské, rumunské a bulharské zastoupení společnosti. Jedním z důsledků expanzivní politiky společnosti je také vzrůstající potřeba centrály společnosti. Na Discounted fuel prices competing with hypermarket filling stations. Reasonable explanation for the sale of cheap yet high-quality fuels (a significant saving in investment and operating costs). Progressive and unmistakable design. First-class choice of localities. The first Tank&Go station opened at the start of October 2007 in Průhonice on the outskirts of Prague, one of the very best locations imaginable in the Czech Republic. Since opening, the station has registered annual daily sales of 29,000 litres, over 3.5 times the quantity sold at stations of the big multinational petroleum concerns. Following the success of the pilot project in Průhonice, particularly the spontaneous positive reaction of motorists, it was decided to intensify work on the project in other localities. Development in the form of project preparation will take place in several localities at once in the Czech Republic as well as Slovakia Activities in the area of waste processing Activities in the area of waste processing continued in terms of the verification if individual localities and decontamination projects suitable for the location of the Stabilisation and Solidification technology. sklonku roku 2007 byla proto podepsána smlouva s developerem prestižního kancelářského parku Vyšehrad Victoria, situovaného nedaleko stávajícího sídla společnosti. Zaměstnanci společnosti a její obchodní partneři se tak mohou těšit na nové prostředí o rozsahu celého patra budovy o výměře 500 m 2, počínaje srpnem Výhled na rok 2008 a následující období Pro následující rok akcionáři společnosti vytýčili nad rámec běžné agendy tyto priority: Hladké spuštění autorizace karet EUROWAG v rámci států zahrnutých do první fáze, a to do 31. března Spuštění autorizace karet EUROWAG v rámci mýtných systémů Rakouska, Německa, Francie a Španělska ve třetím a čtvrtém kvartále roku. Dokončení kompletní implementace ERP systému, včetně napojení na manažerský plánovací software Business Engine, a to do konce šestého měsíce roku Dobudovaní systému Controlingu a Reportingu využívajících nově nabytých IT aplikací, viz předchozí bod. Dostavba truckparku EUROWAG Rozvadov do Accompanying every site investigation is the performance of ancillary studies of the eventual usability of the materials produced Human resourcing As the most valuable means of production, human resources were, thanks to the expected sharp growth in the activities of W.A.G., the subject of exceptional attention. The chief theme in this area was particularly the occupation of positions in the company s top management, as well as the newly formed teams to ensure the Polish, Romanian and Bulgarian representations of the company. One of the results of the company s policy of expansion has been the growing need for a new central office. As a result, at the end of 2007 a contract was signed with the developer of the office park Vyšehrad Victoria, situated not far from the current headquarters. Company employees and business partners can look forward to whole one floor area of the new setting starting in August Outlook for 2008 and the following periods For the year to come, the company shareholders have raised the following items as priorities above the framework of the usual company agenda:

12 22 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 23 Pokračování v přípravě projektů truckparků EURO- Smooth implementation of the authorisation of WAG v Ústí nad Labem a Folmavě. Spuštění dalších tří čerpacích stanic v rámci projektu Tank&Go a zajištění zdrojů pro další expanzi projektu. Obsazení volných pozic zejména: -ředitel rozvoje obchodu -obchodní ředitel -Senior Controler Dále pak zformování základních týmů pro teritoriální expanzi (Polsko, Rumunsko, Bulharsko), včetně materiálně technického a legislativního zajištění. Docílit obratu 4,6 mld. Zisk před zdaněním 16,5 mil. Kč 4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti kultury a sportu V návaznosti na cíle dlouhodobého programu v oblasti charity, stanovené akcionáři společnosti v roce 2006, W.A.G. i v roce následujícím směřovala své prostředky zejména do dětských domovů. Cílem je vyjít vstříc aktivitám dětí a mládeže a finančně je podpořit v jejich mimoškolních aktivitách, či ještě lépe formou stipendií na placených školách. Druhou adresou umístění finančních prostředků je podpora velmi mladých jezdců v rámci nezávislých týmů závodních silničních motocyklů do 250 cm 3. Cílem těchto aktivit je představit W.A.G. spolu s úspěšnými projekty v rámci motoristického sportu. Konkrétním počinem pak v roce 2007 byla spolupráce se Šrámekmotor-racing-teamem. EUROWAG cards within the countries included in the first phase, to be completed by March 31, Realisation of the authorisation of EUROWAG cards within the road-toll systems of Austria, Germany, France and Spain in the third and fourth quarters of the year. Completion of the full implementation of the ERP system, including its connection to the management planning software Business Engine, to be completed by the end of June Completion of building the Controlling and Reporting systems based on the newly implemented IT applications see previous paragraph. Completion of the construction of the truck park EUROWAG Rozvadov by March 31, 2008 Continuation of preparation for the projected EU- ROWAG truck parks in Ústí nad Labem and Folmava. Opening of an additional three filling stations within the framework of the project Tank&Go and the assurance of funds for further expansion of the project. Filling the currently open positions, especially: -Business Development Director -Commercial Director -Senior Controler Additionally, the creation of basic teams for territorial expansit (Poland, Romania, Bulgaria), including material-technical and legislative backup. Achieving a total turnover of 4,6 billion CZK Achieving pre-taxation profits of 16,5 million CZK 4.3. Charity and activities in culture and sport In connection to the goals of the long-term program in the area of corporate charity, as set by the company shareholders in 2006, W.A.G. has decided for the following years as well to direct its funding primarily to children s homes. The goal is to offer active support to the activities of children and youth and provide finan- 5. