ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání mateřské školy ve Stupně 1

2 Adresa : Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany příspěvková organizace Stupno č Břasy 1 Zřizovatel : Obec Břasy IČO: Telefon: Ředitelka ZŠ a MŠ Stupno: Mgr. Jaroslava Auterská Zástupce ředitele ZŠ a MŠ Stupno: Mgr. Miloslava Pěnkavová ředitelky ZŠ a MŠ Stupno: Adresa MŠ: Základní škola a mateřská škola Stupno Mateřská škola Stupno Stupno č Břasy 1 Telefon: Typ MŠ: čtyřtřídní MŠ s celodenní péčí Stanovená kapacita: 104 dětí Věk dětí: od 2,5 do 6 let Provozní doba: 6,30-16,0 0 hodin Vedoucí učitelka: Jitka Somolíková Učitelky: Iveta Fijalová, Jaroslava Reiterová, Ladislava Horová, Mgr. Jaroslava Pánková, Šárka Smitková, asistentka pg. AlenaVasková. Školnice: Jaroslava Totzauerová, Michaela Kočková Vedoucí ŠJ Stupno: Stanislava Levová ŠVP pro MŠ Stupno vytvořila vedoucí uč. Jitka Somolíková, na jeho vypracování se podílely ped. pracovnice I. Fijalová, J. Reiterová, L. Horová, Mgr. J. Pánková, Š. Smitková, A. Vasková a byl schválen ped. radou konanou Platnost dokumentu od do CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Stupno se stala od součástí nově vzniklé příspěvkové organizace. MŠ je umístěna na poměrně klidném místě uprostřed obce Stupno v blízkosti budov 1. a 2. stupně ZŠ a nově vybudovaného hřiště s umělým povrchem. Okolní prostředí tvoří také školní zahrada, zahrady sousedících rodinných domků a louka. V létě 2013 bylo vedle školní zahrady nainstalováno nové dětské hřiště, které je volně přístupné. Budova MŠ je spojena s hospodářským pavilonem, kde je jídelna ZŠ Stupno a zároveň se odtud dováží spojovací chodbou nebo výtahem strava do MŠ. Ve starší části MŠ jsou 2 třídy umístěné v dvoupodlažní zachovalé budově. V přízemí je prostorná herna a tělocvična sloužící také jako mobilní ložnice, dětská šatna, umývárna a WC, také šatna pro personál. Prostory v 1. patře jsou totožné, ložnice je stálá. V obou patrech jsou přípravné kuchyňky, do kterých je spojovací chodbou ze školní jídelny 2

