SOŠPg obor M/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠPg obor 75-31-M/01"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové části. Pedagogika a psychologie Hudební výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Biologie a hygiena Občanská nauka Dějepis Matematika Z těchto témat bude pro každý předmět sestaveno konečných zkušebních témat, z nichž si budou žáci u zkoušky losovat. Uvedené číslování témat je jen orientační a nesouvisí s čísly, pod kterými si budou žáci u zkoušky jedno téma losovat. Liberec Mgr. Jaroslav Šťastný v. r. ředitel školy

2 Pedagogika a psychologie 1. Výchovně vzdělávací soustava v České republice a její začlenění v rámci Evropské unie 2. Osobnost pedagoga 3. Sociální interakce a komunikace 4. Charakteristika a struktura edukačního procesu 5. Plánování edukačního procesu 6. Individuální přístup 7. Hra jako prostředek výchovy 8. Rodina a její význam v životě dítěte 9. Náhradní rodinná péče 10. Proces socializace 11. Školní připravenost 12. Proces učení 13. Pedagogická a psychologická diagnostika dítěte 14. Volný čas, vývoj a význam institucí zabývajících se volným časem dětí a mládeže 15. Prožitková pedagogika 16. Výchovné styly 17. Základy speciální pedagogiky 18. Dítě s handicapem 19. Sociálně-patologické jevy a sociokulturní handicap 20. Sociální skupiny 21. Školní neúspěšnost 22. Vývoj výchovy od pravěku do středověku 23. Jan Ámos Komenský 24. Významné pedagogické osobnosti od 17. století po současnost 25. Alternativní pedagogické systémy

3 Hudební výchova s metodikou 1. Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku 2. Prameny evropské hudební kultury, křesťanský zpěv. Duchovní píseň v Čechách 3. Rozkvět rytířského umění v Evropě a českých zemích, středověký instrumentář 4. Počátky evropského vícehlasu, ars antiqua, ars nova 5. Renesance v Evropě jako vrchol vícehlasu, zvláštnosti vývoje v Čechách 6. Baroko zlom v evropském hudebním myšlení, formy vokální 7. Rozvoj instrumentální hudby v období baroka, formy komorní a orchestrální 8. Barokní hudba v Čechách, zahraniční reprezentace 9. Klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové 10. Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba 11. Raný německý romantismus a jeho představitelé 12. Novoromantické programní tendence v Evropské hudbě 13. Národní hudební kultury 19. století 14. Bedřich Smetana zakladatel české národní hudby 15. Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam 16. Hudební směry na přelomu 19. a 20. století 17. Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století 18. Představitelé české tvorby 20. stol. L. Janáček, B, Martinů 19. Experimentální artificiální hudba po 2. světové válce 20. Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 20. století 21. Dramatické formy a jejich vývoj 22. Tanec lidový a společenský, stylizace, baletní hudba 23. Lidová píseň vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století 24. Vývoj instrumentální hudby - formy komorní a orchestrální, vznik a obsazení orchestru. 25. Muzikoterapie a její využití v praxi Nejstarší kořeny hudebních kultur a jejich projevy v etnické hudbě

4 Tělesná výchova s metodikou 1. Pojem tělesná kultura, formy tělesné kultury se zaměřením na tělesnou výchovu výzkumné metody v TV, projekt vzdělávání a výchovy v TV, bezpečnostní předpisy pro práci v TV 2. Cíle, obsah a prostředky tělesné výchovy, tělesná cvičení a jejich formy, uplatnění věkových zvláštností v TV na MŠ 3. Organizační formy tělesné výchovy na MŠ, formy řízení a organizování dětí v TV 4. Osobnost učitele, vyučovací činnosti učitele v TV, učení a motorické učení praktický příklad nácviku pohybové dovednosti 5. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj u dětí předškolního a školního věku 6. Průpravná a kondiční cvičení, zákl. charakteristika a dělení, názvosloví tělesných cvičení 7. Vyučovací metody a didaktické zásady, jejich využití v tělovýchovném procesu 8. Růst a vývoj dítěte ve vztahu k motorice, cviky vhodné a nevhodné z hlediska věkových zvláštností, reakce organismu na zatížení, únava 9. Rozbor sezónních tělovýchovných činností plavání, lyžování, sáňkování, bruslení. 10. Vznik a vývoj olympijských her 11. Tělesná kultura nejstarších civilizací 12. Porovnání pojetí tělesné kultury středověku a období humanismu a renesance 13. Ranně buržoazní pedagogika a její pohled na TV, podstata největších tělovýchovných systému v evropských zemích v 19. století 14. Vliv evropských tělovýchovných systémů na vývoj TV v českých zemích od 2. poloviny 19. století do současnosti 15. Dějiny školní TV 16. Rozvoj zákl. motoriky v tělesné výchově dětí předškolního a mladšího školního věku 17. Zdravotní tělesná výchova, klasifikace druhů oslabení, zdravotní skupiny, stavba hodiny ZTV příklad hodiny ZTV pro určitý druh oslabení 18. Oslabení podpůrně pohybového systému, praktické příklady vyrovnávacích cvičení, jejich uplatnění ve školní a mimoškolní TV 19. Diagnostika držení těla, nejčastější odchylky od správného držení těla a jejich příčiny, svalová nerovnováha 20. Atletika a její uplatnění ve školní a mimoškolní TV atletické disciplíny, pravidla, základní metodické postupy při atletické průpravě 21. Hry v předškolní a školní TV, základní klasifikace her 22. Basketbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, sportovní terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 23. Volejbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 24. Uplatnění akrobatických cvičení tělesné výchově dětí předškolního mladšího školního věku, dělení akrobatických cvičení, akrobatická průprava, konkrétní příklad nácviku akrobatického prvku, záchrana a dopomoc 25. Tělesná výchova ve výchovně vzdělávacím programu, plánování v TV, uplatnění netradičních sportovních činností ve školní a mimoškolní TV