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě za rok 2007 ve společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření W.A.G. minerální paliva, a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4 IČO: Předmět činnosti: výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbuš- 5. Independent auditor s report on the 2007 annual report of W.A.G. minerální paliva, a.s Audited Company W.A.G. minerální paliva, a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4 IČO: Předmět činnosti: purchase, sales, warehousing of chemicals, fuel, oils 5.2. Auditor s Report recipient shareholders after a discussion with an Audited Company statutory body cial assistance for their extra-curricular activities, or if applicable, to offer fellowships for private schooling. The second area of funding is the support of the youngest generation of motorcycle racers within the framework of independent racing teams of road motorcycles with displacement of up to 250 cm 3. The goal of these activities is to present W.A.G. in conjunction with successful projects within the area of motor sports. One concrete activity in 2007 was cooperation with the Šrámek Motor-Racing Team. né, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení velkoobchod; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 5.3. Subject of the audit Annual Report for the year ended 31 December Audit dates

13 24 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 25 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a další související služby 5.2. Příjemce zprávy akcionáři po projednání se statutárním orgánem 5.3. Předmět ověřování výroční zpráva za rok Termín provedení auditu Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval BVM Audit s.r.o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem osvědčení KAČR č. 277 člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 5.5. Audit performed and Auditor s Report prepared by: BVM Audit s.r.o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem The Chamber of Auditors license no. 277 Member of MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Responsible auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, osvědčení KAČR č Report on the Audit of the Annual Report We have audited the financial statements of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company as at On 30 June 2008 we have issued the Audit Report on the financial statements with the following opinion: In our opinion, the financial statements give a true and ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v přiložené Výroční zprávě společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsažené v této Výroční zprávě. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k We have reviewed the factual accuracy of the information included in the related party transactions report that is a part of this Annual Report. Nothing has come to our attention based on our review that indicates that the information contained in the related party transactions report of W.A.G. minerální paliva, a.s. for the year ended 31 December 2007 includes material factual inaccuracies. BVM Audit s.r.o. Member of MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, Ústí nad Labem Ing. Vlasta Vagnerová Chamber of Auditors license no. 277 Chamber of Auditor s license no In Prague, 30 June 2008 odpovědný auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, osvědčení KAČR č Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Ověřili jsme účetní závěrku společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k a vydali dne Zprávu auditora o ověření účetní závěrky obsahující následující výrok: fair view of the assets, liabilities, equity and the financial position of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company as of 31 December 2007 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Czech accounting regulations. We have audited the annual report of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company for the year ended 31 December 2007 for consistency with the financial statements that are included in this Annual Report. The correctness of BVM Audit s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Legal & Accounting Network Worldwide Všebořická 82/2, Ústí nad Labem osvědčení KAČR č. 277 Ing. Vlasta Vagnerová auditor osvědčení KAČR č This Auditor s Report is a translation of the Czech Auditor s Report for the audit of the 2007 Financial Statements and the 2007 Annual Report. The audited Financial Statements and the Annual Report are an integral part and are attached to the Czech Audit Report. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společ- the annual report is the responsibility of Company s statutory body. Our responsibility is to express an opi- V Praze, dne nosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k a nákla- nion on the consistency of the annual report and the dů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních financial statements based on our audit. toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related applica- Ověřili jsme soulad Výroční zprávy společnosti W.A.G. tion guidelines issued by the Chamber of Auditors of minerální paliva, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. the Czech Republic. Those standards require that the Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární auditor plan and perform the audit to obtain reasona- orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.. Naším ble assurance about whether the information included úkolem je vydat na základě provedeného ověření sta- in the annual report describing matters that are also novisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou. presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the relevant financial state- Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními ments. We believe that our audit provides a reasonable auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními basis for our opinion. doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl In our opinion, the information included in the annual ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace report of W.A.G. minerální paliva, a.s. Company for obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, the year ended 31 December 2007 is consistent, in all jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou material respects, with the financial statements referred to above.

