Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)."

Transkript

1 Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Nabízenými činnostmi, užíváním všech smyslů, procvičováním vnímání, paměti chceme rozvinout pozitivní vztahy k přírodě. Zařazováním pracovních aktivit rozvíjet estetické dovednosti a tvořivé sebevyjádření. Chceme podporovat děti při potřebě vyjádřit pocity, dojmy, prožitky a vytváření vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Povedeme děti k tomu, aby si osvojily dovednosti a poznatky potřebné k péči o okolí a aby spoluvytvářely zdravé a bezpečné prostředí, aby se chránily před nebezpečnými vlivy prostředí.chceme rozvíjet tvořivost a budeme posilovat přirozené poznávací city. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti rozpoznají změny v přírodě, že budou přírodu vnímat všemi smysly, dovedou formulovat otázky a odpovídat na ně, že dovedou popsat situaci. Děti si uvědomí, že svět má svůj řád, budou vnímat pestrost, rozmanitost, uvědomí si význam životního prostředí a budou o něj pečovat. Děti zachytí a vyjádří své pocity výtvarnou, hudební, pohybovou činností, budou umět vnímat hmatem a zvládnou koordinaci rukou. Naučí se krátké texty, zvládnou orientaci v rodině, pochopí prostorové pojmy ( vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod, nad, )Využijí představivost v konstruktivních a tvořivých činnostech práce s přírodninami. Nebudou ničit přírodu, pochopí jak s ní žít v souladu. Činnosti vedoucí k cíli: - přímé pozorování přírodního prostředí, hry v přírodě, sběr přírodnin následná diskuse podporovat samostatný slovní projev - manipulace s přírodninami, zkoumání jejich vlastností, pokusy, - pracovní činnosti zpracování přírodnin sestavování, lepení - práce s literárním textem, nácvik básní ( procvičování výslovnosti ) a písní k tématu - rozlišovat a pojmenovat barvy typické barvy babího léta, pozorování podzimních květin a hmyzu v trávě výtvarné ztvárnění - didaktické hry k vytváření časových představ o ročních obdobích - návštěva výstav, divadla - odraz přírodního prostředí hudebně pohybové činnosti, zpívání, rytmizování Zásobník:

2 Kalendář počasí Velká kniha pro malé mistry zpracování přírodnin Lesní noviny Pracovní listy Rok v MŠ Hodnocení dětí:

3 Barevný týden Charakteristika integrovaného bloku: Seznámit děti s životem na zahradě, na louce a na poli, všímat si barev jara, posilovat kladný vztah k přírodě. Časový rozsah- 1 týden Věková skupina: 3-6 let Cíle tématu: V rámci projektu se budeme snažit, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách, aby byly děti schopny vážit si života ve všech jeho formách, aby si posilovaly přirozené poznávací city zvídavost, zájem, radost z objevování. Budeme s dětmi rozvíjet kulturně estetické dovednosti, pohybové dovednosti, estetické vnímání a cítění, pracovní dovednosti a návyky. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, že projeví zájem o knihy, že si osvojí elementární poznatky o přírodě, o přírodních jevech. Děti se naučí pečovat o okolní životní prostředí. Budou se vyjadřovat samostatně a smysluplně s aktivním používáním nových slov. Nebudou mít problémy s koordinací ruky a oka, zvládnou jemnou motoriku rukou. Zachytí skutečnost a vyjádří své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik a také činnostmi hudebními, pohybovými a dramatickými. Děti budou citlivé k přírodě. Činnosti vedoucí k cíli: - prohlížení knih a encyklopedií - pozorování přírody při vycházkách - rozlišování a pojmenování barev při hrách - péče o rostliny, pokusy - grafomotorická cvičení - hudebně pohybové hry, tanečky, zpívání ve skupinách i samostatně - práce s technickým materiálem - výtvarné činnosti - četba, přednes, recitace - třídění, počítání, přiřazování Zásobník: Písně Šel zahradník, Tancovala žížala, Pod naším okénkem, O co šnečku Básně- Sedmikráska, Červený šáteček, Na čížečka Hodnocení dětí:

