SOŠPg obor M/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠPg obor 75-31-M/01"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové části. Pedagogika a psychologie Hudební výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Biologie a hygiena Občanská nauka Dějepis Matematika Z těchto témat bude pro každý předmět sestaveno konečných zkušebních témat, z nichž si budou žáci u zkoušky losovat. Uvedené číslování témat je jen orientační a nesouvisí s čísly, pod kterými si budou žáci u zkoušky jedno téma losovat. Liberec Mgr. Jaroslav Šťastný v. r. ředitel školy

2 Pedagogika a psychologie 1. Výchovně vzdělávací soustava v České republice a její začlenění v rámci Evropské unie 2. Osobnost pedagoga 3. Sociální interakce a komunikace 4. Charakteristika a struktura edukačního procesu 5. Plánování edukačního procesu 6. Individuální přístup 7. Hra jako prostředek výchovy 8. Rodina a její význam v životě dítěte 9. Náhradní rodinná péče 10. Proces socializace 11. Školní připravenost 12. Proces učení 13. Pedagogická a psychologická diagnostika dítěte 14. Volný čas, vývoj a význam institucí zabývajících se volným časem dětí a mládeže 15. Prožitková pedagogika 16. Výchovné styly 17. Základy speciální pedagogiky 18. Dítě s handicapem 19. Sociálně-patologické jevy a sociokulturní handicap 20. Sociální skupiny 21. Školní neúspěšnost 22. Vývoj výchovy od pravěku do středověku 23. Jan Ámos Komenský 24. Významné pedagogické osobnosti od 17. století po současnost 25. Alternativní pedagogické systémy

3 Hudební výchova s metodikou 1. Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku 2. Prameny evropské hudební kultury, křesťanský zpěv. Duchovní píseň v Čechách 3. Rozkvět rytířského umění v Evropě a českých zemích, středověký instrumentář 4. Počátky evropského vícehlasu, ars antiqua, ars nova 5. Renesance v Evropě jako vrchol vícehlasu, zvláštnosti vývoje v Čechách 6. Baroko zlom v evropském hudebním myšlení, formy vokální 7. Rozvoj instrumentální hudby v období baroka, formy komorní a orchestrální 8. Barokní hudba v Čechách, zahraniční reprezentace 9. Klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové 10. Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba 11. Raný německý romantismus a jeho představitelé 12. Novoromantické programní tendence v Evropské hudbě 13. Národní hudební kultury 19. století 14. Bedřich Smetana zakladatel české národní hudby 15. Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam 16. Hudební směry na přelomu 19. a 20. století 17. Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století 18. Představitelé české tvorby 20. stol. L. Janáček, B, Martinů 19. Experimentální artificiální hudba po 2. světové válce 20. Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 20. století 21. Dramatické formy a jejich vývoj 22. Tanec lidový a společenský, stylizace, baletní hudba 23. Lidová píseň vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století 24. Vývoj instrumentální hudby - formy komorní a orchestrální, vznik a obsazení orchestru. 25. Muzikoterapie a její využití v praxi Nejstarší kořeny hudebních kultur a jejich projevy v etnické hudbě

4 Tělesná výchova s metodikou 1. Pojem tělesná kultura, formy tělesné kultury se zaměřením na tělesnou výchovu výzkumné metody v TV, projekt vzdělávání a výchovy v TV, bezpečnostní předpisy pro práci v TV 2. Cíle, obsah a prostředky tělesné výchovy, tělesná cvičení a jejich formy, uplatnění věkových zvláštností v TV na MŠ 3. Organizační formy tělesné výchovy na MŠ, formy řízení a organizování dětí v TV 4. Osobnost učitele, vyučovací činnosti učitele v TV, učení a motorické učení praktický příklad nácviku pohybové dovednosti 5. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj u dětí předškolního a školního věku 6. Průpravná a kondiční cvičení, zákl. charakteristika a dělení, názvosloví tělesných cvičení 7. Vyučovací metody a didaktické zásady, jejich využití v tělovýchovném procesu 8. Růst a vývoj dítěte ve vztahu k motorice, cviky vhodné a nevhodné z hlediska věkových zvláštností, reakce organismu na zatížení, únava 9. Rozbor sezónních tělovýchovných činností plavání, lyžování, sáňkování, bruslení. 10. Vznik a vývoj olympijských her 11. Tělesná kultura nejstarších civilizací 12. Porovnání pojetí tělesné kultury středověku a období humanismu a renesance 13. Ranně buržoazní pedagogika a její pohled na TV, podstata největších tělovýchovných systému v evropských zemích v 19. století 14. Vliv evropských tělovýchovných systémů na vývoj TV v českých zemích od 2. poloviny 19. století do současnosti 15. Dějiny školní TV 16. Rozvoj zákl. motoriky v tělesné výchově dětí předškolního a mladšího školního věku 17. Zdravotní tělesná výchova, klasifikace druhů oslabení, zdravotní skupiny, stavba hodiny ZTV příklad hodiny ZTV pro určitý druh oslabení 18. Oslabení podpůrně pohybového systému, praktické příklady vyrovnávacích cvičení, jejich uplatnění ve školní a mimoškolní TV 19. Diagnostika držení těla, nejčastější odchylky od správného držení těla a jejich příčiny, svalová nerovnováha 20. Atletika a její uplatnění ve školní a mimoškolní TV atletické disciplíny, pravidla, základní metodické postupy při atletické průpravě 21. Hry v předškolní a školní TV, základní klasifikace her 22. Basketbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, sportovní terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 23. Volejbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 24. Uplatnění akrobatických cvičení tělesné výchově dětí předškolního mladšího školního věku, dělení akrobatických cvičení, akrobatická průprava, konkrétní příklad nácviku akrobatického prvku, záchrana a dopomoc 25. Tělesná výchova ve výchovně vzdělávacím programu, plánování v TV, uplatnění netradičních sportovních činností ve školní a mimoškolní TV