5 Výtvarná výchova s metodikou 1. Pravěké umění. Keramika a její využití ve výtvarné výchově. 2. Umění starověkého Egypta. Období naivního realismu v dětském výtvarném projevu. 3. Umění Mezopotámie a egejské oblasti. Volba námětu ve výtvarné výchově, výtvarná řada a projekt. 4. Architektura starověkého Řecka. Didaktické zásady ve výtvarné výchově 5. Sochařství a malířství starověkého Řecka. Využití kresebných technik ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 6. Umění starověkého Říma. Výtvarné práce s užitou formou. 7. Raně křesťanské umění křesťanská antika, byzantské umění, umění Germánů a Keltů. Plánování a příprava na zaměstnání z výtvarné výchovy. 8. Předrománská a románská architektura. Využití modelování ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 9. Předrománské a románské malířství, sochařství a užité umění. Grafomotorická cvičení v MŠ. 10. Gotická architektura. Cíl a úkol ve výtvarné výchově, rámcový vzdělávací program. 11. Gotické malířství, sochařství a užité umění. Kresba, kresebné techniky. 12. Renesanční architektura. Formy hodnocení ve výtvarné výchově. 13. Malířství a sochařství italské renesance. Výtvarná typologie a její využití v praxi. 14. Malířství zaalpské renesance a manýrismus. Grafické techniky a jejich využití při výtvarné výchově. 15. Barokní architektura. Využití malířských technik vzhledem k věkovým kategoriím. 16. Barokní sochařství a rokoko. Formy motivace ve výtvarné výchově. 17. Barokní malířství. Loutka a její využití v MŠ. 18. Klasicismus. Sochařské práce ve výtvarné výchově. 19. Romantismus a historismus. Práce s materiálem v plošné a prostorové tvorbě ve výtvarné výchově. 20. Realismus a generace Národního divadla. Vývojová stádia dětského výtvarného projevu. 21. Impresionismus, postimpresionismus. Barva a její výrazové možnosti, práce s barvou při výtvarné výchově. 22. Secese a symbolismus. Malba, malířské techniky. 23. Moderní umělecké směry počátku 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, naivní umění). Formy seznamování dětí s uměleckým dílem. 24. Moderní umělecké směry válečného, meziválečného a poválečného období (dadaismus, surrealismus, abstraktní umění, orfismus, socialistický realismus, akční malba). Akční tvorba ve výtvarné výchově. 25. Moderní umělecké směry počátku 2. poloviny 20. století (informel, nová figurace, pop art, neodadaismus, op art, radikální abstrakce, minimalismus, lettrismus, kinetické umění). Organizační formy ve výtvarné výchově. 26. Nejnovější umělecké směry 20. století (akční tvorba performance, happening, land art, body art, street art graffiti art, hyperrealismus, umění instalace, konceptuální umění, počítačová grafika, video art, postmoderna). Arteterapie, artefiletika. 27. Vývoj moderní architektury. Estetická úprava interiéru MŠ, místo pro výtvarnou výchovu, bezpečnostní a hygienické zásady. 28. Nejvýznamnější architektonické a sochařské památky Prahy. Rozdíly mezi výtvarnou výchovou v MŠ, v družinách a zájmových útvarech na ZŠ.

