školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po novele 458/2011 Sb. je vydán tento školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 1.1. Práva dětí Děti mají právo: - na výchovně vzdělávací působení podle školního vzdělávacího programu MŠ - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností - na výchovně vzdělávací působení v důstojném a estetickém prostředí, které škola vytváří jako celek - na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických a nepedagogických pracovníků - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ohrožovaly jeho morálku - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením - vybrat si kamarády podle svého uvážení - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny - na dodržování pitného režimu a uspokojování základních tělesných potřeb - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 1.2. Povinnosti dětí Děti mají povinnost: - přicházet do MŠ nejpozději do 8:30 hod., později po domluvě s učitelkou - chodit ve škole přezuti ve vhodné obuvi - neubližovat ostatním kamarádům - ke všem dospělým se chovat slušně - umět pozdravit, poprosit a poděkovat - neničit majetek školy a ostatních dětí 1.3. Práva zákonných zástupců Zákonní zástupci mají právo: - na informace o svém dítěti - na vstup do třídy a zapojit se do hry dětí - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, při čemž jejím vyjádřením musí být věnována pozornost - na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se výchovně vzdělávacího působení podle školního vzdělávacího programu MŠ - přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu MŠ

2 1.4. Povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci mají povinnost: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech - oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích - na vyžádání přinést po návratu dítěte po nemoci lístek od lékaře, kde je uvedeno, že je dítě zdravé - vyzvednout si dítě do 16:00 hod., kdy je provoz MŠ ukončen - vstupovat do třídy pouze v přezutí - platit včas dané poplatky - pokud si dítě nevyzvedávají sami, vyplnit a podepsat Pověření o předávání dětí z MŠ, které si vyzvednou u pí. učitelky ve třídě. Vyplněním tohoto pověření, kde vypíší všechny osoby, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, přebírají veškerou zodpovědnost na sebe. Platí jeden školní rok (od do ). Veškeré změny musí včas nahlásit a vyplnit nové Pověření o předávání dětí z MŠ. - vyzvednout si dítě: jde-li před obědem - od 11:15 hod. do 11:30 hod. v 1. odd. - od 11:45 hod. do 12:00 hod. v 2. odd. jde-li po obědě - od 12:00 hod. do 12:15 hod. v 1. odd. - od 12:30 hod. do 12:45 hod. 2. odd. - dávat dětem vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku a zároveň také náhradní oblečení - omlouvat nepřítomnost dítěte 1.5. Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy - pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům školy pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření - všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. - informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, ), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - vyzve-li vedoucí pedagogický pracovník nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se jejich dítěte, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem dítěte - všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultací, na který informují zákonné zástupce dětí podle jejich zájmu 2. Provoz mateřské školy 2.1. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hod. (o hlavních prázdninách po dohodě s rodiči a zřizovatelem je podle potřeby zkrácen). 2.2.Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 6 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem, dále zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ a pokud to není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu MŠ.

3 2.3.Vnitřní režim mateřské školy: Oddělení 3-5 letých dětí 6:30 9:30 ranní blok činností: - hry podle volby dětí, spontánní činnosti - jazykové chvilky, TV chvilky - grafomotorická cvičení - hygiena, svačina - didakticky cílená činnost 9:30 11:30 pobyt dětí venku 11:30 16:00 hygiena, oběd - odpočinek na lůžku - hygiena, svačina - odpolední blok činností: - hry podle zájmu dětí - řízené i spontánní činnosti Oddělení 5-6 letých dětí 6:30 10:00 ranní blok činností: - jazykové chvilky, TV chvilky, jóga - smyslové hry, grafomotorická cvičení - hry podle vlastní volby dětí - hygiena, svačina - didakticky cílené činnosti 10:00 12:00 pobyt dětí venku 12:00 12:30 hygiena, oběd 12:30 16:00 hygiena, odpočinek - náhradní nespací aktivity - hygiena, svačina - odpolední blok činností: - pokračování didakticky cílené činnosti spontánní činnosti dětí 3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců 3.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy 3.2 Po dobu pobytu v mateřské škole jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy. 3.3 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dohlížejícími zaměstnanci zajištěna kontrola přicházejících osob(od 6.30 do 8.30 hod.,od do hod. a od do hod.). Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

4 4. Podmínky pro přijímání dětí do MŠ 4.1. Přijímání dětí do MŠ v Tatenici probíhá v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu s ustanovením 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Přijímání dětí matek na mateřské dovolené probíhá na základě 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 4.3. Děti do MŠ přijímá ředitelka na základě řádně vyplněné přihlášky dítěte, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje kapacitu MŠ. V případě, že počet dětí přesáhne stanovenou kapacitu MŠ, upřednostňuje přijetí 5-6ti letých dětí před vstupem do ZŠ Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu. O jeho termínu jsou rodiče informováni O přijetí dítěte do MŠ informuje ředitelka rodiče zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. 5. Přijímací řízení 5.1. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (květen předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o termínech zápisu je veřejnost informována O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy během měsíce června. Informuje rodiče dítěte zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ V případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, o přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. Upřednostňuje přijetí dětí 5-6ti letých (poslední rok před zahájením školní docházky) O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, či jiné odborné instituce Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. 5.6 Do MŠ mohou být přijímány i děti mladší 3 let dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole za předpokladu, že zvládnou základní pravidla sebeobsluhy, mají vypěstované základní hygienické návyky (umí používat WC, jsou bez plenek, bez dudlíků apod.), mají vypěstované stravovací návyky (umí samostatně jíst, pít apod.) a dokáží se přizpůsobit vzdělávacímu programu a podmínkám MŠ (MŠ je vzdělávací zařízení) Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy, výjimečně i na dobu určitou zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ. 6. Docházka do mateřské školy 6.1. Před zahájením školní docházky předloží rodiče vyplněný evidenční list dítěte s lékařskou zprávou o zdravotním stavu dítěte, případně vyjádření pedagogicko-psychologické poradny Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního čísla rodičů, změnu zdravotní pojišťovny dítěte Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně Ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

