Umím to. Metodická příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umím to. Metodická příručka"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka

2 2

3 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autor: Mgr. Fronika Burešová Spoluautoři: Mgr. Irena Hubrtová Mgr. Jana Mašindová Mgr. Martin Gembec Mgr. Jiřina Faltová

4 Obsah: 1. Úvod Stručný popis projektu Komu je příručka určena Základní osnova jednotlivých modulů Nejčastěji používané metody a formy práce s dětmi Metodické poznámky k práci s programem Metodické poznámky k práci s pracovními listy Metodické poznámky k pohybovým hrám Závěr Zdroje

5 1. Úvod Metodická příručka vznikla v rámci realizace projektu Umím to zaměřeného na podporu dětí zdravotně postižených a zdravotně nebo sociokulturně znevýhodněných. Má ukázat možnosti jak předejít jejich umístění ve speciálním školství a přináší širokou škálu nápadů k rozvoji jejich schopností a poskytnutí lepší výchozí pozice k získávání plnohodnotného vzdělání. 5

6 em projektu "Umím to" bylo včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb, a to jak ětí zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných, tak i u dětí pocházejících sociálně nebo kulturně znevýhodněného prostředí. eposlední řadě jsme se snažili rozvíjet celou škálu dovedností a poskytnout dětem ormace, jejichž 2. Stručný zvládnutí popis bude projektu v silách každého z nich. Najít postupy, které by děti zau pravit jim klima a sociální kontakty, jež přispějí k chuti poznávat a komunikovat, které Vážení kolegové učitelé a učitelky v mateřských školách, speciální pedagogové, pedagogičtí asistenti, vážení rodiče a všichni ostatní, kterým záleží na tom, aby se budoucím dou do budoucna dětem pomáhat překlenout nedůvěru a ostych ptát se, vyhledávat ormace a přinesou prvňáčkům chuť lehčeji k vstupovalo osvojování do základní si nových školy. poznatků a vědomostí. Předkládáme Vám výsledky naší práce s dětmi, které se připravovaly na vstup do 1. třídy. Cílem projektu Umím to bylo včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb, a to jak u dětí zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných, tak i u dětí pocházejících ze sociálně nebo kulturně znevýhodněného prostředí. V neposlední řadě jsme se snažili rozvíjet celou škálu dovedností a poskytnout dětem informace, jejichž zvládnutí bude v silách každého z nich. Najít postupy, které by děti zaujaly. Připravit jim klima a sociální kontakty, jež přispějí k chuti poznávat a komunikovat, které budou do budoucna dětem pomáhat překlenout nedůvěru a ostych ptát se, vyhledávat informace a přinesou chuť k osvojování si nových poznatků a vědomostí. Projekt probíhal po dobu tří let. Rodiče dětí byli osloveni přímo na schůzkách v mateřských školách a v přípravné třídě nebo prostřednictvím dopisu, který jsme rozdali rodičům vytipovaných dětí. Děti ho navštěvovaly se svými rodiči nebo v doprovodu svých učitelů z mateřské školy či učitelů přípravného ročníku základní školy. Aktivita byla nenásilně členěna na tři části práce s počítačovým programem (připraveným ve čtyřech obtížnostech), práce s pracovním listem a pohybové hry. Každá část byla zařazena individuálně s přihlédnutím ke složení skupiny dětí nebo podle aktuálních indispozic. V první hodině byla provedena diagnostika dítěte. Na základě této diagnostiky pak následně dítě zpracovávalo jednotlivé programy podle dané obtížnosti. Pokud během roku dítě zvládalo určenou obtížnost bez problémů, plynule mu byla přidělena větší obtížnost programů. Na závěr každého roku dostalo dítě CD nosič s kompletním programem ve dvou variantách. Jednu na památku, co zvládlo, druhou aktivní, kde může dál pracovat, opakovat si co se naučilo nebo si vyzkoušet jiný stupeň obtížnosti. jekt probíhal po dobu tří let. Rodiče dětí byli osloveni přímo na schůzkách v mateřský lách a v přípravné třídě nebo prostřednictvím dopisu, který jsme rozdali rodičům ipovaných dětí. ti ho navštěvovaly se svými rodiči nebo v doprovodu svých učitelů z mateřské školy či telů přípravného ročníku základní školy. dina byla nenásilně členěna na tři části práce s počítačovým programem / připraven čtyřech obtížnostech /, práce s pracovním listem a pohybové hry. Každá část byla azena individuálně s přihlédnutím ke složení skupiny dětí nebo podle aktuálních ispozic. rvní hodině byla provedena diagnostika dítěte. Na základě této diagnostiky pak násle ě zpracovávalo jednotlivé programy podle dané obtížnosti. Pokud během roku dítě ádalo určenou obtížnost bez problémů, plynule mu byla přidělena větší obtížnost gramů. Na závěr každého roku dostalo dítě CD nosič s kompletním programem ve dv iantách. Jednu na památku, co zvládlo, druhou aktivní, kde může dál pracovat, opako o se naučilo nebo si vyzkoušet jiný stupeň obtížnosti. 6

