Školní vzdělávací program Pohádková škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Pohádková škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Pohádková škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně Školní vzdělávací program Pohádková škola je jednou z částí ŠVP základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace a vstupuje v platnost dnem pod č.j. 430/09.

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program Pohádková škola Předkladatel Název školy: Základní škola praktická a speciální Adresa: Vítězství 29, Mar. Lázně, Kontakty: tel , , Ředitelka školy: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Mgr. Ivana Tormová Mgr. Jitka Hanzlíková příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel Název: Adresa: Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mar. Lázně, Kontakty: tel Platnost dokumentu od 1.září 2009 Podpis ředitelky školy: Razítko školy: Dne 18. srpna 2009

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost, velikost a umístění školy: Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně (dále ZŠ) je státní, plně organizovaná základní škola v klidnější zóně města Mar. Lázně Hamrníky, umístěná na prostorném oploceném pozemku. Je úplnou základní školou, která může poskytnout až sto dvaceti žákům základní vzdělání v 1. až 9. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ (dále ZŠp), základy vzdělání v 1. až 10. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ (dále ZŠs) a přípravu na vstup do 1. třídy v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Charakteristika PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V zhledem k tomu, že v Mar. Lázních žádná ze základních škol neorganizuje vzdělávání v přípravné třídě, tato speciálně pedagogická služba velmi chybí. Na prosbu a doporučení Spc Karlovy Vary, odloučené pracoviště Mar. Lázně, jsme dle 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. od 1. záři 2006 zřídili PŘÍPRAVNOU TŘÍDU při naší škole. Tato třída je otevřena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že nástup do 1. třídy by byl ztížený díky určitému handicapu v jejich vývoji. Předpokládá se, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a budou dobře připraveni na zahájení vzdělávání v 1. ročníku na své kmenové škole. Výuka probíhá v kmenové třídě a žáci mohou využívat všech odborných učeben (počítačová učebna, žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro individuální logopedickou péči, relaxační místnost s hudebnou, keramická dílna, cvičná kuchyně a tělocvična). Součástí školy je i školní družina a ranní klub, které využívají pro svojí činnost vhodnou oddělenou hernu a školní zahradu. Škola vlastní svou rozlehlou zahradu, která je využívána jak k výuce, tak k relaxaci a pro rekreační přestávky. Na školní zahradě jsou dva velké skleníky, zákoutí s posezením, dětský koutek a venkovní stůl pro stolní tenis. Škola má ve správě nově zrekonstruované multifunkční sportovní hřiště vzdálené 150 metrů. Přípravná třída je nedílnou součástí celé školy, dochází proto často k organizování společných akcí a kontaktu s dětmi z nižších ročníků praktické i speciální školy.

