SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NA SÍDLIŠTI A ÚPRAVY PROSTORU PED DOMEM.p. 261 DIVIŠOV SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: V Stupe: D.S.P. Zak. íslo: 2114 Píloha: B

2 B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Pozemky. kat , a 8132 tvoí pozemkový pás místních komunikace v ulici Na Sídlišti, pozemek. kat je veejným prostorem ped domem. p. 261 v Divišov. Pozemky jsou rovinaté, chodník je zpevnný betonovou velkoformátovou dlažbou, prostor ped domem je z ásti zatravnný s jedním vzrostlým stromem, z ásti zpevnný živinou komunikací a velmi ponienou betonovou dlažbou. b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.), Pro pozemek byl zpracován jednoduchý výškopis a polohopis stávajícího stavu. Jiné przkumy nejsou požadovány. c) stávající ochranná a bezpenostní pásma, Na pozemku se nenacházejí. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Pozemek se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomry v území, Navrhovanou opravou chodníku a úpravou prostoru ped domem.p. 261 ani následným užíváním se nepedpokládá psobení negativních vliv na životní prostedí. V prbhu výstavby bude doasn zvýšená hlunost a prašnost eliminována vhodnými technologickými postupy. Stavba díky svým rozmrm nebude mít žádný výrazný vliv na odtokové pomry v území. f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin, g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk urených k plnní funkce lesa (doasné trvalé), Stavbou dojde k záboru zemdlského pdního fondu a to v rámci pozemku 8151 (zahrada). h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Chodník pro chodce je souástí stávající místní komunikace, úpravy ped domem v.

3 vybudování zpevnné parkovací plochy upraví a zkulturní souasný neutšený stav. Nové dopravní napojení není navrhováno, návrh vychází ze souasného stavu v území. i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice. Nejsou známy ani navrhovány. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek Jedná se o návrh oprav chodníku doplnného úpravami prostoru ped domem 261. Délka chodníku ,15m + 18,7 m (spojovací chodníek) Šíka chodníku... 1,65 až 2,0 m resp. 1,5 m (spojovací chodníek) Poet nových parkovacích míst... 9 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, Opravovaný chodník je navržen podél stávající místní komunikace v místech stávajícího chodníku. Parkovací plocha je vytvoena ped domem.p. 261 na stávající zatravnné ploše. Stávající spojovací chodníek, který je díky své nevhodné poloze prakticky nepoužívaný bude rozebrán a nahrazen novým, umístným v trase, kde lidé skuten chodí. Poškozená dlažba ped domem bude nahrazena novou v. úpravy odvodovacího žlabu a úpravy výškového osazení stáv. vpustí. b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby Stávající chodník, který je pedmtem opravy, je umístn podél oplocení na jižní stran komunikace v šíce 1,65 resp. 2,0 m. Navržen je dále nový spojovací chodník na pozemku 8151 a to v trase, kterou obyvatelé hojn využívají chzí pes zatravnnou plochu. Starý spojovací chodník bude zrušen. Podél stávající zpevnné pístupové komunikace k domu.p. 261 bude vybudováno devt nových zpevnných parkovacích míst a rovnž bude upravena plocha v tsné blízkosti domu. Nové inženýrské sít nejsou navrhovány. Výroba není navrhována. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Celý chodník i úpravy ped domem.p. 261 jsou navrženy pln bezbariérov v souladu s vyhl Sb.. Jedno z parkovacích míst bude provedeno v rozmrech pro užití osobami s tlesným postižením.