7 3. Komu je příručka určena Příručka je určena pedagogickým pracovníkům mateřských škol, speciálních škol, učitelům přípravných tříd, pedagogickým asistentům i všem ostatním, kteří se podílejí na přípravě vstupu dítěte do základní školy. Při nástupu do školy by mělo dítě dosáhnout určité sociální připravenosti, aby mohlo zvládnout roli školáka a aby škola mohla splnit svou úlohu, tedy dítě příliš nestresovat a přirozeně rozvíjet jeho schopnosti. Obsahově se příručka zaměřuje na vzdělávání žáků se znevýhodněním. Jedná se zejména o žáky z minoritních etnických skupin, žáky se specifickými poruchami učení, žáky z rodin ohrožených sociální exkluzí, žáky v ústavní péče a žáky se zdravotním znevýhodněním. V souladu s praktickou využitelností příručka nabízí všechny aktivity, kterými děti prošly, resp. metodický materiál k optimálnímu didaktickému využití počítačových programu, pracovních listů a pohybových aktivit. Cílem této metodické příručky je poskytnout inspiraci pro komplexní podporu žáků ze znevýhodněných skupin. Věřím, že naše poznatky i Vám pomohou a usnadní práci s dětmi. 4. Základní osnova jednotlivých modulů Výukový počítačový program je zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni předmatematického období, českého jazyka na úrovni předslabikářového období, poznávání jednoduchých souvislostí a vztahů světa kolem nás a na estetické vnímání. Díky jednoduchému a stále se opakujícímu principu ovládání je vhodný pro děti i bez základů počítačové gramotnosti. Program je rozdělen do čtyř produktů s komponentou ICT. Každý komponent ICT je rozpracován na deset jednotlivých témat ve čtyřech obtížnostech. Nechybí zde ani odměna za správné vyřešení úkolů potlesk, usmívající se smajlík nebo pochvala od kytičky, která celým programem děti provází. Program vychází ze zkušenosti, že děti si v tomto věku nejraději hrají. Všechny úkoly a hry rozvíjí smyslové a rozumové vnímání, řečové a poznávací schopnosti, logické myšlení, paměť, představivost a postřeh. Cílem této části metodiky je poskytnout inspiraci v metodickém přístupu ke skupině dětí v předškolním věku s určitým znevýhodněním. Použité zkratky: PC práce na počítači (nácvik používání jednotlivých nástrojů, práce s programem) PL práce s pracovním listem PH pohybové hry S snímek souboru 7

8 ZÁŘÍ Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ŘÍJEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání Z 1 J Z 4 J PC Diagnostika zjišťování úrovně rozumových schopností, orientace na ploše monitoru, ovládání nástrojem myš PL rozlišení-velký, do řady patří, nepatří PH honěná Z 1 M Z 4 M PC Geometrické tvary diagnostika matematické představivosti a zjišťování úrovně znalostí matematických pojmů, porovnávání, menší, větší, více, méně, zrakové rozlišování geometrických tvarů, používání nástroje kreativní pero PL řazení prvků, třídění prvků podle vlastností, geometrické tvary, pravá-levá PH Na ovečky Z 1 P Z 4 P PC Houby ovládání nástroje myš, pravolevá orientace a zjišťování úrovně slovní zásoby, schopnost pozornosti PL co k čemu patří, grafomotorické cvičení PH skákavá přes kameny Z 1 V Z 4 V PC Konec léta rozlišování barev, diagnostika sluchového vnímání, pravolevá orientace a orientace na ploše PL jemná motorika, práce podle pokynů PH překážková dráha (kužely) Ř1 J Ř4 J PC Podzim třídění, vyhledávání prvků podle společných znaků či odlišností, rytmizace, vytleskávání slabik, procvičování sluchového vnímán, paměti, nácvik rýmování PL tvary písmen, uvolňovací cvičení PH Na Elišku Ř 1 M Ř 4 M PC Předměty kolem nás procvičování základních geometrických tvarů, pozornosti, vztahy menší větší, řazení předmětů, přiřazování počtu, uvědomění si společných vlastností prvků PL pozorování detailů, pravo- levá orientace PH chodíme po elipse s hudbou Ř 1 P Ř 4 P PC Dopravní prostředky prvky dopravní výchovy, funkce dopravních prostředků, jejich poznávání, řešení situací v dopravě PL skládání obrázku, kam patří dopravní prostředky PH Vyhýbaná Ř 1 V Ř 4 V PC Barevný svět estetické vnímání, rozlišování základních barev, třídění, přiřazování barev podle okolností ze skutečného světa PL barvy, obtahování PH Na bubeníka PC procvičování použití nástroje barevné pero a kreslení více barvami 8