4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky vzdělávání: Třída přípravné třídy je dostatečně prostorná, vybavena vhodným školním nábytkem (lavicemi, piánem, část podlahy je pokryta kobercem), tak aby vyhovoval pedagogickohygienickým normám. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Při výuce děti běžně využívají všechny odborné učebny školy. Rodiče dětí mohou využívat služeb ranní i odpolední družiny a zájmových kroužků, které jsou při škole zřízeny. Materiální vybavení plně vyhovuje věku a počtu žáků, průběžně je doplňováno a modernizováno. Třída je vybavena moderními magnetickými keramickými tabulemi, které slouží, k výuce i k výstavě dětských prací jak pro výzdobu učebny, tak pro vlastní sebehodnocení. Životospráva Škola žákům zajišťuje pouze obědy, které jsou dovážena ze ZŠ Jih Mar. Lázně při zachování všech hygienických podmínek. Svačiny si děti donášejí z domova, paní učitelka dohlíží na složení a množství a v případě potřeby je konzultuje s rodiči. V průběhu celého dne (včetně školní družiny) je dodržován pitný režim. Žákům přípravné třídy je tedy poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V týdenním rozvrhu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Psychosociální podmínky Děti se v prostředí školy cítí dobře, spokojeně a bezpečně. Postupně se adaptují na školní prostředí. Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají citlivě, navozují atmosféru pohody a klidu. Na děti jsou kladeny přiměřené požadavky, nezbytná míra omezení je vyvážená volností a osobní svobodou dětí. Základem pedagogické práce v přípravné třídě je pozitivní motivace. Organizace Denní řád vychází z týdenního rozvrhu hodin. Jednotlivé předměty vznikly ze vzdělávacích oblastí určených RVP pro PV. Rozvrh hodin může být vzhledem k momentální situaci pozměněn, tak aby podpořil individuální potřeby a možnosti dětí. Personální a pedagogické zajištění V přípravné třídě vyučuje speciální pedagog s praxí v mateřské škole a 1., 2. ročníku základní školy praktické. V případě potřeby škola zajišťuje odbornou pomoc asistenta pedagoga. Dále o děti pečuje vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog se státní zkouškou z logopedie po stránce řečové hygieny a řečového rozvoje. Vyučující v přípravné třídě je začleněn do celoškolního plánu DVPP. Spoluúčast rodičů Spolupráce rodičů s pedagogem je založena na společném úsilí připravit děti na úspěšný vstup do 1. ročníku ZŠ. Rodiče mají možnost podílet a účastnit se školních akcí, jsou pravidelně a dostatečně informováni o průběhu a výsledcích práce svých dětí. Rodiče jsou pravidelně instruováni o speciálně pedagogických postupech. Mají možnost konzultace nejen s třídní učitelkou, ale i s výchovným poradcem a ředitelkou školy.

5 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přípravná třída, která realizuje předškolní vzdělávání, je součástí Základní školy praktické a speciální Mar. Lázně. Vzdělává děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nebo děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Orientuje se na to, aby si děti od útlého věku osvojovaly základy klíčových kompetencí a získávaly tak předpoklady pro celé své životní vzdělávání. Naše vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu díky přiměřenému množství mnohostranných podnětů napomáhá k aktivnímu rozvoji dětí. Poskytuje dětem odbornou péči, maximálně podporuje individuální rozvoj dětí, čímž jim usnadňuje jejich další životní a vzdělávací cestu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti 5 až sedmileté na základě doporučení SPC nebo PPP. Vzdělávání probíhá vždy během jednoho školního roku, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, po odkladu školní docházky nebo po dodatečném školním odkladu. Ředitelka školy v případě potřeby povoluje diagnostický pobyt na dobu dvou až šesti měsíců. Součástí celého vzdělávacího procesu je i individuální logopedická péče.

6 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávání v přípravné třídě je maximálně přizpůsobeno potřebám dětí. Respektuje individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí, proto uplatňujeme vhodné metody a formy práce. Obsah a rozsah učiva stanoví výchovně vzdělávací program pro přípravnou třídu s možností individuální úpravy pro jednotlivé žáky dle doporučení odborného poradenského zařízení. Vzdělávání v přípravné třídě se zaměřuje na rozvoj smyslového vnímání (zrakového i sluchového), rozumovou výchovu (rozvoj poznávacích schopností, prostorové orientace, orientace s čase rozvoj logického myšlení, matematických představ, apod.), jazykovou výchovu, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj vizuomotorické koordinace a cvičení pozornosti, volních vlastností dítěte. Ve výuce je užíváno prvků ze vzdělávacího programu Tvořivá škola, do jejíž sítě patří i naše škola, dále jsou využívány prvky z genetické a globální metody čtení, prvky z nácviku splývavého čtení, a chystáme se využívat program Hypo a další. Výuka probíhá i formou projektů. Projekty: ZLATÝ PODZIM tento projekt bude probíhat v měsících září až listopad a jeho obsahem jsou vycházky, tematické a tvořivé dílny a společné pozorování změn v podzimní přírodě. BESIP projekt realizovaný v podzimních a jarních měsících formou vycházek se sledováním dopravních značek a situací, návštěvy dopravního hřiště s nácvikem jízd a bezpečného pohybu v dopravě. ZDRAVÉ ZUBY celoroční program, na který úzce navazuje další projekt. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, který bude probíhat v měsíci únoru, jehož obsahem bude návštěva Záchranné služby ML s praktickými ukázkami první pomoci, návštěva odborníka na zdravou výživu a praktické nácviky poskytování první pomoci. VELIKONOČNÍ ATELIÉRY - bude realizován během března a dubna je zaměřen na sledování a pochopení velikonočních tradic, jak církevních, tak vycházejících z přírody. Jeho obsahem budou tvořivé dílny, vyhodnocení velkonočních výrobků. NAŠE MĚSTO tento projekt je plánovaný na měsíce duben až květen, jehož záměrem je seznámit žáky s městem Mariánské Lázně a jeho nejbližším okolím. Bude realizován formou procházek a návštěvami významných objektů města. Žáci se seznámí i s minulostí našeho města. TŘÍDNÍ POHODA celoroční projekt, který je zaměřen na vzájemnou tolerantní komunikaci a přátelské třídní klima, prostupuje celou výukou a jeho důležitou součástí je komunikační kruh. Výše uvedené oblasti rozvoje dítěte probíhají v úzké spolupráci se Spc Mar. Lázně. Časový obsah vzdělávání je 21 hodin týdně.