4 B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby Bez zvláštních požadavk. B.2.6 Základní charakteristika objekt a) stavební ešení, Chodník bude v celé své délce kopírovat niveletu stávajícího okraje vozovky místní komunikace - podélný sklon se bude pohybovat v rozmezí 0-1,5 % a nový betonový obrubník bude uložen ve stop pvodního obrubníku. Chodník bude budován v šíce 1,65 m až. 2,0 m s jednostranným sklonem 2% k vozovce. Bude proveden se zpevnnou pochozí vrstvou z betonové dlažby Best Klasiko v šedé barv (jedná se o standard mstských chodník v Divišov). Chodník bude na jedné stran pisazen ke stávající podezdívce oplocení, na opané (smrem k vozovce) bude lemován betonovými silniními obrubníky. Chodník bude napojen na nový chodník v ulici Na Sadech (viz samostatný projekt). Na východní stran bude stávající chodník o cca 7 m prodloužena zakonen bezbariérovým pechodem na plochu vozovky. Odvodnní chodníku je ešeno svedením dešových vod ze zpevnné plochy chodníku na vozovku, odkud stéká do stávajících vpustí dešové kanalizace. Stávající propojovací chodníek na pozemku 8151 bude rozebrán a plocha bude zatravnna. Vybudován bude nový chodník šíky 1,5 m vydláždný betonovou dlažbou Best Klasiko v šedé barv, lemovaný zahradními obrubníky. Chodník bude s jednostranným sklonem cca 1%, dešové vody z chodníku budou vsakovány v okolní zatravnné ploše. Podél stávající živiné pístupové vozovky k domu.p. 261 budou vybudována nová parkovací místa. Šíka jednotlivých stání bude 8x2,8 m, 1x3,5 m což podle SN umožuje ponechat pro zajíždní pouze šíku stávající vozovky (4,9 m) bez dalšího rozšiování. Parkovací stání budou dlouhá 5,25 m. Plocha bude zpevnna betonou dlažbou Best Klasiko v šedé barv, jednotlivá stání budou vyznaena dlaždicemi ervené barvy. Parkovací plocha bude lemována betonovými silniními obrubníky, mezi vozovkou a parkovištm bude obrubník uložen naplocho. Dešová voda z parkovací plochy bude svedena pes vozovku do stávajících vpustí dešové kanalizace ped domem. Prostor podél severní fasády domu bude opraven, stáv. betonová velkoformátová dlažba, která je rozlámaná bude odstranna a nahrazena novou dlažbou Best Klasiko v šedé barv, ped vstupem do západní ásti domu bude uložen pruh ervené dlažby. Dlažba bude vyspádována smrem od domu a bude zakonena mlkými žlabovkami doplnnými (rozšíenými) obrubníkem položeným naplocho. Opraveny a výškov upraveny budou stávající vpust. b) konstrukní a materiálové ešení, Zpevnná plocha chodníku bude provedena z betonové dlažby Best Klasiko. Skladba je navržena v souladu s doporueními výrobce dlažby. Parkovací plocha a plocha ped fasádou domu budou provedeny ze zesílené dlažby na zesílené podkladní vrstv kameniva.

