Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)."

Transkript

1 Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Nabízenými činnostmi, užíváním všech smyslů, procvičováním vnímání, paměti chceme rozvinout pozitivní vztahy k přírodě. Zařazováním pracovních aktivit rozvíjet estetické dovednosti a tvořivé sebevyjádření. Chceme podporovat děti při potřebě vyjádřit pocity, dojmy, prožitky a vytváření vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Povedeme děti k tomu, aby si osvojily dovednosti a poznatky potřebné k péči o okolí a aby spoluvytvářely zdravé a bezpečné prostředí, aby se chránily před nebezpečnými vlivy prostředí.chceme rozvíjet tvořivost a budeme posilovat přirozené poznávací city. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti rozpoznají změny v přírodě, že budou přírodu vnímat všemi smysly, dovedou formulovat otázky a odpovídat na ně, že dovedou popsat situaci. Děti si uvědomí, že svět má svůj řád, budou vnímat pestrost, rozmanitost, uvědomí si význam životního prostředí a budou o něj pečovat. Děti zachytí a vyjádří své pocity výtvarnou, hudební, pohybovou činností, budou umět vnímat hmatem a zvládnou koordinaci rukou. Naučí se krátké texty, zvládnou orientaci v rodině, pochopí prostorové pojmy ( vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod, nad, )Využijí představivost v konstruktivních a tvořivých činnostech práce s přírodninami. Nebudou ničit přírodu, pochopí jak s ní žít v souladu. Činnosti vedoucí k cíli: - přímé pozorování přírodního prostředí, hry v přírodě, sběr přírodnin následná diskuse podporovat samostatný slovní projev - manipulace s přírodninami, zkoumání jejich vlastností, pokusy, - pracovní činnosti zpracování přírodnin sestavování, lepení - práce s literárním textem, nácvik básní ( procvičování výslovnosti ) a písní k tématu - rozlišovat a pojmenovat barvy typické barvy babího léta, pozorování podzimních květin a hmyzu v trávě výtvarné ztvárnění - didaktické hry k vytváření časových představ o ročních obdobích - návštěva výstav, divadla - odraz přírodního prostředí hudebně pohybové činnosti, zpívání, rytmizování Zásobník:

2 Kalendář počasí Velká kniha pro malé mistry zpracování přírodnin Lesní noviny Pracovní listy Rok v MŠ Hodnocení dětí:

3 Barevný týden Charakteristika integrovaného bloku: Seznámit děti s životem na zahradě, na louce a na poli, všímat si barev jara, posilovat kladný vztah k přírodě. Časový rozsah- 1 týden Věková skupina: 3-6 let Cíle tématu: V rámci projektu se budeme snažit, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách, aby byly děti schopny vážit si života ve všech jeho formách, aby si posilovaly přirozené poznávací city zvídavost, zájem, radost z objevování. Budeme s dětmi rozvíjet kulturně estetické dovednosti, pohybové dovednosti, estetické vnímání a cítění, pracovní dovednosti a návyky. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, že projeví zájem o knihy, že si osvojí elementární poznatky o přírodě, o přírodních jevech. Děti se naučí pečovat o okolní životní prostředí. Budou se vyjadřovat samostatně a smysluplně s aktivním používáním nových slov. Nebudou mít problémy s koordinací ruky a oka, zvládnou jemnou motoriku rukou. Zachytí skutečnost a vyjádří své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik a také činnostmi hudebními, pohybovými a dramatickými. Děti budou citlivé k přírodě. Činnosti vedoucí k cíli: - prohlížení knih a encyklopedií - pozorování přírody při vycházkách - rozlišování a pojmenování barev při hrách - péče o rostliny, pokusy - grafomotorická cvičení - hudebně pohybové hry, tanečky, zpívání ve skupinách i samostatně - práce s technickým materiálem - výtvarné činnosti - četba, přednes, recitace - třídění, počítání, přiřazování Zásobník: Písně Šel zahradník, Tancovala žížala, Pod naším okénkem, O co šnečku Básně- Sedmikráska, Červený šáteček, Na čížečka Hodnocení dětí:

