Umím to. Metodická příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umím to. Metodická příručka"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka

2 2

3 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autor: Mgr. Fronika Burešová Spoluautoři: Mgr. Irena Hubrtová Mgr. Jana Mašindová Mgr. Martin Gembec Mgr. Jiřina Faltová

4 Obsah: 1. Úvod Stručný popis projektu Komu je příručka určena Základní osnova jednotlivých modulů Nejčastěji používané metody a formy práce s dětmi Metodické poznámky k práci s programem Metodické poznámky k práci s pracovními listy Metodické poznámky k pohybovým hrám Závěr Zdroje

5 1. Úvod Metodická příručka vznikla v rámci realizace projektu Umím to zaměřeného na podporu dětí zdravotně postižených a zdravotně nebo sociokulturně znevýhodněných. Má ukázat možnosti jak předejít jejich umístění ve speciálním školství a přináší širokou škálu nápadů k rozvoji jejich schopností a poskytnutí lepší výchozí pozice k získávání plnohodnotného vzdělání. 5

6 em projektu "Umím to" bylo včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb, a to jak ětí zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných, tak i u dětí pocházejících sociálně nebo kulturně znevýhodněného prostředí. eposlední řadě jsme se snažili rozvíjet celou škálu dovedností a poskytnout dětem ormace, jejichž 2. Stručný zvládnutí popis bude projektu v silách každého z nich. Najít postupy, které by děti zau pravit jim klima a sociální kontakty, jež přispějí k chuti poznávat a komunikovat, které Vážení kolegové učitelé a učitelky v mateřských školách, speciální pedagogové, pedagogičtí asistenti, vážení rodiče a všichni ostatní, kterým záleží na tom, aby se budoucím dou do budoucna dětem pomáhat překlenout nedůvěru a ostych ptát se, vyhledávat ormace a přinesou prvňáčkům chuť lehčeji k vstupovalo osvojování do základní si nových školy. poznatků a vědomostí. Předkládáme Vám výsledky naší práce s dětmi, které se připravovaly na vstup do 1. třídy. Cílem projektu Umím to bylo včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb, a to jak u dětí zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných, tak i u dětí pocházejících ze sociálně nebo kulturně znevýhodněného prostředí. V neposlední řadě jsme se snažili rozvíjet celou škálu dovedností a poskytnout dětem informace, jejichž zvládnutí bude v silách každého z nich. Najít postupy, které by děti zaujaly. Připravit jim klima a sociální kontakty, jež přispějí k chuti poznávat a komunikovat, které budou do budoucna dětem pomáhat překlenout nedůvěru a ostych ptát se, vyhledávat informace a přinesou chuť k osvojování si nových poznatků a vědomostí. Projekt probíhal po dobu tří let. Rodiče dětí byli osloveni přímo na schůzkách v mateřských školách a v přípravné třídě nebo prostřednictvím dopisu, který jsme rozdali rodičům vytipovaných dětí. Děti ho navštěvovaly se svými rodiči nebo v doprovodu svých učitelů z mateřské školy či učitelů přípravného ročníku základní školy. Aktivita byla nenásilně členěna na tři části práce s počítačovým programem (připraveným ve čtyřech obtížnostech), práce s pracovním listem a pohybové hry. Každá část byla zařazena individuálně s přihlédnutím ke složení skupiny dětí nebo podle aktuálních indispozic. V první hodině byla provedena diagnostika dítěte. Na základě této diagnostiky pak následně dítě zpracovávalo jednotlivé programy podle dané obtížnosti. Pokud během roku dítě zvládalo určenou obtížnost bez problémů, plynule mu byla přidělena větší obtížnost programů. Na závěr každého roku dostalo dítě CD nosič s kompletním programem ve dvou variantách. Jednu na památku, co zvládlo, druhou aktivní, kde může dál pracovat, opakovat si co se naučilo nebo si vyzkoušet jiný stupeň obtížnosti. jekt probíhal po dobu tří let. Rodiče dětí byli osloveni přímo na schůzkách v mateřský lách a v přípravné třídě nebo prostřednictvím dopisu, který jsme rozdali rodičům ipovaných dětí. ti ho navštěvovaly se svými rodiči nebo v doprovodu svých učitelů z mateřské školy či telů přípravného ročníku základní školy. dina byla nenásilně členěna na tři části práce s počítačovým programem / připraven čtyřech obtížnostech /, práce s pracovním listem a pohybové hry. Každá část byla azena individuálně s přihlédnutím ke složení skupiny dětí nebo podle aktuálních ispozic. rvní hodině byla provedena diagnostika dítěte. Na základě této diagnostiky pak násle ě zpracovávalo jednotlivé programy podle dané obtížnosti. Pokud během roku dítě ádalo určenou obtížnost bez problémů, plynule mu byla přidělena větší obtížnost gramů. Na závěr každého roku dostalo dítě CD nosič s kompletním programem ve dv iantách. Jednu na památku, co zvládlo, druhou aktivní, kde může dál pracovat, opako o se naučilo nebo si vyzkoušet jiný stupeň obtížnosti. 6