5 c) mechanická odolnost a stabilita. Zpevnní je navrženo pro pší provoz, parkovací plocha a plocha ped domem jsou navrženy se zesílenou konstrukcí v. zesílených podkladních vrstev umožující i pejezdy tžkých vozidel B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení a) technické ešení, Jedná se o opravu ásti stávajícího chodníku podél stávající místní komunikace v ulici Na Sídlišti a to na jižní stran ulice v úseku od kižovatky s ulicí Na Sadech k domu.p Chodník bude kopírovat stávající tvar i niveletu pvodního chodníku. Pvodní dlažba i obrubníky budou odstranny, bude provena skladba stávajících podkladních vrstev chodníku, dle poteby budou doplnny a pehutnny, budou osazeny nové obrubníky a položena nová dlažba. Chodník bude na západní stran napojen na nový chodník v ulici Na Sadech, na východní stran prodloužen a doplnn vybudováním bezbariérového pechodu na stávající zpevnnou plochu ped domem 261. Nov bude vybudován propojovací chodník mezi ulicí Na Sídlišti a domem 261. Navržen je v trase stávající pšiny vyšlapané v tráv. Chodník bude proveden v obdobné skladb jako chodník podél ulice, lemován bude zahradními obrubníky. Parkovací plocha a úpravy podél fasády domu budou provedeny se zesílenou konstrukcí podkladních vrstev s krytem z dlažby tl. 8 cm, která umožní i pejezdy nákladních vozidel, hasi apod.. Mezi stávající vozovku a upravovanou plochu ped domem budou uloženy mlké žlabovky a bude upravena výška stáv. vpustí. Ped zapoetím stavebních prací bude provena existence podzemních sítí, v celé ploše bude sejmuta ornice a uložena na mezideponii. Z ásti bude využita na následné isté terénní úpravy a ohumusování zelené plochy kolem nových zpevnných ploch. Zemina z výkop bude odvezena na skládku. Z píných ez je patrný jasný pebytek výkop. Po odtžení zeminy bude pehutnna zemní plá a budou provedeny podkladní vrstvy z drceného kameniva. V ploše parkovišt a ped domem bude tlouška podkladních vrstev zesílena (viz ezy). Následn bude provedena krycí pochozí vrstva chodníku z betonové zámkové dlažby Best Klasiko tl. 60 mm v pírodní šedé barv, v místech zesílených konstrukcí bude použita dlažba tl. 80 mm. Varovné pásy na koncích chodník budou provedeny z hmatové betonové dlažby s výstupky v ervené barv, provedeny budou dle vyhl Sb.. Dlažba bude uložena do kladecí vrstvy z jemného drceného kameniva. Chodník bude proveden s jednostranným sklonem 2% v šíce 1,65 m až. 2,0 m, propojovací chodník v šíce 1,5 m. Chodník bude lemován po jedné stran podezdívkou stávajícího oplocení, od konce podezdívky pak zahradním obrubníkem, na opané stran novým betonovým zahradním obrubníkem BEST Limita. Spojovací chodník bude lemován zahradními obrubníky. Kolem parkovišt a podél žlabovek budou osazeny silniní betonové obrubníky, které budou ve vyznaených úsecích uloženy naplocho. Zelené plochy kolem nových zpevnných ploch budou provedeny z propustné zeminy, na povrchu budou ohumusovány a osety trávou.

6 b) výet technických a technologických zaízení. Bez požadavku B.2.8 Požárn bezpenostní ešení Stavba chodníku ani parkovišt nemní souasné profily místních komunikací ani vjezd na pozemky. Žádným zpsobem nejsou ovlivnny šíky ani délky pístupových tras k objektm. Stavba nemá žádný vliv na požární bezpenost staveb v okolí místní komunikace. B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi a) kritéria tepeln technického hodnocení, Bez požadavku. b) posouzení využití alternativních zdroj energií. Bez požadavku. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí a) Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Vliv stavby na okolí nebude vyžadovat zvláštní opatení. B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží, Bez požadavku. b) ochrana ped bludnými proudy, c) ochrana ped technickou seizmicitou, d) ochrana ped hlukem,

7 e) protipovodová opatení, f) ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky. B.4 Dopravní ešení a) popis dopravního ešení, Navržený chodník bude sloužit pouze pro pší. Parkovací plocha ped domem je urena pro vozidla, která v lokalit již dnes parkují (na stáv. komunikacích, asto i na zelených plochách). Proto vlivy provozu na této pší komunikaci a parkovišti na okolí budou nepatrné a životní prostedí v lokalit ani zdraví obyvatel nebude provozem narušeno. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Chodník bude souástí stávající místní komunikace. Parkovací plocha piléhá ke stávající živiné zpevnné pístupové komunikaci k domu.p Odvodnní všech ploch je navrženo do stávající dešové kanalizace v lokalit. c) doprava v klidu, Nová parkovací místa jsou urena pro obyvatele a návštvníky stávajícího domu.p Nové nároky na dopravu v klidu nevznikají. d) pší a cyklistické stezky. Jedná se o opravu stávajícího pšího zpevnného pásu, který je souástí stávající místní komunikace.

