ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání mateřské školy ve Stupně 1

2 Adresa : Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany příspěvková organizace Stupno č Břasy 1 Zřizovatel : Obec Břasy IČO: Telefon: Ředitelka ZŠ a MŠ Stupno: Mgr. Jaroslava Auterská Zástupce ředitele ZŠ a MŠ Stupno: Mgr. Miloslava Pěnkavová ředitelky ZŠ a MŠ Stupno: Adresa MŠ: Základní škola a mateřská škola Stupno Mateřská škola Stupno Stupno č Břasy 1 Telefon: Typ MŠ: čtyřtřídní MŠ s celodenní péčí Stanovená kapacita: 104 dětí Věk dětí: od 2,5 do 6 let Provozní doba: 6,30-16,0 0 hodin Vedoucí učitelka: Jitka Somolíková Učitelky: Iveta Fijalová, Jaroslava Reiterová, Ladislava Horová, Mgr. Jaroslava Pánková, Šárka Smitková, asistentka pg. AlenaVasková. Školnice: Jaroslava Totzauerová, Michaela Kočková Vedoucí ŠJ Stupno: Stanislava Levová ŠVP pro MŠ Stupno vytvořila vedoucí uč. Jitka Somolíková, na jeho vypracování se podílely ped. pracovnice I. Fijalová, J. Reiterová, L. Horová, Mgr. J. Pánková, Š. Smitková, A. Vasková a byl schválen ped. radou konanou Platnost dokumentu od do CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Stupno se stala od součástí nově vzniklé příspěvkové organizace. MŠ je umístěna na poměrně klidném místě uprostřed obce Stupno v blízkosti budov 1. a 2. stupně ZŠ a nově vybudovaného hřiště s umělým povrchem. Okolní prostředí tvoří také školní zahrada, zahrady sousedících rodinných domků a louka. V létě 2013 bylo vedle školní zahrady nainstalováno nové dětské hřiště, které je volně přístupné. Budova MŠ je spojena s hospodářským pavilonem, kde je jídelna ZŠ Stupno a zároveň se odtud dováží spojovací chodbou nebo výtahem strava do MŠ. Ve starší části MŠ jsou 2 třídy umístěné v dvoupodlažní zachovalé budově. V přízemí je prostorná herna a tělocvična sloužící také jako mobilní ložnice, dětská šatna, umývárna a WC, také šatna pro personál. Prostory v 1. patře jsou totožné, ložnice je stálá. V obou patrech jsou přípravné kuchyňky, do kterých je spojovací chodbou ze školní jídelny 2

