Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití"

Transkript

1 Datum tisku List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs: směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Nedoporučená použití: ACCU-PROTECT SPRAY Ochranný prostředek proti korozi 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/Dovozce Jméno nebo obchodní jméno : DECKENBACH CZ, s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo : Zelená 273-Homole, České Budějovice Identifikační číslo : Tel/fax : / odborně způsobilé osoby za BL Zahraniční výrobce BUCHER AG LANGENTHAL MOTOREX- Schmiertechnik, Bern-Zürich Strasse 31 CH-4901 Langenthal SWITZERLAND tel. +41 (0) Telefonní číslo pro naléhavé situace NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : Tel.: a Toxikologické informační středisko Praha 2 Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: GHS02 plamen Flam. Aerosol 1 H222 Extrémně hořlavý aerosol. GHS09 životní prostředí Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. GHS07 Skin Irrit.2 H315 Dráždí kůži. STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Xi; Dráždivý R38: Dráždí kůži. F+; Extrémně hořlavý R12: Extrémně hořlavý. N; Nebezpečný pro životní prostředí. R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

2 Datum tisku List č. 684 Strana 2 z 9 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/směsi: Směs podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody Všeobecné směrnice Evropského Společenství pro zařazování přípravků v posledním platném znění. Pozor! Nádoba je pod tlakem. Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji. 2.2 Prvky označení Označení podle právních směrnic EHS: Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách. Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu: Xi Dráždivý F+ Extrémně hořlavý N Nebezpečný pro životní prostředí R-věty: 12 Extrémně hořlavý. 38 Dráždí kůži. 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S-věty: 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. 23 Nevdechovat aerosol, výpary. 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zvláštní označení určitých přípravků: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 0 C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Klasifikace podle směrnice 75/324/EHS: Extrémně hořlavý 2.3 Další nebezpečnost Další posouzení PBT a vpvb: PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít. 3 Složení/informace o složkách 3.1 Látky Nevztahuje se 3.2 Směsi Chemická charakteristika: Směs Popis : Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: CAS č Butan 25-50% EINECS: F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 CAS č Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká 10-25% EINECS: Xn R65; Xi R38; F R11; N R51/53 R67 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

3 Datum tisku List č. 684 Strana 3 z 9 CAS č Propan 2,5-10% EINECS: F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 CAS č Isobutan 1-3% EINECS: F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 CAS č methylbutan 0,1-1,5% EINECS: Xn R65; F+ R12; N R51/53 R66-67 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336 CAS č Naphthenic acids, zinc salts 0,1-1,5% EINECS: Xi R36/38; N R51/53 R-věta: /53-67 S-věta: / Aquatic Chronic 2, H411; Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky v kapitole Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Při nadýchání: Při styku s kůží: Při zasažení očí: Při požití: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Upozornění pro lékaře: 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Další relevantní informace nejsou k dispozici. Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 5 Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Nevhodná hasiva: CO2, písek, hasicí prášek. Nepoužít vodu. Plný proud vody. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 5.3 Pokyny pro hasiče: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 6 Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

4 Datum tisku List č. 684 Strana 4 z Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Zajistit dostatečné větrání. Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky obsahujícími vodu. 6.4 Odkaz na jiné oddíly: Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nádobu opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně. Nestříkat do ohně a na žhavé předměty. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji nekouřit. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50 0 C (např. žárovky). I po spotřebování nespalovat a násilně neotvírat. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Pokyny pro skladování: Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místě. Upozornění k hromadnému skladování: Další údaje k podmínkám skladování: Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů. Není nutné. Nádrž držet neprodyšně uzavřenou. Nádrž neuzavírat vzduchotěsně. Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Další relevantní údaje nejsou k dispozici. 8 Omezování expozice/osobní ochranné prostředky Technická opatření Žádné další údaje, viz bod Kontrolní parametry: methylbutan NPK Krátkodobá hodnota: 4500 mg/m 3 Dlouhodobá hodnota: 3000 mg/m 3 Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny. 8.2 Omezování expozice Osobní ochranné prostředky: Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci si umýt ruce. Nevdechovat prach/kouř/mlhu.

5 Datum tisku List č. 684 Strana 5 z 9 Ochrana dýchacích orgánů: Zabránit styku s pokožkou. Zamezit styku s pokožkou a zrakem. Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzivním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu/látce/ směsi. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt/přípravek/ chemickou směs. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic: Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku. Doba průniku materiálem do rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle. 9 Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné údaje Vzhled: Skupenství: Zkapalněný plyn Barva: Nazelenalá Zápach (vůně): Po ředidlech Prahová hodnota zápachu: Hodnota ph při 20 0 C Změna stavu: Teplota (rozmezí teplot) tání: Teplota (rozmezí teplot) varu: Nedá se použít, jde o aerosol Bod vzplanutí: < C Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Nedá se použít Zápalná teplota: C Teplota rozkladu: Samozápalnost: Produkt není samozápalný Nebezpečí exploze: I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem. Meze výbušnosti: Dolní mez 0,9 Vol % Horní mez: 10,9 Vol %