4 Barvy podzimu Charakteristika integrovaného bloku: Poznat a pojmenovat stromy a keře jehličnaté a listnaté, rozeznávat základní lesní plody. Časové rozsah - 2 týdny Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Budeme se snažit vést děti k osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o své okolí, přičemž budou děti poznávat přírodní prostředí. Chtěli bychom, aby děti uměly vyjádřit svůj vztah k přírodnímu prostředí, k rostlinám, ke stromům. Prostřednictvím her chceme rozvíjet myšlení a řešit problémy, chceme zapojit všechny smysly k vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Chceme rozvíjet kultivaci estetického vnímání a prožívání. Děti by se měly spolupodílet na vytváření hodnot lidského společenství. Naše snaha bude také směřována k osvojení si dovedností, které vedou k vykonávání jednoduchých činností v péči o přírodní prostředí a k vytváření si vztahu k přírodě. Povedeme děti k rozvoji volních vlastností a k rozvoji fyzické i psychické zdatnosti. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že se vyvine volní úsilí, že se děti soustředí na určitou činnost a že ji budou kontrolovat.s tím je spojený i pocit radosti z překonávání překážek. Děti by měly samostatně vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách. Děti rozumí slyšenému, vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů, dovedou pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje, dovedou vést rozhovor,chápou číselné pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívají, chápou prostorové pojmy, umí rozhodovat o svých činnostech, formulují otázky, odpovídají, hodnotí slovní výkony, umí slovně reagovat.děti se naučí tvořit z papíru, přírodnin, modelíny i jiných výrobků.předpokládáme, že budou chápat prostorové pojmy, zvládnou orientaci v prostoru, budou postupovat podle daných instrukcí. Pomocí konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností umí vyjádřit svou představivost a fantazii.naučí se vnímat estetické a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení. Očekáváme, že děti zvládnou různé výtvarné techniky. Činnosti vedoucí k cíli: - pobyt venku : pozorování a pojmenování jehličnatých a listnatých stromů, rozlišení stromů a keřů,porovnávání listů, jehličí, lesních plodů, zapojit do pozorování všechny smysly vůně, zrak, hmat, - sběr přírodního materiálu porovnávání lesních plodů třídění, počítání, rozlišování podle barvy, tvaru, velikosti - pomocí příběhů z dětské literatury se seznamovat s tím, co stromům a keřům škodí, co jim prospívá

5 - využívat přírodní prostředí pro volný pohyb zdolávání přírodních překážek, lezení na nižší stromy a keře - sestavování z hraček LES využití přírodnin - hra na stopovanou úkoly jsou zaměřeny na poznávání přírodního prostředí se zařazením vhodných písní a básní - námětové hry na lesníka, Zvířátka a loupežníci, - kresby jeřabiny, malba míchání barev a vytváření nových podzimní strom a listí - sestavování a nalepování podzimní strom, oříšková podkova, - porovnávání velikosti stromů manipulace s hračkami - grafomotorické pracovní listy dokreslování listů, jehličí stanovení jejich počtu - komunikativní kruh slovně vyjádřit své prožitky z přírodního prostředí, podporovat fantazii slovní zásobu - porovnávat lesní plody všímat si výrazového působení barev, které jsou charakteristické pro určité předměty - modelování,malba, kresba les, houby, šišky, - zpívání, rytmizace, hra na tělo motivované přírodním prostředím - pravidelné každodenní cvičení viz. ranní rozcvičky - vedení kalendáře počasí Zásobník: Stromy a keře Přítel les Příběh veverky Medvídek Pú Velká kniha pro malé mistry Velká kniha pro předškoláka Literární texty s přírodní tématikou viz. knihovna Básničky od srdíčka Brousek pro tvůj jazýček Nalaďte si hlásky Hodnocení dětí :

