Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání a vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti, vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad v České Skalici Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice, Křenkova 42 je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od , má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Od Mateřská škola J. A. Komenského zahrnuje pod své jméno dvě mateřské školy, je to Mateřská škola Křenkova a Mateřská škola Na Podměstí Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.15 do hod Mimořádný příchod nebo odchod si zákonný zástupce dítěte má možnost se domluvit s učitelkami na třídách nebo ředitelkou školy 1.5. Zákonní zástupci po domluvě s učitelkami konkrétní třídy mají možnost vstoupit do dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí pořádaných školou, vstupovat do herních činností dětí. Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při změně plánování, náleží jim pravidelné informace, co se v MŠ děje (nástěnky). Individuálně mohou konzultovat s ředitelkou nebo pedagogickým pracovníkem prospívání a vliv MŠ na dítě. 1

2 2. Práva a povinnosti dětí Právo dětí: aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně zralého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod. právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem). /Vybráno z Úmluvy o právech dítěte/ Povinnosti dětí: všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou šetrně se chovají k veškerému majetku mateřské školy - zařízení ve třídách, hračkám, pomůckám při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem přiměřeně k svému věku dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, zadaná pravidla, s nimiž bylo seznámeno plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte Právo zákonných zástupců dítěte: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte na vstup při výchovných a vzdělávacích činnostech ve třídě - po předchozí dohodě s učitelkou na konzultace výchovných i jiných problémů týkajících se jeho dítěte s učitelkou, vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy za účelem prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy ve prospěch dítěte na seznámení se se školním vzdělávacím programem mateřské školy na spolupráci, přispívání svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy na projev připomínek k provozu mateřské školy učitelce, zástupkyni ředitelky nebo ředitelce školy (nejlépe písemnou formou) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na nárok odškodnění v případě úrazu 2

3 Povinnosti zákonných zástupců dítěte: jsou povinni dodržovat školní řád a zadaná pravidla v mateřské škole včas odhlašovat a přihlašovat své děti na docházku v mateřské škole v daných termínech platit stravné a úplatu ve všech prostorách mateřské školy a školní zahrady dodržovat základní pravidla společenského chování v prostorách školy se chovají tak, aby chránili zdraví své i všech ostatních šetrně se chovají k veškerému majetku mateřské školy a vedou k tomu i své děti všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky nebo pod jejich vlivem navštěvovat mateřskou školu nebo s nimi zde manipulovat vždy předávají dítě učitelce 4. Provoz mateřské školy mateřská škola se otevírá v 6.15 hodin od 6.15 do 7.00 hodin se děti scházejí ve II. a ve III. třídě v 8.15 hodin se nejdéle zamyká budova a v případě výjimečného pozdějšího příchodu zákonní zástupci použijí zvonek u vchodových dveří a vyčkají příchodu p. uklízečky nebo učitelky. v poledne bude mateřská škola otevřena od do hod. děti odcházející po obědě si rodiče vyzvedávají v čase od do hod. odpoledne bude budova otevřena od hod. od hod. a od hod jsou děti postupně spojovány ve III. třídě v Mateřské škole Na Podměstí budou postupně děti ze tříd spojovány ve II. a IV. třídě provoz mateřské školy končí v hodin Jaký den máme ve školce? Denní řád v obou budovách mateřské školy je dostatečně pružný. Provoz každé mateřské školy je od 6.15 do hodin. Školu otevírají a zavírají školnice a uklízečka. Od 6.15 se děti scházejí podle předem stanovených pravidel v určené třídě a v 7.00 se rozcházejí do svých tříd se svými učitelkami. Odpoledne se spojují v Pracovní doba všech zaměstnanců je rozvržena tak, aby byl zajištěn po celý den plynulý chod školy. Denní řád v mateřské škole hod. volné hry dětí, volné pohybové aktivity jazykové hříčky, speciální péče dle potřeby dětí námětové, smyslové, polytechnické hry práce s knihou, encyklopedie, obrázky dle společného pravidla společný úklid individuální péče Část první Ranní rituál vítání dne komunikativní kruh Kolektivní chvilky jazykové dechová, artikulační, řečová cvičení, gymnastika mluvidel, jazykový projev, obohacování slovní zásoby hudební tančíme, zpíváme, rytmizujeme pohybové cvičíme, běháme, skáčeme, chodíme 3