3 přivážena strava. V lednu 2013 byla dokončena přístavba MŠ, která byla realizována z důvodu nedostatečné kapacity. Byly zde zřízeny dvě další třídy pro 48 dětí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola má vlastní ŠVP, který vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program má název - BUDEME SI HRÁT, ŠKOLKA JE NÁŠ HRAD. Program je členěn do 4 integrovaných bloků, které ped. pracovnice ve všech třídách dále rozpracovávají do TVP v jednotlivých tématech. Podle nich pak pracují tak, aby byly respektovány potřeby a možnosti dětí a zároveň pružně reagují na podněty a přání dětí. Témata jsou převážně jedno-dvou týdenní. Naším cílem je zajistit bezpečné, zdravé, klidné a radostné prostředí s dostatkem podnětů, pomocí nichž by si děti utvářely pozitivní vztah k okolnímu světu i sobě navzájem a získaly tak dobrý start do dalšího života. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Materiální Prostory nové i staré budovy MŠ jsou dostatečně velké, prosvětlené a zatím v poměrně dobrém technickém stavu. Prostorové členění umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí, nábytek odpovídá výšce dětí. Většina hraček je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát podle pravidel společně vytvořených. Vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídách je třeba hračky, pomůcky a různý materiál častěji doplňovat a obměňovat. Menší opravy hraček a zařízení provádí školnice a školník ZŠ, odstraňování větších závad je zajišťováno ředitelkou školy ve spolupráci se zřizovatelem. Dětské práce jsou ve velké míře uplatňovány ve výzdobě interiéru školy. Školní zahrada v areálu MŠ je poměrně velká s travnatým a částečně asfaltovým povrchem, vybavená krytým altánem, pískovištěm, hrazdami, houpadly, houpačkou, průlezkou, kreslící tabulí a prostory k ukládání hraček. Dle finančních možností bude třeba zahradu dovybavit zahradním nářadím, novým altánem. V létě 2013 bylo v blízkosti MŠ dokončeno nové dětské hřiště i pro hry dětí z MŠ. V sousedství se nachází oplocené sportovní hřiště s umělým povrchem, které díky pochopení vedení ZŠ také MŠ užívá. Životospráva Zdravá a vyvážená strava je dětem poskytována ze školní jídelny, (navazující objekt propojený spojovací chodbou), mezi jídly jsou přiměřené časové intervaly, děti jsou vedeny k sebeobsluze. Pitný režim je zajištěn od příchodu dětí do MŠ, ŠD (konvice s nápojem- šťáva, teplý čaj, minerální voda). Děti si nalévají nápoj do vlastních hrnků- podle potřeby pomoc personálu. Za čistotu konvice a hrnků zodpovídá školnice. V jarním a letním období je připravováno pití dětem na školní zahradu. V MŠ je zabezpečen pravidelný denní režim, který je možno přizpůsobit okamžité situaci a 3

4 potřebám dětí. Pobyt na čerstvém vzduch mají děti každodenně v dostatečné míře školní zahrada,dětské hřiště, umělé sportovní hřiště, louka u MŠ, vycházky do okolí, odpolední hry na zahradě. Místnosti jsou pravidelně a dle potřeb větrány. Děti jsou oblékány přiměřeně podle počasí a požadavků rodičů, d. jsou vedeny k uvědomování si svých pocitů ( teplo, chlad) a adekvátní reakci na ně. Děti mají v průběhu dne dostatek pohybových aktivit, ať už spontánních či řízených, v hernách a tělocvičně, kde je uloženo náčiní a nářadí. U dětí je respektována různá potřeba odpočinku a spánku (možné aktuální vytvoření klidného místa k odpočinku pro ml. děti nebo brzy příchozí). Po obědě děti odpočívají dle vlastní potřeby alespoň 30 minut, pak mohou využít klidné zájmové činnosti nabízené pedagogem. Psychosociální podmínky Chceme dětem zajistit takové prostředí, aby se cítily bezpečně a spokojeně. Děti se spolupodílejí na vytváření pravidel vzájemného soužití. I přes vysoký počet dětí ve třídách se snažíme respektovat dětskou individualitu a potřeby, tak, aby nedošlo k jejich přetěžování. U nově příchozích se zaměřujeme na bezproblémovou adaptaci hlavně co nejužší spoluprací s rodiči (v předstihu se seznamují s uspořádáním dne, stravovacími zvyklostmi, s možnostmi pozvolné adaptace). Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, děti se mohou samostatně rozhodnout k aktivitě. Pozitivně hodnotíme dětskou snahu a výkony, podporujeme rozvoj vzájemné důvěry, ohleduplnosti, pomoci mezi dětmi. Snažíme se být dětem dobrým příkladem. Sledujeme vztahy mezi dětmi i z hlediska předcházení možných projevů šikany a sociálně patologických jevů u dětí. Organizace Provozní doba v MŠ : 6,30-16,00 hodin. Denní řád je stanoven, ale je přizpůsobován potřebám dětí nebo aktuálním změnám. Pohybové aktivity, spontánní či řízené, jsou zařazovány denně buď přímo v tělocvičně, nebo v dalších prostorách interiéru i exteriéru za dodržení pravidel bezpečnosti. Dětem je ponechán dostatek času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Při všech činnostech, individuálních, skupinových i frontálních podporujeme aktivitu dětí, dáváme příležitost k objevování nového. Rozvržení aktivit : spontánní hra od příchodu dětí do MŠ do 8,30 hod. od 10,00 hod. do 11,15 hod. (do 11,30 u st. dětí) od 14,30 hod. do 16,00 hod. řízené činnosti od 8,30 do 10,00 hod. od 11,15 do 12,00 hod. (11,30-12,15 u st. dětí) od 13,00 do 14,00 hod. ( dle ind. potřeby spánku) 4