14 26 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 27 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: PROFIT AND LOSS ACCOUNT classified by type as of units: CZK thousands Year: 2007 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague Přílohy 1 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni Rozvaha v druhovém členění ke dni Přehled o finančních tocích v druhovém členění ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu v druhovém členění ke dni Příloha k účetní závěrce za rok 2007 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 4 bod 10) 6 Aktuální výpis z obchodního rejstříku Attachments 1 Profit and loss account classified by type as of Balance sheet classified by type as of Cash flow classified by type as of Statement on changes in equity classified by type as of Notes on the 2006 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) 6 - Current excerpt from the Commercial Register Označ. Item VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT PROFIT AND LOSS ACCOUNT číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past a b 1 2 I Tržby za prodej zboží Revenues from the sale of goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží Costs of goods sold Obchodní marže Sale margin II. Výkony Production II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Revenues from the sale of own products and services II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti Change of status of stock from own activities II. 3 Aktivace Capitalization II. 4 07a B. Výkonová spotřeba Production consumption B. 1 Spotřeba materiálu a energie Consumed material and utility expenses B. 2 Služby Services B. 3 10a + Přidaná hodnota Added value C. Osobní náklady součet Total staff costs C. 1 Mzdové náklady Wage expenses C. 2 Odměny členům orgánů splečnosti a družstva Remuneration of board members 14 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Costs of social security and health insurance C. 4 Sociální náklady Social security expenses C. 5 16a D. Daně a poplatky Taxes and fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Depreciation of intangible and tangible fixed assets III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Revenues from disposals of fixed assets and materials III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Revenues from disposals of fixed assets III. 2 Tržby z prodeje materiálu Revenues from disposals of materials 21 III. 3 21a F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu Net book value of fixed assets and materials sold F. 1 Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku Net book value of fixed assets sold F. 2 Prodaný materiál Material sold 24 0 F. 3 24a G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Changes in operating reserves and provisions and in comprehensive deferred expenses IV. Ostatní provozní výnosy Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady Other operating expenses V. Převod provozních výnosů Transfer of operating revenues 28 I. Převod provozních nákladů Transfer of operating expenses 29 * Provozní výsledek hospodaření Operating profit/loss

15 28 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 29 Označ. Item Výkaz zisku a ztrát Profit and loss account číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past a b 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Revenues from sales of securities and ownership interests J. Prodané cenné papíry a podíly Securities and ownership interests sold VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Revenues from long term financial assets 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Revenues from interests in regulated and controlled entities and accounting units under substantial influence 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Revenues from other investment securities and ownership interests 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Revenues from other long term financial assets 36 VII. 4 36a VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku Revenues from short term financial assets 37 K. Náklady z finančního majetku Financial asset expenses 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Revenues from revaluation of securities and derivatives 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Costs of revaluation of securities and derivatives 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční účasti Changes in financial reserves and provisions 41 X. Výnosové úroky Interest received N. Nákladové úroky Interest paid XI. Ostatní finanční výnosy Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření Profit/Loss from financial operations Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Income tax on ordinary income Q. 1 splatná due Q. 2 odložená deferred Q. 3 51a ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Ordinary income XIII. Mimořádné výnosy Extraordinary revenues 53 R. Mimořádné náklady Extraordinary expenses 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Income tax on extraordinary income 55 S. 1 splatná due 56 S. 2 odložená deferred 57 S. 3 57a * Mimořádný výsledek hospodaření Extraordinary income 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) Transfer of share in profit or loss to partners (+/ ) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období Profit/Loss of current accounting period (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Trading income before tax Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka, MBA Poznámka Note Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. ROZVAHA v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: BALANCE SHEET classified by type as of units: CZK thousands Year: 2007 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague Označ. Item AKTIVA ASSETS číslo Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto a b řádku Brutto Gross Korekce Correction Netto Net Past period Net AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS A. 1 Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivables for capital subscriptions A a B. Dlouhdobý majetek Fixed assets B. I Dlouhdobý nehmotný majetek Intangible fixed assets B. I. 1. Zřizovací výdaje Organization costs 005 B. I. 2. Nehmotné výsledky vývoje a výzkumu Intangible results of research and development 006 B. I. 3. Software Software B. I. 4. Ocenitelná práva Assessable rights 008 B. I. 5. Goodwil (+/ ) Goodwil (+/ ) 009 B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Other intangible fixed assets 010 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Advance payments for intangible fixed assets B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek TOTAL ASSETS 012 B. I a B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets B. II. 1. Pozemky Land B. II. 2. Stavby Structures B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Perennial crops 017 B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata Breeding and draught animals 018 B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other tangible fixed assets 019 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets in progress B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Advance payments for tangible fixed assets 021 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/ ) Gains or losses from acquired assets (+/ ) B. II a B. III. Dlouhodobý finanční majetek Long term financial assets B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. Podíly v ovládaných a řízených osobách Interests in regulated and controlled entities Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Interests in accounting units under substantial influence Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Other securities and ownership interests B. III. 4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Loans and credits regulating and controlling entity, substantial influence 027 B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Other long term financial assets 028 B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Acquired long term financial assets B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Advance payments for long term financial assets B. III

16 30 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 31 Označ. Item AKTIVA ASSETS číslo Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto a b řádku Brutto Gross Korekce Correction Netto Net Past period Net C. Oběžná aktiva Current assets C. I Zásoby Inventory C. I. 1. Materiál Material 033 C. I. 2. Nedokončený výroba a polotovary Work in progress and semi finished products 034 C. I. 3. Výrobky Products 035 C. I. 4. Zvířata Animals 036 C. I. 5. Zboží Goods C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby Advance payments for inventory 038 C. I a C. II. Dlouhodobé pohledávky Long term receivables 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables 040 C. II. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba Receivables regulating and controlling entity 041 C. II. 3. Pohledávky podstatný vliv Receivables substantial influence 042 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants 043 C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Long term advance payments 044 C. II. 6. Dohadné účty aktivní Contingent accrued revenues 045 C. II. 7. Jiné pohledávky Other receivables 046 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka Deferred tax receivable 047 C. II a C. III. Krátkodobé pohledávky Short term receivables C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables C. III. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba Receivables regulating and controlling entity C. III. 3. Pohledávky podstatný vliv Receivables substantial influence 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants 052 C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social security and health insurance 053 C. III. 6. Stát daňové pohledávky Due from state tax receivables C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy Short term advance payments 055 C. III. 8. Dohadné účty aktivní Contingent accrued revenues 056 C. III. 9. Jiné pohledávky Other receivables C. III a C. IV. Krátkodobý finanční majetek Short term financial assets C. IV. 1. Peníze Cash C. IV. 2. Účty v bankách Bank accounts C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Short term securities and ownership interests 061 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Acquired short term financial assets 062 C. IV a D. I. Časové rozlišení Accruals and deferrals D. I. 1. Náklady příštích období Deferred expenses D. I. 2. Komplexní náklady příštích období Comprehensive deferred expenses 065 D. I. 3. Příjmy příštích období Accrued revenues D. I a Označ. Item a PASIVA LIABILITIES b číslo řádku Běžné účetní období Current accounting period 5 Minulé období Netto Past period Net 6 PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál Equity capital A. I. Základní kapitál Registered capital A. I. 1. Základní kapitál Registered capital A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Own shares and own business shares 071 A. I. 3. Změny základního kapitálu(+/ ) Changes in registered capital (+/ ) A. I a A. II. Kapitálové fondy Capital funds A. II. 1. Emisní ažio Share premium A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy Other capital funds A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/ ) Gains or losses from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/ ) Gains or losses from revaluation in case of transformation 077 A. II a A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutory reserve fund / Indivisible fund A. III. 2. Statutární a ostatní fondy Statutory and other funds 080 A. III a