Corrosion Protection Spray

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corrosion Protection Spray"

Transkript

1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku Corrosion Protection Spray Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikovaná použití corrosion protection Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu adresa fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde D Waldachtal telefon: +49(0) fax: +49(0) uváděč do oběhu fischer international s.r.o. Prúmyslóva 1833 CZ Brandýs nad Labem telefon: fax: Internet: Telefonní číslo pro naléhavé situace Telefonní číslo pro nouzové volání 2. Identifikace nebezpečnosti Toxikologické informační středisko: Tel.: ,93, NONSTOP Na Bojišti 1, Praha 2, Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / 1999/45/ES F+; R12 Xi; R38 R67 N; R51/53 Prvky označení Symboly nebezpečí F+: Extrémně hořlavý Xi: Dráždivy N: Nebezpečný pro životní R-věty R12: Extrémně hořlavý. R38: Dráždí kůži. R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním. 1 / 8

2 R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě S-věty S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření S2: Uchovávejte mimo dosah dětí S23: Nevdechujte aerosol. S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách Zvláštní označení určitých přípravků. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 C. Neotvírejte násilím ani nespalujte po použití. Další nebezpečnost Bezpečnostní opatření pro ochranu osob a životního Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 C. Neotvírejte násilím ani nespalujte po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. 3. Složení/informace o složkách Nebezpečné složky obsažená látka isobutane Číslo CAS: C. EC: C. indexu: Naphtha (petroleum), hydrotreated light Číslo CAS: C. EC: C. indexu: butane Číslo CAS: C. EC: C. indexu: propane Číslo CAS: C. EC: C. indexu: Solvent naphtha (petroleum), light arom. Číslo CAS: C. EC: C. indexu: methanol Číslo CAS: C. EC: C. indexu: X zařazení 67/548/EHS zařazení 1272/2008/ES F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220 Xn; R65 Xi; R38 F; R11 N; R51/53 Carc. 1B; H350 Muta. 1B; H340 Asp. Tox. 1; H304 F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220 F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220 Aquatic Chronic 2; H411Asp. Tox. 1; H304STOT SE 3; H336 H335 F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3 *; H331 Acute Tox. 3 *; H311 Acute Tox. 3 *; H301 STOT SE 1; H370 ** koncentrace < / 8

3 4. Pokyny pro první pomoc Popis první pomoci Všeobecné pokyny Při vdechnutí Při styku s kůží Při styku s očima Při požití Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned odstraňte/odložte veškeré kontaminované oblečení. PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zlehka omývejte velkým množstvím vody a mýdlem. Při vniknutí do očí odstraňte kontaktní čočky a ihned vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím vody i pod víčky. Při požití ihned konzultujte s lékařem a předložte obal nebo štítek Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 5. Opatření pro hašení požáru Hasiva Vhodné hasící prostředky Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů Oxid uhličitý (CO2) Suchý prášek Pěna Sprchový proud vody Plný proud vody Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní nebezpečí při expozici, vyvolané látkou nebo přípravkem jako takovým, produkty jejich spalování nebo uvolňovanými plyny Obal může při zahřátí prasknout. Při zahřívání nebo požáru se může uvolňovat toxický plyn. Může tvořit na vzduchu výbušné směsi. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranná výstroj při hašebním zásahu ostatní údaje k hašení požáru Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. Obal může při zahřátí prasknout. 3 / 8

4 6. Opatření v případě náhodného úniku Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Osobní ochrana Opatření na ochranu životního Opatření k ochraně životního Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Způsoby čištění Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Zamezte plošnému šíření (např. zahrazením nebo olejovou bariérou). Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Zajistěte přiměřené větrání. Dodatečná upozornění Další informace Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu "Zneškodnění odpadů". Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 7. Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení Opatrně manipulujte s nádobou a opatrně ji otvírejte. V pracovních prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odsávání. Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. UPOZORNĚNÍ: Aerosol je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním světlem, nevystavujte teplotám nad 50 C. Prázdný obal násilím neotvírejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného plamene ani na rozžhavené předměty. Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 C. Neotvírejte násilím ani nespalujte po použití. Take precautionary measures against static discharges. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí vč etně neslučitelných látek a směsí Požadavky an skladovací prostory a nádrže Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Obal může při zahřátí prasknout. Uchovávejte v souladu s místními předpisy. 4 / 8