7 3. Komu je příručka určena Příručka je určena pedagogickým pracovníkům mateřských škol, speciálních škol, učitelům přípravných tříd, pedagogickým asistentům i všem ostatním, kteří se podílejí na přípravě vstupu dítěte do základní školy. Při nástupu do školy by mělo dítě dosáhnout určité sociální připravenosti, aby mohlo zvládnout roli školáka a aby škola mohla splnit svou úlohu, tedy dítě příliš nestresovat a přirozeně rozvíjet jeho schopnosti. Obsahově se příručka zaměřuje na vzdělávání žáků se znevýhodněním. Jedná se zejména o žáky z minoritních etnických skupin, žáky se specifickými poruchami učení, žáky z rodin ohrožených sociální exkluzí, žáky v ústavní péče a žáky se zdravotním znevýhodněním. V souladu s praktickou využitelností příručka nabízí všechny aktivity, kterými děti prošly, resp. metodický materiál k optimálnímu didaktickému využití počítačových programu, pracovních listů a pohybových aktivit. Cílem této metodické příručky je poskytnout inspiraci pro komplexní podporu žáků ze znevýhodněných skupin. Věřím, že naše poznatky i Vám pomohou a usnadní práci s dětmi. 4. Základní osnova jednotlivých modulů Výukový počítačový program je zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni předmatematického období, českého jazyka na úrovni předslabikářového období, poznávání jednoduchých souvislostí a vztahů světa kolem nás a na estetické vnímání. Díky jednoduchému a stále se opakujícímu principu ovládání je vhodný pro děti i bez základů počítačové gramotnosti. Program je rozdělen do čtyř produktů s komponentou ICT. Každý komponent ICT je rozpracován na deset jednotlivých témat ve čtyřech obtížnostech. Nechybí zde ani odměna za správné vyřešení úkolů potlesk, usmívající se smajlík nebo pochvala od kytičky, která celým programem děti provází. Program vychází ze zkušenosti, že děti si v tomto věku nejraději hrají. Všechny úkoly a hry rozvíjí smyslové a rozumové vnímání, řečové a poznávací schopnosti, logické myšlení, paměť, představivost a postřeh. Cílem této části metodiky je poskytnout inspiraci v metodickém přístupu ke skupině dětí v předškolním věku s určitým znevýhodněním. Použité zkratky: PC práce na počítači (nácvik používání jednotlivých nástrojů, práce s programem) PL práce s pracovním listem PH pohybové hry S snímek souboru 7

8 ZÁŘÍ Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ŘÍJEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání Z 1 J Z 4 J PC Diagnostika zjišťování úrovně rozumových schopností, orientace na ploše monitoru, ovládání nástrojem myš PL rozlišení-velký, do řady patří, nepatří PH honěná Z 1 M Z 4 M PC Geometrické tvary diagnostika matematické představivosti a zjišťování úrovně znalostí matematických pojmů, porovnávání, menší, větší, více, méně, zrakové rozlišování geometrických tvarů, používání nástroje kreativní pero PL řazení prvků, třídění prvků podle vlastností, geometrické tvary, pravá-levá PH Na ovečky Z 1 P Z 4 P PC Houby ovládání nástroje myš, pravolevá orientace a zjišťování úrovně slovní zásoby, schopnost pozornosti PL co k čemu patří, grafomotorické cvičení PH skákavá přes kameny Z 1 V Z 4 V PC Konec léta rozlišování barev, diagnostika sluchového vnímání, pravolevá orientace a orientace na ploše PL jemná motorika, práce podle pokynů PH překážková dráha (kužely) Ř1 J Ř4 J PC Podzim třídění, vyhledávání prvků podle společných znaků či odlišností, rytmizace, vytleskávání slabik, procvičování sluchového vnímán, paměti, nácvik rýmování PL tvary písmen, uvolňovací cvičení PH Na Elišku Ř 1 M Ř 4 M PC Předměty kolem nás procvičování základních geometrických tvarů, pozornosti, vztahy menší větší, řazení předmětů, přiřazování počtu, uvědomění si společných vlastností prvků PL pozorování detailů, pravo- levá orientace PH chodíme po elipse s hudbou Ř 1 P Ř 4 P PC Dopravní prostředky prvky dopravní výchovy, funkce dopravních prostředků, jejich poznávání, řešení situací v dopravě PL skládání obrázku, kam patří dopravní prostředky PH Vyhýbaná Ř 1 V Ř 4 V PC Barevný svět estetické vnímání, rozlišování základních barev, třídění, přiřazování barev podle okolností ze skutečného světa PL barvy, obtahování PH Na bubeníka PC procvičování použití nástroje barevné pero a kreslení více barvami 8