7 Obsah celoročního vzdělávacího plánu přípravné třídy Školní vzdělávací program je motivován dobrodružnou plavbou lodi Macha a Šebestové po širém moři. Každé dítě bude vlastníkem nákladního plavidla, na které bude koncem každého měsíce nakládat vylovený poklad učivo. Náklad v podobě barevných popsaných štítků, bude barevně odlišen podle stupně zvládnutého učiva každého žáka. Bloky učiva na sebe navazují postupnou obtížností, zvládnutými vědomostmi a dovednostmi. Cílem dětí je každý měsíc naložit plavidlo nákladem (učivem) a uplout vyznačenou vzdálenost na mapě. Ke konci školního roku naložené lodě doplují do země Všeználků přístavu Prázdninopolis. Náklad majitelé vymění za odměnu šerpu školáčka a osvědčení. Program je rozdělen do 4 integrovaných bloků Podzim, Zima, Jaro a Léto. Každý blok je rozpracován na další témata. Obsah celého vzdělávacího programu přípravné třídy je uspořádán do vzdělávacích předmětů: ČESKÝ JAZYK vznikl ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo MATEMATIKA vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika PRVOUKA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět VÝTVARNÁ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět HUDEBNÍ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět TĚLESNÁ VÝCHOVA - vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ - vznikla ze vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a svět

8 Podzim Téma: Podtéma: Hurá, škola volá všichni jsme kamarádi naše kouzelná školička už jsem školák babí léto Podzimní sluníčko dráčci Mračoun, Rovnáček, Usměváček proč chráníme přírodu moje bezpečná cesta do školičky i sluníčko něco může, musí a nesmí Pohádkový podzim kam odlétají ptáci zvířátka se chystají na zimu zpracování zeleniny a ovoce profese, maminka a tatínek také pracují Cíle integrovaného bloku podzim: získat děti pro radostný pobyt v přípravné třídě orientovat se bezpečně v prostředí třídy, školy poznat základy pravidel chování ve společenství třídy rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí pravidla bezpečnosti při cestě do školy bezpečná cesta do školy seznámení s charakteristickými znaky podzimního období

9 Zima Téma: Podtéma: Vánoce, Vánoce přicházejí čertí rej čas cukroví a jmelí symboly a tradice vánoc zdobení stromečku přání pro kouzelné sluchátko Zdraví a radostný leden s Machem a Šebestovou zimní radovánky zdraví životní styl moje rodina kam nemůže slunce, chodí lékař Pohádkový únor povídání o princeznách, rytířích a Cíle integrovaného bloku zima: dávných dobách dopravní prostředky, které známe z pohádek i princezny si pečovaly o svůj chrup seznámení s českou tradicí Mikuláše, začátkem adventu a Vánoc posilování kladných vztahů v rodině, prožívání radosti spoluprožívání slavnostní atmosféry s rodiči v prostředí školy prožívání změn v přírodě v období zimy seznámení s bezpečností zimních sportů naučit se sdělovat své pocity, přání s pohádkou do historie vytvoření povědomí o životě v dávných dobách BESIP dopravní prostředky