4 Barvy podzimu Charakteristika integrovaného bloku: Poznat a pojmenovat stromy a keře jehličnaté a listnaté, rozeznávat základní lesní plody. Časové rozsah - 2 týdny Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Budeme se snažit vést děti k osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o své okolí, přičemž budou děti poznávat přírodní prostředí. Chtěli bychom, aby děti uměly vyjádřit svůj vztah k přírodnímu prostředí, k rostlinám, ke stromům. Prostřednictvím her chceme rozvíjet myšlení a řešit problémy, chceme zapojit všechny smysly k vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Chceme rozvíjet kultivaci estetického vnímání a prožívání. Děti by se měly spolupodílet na vytváření hodnot lidského společenství. Naše snaha bude také směřována k osvojení si dovedností, které vedou k vykonávání jednoduchých činností v péči o přírodní prostředí a k vytváření si vztahu k přírodě. Povedeme děti k rozvoji volních vlastností a k rozvoji fyzické i psychické zdatnosti. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že se vyvine volní úsilí, že se děti soustředí na určitou činnost a že ji budou kontrolovat.s tím je spojený i pocit radosti z překonávání překážek. Děti by měly samostatně vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách. Děti rozumí slyšenému, vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů, dovedou pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje, dovedou vést rozhovor,chápou číselné pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívají, chápou prostorové pojmy, umí rozhodovat o svých činnostech, formulují otázky, odpovídají, hodnotí slovní výkony, umí slovně reagovat.děti se naučí tvořit z papíru, přírodnin, modelíny i jiných výrobků.předpokládáme, že budou chápat prostorové pojmy, zvládnou orientaci v prostoru, budou postupovat podle daných instrukcí. Pomocí konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností umí vyjádřit svou představivost a fantazii.naučí se vnímat estetické a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení. Očekáváme, že děti zvládnou různé výtvarné techniky. Činnosti vedoucí k cíli: - pobyt venku : pozorování a pojmenování jehličnatých a listnatých stromů, rozlišení stromů a keřů,porovnávání listů, jehličí, lesních plodů, zapojit do pozorování všechny smysly vůně, zrak, hmat, - sběr přírodního materiálu porovnávání lesních plodů třídění, počítání, rozlišování podle barvy, tvaru, velikosti - pomocí příběhů z dětské literatury se seznamovat s tím, co stromům a keřům škodí, co jim prospívá

5 - využívat přírodní prostředí pro volný pohyb zdolávání přírodních překážek, lezení na nižší stromy a keře - sestavování z hraček LES využití přírodnin - hra na stopovanou úkoly jsou zaměřeny na poznávání přírodního prostředí se zařazením vhodných písní a básní - námětové hry na lesníka, Zvířátka a loupežníci, - kresby jeřabiny, malba míchání barev a vytváření nových podzimní strom a listí - sestavování a nalepování podzimní strom, oříšková podkova, - porovnávání velikosti stromů manipulace s hračkami - grafomotorické pracovní listy dokreslování listů, jehličí stanovení jejich počtu - komunikativní kruh slovně vyjádřit své prožitky z přírodního prostředí, podporovat fantazii slovní zásobu - porovnávat lesní plody všímat si výrazového působení barev, které jsou charakteristické pro určité předměty - modelování,malba, kresba les, houby, šišky, - zpívání, rytmizace, hra na tělo motivované přírodním prostředím - pravidelné každodenní cvičení viz. ranní rozcvičky - vedení kalendáře počasí Zásobník: Stromy a keře Přítel les Příběh veverky Medvídek Pú Velká kniha pro malé mistry Velká kniha pro předškoláka Literární texty s přírodní tématikou viz. knihovna Básničky od srdíčka Brousek pro tvůj jazýček Nalaďte si hlásky Hodnocení dětí :