3 přivážena strava. V lednu 2013 byla dokončena přístavba MŠ, která byla realizována z důvodu nedostatečné kapacity. Byly zde zřízeny dvě další třídy pro 48 dětí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola má vlastní ŠVP, který vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program má název - BUDEME SI HRÁT, ŠKOLKA JE NÁŠ HRAD. Program je členěn do 4 integrovaných bloků, které ped. pracovnice ve všech třídách dále rozpracovávají do TVP v jednotlivých tématech. Podle nich pak pracují tak, aby byly respektovány potřeby a možnosti dětí a zároveň pružně reagují na podněty a přání dětí. Témata jsou převážně jedno-dvou týdenní. Naším cílem je zajistit bezpečné, zdravé, klidné a radostné prostředí s dostatkem podnětů, pomocí nichž by si děti utvářely pozitivní vztah k okolnímu světu i sobě navzájem a získaly tak dobrý start do dalšího života. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Materiální Prostory nové i staré budovy MŠ jsou dostatečně velké, prosvětlené a zatím v poměrně dobrém technickém stavu. Prostorové členění umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí, nábytek odpovídá výšce dětí. Většina hraček je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát podle pravidel společně vytvořených. Vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídách je třeba hračky, pomůcky a různý materiál častěji doplňovat a obměňovat. Menší opravy hraček a zařízení provádí školnice a školník ZŠ, odstraňování větších závad je zajišťováno ředitelkou školy ve spolupráci se zřizovatelem. Dětské práce jsou ve velké míře uplatňovány ve výzdobě interiéru školy. Školní zahrada v areálu MŠ je poměrně velká s travnatým a částečně asfaltovým povrchem, vybavená krytým altánem, pískovištěm, hrazdami, houpadly, houpačkou, průlezkou, kreslící tabulí a prostory k ukládání hraček. Dle finančních možností bude třeba zahradu dovybavit zahradním nářadím, novým altánem. V létě 2013 bylo v blízkosti MŠ dokončeno nové dětské hřiště i pro hry dětí z MŠ. V sousedství se nachází oplocené sportovní hřiště s umělým povrchem, které díky pochopení vedení ZŠ také MŠ užívá. Životospráva Zdravá a vyvážená strava je dětem poskytována ze školní jídelny, (navazující objekt propojený spojovací chodbou), mezi jídly jsou přiměřené časové intervaly, děti jsou vedeny k sebeobsluze. Pitný režim je zajištěn od příchodu dětí do MŠ, ŠD (konvice s nápojem- šťáva, teplý čaj, minerální voda). Děti si nalévají nápoj do vlastních hrnků- podle potřeby pomoc personálu. Za čistotu konvice a hrnků zodpovídá školnice. V jarním a letním období je připravováno pití dětem na školní zahradu. V MŠ je zabezpečen pravidelný denní režim, který je možno přizpůsobit okamžité situaci a 3

4 potřebám dětí. Pobyt na čerstvém vzduch mají děti každodenně v dostatečné míře školní zahrada,dětské hřiště, umělé sportovní hřiště, louka u MŠ, vycházky do okolí, odpolední hry na zahradě. Místnosti jsou pravidelně a dle potřeb větrány. Děti jsou oblékány přiměřeně podle počasí a požadavků rodičů, d. jsou vedeny k uvědomování si svých pocitů ( teplo, chlad) a adekvátní reakci na ně. Děti mají v průběhu dne dostatek pohybových aktivit, ať už spontánních či řízených, v hernách a tělocvičně, kde je uloženo náčiní a nářadí. U dětí je respektována různá potřeba odpočinku a spánku (možné aktuální vytvoření klidného místa k odpočinku pro ml. děti nebo brzy příchozí). Po obědě děti odpočívají dle vlastní potřeby alespoň 30 minut, pak mohou využít klidné zájmové činnosti nabízené pedagogem. Psychosociální podmínky Chceme dětem zajistit takové prostředí, aby se cítily bezpečně a spokojeně. Děti se spolupodílejí na vytváření pravidel vzájemného soužití. I přes vysoký počet dětí ve třídách se snažíme respektovat dětskou individualitu a potřeby, tak, aby nedošlo k jejich přetěžování. U nově příchozích se zaměřujeme na bezproblémovou adaptaci hlavně co nejužší spoluprací s rodiči (v předstihu se seznamují s uspořádáním dne, stravovacími zvyklostmi, s možnostmi pozvolné adaptace). Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, děti se mohou samostatně rozhodnout k aktivitě. Pozitivně hodnotíme dětskou snahu a výkony, podporujeme rozvoj vzájemné důvěry, ohleduplnosti, pomoci mezi dětmi. Snažíme se být dětem dobrým příkladem. Sledujeme vztahy mezi dětmi i z hlediska předcházení možných projevů šikany a sociálně patologických jevů u dětí. Organizace Provozní doba v MŠ : 6,30-16,00 hodin. Denní řád je stanoven, ale je přizpůsobován potřebám dětí nebo aktuálním změnám. Pohybové aktivity, spontánní či řízené, jsou zařazovány denně buď přímo v tělocvičně, nebo v dalších prostorách interiéru i exteriéru za dodržení pravidel bezpečnosti. Dětem je ponechán dostatek času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Při všech činnostech, individuálních, skupinových i frontálních podporujeme aktivitu dětí, dáváme příležitost k objevování nového. Rozvržení aktivit : spontánní hra od příchodu dětí do MŠ do 8,30 hod. od 10,00 hod. do 11,15 hod. (do 11,30 u st. dětí) od 14,30 hod. do 16,00 hod. řízené činnosti od 8,30 do 10,00 hod. od 11,15 do 12,00 hod. (11,30-12,15 u st. dětí) od 13,00 do 14,00 hod. ( dle ind. potřeby spánku) 4