5 Výtvarná výchova s metodikou 1. Pravěké umění. Keramika a její využití ve výtvarné výchově. 2. Umění starověkého Egypta. Období naivního realismu v dětském výtvarném projevu. 3. Umění Mezopotámie a egejské oblasti. Volba námětu ve výtvarné výchově, výtvarná řada a projekt. 4. Architektura starověkého Řecka. Didaktické zásady ve výtvarné výchově 5. Sochařství a malířství starověkého Řecka. Využití kresebných technik ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 6. Umění starověkého Říma. Výtvarné práce s užitou formou. 7. Raně křesťanské umění křesťanská antika, byzantské umění, umění Germánů a Keltů. Plánování a příprava na zaměstnání z výtvarné výchovy. 8. Předrománská a románská architektura. Využití modelování ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 9. Předrománské a románské malířství, sochařství a užité umění. Grafomotorická cvičení v MŠ. 10. Gotická architektura. Cíl a úkol ve výtvarné výchově, rámcový vzdělávací program. 11. Gotické malířství, sochařství a užité umění. Kresba, kresebné techniky. 12. Renesanční architektura. Formy hodnocení ve výtvarné výchově. 13. Malířství a sochařství italské renesance. Výtvarná typologie a její využití v praxi. 14. Malířství zaalpské renesance a manýrismus. Grafické techniky a jejich využití při výtvarné výchově. 15. Barokní architektura. Využití malířských technik vzhledem k věkovým kategoriím. 16. Barokní sochařství a rokoko. Formy motivace ve výtvarné výchově. 17. Barokní malířství. Loutka a její využití v MŠ. 18. Klasicismus. Sochařské práce ve výtvarné výchově. 19. Romantismus a historismus. Práce s materiálem v plošné a prostorové tvorbě ve výtvarné výchově. 20. Realismus a generace Národního divadla. Vývojová stádia dětského výtvarného projevu. 21. Impresionismus, postimpresionismus. Barva a její výrazové možnosti, práce s barvou při výtvarné výchově. 22. Secese a symbolismus. Malba, malířské techniky. 23. Moderní umělecké směry počátku 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, naivní umění). Formy seznamování dětí s uměleckým dílem. 24. Moderní umělecké směry válečného, meziválečného a poválečného období (dadaismus, surrealismus, abstraktní umění, orfismus, socialistický realismus, akční malba). Akční tvorba ve výtvarné výchově. 25. Moderní umělecké směry počátku 2. poloviny 20. století (informel, nová figurace, pop art, neodadaismus, op art, radikální abstrakce, minimalismus, lettrismus, kinetické umění). Organizační formy ve výtvarné výchově. 26. Nejnovější umělecké směry 20. století (akční tvorba performance, happening, land art, body art, street art graffiti art, hyperrealismus, umění instalace, konceptuální umění, počítačová grafika, video art, postmoderna). Arteterapie, artefiletika. 27. Vývoj moderní architektury. Estetická úprava interiéru MŠ, místo pro výtvarnou výchovu, bezpečnostní a hygienické zásady. 28. Nejvýznamnější architektonické a sochařské památky Prahy. Rozdíly mezi výtvarnou výchovou v MŠ, v družinách a zájmových útvarech na ZŠ.