9 LISTOPAD Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání PROSINEC Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání L 1 J L 4 J Zvířátka v lese logické souvislosti, smyslové vnímání tvarů prvních písmen, nácvik jemné motoriky, jednoduchých říkadel, hádanky PL rozvoj slovní zásoby PH překážková dráha lavičky, sudy, žíněnky L 1 M L 4 M Rostliny kolem nás určování geometrických tvarů, přiřazování předmětů podle tvaru, seznámení s řadovými číslicemi, vztahy méně-více, PL geometrické tvary, třídění prvků PH Na Peška L 1 P L 4 P Časové vztahy procvičování vnímání posloupnosti, řazení dějů, procvičování a upevňování pojmů -vedle, pod a nad, vnímání celků a jeho částí PL skládání, přiřazování a postřehování PH 24 podbíhání dlouhého švihadla PC otáčení objektů uchycením za zelený puntík, procvičování výměny nástrojů a barev L 1 P L 4 P Povolání práce našich rodičů, přiřazování názvu povolání k obrázku, pravolevá orientace, orientace na ploše, prostorová představivost, symetricky nedokončené obrázky PL barvy PH Košík ovoce P 1 J P 4 J Mikuláš lidové tradice, procvičování pojmů například velký menší nejmenší, vyhledávání rozdílů, procvičování pozornosti a schopnosti pozorování drobných detailů, práce podle pokynů procvičování paměti, rytmizace, zrakové vnímání tvaru písmen a hry s písmeny PL grafomotorická cvičení PH kutálená nápodoba bowlingu P 1 M P 4 M Advent vztahy více méně, obtahování, přiřazování číslic do pěti, seznámení s číselnou řadou formou říkanky, vyhledávání předmětů podle daných pokynů, párování předmětů podle pokynů PL práce podle pokynů, tvoření otázek a odpovědí PH Podávání míče PC výměna nástrojů a barev, použití nástroje geometrické tvary P 1 P P 4 P Zvířata v zimě zařazeny prvky z environmentální výchovy, kreslení jedním tahem, třídění zvířátek podle pokynů, procvičování grafomotoriky formou řešení bludiště, pozorování, poznávání životního prostředí jednotlivých druhů zvířat PL hledáme cestičku, rozvoj slovní zásoby PH kutálení míče 9

10 LEDEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ÚNOR Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání Le 1 J Le 4 J Zima nácvik pozornosti a soustředění, procvičování jemné motoriky, upřesňování směrů zleva, doprava, poslech a rytmizace, procvičování délky samohlásek, rým, pozorování tvarů písmen PL porovnávání, posloupnost, pohádka PH hod na cíl míčem Le 1 M Le 4 M Rok, týden, den procvičování posloupností, číselné řady, přiřazování číslic k počtu prvků, pozorování a hledání rozdílů, nácvik a procvičování pozorného poslouchání a posloupnosti pokynů, geometrie upevňování znalostí základních geometrických tvarů a jejich rozlišování PL párování PH Na jelena Le 1 P Le 4 P Ptáci využívání již získaných vědomostí a dovedností, rozvoj slovní zásoby, představivosti, využití klipartu k porovnávání se skutečností, procvičování paměti při hrách, trénink logického myšlení PL roční doby, ptáci a jiná zvířátka PH Zajíček v své jamce Le 1 V Le 4 V Barvy kolem nás upevňování základní škály barev, barvy a realita světa kolem nás, tvoření barevných řad podle pokynů, upevňování schopnosti soustředění, sluchová analýza PL pozorování, odpovědi na otázky, nápodoba PH překážková dráha s podlézáním PC výměna nástrojů, změna barev, procvičování Ú 1 J Ú 4 J Rodina procvičování pravolevé orientace, procvičování schopnosti soustředění, soustředění na poslech, sluchová analýza první hláska ve slově, poslech, rytmizace, vytleskávání, délka slabik geometrické znázorňování, procvičování sluchové paměti, upevňování pojmů před, za, vedle, nad PL procvičování jemné motoriky, pohádka PH Zlatá brána Ú 1 M Ú 4 M Zimní hrátky upevňování a procvičování pojmů více, méně, procvičování pojmů první, poslední, před, za, příprava orientace v číselné řadě, procvičování zrakové paměti tvary čísel, sluchové paměti-počty předmětů, geometrické tvary podpora kreativity PL rozkládání a skládání celku, grafomotorická cvičení PH skákavá s pokládáním kamenů před sebe Ú 1 P Ú 4 P Lidské tělo rozvoj slovní zásoby, hry na procvičování paměti, základy společenského chování, hygieny, pozdravy, seznámení se s lidskými smysly, prostorová představivost, upevňování znalostí názvů a umístění základních částí lidského těla, rozvoj fantazie PL rozvoj slovní zásoby, vybarvování PH Křižovatka B 1 V B 4 V Karneval hry na rozvoj pozornosti, pozorování celku detailu, nácvik dovedností, logické spojování prvků, procvičování schopnosti soustředění na poslech, ověřování znalostí pohádkových postav PL barvy masky PH skok přes švihadlo PC využívání a nastavování nástrojů pero, kreativní pero 10