6 Čarodějnice Charakteristika integrovaného bloku Umět si představit tajemno a vytvořit atmosféru ve třídě i bez strachu ze zlých bytostí.cílem je vžít se do postavy hodné nebo zlé čarodějnice,spontánně se projevovat.nejen čarodějnice je kouzelnice,ale příroda kouzlí i bez kouzel,volným přechodem na přírodu a propojením mezi tvory přírody(kamarády čarodějnice)děti získají pocit sounáležitosti,že vše je součástí všeho. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina- 5-6 let Specifické cíle k tématu Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. Budeme u dětí rozvíjet užívání všech smyslů, umožníme dětem poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, budeme rozvíjet pracovní aktivity a přiměřené pracovní dovednosti, budeme posilovat přirozené poznávací city a radost z práce a objevování, chceme, aby si děti osvojily dovednosti, které předchází čtení a psaní.budeme rozvíjet kultivaci estetického vnímání, cítění a prožívání, fyzickou zdatnost. Očekávané kompetence Předpokládáme, že děti se naučí nová slova a že je budou aktivně používat, naučí se sledovat očima zleva doprava, přijmou pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch a vyrovnají se s ním, naučí se hodnotit svoje osobní pokroky. Vyvinou volní úsilí, soustředí se na činnost zkontrolují ji, dokončí, co začaly. Naučí se poslouchat a plnit smysluplné pokyny, příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistoupí na vysvětlená a pochopená pravidla, dodrží pravidla her a jiných činností. Doufáme, že děti porozumí slyšenému a zachytí hlavní myšlenku, naučí se zpaměti krátké texty říkadla, budou správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, pochopí slovní vtip a humor, utvoří jednoduchý rým, porozumí slyšenému a umí sledovat děj. Děti zvládnou vyjmenovat dny v týdnu, jednoduché pracovní úkony, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony ( postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržet pořádek. Umí tvořit z papíru, přírodnin a jiných materiálů, postupují a učí se podle pokynů a instrukcí, zvládnou koordinaci pohybu s hudbou, umí pracovat s modelovacím materiálem, nebojí se experimentovat. Děti si uvědomují, co je nebezpečné, umí spontánně prožít slavnost, prožívají radost ze zvládnutí překonané překážky, jsou citlivé k živým bytostem, k přírodě, k věcem. Zvládnou běh po šikmé ploše, hod s míčem na určený cíl.

7 Činnosti tématu vedoucí k cílům -využití říkadel při hrách a vhodných situací(zaříkávadla) -pochopení slovního vtipu a humoru v pohádkách -zařazování četby na pokračování vzpomínání na obsah minulého příběhu -charakteristické rysy pohádkových postav(hodná,zlá,spravedlivá čarodějnice) -postupné osvojování názvů dnů v týdnu -vytváření jednoduchých rýmů-hry se zvukovou stavbou řeči -sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech -při přednesu říkadel vytleskávání rytmu -aktivní používání slovní zásoby v odpovídajícím významu -péče o správnou intonaci při přednesu básně -rozlišovat a znát některá písmena a číslice -operace se skupinami předmětů,přiřazování stejného počtu grafických znaků,číselná řada do desíti -kreslení plynulým a odvážným grafickým pohybem -roztírání kresby suchým grafickým materiálem-prsty -uskutečňování námětů podle vlastní tvorby -výtvarná hra s barevnou skvrnou (kulička v krabici) -zplošťování koule pomocí dlaní-vytváření placky ( modurit,hlína,slané pečivo)výroba čarodějnice,otiskování předmětů do model.hmoty -tvarování papíru stáčením do kornoutu, dotváření kresbou -grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen -doplňování přírodního a jiného materiálu výtvarným způsobem -trhání papíru -zvyšování úrovně v intonaci -spojování písně s pohybovým vyjádřením -pohybové vyjádření prožitků,nálad situací -přesnější koordinace pohybu s hudbou

8 -ladné provádění pohybů v hrách s hudebním doprovodem -volné hry a experimentace s různými materiály a surovinami -příprava společenských slavností (vyvrcholení kouzel) -seznámení se s nebezpečím úrazu, upozornění na nebezpečí ohně,význam ochrany zdraví před úrazem -uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými, zdravit.,poprosit, poděkovat neskákat do řeči, vyslechnout, uposlechnout pokyny --hry nejrůznějších zaměření podporující tvořivost,představivost a fantazii -společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření -činnosti zajišťující radost, spokojenost veselí a pohodu- Slet čarodějnic -sběr bylinek-vaření lektvaru -grafické zaznamenání pohybu vycházejícího ze zápěstí vertikální a horizontální smyčky -rozvíjení svalstva ruky při trhání -chůze s překážkami -běh po zvýšené ploše -skok přes nízké překážky za sebou -házet míč na cíl -příprava stolování pro sebe i pro druhé -samostatné uklízení oblečení na určené místo -dodržování pracovního pořádku Jazykové chvilky Zásobník četba -knížky Malá čarodějnice - -pohádka O perníkové chaloupce