5 Sledování televize a videa pouze příležitostně za nepříznivého počasí. Další zájmové aktivity hravá jóga, keramika, tělovýchovné činnosti, přírodně-poznávací činnosti realizováno v době odpoledního odpočinku dětí. Nadstandardní aktivity - návštěvy solné jeskyně, divadelní představení, besedy, návštěvy 1. třídy ZŠ, slavnosti, výlety. Řízení MŠ Mateřská škola Stupno je součástí příspěvkové organizace s několika subjekty a je řízena ředitelkou ZŠ ve Stupně Mgr. Jaroslavou Auterskou a její zástupkyní Mgr. Miloslavou Pěnkavovou. Za chod MŠ ve Stupně zodpovídá vedoucí učitelka Jitka Somolíková. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou stanoveny v náplních práce. Při vedení ostatních členů pracovního týmu mateřské školy se vedoucí učitelka snaží o vytvoření pozitivního klimatu vzájemné důvěry, respektuje jejich názor a podporuje spoluúčast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedoucí učitelka práci ostatních zaměstnanců kontroluje a vyhodnocuje, snaží se je kladně motivovat v dalším výchovném působení. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními učitelkami, výsledky analýzy výchovně vzdělávací práce jsou využity v další činnosti ve prospěch dětí. Mateřská škola spolupracuje se základní školou Stupno, se zřizovatelem OÚ Břasy, s MŠ v Břasích, s PPP Rokycany a s dětskou lékařkou, zvláště při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice- J. Somolíková, I. Fijalová, J. Reiterová, L. Horová jsou absolventkami SPgŠ, mají tedy odbornou kvalifikaci. Mgr. J. Pánková absolvovala ped. Fakultu, Š. Smitková v letošním roce ukončuje bakalářské studium na Univerzitě JEP a začala dálkově studovat magisterský obor Spc. pedagogika a vychovatelství na Univerzitě JÁK, asistentka pg. A. Vasková dokončuje studium ped. fakulty. Všechny učitelky se dále vzdělávají pomocí seminářů a studiem odborných publikací. Ředitelka ZŠ podporuje a zajišťuje průběžné vzdělávání všech pracovnic. Ved. učitelka sestavuje rozpis služeb tak, aby byla po celou provozní dobu MŠ dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, důležitá je vzájemná důvěra. Učitelky - pravidelně informují rodiče o jejich dětech a také o dění v MŠ. - akceptují individuální potřeby dětí na základě požadavků rodičů - jednají taktně, zachovávají diskrétnost ve vnitřních záležitostech - berou na vědomí fakt, že nevyžádané informace se neposkytují. Rodiče - mají umožněn pobyt s dítětem v MŠ při adaptaci - podílejí se na financování sportovních a kulturních akcí pro své děti - mohou si zapůjčit odbornou literaturu ze školní knihovny (proti podpisu) - účastní se rodičovských schůzek, které jsou svolávány dle potřeby 5