11 BŘEZEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání DUBEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání B 1 J B 4 J Jaro procvičování schopnosti pozorování, pravolevá orientace, tvary písmen, diferenciace a postřehování pojmů pár, trojice, spojovačky na základě získaných zkušeností ze zpracování předchozích PC programů, plnění úkolů na základě sluchových pokynů, přiřazování předmětů k ročnímu období, vyhledávání obrázků podle první hlásky ve slově, procvičování grafomotoriky kruh PL slovní zásoba, uvolňovací cvičení PH Na žabičky B 1 M B 4 M Zvířátka zrakové vnímání, tvary čísel, geometrické tvary, přiřazování číslice a počtu prků, početní a číselné pexeso, nácvik řazení prvků podle sluchového zadání řadové číslovky, geometrické tvary a jejich přiřazování k předmětům denní potřeby, opakování a procvičování pojmů více, méně, jemná motorika a orientace na ploše, procvičování zrakové paměti PL barvy, život zvířat PH Hula hop B 1 P B 4 P Od miminka ke školákovi časová posloupnost, vnímání času, rozvoj představivosti a motivační cvičení k překonávání překážek v učení, rozvoj slovní zásoby, artikulační cvičení, hádanky, prvky základů společenského chování PL posloupnost, grafomotorická cvičení PH prolézání tunelu B 1 V B 4 V Vesmír rozvoj fantazie a schopnosti představ, zraková analýza a syntéza figura a pozadí, vnímání barevnosti a rozmanitosti okolního světa, rozvoj slovní zásoby, seznámení se s obtížnými slovy např. souhvězdí, kosmonaut, zařazení prvků multikulturní výchovy PL práce podle pokynů, dokreslování PH na obránce PC procvičování nástrojů, kreativní použití nástroje guma D 1 C D 4 J Stromy zaměření se na rozvoj slovní zásoby, slova podobná, slova významově opačná, na sluchovou diferenciaci a procvičování sluchové paměti, pochopení pokynů, rýmování, vyhledávání rýmů, hádanky PL pohádka, nácvik psaní PH Lítej ptáčku D 1 M D 4 M Velikonoce postřehování, procvičování zrakové paměti, třídění a přiřazování prvků, spojování počet prvek, číslo, počet, upevnění základních geometrických tvarů, pojmy více méně PL geometrické tvary PH Skok přes potok PC výměna nástrojů, nastavení jiné než výchozí barvy nástroje D 1 P D 4 P Dopravní výchova procvičování a upevňování orientace na ploše, vyhledávání prvků podle pokynů, procvičování znalostí nejen základních barev, bezpečné a nebezpečné chování účastníka silničního provozu, základní bezpečnostní prvky PL upevňování znalosti směrů, postřehování PH Na autíčka D 1 V D 4 V Zvířátka spojování představy a reality, rozvoj slovní zásoby, procvičení sluchové paměti, rozvoj artikulačních schopností, prostorová orientace, soustředěný poslech PL jarní příroda a barvy PH Překážková dráha rozložená švédská bedna 11