5 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky Kontrolní parametry METANOL Česká republika Dlouhodobá hodnota / mg/m3 250 Krátkodobá hodnota / mg/m Poznámka D Zdroj NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12.prosince 2007 keterym se stanovi podmýnky ochrany zdraví pří páci Evropa Dlouhodobá hodnota / mg/m3 260 Dlouhodobá hodnota / ppm 200 Poznámka Haut Datum uvolnění 2006/15 Zdroj SMĚRNICE KOMISE 2009/161/EU Omezování expozice Ochrana dýchacích orgánů Ochrana rukou Vhodný materiál: Nevhodný materiál: Tloušťka materiálu: Doba průniku: Poznámky: Ochrana očí Ochrana kůže a těla Poznámka: Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření Informace k ustanovením pro ochranu životního prostčedí Při nedostatečném větrání použijte dýchací přístroj. Používejte ochranné rukavice. butylkaučuk, Chloropren, Nitrilový kaučuk PVC rukavice na jedno použití >= 0,5 mm >120 min Po opotřebení vyměnit. Uvědomte si, že při denním používání může být trvanlivost chemicky odolných rukavic v důsledku řady vnějších vlivů (např. teploty) značně kratší než hodnota naměřená podle EN 374. Dobře těsnící ochranné brýle Používejte vhodné ochranné prostředky. Zvolte osobní ochranné prostředky podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti. V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Potřísněný oděv ihned odložte. Nevdechujte prach/dýmy/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Neponechávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiva pro zvěř. Před manipulací s výrobkem použijte ochranný krém na kůži. Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního. 5 / 8

6 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma aerosol Barva Zápach Bod varu / C Bod vzplanutí / C Nebezpečí výbuchu. Hustota černý po rozpouštědle nepoužitelné (Aerosol) nestanoveno Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 0,77 g/cm³ teplota: 20 C Rozpustnost ve vodě Samozápalnost nerozpustná látka není samozápalný Další informace Teplota vznícení > 200 C Obsah rozpouštědla (%): 57,6 % organické rozpouštědlo 10. Stálost a reaktivita Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečné reakce Podmínky, kterým je třeba zabránit Nutno zabránit těmto podmínkám Žádn(á)é při normálním zpracování. Obal může při zahřátí prasknout. Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu. Neslučitelné materiály Nutno zabránit styku s těmito látkami Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty rozkladu Oxidy uhlíku 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Dráždivý účinek na kůži Nedráždí pokožku Dráždivý účinek na oči dráždivé účinky Senzibilizace Senzibilizační účinky nebyly pozorovány (Monsanto 1983). 6 / 8

7 Dodatečná upozornění Ostatní údaje (kapitola 11.) dráždící Vysoká koncentrace par může způsobit bezvědomí. 12. Ekologické informace Toxicita Toxicita pro ryby / mg/l Jiné nepříznivé účinky Další ekologické informace Toxický pro ryby. Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Toxické účinky na ryby a plankton Toxický pro vodní organismy. 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Informace z zneškodňování Katalogové číslo odpadu Likvidace spolu s běžným odpadem není dovolena. Je požadován speciální způsob likvidace v souladu s místními předpisy. Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů ) obsahující nebezpečné látky metallic packaging 14. Informace pro přepravu Pozemní doprava GGVS/ ADR/RID Námorní přeprava IM- DG/GGVSee Letecká doprava ICAO/ IATA Kód UN Třída Označení zboží AEROSOLY AEROSOLY Proper shipping name AEROSOLS Aerosols, flammable Výstražné štítky 2.1, U - Environmentally hazardous 2.1, U - Environmentally hazardous Gases: Flammable; U - Environmentally hazardous2.1 - Gases: Flammable Kategorie 2 Klasifikační kód 5F Kód omezení pro tunel D Doplnění názvu mixture mixture mixture Poznámky hořlavýflammable (maximum 1 L) flammable Nebezpečnost pro životní Nebezpecný pro životní Nebezpecný pro životní Nebezpecný pro životní Iniciátor nebezpečí Naphtha (petroleum), hydrotreated light EmS F-D;S-U Kategorie zaplnění AA Leerzeile 7 / 8

8 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního /specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi WGK (vlastní zařazení) 2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení bezpečnosti 16. Další informace Není relevantní. Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno. R - věty obsažených látek. H - věty obsažených látek. R10: Hořlavý. R11: Vysoce hořlavý. R12: Extrémně hořlavý. R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití R37: Dráždí dýchací orgány. R38: Dráždí kůži. R39/23/24/25: Toxický : nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním. R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě H220: Extrémně hořlavý plyn. H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H301: Toxický při požití. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H311: Toxický při styku s kůží. H331: Toxický při vdechování. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H340: Může vyvolat genetické poškození. H350: Může vyvolat rakovinu. H370: Způsobuje poškození orgánů. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Údaje se zakládají na naším dnešním stavu znalostí a zkušeností. Letáček bezpečnostních údajů popisuje výrobky ohledně jejich bezpečnostních požadavků. Údaje nemají význam přislíbení vlastností. 8 / 8

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku RSB Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikovaná použití Montážní

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LDS20051 Použití látky nebo přípravku : Dvousložkový emailový vrchní nátěr Firma : Lechler SpA Via Cecilio

Více

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72.

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku PFLEGE ÖL (0000265200) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nátěrová a impregnační hmota. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL Datum poslední revize 24/04/2014 Upraveno 0 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, 12357 CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo)

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: 30.11. 2009 MSDS-No.: 226861 V003.0 datum tisku: 1.12.2009 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Použití: směs

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem Datum revize: 4.3.2013 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto Datum revize: 1.12.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO stránka: 1 z 7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Roztok Giemsův-Romanovského Další názvy látky/směsi: Giemsa-Romanovski roztok 1.2 Příslušná určená

Více