5 Sledování televize a videa pouze příležitostně za nepříznivého počasí. Další zájmové aktivity hravá jóga, keramika, tělovýchovné činnosti, přírodně-poznávací činnosti realizováno v době odpoledního odpočinku dětí. Nadstandardní aktivity - návštěvy solné jeskyně, divadelní představení, besedy, návštěvy 1. třídy ZŠ, slavnosti, výlety. Řízení MŠ Mateřská škola Stupno je součástí příspěvkové organizace s několika subjekty a je řízena ředitelkou ZŠ ve Stupně Mgr. Jaroslavou Auterskou a její zástupkyní Mgr. Miloslavou Pěnkavovou. Za chod MŠ ve Stupně zodpovídá vedoucí učitelka Jitka Somolíková. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou stanoveny v náplních práce. Při vedení ostatních členů pracovního týmu mateřské školy se vedoucí učitelka snaží o vytvoření pozitivního klimatu vzájemné důvěry, respektuje jejich názor a podporuje spoluúčast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedoucí učitelka práci ostatních zaměstnanců kontroluje a vyhodnocuje, snaží se je kladně motivovat v dalším výchovném působení. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními učitelkami, výsledky analýzy výchovně vzdělávací práce jsou využity v další činnosti ve prospěch dětí. Mateřská škola spolupracuje se základní školou Stupno, se zřizovatelem OÚ Břasy, s MŠ v Břasích, s PPP Rokycany a s dětskou lékařkou, zvláště při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice- J. Somolíková, I. Fijalová, J. Reiterová, L. Horová jsou absolventkami SPgŠ, mají tedy odbornou kvalifikaci. Mgr. J. Pánková absolvovala ped. Fakultu, Š. Smitková v letošním roce ukončuje bakalářské studium na Univerzitě JEP a začala dálkově studovat magisterský obor Spc. pedagogika a vychovatelství na Univerzitě JÁK, asistentka pg. A. Vasková dokončuje studium ped. fakulty. Všechny učitelky se dále vzdělávají pomocí seminářů a studiem odborných publikací. Ředitelka ZŠ podporuje a zajišťuje průběžné vzdělávání všech pracovnic. Ved. učitelka sestavuje rozpis služeb tak, aby byla po celou provozní dobu MŠ dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, důležitá je vzájemná důvěra. Učitelky - pravidelně informují rodiče o jejich dětech a také o dění v MŠ. - akceptují individuální potřeby dětí na základě požadavků rodičů - jednají taktně, zachovávají diskrétnost ve vnitřních záležitostech - berou na vědomí fakt, že nevyžádané informace se neposkytují. Rodiče - mají umožněn pobyt s dítětem v MŠ při adaptaci - podílejí se na financování sportovních a kulturních akcí pro své děti - mohou si zapůjčit odbornou literaturu ze školní knihovny (proti podpisu) - účastní se rodičovských schůzek, které jsou svolávány dle potřeby 5