12 KVĚTEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání ČERVEN Jazyková Matematická Svět kolem nás Estetické vnímání K 1 J K 4 J Svátek maminek sluchová analýza, syntéza, rytmizace vytleskávání, pojmy vedle, za vpřed, upevnění pojmů představy vetší menší, velký, malý, pozorování detailů, rozlišování hlásek na začátku slov PL rozvoj kreativity PH honička Sluníčko a mrazík K 1 M K 4 M Zahrada, sad, květiny zraková diferenciace, procvičování zrakové paměti a pozornosti, užití znaménka větší, menší, přiřazování prvků, pozorování různých tvarů jedné číslice, spojování číslo a počet prvků, sluchová paměť, práce podle pokynů, nácvik ubývání přibývání PL omalovánka, skládání a postřehování PH přenášení míče PC procvičování nástrojů a otáčení objektů, odemykání/zamykání objektů, seskupování, změna pořadí K 1 P K 4 P Voda kolem nás užití druhů barev podle pokynů, bludiště procvičování schopnosti délky soustředění, tvoření párů, nácvik piktogramů skupenství vody, procvičování používání nástroje na otáčení obrázku, řazení obrázků, uvědomění si posloupnosti PL dokreslování, rozvoj slovní zásoby PH Na jedlíka K 1 V K 4 V Exotická zvířata porovnávání klipartu nebo obrázků se skutečností, vyhledávání detailů, sluchová analýza, upevňování si nových méně známých výrazů, procvičování soustředěného poslechu PL vybarvování, jemná motorika PH Vyvolávaná Č 1 J Č 4 J Prázdniny procvičování schopnosti pozorování detailů a celku, tvary písmen, jejich stíny, vyhledávání shodností, rytmizace, vytleskávání slabit, opakování grafického znázorňování délky slabit, sluchová analýza hlásek ve slově, přiřazování hlásky k obrázkům a opačně, dokreslování podle paměti, párování podle pokynů, procvičování grafomotoriky oblouky, kličky, soustředěný poslech a procvičení paměti, poznávání pohádek PL rozvoj slovní zásoby, procvičování plynulosti psaní PH Na myslivce Závěrečné testování Č 1 M Č 4 M Den dětí využití geometrických prvků pro tvorbu obrázků, upevněné dovednosti otáčení, tvary čísel, spojování číslic a počtem prvků, sluchová pozornost a práce podle pokynů, číslovky řadové, nácvik počítání s využitím prstů rukou (jednoduchá rýmovačka) PL postřehování, skládání, dokreslování PH Balonky PC celkové procvičování schopností vyměnit a nastavit nástroje, otáčet a měnit nastavení objektů Č 1 P Č 4 P Od Roční období řazení ročních období, upevnění znalostí prvků typických pro jednotlivá roční období, osová souměrnost a orientace na ploše, rozvoj představivosti a zobecňování, přiřazování činností do jednotlivých ročních období, trénink časové posloupnosti, zraková orientace na ploše, barvy typické pro jednotlivá roční období PL třídění a přiřazování podle pokynů PH Na vrabce a kocoura Č 1 V Č 4 V Léto syntéza prvků typických pro letní období, řazení obrázků a využitím pozorování detailů, hádanky, rozvoj slovní zásoby a artikulačních schopností, orientace na ploše a zraková paměť, grafomotorika horní, dolní oblouk, zraková analýza 12 PL skládanky a obtížnější grafomotorická cvičení PH skákání panáka

13 5. Nejčastěji používané metody a formy práce s dětmi Ten, kdo s dětmi pracuje, by neměl dělat všechnu práci za dítě. Jeho úkolem je především motivovat, odpovídat na otázky, povzbuzovat, tedy být dítěti průvodcem. Vždy je třeba ohlížet se na potřeby dětí, jejich sociokulturní zázemí, fyzické i psychické schopnosti. Je žádoucí podporovat děti v různých přístupech k řešení problémů, aby samy objevovaly podobnosti a odlišnosti, budovat v dětech sebedůvěru. Úkolem pedagoga je též oceňovat jejich klady a pomáhat jim v poznávání vlastních schopností a v jejich rozvoji, posilovat motivovanost dětí k samostatné práci a učení. Po celou dobu projektu převažovala individuální forma práce, při některých činnostech byla zařazena práce skupinová. Nejčastěji používanou metodou byl rozhovor, dialog nebo diskuse. Velmi často byla využita forma nonverbální komunikace. Kladně byla dětmi přijímána metoda heuristická, kdy dospělí pouze iniciují proces objevování, usměrňují ho a řídí. Často se stalo nejlepší metodou využití samotných dětských prožitků, jejich sebeuvědomění si a využití pro další práci. Při pohybových hrách nebo skupinové práci nad pracovními listy docházelo k sociálnímu učení, které děti přijímaly naprosto věcně a samozřejmě. To vše často vedlo k tomu, že u dítěte docházelo intuitivně k sebehodnocení a snaze dosáhnout co nejlepších výsledků. 6. Metodické poznámky k práci s programem Všemi moduly děti provází kytička Eliška. Ta dětem radí, napovídá, dává základní pokyny. S dětmi se vítá, ale také loučí. Dvě šipky udávají dětem směr. Po úspěšném zvládnutí pokračují velkou šipkou k dalšímu úkolu. Pokud se jim práce nepovedla nebo se jim hra zalíbila natolik, že si ji chtějí zopakovat, kliknou si na malou šipku směrem zpět. V následujících řádcích se snažíme popsat jednotlivé moduly a práci s nimi. Nejsou zde popsány podrobně všechny aktivity ve všech obtížnostech, protože se opakují nebo liší pouze četností nebo obtížností. Z každého modulu je vybrána a popsána ta aktivita, která měla za úkol dovednost, vědomost nebo procvičovanou znalost dítěte posunout o krok dál. Nezapomínejme, že program je připraven pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde často děti vyrůstají v nepodnětném prostředí. A proto někdy potřebují četnější opakování nebo upevňování již naučeného jinou aktivitou. Děti se při používání programů seznamují s tím, jak se počítač chová. Jaké je prostředí programů v počítači a učí se ovládat prostředí konkrétního programu hravou formou. V prvních krůčcích se procvičuje pohyb myší a zadávání pokynů pomocí ní. Později se přechází na použití vybraných nástrojů z panelů tužka na kreslení, guma na mazání apod. Jakmile získá dítě jistotu, přidávají se mu další funkce výběr barvy, vymazání objektu. V pozdějších fázích zkouší děti soubory uložit stačí, když s pomocí naťukají své jméno. Brzy to zvládnou samy. Od prvních krůčků do konce je provází základní pravidla práce s počítačem správné sezení, příprava zařízení, zapnutí/vypnutí. Každé dítě se dostane v průběhu používání na svoji úroveň. Důležité je navození atmosféry, kdy z práce má dítě radost a úkoly vnímá jako hru, výzvu. 13

