SOŠPg obor M/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠPg obor 75-31-M/01"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové části. Pedagogika a psychologie Hudební výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Biologie a hygiena Občanská nauka Dějepis Matematika Z těchto témat bude pro každý předmět sestaveno konečných zkušebních témat, z nichž si budou žáci u zkoušky losovat. Uvedené číslování témat je jen orientační a nesouvisí s čísly, pod kterými si budou žáci u zkoušky jedno téma losovat. Liberec Mgr. Jaroslav Šťastný v. r. ředitel školy

2 Pedagogika a psychologie 1. Výchovně vzdělávací soustava v České republice a její začlenění v rámci Evropské unie 2. Osobnost pedagoga 3. Sociální interakce a komunikace 4. Charakteristika a struktura edukačního procesu 5. Plánování edukačního procesu 6. Individuální přístup 7. Hra jako prostředek výchovy 8. Rodina a její význam v životě dítěte 9. Náhradní rodinná péče 10. Proces socializace 11. Školní připravenost 12. Proces učení 13. Pedagogická a psychologická diagnostika dítěte 14. Volný čas, vývoj a význam institucí zabývajících se volným časem dětí a mládeže 15. Prožitková pedagogika 16. Výchovné styly 17. Základy speciální pedagogiky 18. Dítě s handicapem 19. Sociálně-patologické jevy a sociokulturní handicap 20. Sociální skupiny 21. Školní neúspěšnost 22. Vývoj výchovy od pravěku do středověku 23. Jan Ámos Komenský 24. Významné pedagogické osobnosti od 17. století po současnost 25. Alternativní pedagogické systémy

3 Hudební výchova s metodikou 1. Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku 2. Prameny evropské hudební kultury, křesťanský zpěv. Duchovní píseň v Čechách 3. Rozkvět rytířského umění v Evropě a českých zemích, středověký instrumentář 4. Počátky evropského vícehlasu, ars antiqua, ars nova 5. Renesance v Evropě jako vrchol vícehlasu, zvláštnosti vývoje v Čechách 6. Baroko zlom v evropském hudebním myšlení, formy vokální 7. Rozvoj instrumentální hudby v období baroka, formy komorní a orchestrální 8. Barokní hudba v Čechách, zahraniční reprezentace 9. Klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové 10. Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba 11. Raný německý romantismus a jeho představitelé 12. Novoromantické programní tendence v Evropské hudbě 13. Národní hudební kultury 19. století 14. Bedřich Smetana zakladatel české národní hudby 15. Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam 16. Hudební směry na přelomu 19. a 20. století 17. Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století 18. Představitelé české tvorby 20. stol. L. Janáček, B, Martinů 19. Experimentální artificiální hudba po 2. světové válce 20. Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 20. století 21. Dramatické formy a jejich vývoj 22. Tanec lidový a společenský, stylizace, baletní hudba 23. Lidová píseň vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století 24. Vývoj instrumentální hudby - formy komorní a orchestrální, vznik a obsazení orchestru. 25. Muzikoterapie a její využití v praxi Nejstarší kořeny hudebních kultur a jejich projevy v etnické hudbě

4 Tělesná výchova s metodikou 1. Pojem tělesná kultura, formy tělesné kultury se zaměřením na tělesnou výchovu výzkumné metody v TV, projekt vzdělávání a výchovy v TV, bezpečnostní předpisy pro práci v TV 2. Cíle, obsah a prostředky tělesné výchovy, tělesná cvičení a jejich formy, uplatnění věkových zvláštností v TV na MŠ 3. Organizační formy tělesné výchovy na MŠ, formy řízení a organizování dětí v TV 4. Osobnost učitele, vyučovací činnosti učitele v TV, učení a motorické učení praktický příklad nácviku pohybové dovednosti 5. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj u dětí předškolního a školního věku 6. Průpravná a kondiční cvičení, zákl. charakteristika a dělení, názvosloví tělesných cvičení 7. Vyučovací metody a didaktické zásady, jejich využití v tělovýchovném procesu 8. Růst a vývoj dítěte ve vztahu k motorice, cviky vhodné a nevhodné z hlediska věkových zvláštností, reakce organismu na zatížení, únava 9. Rozbor sezónních tělovýchovných činností plavání, lyžování, sáňkování, bruslení. 10. Vznik a vývoj olympijských her 11. Tělesná kultura nejstarších civilizací 12. Porovnání pojetí tělesné kultury středověku a období humanismu a renesance 13. Ranně buržoazní pedagogika a její pohled na TV, podstata největších tělovýchovných systému v evropských zemích v 19. století 14. Vliv evropských tělovýchovných systémů na vývoj TV v českých zemích od 2. poloviny 19. století do současnosti 15. Dějiny školní TV 16. Rozvoj zákl. motoriky v tělesné výchově dětí předškolního a mladšího školního věku 17. Zdravotní tělesná výchova, klasifikace druhů oslabení, zdravotní skupiny, stavba hodiny ZTV příklad hodiny ZTV pro určitý druh oslabení 18. Oslabení podpůrně pohybového systému, praktické příklady vyrovnávacích cvičení, jejich uplatnění ve školní a mimoškolní TV 19. Diagnostika držení těla, nejčastější odchylky od správného držení těla a jejich příčiny, svalová nerovnováha 20. Atletika a její uplatnění ve školní a mimoškolní TV atletické disciplíny, pravidla, základní metodické postupy při atletické průpravě 21. Hry v předškolní a školní TV, základní klasifikace her 22. Basketbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, sportovní terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 23. Volejbal a jeho uplatnění ve školní a mimoškolní TV základní pravidla, terminologie, základní metodika nácviku některé útočné nebo obranné HČJ 24. Uplatnění akrobatických cvičení tělesné výchově dětí předškolního mladšího školního věku, dělení akrobatických cvičení, akrobatická průprava, konkrétní příklad nácviku akrobatického prvku, záchrana a dopomoc 25. Tělesná výchova ve výchovně vzdělávacím programu, plánování v TV, uplatnění netradičních sportovních činností ve školní a mimoškolní TV