10 Jaro Téma: Podtéma: Březen, za kamna vlezem a budeme si povídat vesmírné povídání naše město zvířátka mají také svůj domov veselé Velikonoce Jarní velikonoce s kamarády znaky jara jak vyroste kytička proč se vyplácí poslouchat a učit se přátelé a kamarádi Barevný a bezpečný květen rozkvetlé stromy lidské tělo první pomoc letní radovánky a naše zdraví Cíle integrovaného bloku jaro: příprava na svátky jara význam a tradice uvědomění si vlastního těla, osvojení poznatků o těle a jeho zdraví pozorování a prožívání změn v probouzející se přírodě seznámení s poskytnutím první pomoci poznáváme naše město můj domov porozumění termínu vesmír a sluneční soustava

11 Léto Téma: Co všechno už Mach a Šebestová zná a dokáže Podtéma: lidské smysly co člověk cítí a prožívá co všechno jsem se naučil týden dětských radostí hurá, prázdniny Cíle integrovaného bloku léto: rozvíjení a užitek lidských smyslů pochopení zodpovědnosti za vlastní chování rozlišování pocitů shrnutí a uvědomění si nabitých dovedností týden dětských radostí hurá, prázdniny

12 ČESKÝ JAZYK Prvořadým cílem předmětu český jazyk je rozvoj řeči a jazyka. Snažíme se rozvíjet dorozumívací schopnosti, obohacovat slovní zásobu a seznamovat žáky se spisovnou podobou spisovného jazyka. Zároveň rozvíjí poznávací procesy, city a vůli žáků, sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu a sebevyjádření. Součástí předmětu je příprava na psaní rytmizace, rytmizace pohybu, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, korektní držení psacího náčiní, průpravné cviky pro psaní písmen a číslic. Předmět podporuje duševní pohodu žáků, probíhá zábavnou formou, jeho součástí je pravidelný komunikační kruh. Hlavní linií předmětu Český jazyk jsou pohádky, příběhy, básničky, říkadla a pořekadla. Český jazyk zahrnuje čtyři složky: 1. Jazyk a řeč 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 3. Sebepojetí, city a vůle 4. Rozvoj psacích dovedností Očekávané výstupy: Žák by měl: aktivně používat slovní zásobu mluvit zřetelně, srozumitelně a gramaticky správně rozlišovat délku samohlásek řadit obrázky podle časové posloupnosti, popsat obrázky, tvořit věty k obrázkům seznámit s knihami, orientovat se v dětské obrázkové knize zvládnout dialog mezi kamarády, spolužáky, staršími spolužáky, učitelem a jiným dospělým, tvořit jednoduché gramaticky správné odpovědi, zvládat běžné dorozumívací situace, aktivně se zapojit do společné konverzace memorovat říkadla, říkanky pohádky, recitovat básničky soustředit se na poslech pohádky, dokázat dramatizovat pohádky s vystižením charakteru ztvárňované osoby, pochopit a umět reprodukovat text, mít pozitivní vztah ke knize zvládnout jednoduché vyprávění, dokázat vypravovat o událostech v logické návaznosti zvládnout sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu rovnat písmena do řádků, poznávat některá písmena správné držení těla při psaní i čtení zvládnout prostorovou orientaci zrakově rozlišovat specifické znaky a tvary zvládnout grafomotorická cvičení a jemnou motoriku zvládnout průpravné cviky k psaní včetně jejich rytmizace ovládat koordinaci ruky a oka napsat a poznat své jméno v podobě velkých tiskacích písmen