6 - mohou přispívat MŠ sponzorskými dary dle vlastního uvážení Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, talentů Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Problémy dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí řešíme citlivě, individuálně dle okamžité situace a možností MŠ. - Individuální péče je poskytována dle možností a potřeb všem dětem. - Na základě doporučení pedagogů může být dítě vyšetřeno odborníkem z PPP, logopedické poradny aj. - Při péči o děti s odkladem školní docházky se řídíme doporučením PPP a uplatňujeme převážně individuální zřetel (pracovní listy k procvičování grafomotoriky, hry na cvičení soustředění, jemné motoriky..). - Pro potřeby integrovaných dětí jsou zpracovány individuální plány přizpůsobené potřebám. Organizace vzdělávání - Při spontánních aktivitách se děti často naučí více a rychleji, než pouze vysvětlením učitelky ve skupině - Při přijetí dítěte do MŠ je preferován individuálně přizpůsobený adaptační režim ve spolupráci s rodiči - Poměr spontánních a řízených činností je v režimu dne celkem vyvážený - Aktivity jsou řízeny tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizovaných činností, pracovaly svým tempem - Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti - Je respektováno osobní soukromí dětí při osobní hygieně, děti nejsou nuceny k účasti na společné činnosti Přijímání dětí do MŠ Kapacita MŠ je 104 dětí, na školní rok je zapsáno 86dětí. Školní zařízení vyhlašuje zápis dětí do MŠ na jaře školního roku ( březen, duben ). Do MŠ jsou přijímány děti od 2,5 roku do 6 let. Rodiče při zápisu vyplní tiskopis (Žádost o umístění svého dítěte do MŠ), pak dostanou tiskopis - ( Evidenční list), který po vyplnění a potvrzení dětským lékařem vrátí zpět do MŠ do 10 dnů, v určeném časovém rozpětí obdrží od ředitelky ZŠ rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se zdůvodněním. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Charakteristika tříd : Naše MŠ je čtyřtřídní : 1. třída 2,5-3,5 roku SLUNÍČKA Celkem 24 dětí (12 dívek, 12 chlapců), z toho: 9 neplně tříleté, 15 tříletých. Několik dětí dochází do MŠ na čtyři hodiny denně, většina dětí v MŠ spí a jejich počet se bude ke konci školního roku zvyšovat. Děti mají možnost odpočívat dle svých potřeb. 6

7 2. třída 3,5 4,5 let KOŤATA Celkem 28 dětí (11 dívek, 17 chlapců) 3. třída 5 6 let MEDVÍĎATA - celkem 18dětí( 11 chlapců a 7 dívek), z toho 13 předškoláků, ostatní mladší. 4. třída 5,5 6 let BERUŠKY - celkem 16 dětí předškolních ( 5 dívek, 11 chlapců), z toho 3 děti s odkladem školní docházky, Většina dětí je v MŠ celodenně. Děti s nižší potřebou spánku mají možnost po 30 minutách odpočinku se věnovat tiché hře, s ohledem na spící děti. Pro předškolní děti budou připravovány různé úkoly a činnosti, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro vstup do základní školy. Vzhledem k tomu, že u dvou dětí docházejících do MŠ byl diagnostikován autismus, jedno dítě má speciální vzdělávací potřeby, byly tyto děti umístěny do třídy se sníženým počtem dětí a s učitelkou bude pracovat ve třídě asistentka pedagoga. Pro tyto tři děti zpracujeme individuální vzdělávací plány a budeme spolupracovat s SPC Plzeň. 7

8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - OBSAH Název : BUDEME SI HRÁT, ŠKOLKA JE NÁŠ HRAD Upřednostňujeme tyto metody: komunitní kruh, diskusní kruh, řízené pozorování, experimenty, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, tvořivé konstruování, smyslové hry, využití náhodných situací, řízené skupinové a individuální činnosti, individuální rozhovory s dětmi o tématech, která je zajímají. Integrované bloky : 1. PODZIMNÍ HRANÍ 2. ZIMNÍ HRANÍ 3. APRÍLOVÉ HRANÍ 4. JARNÍ HRANÍ Záměry Záměry výchovně vzdělávacího působení jsou soustředěny ve 4 integrovaných blocích časově rozvržených na 2 až 3 měsíce. Z nich vycházíme při vyhledávání jednotlivých témat námětů. Témata jsou odvozena z běžného života dětí, střídání ročních období, odrážejí se v nich různé svátky, události i každodenní životní realita. Velmi úzce souvisí s tím, co dítě vidí, vnímá a prožívá. Témata a výchovně vzdělávací záměry se odrážejí ve vzdělávací nabídce konkrétních každodenních činností a her v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd. 8