9 LISTOPAD Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání PROSINEC Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání L 1 J L 4 J Zvířátka v lese logické souvislosti, smyslové vnímání tvarů prvních písmen, nácvik jemné motoriky, jednoduchých říkadel, hádanky PL rozvoj slovní zásoby PH překážková dráha lavičky, sudy, žíněnky L 1 M L 4 M Rostliny kolem nás určování geometrických tvarů, přiřazování předmětů podle tvaru, seznámení s řadovými číslicemi, vztahy méně-více, PL geometrické tvary, třídění prvků PH Na Peška L 1 P L 4 P Časové vztahy procvičování vnímání posloupnosti, řazení dějů, procvičování a upevňování pojmů -vedle, pod a nad, vnímání celků a jeho částí PL skládání, přiřazování a postřehování PH 24 podbíhání dlouhého švihadla PC otáčení objektů uchycením za zelený puntík, procvičování výměny nástrojů a barev L 1 P L 4 P Povolání práce našich rodičů, přiřazování názvu povolání k obrázku, pravolevá orientace, orientace na ploše, prostorová představivost, symetricky nedokončené obrázky PL barvy PH Košík ovoce P 1 J P 4 J Mikuláš lidové tradice, procvičování pojmů například velký menší nejmenší, vyhledávání rozdílů, procvičování pozornosti a schopnosti pozorování drobných detailů, práce podle pokynů procvičování paměti, rytmizace, zrakové vnímání tvaru písmen a hry s písmeny PL grafomotorická cvičení PH kutálená nápodoba bowlingu P 1 M P 4 M Advent vztahy více méně, obtahování, přiřazování číslic do pěti, seznámení s číselnou řadou formou říkanky, vyhledávání předmětů podle daných pokynů, párování předmětů podle pokynů PL práce podle pokynů, tvoření otázek a odpovědí PH Podávání míče PC výměna nástrojů a barev, použití nástroje geometrické tvary P 1 P P 4 P Zvířata v zimě zařazeny prvky z environmentální výchovy, kreslení jedním tahem, třídění zvířátek podle pokynů, procvičování grafomotoriky formou řešení bludiště, pozorování, poznávání životního prostředí jednotlivých druhů zvířat PL hledáme cestičku, rozvoj slovní zásoby PH kutálení míče 9

10 LEDEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ÚNOR Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání Le 1 J Le 4 J Zima nácvik pozornosti a soustředění, procvičování jemné motoriky, upřesňování směrů zleva, doprava, poslech a rytmizace, procvičování délky samohlásek, rým, pozorování tvarů písmen PL porovnávání, posloupnost, pohádka PH hod na cíl míčem Le 1 M Le 4 M Rok, týden, den procvičování posloupností, číselné řady, přiřazování číslic k počtu prvků, pozorování a hledání rozdílů, nácvik a procvičování pozorného poslouchání a posloupnosti pokynů, geometrie upevňování znalostí základních geometrických tvarů a jejich rozlišování PL párování PH Na jelena Le 1 P Le 4 P Ptáci využívání již získaných vědomostí a dovedností, rozvoj slovní zásoby, představivosti, využití klipartu k porovnávání se skutečností, procvičování paměti při hrách, trénink logického myšlení PL roční doby, ptáci a jiná zvířátka PH Zajíček v své jamce Le 1 V Le 4 V Barvy kolem nás upevňování základní škály barev, barvy a realita světa kolem nás, tvoření barevných řad podle pokynů, upevňování schopnosti soustředění, sluchová analýza PL pozorování, odpovědi na otázky, nápodoba PH překážková dráha s podlézáním PC výměna nástrojů, změna barev, procvičování Ú 1 J Ú 4 J Rodina procvičování pravolevé orientace, procvičování schopnosti soustředění, soustředění na poslech, sluchová analýza první hláska ve slově, poslech, rytmizace, vytleskávání, délka slabik geometrické znázorňování, procvičování sluchové paměti, upevňování pojmů před, za, vedle, nad PL procvičování jemné motoriky, pohádka PH Zlatá brána Ú 1 M Ú 4 M Zimní hrátky upevňování a procvičování pojmů více, méně, procvičování pojmů první, poslední, před, za, příprava orientace v číselné řadě, procvičování zrakové paměti tvary čísel, sluchové paměti-počty předmětů, geometrické tvary podpora kreativity PL rozkládání a skládání celku, grafomotorická cvičení PH skákavá s pokládáním kamenů před sebe Ú 1 P Ú 4 P Lidské tělo rozvoj slovní zásoby, hry na procvičování paměti, základy společenského chování, hygieny, pozdravy, seznámení se s lidskými smysly, prostorová představivost, upevňování znalostí názvů a umístění základních částí lidského těla, rozvoj fantazie PL rozvoj slovní zásoby, vybarvování PH Křižovatka B 1 V B 4 V Karneval hry na rozvoj pozornosti, pozorování celku detailu, nácvik dovedností, logické spojování prvků, procvičování schopnosti soustředění na poslech, ověřování znalostí pohádkových postav PL barvy masky PH skok přes švihadlo PC využívání a nastavování nástrojů pero, kreativní pero 10