4 smyslové procvičujeme zrak, hmat, čich, chuť a sluch, psychomotorické hry, relaxační hry, hry na rozvoj vnímání, pozornosti a soustředění hod. Svačina Část druhá Skupinová činnost přizpůsobená věku dětí grafomotorická cvičení (uvolňovací cviky, správný úchop tužky, pravo-levá orientace ) umělecká činnost (kreslení, malování, modelování, stříhání, skládání, různé hry s papírem ) dramatizace (manipulace s maňásky, loutkami, soubory obrázků ) technické činnosti jazykové a rozvojové hry hod. Pobyt venku volné hry a aktivity na školní zahradě vycházky, výlety a exkurze ve městě a jeho okolí hod. Oběd hod. Odpočinek co se mi dnes líbilo nelíbilo, co jsme dělaly poslech čteného textu práce s textem, zapamatování děje nespavý režim zájmové činnosti, náhradní aktivity hod. Svačina hod. Odpolední činnosti volné hry dětí, volné pohybové aktivity námětové, smyslové, polytechnické hry práce s knihou, encyklopedie, obrázky speciální péče dle potřeby dětí individuální péče dle osobního plánu Režim dne flexibilní V mateřské škole máme uvolněný režim výchovně vzdělávacích činností. Do programu jsou zahrnuty všechny oblasti výchovných činností (tělesné, výtvarné, hudební, pracovní, estetické a rozumové). Důraz klademe na přípravu dětí na školní docházku. Dodržuje se pouze stanovený čas svačin a obědu, pobyt venku a odpočinek dětí podle jejich potřeby. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivity a činnosti v mateřské škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Školní akce se vždy pořádají s vědomím ředitelky školy (zástupce ředitelky) a zákonných zástupců dětí. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí. 4

5 Předávání dětí Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníkovi, jestliže přijde dítě do mateřské školy samo, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. Vyzvedávání dětí Podle vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pedagogický pracovník předá dítě rodičům a zákonným zástupcům a dále osobám, které jsou zapsány v evidenčním listu. Rodiče (zákonní zástupci) mohou výjimečně písemně pověřit jinou osobu. Pověření musí obsahovat datum, jméno dítěte, jméno vyzvedávající osoby, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Spojování tříd V době školních prázdnin, při menším počtu dětí na mateřské škole (např. vysoká nemocnost) nebo při absenci více pedagog. pracovníků z důvodu nemoci se na mateřské škole třídy na dobu nezbytně nutnou spojují. Výchovná činnost dopoledne bývá zachována. Uzavření mateřské školy Každý rok jsou mateřské školy uzavřeny v době školních letních prázdnin 4 týdny. Celkový provoz je v předškolních zařízeních souběžně uzavřen o letních prázdninách 2 týdny Každé plánované uzavření mateřských škol je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou a vyvěšeno na hlavních vchodech, webových stránkách mateřské školy Další uzavření mateřských škol bývá mezi vánočními svátky (vždy s předstihem oznámeno). Je zrušena povinnost ředitele zajistit ve spolupráci se zřizovatelem místo v jiné mateřské škole po dobu přerušení provozu ( 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 Sb.). 5. Stravování dětí Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a výchozích předpisech 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanoví ředitel (pověřený vedoucí pracovník) po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu a pitný režim v průběhu celého dne. Stravné v MŠ se řídí pokyny účetní mateřské školy p. Marie Řezníčkové Placení stravného vždy v daných termínech (nejdéle však do 15 dne v daném měsíci). Výše stravného je vždy s předstihem vyvěšena v šatnách dětí. Den splatnosti je včas písemně vyvěšen na informativní nástěnce v šatnách. Jiný termín splatnosti lze výjimečně dohodnout individuálně pouze s účetní p. Řezníčkovou. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na mateřské škole je stanoveno ve výši: strávníci 3 6 let strávníci 7 10 let přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč oběd 18,- Kč 19,- Kč svačina 7,- Kč 7,- Kč celkem 32,- Kč 33,- Kč Mimořádný výdej obědů při prvním dni absence dítěte od hod. do hod. ve školní jídelně Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. 5

6 Nezapomínejte si včas odhlašovat a přihlašovat dětí na stravování!!! Pokud si v případě nepřítomnosti dítěte, včas odhlásíte odpolední svačiny nebudou vám účtovány. (tj. den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. dne přítomného) 6. Omlouvání a absence dětí Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví zástupce své dítě mateřské škole neprodleně. Při nástupu dítěte do mateřské školy po absenci je nutné dítě předem přihlásit! Dítě je nutné omluvit za předpokladu, že onemocní infekční nemocí a předem při absenci delší než 2 týdny. Po této době neomluvené dítě z docházky MŠ může být vyřazeno (může být ukončena docházka do MŠ). Podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte: dítě bez omluvy zákonného zástupce se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání s ním směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná na základě doporučení praktického lékaře v průběhu zkušební doby nebo školského poradenského zařízení zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady 7. Příspěvek na úplatu V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č. 43/2006 Sb. a vnitřní směrnicí je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby pro tento školní rok ve výši 300,-Kč za jeden kalendářní měsíc (směrnice č. 11). Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro dítě, které se v souladu s 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte: (dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. předškolní děti v posledním roce před zahájení povinné školní docházky fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče - 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č.111/2006sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 6