9 písničky a tanečky čerpáno z knížka Strašidla a pohádkové bytosti - Leona Marcinko - Kolíbala bába čerta -Ježibaba od Žďáru -Ježibaba od Úpice -Půdní strašidlo -Hradní strašidlo -O bábě Ježibaba audio nahrávka MŠ- pohybov. básničky -různá zaklínadla Pomůcky -hmota ( modurit,slané pečivo,hlína) -výtvarné potřeby (suchý pastel,temp.barvy,tuž,) -staré tričko+savo -padák -Orffovy nástroje -tělocvičné nářadí -grafomotorické listy -labyrinty -k táboráku buřtík, opékací tyčky,polínko Hodnocení dětí

10 DOPRAVA Charakteristika integrovaného bloku: prostřednictvím poznávání dopravních prostředků seznámit děti se základními pravidly bezpečnosti. Časový rozsah - 1 týden Věková skupina : 3-6- let Cíle tématu: Chtěli bychom, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o technickém prostředí, jeho rozmanitosti, aby si osvojily základy pravidel bezpečnosti silniční pravidla. Budeme posilovat přirozené poznávací city radost, zájem, radost z poznání, budeme rozvíjet pohybové dovednosti, jazykové a řečové dovednosti, vytváření pojmů. Zaměříme se na kulturně estetické dovednosti a dovednosti, které předchází čtení a psaní. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, budou odhalovat podstatné znaky, podobu a rozdíl, vlastnosti předmětů, vzájemné souvislosti, budou chápat prostorové pojmy a pojmenují většinu toho, čím je dítě obklopeno. Doufáme, že se děti budou vyjadřovat samostatně a pomocí smysluplných myšlenek, že zvládnou základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, že vyjádří svou představu, fantazii a pocity v tvořivých hrách a činnostech. Děti budou správně reagovat na smluvený signál, budou dodržovat bezpečnostní a silniční pravidla, zvládnou koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku. Činnosti vedoucí k cíli: - prohlížení knih a encyklopedií - pozorování dopravních prostředků, značek a dopravních situací v okolí MŠ, přecházení vozovky - dopravní hry - návštěva automobilového muzea - individuální a skupinové rozhovory - konstruktivní a grafické činnosti - práce s technickým materiálem - rytmicko pohybové projevy ( říkadla, písně, hudební doprovod) - třídění, přiřazování, počítání Zásobník : Jede, jede vlak, Auto už je tu, Dopravní hry : Na barevná auta, Na autíčka, Na barevné domečky, rozcvičky pro MŠ Hodnocení dětí:

11 Hurá na cesty Charakteristika integrovaného bloku: Cestováním po vodě, po zemi, vzduchem i časem. Seznamování s dopravními prostředky, životem na Zeměkouli, vesmírem i pravěkem. Rozvíjení empatie a přívětivosti. Časový rozsah- 5 týdnů Věková skupina: 3 6 let Cíle tématu Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Pochopení, že změny působení lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Posilování přirozených poznávacích citů zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních vnímání, porozumění poslechu i produktivních výslovnost, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování. Prohlížení a čtení knížek. Získávání potřebných dovedností a návyků. Rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvoj schopnosti spolupodílení se na vytváření hodnot lidského společenství a rozvoj pohybových dovedností Očekávané kompetence Domluvit se slovy i gesty, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi), řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativní, vymyslet nápodoby, vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (etnický, jazykové, národnostní i jiné rozdílnosti), mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou i jemnou motoriku, sledovat očima zleva doprava, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co se nesmí, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách, aktivně používat nová slova, popsat situaci podle obrázku, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických a zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné pohyby v různém prostředí. Činnosti vedoucí k cíli konstruktivní a grafické činnosti smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti, pozornosti apod. hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, hudební, taneční či dramatické aktivity)