6 Biologie a hygiena 1. Kosterní soustava člověka osová kostra a lebka charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 2. Kosterní soustava člověka kostra končetin charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 3. Svalová soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce a inervace hladké, srdeční a kosterní svaloviny, přehled základních kosterních svalů, stavba a činnost srdce, věkové zvláštnosti pohybové soustavy, onemocnění pohybové soustavy 4. Oběhová soustava člověka charakteristika soustavy, velký tělní a malý plicní oběh, cévy, srdce, mízní soustava, věkové zvláštnosti oběhové soustavy, kardiovaskulární onemocnění 5. Tělní tekutiny intracelulární a extracelulární tekutiny, složení, funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunitní systém 6. Dýchací soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, dýchání (respirace), věkové zvláštnosti dýchací soustavy, onemocnění dýchací soustavy 7. Trávicí soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, trávicí enzymy, zdravá výživa, živiny, minerály, vitamíny, věkové zvláštnosti trávicí soustavy, onemocnění trávicí soustavy 8. Vylučovací soustava člověka a kůže charakteristika soustavy, stavba, funkce, ledviny, tvorba moči, odvodné cesty močové, kůže, termoregulace, onemocnění vylučovací soustavy, věkové zvláštnosti vylučovací soustavy 9. Nervová soustava člověka CNS charakteristika soustavy, stavba, funkce, tvorba a přenos nervových signálů, CNS, reflexy, obvodové nervstvo, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 10. Nervová soustava člověka obvodové nervstvo reflexy, sympatikus -- parasympatikus, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 11. Hormonální soustava člověka charakteristika soustavy, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázové a tkáňové hormony, onemocnění HŘO, věkové zvláštnosti HŘO 12. Smyslová soustava člověka kožní receptory, čich a chuť charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 13. Smyslová soustava člověka sluch a zrak charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 14. Pohlavní soustava člověka charakteristika soustavy, primární a sekundární pohlavní znaky, mužské a ženské pohlavní ústrojí (stavba, funkce) 15. Těhotenství těhotenství, porod, onemocnění pohlavní soustavy

7 16. Ontogenetický vývoj člověka prenatální a postnatální vývoj jedince, věkové zvláštnosti orgánových soustav, akcelerace vývoje 17. Člověk a zdraví viry, bakterie viry, bakterie, stavba, rozmnožování, výskyt, virová a bakteriální onemocnění a prevence proti nim. 18. Obecná biologie chemické složení soustav, buňka, tkáně a pletiva stavba, chemické složení, srovnání prokaryotická x eukaryotická buňka a rostlinná x živočišná buňka, typy tkání a pletiv 19. Genetika I molekulární základy dědičnosti, základní genetické pojmy a jejich vzájemné vztah, genetika buňky, Mendlovy zákony, geneticky dědičné choroby 20. Genetika II chromozomální určení pohlaví, genetika člověka genealogie 21. Botanika vegetativní a generativní orgány rostlin; houby a nižší rostliny houby, lišejníky, řasy, mechorosty, kapraďorosty generativní rostlinné orgány, vegetativní rostlinné orgány, stavba těla, systematické dělení, význam hub, lišejníků a řas, mechorosty, kapraďorosty 22. Nahosemenné a krytosemenné rostliny nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny, poznávání rostlin 23. Živočichové I žahavci, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci; členovci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 24. Živočichové II paryby, ryby, obojživelníci, plazi stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 25. Živočichové III ptáci, savci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 26. Parazité člověka parazitičtí prvoci, ploštěnci, hlístice, členovci onemocnění způsobená či přenášená parazitickými prvoky, ploštěnci, hlísticemi a členovci, stavba těla a životní cykly parazitických organismů 27. Ekologie a ochrana životního prostředí organismus a prostředí, člověk a prostředí, základní ekologické pojmy, abiotické a biotické faktory, současné ekologické problémy, ochrana přírody ve světě a v ČR 28. Uplatnění znalostí z biologie a hygieny v předškolní a mimoškolní pedagogice aplikace znalosti ontogenetického vývoje, zásady správné hygieny a výživy, prevence onemocnění, zdravý životní styl