6 Čarodějnice Charakteristika integrovaného bloku Umět si představit tajemno a vytvořit atmosféru ve třídě i bez strachu ze zlých bytostí.cílem je vžít se do postavy hodné nebo zlé čarodějnice,spontánně se projevovat.nejen čarodějnice je kouzelnice,ale příroda kouzlí i bez kouzel,volným přechodem na přírodu a propojením mezi tvory přírody(kamarády čarodějnice)děti získají pocit sounáležitosti,že vše je součástí všeho. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina- 5-6 let Specifické cíle k tématu Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. Budeme u dětí rozvíjet užívání všech smyslů, umožníme dětem poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, budeme rozvíjet pracovní aktivity a přiměřené pracovní dovednosti, budeme posilovat přirozené poznávací city a radost z práce a objevování, chceme, aby si děti osvojily dovednosti, které předchází čtení a psaní.budeme rozvíjet kultivaci estetického vnímání, cítění a prožívání, fyzickou zdatnost. Očekávané kompetence Předpokládáme, že děti se naučí nová slova a že je budou aktivně používat, naučí se sledovat očima zleva doprava, přijmou pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch a vyrovnají se s ním, naučí se hodnotit svoje osobní pokroky. Vyvinou volní úsilí, soustředí se na činnost zkontrolují ji, dokončí, co začaly. Naučí se poslouchat a plnit smysluplné pokyny, příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistoupí na vysvětlená a pochopená pravidla, dodrží pravidla her a jiných činností. Doufáme, že děti porozumí slyšenému a zachytí hlavní myšlenku, naučí se zpaměti krátké texty říkadla, budou správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, pochopí slovní vtip a humor, utvoří jednoduchý rým, porozumí slyšenému a umí sledovat děj. Děti zvládnou vyjmenovat dny v týdnu, jednoduché pracovní úkony, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony ( postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržet pořádek. Umí tvořit z papíru, přírodnin a jiných materiálů, postupují a učí se podle pokynů a instrukcí, zvládnou koordinaci pohybu s hudbou, umí pracovat s modelovacím materiálem, nebojí se experimentovat. Děti si uvědomují, co je nebezpečné, umí spontánně prožít slavnost, prožívají radost ze zvládnutí překonané překážky, jsou citlivé k živým bytostem, k přírodě, k věcem. Zvládnou běh po šikmé ploše, hod s míčem na určený cíl.

7 Činnosti tématu vedoucí k cílům -využití říkadel při hrách a vhodných situací(zaříkávadla) -pochopení slovního vtipu a humoru v pohádkách -zařazování četby na pokračování vzpomínání na obsah minulého příběhu -charakteristické rysy pohádkových postav(hodná,zlá,spravedlivá čarodějnice) -postupné osvojování názvů dnů v týdnu -vytváření jednoduchých rýmů-hry se zvukovou stavbou řeči -sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech -při přednesu říkadel vytleskávání rytmu -aktivní používání slovní zásoby v odpovídajícím významu -péče o správnou intonaci při přednesu básně -rozlišovat a znát některá písmena a číslice -operace se skupinami předmětů,přiřazování stejného počtu grafických znaků,číselná řada do desíti -kreslení plynulým a odvážným grafickým pohybem -roztírání kresby suchým grafickým materiálem-prsty -uskutečňování námětů podle vlastní tvorby -výtvarná hra s barevnou skvrnou (kulička v krabici) -zplošťování koule pomocí dlaní-vytváření placky ( modurit,hlína,slané pečivo)výroba čarodějnice,otiskování předmětů do model.hmoty -tvarování papíru stáčením do kornoutu, dotváření kresbou -grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen -doplňování přírodního a jiného materiálu výtvarným způsobem -trhání papíru -zvyšování úrovně v intonaci -spojování písně s pohybovým vyjádřením -pohybové vyjádření prožitků,nálad situací -přesnější koordinace pohybu s hudbou

8 -ladné provádění pohybů v hrách s hudebním doprovodem -volné hry a experimentace s různými materiály a surovinami -příprava společenských slavností (vyvrcholení kouzel) -seznámení se s nebezpečím úrazu, upozornění na nebezpečí ohně,význam ochrany zdraví před úrazem -uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými, zdravit.,poprosit, poděkovat neskákat do řeči, vyslechnout, uposlechnout pokyny --hry nejrůznějších zaměření podporující tvořivost,představivost a fantazii -společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření -činnosti zajišťující radost, spokojenost veselí a pohodu- Slet čarodějnic -sběr bylinek-vaření lektvaru -grafické zaznamenání pohybu vycházejícího ze zápěstí vertikální a horizontální smyčky -rozvíjení svalstva ruky při trhání -chůze s překážkami -běh po zvýšené ploše -skok přes nízké překážky za sebou -házet míč na cíl -příprava stolování pro sebe i pro druhé -samostatné uklízení oblečení na určené místo -dodržování pracovního pořádku Jazykové chvilky Zásobník četba -knížky Malá čarodějnice - -pohádka O perníkové chaloupce