8 B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, Jsou navrhovány pouze jako vyrovnání terénu v bezprostední blízkosti okraje nových zpevnných ploch. b) použité vegetaní prvky, Pozemek mimo zpevnné plochy bude ohumusován a zatravnn. Stávající vzrostlý strom na pozemku 8151 nesmí být stavebními pracemi poškozena a to ani koenový systém stromu. c) biotechnická opatení. Nejsou navrhována. B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana a) vliv na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda, Navrhovanou stavbou ani jejím užíváním se vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu nepedpokládá psobení negativních vliv na životní prostedí. V prbhu výstavby bude krátkodob zvýšená hlunost a prašnost eliminována vhodnými technologickými postupy. b) vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin, Vliv na pírodu a krajinu bude odpovídat malým rozmrm navrhovaných staveb. c) vliv na soustavu chránných území Natura 2000, Lokalita se nachází mimo chránná území. d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA, Zjišovací ízení ani EIA nejsou požadována. e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních pedpis. Není navrhováno.

9 B.7 Ochrana obyvatelstva Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby 1. Charakteristika a celkové uspoádání staveništ v. jeho odvodnní: Staveništ se nachází v zastavné ásti obce podél stáv. místní komunikace resp. na ploše ped obytným domem. Staveništ proto bude pouze na pozemku této upravované komunikace a na ploše ped domem a nebude zasahovat na další pozemky v okolí. Zaízení staveništ bude pomrn jednoduché, bude obsahovat pouze mobilní buku jako sociální zázemí pracovník stavby v. mobilního chemického klozetu, které budou osazeny na pozemku Materiál bude na stavbu prbžn dovážen, skladovací plochy nejsou teba, stejn tak bude prbžn odvážena vytžená zemina. Speciální úpravy pro odvodnní staveništ nejsou navrhovány. Na staveništi je vybudována dešová kanalizace, která zajišuje odvedení dešových vod. 2. Stanovení obvodu staveništ a údaje o pozemcích: Staveništ bude tvoeno pozemky 13885, 13861, 8132 a Pozemky se nacházejí v k.ú. Divišov a jsou ve vlastnictví obce. Cizí pozemky nebudou staveništm doteny. 3. Zásady návrhu zaízení staveništ: Zaízení staveništ bude velice jednoduché, bude tvoeno jednou mobilní bukou pro pracovníky stavby a mobilní chemickou toaletou. Pro vjezd na staveništ bude využito stávajících místních komunikací. 4. Návrh postupu a provádní stavby: Stavba bude zahájena vybudováním sociálního zázemí pro pracovníky stavby. Následovat bude sejmutí a uložení ornice (pokud se na staveništi nachází) a odkrytí zemní plán pro budoucí uložení podkladních vrstev zpevnných ploch. Následovat bude doištní a pehutnní zemní plán a budou položeny podkladní vrstvy konstrukce chodníku a parkovišt, uloženy obrubníky a vlastní dláždná pochozí a pojízdná plocha. Následn budou provedeny nezbytné terénní úpravy, osetí upravených ploch trávou a provedeny dokonovací práce. Zrušeno a vyklizeno bude zaízení staveništ. 5. Objekty, které je nutné uvést samostatn do provozu (pedasné užívání): Stavba chodníku i parkovišt bude probíhat za provozu. Omezení provozu na komunikaci bude nutné pro zajištní bezpenosti pracovník. Stavba musí zajistit trvalý pístup do všech nemovitostí kolem upravované komunikace! 6. Možné napojení na zdroje: (voda, elektina, plyn, telekomunikace) Napojení na zdroje není pro stavbu nezbytné.