11 BŘEZEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání DUBEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání B 1 J B 4 J Jaro procvičování schopnosti pozorování, pravolevá orientace, tvary písmen, diferenciace a postřehování pojmů pár, trojice, spojovačky na základě získaných zkušeností ze zpracování předchozích PC programů, plnění úkolů na základě sluchových pokynů, přiřazování předmětů k ročnímu období, vyhledávání obrázků podle první hlásky ve slově, procvičování grafomotoriky kruh PL slovní zásoba, uvolňovací cvičení PH Na žabičky B 1 M B 4 M Zvířátka zrakové vnímání, tvary čísel, geometrické tvary, přiřazování číslice a počtu prků, početní a číselné pexeso, nácvik řazení prvků podle sluchového zadání řadové číslovky, geometrické tvary a jejich přiřazování k předmětům denní potřeby, opakování a procvičování pojmů více, méně, jemná motorika a orientace na ploše, procvičování zrakové paměti PL barvy, život zvířat PH Hula hop B 1 P B 4 P Od miminka ke školákovi časová posloupnost, vnímání času, rozvoj představivosti a motivační cvičení k překonávání překážek v učení, rozvoj slovní zásoby, artikulační cvičení, hádanky, prvky základů společenského chování PL posloupnost, grafomotorická cvičení PH prolézání tunelu B 1 V B 4 V Vesmír rozvoj fantazie a schopnosti představ, zraková analýza a syntéza figura a pozadí, vnímání barevnosti a rozmanitosti okolního světa, rozvoj slovní zásoby, seznámení se s obtížnými slovy např. souhvězdí, kosmonaut, zařazení prvků multikulturní výchovy PL práce podle pokynů, dokreslování PH na obránce PC procvičování nástrojů, kreativní použití nástroje guma D 1 C D 4 J Stromy zaměření se na rozvoj slovní zásoby, slova podobná, slova významově opačná, na sluchovou diferenciaci a procvičování sluchové paměti, pochopení pokynů, rýmování, vyhledávání rýmů, hádanky PL pohádka, nácvik psaní PH Lítej ptáčku D 1 M D 4 M Velikonoce postřehování, procvičování zrakové paměti, třídění a přiřazování prvků, spojování počet prvek, číslo, počet, upevnění základních geometrických tvarů, pojmy více méně PL geometrické tvary PH Skok přes potok PC výměna nástrojů, nastavení jiné než výchozí barvy nástroje D 1 P D 4 P Dopravní výchova procvičování a upevňování orientace na ploše, vyhledávání prvků podle pokynů, procvičování znalostí nejen základních barev, bezpečné a nebezpečné chování účastníka silničního provozu, základní bezpečnostní prvky PL upevňování znalosti směrů, postřehování PH Na autíčka D 1 V D 4 V Zvířátka spojování představy a reality, rozvoj slovní zásoby, procvičení sluchové paměti, rozvoj artikulačních schopností, prostorová orientace, soustředěný poslech PL jarní příroda a barvy PH Překážková dráha rozložená švédská bedna 11