A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Profit/Loss from previous years A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Retained earnings from previous years A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let ( ) Accumulated losses from previous years ( ) 083 A. IV a A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) Profit/Loss of the current accounting period (+/ ) A. V a B. Cizí zdroje External sources B. I. Rezervy Reserves 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Provisions under special legal regulations 087 B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky Provision for pension and similar liabilities 088 B. I. 3. Rezerva na daň z příjmu Provision for income tax 089 B. I. 4. Ostatní rezervy Other reserves 090 B. I a B. II. Dlouhodobé závazky Fixed liabilities B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Trade liabilities 092 B. II. 2. Závazky ovládající a řídící osoba Liabilities regulating and controlling entity 093 B. II. 3. Závazky podstatný vliv Liabilities substantial influence 094 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants B. II. 5. Dlouhodobě přijaté zálohy Long term advances received 096 B. II. 6. Vydané dluhopisy Bonds issued 097 B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě Long term notes payable 098 B. II. 8. Dohadné účty pasivní Contingent accrued expenses 099 B. II. 9. Jiné závazky Other liabilities B. II. 10. Odložený daňový závazek Deferred tax payable B. II a

17 32 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 33 Označ. Item a PASIVA LIABILITIES b číslo řádku Běžné účetní období Current accounting period 5 Minulé období Netto Past period Net 6 B. III. Krátkodobé závazky Current liabilities B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Trade liabilities B. III. 2. Závazky ovládající a řídící osoba Liabilities regulating and controlling entity 104 B. III. 3. Závazky podstatný vliv Liabilities substantial influence 105 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants B. III. 5. Závazky k zaměstnancům Liabilities to employees B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění Liabilities to social security and health insurance B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace Due to state taxes payable and subsidies B. III. 8. Krátkodobě přijaté zálohy Short term advances received 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy Bonds issued 111 B. III. 10. Dohadné účty pasivní Contingent accrued expenses B. III. 11. Jiné závazky) Other liabilities B. III a B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and assistance B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Long term bank loans B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry Short term bank loans B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci Short term financial aids 117 B. IV a C. I. Časové rozlišení Accruals and deferrals C. I. 1. Výdaje příštích období Deferred expenses C. I. 2. Výnosy příštích období Accrued revenues C. I a Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka Poznámka Note Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. Označ. Item PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: CASH FLOW classified by type as of units: CZK thousands Year: 2007 Month: 12 ID No.: TEXT TEXT Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období P Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Cash flow from the main business activity (operating activities) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague, Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) Accounting profit or loss from ordinary activity before tax (accounts nos are not included) A.1. Úpravy o nepeněžní operace Adjusted by non-cash transactions A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Depreciation of fixed assets (+), excluding net book value of fixed assets sold, and depreciation of adjustments to acquired assets (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv Change in adjustments, reserves A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů + ) Profit (loss) from the sale of fixed assets (+/-) (recorded to revenues -, expenses + ) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku Dividends and profit shares received A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Recorded interest expense (+), excluding capitalised interests and recorded interest revenue (-) A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace Adjusted by other non-cash transactions A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Net cash flow from operating activities before tax, changes in working capital and excluding extraordinary items A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Change in non-cash items in working capital A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Change in operating receivables (+/-), accrued asset accounts and estimated asset accounts A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Change in short-term liabilities from operating activities (+/-), liability accounts and estimated liability accounts A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) Total staff costs A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Change in short-term financial assets not included in cash and cash equivalents A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-) Interest paid excluding capitalised interest (-) A.4. Přijaté úroky (+) Interest received (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) ncome tax paid from ordinary activities and supplementary taxation for previous periods (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Revenues and expenses connected with extraordinary accounting transactions, creating extraordinary profit or loss, including income tax due sand settled from extraordinary activity A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Dividends and profit shares received (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash flow from operating activities Peněžní toky z investiční činnosti Cash flow from investment activity B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Acquisition costs of fixed assets B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv Revenues from sales of fixed assets B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám Loans and credits to related parties B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flow from investment activities Peněžní toky z finančních činností Cash flow from financial activity C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty Impact of changes in long-term or short-term liabilities included in financial activities on cash and cash equivalents