6 Biologie a hygiena 1. Kosterní soustava člověka osová kostra a lebka charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 2. Kosterní soustava člověka kostra končetin charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 3. Svalová soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce a inervace hladké, srdeční a kosterní svaloviny, přehled základních kosterních svalů, stavba a činnost srdce, věkové zvláštnosti pohybové soustavy, onemocnění pohybové soustavy 4. Oběhová soustava člověka charakteristika soustavy, velký tělní a malý plicní oběh, cévy, srdce, mízní soustava, věkové zvláštnosti oběhové soustavy, kardiovaskulární onemocnění 5. Tělní tekutiny intracelulární a extracelulární tekutiny, složení, funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunitní systém 6. Dýchací soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, dýchání (respirace), věkové zvláštnosti dýchací soustavy, onemocnění dýchací soustavy 7. Trávicí soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, trávicí enzymy, zdravá výživa, živiny, minerály, vitamíny, věkové zvláštnosti trávicí soustavy, onemocnění trávicí soustavy 8. Vylučovací soustava člověka a kůže charakteristika soustavy, stavba, funkce, ledviny, tvorba moči, odvodné cesty močové, kůže, termoregulace, onemocnění vylučovací soustavy, věkové zvláštnosti vylučovací soustavy 9. Nervová soustava člověka CNS charakteristika soustavy, stavba, funkce, tvorba a přenos nervových signálů, CNS, reflexy, obvodové nervstvo, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 10. Nervová soustava člověka obvodové nervstvo reflexy, sympatikus -- parasympatikus, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 11. Hormonální soustava člověka charakteristika soustavy, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázové a tkáňové hormony, onemocnění HŘO, věkové zvláštnosti HŘO 12. Smyslová soustava člověka kožní receptory, čich a chuť charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 13. Smyslová soustava člověka sluch a zrak charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 14. Pohlavní soustava člověka charakteristika soustavy, primární a sekundární pohlavní znaky, mužské a ženské pohlavní ústrojí (stavba, funkce) 15. Těhotenství těhotenství, porod, onemocnění pohlavní soustavy

7 16. Ontogenetický vývoj člověka prenatální a postnatální vývoj jedince, věkové zvláštnosti orgánových soustav, akcelerace vývoje 17. Člověk a zdraví viry, bakterie viry, bakterie, stavba, rozmnožování, výskyt, virová a bakteriální onemocnění a prevence proti nim. 18. Obecná biologie chemické složení soustav, buňka, tkáně a pletiva stavba, chemické složení, srovnání prokaryotická x eukaryotická buňka a rostlinná x živočišná buňka, typy tkání a pletiv 19. Genetika I molekulární základy dědičnosti, základní genetické pojmy a jejich vzájemné vztah, genetika buňky, Mendlovy zákony, geneticky dědičné choroby 20. Genetika II chromozomální určení pohlaví, genetika člověka genealogie 21. Botanika vegetativní a generativní orgány rostlin; houby a nižší rostliny houby, lišejníky, řasy, mechorosty, kapraďorosty generativní rostlinné orgány, vegetativní rostlinné orgány, stavba těla, systematické dělení, význam hub, lišejníků a řas, mechorosty, kapraďorosty 22. Nahosemenné a krytosemenné rostliny nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny, poznávání rostlin 23. Živočichové I žahavci, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci; členovci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 24. Živočichové II paryby, ryby, obojživelníci, plazi stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 25. Živočichové III ptáci, savci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 26. Parazité člověka parazitičtí prvoci, ploštěnci, hlístice, členovci onemocnění způsobená či přenášená parazitickými prvoky, ploštěnci, hlísticemi a členovci, stavba těla a životní cykly parazitických organismů 27. Ekologie a ochrana životního prostředí organismus a prostředí, člověk a prostředí, základní ekologické pojmy, abiotické a biotické faktory, současné ekologické problémy, ochrana přírody ve světě a v ČR 28. Uplatnění znalostí z biologie a hygieny v předškolní a mimoškolní pedagogice aplikace znalosti ontogenetického vývoje, zásady správné hygieny a výživy, prevence onemocnění, zdravý životní styl