9 Integrovaný blok : 1. PODZIMNÍ HRANÍ Časové rozpětí : září, říjen, listopad ( týdnů ) Záměr : Pomoci dětem s bezproblémovou adaptací na prostředí MŠ Společně se zabývat vytvářením pravidel vzájemného soužití Podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je, kultivovat - Seznamovat se s okolím MŠ, poznávat podzimní přírodu a její proměny, učit se jí chránit - Využívat praktických zkušeností a znalostí dětí k tvůrčím aktivitám Očekávané výstupy : Zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory, posilovat důvěru v prostředí MŠ a jeho personál Zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování, jednoduché pracovní úkony (úklid hraček, manipulace s nástroji, práce na zahradě) Začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, dodržovat dohodnutá pravidla Zúčastnit se nabízených činností, komunikovat s druhým dítětem, navazovat přátelství - Zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci v prostředí - Dbát o pořádek a čistotu, všímat si nepořádků a škod, chránit přírodu v okolí. - Zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat různým stylem své představy Informační okruhy : BIO Dítě a jeho tělo BIO Sebeobsluha ( převlékání, hygiena, stolování, úklid) BIO - Věci kolem nás (předměty běžné potřeby, hračky, pomůcky a jejich užívání ) BIO - Zdravé životní návyky (pohyb, zdravá výživa-příprava pokrmů, potraviny) PSY Dorozumívání mezi lidmi ( slovní i mimoslovní ) PSY - Předměty a jejich vlastnosti ( třídění materiálu ) PSY - Časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, J, L, P, Z, rok ) INT - Mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi ) INT - Pravidla vzájemného chování ( doma i v MŠ ) SOC Společenské role ( dítě, rodič, učitelka ) SOC Pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) SOC - Pracovní činnosti (povolání související s přírodou a její ochranou ) 9

10 ENV Prostředí, kde dítě žije ( domov, MŠ a jeho okolí, obec ) ENV - Příroda živá a neživá (rostliny, živočichové ) ENV - Přírodní jevy a děje (počasí, roční období, změny v přírodě) ENV - Přírodní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na ŽP, péče o okolí) Vzdělávací nabídka : - Hry a činnosti k rozvíjení obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, využití sport. hřiště, tělocvičny. - Činnosti, které podporují sbližování dětí ( komunitní kruh, seznamovací, námětové hry.. ) - Aktivity zajišťující spokojenost a radost, navozující pohodu ( spontánní hry, PH, HPH, hudební chvilky,poslech pohádek, dramatizace, hříčky s maňásky) - Činnosti zaměřené na pochopení pravidel soužití, spolupodílení se na jejich tvorbě (komunitní kruh, spontánní hry, běžné situace v průběhu dne..) - Praktické činnosti k seznamování dětí s hračkami a předměty denní potřeby, manipulace s nimi (spontánní hry, jednoduché pracovní činnosti, pokusy, manipulace s přírodninami, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení - Jednoduché sebeobslužné a pracovní aktivity (individuální přístup a fyzický kontakt ). - Vycházky do okolí MŠ spojené s pozorováním přírodního prostředí a života v něm, sběr přírodního materiálu - Sledování rozmanitostí a změn v přírodě, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník) - Práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií - Pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu - Společné rozhovory, smyslové hry - Výtvarné vyjadřování dojmů a zážitků z přírody - Dopravní hry (přechod pro chodce, cvičení bystrosti) viz materiál DV v MŠ 10