12 KVĚTEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ČERVEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání K 1 J K 4 J Svátek maminek sluchová analýza, syntéza, rytmizace vytleskávání, pojmy vedle, za vpřed, upevnění pojmů představy vetší menší, velký, malý, pozorování detailů, rozlišování hlásek na začátku slov PL rozvoj kreativity PH honička Sluníčko a mrazík K 1 M K 4 M Zahrada, sad, květiny zraková diferenciace, procvičování zrakové paměti a pozornosti, užití znaménka větší, menší, přiřazování prvků, pozorování různých tvarů jedné číslice, spojování číslo a počet prvků, sluchová paměť, práce podle pokynů, nácvik ubývání přibývání PL omalovánka, skládání a postřehování PH přenášení míče PC procvičování nástrojů a otáčení objektů, odemykání/zamykání objektů, seskupování, změna pořadí K 1 P K 4 P Voda kolem nás užití druhů barev podle pokynů, bludiště procvičování schopnosti délky soustředění, tvoření párů, nácvik piktogramů skupenství vody, procvičování používání nástroje na otáčení obrázku, řazení obrázků, uvědomění si posloupnosti PL dokreslování, rozvoj slovní zásoby PH Na jedlíka K 1 V K 4 V Exotická zvířata porovnávání klipartu nebo obrázků se skutečností, vyhledávání detailů, sluchová analýza, upevňování si nových méně známých výrazů, procvičování soustředěného poslechu PL vybarvování, jemná motorika PH Vyvolávaná Č 1 J Č 4 J Prázdniny procvičování schopnosti pozorování detailů a celku, tvary písmen, jejich stíny, vyhledávání shodností, rytmizace, vytleskávání slabit, opakování grafického znázorňování délky slabit, sluchová analýza hlásek ve slově, přiřazování hlásky k obrázkům a opačně, dokreslování podle paměti, párování podle pokynů, procvičování grafomotoriky oblouky, kličky, soustředěný poslech a procvičení paměti, poznávání pohádek PL rozvoj slovní zásoby, procvičování plynulosti psaní PH Na myslivce Závěrečné testování Č 1 M Č 4 M Den dětí využití geometrických prvků pro tvorbu obrázků, upevněné dovednosti otáčení, tvary čísel, spojování číslic a počtem prvků, sluchová pozornost a práce podle pokynů, číslovky řadové, nácvik počítání s využitím prstů rukou (jednoduchá rýmovačka) PL postřehování, skládání, dokreslování PH Balonky PC celkové procvičování schopností vyměnit a nastavit nástroje, otáčet a měnit nastavení objektů Č 1 P Č 4 P Od Roční období řazení ročních období, upevnění znalostí prvků typických pro jednotlivá roční období, osová souměrnost a orientace na ploše, rozvoj představivosti a zobecňování, přiřazování činností do jednotlivých ročních období, trénink časové posloupnosti, zraková orientace na ploše, barvy typické pro jednotlivá roční období PL třídění a přiřazování podle pokynů PH Na vrabce a kocoura Č 1 V Č 4 V Léto syntéza prvků typických pro letní období, řazení obrázků a využitím pozorování detailů, hádanky, rozvoj slovní zásoby a artikulačních schopností, orientace na ploše a zraková paměť, grafomotorika horní, dolní oblouk, zraková analýza 12 PL skládanky a obtížnější grafomotorická cvičení PH skákání panáka

13 5. Nejčastěji používané metody a formy práce s dětmi Ten, kdo s dětmi pracuje, by neměl dělat všechnu práci za dítě. Jeho úkolem je především motivovat, odpovídat na otázky, povzbuzovat, tedy být dítěti průvodcem. Vždy je třeba ohlížet se na potřeby dětí, jejich sociokulturní zázemí, fyzické i psychické schopnosti. Je žádoucí podporovat děti v různých přístupech k řešení problémů, aby samy objevovaly podobnosti a odlišnosti, budovat v dětech sebedůvěru. Úkolem pedagoga je též oceňovat jejich klady a pomáhat jim v poznávání vlastních schopností a v jejich rozvoji, posilovat motivovanost dětí k samostatné práci a učení. Po celou dobu projektu převažovala individuální forma práce, při některých činnostech byla zařazena práce skupinová. Nejčastěji používanou metodou byl rozhovor, dialog nebo diskuse. Velmi často byla využita forma nonverbální komunikace. Kladně byla dětmi přijímána metoda heuristická, kdy dospělí pouze iniciují proces objevování, usměrňují ho a řídí. Často se stalo nejlepší metodou využití samotných dětských prožitků, jejich sebeuvědomění si a využití pro další práci. Při pohybových hrách nebo skupinové práci nad pracovními listy docházelo k sociálnímu učení, které děti přijímaly naprosto věcně a samozřejmě. To vše často vedlo k tomu, že u dítěte docházelo intuitivně k sebehodnocení a snaze dosáhnout co nejlepších výsledků. 6. Metodické poznámky k práci s programem Všemi moduly děti provází kytička Eliška. Ta dětem radí, napovídá, dává základní pokyny. S dětmi se vítá, ale také loučí. Dvě šipky udávají dětem směr. Po úspěšném zvládnutí pokračují velkou šipkou k dalšímu úkolu. Pokud se jim práce nepovedla nebo se jim hra zalíbila natolik, že si ji chtějí zopakovat, kliknou si na malou šipku směrem zpět. V následujících řádcích se snažíme popsat jednotlivé moduly a práci s nimi. Nejsou zde popsány podrobně všechny aktivity ve všech obtížnostech, protože se opakují nebo liší pouze četností nebo obtížností. Z každého modulu je vybrána a popsána ta aktivita, která měla za úkol dovednost, vědomost nebo procvičovanou znalost dítěte posunout o krok dál. Nezapomínejme, že program je připraven pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde často děti vyrůstají v nepodnětném prostředí. A proto někdy potřebují četnější opakování nebo upevňování již naučeného jinou aktivitou. Děti se při používání programů seznamují s tím, jak se počítač chová. Jaké je prostředí programů v počítači a učí se ovládat prostředí konkrétního programu hravou formou. V prvních krůčcích se procvičuje pohyb myší a zadávání pokynů pomocí ní. Později se přechází na použití vybraných nástrojů z panelů tužka na kreslení, guma na mazání apod. Jakmile získá dítě jistotu, přidávají se mu další funkce výběr barvy, vymazání objektu. V pozdějších fázích zkouší děti soubory uložit stačí, když s pomocí naťukají své jméno. Brzy to zvládnou samy. Od prvních krůčků do konce je provází základní pravidla práce s počítačem správné sezení, příprava zařízení, zapnutí/vypnutí. Každé dítě se dostane v průběhu používání na svoji úroveň. Důležité je navození atmosféry, kdy z práce má dítě radost a úkoly vnímá jako hru, výzvu. 13