14 Září Jazyková Diagnostika Seznámení s kytičkou Eliškou kytička Eliška dětem radí, motivuje je k další práci, dává jednotlivé pokyny, pochválí nebo požádá o opakování úkolu stejné ve všech modulech i obtížnostech. Jednotlivé úkoly učí dítě ovládat myš, používat kurzor na ploše a současně dítě prochází postupně diagnostikou pravolevá orientace, tvary, rytmizace, fonematický sluch, schopnost soustředění, porovnávání, paměť, pojmy nejmenší, největší, vpředu, vzadu, pod, za, vedle obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Matematická Geometrické tvary Kytička Eliška děti seznámí s tím, co budeme dělat. Dítě prochází diagnostikou zjišťováním úrovně znalosti tvarů kolem nás, porovnáváním počtu, orientací v matematických pojmech méně, více, znalostí tvarů čísel pozorování, orientací na ploše vpravo, vlevo, dosaženou úrovní jemné motoriky. Naučí se použít nástroj pero obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Svět kolem nás Konec léta Kytička dětem prozradí, že se dnes naučí používat nové nástroje, ale nejprve si musí procvičit, co už umí. Dítě si nejprve opakuje přenášení předmětů na ploše, třídění a pozorování, postupně přechází k diagnostice, která zjišťuje úroveň slovní zásoby, artikulační schopnosti, schopnost soustředění, porovnávání a paměť obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. Estetické vnímání Houby Kytička dětem prozradí, že budou poznávat houby, hrát si, malovat a gumovat. V průběhu her a dalších úkolů probíhá diagnostika barev, sluchového vnímání a pravolevé orientace, slovní zásoby a rytmizace. Společným tématem jsou houby obtížnost Diagnostika ověřuje stejné znalosti jako v i na jiných obrázcích, slovech a zvucích. 14

15 Říjen Jazyková Podzim Kytička seznámí děti se základními znaky podzimu. Tato část modulu je zaměřena na nácvik zrakové paměti, postřehování a sluchovou pozornost. Pokud dítě provázíme, můžeme se zaměřit na tvorbu jednoduchých otázek a dítě odpovídá celou větou. Např. Co dozrálo na stromě vlevo? Jaké vidíš na obrázku stromy? S 7, 8 procvičujeme pravou a levou ruku, dítě samo slyší, zda bylo úspěšné, šipkou zpět můžeme toto cvičení opakovat. S 20 učíme se zpaměti: Prší, prší, jen se leje, kdo má deštník, ten se směje! Nácvik a upevňování zrakové a sluchové percepce stejně jako v i. Úkoly jsou obdobné, jiné obrázky u některých úkolů četnější. PS 22 poprvé se objevuje skládanka, se zvýšenou obtížností, kde je jeden dílek skládanky schovaný a dítě ho doplňuje jako poslední. Matematická Předměty kolem nás Procvičování základních geometrických tvarů i na předmětech, které jsou každý den kolem nás. Vyhledávání společných vlastností předmětů, třídění a přiřazování podle barev, počtu nebo shodných vlastností. S 19, 20 poprvé se objevuje hrací kostka, která po kliknutí udává počet S 4 8 přiřazování počtu předmětů podle prstů ruky S 22, 23 cvičení k podpoře kreativity (stavby z rovinných tvarů bez předlohy) S 18 cvičení, kde se poprvé objevují dva pokyny současně, je obtížné pro děti se sníženou schopností sluchové koncentrace Svět kolem nás Dopravní prostředky Poznávání různých dopravních prostředků a prostředí kde se pohybují. Uvědomění si bezpečného chování v dopravě. Rozvoj slovní zásoby. Procvičování základních barev. Upevňování znalostí nutných k třídění podle daných znaků. S 3, 4, 5 přiřazování skutečné podoby dopravního prostředku ke kreslenému obrázku nebo klipartu S 20, 21, 22, 23 důkladnější procvičení dopravních značek S 24 poslech písničky o autech 15