11 Integrovaný blok : 2. ZIMNÍ HRANÍ Časové rozpětí : ( prosinec,leden, únor ) Záměr : - V tomto bloku jde ještě více o prožitky, vytváření atmosféry pohody, pocitu bezpečí, porozumění a pospolitosti. - Rozvíjení citových vazeb ke svým nejbližším. - Udržování lidových tradic, seznámení se skutečným smyslem a posláním Vánoc - Posilování prosociálního chování - Rozšiřování poznatků o zimní přírodě - Uvědomění si vlastního těla, ochrana zdraví - Rozvíjení psychomotorických dovedností - Rozvíjení fantazie, představivosti a vyjadřovacích schopností dětí Očekávané výstupy : - Osvojit si pohyb na sněhu, ledu; ve vodě - Skloubit pohyb s rytmem a hudbou - Mít povědomí o těle a jeho vývoji - Naučit se zpaměti krátké texty a reprodukovat je - Porozumět slyšenému ( zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj a zopakovat jej ) - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech ( konstruktivních, výtvarných, pohybových ) - Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, projevit radost 11

12 z těch pozitivních - Vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně i pohybem - Sledovat, co si druhý přeje či potřebuje, chovat se citlivě, nabídnout pomoc - Spolupracovat s ostatními - Podílet se na vytváření prostředí pohody - Pozorně vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit své zážitky - Všímat si, že svět je rozmanitý (základní povědomí o existenci různých zemí, kultur) - Zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, pomůckami a dalšími předměty Informační okruhy : BIO - Lidské tělo, vývoj (narození, růst a proměny) BIO - Dítě a jeho tělo BIO - Zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport) PSY - Dorozumívání mezi lidmi (gesta, řeč, slova, věty) PSY - Sdělování (knížky, divadlo) PSY - Číselné a matematické pojmy (základní geom. tvary, množství) PSY - Prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru, v rovině) PSY - Lidé a jejich vlastnosti (dovednosti, schopnosti, city) INT - Rodina (funkce, členové, vztahy, život v rodině) INT - Mateřská škola (vztahy mezi dětmi i dospělými SOC - Pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) SOC - Kultura a umění (lidové zvyky, tradice, kultura prostředí, kde dítě žije, svět umění, hudby, sportu SOC - Rozmanitost lidského světa (jiné země, kultury) ENV - Prostředí, kde dítě žije (domov, MŠ, dění v obci) ENV - Přírodní jevy a děje (počasí, roční období, změny v přírodě) ENV - Látky a jejich vlastnosti (voda, vzduch) Vzdělávací nabídka : - činnosti vyvolávající radost a pohodu hudební a hudebně pohybové činnosti konstruktivní, grafické, uvolňovací hry a činnosti manipulační činnosti a hry s pomůckami a předměty vycházky do okolí se zdoláváním přírodního terénu za různých povětrnostních podmínek, lokomoční pohybová činnost, solná jeskyně, hry a soutěže na sněhu hry se slovy, slovní hádanky přednes, recitace, zpěv a dramatizace poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních představení komentování zážitků a aktivit záměrné pozorování předmětů, určování vlastností námětové hry a činnosti s prvky TD - hry a aktivity směřující k rozlišování a pojmenování geometrických tvarů (MP v MŠ) aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) přípravy a realizace společenských slavností (Mikuláš, Vánoce, karneval) 12

13 vnímání života v obci, účastnění se akcí, které jsou pro dítě zajímavé (výstavy, besedy, vystoupení divadelní představení) praktické pokusy, zkoumání - pozorování dopravních situací za různých podmínek 13