18 34 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 35 C.2. C.2.1. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Impact of changes in equity on cash and cash equivalents Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Increase in cash and cash equivalents relating to an increase in the registered capital or the reserve funds, including advance payments made thereof (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Payment of equity shares to members/partners (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Other monetary investment contributions made by partners and shareholders (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) Repayment of loss by partners (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) Direct payments to funds (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) Dividends or profit shares paid, including withholding tax paid, and financial settlement with partners in general commercial partnerships and general partners of limited partnerships (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flow from financial activities F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Net increase or decrease of cash R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Cash and cash equivalents, end of period Příloha k účetní závěrce za rok 2007 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 4 bod 10) Notes on the 2007 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2007 Měsíc: 12 IČ: STATEMENT ON CHANGES IN EQUITY classified by type as of units: CZK thousands Year: 2007 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 1685/17, Praha/Prague Modřany, I. Obecné údaje o účetní jednotce I. General Terms TEXT TEXT Počáteční zůstatek Balance, beginning of period Zvýšení Increase Snížení Decrease Konečný zůstatek Balance, end of period A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) Registered capital recorded in the Commercial Register (411) B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) Registered capital not recorded in the Commercial Register (419) C.1. Základní kapitál (411+/- 419) Equity (411+/- 419) XXX XXX XXX C.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252) Own shares and own ownership interests (-252) C. Základní kapitál (C.1 + C.2) Registered capital (C.1 + C.2) XXX XXX XXX D. Emisní ážio (412) Share premium (412) E. Rezervní fondy (421) Reserve funds (421) F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) Other funds created from profit (422, 423, 427) G. Kapitálové fondy (413) Capital funds (413) H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku Differences from revaluation outside profit/loss I. Zisk účetních období (428 + D 431) Profit for accounting periods (428 + D 431) J. Ztráta účetních období (429 + MD 431) Loss for accounting periods (429 + MD 431) K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Profit/loss for accounting period after tax XXX XXX XXX Vlastní kapitál celkem (součet C až K) Equity total (sum of items C to K) Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Poznámka Note I.1. Základní údaje Název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a.s. Právní forma podnikání: akciová společnost Sídlo: Na Pankráci 1685/17, Praha 4, PSČ IČO: Rozhodující předmět činnosti: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Datum vzniku účetní jednotky: 4. prosince 2000 I.2. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky Společník podíl v % Martin Vohánka 60 % ENDORSED INVESTMENT Ltd. 40 % I.1. Basic Terms Name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Legal form: joint stock company Registered office: Na Pankráci 1685/17, Praha 4, PSČ Identification No.: Key business branch: purchase, sale and warehousing of fuels and greases including their imports excluding exclusive purchase, sale and warehousing of fuels and greases in consumer packages up to 50 kg packages. The date of creation of the accounting unit: 4. December 2000 I.2. Entities holding 20% and more of the share of the accounting entity Associate Share in % Martin Vohánka 60 % ENDORSED INVESTMENT Ltd. 40 %

19 36 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 37 I.