14 Září Jazyková Diagnostika Seznámení s kytičkou Eliškou kytička Eliška dětem radí, motivuje je k další práci, dává jednotlivé pokyny, pochválí nebo požádá o opakování úkolu stejné ve všech modulech i obtížnostech. Jednotlivé úkoly učí dítě ovládat myš, používat kurzor na ploše a současně dítě prochází postupně diagnostikou pravolevá orientace, tvary, rytmizace, fonematický sluch, schopnost soustředění, porovnávání, paměť, pojmy nejmenší, největší, vpředu, vzadu, pod, za, vedle obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Matematická Geometrické tvary Kytička Eliška děti seznámí s tím, co budeme dělat. Dítě prochází diagnostikou zjišťováním úrovně znalosti tvarů kolem nás, porovnáváním počtu, orientací v matematických pojmech méně, více, znalostí tvarů čísel pozorování, orientací na ploše vpravo, vlevo, dosaženou úrovní jemné motoriky. Naučí se použít nástroj pero obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Svět kolem nás Konec léta Kytička dětem prozradí, že se dnes naučí používat nové nástroje, ale nejprve si musí procvičit, co už umí. Dítě si nejprve opakuje přenášení předmětů na ploše, třídění a pozorování, postupně přechází k diagnostice, která zjišťuje úroveň slovní zásoby, artikulační schopnosti, schopnost soustředění, porovnávání a paměť obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Estetické vnímání Houby Kytička dětem prozradí, že budou poznávat houby, hrát si, malovat a gumovat. V průběhu her a dalších úkolů probíhá diagnostika barev, sluchového vnímání a pravolevé orientace, slovní zásoby a rytmizace. Společným tématem jsou houby obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. 14

15 Říjen Jazyková Podzim Kytička seznámí děti se základními znaky podzimu. Tato část modulu je zaměřena na nácvik zrakové paměti, postřehování a sluchovou pozornost. Pokud dítě provázíme, můžeme se zaměřit na tvorbu jednoduchých otázek a dítě odpovídá celou větou. Např. Co dozrálo na stromě vlevo? Jaké vidíš na obrázku stromy? S 7, 8 procvičujeme pravou a levou ruku, dítě samo slyší, zda bylo úspěšné, šipkou zpět můžeme toto cvičení opakovat. S 20 učíme se zpaměti: Prší, prší, jen se leje, kdo má deštník, ten se směje! Nácvik a upevňování zrakové a sluchové percepce stejně jako v i. Úkoly jsou obdobné, jiné obrázky u některých úkolů četnější. PS 22 poprvé se objevuje skládanka, se zvýšenou obtížností, kde je jeden dílek skládanky schovaný a dítě ho doplňuje jako poslední. Matematická Předměty kolem nás Procvičování základních geometrických tvarů i na předmětech, které jsou každý den kolem nás. Vyhledávání společných vlastností předmětů, třídění a přiřazování podle barev, počtu nebo shodných vlastností. S 19, 20 poprvé se objevuje hrací kostka, která po kliknutí udává počet S 4 8 přiřazování počtu předmětů podle prstů ruky S 22, 23 cvičení k podpoře kreativity (stavby z rovinných tvarů bez předlohy) S 18 cvičení, kde se poprvé objevují dva pokyny současně, je obtížné pro děti se sníženou schopností sluchové koncentrace Svět kolem nás Dopravní prostředky Poznávání různých dopravních prostředků a prostředí kde se pohybují. Uvědomění si bezpečného chování v dopravě. Rozvoj slovní zásoby. Procvičování základních barev. Upevňování znalostí nutných k třídění podle daných znaků. S 3, 4, 5 přiřazování skutečné podoby dopravního prostředku ke kreslenému obrázku nebo klipartu S 20, 21, 22, 23 důkladnější procvičení dopravních značek S 24 poslech písničky o autech 15