16 Estetické vnímání Barevný svět Procvičujeme základní barvy, pozorování barev kolem nás. Všemi barvami prochází děti po stejné dějové lince, což jim umožňuje soustředit se pouze na barevnost. S 3, 4 popletené obrázky, děti musí přiřadit správné barvy, přemýšlet, jakou barvu mají jednotlivé druhy ovoce, zeleniny ve skutečnosti 4. obtížnost S 8 poprvé se objevuje úkol třídění obrázků, ale klíč ke způsobu třídění musí děti nejprve nalézt (např. barva všech obrázků v řadě je žlutá, jen jahoda je červená, tedy do řady nepatří) S 20 poprvé si děti mohou zahrát barevné pexeso Listopad Jazyková Zvířátka v lese Nácvik zrakové diferenciace a orientace na ploše zleva doprava. Pozorování tvarů velkých tiskacích písmen a upevňování jednotlivých tvarů. Sluchové vnímání hádanky. Nácvik rytmizace s dopomocí. Procvičování jemné motoriky. S 15 písmenkové bludiště (najdi cestu ke krmelci a jdi po cestičce z písmenek A) S 12 skládání slov podle vzoru JEŽEK Matematická Rostliny kolem nás Opakování geometrických tvarů přiřazováním tvar + stín. Procvičování pojmů a matematické představivosti méně, více, stejně. Číselná řada 1 5. S 6 nácvik zapamatování si tvarů číslic S 22 nácvik osové souměrnosti dokreslováním jednoduchých a známých tvarů Svět kolem nás Časové vztahy Nácvik vnímání časové posloupnosti části dne. Seznámení s měřením času hodiny. Rozvoj slovní zásoby a procvičování zrakové paměti. Pozorování a porovnávání. S 8 stolování, nácvik orientace na ploše, rozvoj slovní zásoby S nácvik manipulace s hodinovými ručičkami podle vzoru Estetické vnímání Povolání V tomto tématu se zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby. Seznámení s náplní práce profesí zedník, kuchař, kadeřnice, zahradník S 24 poslech a nácvik písničky Šel zahradník do zahrady Seznámení s náplní práce profesí zedník, kuchař, kadeřnice, zahradník, rybář, hasič 16

17 Seznámení s náplní práce profesí lékař, zdravotní sestra, poštovní doručovatel, učitelka, policista, hasič S 4 hádanky k jednotlivým druhům povolání S 17 básnička: Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. Prosinec Jazyková Mikuláš Využití oblíbené lidové tradice Čertovské nadílky k procvičení zrakové diferenciace, paměti a schopnosti soustředění. S 5, 6 nácvik jemné motoriky při procházení bludištěm a opakování nástroje pero, výběr vhodné síly barevné čáry. S 7, 8 procvičování pojmů vedle, nad, pod S 9, 10, 11, 12 seznámení s prvky řady, začátek, konec, uprostřed, tvoření řad podle předlohy S 12 nácvik pečlivosti a trpělivosti, využití zrakové paměti při určování tvarů písmen S 15 rytmizace: Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. 4. obtížnost S 16 rytmizace: Mikuláši, Mikuláši! Kdo to tady děti straší? S 18 procvičování osové souměrnosti a jemné motoriky Matematická Advent Procvičování tvarů číslic 1 5, tvoření dvojic, řad z předmětů, které se úzce váží k další lidové tradici. S 23 tvoření řad podle různých vlastností předmětů, opakování a upevnění pojmu řada S 18, 19, 20, 21 procvičování zrakové paměti 4. obtížnost S 3, 4, 5 přiřazování k číslicím počet prvků S 13, 14 nácvik a procvičování pojmů sloupce, tvoř sloupce podle vlastností prvků Svět kolem nás Zvířátka v zimě Rozšiřování znalostí o životě nejběžnějších lesních zvířátek (zajíc, veverka, liška) a seznámení se se způsobem života v zimním období. 17