8 Občanská nauka 1. Vznik filosofie a její první projevy v antice, nejvýznamnější osobnosti antické filosofie, základní filosofické pojmy. 2. Křesťanství a středověká filosofie patristika, scholastika. 3. Filosofie období renesance přírodní filosofie, filosofie společnosti. 4. Novověká filosofie do 19. století racionalismus, empirismus, Kant. 5. Světová monoteistická náboženství judaismus. 6. Světová monoteistická náboženství křesťanství. 7. Světová monoteistická náboženství islám a jeho postavení v současném světě. 8. Evropská unie integrační proces, orgány a instituce. 9. Světová integrace mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, členství ČR v nich. 10. Politologie a politika politologie, politické strany, politická participace, volby, ideologie a ideologické proudy. 11. Stát a národ teorie vzniku státu, funkce státu, národ, státní občanství, formy vlády, typy státu, právní stát, volby. 12. Demokracie a lidská práva formy demokracie, principy demokracie, lidská práva Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce práv. 13. Dělba státní moci v ČR složky státní moci moc výkonná, soudní a zákonodárná. 14. Pojem práva právní normy, legislativní proces, právní řád ČR, systém práva, právní ochrana soustava soudů. 15. Právo rodinné a občanské vznik a zánik manželství, náhradní rodinná péče, občanské závazkové, dědické, věcné, občanské soudní řízení. 16. Právo pracovní a sociální politika státu vznik a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, mzda, sociální dávky. 17. Právo trestní a správní trestní odpovědnost, druhy trestů a trestných činů, trestní soudní řízení, správní řízení, fáze správního řízení, přestupek. 18. Ústavní právo přehled ústavního pořádku, složky státní moci, územní samospráva. 19. Vývoj české státnosti státní symboly, právní základy státu. 20. Základní ekonomické souvislosti ekonomie jako věda, 3 základní otázky ekonomiky, ekonomické systémy, výrobní faktory, ekonomické subjekty, ekonomické sektory. 21. Trh, konkurence a chování spotřebitele trh a tržní mechanismus, funkce trhu v tržním hospodářství, typy a subjekty trhu, nabídka, poptávka, cena, rovnováha na trhu, tržní selhání. 22. Daňová soustava, poplatky, zdravotní a sociální pojištění. 23. Národní hospodářství makroekonomické ukazatele HDP, vývoj obchodní a platební bilance, inflace, nezaměstnanost, hospodářský cyklus fáze a příčiny, hospodářská politika státu státní rozpočet. 24. Bankovnictví a trh financí peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, bankovní soustava, centrální banka, činnost obchodních bank bankovní operace, typy účtů, úvěrů, cenné papíry. 25. Sociální interakce a komunikace mezi lidmi společenské skupiny, společenské role, proces socializace, druhy komunikace.

9 Dějepis 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku, staroorientální státy 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Evropa v raném středověku 5. Islám vs. křesťanství ve středověku a raném novověku 6. Evropa v době vrcholného a pozdního středověku 7. České země do vymření Přemyslovců 8. Český stát v době Lucemburků 9. Vývoj české společnosti v století 10. Kultura vrcholného středověku a počátku novověku 11. Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století 12. Evropa po třicetileté válce 13. Habsburská monarchie po třicetileté válce 14. Francouzská revoluce a napoleonské války 15. Vznik a vývoj USA v 19. století 16. České země v době předbřeznové 17. Revoluční rok 1848 v Evropě a v Rakousku 18. Svět v období imperialismu 19. Rakousko-Uhersko 20. První světová válka 21. Vznik ČSR 22. Svět mezi dvěma světovými válkami 23. Fašismus a komunismus 24. ČSR mezi dvěma světovými válkami 25. Druhá světová válka 26. Studená válka, Třetí svět a dekolonizace 27. Vývoj ČSR po druhé světové válce až do dnešní doby

10 Matematika 1. Absolutní hodnota 2. Exponenciální funkce a rovnice 3. Goniometrické funkce 4. Goniometrické rovnice 5. Kvadratická funkce 6. Kvadratická rovnice 7. Lineární a lineární lomená funkce 8. Lineární rovnice a rovnice s neznámou ve jmenovateli 9. Logaritmická funkce a rovnice 10. Nerovnice 11. Obecný trojúhelník, sinová a kosinová věta 12. Objem a povrch hranolu a válce 13. Objem a povrch kužele a jehlanu (i komolého) 14. Objem koule, části koulel a kulové plochy 15. Operace s mocninami a odmocninami 16. Podobná zobrazení v rovině 17. Pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, Euklidovy věty 18. Přímka 19. Shodná zobrazení v rovině 20. Soustava rovnic 21. Statistika a finanční matematika 22. Úpravy algebraických výrazů 23. Úpravy goniometrických výrazů 24. Vektor 25. Základní vlastnosti a typy posloupností a jejich užití

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03

Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pedagogické lyceum obor 78-42-M/03 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Předmět: Pedagogika Třída: 4. B Školní rok: 2016/17 Zkoušející: Mgr. Polášková Svatava 1. Pedagogicko-psychologická

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Předmět: Dramatická výchova specializace Pokyny k praktické MZ Při praktické maturitní zkoušce žák předkládá záznam své lekce dramatické výchovy ( na formátu

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013 Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Cílem předmětu je poskytnout žákům základní informace o vývoji světové a české kultury v kontextu historických epoch, zejména

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2016 Profilová část maturitní

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

Předmět: D Ě J I N Y K U L T U R Y

Předmět: D Ě J I N Y K U L T U R Y 17-ŠVP-Dějiny kultury-sx,2.a strana 1 (celkem 7) 1. 9. 2014 Předmět: D Ě J I N Y K U L T U R Y Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je seznámit žáky s kanonickými díly evropské a mimoevropské civilizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více