5 Výtvarná výchova s metodikou 1. Pravěké umění. Keramika a její využití ve výtvarné výchově. 2. Umění starověkého Egypta. Období naivního realismu v dětském výtvarném projevu. 3. Umění Mezopotámie a egejské oblasti. Volba námětu ve výtvarné výchově, výtvarná řada a projekt. 4. Architektura starověkého Řecka. Didaktické zásady ve výtvarné výchově 5. Sochařství a malířství starověkého Řecka. Využití kresebných technik ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 6. Umění starověkého Říma. Výtvarné práce s užitou formou. 7. Raně křesťanské umění křesťanská antika, byzantské umění, umění Germánů a Keltů. Plánování a příprava na zaměstnání z výtvarné výchovy. 8. Předrománská a románská architektura. Využití modelování ve výtvarné výchově vzhledem k věkovým kategoriím. 9. Předrománské a románské malířství, sochařství a užité umění. Grafomotorická cvičení v MŠ. 10. Gotická architektura. Cíl a úkol ve výtvarné výchově, rámcový vzdělávací program. 11. Gotické malířství, sochařství a užité umění. Kresba, kresebné techniky. 12. Renesanční architektura. Formy hodnocení ve výtvarné výchově. 13. Malířství a sochařství italské renesance. Výtvarná typologie a její využití v praxi. 14. Malířství zaalpské renesance a manýrismus. Grafické techniky a jejich využití při výtvarné výchově. 15. Barokní architektura. Využití malířských technik vzhledem k věkovým kategoriím. 16. Barokní sochařství a rokoko. Formy motivace ve výtvarné výchově. 17. Barokní malířství. Loutka a její využití v MŠ. 18. Klasicismus. Sochařské práce ve výtvarné výchově. 19. Romantismus a historismus. Práce s materiálem v plošné a prostorové tvorbě ve výtvarné výchově. 20. Realismus a generace Národního divadla. Vývojová stádia dětského výtvarného projevu. 21. Impresionismus, postimpresionismus. Barva a její výrazové možnosti, práce s barvou při výtvarné výchově. 22. Secese a symbolismus. Malba, malířské techniky. 23. Moderní umělecké směry počátku 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, naivní umění). Formy seznamování dětí s uměleckým dílem. 24. Moderní umělecké směry válečného, meziválečného a poválečného období (dadaismus, surrealismus, abstraktní umění, orfismus, socialistický realismus, akční malba). Akční tvorba ve výtvarné výchově. 25. Moderní umělecké směry počátku 2. poloviny 20. století (informel, nová figurace, pop art, neodadaismus, op art, radikální abstrakce, minimalismus, lettrismus, kinetické umění). Organizační formy ve výtvarné výchově. 26. Nejnovější umělecké směry 20. století (akční tvorba performance, happening, land art, body art, street art graffiti art, hyperrealismus, umění instalace, konceptuální umění, počítačová grafika, video art, postmoderna). Arteterapie, artefiletika. 27. Vývoj moderní architektury. Estetická úprava interiéru MŠ, místo pro výtvarnou výchovu, bezpečnostní a hygienické zásady. 28. Nejvýznamnější architektonické a sochařské památky Prahy. Rozdíly mezi výtvarnou výchovou v MŠ, v družinách a zájmových útvarech na ZŠ.