13 MATEMATIKA Vyučovací předmět Matematika je založen na praktických činnostech, manipulaci s předměty, probíhá hravou formou, formou činnostního učení a je inspirována pohádkami a příběhy. Vychází z metodiky Učíme se společně a z programu Tvořivá škola (experimenty). Předmět Matematika dále rozvíjí logické myšlení, představivost, fantazii a poznávací schopnosti žáků. Jde o vytvoření matematických představ a chápání základních matematických pojmů a vybudování základů pro pozdější výuku. Očekávané výstupy: Žák by měl: třídit předměty porovnávat soubory předmětů přiřazováním vytvářet různé konkrétní soubory orientovat se v prostoru vlevo, vpravo, nahoře, dole, hned před, hned za apod. chápat základní číselné a matematické pojmy utvořit si prvotní představy o číslech (přirozená čísla v oboru do 10) seznámit se s číselnou osou, orientace na číselné ose používat čísla k vyjádření počtu a pořadí, číselná řada počítat předměty v daném souboru poznávat základní geometrické tvary skládat obrazce z geometrických tvarů

14 PRVOUKA Vyučovací předmět Prvouka rozvíjí chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, prvotní poznatky o životě a společnosti, o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Podporuje utváření pozitivních vztahů žáka ke spolužákům, kamarádům, rodičům, dospělým a autoritám. Vytváří si povědomí o zodpovědnosti za svoje chování a důsledky svého jednání. Předmět Prvouka pomáhá žákům utvářet citový vztah k přírodě, k nejbližšímu okolí a rodné zemi. Žáci vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu (psychická odolnost, fyzická pohoda, tělesná zdatnost, zdravý životní návyky, sebeobslužné činnosti). Očekávané výstupy: Žák by měl: poznat školu a osvojit si chování ve škole, získat pozitivní vztah ke škole vnímat, co je zajímavé, zajímat se o nové věci,využívat získaných zkušeností k učení znát elementární časové pojmy zvládat bezpečné chování na ulici, reagovat na světelné signály semaforu, zvládnout bezpečně cestu do školy, poznat některé dopravní prostředky, umět rozlišit rozdíl mezi městem a vesnicí poznat přírodu kolem sebe v průběhu ročních období orientovat se ve vlastní rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci a další) vytváření časových představ pozorovat práci dospělých v různém prostředí seznámit se s některými volně žijícími zvířaty, vytvořit si pozitivní vztah ke zvířatům znát vlastní adresu seznámit se s lidovými zvyky, tradicemi umět pojmenovat části svého těla prakticky ovládat základy péče o vlastní zdraví a první pomoci, dokázat rozlišit co je bezpečné a zdravé, co je zdraví škodlivé seznámit se se základními poznatky o životě osvojit si základní společenská pravidla, naučit se být odpovědný sám za sebe

15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět Výtvarná výchova rozvíjí u žáka estetické vnímání. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy a pocity. Pomáhá zlepšovat jemnou motoriku a získávat zkušenosti s výtvarnými pomůckami a materiály. Vytváří příležitost pro vzájemnou spolupráci, toleranci a pozitivní vztahy. Má významný rehabilitační a relaxační charakter. Snižuje vnitřní napětí žáků, psychickou nevyváženost a agresivitu. Výtvarná výchova vede žáky k poznání, že kultura a umění obohacují život člověka a stávají se jeho součástí. Očekávané výstupy: rozeznávat základní i doplňkové barvy dokázat využít celé plochy i velkého papíru zvládat základy práce s jednotlivými technikami výtvarného projevu dokreslování, rozmývání barev, kreslení různými druhy pastelů, malování různými druhy barev

16 HUDEBNÍ VÝCHOVA Předmět Hudební výchova utváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje hled do hudební kultury. Zprostředkovává žáků poznávání národní kultury a tradic. Hudební činnosti podporují rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, poslechových a pohybových. Má významný rehabilitační a relaxační charakter, navozuje radostnou náladu a pozitivní prožitky a city. Očekávané výstupy: zvládnout základy dechových a relaxačních cvičení zpěv společně s učitelem zpěv písniček s důrazem na správnou melodii a rytmus, vytleskávání rytmu vyjádřit hudbu přirozeným pohybem zvládnout jednoduché tanečky poznávat písně dle úryvků melodie seznámit se s technikou hry na jednotlivé rytmické hudební nástroje