7 Úplata se hradí ve stejných termínech jako stravné a je splatná za příslušný kalendářní měsíc do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 8. Bezpečnost dětí Podle zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogická pracovnice mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si jej opět z MŠ vyzvedne. Za bezpečnost a výchovně vzdělávací činnosti zodpovídají uč. jednotlivých tříd, a to jak při činnostech v mateřské škole, tak při pobytu venku. Dozor u dětí zajišťuje vždy odpovídající počet učitelek. Výjimečné situace hlásí vždy učitelky a zástupkyně ředitelce školy. Při odpoledních hrách na zahradách mateřských škol v přítomnosti rodičů rodiče přebírají plnou odpovědnost za své dítě. Při pořádání různých akcí školy rozhodne ředitelka mateřské školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů Za řádný provoz školy, bezpečnost a úroveň výchovně vzdělávací práce celé mateřské školy zodpovídá ředitelka školy, v mateřské škole Na Podměstí zodpovídá zástupkyně ředitelky. Za úklid a pořádek v MŠ zodpovídají uklízečky, za teplotu v MŠ zodpovídá školnice. Za úpravu zahrady zodpovídá ředitelka, za udržování a úklid zodpovídají uklízečky a učitelky MŠ /viz. provozní řád zahrady/. Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole je především zaměřena na: oblast zdravého životního stylu - výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevů v chování - jako třeba šikana, záškoláctví, užívání návykových látek rozpoznání a zajištění včasné intervence, zejména - zanedbávání dětí, týrání a zneužívání dětí, domácí násilí 9. Přijímací řízení - zápis do mateřské školy 9.1. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro dětí ve věku od tří do šesti let. Mohou však být přijaty i dětí mladší. O přijetí rozhoduje ředitelka po ověření částečné samostatnosti a dodržování základních hygienických pravidel Termín přijímacího zápisu stanoví ředitelka zpravidla květen, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a oznámením v českoskalickém zpravodaji a na webových stránkách mateřské školy Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých potom rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. Nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení pod registračním číslem ředitelka zveřejní na webových stránkách školy a na budovách mateřských škol, tímto se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dána na vědomí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. 7

8 zákonní zástupci si podají nebo vyplní písemnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec zařazení dítěte do jiné mateřské školy o zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v mateřské škole mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje zákonný zástupce s přítomným pedagogickým pracovníkem při příchodu do mateřské školy zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje zdraví dítěte k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy 10. Evidence dítěte Před nástupem dítěte do MŠ musí mít zákonní zástupci předán v ředitelně Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte rodné číslo, datum a místo narození místo trvalého pobytu jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte místo trvalého pobytu a adresu k doručování písemností telefonické spojení doklad o pravidelném očkování doloží rodiče u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, při přijetí dítěte do mateřské školy dětský pediatr vyplní kolonku o řádném očkování na Evidenčním listu rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) Informace o dětech jsou důvěrné a důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 8

9 11. První vstup dítěte do MŠ Prosíme rodiče, aby dali svým dětem při nástupu do MŠ tyto věci a respektovali následující požadavky bačkůrky (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle) zástěrku nebo hrací kalhoty (např. slabé tepláky, legíny), pyžamo nebo noční košilku teplákovou soupravu nebo náhradní věci na pobyt venku náhradní spodní prádlo a tričko, punčocháče nebo ponožky (mít v prostřední přihrádce v šatně) jeden nerozbitný hrníček na pitný režim vlastní zubní kartáček, pastu a kelímek prosíme jeden balík papírových kapesníků Za neoznačené věci ve školce neručíme. Každý pátek si berou děti, mimo bačkůrek a náhradního oblečení, všechny věci domů. Prosíme rodiče, nedávejte dětem do mateřské školy cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je potom pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná. Nedoporučujeme ani nošení hraček do MŠ (maximálně 1). Doporučení zákonným zástupcům vodit děti do mateřské školy zdravé předávat děti osobně pedagog. pracovníkům s informací o zdravotním stavu (v žádném případě neposílat děti samotné) prosíme průběžně prohlížet hlavy možný výskyt vší oznámit výskyt infekčních onemocnění dítěte jakož i členů jejich rodiny včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole odhlašovat si včas obědy a svačiny včas platit stravné a školné dodržovat a nepřekračovat provozní dobu v mateřské škole ( ) sledovat všechny informace ( informační nástěnky, šatny dětí) dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období (v létě kraťasy, pokrývku na hlavu, zimě rukavice, čepice) poznačit si veškeré součásti oblečení a obuv dětí dodržovat termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání nevodit do prostor mateřské školy žádná zvířata My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Našim cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče. Správná cesta je vzájemná spolupráce, důvěra, otevřenost, slušnost a přátelství. Tato směrnice ruší směrnici č. 63/2012. Tento školní řád nabývá platnosti dne Vítová Helena ředitelka školy 9

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více