10 7. Nakládání s odpady ze stavby. Pi budování chodníku bude produkován pouze bžný stavební odpad. Pedevším se bude jednat o zeminu, to je pebytky, které nebude možno na míst využít. Tato zemina bude odvezena na urenou skládku. Ornice bude využita pro ozelenní zelených pás kolem komunikace. Dále budou vznikat pouze bžné stavební odpady jako zbytky obrubník, dlažby, obalový materiál apod. Tyto odpady budou po vytídní odvezeny k recyklaci, nevyužitelný materiál bude uložen na skládku. 8. Pístupy na staveništ: Vjezd na staveništ je ze stávajících místních komunikací v obci (ulice Na Sídlišti). 9. Požadavky na zabezpeení ochrany staveništ a jeho okolí: Pro zabezpeení staveništ a jeho okolí nejsou navrhována žádná zvláštní opatení. Ped zahájením stavby budou vytyeny všechny stávající inženýrské sít, které by mohly být stavbou i zaízením staveništ doteny. Dále stavba zajistí nedotknutelnost hranic s pozemky jiných vlastník. Tyto hranice vetn oplocení a pvodní nivelety terénu nesmí být stavbou v žádném pípad narušeny. 10. Zvláštní požadavky na provádní stavby: Stavba chodníku bude probíhat za provozu, stavba musí zajistit trvalý pístup do všech nemovitostí kolem budované komunikace i bezpený pístup chodc k budov.p Návrh ešení dopravy bhem výstavby: Stavba žádným zpsobem neovlivní stávající dopravu na místních komunikacích obce s výjimkou drobných omezení (zúžení vozovky) po dobu práce na oprav chodníku. Pro tyto práce požádá investor o zvláštní užívání komunikace a opatí okolí staveništ po nezbytnou dobu dopravním znaením pedem odsouhlaseným Dopravním inspektorátem Policie R. Bude se jednat o znaky B20a omezující v daném úseku a daném smru rychlost na 30 kmh (vetn ukonení B20b), dále znaku A15 Práce na silnici, znaku A6b Zúžená vozovka a ohrazení pracovišt vodícími deskami. 12. Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví: Pi provádní prací musí být dodrženy platné pedpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ÚBP a BÚ Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a píslušné SN. Ped zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýení a ochranu všech podzemních inženýrských sítí, které by mohly být zemními pracemi doteny. Pedpokládáme, že na stavb bude pracovat mén než 20 osob souasn a celkový objem prací nepesáhne 500 pracovních dn v pepotu na jednu osobu. Na základ stanovení 14 a 15 výše uvedené vyhlášky se proto koordinátor bezpenosti neuruje. 13. Harmonogram stavby: S ohledem na rozsah a malou složitost stavby se harmonogram prací projektem neuruje, bude souástí smlouvy mezi stavebníkem a vybraným dodavatelem prací.

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Projekt: Revitalizace veejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.Etapa

Projekt: Revitalizace veejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.Etapa Projekt: Revitalizace veejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.Etapa pro vydání rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném ízení, Stavba: Revitalizace veejného prostranství v obci Hutisko-Solanec

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava ROZŠÍŘENÍ ODSTAVNÉ PLOCHY, VČETNĚ OPLOCENÍ - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Název akce: KONTEJNERY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby Pechod pro chodce na ul. Legionáské u DDM v Kuimi Název objektu SO 101 Pechod pro chodce Místo

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU

PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU ST (Dopravní studie) PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU A. PRVODNÍ ZPRÁVA A VYJÁDENÍ K PD Stavba: PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU A. PRVODNÍ ZPRÁVA A VYJÁDENÍ K PD 1 MDS projekt s.r.o. Försterova

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

B. Souhrná technická zpráva

B. Souhrná technická zpráva B. Souhrná technická zpráva Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Stupeň PD: Investor: Dokumentace pro provádění stavby Sanatorium Jablunkov, a.s. Alej míru 442 739 91 Jablunkov

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : VÝMĚNA PÁLENÉ KRYTINY NA BUDOVĚ DOMOVA MLÁDEŽE Stupeň : Dokumentace stavby Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 499/3, Veveří, Brno, 60200 B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA datum : srpen 2015

Více

LOUNY. srpen 2008. LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11

LOUNY. srpen 2008. LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11 Chodník od náměstí K. Biebla, směr Kaufland po křižovatku 5. května LOUNY srpen 2008 LOUNY Chodník od nám. K. Biebla srpen 2008 1 / 11 Současný stav Předmětem projektu je rekonstrukce komunikací pro pěší,

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I.

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. B. Souhrnná technická zpráva Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy zahrnující opravu vnitřních prostor školních tříd a sociálního

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku: stavení úpravy budou provedeny na pozemcích: parcely st. 67/12, st.67/8, st.67/2 a st. 67/10, k.ú. Libáň [681679]

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DM S CYKLOSERVISEM FAMILY HOUSE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více