9 písničky a tanečky čerpáno z knížka Strašidla a pohádkové bytosti - Leona Marcinko - Kolíbala bába čerta -Ježibaba od Žďáru -Ježibaba od Úpice -Půdní strašidlo -Hradní strašidlo -O bábě Ježibaba audio nahrávka MŠ- pohybov. básničky -různá zaklínadla Pomůcky -hmota ( modurit,slané pečivo,hlína) -výtvarné potřeby (suchý pastel,temp.barvy,tuž,) -staré tričko+savo -padák -Orffovy nástroje -tělocvičné nářadí -grafomotorické listy -labyrinty -k táboráku buřtík, opékací tyčky,polínko Hodnocení dětí

10 DOPRAVA Charakteristika integrovaného bloku: prostřednictvím poznávání dopravních prostředků seznámit děti se základními pravidly bezpečnosti. Časový rozsah - 1 týden Věková skupina : 3-6- let Cíle tématu: Chtěli bychom, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o technickém prostředí, jeho rozmanitosti, aby si osvojily základy pravidel bezpečnosti silniční pravidla. Budeme posilovat přirozené poznávací city radost, zájem, radost z poznání, budeme rozvíjet pohybové dovednosti, jazykové a řečové dovednosti, vytváření pojmů. Zaměříme se na kulturně estetické dovednosti a dovednosti, které předchází čtení a psaní. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, budou odhalovat podstatné znaky, podobu a rozdíl, vlastnosti předmětů, vzájemné souvislosti, budou chápat prostorové pojmy a pojmenují většinu toho, čím je dítě obklopeno. Doufáme, že se děti budou vyjadřovat samostatně a pomocí smysluplných myšlenek, že zvládnou základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, že vyjádří svou představu, fantazii a pocity v tvořivých hrách a činnostech. Děti budou správně reagovat na smluvený signál, budou dodržovat bezpečnostní a silniční pravidla, zvládnou koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku. Činnosti vedoucí k cíli: - prohlížení knih a encyklopedií - pozorování dopravních prostředků, značek a dopravních situací v okolí MŠ, přecházení vozovky - dopravní hry - návštěva automobilového muzea - individuální a skupinové rozhovory - konstruktivní a grafické činnosti - práce s technickým materiálem - rytmicko pohybové projevy ( říkadla, písně, hudební doprovod) - třídění, přiřazování, počítání Zásobník : Jede, jede vlak, Auto už je tu, Dopravní hry : Na barevná auta, Na autíčka, Na barevné domečky, rozcvičky pro MŠ Hodnocení dětí:

11 Hurá na cesty Charakteristika integrovaného bloku: Cestováním po vodě, po zemi, vzduchem i časem. Seznamování s dopravními prostředky, životem na Zeměkouli, vesmírem i pravěkem. Rozvíjení empatie a přívětivosti. Časový rozsah- 5 týdnů Věková skupina: 3 6 let Cíle tématu Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Pochopení, že změny působení lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Posilování přirozených poznávacích citů zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních vnímání, porozumění poslechu i produktivních výslovnost, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování. Prohlížení a čtení knížek. Získávání potřebných dovedností a návyků. Rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvoj schopnosti spolupodílení se na vytváření hodnot lidského společenství a rozvoj pohybových dovedností Očekávané kompetence Domluvit se slovy i gesty, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi), řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativní, vymyslet nápodoby, vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (etnický, jazykové, národnostní i jiné rozdílnosti), mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou i jemnou motoriku, sledovat očima zleva doprava, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co se nesmí, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách, aktivně používat nová slova, popsat situaci podle obrázku, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických a zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné pohyby v různém prostředí. Činnosti vedoucí k cíli konstruktivní a grafické činnosti smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti, pozornosti apod. hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, hudební, taneční či dramatické aktivity)