14 Integrovaný blok : 3. APRÍLOVÉ HRANÍ Časové rozpětí : ( březen, duben ) Záměr : přiblížit dětem roční období, v němž se mohou seznámit s dalšími zvyky a lidovými tradicemi v naší zemi umožnit dětem vnímat změny v přírodě a získat povědomí o okolním světě přírodním, kulturním i technickém, o jeho proměnách a vývoji vytvářet zdravé životní návyky a osvojit si dovednosti důležité k podpoře vlastního bezpečí Očekávané výstupy : rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem získat povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech rozlišovat některé obrazné symboly (dopravní značky, označení nebezpečí) chápat základní číselné a matematické pojmy, orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu do deseti, poznat více, méně, stejně, první, poslední apod. být citliví ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem, těšit se z příjemných zážitků, přírodních krás dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích Informační okruhy : BIO - zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa) BIO - ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, prevence onemocnění) BIO - ochrana bezpečí (v dopravních situacích, před úrazy) PSY - číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice viz MP v MŠ) PSY - prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů) PSY - elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, jaro...) INT - vztahy mezi lidmi (ochrana osobního bezpečí) INT - rodina (rodina ve světě zvířat, život v rodině) INT - pravidla vzájemného chování (doma, v MŠ, na veřejnosti) SOC - kultura a umění (kultura prostředí, kde dítě žije, lidové zvyky, tradice, jak se lidé baví) ENV - prostředí, kde dítě žije (v MŠ, okolí domova, život a dění v obci, doprava, lékař) 14

15 ENV - příroda živá a neživá (rostliny, živočichové...) ENV - přírodní jevy a děje (počasí, změny v přírodě, roční období) ENV - co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, látkami ohrožujícími zdraví, přírodní a povětrnostní jevy) Vzdělávací nabídka : činnosti směřující k ochraně osobního zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků (beseda) příležitosti a činnosti zdravotně zaměřené (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení) aktivity směřující k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, setkání s cizími lidmi), práce s doprav. značkami, správný cyklista (DV v MŠ) hry se slovy, sluchové hry, grafomotorické hry konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, porovnávání...) činnosti zaměřené na rozvoj postřehu a vnímání, paměti koncentrace pozornosti...) námětové hry a činnosti vycházky do okolí přirozené pozorování blízkého prostředí činnosti zaměřené k seznamování s číselnou řadou do šesti a praktické aplikaci získaných poznatků činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů (režim dne, roční období, dny v týdnu...) kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách aktivity přibližující dítěti přirozeným způsobem tradice a zvyky běžné v jeho kulturním prostředí (Velikonoce...) praktický nácvik orientačních dovedností v dopravní situaci 15

16 Integrovaný blok : 4. JARNÍ HRANÍ Časové rozpětí : ( květen, červen ) Záměr : rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti a zkušenosti vést ke zdravým životním návykům a postojům podporovat duševní pohodu a odolnost při řešení různých situací rozvíjet intelekt, kultivovaný projev a tvořivost při hrových činnostech podporovat vytváření vztahů k druhým, schopnost žít v určitém společenství a zvládat požadavky z něj plynoucí získat základní povědomí o okolním světě a jeho dění a sounáležitosti s ním Na úvod : Tento blok má pomoci dítěti uvědomit si, shrnout a využít všech poznatků, dovedností a vědomostí získaných za celý rok. Očekávané výstupy : zvládnout základy pohybových dovedností a prostorové orientace ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty, pomůckami a nástroji) pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o vývoji rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, neohrozit sebe ani druhé správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, vyjadřovat se samostatně a smysluplně řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že odlišnosti jsou přirozené vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (mít ohled na druhého, soucítit, nabídnout pomoc...) chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý (mít základní povědomí o existenci různých národů, zemí, o planetě Zemi, vesmíru...) - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - Informační okruhy : PSY - myšlenkové operace PSY - prostorové pojmy a souvislosti 16