6 - mohou přispívat MŠ sponzorskými dary dle vlastního uvážení Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, talentů Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Problémy dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí řešíme citlivě, individuálně dle okamžité situace a možností MŠ. - Individuální péče je poskytována dle možností a potřeb všem dětem. - Na základě doporučení pedagogů může být dítě vyšetřeno odborníkem z PPP, logopedické poradny aj. - Při péči o děti s odkladem školní docházky se řídíme doporučením PPP a uplatňujeme převážně individuální zřetel (pracovní listy k procvičování grafomotoriky, hry na cvičení soustředění, jemné motoriky..). - Pro potřeby integrovaných dětí jsou zpracovány individuální plány přizpůsobené potřebám. Organizace vzdělávání - Při spontánních aktivitách se děti často naučí více a rychleji, než pouze vysvětlením učitelky ve skupině - Při přijetí dítěte do MŠ je preferován individuálně přizpůsobený adaptační režim ve spolupráci s rodiči - Poměr spontánních a řízených činností je v režimu dne celkem vyvážený - Aktivity jsou řízeny tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizovaných činností, pracovaly svým tempem - Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti - Je respektováno osobní soukromí dětí při osobní hygieně, děti nejsou nuceny k účasti na společné činnosti Přijímání dětí do MŠ Kapacita MŠ je 104 dětí, na školní rok je zapsáno 86dětí. Školní zařízení vyhlašuje zápis dětí do MŠ na jaře školního roku ( březen, duben ). Do MŠ jsou přijímány děti od 2,5 roku do 6 let. Rodiče při zápisu vyplní tiskopis (Žádost o umístění svého dítěte do MŠ), pak dostanou tiskopis - ( Evidenční list), který po vyplnění a potvrzení dětským lékařem vrátí zpět do MŠ do 10 dnů, v určeném časovém rozpětí obdrží od ředitelky ZŠ rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se zdůvodněním. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Charakteristika tříd : Naše MŠ je čtyřtřídní : 1. třída 2,5-3,5 roku SLUNÍČKA Celkem 24 dětí (12 dívek, 12 chlapců), z toho: 9 neplně tříleté, 15 tříletých. Několik dětí dochází do MŠ na čtyři hodiny denně, většina dětí v MŠ spí a jejich počet se bude ke konci školního roku zvyšovat. Děti mají možnost odpočívat dle svých potřeb. 6

7 2. třída 3,5 4,5 let KOŤATA Celkem 28 dětí (11 dívek, 17 chlapců) 3. třída 5 6 let MEDVÍĎATA - celkem 18dětí( 11 chlapců a 7 dívek), z toho 13 předškoláků, ostatní mladší. 4. třída 5,5 6 let BERUŠKY - celkem 16 dětí předškolních ( 5 dívek, 11 chlapců), z toho 3 děti s odkladem školní docházky, Většina dětí je v MŠ celodenně. Děti s nižší potřebou spánku mají možnost po 30 minutách odpočinku se věnovat tiché hře, s ohledem na spící děti. Pro předškolní děti budou připravovány různé úkoly a činnosti, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro vstup do základní školy. Vzhledem k tomu, že u dvou dětí docházejících do MŠ byl diagnostikován autismus, jedno dítě má speciální vzdělávací potřeby, byly tyto děti umístěny do třídy se sníženým počtem dětí a s učitelkou bude pracovat ve třídě asistentka pedagoga. Pro tyto tři děti zpracujeme individuální vzdělávací plány a budeme spolupracovat s SPC Plzeň. 7

8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - OBSAH Název : BUDEME SI HRÁT, ŠKOLKA JE NÁŠ HRAD Upřednostňujeme tyto metody: komunitní kruh, diskusní kruh, řízené pozorování, experimenty, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, tvořivé konstruování, smyslové hry, využití náhodných situací, řízené skupinové a individuální činnosti, individuální rozhovory s dětmi o tématech, která je zajímají. Integrované bloky : 1. PODZIMNÍ HRANÍ 2. ZIMNÍ HRANÍ 3. APRÍLOVÉ HRANÍ 4. JARNÍ HRANÍ Záměry Záměry výchovně vzdělávacího působení jsou soustředěny ve 4 integrovaných blocích časově rozvržených na 2 až 3 měsíce. Z nich vycházíme při vyhledávání jednotlivých témat námětů. Témata jsou odvozena z běžného života dětí, střídání ročních období, odrážejí se v nich různé svátky, události i každodenní životní realita. Velmi úzce souvisí s tím, co dítě vidí, vnímá a prožívá. Témata a výchovně vzdělávací záměry se odrážejí ve vzdělávací nabídce konkrétních každodenních činností a her v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd. 8