5 - zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - v průběhu zkušební doby (na základě doporučení lékaře či OPPP) - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady 6.5. Děti se do MŠ přijímají zpravidla do 8:30 hod. Dle potřeby rodiny je možné přijmout dítě během celého dopoledne, je-li předem přihlášené Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ Z mateřské školy si mohou děti vyzvednout pouze rodiče Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit i jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči.pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky, celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na zahradu. Vše označené a podepsané. 7. Nemoc dětí 7.1. U nemocného dítěte vyžadující lékařské ošetření, je nutné po návratu dítěte do MŠ odevzdat lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ nemocné dítě Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ je přijato s potvrzením od lékaře, které zaručí jeho uzdravení. 8. Stravování dětí 8.1. Nemohou-li rodiče včas omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ, mohou si první den vyzvednou oběd v kuchyni MŠ od 11:45 do 12:00 hodin a současně dítě omluví Před ukončením nemoci dítěte rodiče oznámí nástup dítěte do MŠ, aby se sním počítalo na stravu Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné a školné, vždy v předem stanoveném termínu. 9. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 9.1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí doby převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi Při hře dětí dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším

6 místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda tělocvičné nářadí je v pořádku Během převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou pozornost péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě (pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte) V případě úrazu je každý povinen poskytnou první pomoc, zaznamenat každý úraz a ošetření do knihy úrazů. Dále je povinen zajistit lékařské ošetření Všechny el. zásuvky v budově musí být zajištěny ochrannou krytkou Opatření při pobytu dětí venku: Při pobytu mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovních za bezpečnost nejvýše: a) 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let b) 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let c) 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let Během pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.) 10. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 10.1.Ve výchovně vzdělávacím působení vést ke zdravému způsobu života, seznamovat je s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítač, televize, video), vandalismu a kriminality Sledovat chování dětí, vytvářet příznivé sociální prostředí a upevňovat přátelské vztahy. 11. Spolupráce s rodiči MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata otevřená k diskusi.

7 11.4. Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultace s učitelkou, zástupkyní nebo ředitelkou (vždy po předchozí domluvě). 12. Vnitřní režim pro zaměstnance Všichni zaměstnanci ve své činnosti s dětmi důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin Všichni zaměstnanci plně respektují uvedený režim školy, pracovní a provozní řád školy Pedagogičtí pracovníci přicházejí do MŠ nejpozději 5 minut před začátkem své pracovní doby Opozdí-li se, jsou povinny vysvětlit příčinu opoždění ředitelce, popř. zástupkyni Nemůže-li se zaměstnanec dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy Ve všech prostorách MŠ platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření Během pracovní doby neopouštějí bezdůvodně pracoviště Příchody a odchody zapisují do sešitu, změny se zapisují do měsíčního výkazu (dovolená, návštěva lékaře, ) Pracoviště opouštějí jen se souhlasem zástupkyně nebo ředitelky školy Ve všech prostorách dbají na pořádek a čistotu. Provozní zaměstnanci dbají, aby děti neměly přístup k úklidovým prostředkům Veškeré zjištěné závady hlásí neprodleně zástupkyni nebo ředitelce školy Dodržují zásady BOZP, PO a zacházení s el. přístroji a povinně účastní uvedených školení Informace o dětech podávají rodičům učitelky MŠ. Případné nesrovnalosti s rodiči za přítomnosti učitelky řeší zástupkyně nebo ředitelka školy Nikdo ze zaměstnanců nesmí odnášet předměty, které jsou majetkem školy. S majetkem školy zacházejí šetrně a hospodárně Soukromé telefonické hovory zaměstnanci zapisují včetně volaného čísla a délky hovoru Všichni zaměstnanci před odchodem domů z pracoviště provedou kontrolu uzavření oken, vody, dveří, odpojení el. spotřebičů ze sítě. Učitelky, uklízečka uzamknou dveře tříd, šatny, umývárny a budovu MŠ Klíče, které pracovník při nástupu obdržel proti podpisu od zástupkyně ředitelky, jsou nepřenositelné na jakoukoli další osobu. Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně zapůjčování těchto klíčů osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením zákoníku práce Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě ohlásit ztrátu klíčů. V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a výrobu potřebného počtu nových duplikátů od ztracených klíčů Účast na pedagogických poradách je povinná pro všechny učitelky, na provozních poradách pro všechny zaměstnance.

8 13. Závěrečná ustanovení Tato novela řádu školy vstupuje v platnost od Dnem přijetí této novely se ruší platnost řádu školy ze dne V Tatenici Mgr. Eva Valentová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tatenice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více