16 Estetické vnímání Barevný svět Procvičujeme základní barvy, pozorování barev kolem nás. Všemi barvami prochází děti po stejné dějové lince, což jim umožňuje soustředit se pouze na barevnost. S 3, 4 popletené obrázky, děti musí přiřadit správné barvy, přemýšlet, jakou barvu mají jednotlivé druhy ovoce, zeleniny ve skutečnosti 4. obtížnost S 8 poprvé se objevuje úkol třídění obrázků, ale klíč ke způsobu třídění musí děti nejprve nalézt (např. barva všech obrázků v řadě je žlutá, jen jahoda je červená, tedy do řady nepatří) S 20 poprvé si děti mohou zahrát barevné pexeso Listopad Jazyková Zvířátka v lese Nácvik zrakové diferenciace a orientace na ploše zleva doprava. Pozorování tvarů velkých tiskacích písmen a upevňování jednotlivých tvarů. Sluchové vnímání hádanky. Nácvik rytmizace s dopomocí. Procvičování jemné motoriky. S 15 písmenkové bludiště (najdi cestu ke krmelci a jdi po cestičce z písmenek A) S 12 skládání slov podle vzoru JEŽEK Matematická Rostliny kolem nás Opakování geometrických tvarů přiřazováním tvar + stín. Procvičování pojmů a matematické představivosti méně, více, stejně. Číselná řada 1 5. S 6 nácvik zapamatování si tvarů číslic S 22 nácvik osové souměrnosti dokreslováním jednoduchých a známých tvarů Svět kolem nás Časové vztahy Nácvik vnímání časové posloupnosti části dne. Seznámení s měřením času hodiny. Rozvoj slovní zásoby a procvičování zrakové paměti. Pozorování a porovnávání. S 8 stolování, nácvik orientace na ploše, rozvoj slovní zásoby S nácvik manipulace s hodinovými ručičkami podle vzoru Estetické vnímání Povolání V tomto tématu se zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby. Seznámení s náplní práce profesí zedník, kuchař, kadeřnice, zahradník S 24 poslech a nácvik písničky Šel zahradník do zahrady Seznámení s náplní práce profesí zedník, kuchař, kadeřnice, zahradník, rybář, hasič 16

17 Seznámení s náplní práce profesí lékař, zdravotní sestra, poštovní doručovatel, učitelka, policista, hasič S 4 hádanky k jednotlivým druhům povolání S 17 básnička: Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. Prosinec Jazyková Mikuláš Využití oblíbené lidové tradice Čertovské nadílky k procvičení zrakové diferenciace, paměti a schopnosti soustředění. S 5, 6 nácvik jemné motoriky při procházení bludištěm a opakování nástroje pero, výběr vhodné síly barevné čáry. S 7, 8 procvičování pojmů vedle, nad, pod S 9, 10, 11, 12 seznámení s prvky řady, začátek, konec, uprostřed, tvoření řad podle předlohy S 12 nácvik pečlivosti a trpělivosti, využití zrakové paměti při určování tvarů písmen S 15 rytmizace: Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. 4. obtížnost S 16 rytmizace: Mikuláši, Mikuláši! Kdo to tady děti straší? S 18 procvičování osové souměrnosti a jemné motoriky Matematická Advent Procvičování tvarů číslic 1 5, tvoření dvojic, řad z předmětů, které se úzce váží k další lidové tradici. S 23 tvoření řad podle různých vlastností předmětů, opakování a upevnění pojmu řada S 18, 19, 20, 21 procvičování zrakové paměti 4. obtížnost S 3, 4, 5 přiřazování k číslicím počet prvků S 13, 14 nácvik a procvičování pojmů sloupce, tvoř sloupce podle vlastností prvků Svět kolem nás Zvířátka v zimě Rozšiřování znalostí o životě nejběžnějších lesních zvířátek (zajíc, veverka, liška) a seznámení se se způsobem života v zimním období. 17