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku V roce 2007 byl doplněn předmět podnikání o následující živnosti: - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - hostinská činnost - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - ubytovací služby - skladování zboží a manipulace s nákladem - technické činnosti v dopravě - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob I.4. Organizační struktura podniku a její změny Společnost je řízena centrálně ředitelem společnosti. Řediteli společnosti jsou přímo podřízeni zaměstnanci správy, obchodní cestující a vedoucí jednotlivých středisek. Vedoucím středisek podléhají zaměstnanci středisek (čerpací stanice, myčka kamionů). Během roku 2007 nedošlo v této organizační struktuře k žádné změně. I.5. funkce Statutární orgány účetní jednotky ke konci účetního období předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva I.6. funkce stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci účetního období stav ke stav ke předseda dozorčí rady Tim Cox Tim Cox člen dozorčí rady Hana Hradská Hana Hradská člen dozorčí rady II. II.1. Ing. Bohdan Resler Alena Dekiská Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu I.3. Changes and Amendments in the Company Register In 2007 the business branch record has been amended by the following branches: - specialized retail and general merchandise retail - catering trade - maintenance works in connection with motor vehicles and their accessories - housing services - warehousing of goods and cargo handling - technical activities in transport - security services relating to property and people I.4. Organizational Structure of the Company and its Modifications The company is managed centrally by the company CEO. The Company Director/CEO is the head of all employees, sales representatives and managers of individual departments. The department managers manage their employees (fuel stations, truck wash stations). During 2007, this organizational structure has not been modified neither re-organized. I.5. Position Statutory Body of the Accounting Entity by the End of the Accounting Period Chair of the Board of Directors Vice-Chair of the Board of Directors Member of the Board of Directors I.6. Position Situation by Dec 31, 2007 Mr. Martin Vohánka Mr. Petr Husák Mr. David Holý Situation by Dec 31, 2006 Mr. Martin Vohánka Mr. Petr Husák Mr. David Holý Supervisory Body of the Accounting Entity by the End of the Accounting Period Chair of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board II. II.1. Situation by Dec 31, 2007 Mr. Tim Cox Situation by Dec 31, 2006 Mr. Tim Cox Ms. Hana Hradska Ms. Hana Hradska Mr. Bohdan Resler, M.A. Ms. Alena Dekiska Shares in Business Companies or Cooperatives Business Companies and Cooperatives, in Which the Accounting Entity Holds More Than 20% Share of the Registered Capital název NETTO spol. s r.o. W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. IČ sídlo Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Kukučínova 38/A Bratislava, SR podíl na ZK (%) 100 % 100 % vlastní kapitál k tis. Kč 48 tis. Kč VH k tis. Kč -152 tis. Kč II.2. Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech zisku Ovládací smlouva a ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. III. III.1. Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců v roce průměrný počet zaměstnanců v roce z toho členů řídících orgánů průměrný počet řídících pracovníků v roce Průměrný počet řídících pracovníků v roce III.2. Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů osobní náklady na zaměstnance 2007 osobní náklady na řídící zaměstnance 2007 osobní náklady na zaměstnance 2006 osobní náklady na řídící zaměstnance tis. Kč tis. Kč tis. Kč 322 tis. Kč III.3. Další odměny členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů Společnost v roce 2007 nevyplácela žádné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů. IV. Plnění poskytnutá statutárním orgánům, členům statutárních orgánů nebo jiných řídících a dozorčích orgánů Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů nebyly v roce 2007 poskytnuty. Name NETTO spol. s r.o. W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. IČ Address Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Share of the RC (%) 100 % 100 % Own Capital by Dec 31, 2007 VH by Dec 31, thousand CZK thousand CZK Kukučínova 38/A, Bratislava, SR CZK 48 thousand CZK 152 thousand II.2. Operating Contracts, Contracts on Profit Transfers Operating Contracts as well as Contracts on Profit Transfers haven t been closed. III. III.1. Individual Costs Average Number of Employees Average Number of Employees in Average Number of Employees in of which were managers Average Number of Members of Managing Bodies in Average Number of Members of Managing Bodies in III.2. Costs per Employees Including Members of Managing Bodies Individual Costs Per Employee in 2007 CZK 30,594,000 Individual Costs Per Manager in 2007 CZK 3,768,000 Individual Costs Per Employee in 2006 CZK 17,267,000 Individual Costs Per Manager in 2006 CZK 322,000 III.3. Other Bonuses for the Members of the Statutory and Supervisory Bodies In 2007, the Company hasn t paid the members of the statutory and supervisory bodies no rewards or bonuses. IV. Allowances Provided to Statutory Bodies, Members of Statutory Bodies or Other Managing and Supervisory Bodies Any loans, credits, guarantees and other allowances in financial as well as non-financial form to persons, who are a statutory body, members of statutory or other managing and supervisory bodies including former members of these bodies have not been provided within 2007.

20 38 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 39 V. Informace o aplikaci obecných účetních zásad V. Information on Application of General Accounting Principles Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů (ve znění platných předpisů). Amount of tax deductions is subject to the Act No. 586/92 Coll., on income taxes as amended. V.1. Zásoby Nakupované zásoby složka zásob způsob ocenění vedlejší pořizovací náklady Zboží na skladě pořizovacími cenami; při vyskladnění používána metoda FIFO Doprava, poštovné, balné Zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby. Změny způsobů oceňování zásob v průběhu účetního období. V roce 2007 nebyly žádné změny ve způsobu oceňování zásob. V.2. Dlouhodobý majetek V.2.1 Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii. V roce 2007 účetní jednotka nevytvářela žádný dlouhodobý majetek ve vlastní režii. V.