17 TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět Tělesná výchova vede žáky ke spontánnímu radostnému pohybu a následně k počátkům řízené pohybové aktivity. Rozvíjí u žáka základní pohybové dovednosti, tělesnou koordinaci, posiluje volní vlastnosti, zdravou soutěživost, psychickou odolnost. Učí žáky dodržovat pravidla her, zásady sportovního chování, fair play jednání. V tomto předmětu jsou vysokou měrou zařazeny relaxační hry a aktivity. Pozitivní prožitky z pohybové činnosti vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a k aktivnímu vztahu ke sportu. Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký a bruslařský výcvik. Očekávané výstupy: zvládnout pohybovou aktivitu v prostoru dle pokynů vyučujícího (včetně základů pořadových cvičení) zvládnout základní koordinační cvičení zvládnout základní dechová, relaxační a uvolňovací cvičení zvládnout přímivé cviky a dodržovat správné držení těla zvládnout základy dětských her (včetně míčových) kolektivní a sportovní cítění v duchu fair play zvládnout základy plavání pozitivní vztah k vodě; základy bruslení seznámit se základy gymnastiky, atletiky, zvládnout nejjednodušší pohybové aktivity z těchto odvětví

18 PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ Předmět Pracovní vyučování vede k rozvoji motoriky, tvořivosti a fantazii, získání základů manuální zručnosti a k vytváření prvotních pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí porozumět novým pojmům, pracovat s pestrou škálou materiálů a pracovních nástrojů, zvládat jednoduché pracovní postupy. Předmět Pracovní vyučování vede žáky k přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů, vštěpuje žákům hygienické návyky a nutnost udržovat praktickou uspořádanost pracovního místa. Seznamuje s různými obory lidské činnosti, vytváří pozitivní vztah k práci a jejím výsledkům. Součástí předmětu Pracovní vyučování jsou práce s drobným tradičním i netradičním materiálem, práce montážní a demontážní, práce v domácnosti, příprava pokrmů a práce keramickou hmotou. Očekávané výstupy: dodržovat hygienická pravidla při práci zvládnout základy práce s nůžkami, šablonami zvládnout základní pracovní návyky lepení, vytrhávání papíru, práce s přírodninami a jiným drobným materiálem apod. dokázat dodržovat stanovený postup při práci, udržovat čistotu při práci mít pozitivní vztah k manuální činnosti

19 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla hodnocení žáků: Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Podporujeme žákovo vlastní sebehodnocení, které posiluje jeho vnitřní motivaci. V pololetí a na konci roku vydáváme žákům OSVĚDČENÍ O DOCHÁZCE s krátkým hodnocením výsledků v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Autoevaluace školy Autoevaluce přípravné třídy je nedílnou součástí autoevaluace celé školy. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. AUTOEVALUACE ŠKOLY ZAMĚŘENÍ Soulad realizovaného vzděl. programu s ŠVP ZV CÍLE ZJIŠŤUJEME: - klíčové kompetence - strategie - výstupy UKAZATELE SLEDUJEME: - rozvíjení kompetencí při výuce - realizaci projektů NÁSTROJE - hospitace - dotazník učitelům - účast žáků v soutěžích ČAS - průběžně - na konci šk. roku - průběžně Výsledky vzdělávání -úspěšnost a výsledky vzděl. procesu - porovnání úspěšnosti s jinými školami stejného typu i vzhledem k ostatní populaci - klasifikace - výsledky soutěží, úspěšnost prezentací školy na veřejnosti - prověřování znalostí, portfolio - soutěže, prezentace - průběžně, čtvrtletně - průběžně