12 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii) přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem nebo dospělým různorodé společenský hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti a jejích výsledcích přirozené poznávání rozmanitosti světa, přírody, kultury a techniky pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění a poslech, objevování) práce s encyklopedií rozlišování některých dopravních prostředků podle místa jejich pohybu podílení se na přípravě oslav, svátků (MDD) seznamovat se se státní vlajkou a různými místy naší země vytváření ekologických postojů, návyků ochrany přírody třídění odpadu seznamování s exotickými zvířaty a živočichy žijícími ve vodě vytváření situací podobných skutečnosti stavby modelů řešení cest a labyrintů, sledování cesty, určování délky vytváření skupin a souborů na základě přirozených situací, určeného pravidla, stanovení vlastnosti užívání symbolů a grafických znaků, které zastupují konkrétní objekty či situace grafické zaznamenávání pohybu vycházejícího z dlaně a prstů obloučky obrácené nahoru, dolů, lomené linie, ležatá smyčka, fiktivní písmo koordinace rukou a zraku při práci s drobným materiálem podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, pomoci posílení svalových skupin, vytváření předpokladu ke správnému držení těla, uvolnění svalstva (lodě, letadla) sportovní chůze na delší vzdálenost (výlety) střídání běhu a chůze na určitý signál běh za vedoucím dítětem vlak běh volně v prostoru se změnami směru seskok z vyšší roviny bez dopomoci na měkkou podložku přelézání, podlézání překonávání překážek provádět rovnováhu na zemi i ve zvýšené poloze (letadla) házet a chytat míč ve dvojicích házet větším míčem obouruč od prsou plynulé přecházení z chůze do běhu a naopak vlak hra na tělo ve 2 / 4 a 3 / 4 taktu taneční improvizace na různé náměty otužování v bazénu v letním období vnímání, porozumění, poslech sluchové hry, poslech čtených i vyprávěných pohádek, sledování divadla, všímat si vztahů diskuse, rozhovory, vyprávění podle skutečnosti, fantazie i obrazového materiálu artikulační řečové a rytmické hry, slovní hádanky čtení z knih (popis obrázků k tématu) cvičení návyku hledat informace v knížkách

13 rozlišování zvuků a hluku, směru odkud přichází poznávání a vymýšlení jednoduchých homonym (slov souzvučných různého významu) zvyšovat používání přídavných jmen, sloves a všech ostatních druhů slov péče o správnou výslovnost gymnastika mluvidel, dechová cvičení, artikulační cvičení při přednesu říkadel vytleskávat rytmus vytváření a řešení hádanek poslech audio nahrávek s daným tématem pohádky, zvuky, hlasy zvířat apod. čtení v prostoru popis krajiny sbírání přírodnin v různých souvislostech návštěva výstavy TEMPL expozice PRAVĚK vyjadřování představ kreslenou formou tematické kresby (v kosmu, v moři) lehké držení špejle, tužky i silnějšího grafického materiálu znázorňování dopravních prostředků pokrývání celé plochy kladením barev vedle sebe (planety) sledování modelu ze všech pohledů a zdůraznění objemu těla zvířata modelování v provlhčeném písku otisky (dlaně, chodidla), obrysy zvířat kresba klacíkem vytváření obrysů různých obrazců, vyplňování plochy souhvězdí, práce s odpadovým materiálem (víčka od lahví) upevňování hlasové orientace v rozsahu 5 6 tónů zvyšování úrovně v rytmizaci a dynamice spojovat písně s hrou na tělo soustavné rozvíjení ve vyjadřování pocitů z hudby pohybem pohybové cvičení doprovázet na rytmické nástroje příprava pomůcek pro práci a jejich úklid úklid hraček na pískovišti a na zahradě modelování z hlíny, spojování celku z části (zvířata) využití staniolu a hliníkové fólie (raketa) krátkodobé pozorování živočichů návštěva zahrady DDM vázání uzlů (náramek přátelství) Zásobník Písně a tanečky Výlet do Afriky P. Jurkovič Říkadla Říkanky k hrám: Školka plná zábavy P. Claycombová Pomůcky přírodní i technický materiál knihy encyklopedie, obrazový materiál hračky plyšová zvířatka, dopravní prostředky Orffovy nástroje audio nahrávky zvuků (Vltava B. Smetana), etnická hudba průlezky, lavička, míče