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny. V roce 2007 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. V.2.3. Hodnoty pro tvorbu opravných položek k dlouhodobému majetku. V roce 2007 nebyla vytvářena opravná položka k dlouhodobému majetku. V.2.4. Způsob odpisování dlouhodobého majetku. třída majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odpisové plány: třída majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek způsob odepisování lineární lineární lineární lineární lineární doba odepisování let 3-10 let 3-4 roky 3-8 let 2 roky V.1. Reserves Purchased Reserves File of Reserves Assessment Related Purchase Costs Goods on stock Purchase prices; FIFO method used for warehousing Transport, postage, packaging Reserves of Own Production. The accounting entity creates no reserves of own production. Changes to Assessment Methods Within the Accounting Period. In 2007, no changes in assessment methods have been made. V.2. Long-term Assets V.2.1 Contents of Own Costs, by which The Long-term Assets Are Assessed Manufactured by Themselves. In 2007, the accounting entity has not created any long-term assets by themselves. V.2.2. Method of Setting the Reproduction Purchase Price. In 2007, no reproduction purchase price has been set. V.2.3. Values for Creating Adjusting Entries Relating to Long-term Assets. In 2007, no adjusting entries have been created in relation to long-term assets V.2.4. Depreciation Methods of the Long-term Assets. Type of Assets Buildings, halls, constructions Machines, devices, equipment Vehicles Inventory Small long-term tangible and intangible assets Depreciation plans: Assets Class Buildings, halls, constructions Machines, devices, equipment Vehicles Inventory Small long-term tangible and intangible assets Depreciation Method Linear Linear Linear Linear Linear Depreciation Period years 3-10 years 3-4 years 3-8 years 2 years V.2.5. Významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému účetnímu období. V roce 2007 nebyly žádné významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému období. V.3. Kurzové přepočty - způsob přepočtu Pro přepočet vystavených faktur je používán denní kurz ČNB platný ke dni zdanitelného plnění; u převodu deviz v cizí měně na českou měnu vnitřní kurz převádějící banky; u pohledávek a závazků skupiny mýto kurz devizy-nákup KB, a.s., v ostatních případech kurz ČNB platný k 1. dni měsíce. V. 4. Změny účetních metod a způsob uvádění srovnatelných údajů ve výkazech V roce 2007 nedošlo ke změnám účetních metod. V.5. Způsob stanovení reprodukčních pořizovací ceny V roce 2007 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. V.6. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období V roce 2007 nedošlo k žádným podstatným změnám ve způsobu odpisování a postupu účtování oproti předchozímu účetnímu období. V.7. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona V roce 2007 nebyly použity žádné odchylky od metod podle 7 odst.5 zákona. V.8. V.8.1. Způsob stanovení opravných položek k majetku Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám doba po splatnosti výše OP v % 180 dní dní 33 V.8.2. Způsob stanovování opravných položek k účtům zásob V roce 2007 nebyly uplatněny žádné opravné položky k zásobám. V.2.5. Significant Changes in Methodology of Depreciation of Long-term Assets and Depreciation Methods Compared to Previous Accounting Period. In 2007, no significant changes in methodology of depreciation of long-term assets and depreciation methods compared to previous accounting period have been introduced. V.3. Currency Conversions Conversion Ways For currency conversion of the invoices issued, the daily exchange rate of the CNB (Czech National Bank) valid on the day of taxable supply is used. Concerning foreign currencies to Czech currency, exchange rate of the converting bank is used. Concerning receivables and liabilities within the toll group, exchange rate of KB ( devizy-nakup ) is used. In all other cases, the CNB exchange rate valid on the 1st day of the relevant month is used. V. 4. Changes to Accounting Methods and Ways of Listing Comparable Data in Returns In 2007, no changes to accounting methods have been introduced. V.5. Method for Setting a Reproduction Purchase Price In 2007, no reproduction price has been set. V.6. Significant Changes to Assessment Methods, Depreciation and Accounting Methods Compared to Previous Accounting Period In 2007, no significant changes in depreciation methods as well as accounting methods compared to previous accounting period have been introduced. V.7. Information on Variances from Methods Pursuant to par. 7, art. 5 of the Act In 2007, no variances from methods pursuant to par. 7, art. 5 of the Act have been used. V.8. V.8.1. Method of Setting the Adjusting Entries for Assets Method of Setting the Adjusting Entries for Receivables Payment Term Amount of Adjusting Entries in % 180 days days 33 V.8.2. Method of Setting Adjusting Entries to Reserve Accounts In 2007, no adjusting entries to reserve accounts have been set.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Cenu určujete vy Price is up to you 01 Výroční zpráva 2005 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2005 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 02 Obsah Table of

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Cenu určujete vy Price is up to you 2 Výroční zpráva 2008 společnosti WAG minerální paliva, a. s. 2008 Annual report WAG minerální

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s.

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Komplexní platební řešení na cestách Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Složení vrcholových orgánů 3 1.3. Předmět činnosti 4 1.4.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti

inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Výroční zpráva 2011 W.A.G. minerální paliva, a.s. inovace neustále hledáme nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více