12 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii) přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem nebo dospělým různorodé společenský hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti a jejích výsledcích přirozené poznávání rozmanitosti světa, přírody, kultury a techniky pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění a poslech, objevování) práce s encyklopedií rozlišování některých dopravních prostředků podle místa jejich pohybu podílení se na přípravě oslav, svátků (MDD) seznamovat se se státní vlajkou a různými místy naší země vytváření ekologických postojů, návyků ochrany přírody třídění odpadu seznamování s exotickými zvířaty a živočichy žijícími ve vodě vytváření situací podobných skutečnosti stavby modelů řešení cest a labyrintů, sledování cesty, určování délky vytváření skupin a souborů na základě přirozených situací, určeného pravidla, stanovení vlastnosti užívání symbolů a grafických znaků, které zastupují konkrétní objekty či situace grafické zaznamenávání pohybu vycházejícího z dlaně a prstů obloučky obrácené nahoru, dolů, lomené linie, ležatá smyčka, fiktivní písmo koordinace rukou a zraku při práci s drobným materiálem podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, pomoci posílení svalových skupin, vytváření předpokladu ke správnému držení těla, uvolnění svalstva (lodě, letadla) sportovní chůze na delší vzdálenost (výlety) střídání běhu a chůze na určitý signál běh za vedoucím dítětem vlak běh volně v prostoru se změnami směru seskok z vyšší roviny bez dopomoci na měkkou podložku přelézání, podlézání překonávání překážek provádět rovnováhu na zemi i ve zvýšené poloze (letadla) házet a chytat míč ve dvojicích házet větším míčem obouruč od prsou plynulé přecházení z chůze do běhu a naopak vlak hra na tělo ve 2 / 4 a 3 / 4 taktu taneční improvizace na různé náměty otužování v bazénu v letním období vnímání, porozumění, poslech sluchové hry, poslech čtených i vyprávěných pohádek, sledování divadla, všímat si vztahů diskuse, rozhovory, vyprávění podle skutečnosti, fantazie i obrazového materiálu artikulační řečové a rytmické hry, slovní hádanky čtení z knih (popis obrázků k tématu) cvičení návyku hledat informace v knížkách

13 rozlišování zvuků a hluku, směru odkud přichází poznávání a vymýšlení jednoduchých homonym (slov souzvučných různého významu) zvyšovat používání přídavných jmen, sloves a všech ostatních druhů slov péče o správnou výslovnost gymnastika mluvidel, dechová cvičení, artikulační cvičení při přednesu říkadel vytleskávat rytmus vytváření a řešení hádanek poslech audio nahrávek s daným tématem pohádky, zvuky, hlasy zvířat apod. čtení v prostoru popis krajiny sbírání přírodnin v různých souvislostech návštěva výstavy TEMPL expozice PRAVĚK vyjadřování představ kreslenou formou tematické kresby (v kosmu, v moři) lehké držení špejle, tužky i silnějšího grafického materiálu znázorňování dopravních prostředků pokrývání celé plochy kladením barev vedle sebe (planety) sledování modelu ze všech pohledů a zdůraznění objemu těla zvířata modelování v provlhčeném písku otisky (dlaně, chodidla), obrysy zvířat kresba klacíkem vytváření obrysů různých obrazců, vyplňování plochy souhvězdí, práce s odpadovým materiálem (víčka od lahví) upevňování hlasové orientace v rozsahu 5 6 tónů zvyšování úrovně v rytmizaci a dynamice spojovat písně s hrou na tělo soustavné rozvíjení ve vyjadřování pocitů z hudby pohybem pohybové cvičení doprovázet na rytmické nástroje příprava pomůcek pro práci a jejich úklid úklid hraček na pískovišti a na zahradě modelování z hlíny, spojování celku z části (zvířata) využití staniolu a hliníkové fólie (raketa) krátkodobé pozorování živočichů návštěva zahrady DDM vázání uzlů (náramek přátelství) Zásobník Písně a tanečky Výlet do Afriky P. Jurkovič Říkadla Říkanky k hrám: Školka plná zábavy P. Claycombová Pomůcky přírodní i technický materiál knihy encyklopedie, obrazový materiál hračky plyšová zvířatka, dopravní prostředky Orffovy nástroje audio nahrávky zvuků (Vltava B. Smetana), etnická hudba průlezky, lavička, míče