14 Třída plná pohody CH. A. SMITH Školka plná zábavy P. CLAYCOMBOVÁ Hodnocení: Čerti a Mikuláš Charakteristika integrovaného bloku: Pomocí tradic a zvyků naší společnosti seznamování dětí s morálními zásadami, odbourávání obav z pohádkových bytostí. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina: 3 6 let Cíle tématu Rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity a prožitky. Poznávat mravní hodnoty v příbězích, seznamování s tancem, písněmi i říkadly k tématu. Procvičování výslovnosti i zručnosti při práci s různým materiálem. Očekávané kompetence Porozumět slyšením LIDOVÁ RČENÍ, PŘÍBĚHY, vést rozhovor (poslouchat, je-li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se), rozlišovat a znát některá písmena a číslice, přijímat pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, umět zpaměti krátké texty reprodukovat říkanku, poznat jednoduchá homonyma, vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým a výtvarným materiálem), zvládat základní hudební dovednosti, tvořit z papíru, přírodnin, modelíny a jiných materiálů. Činnosti vedoucí k cíli odmítat společensky nežádoucí chování lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita společné diskuse, rozhovory individuální i skupinová konverzace vyzdvihování kladných a dobrých vlastností námětové hry a činnosti znalost jména svého i některých kamarádů ze třídy, jména třídních učitelek rozlišování barev základních i doplňkových kladení předmětů a změny poloh těla dle pokynů artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy poslech čtených nebo vyprávěných pohádek

15 seznamování s lidovými rčeními na dané téma poznávání některých homonym vhodných k tématu seznámit se a zapamatovat si krátké texty v říkankách rozhovory o životní moudrosti v pohádkách, využití k citovému a mravnímu působení, seznámení s autorskými pohádkami prohlížení ilustrací sledování divadelního představení pohybové i slovní charakterizování postav v určité situaci, náladě aktivní pomoc při úpravě třídy (výzdoba k oslavě) přiřazování barev (dělení na teplé a studené) výtvarná hra s linií grafomotorická cvičení naznačení charakteristiky duševního hnutí člověka ( pláč, smích ) experimentování s barvou (shodné s tématem) = skupinová práce sestavování mozaiky (koláže) z vystříhaných nebo vytrhaných kousků barevného papíru, potištěného textem novin, nebo časopisů zpívání s vlastní hrou na lehko ovladatelné nástroje spojování písně s pohybovým vyjádřením procvičování střídání pohybů co do tempa a výrazu taneční improvizace na hudbu k tématu lepení, skládání z papíru dodržování pracovního pořádku ustýlat lehátka po odpočinku zhodnocování drobných doplňku k hrám rozvíjení svalstva ruky mačkání, trhání a skládání papíru spolu se zrakovou kontrolou zdokonalování se v použití nůžek vyjádření hudebního projevu barvou Zásobník Písně, tanečky, říkadla a hry Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. a 2. díl E. Jenčková Neruda V duchu českých tradic B. Karpetová K. Sládková Písničky a říkadla s tancem E. Kulhánková

16 Pomůcky pohádkové knihy k tématu obrazový materiál výtvarný materiál dětské hudební nástroje Hodnocení:

17 Je tu zima, je to príma Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování počasí a změn v přírodě, vedení ke zdravému životnímu stylu, zimní oblečení, důležité zdravotní a hygienické návyky. Časový rozsah- 2 týdny Věková skupina : 3-6- let Cíle tématu: Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje, aby si osvojily poznatky a dovednosti chránící je před nebezpečnými vlivy prostředí. Doufáme, že si rozvinou pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Chceme, aby děti uměly o sebe pečovat a chránit své zdraví, aby byly tvořivé a uměly se sebe vyjádřit. Očekávané kompetence: Děti zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí, umí se pohybovat na sněhu i ledu. Umí rozlišit to, co prospívá zdraví výživa, aktivní pohyb, i to, co škodí. Vybírají aktivity, které mohou podporovat zdraví člověka. Umí zachytit a vyjádřit své prožitky hudebně pohybovou činností Vyjadřují samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, umí popsat situaci, porozumí slyšenému, umí vyprávět příběh.chápou zodpovědnost za sebe a své jednání.děti zvládnou se záměrně soustředit na činnost a udrží pozornost.zvládnou sebe obsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Skutečnost zachycují pomocí různých výtvarných dovedností a technik, tvoří z přírodnin. Činnosti vedoucí k cíli: - cvičení chůze a běhu v terénu, překonávání zábran z nezvyklých poloh, rozvíjet obratnost a odvahu cvičení na nářadí - bruslení rovnováha, odrážení - klouzání na ledu, hry se sněhem a na sněhu stavění ze sněhu domek, sněhuláků - volné hry a experimenty s přírodním materiálem - pozorování přírodních jevů tání sněhu, praskání ledu, postupné chápání vzniku kaluží, mlhy, jinovatky, rampouchů - vedení kalendáře přírody - didaktické hry na vytváření časových představ ve spojení s pozorováním změn v přírodě - společný rozhovor rozšiřování slovní zásoby k vytváření pojmů, správné gramatické tvary - graficky znázorňovat pohyb spojený s říkadlem - předkládání příběhu, který nekončí šťastně vysvětlovat příčiny a následky