18 S 13 procvičení sluchové pozornosti, hádanka poznej zvířátko Mezi zvířátka, která musí přezimovat, jsou zařazeni i ptáci. S 19 nácvik schopnosti uvědomění si skutečného zvířete a malovaného obrázku 4. obtížnost S 18, 19, 20 poznávání zvířat podle stop Leden Jazyková Zima Procvičování soustředěného poslech a pochopení jednoduchého textu, procvičování sluchové paměti, obtížnější rytmizace a nácvik hledání rýmů. S 7, 8 poslech písničky Zima S 17 vyhledávání rýmů S 18 poslech s porozuměním 4. obtížnost S 19 párování obrázků opačného významu S 20 vyhledávání obrázků, které si rýmují Matematická Rok, týden, den Vyhledávání rozdílů i shodností, procvičování soustředěného pozorování a poslechu, upevňování základních geometrických tvarů a tvoření řad podle daných pokynů. Spojení nácviku uvědomění si dané posloupnosti s počtem prvků. S 8, 9, 10 nácvik číslovek řadových S 12 přiřazování počtu prvků k danému číslu Svět kolem nás Ptáci Zaměření na rozvoj logického myšlení a uplatnění již získaných znalostí ze života zvířátek v zimě. Rozvoj slovní zásoby a artikulačních dovedností. Pozorování rozdílů mezi ptáky a ostatními známými zvířátky. S 16 vyhledávání a spojování obecných znaků S 19 nácvik básničky: Zvíře, to má život těžký, všude musí chodit pěšky. Jenom ptáci, milé děti, mávnou křídly a už letí. S 5 uvědomění si skutečné velikosti některých zvířat nebo předmětů a porovnávání s namalovaným obrázkem S 7, 8 prohloubení znalostí o prostředí a místě, kde žijí ptáci 18

19 S 17 procvičování soustředění a trpělivosti S 10, 11 poznávání a procvičování názvů známých ptáků 4. obtížnost S 5 trénink paměti a porozumění básnička: Bědoval vrabčák na zimu, škoda, že nemám peřinu! Zebou mě nohy, studí mě nos, skáču i v zimě bos. Estetické vnímání Barvy kolem nás Tento modul navazuje na nácvik základních barev v říjnu, barevný svět dětem rozšiřuje o několik dalších barev a odstínů. Zaměřuje se na schopnost uvědomění si barevné skutečnosti v reálném světě. S 20 upevnění znalosti používání kreativního pera a plnění úkolu pouze podle sluchového pokynu S 21 barevné pexeso S 14 nácvik a procvičování barevných odstínů světlá tmavá, nejsvětlejší, nejtmavší S 17 podpora kreativity, malování bez předlohy Únor Jazyková Rodina Rozvoj slovní zásoby názvy členů úzké i širší rodiny. Uvědomění si vztahů a rolí v rodině. S 8, 10 hádanka o mamince, tatínkovi S hra zaměřená na procvičení paměti S 12 procvičování posloupnosti, stavba domu S 5, 6, 7 sluchová analýza, procvičování první hláska ve slově S 12, 14 hádanka o babičce, dědečkovi S 19, 20 domov a nebezpečné předměty 4. obtížnost S 11 vytleskávání slabik a vyznačení krátké a dlouhé slabiky S 15, 16 hádanky o tetě a strýci Matematická Zimní sporty Upevňování tvarů čísel a číselné řady s představou počtu prvků. Procvičení a upevnění pojmu méně, více a stejně. 19

20 S 16 určování a vyhledávání k pojmu stejně S 11 setkání s pojmem pár (jsou dva) Svět kolem nás Lidské tělo Je zaměřena na uvědomění si a upevnění znalosti základních částech těla hlava, krk, trup a končetiny. S 15, 16 naše smysly S procvičování jednotlivých smyslů Rozšíření částí lidského těla kolena, lokty, ramena S 12 části obličeje S 15 názvy prstů ruky Estetické vnímání Karneval Prostřednictvím her s různými pohádkovými postavičkami procvičujeme znalosti a dovednosti z oblasti barev, jemné motoriky, rytmizace, sluchové analýzy. S 3 nácvik básničky: Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. S 3 nácvik a rozšíření básničky: Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval. S 3 nácvik básničky a vytleskávání slabik: Dnes je svátek velký bál, děti mají karneval. To je krása napohled, pohádky jsou tady hned. Březen Jazyková Jaro S 14, 15 procvičování zrakové paměti a pozornosti S 16 nácvik jemné motoriky kroužení S 23 vytleskávání a označování délky slabik S 22 nácvik názvů jarních měsíců 20

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více