17 BIO - lidské tělo a jeho části BIO - jeho vývoj a změny BIO - zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport) PSY - každý je jiný (přirozená různost lidí) PSY - já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou) INT - vztahy mezi lidmi (kamarádství) INT - rodina (funkce, členové rodiny, vztahy, život v rodině, rodina ve světě zvířat) SOC - pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) SOC - rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, kultury) ENV - příroda živá a neživá (rostliny, živočichové) a její ochrana ENV - rozmanitost přírody a světa a jeho řád (světadíly, země, vesmír) Vzdělávací nabídka : pohybové činnosti různého charakteru s využitím náčiní a nářadí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků cvičení bystrosti, hra s míčem (DV v MŠ) společné diskuse a rozhovory, sdělování vlastních prožitků vycházky a výlety do přírody přímé pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, kulturních i technických objektů a jevů hry podporující tvořivost, představivost, fantazii, (hry výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční, dramatické) řešení myšlenkových i praktických problémů s hledáním různých možností, obhajováním vlastního názoru (vytváření, sledování cest ) spontánní hra společenské hry, zaměřené na dodržování pravidel přípravy a realizace společných oslav (svátek dětí, sportovní akce, kulturní programy) návštěvy kulturních akcí, zajímavých pro předškolní dítě práce s přírodním i obrazovým materiálem, atlasem, encyklopedií kognitivní činnosti (otázky odpovědi...) ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) _ grafomotorické hry a cvičení Zpracovaly: Jitka Somolíková, Iveta Fijalová, Jaroslava Reiterová, Ladislava Horová, Alena Vasková, mgr. Jaroslava Pánková, DiS. Iva Pšeničková, Šárka Smitková. 17

18 EVALUAČNÍ ČINNOSTI Vypracovala Jitka Somolíková Evaluace : průběžné, systematické vyhodnocování vzdělávání a jeho výsledků sloužící ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a jeho podmínek. Obsah : 1. Evaluace podmínek MŠ 2. Evaluace naplňování obsahu výchovně vzdělávací činnosti 3. Evaluace práce pedagogického sboru a provozních zaměstnanců 1. Evaluace podmínek MŠ Materiální podmínky prostory dostatečně velké pro činnosti dětí hračky velká většina dostupná dětem, potřeba častější doplňování výzdoba na dobré úrovni, nápaditá, převážně práce dětí, aktuálně měněno pomůcky a materiál je třeba častěji doplňovat školní zahrada často využívána, bezpečnost zajištěna, dle finančních možností dovybavit Životospráva zdravá strava a pitný režim zajištěn, respektováno přání dětí velmi dobrá spolupráce s vedoucí ŠJ a kuchařkami režim dne přizpůsobován potřebám dětí, situaci dostatek pohybu v interiéru i exteriéru respektována individuální potřeba odpočinku, spánku Psychosociální podmínky snaha respektovat individualitu dětí pomoc pedagogů a rodičů při adaptaci dětí nabídka činností pro děti spoluvytváření pravidel, jejich dodržování vzájemná důvěra, vstřícnost, ochota mezi pedagogem a dítětem Organizační podmínky denní řád je přizpůsobován potřebám dětí nebo aktuálním změnám ponechána možnost dokončení hry, její pokračování vyváženost spontánních a řízených činností Řízení mateřské školy 18

19 velmi dobrá spolupráce s vedením ZŠ, ochota, vstřícnost vlídná atmosféra ve vztazích mezi podřízenými a nadřízenými, spolupráce a respektování názoru druhých pozitivní motivace k další práci Personální podmínky další sebevzdělávání optimální rozvržení pracovní doby zaměstnanců využívání veškerého pracovního času ve prospěch dětí kvalifikovanost všech pracovníků Spoluúčast rodičů - zajištěna možnost rodičů podílet se na dění v MŠ - akceptování požadavků rodičů, diskrétnost - ponechána možnost pobytu rodičů s dětmi v MŠ při adaptaci - financování akcí pro děti, sponzorské dary - vzájemná informovanost, spolupůsobení v důležitých otázkách - důvěra ve vzájemných vztazích Spolupráce s dalšími subjekty - vstřícnost a ochota při jednání - sponzorské dary pro MŠ 2. Evaluace naplňování obsahu výchovně vzdělávací činnosti Evaluace ŠVP - 1x za rok - na záznamový list - všemi pedagogickými pracovnicemi 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více