14 Třída plná pohody CH. A. SMITH Školka plná zábavy P. CLAYCOMBOVÁ Hodnocení: Čerti a Mikuláš Charakteristika integrovaného bloku: Pomocí tradic a zvyků naší společnosti seznamování dětí s morálními zásadami, odbourávání obav z pohádkových bytostí. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina: 3 6 let Cíle tématu Rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity a prožitky. Poznávat mravní hodnoty v příbězích, seznamování s tancem, písněmi i říkadly k tématu. Procvičování výslovnosti i zručnosti při práci s různým materiálem. Očekávané kompetence Porozumět slyšením LIDOVÁ RČENÍ, PŘÍBĚHY, vést rozhovor (poslouchat, je-li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se), rozlišovat a znát některá písmena a číslice, přijímat pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, umět zpaměti krátké texty reprodukovat říkanku, poznat jednoduchá homonyma, vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým a výtvarným materiálem), zvládat základní hudební dovednosti, tvořit z papíru, přírodnin, modelíny a jiných materiálů. Činnosti vedoucí k cíli odmítat společensky nežádoucí chování lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita společné diskuse, rozhovory individuální i skupinová konverzace vyzdvihování kladných a dobrých vlastností námětové hry a činnosti znalost jména svého i některých kamarádů ze třídy, jména třídních učitelek rozlišování barev základních i doplňkových kladení předmětů a změny poloh těla dle pokynů artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy poslech čtených nebo vyprávěných pohádek

15 seznamování s lidovými rčeními na dané téma poznávání některých homonym vhodných k tématu seznámit se a zapamatovat si krátké texty v říkankách rozhovory o životní moudrosti v pohádkách, využití k citovému a mravnímu působení, seznámení s autorskými pohádkami prohlížení ilustrací sledování divadelního představení pohybové i slovní charakterizování postav v určité situaci, náladě aktivní pomoc při úpravě třídy (výzdoba k oslavě) přiřazování barev (dělení na teplé a studené) výtvarná hra s linií grafomotorická cvičení naznačení charakteristiky duševního hnutí člověka ( pláč, smích ) experimentování s barvou (shodné s tématem) = skupinová práce sestavování mozaiky (koláže) z vystříhaných nebo vytrhaných kousků barevného papíru, potištěného textem novin, nebo časopisů zpívání s vlastní hrou na lehko ovladatelné nástroje spojování písně s pohybovým vyjádřením procvičování střídání pohybů co do tempa a výrazu taneční improvizace na hudbu k tématu lepení, skládání z papíru dodržování pracovního pořádku ustýlat lehátka po odpočinku zhodnocování drobných doplňku k hrám rozvíjení svalstva ruky mačkání, trhání a skládání papíru spolu se zrakovou kontrolou zdokonalování se v použití nůžek vyjádření hudebního projevu barvou Zásobník Písně, tanečky, říkadla a hry Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. a 2. díl E. Jenčková Neruda V duchu českých tradic B. Karpetová K. Sládková Písničky a říkadla s tancem E. Kulhánková

16 Pomůcky pohádkové knihy k tématu obrazový materiál výtvarný materiál dětské hudební nástroje Hodnocení:

17 Je tu zima, je to príma Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování počasí a změn v přírodě, vedení ke zdravému životnímu stylu, zimní oblečení, důležité zdravotní a hygienické návyky. Časový rozsah- 2 týdny Věková skupina : 3-6- let Cíle tématu: Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje, aby si osvojily poznatky a dovednosti chránící je před nebezpečnými vlivy prostředí. Doufáme, že si rozvinou pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Chceme, aby děti uměly o sebe pečovat a chránit své zdraví, aby byly tvořivé a uměly se sebe vyjádřit. Očekávané kompetence: Děti zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí, umí se pohybovat na sněhu i ledu. Umí rozlišit to, co prospívá zdraví výživa, aktivní pohyb, i to, co škodí. Vybírají aktivity, které mohou podporovat zdraví člověka. Umí zachytit a vyjádřit své prožitky hudebně pohybovou činností Vyjadřují samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, umí popsat situaci, porozumí slyšenému, umí vyprávět příběh.chápou zodpovědnost za sebe a své jednání.děti zvládnou se záměrně soustředit na činnost a udrží pozornost.zvládnou sebe obsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Skutečnost zachycují pomocí různých výtvarných dovedností a technik, tvoří z přírodnin. Činnosti vedoucí k cíli: - cvičení chůze a běhu v terénu, překonávání zábran z nezvyklých poloh, rozvíjet obratnost a odvahu cvičení na nářadí - bruslení rovnováha, odrážení - klouzání na ledu, hry se sněhem a na sněhu stavění ze sněhu domek, sněhuláků - volné hry a experimenty s přírodním materiálem - pozorování přírodních jevů tání sněhu, praskání ledu, postupné chápání vzniku kaluží, mlhy, jinovatky, rampouchů - vedení kalendáře přírody - didaktické hry na vytváření časových představ ve spojení s pozorováním změn v přírodě - společný rozhovor rozšiřování slovní zásoby k vytváření pojmů, správné gramatické tvary - graficky znázorňovat pohyb spojený s říkadlem - předkládání příběhu, který nekončí šťastně vysvětlovat příčiny a následky