9 Integrovaný blok : 1. PODZIMNÍ HRANÍ Časové rozpětí : září, říjen, listopad ( týdnů ) Záměr : Pomoci dětem s bezproblémovou adaptací na prostředí MŠ Společně se zabývat vytvářením pravidel vzájemného soužití Podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je, kultivovat - Seznamovat se s okolím MŠ, poznávat podzimní přírodu a její proměny, učit se jí chránit - Využívat praktických zkušeností a znalostí dětí k tvůrčím aktivitám Očekávané výstupy : Zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory, posilovat důvěru v prostředí MŠ a jeho personál Zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování, jednoduché pracovní úkony (úklid hraček, manipulace s nástroji, práce na zahradě) Začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, dodržovat dohodnutá pravidla Zúčastnit se nabízených činností, komunikovat s druhým dítětem, navazovat přátelství - Zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci v prostředí - Dbát o pořádek a čistotu, všímat si nepořádků a škod, chránit přírodu v okolí. - Zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat různým stylem své představy Informační okruhy : BIO Dítě a jeho tělo BIO Sebeobsluha ( převlékání, hygiena, stolování, úklid) BIO - Věci kolem nás (předměty běžné potřeby, hračky, pomůcky a jejich užívání ) BIO - Zdravé životní návyky (pohyb, zdravá výživa-příprava pokrmů, potraviny) PSY Dorozumívání mezi lidmi ( slovní i mimoslovní ) PSY - Předměty a jejich vlastnosti ( třídění materiálu ) PSY - Časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, J, L, P, Z, rok ) INT - Mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi ) INT - Pravidla vzájemného chování ( doma i v MŠ ) SOC Společenské role ( dítě, rodič, učitelka ) SOC Pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) SOC - Pracovní činnosti (povolání související s přírodou a její ochranou ) 9

10 ENV Prostředí, kde dítě žije ( domov, MŠ a jeho okolí, obec ) ENV - Příroda živá a neživá (rostliny, živočichové ) ENV - Přírodní jevy a děje (počasí, roční období, změny v přírodě) ENV - Přírodní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na ŽP, péče o okolí) Vzdělávací nabídka : - Hry a činnosti k rozvíjení obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, využití sport. hřiště, tělocvičny. - Činnosti, které podporují sbližování dětí ( komunitní kruh, seznamovací, námětové hry.. ) - Aktivity zajišťující spokojenost a radost, navozující pohodu ( spontánní hry, PH, HPH, hudební chvilky,poslech pohádek, dramatizace, hříčky s maňásky) - Činnosti zaměřené na pochopení pravidel soužití, spolupodílení se na jejich tvorbě (komunitní kruh, spontánní hry, běžné situace v průběhu dne..) - Praktické činnosti k seznamování dětí s hračkami a předměty denní potřeby, manipulace s nimi (spontánní hry, jednoduché pracovní činnosti, pokusy, manipulace s přírodninami, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení - Jednoduché sebeobslužné a pracovní aktivity (individuální přístup a fyzický kontakt ). - Vycházky do okolí MŠ spojené s pozorováním přírodního prostředí a života v něm, sběr přírodního materiálu - Sledování rozmanitostí a změn v přírodě, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník) - Práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií - Pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu - Společné rozhovory, smyslové hry - Výtvarné vyjadřování dojmů a zážitků z přírody - Dopravní hry (přechod pro chodce, cvičení bystrosti) viz materiál DV v MŠ 10