6 Biologie a hygiena 1. Kosterní soustava člověka osová kostra a lebka charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 2. Kosterní soustava člověka kostra končetin charakteristika soustavy, pojivové tkáně opěrné soustavy, stavba růst a spojení kostí, kostra lidského těla, věkové zvláštnosti opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy 3. Svalová soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce a inervace hladké, srdeční a kosterní svaloviny, přehled základních kosterních svalů, stavba a činnost srdce, věkové zvláštnosti pohybové soustavy, onemocnění pohybové soustavy 4. Oběhová soustava člověka charakteristika soustavy, velký tělní a malý plicní oběh, cévy, srdce, mízní soustava, věkové zvláštnosti oběhové soustavy, kardiovaskulární onemocnění 5. Tělní tekutiny intracelulární a extracelulární tekutiny, složení, funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunitní systém 6. Dýchací soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, dýchání (respirace), věkové zvláštnosti dýchací soustavy, onemocnění dýchací soustavy 7. Trávicí soustava člověka charakteristika soustavy, stavba, funkce, trávicí enzymy, zdravá výživa, živiny, minerály, vitamíny, věkové zvláštnosti trávicí soustavy, onemocnění trávicí soustavy 8. Vylučovací soustava člověka a kůže charakteristika soustavy, stavba, funkce, ledviny, tvorba moči, odvodné cesty močové, kůže, termoregulace, onemocnění vylučovací soustavy, věkové zvláštnosti vylučovací soustavy 9. Nervová soustava člověka CNS charakteristika soustavy, stavba, funkce, tvorba a přenos nervových signálů, CNS, reflexy, obvodové nervstvo, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 10. Nervová soustava člověka obvodové nervstvo reflexy, sympatikus -- parasympatikus, věkové zvláštnost nervové soustavy, onemocnění nervové soustavy 11. Hormonální soustava člověka charakteristika soustavy, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázové a tkáňové hormony, onemocnění HŘO, věkové zvláštnosti HŘO 12. Smyslová soustava člověka kožní receptory, čich a chuť charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 13. Smyslová soustava člověka sluch a zrak charakteristika soustavy, stavba a funkce smyslových orgánů, typy receptorů, věkové zvláštnosti smyslové soustavy, onemocnění smyslové soustavy 14. Pohlavní soustava člověka charakteristika soustavy, primární a sekundární pohlavní znaky, mužské a ženské pohlavní ústrojí (stavba, funkce) 15. Těhotenství těhotenství, porod, onemocnění pohlavní soustavy

7 16. Ontogenetický vývoj člověka prenatální a postnatální vývoj jedince, věkové zvláštnosti orgánových soustav, akcelerace vývoje 17. Člověk a zdraví viry, bakterie viry, bakterie, stavba, rozmnožování, výskyt, virová a bakteriální onemocnění a prevence proti nim. 18. Obecná biologie chemické složení soustav, buňka, tkáně a pletiva stavba, chemické složení, srovnání prokaryotická x eukaryotická buňka a rostlinná x živočišná buňka, typy tkání a pletiv 19. Genetika I molekulární základy dědičnosti, základní genetické pojmy a jejich vzájemné vztah, genetika buňky, Mendlovy zákony, geneticky dědičné choroby 20. Genetika II chromozomální určení pohlaví, genetika člověka genealogie 21. Botanika vegetativní a generativní orgány rostlin; houby a nižší rostliny houby, lišejníky, řasy, mechorosty, kapraďorosty generativní rostlinné orgány, vegetativní rostlinné orgány, stavba těla, systematické dělení, význam hub, lišejníků a řas, mechorosty, kapraďorosty 22. Nahosemenné a krytosemenné rostliny nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny, poznávání rostlin 23. Živočichové I žahavci, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci; členovci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 24. Živočichové II paryby, ryby, obojživelníci, plazi stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 25. Živočichové III ptáci, savci stavba těla, rozmnožování, výskyt, systém, srovnání jednotlivých skupin 26. Parazité člověka parazitičtí prvoci, ploštěnci, hlístice, členovci onemocnění způsobená či přenášená parazitickými prvoky, ploštěnci, hlísticemi a členovci, stavba těla a životní cykly parazitických organismů 27. Ekologie a ochrana životního prostředí organismus a prostředí, člověk a prostředí, základní ekologické pojmy, abiotické a biotické faktory, současné ekologické problémy, ochrana přírody ve světě a v ČR 28. Uplatnění znalostí z biologie a hygieny v předškolní a mimoškolní pedagogice aplikace znalosti ontogenetického vývoje, zásady správné hygieny a výživy, prevence onemocnění, zdravý životní styl