18 S 13 procvičení sluchové pozornosti, hádanka poznej zvířátko Mezi zvířátka, která musí přezimovat, jsou zařazeni i ptáci. S 19 nácvik schopnosti uvědomění si skutečného zvířete a malovaného obrázku 4. obtížnost S 18, 19, 20 poznávání zvířat podle stop Leden Jazyková Zima Procvičování soustředěného poslech a pochopení jednoduchého textu, procvičování sluchové paměti, obtížnější rytmizace a nácvik hledání rýmů. S 7, 8 poslech písničky Zima S 17 vyhledávání rýmů S 18 poslech s porozuměním 4. obtížnost S 19 párování obrázků opačného významu S 20 vyhledávání obrázků, které si rýmují Matematická Rok, týden, den Vyhledávání rozdílů i shodností, procvičování soustředěného pozorování a poslechu, upevňování základních geometrických tvarů a tvoření řad podle daných pokynů. Spojení nácviku uvědomění si dané posloupnosti s počtem prvků. S 8, 9, 10 nácvik číslovek řadových S 12 přiřazování počtu prvků k danému číslu Svět kolem nás Ptáci Zaměření na rozvoj logického myšlení a uplatnění již získaných znalostí ze života zvířátek v zimě. Rozvoj slovní zásoby a artikulačních dovedností. Pozorování rozdílů mezi ptáky a ostatními známými zvířátky. S 16 vyhledávání a spojování obecných znaků S 19 nácvik básničky: Zvíře, to má život těžký, všude musí chodit pěšky. Jenom ptáci, milé děti, mávnou křídly a už letí. S 5 uvědomění si skutečné velikosti některých zvířat nebo předmětů a porovnávání s namalovaným obrázkem S 7, 8 prohloubení znalostí o prostředí a místě, kde žijí ptáci 18

19 S 17 procvičování soustředění a trpělivosti S 10, 11 poznávání a procvičování názvů známých ptáků 4. obtížnost S 5 trénink paměti a porozumění básnička: Bědoval vrabčák na zimu, škoda, že nemám peřinu! Zebou mě nohy, studí mě nos, skáču i v zimě bos. Estetické vnímání Barvy kolem nás Tento modul navazuje na nácvik základních barev v říjnu, barevný svět dětem rozšiřuje o několik dalších barev a odstínů. Zaměřuje se na schopnost uvědomění si barevné skutečnosti v reálném světě. S 20 upevnění znalosti používání kreativního pera a plnění úkolu pouze podle sluchového pokynu S 21 barevné pexeso S 14 nácvik a procvičování barevných odstínů světlá tmavá, nejsvětlejší, nejtmavší S 17 podpora kreativity, malování bez předlohy Únor Jazyková Rodina Rozvoj slovní zásoby názvy členů úzké i širší rodiny. Uvědomění si vztahů a rolí v rodině. S 8, 10 hádanka o mamince, tatínkovi S hra zaměřená na procvičení paměti S 12 procvičování posloupnosti, stavba domu S 5, 6, 7 sluchová analýza, procvičování první hláska ve slově S 12, 14 hádanka o babičce, dědečkovi S 19, 20 domov a nebezpečné předměty 4. obtížnost S 11 vytleskávání slabik a vyznačení krátké a dlouhé slabiky S 15, 16 hádanky o tetě a strýci Matematická Zimní sporty Upevňování tvarů čísel a číselné řady s představou počtu prvků. Procvičení a upevnění pojmu méně, více a stejně. 19

20 S 16 určování a vyhledávání k pojmu stejně S 11 setkání s pojmem pár (jsou dva) Svět kolem nás Lidské tělo Je zaměřena na uvědomění si a upevnění znalosti základních částech těla hlava, krk, trup a končetiny. S 15, 16 naše smysly S procvičování jednotlivých smyslů Rozšíření částí lidského těla kolena, lokty, ramena S 12 části obličeje S 15 názvy prstů ruky Estetické vnímání Karneval Prostřednictvím her s různými pohádkovými postavičkami procvičujeme znalosti a dovednosti z oblasti barev, jemné motoriky, rytmizace, sluchové analýzy. S 3 nácvik básničky: Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. S 3 nácvik a rozšíření básničky: Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval. S 3 nácvik básničky a vytleskávání slabik: Dnes je svátek velký bál, děti mají karneval. To je krása napohled, pohádky jsou tady hned. Březen Jazyková Jaro S 14, 15 procvičování zrakové paměti a pozornosti S 16 nácvik jemné motoriky kroužení S 23 vytleskávání a označování délky slabik S 22 nácvik názvů jarních měsíců 20

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Přílohy Příloha1: Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Datum narození: 5, 3 let Škola: Mateřská škola Čejetice Třída: heterogenní Základní údaje vyplývající

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

Ú v o d...is. Roční o b d o b í Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17

Ú v o d...is. Roční o b d o b í Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17 OBSAH Ú v o d...is Roční o b d o b í... 15 P o d zim - září, říjen, listopad Pranostiky o podzimu - Dítě a s v ě t...17 P o d z im - m ě s íc Z Á Ř Í... 17 Pohádka: O rozpustilé m u c h o m ů rc e... 18

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více