11 Integrovaný blok : 2. ZIMNÍ HRANÍ Časové rozpětí : ( prosinec,leden, únor ) Záměr : - V tomto bloku jde ještě více o prožitky, vytváření atmosféry pohody, pocitu bezpečí, porozumění a pospolitosti. - Rozvíjení citových vazeb ke svým nejbližším. - Udržování lidových tradic, seznámení se skutečným smyslem a posláním Vánoc - Posilování prosociálního chování - Rozšiřování poznatků o zimní přírodě - Uvědomění si vlastního těla, ochrana zdraví - Rozvíjení psychomotorických dovedností - Rozvíjení fantazie, představivosti a vyjadřovacích schopností dětí Očekávané výstupy : - Osvojit si pohyb na sněhu, ledu; ve vodě - Skloubit pohyb s rytmem a hudbou - Mít povědomí o těle a jeho vývoji - Naučit se zpaměti krátké texty a reprodukovat je - Porozumět slyšenému ( zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj a zopakovat jej ) - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech ( konstruktivních, výtvarných, pohybových ) - Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, projevit radost 11

12 z těch pozitivních - Vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně i pohybem - Sledovat, co si druhý přeje či potřebuje, chovat se citlivě, nabídnout pomoc - Spolupracovat s ostatními - Podílet se na vytváření prostředí pohody - Pozorně vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit své zážitky - Všímat si, že svět je rozmanitý (základní povědomí o existenci různých zemí, kultur) - Zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, pomůckami a dalšími předměty Informační okruhy : BIO - Lidské tělo, vývoj (narození, růst a proměny) BIO - Dítě a jeho tělo BIO - Zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport) PSY - Dorozumívání mezi lidmi (gesta, řeč, slova, věty) PSY - Sdělování (knížky, divadlo) PSY - Číselné a matematické pojmy (základní geom. tvary, množství) PSY - Prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru, v rovině) PSY - Lidé a jejich vlastnosti (dovednosti, schopnosti, city) INT - Rodina (funkce, členové, vztahy, život v rodině) INT - Mateřská škola (vztahy mezi dětmi i dospělými SOC - Pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) SOC - Kultura a umění (lidové zvyky, tradice, kultura prostředí, kde dítě žije, svět umění, hudby, sportu SOC - Rozmanitost lidského světa (jiné země, kultury) ENV - Prostředí, kde dítě žije (domov, MŠ, dění v obci) ENV - Přírodní jevy a děje (počasí, roční období, změny v přírodě) ENV - Látky a jejich vlastnosti (voda, vzduch) Vzdělávací nabídka : - činnosti vyvolávající radost a pohodu hudební a hudebně pohybové činnosti konstruktivní, grafické, uvolňovací hry a činnosti manipulační činnosti a hry s pomůckami a předměty vycházky do okolí se zdoláváním přírodního terénu za různých povětrnostních podmínek, lokomoční pohybová činnost, solná jeskyně, hry a soutěže na sněhu hry se slovy, slovní hádanky přednes, recitace, zpěv a dramatizace poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních představení komentování zážitků a aktivit záměrné pozorování předmětů, určování vlastností námětové hry a činnosti s prvky TD - hry a aktivity směřující k rozlišování a pojmenování geometrických tvarů (MP v MŠ) aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) přípravy a realizace společenských slavností (Mikuláš, Vánoce, karneval) 12

13 vnímání života v obci, účastnění se akcí, které jsou pro dítě zajímavé (výstavy, besedy, vystoupení divadelní představení) praktické pokusy, zkoumání - pozorování dopravních situací za různých podmínek 13