18 - dokončovat příběhy podle skutečnosti i fantazie - oblékání panenek správné oblečení na zimu - malba člověk v pohybu sportuje - stříhání, sestavování, nalepování sáňkaři ( figurky z papíru) Zásobník: Kalendář přírody Pokusy s přírodním materiálem Puzzle oblékání medvídků Stavebnice lyžaři Leporelo zimní sporty Grafomotorické pracovní listy Stavby ze sněhu Co to cinká za vesnicí Na bruslícj Hodnocení dětí:

19 Karneval Charakteristika integrovaného bloku: Seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Časový rozsah- 1 týden Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: V rámci projektu se budeme snažit vytvářet elementární poznatky o lidské společnosti, ve které žijeme, o její kultuře a zvycích. Umožníme dětem rozvoj kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, rozvíjet tvořivost.budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjet kulturně estetické dovednosti. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že si děti osvojí poznatky o místě, ve kterém žijeme, o kultuře a jejich tradicích, že porozumí slyšenému, že zachytí hlavní myšlenku, že budou sledovat děj a zopakují ho. Děti se naučí chápat slovní humor a vtip, uplatní základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi, vyjádří své představy a prožitky v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových. Děti budou prožívat radost, naučí se sladit pohyb s rytmem a hudbou, správně zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, budou spoluvytvářet pohodu prostředí. Činnosti vedoucí k cíli: - vyprávění a rozhovory - četba humorných příběhů - hádanky, říkadla, písně, tanečky - hudebně pohybové hry - taneční improvizace - výroba masek - karneval - výzdoba třídy a mateřské školy - výtvarné vyjádření prožitků Zásobník : Básně- Halo pane Karnevale Písně Cirkus, Příšera, Komáři se ženili Hodnocení dětí:

20 Království pohádek Charakteristika integrovaného bloku: Na základě citového prožitku při poslechu pohádek probudit v dětech zájem o literaturu, vnímat krásu slova i výtvarného pojetí v ilustracích, vzbudit touhu po dalším vědění ( kniha zdroj informací) Časový rozsah- 2 týdny Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Nabídneme dětem poslech či vyprávění pohádek a příběhů, sledování divadelních představení, prohlížení a čtení knih. Chtěli bychom rozvíjet tvořivé sebevyjádření a kulturně estetické dovednosti ( slovesné, výtvarné, dramatické). Budeme dbát na vytváření základů vztahů k literatuře a umění a vytvoříme základy pro práci s knihou Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti projeví zájem o knihy, že zachytí hlavní myšlenku příběhu, že si odnesou ponaučení z pohádky. Děti se budou samostatně vyjadřovat ve větách, naučí se vyjádřit svou představivost, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci. Děti se domluví s ostatními na společném postupu, či řešení, pochopí vtip a humor, vytvoří jednoduchý rým. Svou představivost vyjádří v tvořivých výtvarných a pracovních činnostech. Naučí se pozorně poslouchat a sledovat se zájmem dramatické, či hudební představení, zhodnotí je a dá do souvislosti s literární předlohou. Budou brát knihu jako zdroj informací a naučí se v ní orientovat. Činnosti vedoucí k cíli: - poslech pohádek porovnávání prózy a poezie, dramatizace pohádek - výroba loutek a doplňků ke dramatizaci - hudebně pohybová činnost motivovaná četbou - návštěva divadelního představení, koncertu - vystřihování, dekorování ( Perníková chaloupka) - vyprávění pohádek podle obrazového seriálu čtení knihy - rozhovor o pohádkových postavách jednání postav hodnocení - prohlížení a četba knih přinesených dětmi z domova co mi čte maminka, nejoblíbenější kniha - výroba naší knihy kreslení ilustrací do knihy, vymýšlení rýmu, krátké básničky - nácvik básní a písní k tématu - práce s knihou vhodné zacházení, orientace v encyklopedii, v naučných knihách - návštěva knihovny nebo prodejny knih Zásobník : Děti hrají divadlo- Lenka Brodecká

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více