8 Občanská nauka 1. Vznik filosofie a její první projevy v antice, nejvýznamnější osobnosti antické filosofie, základní filosofické pojmy. 2. Křesťanství a středověká filosofie patristika, scholastika. 3. Filosofie období renesance přírodní filosofie, filosofie společnosti. 4. Novověká filosofie do 19. století racionalismus, empirismus, Kant. 5. Světová monoteistická náboženství judaismus. 6. Světová monoteistická náboženství křesťanství. 7. Světová monoteistická náboženství islám a jeho postavení v současném světě. 8. Evropská unie integrační proces, orgány a instituce. 9. Světová integrace mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, členství ČR v nich. 10. Politologie a politika politologie, politické strany, politická participace, volby, ideologie a ideologické proudy. 11. Stát a národ teorie vzniku státu, funkce státu, národ, státní občanství, formy vlády, typy státu, právní stát, volby. 12. Demokracie a lidská práva formy demokracie, principy demokracie, lidská práva Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce práv. 13. Dělba státní moci v ČR složky státní moci moc výkonná, soudní a zákonodárná. 14. Pojem práva právní normy, legislativní proces, právní řád ČR, systém práva, právní ochrana soustava soudů. 15. Právo rodinné a občanské vznik a zánik manželství, náhradní rodinná péče, občanské závazkové, dědické, věcné, občanské soudní řízení. 16. Právo pracovní a sociální politika státu vznik a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, mzda, sociální dávky. 17. Právo trestní a správní trestní odpovědnost, druhy trestů a trestných činů, trestní soudní řízení, správní řízení, fáze správního řízení, přestupek. 18. Ústavní právo přehled ústavního pořádku, složky státní moci, územní samospráva. 19. Vývoj české státnosti státní symboly, právní základy státu. 20. Základní ekonomické souvislosti ekonomie jako věda, 3 základní otázky ekonomiky, ekonomické systémy, výrobní faktory, ekonomické subjekty, ekonomické sektory. 21. Trh, konkurence a chování spotřebitele trh a tržní mechanismus, funkce trhu v tržním hospodářství, typy a subjekty trhu, nabídka, poptávka, cena, rovnováha na trhu, tržní selhání. 22. Daňová soustava, poplatky, zdravotní a sociální pojištění. 23. Národní hospodářství makroekonomické ukazatele HDP, vývoj obchodní a platební bilance, inflace, nezaměstnanost, hospodářský cyklus fáze a příčiny, hospodářská politika státu státní rozpočet. 24. Bankovnictví a trh financí peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, bankovní soustava, centrální banka, činnost obchodních bank bankovní operace, typy účtů, úvěrů, cenné papíry. 25. Sociální interakce a komunikace mezi lidmi společenské skupiny, společenské role, proces socializace, druhy komunikace.

9 Dějepis 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku, staroorientální státy 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Evropa v raném středověku 5. Islám vs. křesťanství ve středověku a raném novověku 6. Evropa v době vrcholného a pozdního středověku 7. České země do vymření Přemyslovců 8. Český stát v době Lucemburků 9. Vývoj české společnosti v století 10. Kultura vrcholného středověku a počátku novověku 11. Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století 12. Evropa po třicetileté válce 13. Habsburská monarchie po třicetileté válce 14. Francouzská revoluce a napoleonské války 15. Vznik a vývoj USA v 19. století 16. České země v době předbřeznové 17. Revoluční rok 1848 v Evropě a v Rakousku 18. Svět v období imperialismu 19. Rakousko-Uhersko 20. První světová válka 21. Vznik ČSR 22. Svět mezi dvěma světovými válkami 23. Fašismus a komunismus 24. ČSR mezi dvěma světovými válkami 25. Druhá světová válka 26. Studená válka, Třetí svět a dekolonizace 27. Vývoj ČSR po druhé světové válce až do dnešní doby

10 Matematika 1. Absolutní hodnota 2. Exponenciální funkce a rovnice 3. Goniometrické funkce 4. Goniometrické rovnice 5. Kvadratická funkce 6. Kvadratická rovnice 7. Lineární a lineární lomená funkce 8. Lineární rovnice a rovnice s neznámou ve jmenovateli 9. Logaritmická funkce a rovnice 10. Nerovnice 11. Obecný trojúhelník, sinová a kosinová věta 12. Objem a povrch hranolu a válce 13. Objem a povrch kužele a jehlanu (i komolého) 14. Objem koule, části koulel a kulové plochy 15. Operace s mocninami a odmocninami 16. Podobná zobrazení v rovině 17. Pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, Euklidovy věty 18. Přímka 19. Shodná zobrazení v rovině 20. Soustava rovnic 21. Statistika a finanční matematika 22. Úpravy algebraických výrazů 23. Úpravy goniometrických výrazů 24. Vektor 25. Základní vlastnosti a typy posloupností a jejich užití

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu.

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více