6 Datum tisku List č. 684 Strana 6 z 9 Tenze par při 20 0 C: 8300 hpa Hustota při 20 0 C: 0,68 g/cm 3 Relativní hustota: Hustota par: Rychlost odpařování: Rozpustnost ve/směsitelnost s vodou: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Viskozita: Dynamická: Kinematická: Obsah ředidel: Organická ředidla: 73,5% Další informace: 10 Stálost a reaktivita Nedá se použít Vůbec nemísitelná, nebo jen málo mísitelná 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita Termický rozklad/podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu užití Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy Podmínky, kterým je třeba zabránit: Další relevantní informace nejsou k dispozici Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu. 11 Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita: Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká Orálně LD 50 >2000 mg/kg (krysa) Pokožkou LD 50 >2000 mg/kg (krysa) Inhalováním LC50/4 h >5 mg/l (krysa) Primární dráždivé účinky: Na kůži: Dráždí kůži a sliznici. Na zrak: Žádné dráždivé účinky. Senzibilace: Není známé žádné senzibilizující působení. Doplňující toxikologické upozornění: Produkt poukazuje na základě výpočtů všeobecných zařaďovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění následující nebezpečí: dráždivý

7 Datum tisku List č. 684 Strana 7 z 9 12 Ekologické informace 12.1 Toxicita Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici 12.2 Perzistence a rozložitelnost: Další relevantní informace nejsou k dispozici Chování v ekologickém prostředí: 12.3 Bioakumulační potenciál: Další relevantní informace nejsou k dispozici 12.4 Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici Ekotoxické účinky: Poznámka: Jedovatý pro ryby. Další ekologické informace: Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody: 1( samozařazení ) slabé ohrožení vody. Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace. V povodích je také jedovatý pro ryby a plankton. Jedovatý pro vodní organismy Výsledky posouzení PBT a vpvb PBT: Nedá se použít. vpvb: Nedá se použít Jiné nepříznivé účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 13 Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Doporučení: Katalogové číslo druhu odpadu/obalu: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace * Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kontaminované obaly: Doporučení: Další informace: 14 Informace pro přepravu 14.1 Číslo OSN ADR, IMDG, IATA: UN 1950 Odstranění podle příslušných předpisů. Místní opatření: Musí odpovídat zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění Zákon o odpadech Náležitý název OSN pro zásilku ADR : IMDG IATA 1950 AEROSOLY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, PENTANES) AEROSOLS, flammable 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR Třída: 2 5F Plyny Etiketa: 2.1 IMDG Třída: 2.1 Etiketa: 2.1

8 Datum tisku List č. 684 Strana 8 z 9 IATA Třída: 2.1 Etiketa: Obalová skupina ADR, IMDG, IATA: Odpadá 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká. Látka znečisťující moře: Ano Symbol (ryba a strom). Zvláštní označení (ADR): Symbol (ryba a strom) Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Varování: Plyny Kemlerovo číslo: - EMS-skupina: F-D, S-U 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nedá se použít. Přeprava/další údaje: ADR Kód omezení pro tunely: D UN Model Regulation : UN 1950, AEROSOLY, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Informace o právních předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Nařízení komise (EU) č. 453/2010 Zákon 356/2003 Sb. v platném znění o chemických látkách a přípravcích. Zákon 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů. Zákon 477/2001 Sb. v platném znění o obalech. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), v platném znění. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno. 16 Další informace Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvně právní vztahy. Relevantní věty: H220 Extrémně hořlavý plyn. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

9 Datum tisku List č. 684 Strana 9 z 9 Klíč nebo legenda ke zkratkám Xi dráždivý Xn zdraví škodlivý N nebezpečný pro životní prostředí F vysoce hořlavý F+ - extrémně hořlavý Flam. Aerosol 1 Hořlavý aerosol kategorie 1 Flam Gas 1 Hořlavé plyny, kategorie 1 Flam Liq 1 Hořlavá kapalina kategorie 1 Flam Liq. 2 Hořlavá kapalina kategorie 2 Asp. Tox. 1 - Nebezpečný při vdechnutí, kategorie 1 H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R36/38 Dráždí oči a kůži. R38 Dráždí kůži. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Aquatic Chronic 2: Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 2 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Eye Irrit.2 - Podráždění očí, kategorie 2 STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3 CAS: je registrační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi Chemical Abstract Service Registry Number. ES: EINECS / ELINCS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek / EU Seznam notifikovaných chemických látek (EC EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances) bw = tělesná hmotnost bw/day = tělesná hmotnost /den Ppm Parts per million (jedna miliontina (celku) 1 % = ppm 1 = ppm UVCB - látky neznámého původu nebo proměnného složení PBT perizistentní, bioakumulativní, toxický vpvb vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní DNEL - Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) PNEC - Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) PEL - přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod.) Obor vydávající bezpečnostní list: * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny. Oddělení bezpečnostních listů Deckenbach CZ, s.r.o.

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 61020 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Spárovací malta

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 15.06.2011 Revize: 14.06.2011

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 15.06.2011 Revize: 14.06.2011 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 316.326 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Těsnící

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, 12357 CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky

Více