8 Občanská nauka 1. Vznik filosofie a její první projevy v antice, nejvýznamnější osobnosti antické filosofie, základní filosofické pojmy. 2. Křesťanství a středověká filosofie patristika, scholastika. 3. Filosofie období renesance přírodní filosofie, filosofie společnosti. 4. Novověká filosofie do 19. století racionalismus, empirismus, Kant. 5. Světová monoteistická náboženství judaismus. 6. Světová monoteistická náboženství křesťanství. 7. Světová monoteistická náboženství islám a jeho postavení v současném světě. 8. Evropská unie integrační proces, orgány a instituce. 9. Světová integrace mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace, členství ČR v nich. 10. Politologie a politika politologie, politické strany, politická participace, volby, ideologie a ideologické proudy. 11. Stát a národ teorie vzniku státu, funkce státu, národ, státní občanství, formy vlády, typy státu, právní stát, volby. 12. Demokracie a lidská práva formy demokracie, principy demokracie, lidská práva Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce práv. 13. Dělba státní moci v ČR složky státní moci moc výkonná, soudní a zákonodárná. 14. Pojem práva právní normy, legislativní proces, právní řád ČR, systém práva, právní ochrana soustava soudů. 15. Právo rodinné a občanské vznik a zánik manželství, náhradní rodinná péče, občanské závazkové, dědické, věcné, občanské soudní řízení. 16. Právo pracovní a sociální politika státu vznik a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, mzda, sociální dávky. 17. Právo trestní a správní trestní odpovědnost, druhy trestů a trestných činů, trestní soudní řízení, správní řízení, fáze správního řízení, přestupek. 18. Ústavní právo přehled ústavního pořádku, složky státní moci, územní samospráva. 19. Vývoj české státnosti státní symboly, právní základy státu. 20. Základní ekonomické souvislosti ekonomie jako věda, 3 základní otázky ekonomiky, ekonomické systémy, výrobní faktory, ekonomické subjekty, ekonomické sektory. 21. Trh, konkurence a chování spotřebitele trh a tržní mechanismus, funkce trhu v tržním hospodářství, typy a subjekty trhu, nabídka, poptávka, cena, rovnováha na trhu, tržní selhání. 22. Daňová soustava, poplatky, zdravotní a sociální pojištění. 23. Národní hospodářství makroekonomické ukazatele HDP, vývoj obchodní a platební bilance, inflace, nezaměstnanost, hospodářský cyklus fáze a příčiny, hospodářská politika státu státní rozpočet. 24. Bankovnictví a trh financí peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, bankovní soustava, centrální banka, činnost obchodních bank bankovní operace, typy účtů, úvěrů, cenné papíry. 25. Sociální interakce a komunikace mezi lidmi společenské skupiny, společenské role, proces socializace, druhy komunikace.

9 Dějepis 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku, staroorientální státy 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Evropa v raném středověku 5. Islám vs. křesťanství ve středověku a raném novověku 6. Evropa v době vrcholného a pozdního středověku 7. České země do vymření Přemyslovců 8. Český stát v době Lucemburků 9. Vývoj české společnosti v století 10. Kultura vrcholného středověku a počátku novověku 11. Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století 12. Evropa po třicetileté válce 13. Habsburská monarchie po třicetileté válce 14. Francouzská revoluce a napoleonské války 15. Vznik a vývoj USA v 19. století 16. České země v době předbřeznové 17. Revoluční rok 1848 v Evropě a v Rakousku 18. Svět v období imperialismu 19. Rakousko-Uhersko 20. První světová válka 21. Vznik ČSR 22. Svět mezi dvěma světovými válkami 23. Fašismus a komunismus 24. ČSR mezi dvěma světovými válkami 25. Druhá světová válka 26. Studená válka, Třetí svět a dekolonizace 27. Vývoj ČSR po druhé světové válce až do dnešní doby

10 Matematika 1. Absolutní hodnota 2. Exponenciální funkce a rovnice 3. Goniometrické funkce 4. Goniometrické rovnice 5. Kvadratická funkce 6. Kvadratická rovnice 7. Lineární a lineární lomená funkce 8. Lineární rovnice a rovnice s neznámou ve jmenovateli 9. Logaritmická funkce a rovnice 10. Nerovnice 11. Obecný trojúhelník, sinová a kosinová věta 12. Objem a povrch hranolu a válce 13. Objem a povrch kužele a jehlanu (i komolého) 14. Objem koule, části koulel a kulové plochy 15. Operace s mocninami a odmocninami 16. Podobná zobrazení v rovině 17. Pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, Euklidovy věty 18. Přímka 19. Shodná zobrazení v rovině 20. Soustava rovnic 21. Statistika a finanční matematika 22. Úpravy algebraických výrazů 23. Úpravy goniometrických výrazů 24. Vektor 25. Základní vlastnosti a typy posloupností a jejich užití

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více