14 Integrovaný blok : 3. APRÍLOVÉ HRANÍ Časové rozpětí : ( březen, duben ) Záměr : přiblížit dětem roční období, v němž se mohou seznámit s dalšími zvyky a lidovými tradicemi v naší zemi umožnit dětem vnímat změny v přírodě a získat povědomí o okolním světě přírodním, kulturním i technickém, o jeho proměnách a vývoji vytvářet zdravé životní návyky a osvojit si dovednosti důležité k podpoře vlastního bezpečí Očekávané výstupy : rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem získat povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech rozlišovat některé obrazné symboly (dopravní značky, označení nebezpečí) chápat základní číselné a matematické pojmy, orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu do deseti, poznat více, méně, stejně, první, poslední apod. být citliví ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem, těšit se z příjemných zážitků, přírodních krás dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích Informační okruhy : BIO - zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa) BIO - ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, prevence onemocnění) BIO - ochrana bezpečí (v dopravních situacích, před úrazy) PSY - číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice viz MP v MŠ) PSY - prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů) PSY - elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, jaro...) INT - vztahy mezi lidmi (ochrana osobního bezpečí) INT - rodina (rodina ve světě zvířat, život v rodině) INT - pravidla vzájemného chování (doma, v MŠ, na veřejnosti) SOC - kultura a umění (kultura prostředí, kde dítě žije, lidové zvyky, tradice, jak se lidé baví) ENV - prostředí, kde dítě žije (v MŠ, okolí domova, život a dění v obci, doprava, lékař) 14

15 ENV - příroda živá a neživá (rostliny, živočichové...) ENV - přírodní jevy a děje (počasí, změny v přírodě, roční období) ENV - co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, látkami ohrožujícími zdraví, přírodní a povětrnostní jevy) Vzdělávací nabídka : činnosti směřující k ochraně osobního zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků (beseda) příležitosti a činnosti zdravotně zaměřené (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení) aktivity směřující k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, setkání s cizími lidmi), práce s doprav. značkami, správný cyklista (DV v MŠ) hry se slovy, sluchové hry, grafomotorické hry konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, porovnávání...) činnosti zaměřené na rozvoj postřehu a vnímání, paměti koncentrace pozornosti...) námětové hry a činnosti vycházky do okolí přirozené pozorování blízkého prostředí činnosti zaměřené k seznamování s číselnou řadou do šesti a praktické aplikaci získaných poznatků činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů (režim dne, roční období, dny v týdnu...) kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách aktivity přibližující dítěti přirozeným způsobem tradice a zvyky běžné v jeho kulturním prostředí (Velikonoce...) praktický nácvik orientačních dovedností v dopravní situaci 15

16 Integrovaný blok : 4. JARNÍ HRANÍ Časové rozpětí : ( květen, červen ) Záměr : rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti a zkušenosti vést ke zdravým životním návykům a postojům podporovat duševní pohodu a odolnost při řešení různých situací rozvíjet intelekt, kultivovaný projev a tvořivost při hrových činnostech podporovat vytváření vztahů k druhým, schopnost žít v určitém společenství a zvládat požadavky z něj plynoucí získat základní povědomí o okolním světě a jeho dění a sounáležitosti s ním Na úvod : Tento blok má pomoci dítěti uvědomit si, shrnout a využít všech poznatků, dovedností a vědomostí získaných za celý rok. Očekávané výstupy : zvládnout základy pohybových dovedností a prostorové orientace ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty, pomůckami a nástroji) pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o vývoji rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, neohrozit sebe ani druhé správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, vyjadřovat se samostatně a smysluplně řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že odlišnosti jsou přirozené vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (mít ohled na druhého, soucítit, nabídnout pomoc...) chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý (mít základní povědomí o existenci různých národů, zemí, o planetě Zemi, vesmíru...) - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - Informační okruhy : PSY - myšlenkové operace PSY - prostorové pojmy a souvislosti 16