20 Individuální vzdělávací potřeby žáků - sebeobsluha - zákl. společ. chování - orientace v okolí - soustředění na práci - chování v kolektivu - soběstačnost - chování žáka - znalost a bezpečný pohyb v okolí školy a domova - přístup k jednotlivým činnostem - dodržování pravidel - pravidelná denní činnost a modelové situace - vycházky a modelové situace - plnění krátkodobých úkolů - úroveň vztahů v kolektivu průběžně Vyučování a školní klima - efektivita výuky, metody a formy výuky - spokojenost žáků - spokojenost učitelů - vliv klimatu třídy na výsledky vzdělávání - vliv projektů a akcí školy na šk. klima - úroveň znalostí, výsledky soutěží - zapojení do činností - aktivity nad rámec prac. náplně - klima třídy - spokojenost a aktivní účast žáků - hospitace, výsledky soutěží - statistické vyhodnocení - dotazník, SWOT analýza - hospitace, dotazník pro žáky, šk.výsledky - statistické vyhodnocení - průběžně - dle potřeby - na konci šk. roku - průběžně, dle potřeby - bezprostředně po akci Práce učitelů - aktivizační metody - sebezdokonalování - promyšlený cíl výuky - spolupráce s kolegy a rodiči - zájem žáků o předmět - sebevzdělávání a aplikace nových poznatků - soulad práce se ŠUP - účast na aktivitách školy - vzdělávací výsledky - hospitace, dotazník - hospitace, ped. rady - předmětové komise, přehled akcí školy,dotazník pro rodiče - průběžně - průběžně, na konci šk. roku - průběžně - průběžně, na konci šk. roku Vedení školy - manažerské schopnosti - organizační schopnosti - postavení školy - klima školy, vybavenost školy - zabezpečení chodu školy - názor veřejnosti - dotazník - dotazník - dotazník pro rodiče, akce školy - na konci šk. roku - na konci šk. roku - průběžně

21 Hodnocení žáků - úroveň znalostí - aplikace znalostí - chování - kvantita a kvalita znalostí - úspěšnost v akcích, projektech, soutěžích, řešení problémových situací - vztahy v kolektivu, chování na veřejnosti, morální postoje - zkoušení, testy, portfolio - pozorování - pozorování dotazník pro učitele - průběžně - průběžně - průběžně - na konci školního roku Hodnocení - nástroje hodnocení - motivační hodnocení - kritéria hodnocení - pestrost a rozmanitost způsobů hodnocení - aktivita žáků (odbourání strachu ze známek) - dodržování klasifikačního řádu - hospitace - hospitace, dotazník - hospitace, ped. rady, - průběžně - průběžně, na konci šk. roku - průběžně. čtvrtletně Spolupráce s rodinami žáků a veřejností - spolupráce s rodiči - spolupráce s dotčenými organizacemi - spolupráce s veřejností - účast rodičů na třídních schůzkách, akcích školy - exkurze, přednášky, apod. - veřejné akce - statistika - měsíční plán - měsíční plán - čtvrtletně - průběžně, čtvrtletně - průběžně, čtvrtletně Jednou za dva roky bude v měsíci červnu zpracována shrnující evaluační zpráva. Podklady pro její zpracování připraví určený tým pedagogů, jehož vedoucí bude jmenován ředitelkou školy, závěrečné zpracování provede vedení školy. Získané informace budou sloužit jako zpětná vazba, prostřednictvím níž budou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění ŠVP.

22 1. ZÁVĚR Tento dokument vznikl jako jedna z částí ŠVP základní školy. Vystupuje samostatně pod svým vlastním jménem ŠVP Pohádková škola. Vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Tento dokument je platný od Přípravnou třídu budou po celou dobu vzdělávání provázet pohádkové postavy Macha a Šebestové. Na tvorbě tohoto dokumentu se významnou měrou podílela Alena Polakovičová, třídní učitelka PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, které patří naše poděkování. Mgr. Jitka Hanzlíková koordinátor ŠVP Mgr. Ivana Tormová ředitelka školy Školská rada byla seznámena s ŠVP Pohádková škola dne :. Radek Dymáček Mgr. Libuše Mizerová ing. Dagmar Nováková....

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více