18 - dokončovat příběhy podle skutečnosti i fantazie - oblékání panenek správné oblečení na zimu - malba člověk v pohybu sportuje - stříhání, sestavování, nalepování sáňkaři ( figurky z papíru) Zásobník: Kalendář přírody Pokusy s přírodním materiálem Puzzle oblékání medvídků Stavebnice lyžaři Leporelo zimní sporty Grafomotorické pracovní listy Stavby ze sněhu Co to cinká za vesnicí Na bruslícj Hodnocení dětí:

19 Karneval Charakteristika integrovaného bloku: Seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Časový rozsah- 1 týden Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: V rámci projektu se budeme snažit vytvářet elementární poznatky o lidské společnosti, ve které žijeme, o její kultuře a zvycích. Umožníme dětem rozvoj kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, rozvíjet tvořivost.budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjet kulturně estetické dovednosti. Očekávané kompetence: Předpokládáme, že si děti osvojí poznatky o místě, ve kterém žijeme, o kultuře a jejich tradicích, že porozumí slyšenému, že zachytí hlavní myšlenku, že budou sledovat děj a zopakují ho. Děti se naučí chápat slovní humor a vtip, uplatní základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi, vyjádří své představy a prožitky v tvořivých činnostech výtvarných, hudebních, pohybových. Děti budou prožívat radost, naučí se sladit pohyb s rytmem a hudbou, správně zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, budou spoluvytvářet pohodu prostředí. Činnosti vedoucí k cíli: - vyprávění a rozhovory - četba humorných příběhů - hádanky, říkadla, písně, tanečky - hudebně pohybové hry - taneční improvizace - výroba masek - karneval - výzdoba třídy a mateřské školy - výtvarné vyjádření prožitků Zásobník : Básně- Halo pane Karnevale Písně Cirkus, Příšera, Komáři se ženili Hodnocení dětí:

20 Království pohádek Charakteristika integrovaného bloku: Na základě citového prožitku při poslechu pohádek probudit v dětech zájem o literaturu, vnímat krásu slova i výtvarného pojetí v ilustracích, vzbudit touhu po dalším vědění ( kniha zdroj informací) Časový rozsah- 2 týdny Věková skupina: 3-6- let Cíle tématu: Nabídneme dětem poslech či vyprávění pohádek a příběhů, sledování divadelních představení, prohlížení a čtení knih. Chtěli bychom rozvíjet tvořivé sebevyjádření a kulturně estetické dovednosti ( slovesné, výtvarné, dramatické). Budeme dbát na vytváření základů vztahů k literatuře a umění a vytvoříme základy pro práci s knihou Očekávané kompetence: Předpokládáme, že děti projeví zájem o knihy, že zachytí hlavní myšlenku příběhu, že si odnesou ponaučení z pohádky. Děti se budou samostatně vyjadřovat ve větách, naučí se vyjádřit svou představivost, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci. Děti se domluví s ostatními na společném postupu, či řešení, pochopí vtip a humor, vytvoří jednoduchý rým. Svou představivost vyjádří v tvořivých výtvarných a pracovních činnostech. Naučí se pozorně poslouchat a sledovat se zájmem dramatické, či hudební představení, zhodnotí je a dá do souvislosti s literární předlohou. Budou brát knihu jako zdroj informací a naučí se v ní orientovat. Činnosti vedoucí k cíli: - poslech pohádek porovnávání prózy a poezie, dramatizace pohádek - výroba loutek a doplňků ke dramatizaci - hudebně pohybová činnost motivovaná četbou - návštěva divadelního představení, koncertu - vystřihování, dekorování ( Perníková chaloupka) - vyprávění pohádek podle obrazového seriálu čtení knihy - rozhovor o pohádkových postavách jednání postav hodnocení - prohlížení a četba knih přinesených dětmi z domova co mi čte maminka, nejoblíbenější kniha - výroba naší knihy kreslení ilustrací do knihy, vymýšlení rýmu, krátké básničky - nácvik básní a písní k tématu - práce s knihou vhodné zacházení, orientace v encyklopedii, v naučných knihách - návštěva knihovny nebo prodejny knih Zásobník : Děti hrají divadlo- Lenka Brodecká

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více