17 BIO - lidské tělo a jeho části BIO - jeho vývoj a změny BIO - zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport) PSY - každý je jiný (přirozená různost lidí) PSY - já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou) INT - vztahy mezi lidmi (kamarádství) INT - rodina (funkce, členové rodiny, vztahy, život v rodině, rodina ve světě zvířat) SOC - pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) SOC - rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, kultury) ENV - příroda živá a neživá (rostliny, živočichové) a její ochrana ENV - rozmanitost přírody a světa a jeho řád (světadíly, země, vesmír) Vzdělávací nabídka : pohybové činnosti různého charakteru s využitím náčiní a nářadí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků cvičení bystrosti, hra s míčem (DV v MŠ) společné diskuse a rozhovory, sdělování vlastních prožitků vycházky a výlety do přírody přímé pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, kulturních i technických objektů a jevů hry podporující tvořivost, představivost, fantazii, (hry výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční, dramatické) řešení myšlenkových i praktických problémů s hledáním různých možností, obhajováním vlastního názoru (vytváření, sledování cest ) spontánní hra společenské hry, zaměřené na dodržování pravidel přípravy a realizace společných oslav (svátek dětí, sportovní akce, kulturní programy) návštěvy kulturních akcí, zajímavých pro předškolní dítě práce s přírodním i obrazovým materiálem, atlasem, encyklopedií kognitivní činnosti (otázky odpovědi...) ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) _ grafomotorické hry a cvičení Zpracovaly: Jitka Somolíková, Iveta Fijalová, Jaroslava Reiterová, Ladislava Horová, Alena Vasková, mgr. Jaroslava Pánková, DiS. Iva Pšeničková, Šárka Smitková. 17

18 EVALUAČNÍ ČINNOSTI Vypracovala Jitka Somolíková Evaluace : průběžné, systematické vyhodnocování vzdělávání a jeho výsledků sloužící ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a jeho podmínek. Obsah : 1. Evaluace podmínek MŠ 2. Evaluace naplňování obsahu výchovně vzdělávací činnosti 3. Evaluace práce pedagogického sboru a provozních zaměstnanců 1. Evaluace podmínek MŠ Materiální podmínky prostory dostatečně velké pro činnosti dětí hračky velká většina dostupná dětem, potřeba častější doplňování výzdoba na dobré úrovni, nápaditá, převážně práce dětí, aktuálně měněno pomůcky a materiál je třeba častěji doplňovat školní zahrada často využívána, bezpečnost zajištěna, dle finančních možností dovybavit Životospráva zdravá strava a pitný režim zajištěn, respektováno přání dětí velmi dobrá spolupráce s vedoucí ŠJ a kuchařkami režim dne přizpůsobován potřebám dětí, situaci dostatek pohybu v interiéru i exteriéru respektována individuální potřeba odpočinku, spánku Psychosociální podmínky snaha respektovat individualitu dětí pomoc pedagogů a rodičů při adaptaci dětí nabídka činností pro děti spoluvytváření pravidel, jejich dodržování vzájemná důvěra, vstřícnost, ochota mezi pedagogem a dítětem Organizační podmínky denní řád je přizpůsobován potřebám dětí nebo aktuálním změnám ponechána možnost dokončení hry, její pokračování vyváženost spontánních a řízených činností Řízení mateřské školy 18

19 velmi dobrá spolupráce s vedením ZŠ, ochota, vstřícnost vlídná atmosféra ve vztazích mezi podřízenými a nadřízenými, spolupráce a respektování názoru druhých pozitivní motivace k další práci Personální podmínky další sebevzdělávání optimální rozvržení pracovní doby zaměstnanců využívání veškerého pracovního času ve prospěch dětí kvalifikovanost všech pracovníků Spoluúčast rodičů - zajištěna možnost rodičů podílet se na dění v MŠ - akceptování požadavků rodičů, diskrétnost - ponechána možnost pobytu rodičů s dětmi v MŠ při adaptaci - financování akcí pro děti, sponzorské dary - vzájemná informovanost, spolupůsobení v důležitých otázkách - důvěra ve vzájemných vztazích Spolupráce s dalšími subjekty - vstřícnost a ochota při jednání - sponzorské dary pro MŠ 2. Evaluace naplňování obsahu výchovně vzdělávací činnosti Evaluace ŠVP - 1x za rok - na záznamový list - všemi pedagogickými pracovnicemi 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace 783 11 Hnojice 59 Identifikátor: 600 138 941 Termín konání inspekce: 26. září

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více